TIRSDAG DEN 27. MARTS KL I HOLMEGAARD HALLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN"

Transkript

1 PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon (hverdage ). Fax Hjemmeside

2 Kære medlem Vi ved godt at flere af jer har været generet af fejl på antennenettet, manglende eller dårligt signal til såvel TV-/radio som til Internettet, det har dog imidlertid været mindre generende end vi havde forventet. Ombygningen vil være færdig den 1. april og først derefter kan vi få indreguleret det samlede anlæg, så vi kan få normale forhold igen. Med ombygningen er vi godt rustet til fremtiden med masser af plads til flere TV og radiokanaler, plads til mere transmission, så vi kan modtage High Definition TV, når den tid kommer. Forøget hastighed på Internettet når det bliver muligt. Af særlige forhold jeg ønsker at gøre opmærksom på er, at vi har mistet den betalte service vi havde med Holmegaard Kommune, der opkrævede kontingent via ejendomsskattebilletten, den tid er slut. Vores kasserer Erik Jørgensen har først og fremmest haft en masse ekstra arbejde med at ændre vores medlemskartotek og få etableret en PBS service til at opkræve medlemskontingent. Bestyrelsen vil i den forbindelse have ændret kontingentåret til at være fra 1. maj til 30. april, herved får vi betaling til nye indvalgte programmer fra generalforsamlingen i marts måned, allerede fra 1. maj (vi har som bekendt altid måtte lægge penge ud for næsten 1 år inden vi vik indbetalingerne til programmerne). En anden markant ændring er den, at vi nu møder SEAS/NVE som konkurrenter til at levere TV/radio og Internet - og de gør det vel at mærke for dine penge, men gratis for nye forbrugere - det er uheldigt! De nye forbrugere hos SEAS/NVE vil dog hurtigt finde ud af, at så billigt var det heller ikke, idet elselskaberne opkræver det dobbelte i betaling for TV og radio. Systemet de leverer og også på alle måder mangelfuldt, - det kræver en SetTop box foran hvert apparat (TV, radio, DVD og Video), hvis brugeren skal kunne modtage flere programmer på samme tid! Vi skal som bestyrelse finde ud af om vi ønsker at etablere net i nye udstykninger, i håbet om at vi siden hen får pengene ind igen? Med venlig hilsen Fensmark Antenneforening Henning Dueholm FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL I HOLMEGAARD HALLEN Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Niels Christoffersen blev valgt 2. Formandens beretning. Beretningen blev godkendt 3. Godkendelse af revideret årsregnskab, fremlæggelse af budget, herunder forslag til tilslutningsafgift for kalenderåret. Regnskabet blev godkendt. Tilslutningsafgiften er fortsat på kr ,00

3 4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. a) forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringerne blev godkendt 4a) De ændrede vedtægter er som følger: Foreningens navn og hjemsted. stk. 1 Fensmark Antenneforening, Næstved kommune. 2 Foreningens medlemmer. stk. 1 Tilslutning til antenneanlægget er betinget af medlemsskab af Fensmark Antenneforening. Medlemsskabet følger ejendommen og kan ikke på noget tidspunkt gøres personligt. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand. stk. 2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. stk. 3 Ved ejerskifte indtræder ny ejer i alle den tidligere ejers rettigheder og hæfter for alle dennes forpligtelser over for Fensmark Antenneforening. Ejerskifte skal anmeldes til foreningen senest 14 dage før fraflytning. stk. 4 Andele af foreningens formue kan ikke af medlemmerne ved overdragelse af disses ejendomme eller på anden måde kræves udbetalt. stk. 5 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget på en generalforsamling, kan af bestyrelsen eksluderes af foreningen. En ekslusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. 3 Foreningens formål. stk. 1 Fensmark Antenneforenings formål er at eje og drive et fællesantenneanlæg for nedtagning af radiofoni- og fjernsynsprogrammer i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg. stk. 2 Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget på en generalforsamling: 1. Udvidelse af anlægget med flere tv-kanaler (programmer), hvis udvidelsen kræver en væsentlig ændring af anlægget. 2. Udvidelse af anlægget med betalingspligtige TV-kanaler (programmer), der er ud over tidligere godkendt omfang. 3. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller en anden antenneforening. 4. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening. 4 Generalforsamlingen. stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og har til opgave at: - vælge bestyrelsens formand, kasserer, øvrige medlemmer, suppleanter og revisorer. - godkende regnskaber, samt fastsætte kontingent og indskud. - tage ethvert spørgsmål af interesse for antenneforeningen op til drøftelse. stk. 2 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der sammen med de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver generalforsamlingens beslutningsprotokol.

4 stk. 3 Indkaldelse af generalforsamling med angivelse af dagsorden sker ved annoncering i lokal pressen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. stk. 4 Den til enhver tid lovligt indkaldte generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal med mindre andet er fastsat i vedtægterne. stk. 5 Kun husstande/ejendomme, der i følge kassererens opgørelse over indbetalte kontingenter, har indbetalt kontingentet, er stemmeberettigede og har adgang til generalforsamlingen. stk. 6 Årlig ordinær generalforsamling afholdes i marts måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse af revideret årsregnskab, fremlæggelse af budget, herunder forslag til tilslutningsafgift 4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 5. Godkendelse af forslag til kontingent 6. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer, jfr. 6, 1bestyrelses suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 7. Eventuelt. stk. 7 Forslag fra medlemmerne skal for at blive behandlet på en ordinær generalforsamling med navns underskrift være indleveret skriftligt til formanden senest den 15. februar. Eventuelle forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 udsendes til medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse. stk. 8 Det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. stk. 9 Forslag til vedtægtsændringer behandles jfr. 11, stk. 1. Øvrige forslag kræver for at blive vedtaget almindeligt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede. stk. 10 Stemmeret har alle medlemmer, der er registreret efter 4 stk. 5. Hver husstand har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. stk. 11 Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre 25 % af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Bestyrelsen kan dog altid forlange skriftlig afstemning. stk. 12 Skriftlig afstemning skal dog altid finde sted ved valg til bestyrelse m.m. i tilfælde, hvor der er forslået flere kandidater, end der skal vælges. 5 Ekstraordinær generalforsamling. stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 % medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. stk. 2 Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte ekstraordinær generalforsamling afholdt snarest muligt og senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom, med den i begæringen angivne dagsorden. stk. 3 For ekstraordinære generalforsamlinger gælder de samme regler med hensyn til indkaldelse som for ordinære generalforsamlinger.

5 6 Foreningens ledelse: stk. 1 Foreningen ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, som består af formand, kasserer samt yderligere 3 medlemmer. stk. 2 Formanden vælges særskilt for 2 år ad gangen i lige årstal. Samme år vælges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer ligeledes for 2 år ad gangen. Kassereren vælges særskilt for 2 år ad gangen i ulige årstal. Samme år vælges yderligere 1 bestyrelsesmedlem ligeledes for 2 år ad gangen. valg af 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, alle vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, samt efter forholdene arbejdsudvalg. Til disse kan også inddrages medlemmer uden for bestyrelsen. stk. 4 Bestyrelsen leder foreningens daglige anliggender og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomheder. Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte kontingent. stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen, incl. formanden eller når denne har forfald - næstformanden - er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller dennes stedforttræders stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. stk. 6 Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser af ikke-principiel karakter. stk. 7 Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, ved dispositioner over foreningens bankkonti dog sammen med kassereren. stk. 8 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eventuelt dennes stedfortræder eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Beslutninger på bestyrelsesmøder indføres i en forhandlingsprotokol, der skal godkendes og underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. 7 Kontingent: stk. 1 Kontingentåret går fra 1. maj til 30. april. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen ultimo marts og opkræves på engang i april/maj Opkrævningsmåde fastsættes af bestyrelsen. stk. 2 Hvis et medlem ikke betaler rettidigt, medfører det, at vedkommende bliver afbrudt fra hovedanlægget, og de herved påløbne udgifter skal betales sammen med det skyldige kontingent, inden gentilslutning finder sted. Kasseren kan dog inden, der bliver afbrudt for signalet, sende en rykkerskrivelse med ekstra betaling for rykkeren som følge, hvis det skønnes, at der er tale om en forglemmelse i forbindelse med betalingen af kontingentet. 8 Foreningens regnskaber: stk. 1 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. stk. 2 Kassereren sørger for rettidig opkrævning af kontingenter og indskud samt betaling af de for foreningen fornødne udgifter. stk. 3 Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor og en generalforsamlings valgt revisor.

6 stk. 4 Den daglige regnskabsmæssige registrering (kassebilag og bilagsarkivering) og udarbejdelse af årsregnskab og budgetforslag påhviler kassereren. stk. 5 Foreningens likvide beholdning består af en kassebeholdning og indestående på bank- eller girokonto. 9 Foreningens opløsning: stk. 1 Foreningens virksomhed ophører såfremt anlægget nedlægges eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. stk. 2 Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages af 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som skal indvarsles skriftligt med 14 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, gælder dette uanset antallet af fremmødte. stk. 3 På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling. stk. 4 Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer. 10 Fortolkning af vedtægterne. stk. 1 Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 11 Ændring af vedtægterne. stk. 1 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal i deres fulde ordlyd tilsendes hvert stemmeberettiget medlem senest 14 dage før geneneralforsamlingens afholdelse. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer. 4b) forslag til ændring af vedtægter fra Henning Gruber, som følger: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemning på generalforsamlingen kan ske ved anvendelse af skriftlig fuldmagt, idet hvert enkelt tilstedeværende medlem kan have indtil 3 fuldmagter fra andre medlemmer. Sådanne fuldmagter skal være blankofuldmagter. Forslaget blev forkastet. 4c) Nye programmer der har været vist som prøve: Pris pr. år incl. moms 2a) SBS Blev vedtaget 0,00 kr. 3a) 24 Sjællandske 135,00 kr. 4a) TV2 News 149,25 kr. 5a) Skandinavia 60,00 kr.

7 4d) forslag fra medlemmerne : Nye programmer der ønskes på vores programflade: Pris pr. år incl. moms 1) TV2 Film 75,00 kr. 2) NRK 1 (norsk TV1) Blev vedtaget 0,00 kr. 3) Sverige 1 fra satelit 37,50 kr. 4) TV2 Sport pris er ikke fastsat endnu men forventes at blive 299,25 kr. 5) Kanal 4 kvinde-kanalen 123,75 kr. 6) Hallmark 60,00 kr. 7) Playhouse Disney (giver et tillæg når vi har Disney Chanel) 60,00 kr. 8) Showtime 82,50 kr. 9) Viasat Sport 1(forsvinder hvis TV2 Sport kommer) 74,25 kr. 10) Viasat Sport 2+3 giver et tillæg til Viasat Sport 1 15,00 kr. 11) NDR nordtysk Blev vedtaget 0,00 kr. 12) RTL tysk Blev vedtaget 0,00 kr. 13) SAT1 tysk Blev vedtaget 0,00 kr. 14) Pro-Siben tysk Blev vedtaget 0,00 kr. 15) TV5Monde fransk Blev vedtaget 0,00 kr. Programmer der ønskes fjernet fra vores programflade: Prisreduktion pr. år incl. moms 16) TV3 Programmet forbliver på vores net 269,25 kr. 17) 3+ Programmet forbliver på vores net 194,25 kr. 18) TV2 Charlie Programmet forbliver på vores net 104,25 kr. 19) Voice Programmet forbliver på vores net 41,25 kr. 20) CNN Programmet forbliver på vores net kr. 21) TCM/Cartoon Network Programmet forbliver på vores net 48,75 kr. 22) MTV Programmet bliver fjernet 60,00 kr. 23) Animal Planet Programmet forbliver på vores net 46,50 kr. 24) Norge Programmet forbliver på vores net 0,00 kr. 25) Sverige 2 Programmet forbliver på vores net 0,00 kr. 26) ARD Programmet forbliver på vores net 0,00 kr. 27) ZDF Programmet forbliver på vores net 0,00 kr.

8 5. Godkendelse af forslag til kontingent for kalenderåret Kontingentet bør altid dække de udgifter, der er til nye valgte programmer. Kontingentet blev vedtaget til at være for 1. maj april Valg til bestyrelsen. På valg er: a) kassereren Erik Jørgensen Blev valgt b) bestyrelsesmedlem Erik Hansen Blev valgt c) bestyrelsessuppleant Susan Thomsen Blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem d) revisor Frede Jensen Blev valgt e) revisorsuppleant Flemming Steffensen Blev valgt 7. Eventuelt. Erik Jørgensen beklagede at forsamlingen havde stemt MTV ud, det bliver mange unge kede af! Bestyrelsen anmoder alle, der deltager i generalforsamlingen, at de bliver indtil generaforsamlingen er slut d.v.s. deltager i alle afstemninger, også når det drejer sig om at beslutte størrelsen for kontingentet til næste år.

9 Medlemskontingentets sammensætning år (forventet beløb) Beløb i kr. incl. moms Heraf moms i kr. Betalingsprogrammer Kanal , ,51 TV2 Zulu , ,00 TV , ,85 TV , ,85 DK , ,85 TV2 Charlie , ,85 Eurosport... 91, ,30 CNN... 41, ,25 Cartoon Network & TCM... 48, ,75 MTV... 60, ,00 Animal Planet... 46, ,30 Discovery... 78, ,75 Disney Channel , ,85 Toon Disney... 45, ,00 Rabatter...-23, ,71 Ialt , ,40 Andre omkostninger uden moms CopyDan og Koda-afgifter ,55 Kontingent til antenneforening , ,09 Kontingent ialt år , ,49 Der skal tages forbehold for Copy-Dan afgiften da den har det med at stige på de mærkeligste tidspunkter. Budget (forventet beløb) Beløb i kr. Medlemskontingent ,00 incl. moms Antal medlemmer Kanaludgift pr medlem = 2007 tal +3% prisstigning ,90 CopyDan og Koda-afgifter uden moms ,78 Til foreningen ,32 incl. moms excl. moms incl. moms ,00 Heraf moms ,85 Kontingent uden moms pr. medlem ,15 Kontingent ialt: x 1.829,15 kr... kr ,00,00 Der skal tages forbehold for Copy-Dan afgiften da den har det med at stige på de mærkeligste tidspunkter.

10 Egne notater

11 NYTTIG INFORMATION Fejl kan meddeles til vores service-partner direkte til Telia Stofa A/S, Axeltorv 9, 4700 Næstved Tlf eller fejl i dagtimerne og tlf fejl om aftenen eller til Fensmark Antenneforening tlf i dagtimerne Har du problemer med din kabel-tv forbindelse, bør du undersøge følgende: 1: Vær sikker på, at der ikke er brud eller manglende forbindelse på kablet fra tv/radio til antennestikket. Prøv evt. at skifte kablet, hvis du har mulighed for det. 2: Hvis det er muligt, undersøg da om apparatet er defekt. I tilfælde af at du har mere end et apparat, undersøg da om det er alle apparater, der er udfald på. 3; For at vi kan lokalisere fejlen, vil det være en stor hjælp, hvis du evt. spørger din nabo, om udfaldet også berører husstanden ved siden af. Internet. Fejl på Internettet - ring til Internet Support: tlf Fensmark Antenneforening informerer løbende vore medlemmer via vores hjemmesider på Internettet. Forslag til Fensmark Antenneforening Forslag til behandling på den kommende generalforsamling kan stilles hele året, men skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar forud for generalforsamlingen i marts måned! VisionDigital Den digitale TV-verden, hvor du har mange kvalitetskanaler - til sportsfolket - til filmelskeren - til den krævende familie - til den opdagelseslystne. Du kan vælge imellem flere forskellige pakker. Det kræver du lejer en Set-top-boks og at du laver en aflale med VisionDigital på telefon Blandt andet vises: Canal+ pakken 5 programmer, Vision Family Plus pakken og Adventure pakken Du kan se totale udbud af programmuligheder på vores hjemmeside BESTYRELSEN 2006 Fensmark Antenneforening Tlf ( ) Fax Henning Dueholm formand Tjørnevej 7, Fensmark 4684 Holmegaard Erik Jørgensen kasserer Akacievej 41, Fensmark 4684 Holmegaard Jan K. Hansen næstformand Hyttemestervej 24, Fensmark 4684 Holmegaard Per Sørensen sekretær Pinjevej 7, Fensmark 4684 Holmegaard Erik Hansen best.medlem Platanvej 55, Fensmark 4684 Holmegaard

12 PROGRAMOVERSIGT DEN Hjemmeside TV-programmer for Fensmark Antenneforening Nr: MHz PROGRAM S Fensmark INFO-TV midlertig, bliver muligvis erstattet af et prøveprogram S Norsk TV2 S The Voice Kanal DR Eurosport (Nordic) TV-2 Zulu TV S Sverige TV2 S MTV Music TV S Animal Planet S Charlie S DK4 S S S Disney Chanal S DR2 S Toon Disney S Cartoon Network / TCM (Turner Classic Movie) S ZDF (tysk TV) S CNN S TV4-Sverige S Discovery S ARD (tysk TV) S TV3 -Danmark Radio-programmer for Fensmark Antenneforening Nr: MHz PROGRAM 1 87,60 Næstved Lokalradio 2 88,00 Svensk FM P2 3 88,50 Danmarks Radio klassisk 4 89,10 Danmarks Radio P4 Regionalen 5 89,80 Danmarks Radio P4 København 6 90,20 Danmarks Radio P3 7 90,70 Radio 100FM 8 91,50 Radio SLR Holmegaard 9 92,80 Radio Schleswig Holstein 10 93,20 Danmarks Radio P ,00 Radio SLR 12 94,50 BBC Radio ,10 Radio SLR Næstved 14 95,50 Danmarks Radio P2 Musik & Kultur 15 97,00 Klassisk Radio 16 97,80 Virgin Radio 17 98,80 Radio Caroline 18 99,30 BBC Wold Service ,00 Tysk NRD 2 (tysk FM) ,60 Tysk P3 (tysk FM Kultur) ,00 RTL Radio ,50 Tysk NDR 1 (Niedersachsen) ,10 Svensk FM P4

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN STEMMESEDDEL TIL VALG AF PROGRAMMER TIL PAKKE 1 Skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts 2011 INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2011 TORSDAG DEN 17. MARTS

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere