ONSDAG DEN 30. MARTS KL I HOLMEGAARD HALLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ONSDAG DEN 30. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN"

Transkript

1 PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! NB! Charlie er til afstemning RESULTATET FRA GENERALFORSAMLINGEN ER SKREVET MED RØDT INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2005 ONSDAG DEN 30. MARTS KL I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon (hverdage ). Fax Hjemmeside

2 Canal+ pakken Film- og sportskanaler Pris: 219 kr/md * VisionFamily Plus pakken Pris: 99 kr/md * Adventure pakken Pris: 59 kr/md * Lej film via VisionDigital box - Pay-per-view pris: 39/45 kr. pr. film * Prisen er inkl. leje af en VisionDigital box lige så længe du er kunde for 0 kr. og excl. halvårlig kortservice på 145 kr. VisionDigital boxen har ingen indflydelse på de kanaler, du modtager via din antenneforening. Hvis du ønsker og modtage en eller flere programpakker skal du kontakte VisionDigital s KundeCenter: Åbningstider: Mandag til fredag kl Telefon: Telefax: KundeCenter Teknisk KundeCenter: Hjemmeside: Skriflige henvendelser sendes til vores administration: Canal Digital Danmark, Stationsparken 25, 2600 Glostrup FENSMARK ANTENNEFORENING Der tages forbehold for programophør, pakkeændringer og trykfejl.

3 FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2005 ONSDAG DEN 30. MARTS KL I HOLMEGAARD HALLEN Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Niels Christoffersen blev valgt. 2. Formandens beretning. Formandens beretning blev godkendt med klapsalver. 3. Godkendelse af revideret årsregnskab, fremlæggelse af budget, herunder forslag til tilslutningsafgift for kalenderåret. Tilslutningsafgift Kr ,00 Kasserens beretning blev godkendt med klapsalver. 4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. a) Ingen forslag fra bestyrelsen: b) forslag fra medlemmerne : Programmer der ønskes fjernet fra vores programflade: Pris pr. år incl. moms 1) Eurosport Ej vedtaget Eurosport bliver (68,40+17,10) 85,50 kr. Nye programmer der ønskes på vores programflade: Pris pr. år incl. moms 1)Viasat Sport Ej valgt (57,60+14,40+4,30) 76,30 kr. 2)Viasat Sport 2 og 3 (hvis Viasat sport er blevet vedtaget) (13,80+3,45+4,30+4,30) 25,85 kr. 3)BBC Prime engelsk underholdningsprogram Ej valgt (48,00+12,00) 60,00 kr. 4)NRD Nordtysk program Ej valgt (4,30) 4,30 kr. 5)Charlie blev valgt 90,00 kr. 5. Godkendelse af forslag til kontingent for kalenderåret Blev vedtaget til at blive kr ,00 Kontingentet bør altid dække de udgifter, der er til nye valgte programmer samt et beløb til opsparing indtil den ønskede kassebeholdning er opsparet. Efter den nuværende bestyrelses mening bør opsparingen (den likvide formue) være 1 extra års kontingent stående klar til udbygning og extraordinær vedligeholdelse af vores sende-/modtageudstyr. Når formuen er opnået, kan det årlige kontingent justeres, så formuen kun holdes vedlige. 6. Valg til bestyrelsen. På valg er: a) kasserer Erik Jørgensen (modtager genvalg). Blev valgt. b) bestyrelsesmedlem Erik Hansen (modtager genvalg). Blev valgt c) bestyrelsessuppleant Kjeld J. Borregaard (modtager genvalg). Blev valgt d) revisor Frede Jensen (modtager genvalg). Blev valgt e) revisorsuppleant Flemming Steffensen (modtager genvalg). Blev valgt 7. Eventuelt. Bestyrelsen anmoder alle, der deltager i generalforsamlingen, at de bliver indtil generaforsamlingen er slut d.v.s. deltager i alle afstemninger, også når det drejer sig om at beslutte størrelsen for kontingentet til næste år. Side 3

4 Medlemskontingentets sammensætning år (forventet beløb) Beløb i kr. incl. moms Heraf moms i kr. Betalingsprogrammer MTV...61, ,24 Kanal 5 (TV Danmark 1)...106, ,26 Eurosport...85, ,14 TV , ,30 TV , ,24 TV2 Zulu...122, ,48 CNN...42, ,42 Cartoon Network & TCM...49, ,94 DK , ,26 Animal Planet...47, ,48 Discovery...60, ,10 Ialt , ,86 Andre omkostninger uden moms CopyDan og Koda-afgifter...210,00 Kontingent til antenneforening...485, ,58 Kontingent ialt år , ,44 Der skal tages forbehold for Copy-Dan afgiften da den har det med at stige på de mærkeligste tidspunkter. Fensmark Antenneforening Kildegårdsvej 35, Fensmark 4684 Holmegaard Årsrapport regnskabsår Revisionsfirmaet A.Rolf Larsen, statsautoriserede revisorer, Næstved a-s Kindhestegade 4-6- DK-4700 Næstved Tlf Fax CVR. nr.: INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Revisionspåtegning 5 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar til 31. december 2004 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance. 8 Noter Budget for Side 4

5 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for Fensmark Antenneforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af antenneforeningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Fensmark, den 16. februar 2005 Bestyrelse Henning Dueholm Erik Jørgensen Erik Hansen formand kasserer Jan Hansen Frank Laursen REVISIONSPÅTEGNING Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg kontrolleret bilagsmateriale, kontering og regnskabsopstilling for året Endvidere er tilstedeværelsen af de likvide beholdninger pr konstateret. Fensmark, den Frede Jensen revisor REVISIONSPÅTEGNING Til medlemmerne i Fensmark Antenneforening Vi har revideret årsrapporten for Fensmark Antenneforening for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2004, siderne 1-12, der aflægges efter årsregnskabsloven. Antenneforeningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrap-porten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revi sion giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af antenneforeningens aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af antenneforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger. Budgettet, som er udarbejdet af antenneforeningen, har vi ikke revideret. Næstved, den 16. februar 2005 Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, statsautoriserede revisorer, Næstved a-s Michael Wennicke statsautoriseret revisor side 5

6 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Fensmark Antenneforening, Kildegårdsvej 35, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon (hverdage ). Fax Hjemmeside CVR-nr.: Stiftet: 1973 Hjemsted Holmegaard Regnskabsår: 1. januar til 31. december 2004 Bestyrelse Henning Dueholm, Frank Laursen, Erik Hansen, Jan Hansen, Erik Jørgensen Revision Generalforsamling Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, statsautoriserede revisorer, Næstved a-s Kindhestegade 4-6, 4700 Næstved Ordinær generalforsamling afholdes 30. marts 2005 kl , i Holmegaardhallen. LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Antenneforeningens hovedaktivitet er distribution af TV. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat, kr., anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirk antenneforeningens finansielle stilling. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsrapporten for Fensmark Antenneforening er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de nødvendige tilpasninger til foreningens karakter. Herudover har antenneforeningen valgt at følge reglerne for klasse B-virksomheder om ledelsesberetningen jvf. årsregnskabslovens 77. Årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift og efter samme praksis som foregående år. Om den anvendte regnskabspraksis kan iøvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen Indtægter Indtægterne er periodiseret og medregnet i det regnskabsår de vedrører. Udgifter Udgifterne er periodiseret og medregnet i det regnskabsår de vedrører. Afskrivninger Der afskrives ikke på antenneforeningens ejendom, idet den optages i regnskabet til den historiske anskaffelsessum. Antenneanlæg afskrives lineært over 10 år. Driftsmidler afskrives lineært over 5 år. Småanskaffelser under kr afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Balancen Materielle anlægsaktiver Antenneforeningens faste ejendom måles til den historiske anskaffelsessum. Antenneanlæg måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Aktier måles til statusdagens noterede børskurs. Side 6

7 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2004 NOTE 2004 t.kr 2003 t.kr Medlemskontingenter Tilslutningningsafgifter Etableringsindtægter Leje for brug af antennemast Aktieudbytte Renteindtægter BG-bank Huslejeindtægt Andre indtægter ialt Indtægter ialt Kanal TV2 Zulu TV TV DK Eurosport CNN Cartoon Network MTV Animal Planet Discovery Radiolicenser Copy-Dan og Koda afgift Kanalomkostninger ialt BRUTTORESULTAT Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Ejendomsomkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger ialt ÅRETS RESULTAT Der foreslås fordelt således... Overført til næste år Anvendt ialt Side 7

8 BALANCE PR. 31. DECEMBER t.kr 2003 t.kr NOTE AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 5 Ejendom Antenneanlæg Driftsmidler Aktier Danske Bank, 145 stk kurs 167, ANLÆGSAKTIVER IALT ØVRIGE AKTIVER... 8 Tilgodehavender Moms Tilgodehavender ialt Likvide beholdninger ØVRIGE AKTIVER IALT AKTIVER IALT PASSIVER EGENKAPITAL 12 Egenkapital EGENKAPITAL IALT KORTFRISTET GÆLD Depositum Skyldige omkostninger KORTFRISTET GÆLD IALT PASSIVER IALT Side 8

9 NOTER TIL REGNSKABET 2004 kr 2003 t.kr 1. Driftsomkostninger Etableringsomkostninger station og ledningsnet Etableringsomkostninger hos medlemmer Servicekontrakt Forsikringer Småanskaffelser El Elafgift Co2-afgift, refusion Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Annonce generalforsamling m.v Telefon og internet Porto og gebyrer Revision Foreningsservice Kontorhold Tryksager Kontingenter Repræsentation Generalforsamling Honorarer bestyrelsen Mødeudgifter bestyrelse Kørsel Advokat Rengøring Diverse omkostninger Administrationsomkostninger Ejendomsomkostninger Ejendomsskat Forsikring Renovation Vedligeholdelse Varme og vand, tomgang lejlighed Ejendomsomkostninger Afskrivninger Afskrivning Antenneanlæg Afskrivning Info Channel Afskrivning DELL computer Afskrivninger Ejendommen Kildegårdsvej 35, Fensmark Ejendom, købesum iflg skøde Ejendom Ejendomsværdi udgør pr 31. december Heraf udgør grundværdien Side 9

10 NOTER TIL REGNSKABET 2004 kr 2003 t.kr 6. Antenneanlæg Ombygning antenneanlæg primo Afskrivning ombygning antenneanlæg Saldo ombygning antenneanlæg ultimo Info Channel primo Afskrivning Info Channel Saldo Info Channel ultimo Antenneanlæg Driftsmidler DELL computer Afskrivning DELL computer Driftsmidler Tilgodehavender Tillgodehavende kontingent og tilslutning Tilgodehavende udbytteskat Tilgodehavender Likvide beholdninger Kasse BG-bank BG-bank BG-bank Likvide beholdninger Skyldige omkostninger Skyldig revisor Indbetalt til vedligeholdelse Skyldige omkostninger Moms Udgående moms Indgående moms Elafgift Co2-afgift Saldo primo Momsafregning Moms Egenkapital Kapitalkonto Antenneforening primo Kursregulering Aktier Årets resultat Egenkapital Side 10

11 NOTER TIL REGNSKABET kr 2003 t.kr 7. Driftsmidler... DELL computer Afskrivning DELL computer Driftsmidler Tilgodehavender... Tillgodehavende kontingent og tilslutning Tilgodehavende udbytteskat Tilgodehavender Likvide beholdninger... Kasse BG-bank BG-bank BG-bank Likvide beholdninger Skyldige omkostninger... Skyldig revisor Indbetalt til vedligeholdelse Skyldige omkostninger Moms... Udgående moms Indgående moms Elafgift Co2-afgift Saldo primo Momsafregning Moms Egenkapital... Kapitalkonto Antenneforening primo Kursregulering Aktier Årets resultat Egenkapital Egne notater Side 11

12 BUDGET FOR ÅRET t.kr 2005 t.kr Kontingenter incl. Copy-Dan á 1.452, Tilslutningsafgifter 20 á 1200, Renter og aktieudbytte Lejeindtægt antennemast Huslejeindtægt Indtægter ialt Kanal 5 (TV Danmark 1) Eurosport MTV licens Discovery Animal Planet TV TV TV2 Zulu CNN Cartoon Nerwork & TCM DK Copy-Dan og Kodaafgift Kanalomkostninger ialt BRUTTORESULTAT Driftsomkostninger Etableringsomkostninger Serviceabonnement Forsikringer El Driftsomkostninger ialt Administration Annoncer og reklame Telefon Porto og gebyrer Revisor Foreningsservice Kontorhold Kontingenter Diverse omkostninger Mødeudgifter Honorarer Småanskaffelser Generalforsamling Kørselsgodtgørelser Gaver og repræsentation Administrationsomkostninger ialt Side 12

13 BUDGET FOR ÅRET t.kr 2005 t.kr Ejendommens drift... Ejendomsskatter Renovation Forsikring Henlæggelse til vedligeholdelse Ejendommens drift ialt Omkostninger ialt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat Budgettets tal er excl. den moms, der afregnes via momsregistreringen. Forslag til kontingent for perioden kr ,00 incl moms. Kontingentforslaget er baseret på uændret programflade. Det bemærkes, at såfremt programfladen ændres vil der forekomme ændringer i kontingentets størrelse. Egne notater Side 13

14 Vi får nye TV- og radiosystemer i nær fremtid: Fremtidens TV og radio bliver digitale, med bedre lyd og billedkvalitet. Det sker ikke i morgen, men meget snart - Første step er digitalt TV (DVB). Her er billedopløsningen markant bedre end den nuværende analoge, samtidigt vil lydsiden give mulighed for digitalt surround sound (Dolby, Digital, DST o.s.v.). I 50 erne havde vi TV med en lille skærm, sort/hvid og med en dårlig billedopløsning (dårlig kvalitet). Senere kom det TV system som de fleste har. Et TV i farver system Pal B/G med en opløsning på max 520 x 575 i format 4:3. Systemet, der er analogt, har farvefejl med tendens til at lave skygger. I dag stormer de Digitale TV-systemer frem. Først kommer DVB (Digital Video Broadcast), der kræver en Set Top Box og har en skærmopløsning på 720 x 575. Billederne er i en langt bedre kvalitet end den nuværende, men kræver mange data overført 4 8 Mbit/s (MPEG2). Umiddelbart derefter kommer HDTV (High Definition TV, EBU), der har en endnu bedre opløsning på helt op til x (eller x 720). HDTV vil på længere sigt blive den kommende standard, men systemet kræver en dataoverførsel på helt op til 19 Mbite/s (MPEG2/4). Når de analoge programmer forsvinder! Om nogle få år vil de analoge programmer forsvinde og alle programmer vil kun blive sendt som digitale TV-/radioprogrammer. Hvor lang tid der går inden det skift sker, er der ingen på nuværende tidspunkt der ved, men at det sker, er der ingen tvivl om. Digitalt TV kan ikke lade sig gøre med det antennesystem vi har i dag Fensmark Antenneforening kan ikke anvende det nye system før vi har opgraderet vores antennesystem fra 450 MHz til 850 MHz. Vi vil være nødt til at udskifte kabler med fiberforbindelse for at kunne levere den nødvendige mængde data til de kommende systemer. Vi er næsten klar til fremtiden: Vi har allerede Internet på vort anlæg. Vi leverer analoge programmer i bedste kvalitet (digital modtagelse i hovedstationen og med Nicam stereo). Vi har implementeret digitale TV-tjenester (Quam-system) fra VisionDigital. Vi mangler muligheden for at levere et digitalt spejl (digital kopi af analogt udbud). Vi burde sænke det årlige kontingent! Vi er rimeligt godt rustet med vores kassebeholdning, der er opsparet til samme formål, nemlig til at anvende pengene til at sikre at vi altid kan levere ydelser af højeste kvalitet. Kontingentet burde sænkes nu, men vi vælger at fastholde uændret kontingent for at kunne klare de store investeringer til ombygningen af vores anlæg uden at skulle opkræve extra betaling fra medlemmerne. Side 14

15 NYTTIG INFORMATION Fejl kan meddeles til vores service-partner direkte til Telia Stofa A/S, Glentevej 23, 4700 Næstved Tlf fejl i dagtimerne og tlf fejl om aftenen eller til Fensmark Antenneforening tlf i dagtimerne Har du problemer med din kabel-tv forbindelse, bør du undersøge følgende: 1: Vær sikker på, at der ikke er brud eller manglende forbindelse på kablet fra tv/radio til antennestikket. Prøv evt. at skifte kablet, hvis du har mulighed for det. 2: Hvis det er muligt, undersøg da om apparatet er defekt. I tilfælde af at du har mere end et apparat, undersøg da om det er alle apparater, der er udfald på. 3; For at vi kan lokalisere fejlen, vil det være en stor hjælp, hvis du evt. spørger din nabo, om udfaldet også berører husstanden ved siden af. Internet. Fensmark Antenneforening informerer løbende vore medlemmer via vores hjemmesider på Internettet. Forslag til Fensmark Antenneforening Forslag til behandling på den kommende generalforsamling kan stilles hele året, men skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar forud for generalforsamlingen i marts måned! VisionDigital Den digitale TV-verden, hvor du har mange kvalitetskanaler - til sportsfolket - til filmelskeren - til den krævende familie - til den opdagelseslystne. Du kan vælge imellem flere forskellige pakker. Det kræver du lejer en Set-top-boks og at du laver en aflale med VisionDigital på telefon Blandt andet vises: Canal+ pakken 5 programmer, Vision Family Plus pakken og Adventure pakken Du kan se totale udbud af programmuligheder på vores hjemmeside BESTYRELSEN 2004 Fensmark Antenneforening Tlf ( ) Fax Henning Dueholm formand Tjørnevej 7, Fensmark 4684 Holmegaard Erik Jørgensen kasserer Akacievej 41, Fensmark 4684 Holmegaard Jan K. Hansen næstformand Hyttemestervej 24, Fensmark 4684 Holmegaard Frank Laursen sekretær Vibevej 3, Fensmark 4684 Holmegaard Erik Hansen best.medlem Platanvej 55, Fensmark 4684 Holmegaard

16 PROGRAMOVERSIGT DEN Hjemmeside TV-programmer for Fensmark Antenneforening KANAL MHz PROGRAM Stereo Text-TV 2 48 TV-DANMARK (Næstved) nej ja 3 55 TV3 -Danmark ja ja 4 62 DR2 ja ja S Norsk TV2 ja ja Kanal 5 (TV-DANMARK 1) ja ja DR 1 ja ja Eurosport (Nordic) nej ja TV-2 Zulu ja ja TV2 ja ja Discovery nej ja S Sverige TV2 nej ja S MTV Music TV ja ja S Animal Planet nej ja S Charlie (nyt program) ja ja S DK4 ja ja S ja ja S Ledig kanal S DR 2 (bredt format) ja ja S Ledig kanal S Ledig kanal S Cartoon Network / TCM (Turner Classic Movie) ja ja S ZDF (tysk TV) ja ja S CNN nej ja S TV4-Sverige nej ja S SAT1(tysk TV) nej ja S ARD (tysk TV) nej ja RTL+ (tysk TV) nej ja S DR 1 (bredt format) ja ja Radio-programmer for Fensmark Antenneforening Nr: MHz PROGRAM STEREO 1 87,60 Næstved Lokalradio ja 2 88,00 Svensk FM P2 ja 3 88,50 Danmarks Radio klassisk ja 4 89,10 Danmarks Radio P4 Regionalen ja 5 89,80 Danmarks Radio P2 nej 6 90,20 Danmarks Radio P3 ja 7 90,70 Radio 100FM ja 8 91,50 Radio SLR Holmegaard ja 10 92,80 Radio Schleswig Holstein ja 11 93,20 Danmarks Radio P1 ja 12 94,00 Radio SLR ja 13 94,50 BBC Radio 2 ja 14 95,10 Radio SLR Næstved ja 15 95,50 P2 Musik & Kultur ja 16 97,00 Klassisk Radio ja 17 97,80 Virgin Radio ja 18 98,40 Sky Radio ja 19 98,80 Radio Caroline ja 20 99,30 BBC Woldservice ja ,00 Tysk NRD 2 (tysk FM) ja ,60 Tysk P3 (tysk FM) ja ,00 RTL Radio ja ,50 Tysk NDR 1 ja ,10 POP FM nej

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN STEMMESEDDEL TIL VALG AF PROGRAMMER TIL PAKKE 1 Skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts 2011 INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere