DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 34. Dansk. Dammann. Asfalt. Stabilisering med Dammann-paver. Aktieselskabet I._

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 34. Dansk. Dammann. Asfalt. Stabilisering med Dammann-paver. Aktieselskabet I._"

Transkript

1 1957 Stabilisering med Dammann-paver Dammann - Dansk DANSK VEJTIDSSKRIFT Aktieselskabet Asfalt I._ ÅRGANG 34

2 -_,:\ A/ TAGPAPFABRIKKEN PHØNIX VEJEN Fabrikation af Vejmaferialer Asfaltudlægning Macadamarbejder Service Fabrikker i: Herlev, Telf Frederikssund, Telf. 303 Odense, Telf. 683 Vejen, Telf. 1 Kolding, Telf Hobro, Telf. 588 Vejle, Telf Brejning, pr. Spjald, Telf. Spjald 127 Vorbasse, Telf. 123 Vildsund, Telf. Sundby Mors 75 Oddesund, Telf. Uglev 76 Hjallerup, Telf. 222 Københavns Vejmaterialefabrik AIS Herlev Dansk Vejmaterlalefabrlk AIS Frederikssund Fyns Vejmaterialefabr.lc AIS Odense

3 DANSK VEJTIDSSKRIFT UDGIVET AF AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN DANMARK REDAKTION: 34. Ä R G AN G Professor, clvlllngen:er SEPTEMBER 1957 H. H. RAVN, 0sfer Voldgade 10 Kebenhavn K. Telefon PAI 6670 EKSPEDITION: Teknfsk Forlag, V. Farimagsgade 31, København V. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Nordisk Vejteknisk Forbund s 7. kongres juni 1957 i Danmark 181 Resultater af undersøgelser med gummiholdig asfalt Fra ministerierne 199 Kursus 200 Telefon BYen 9288 Direktionsskifte 200 Dansk Wejlaboratorium 0ser Voldgade 10, Opg. II Kobenhan K. Telefona *lcake I5ahu 1636 Undersøgelser af vejmaterialer og vejbelægninger samt af disses ruhed og jævnhed. Jordbundsundersogelser ved vejanlæg, herunder dimensionering af vejbelægninger. Besvarelse af forespørgsler af vejteknisk art. ÅKI. Y I ÅJER ALER AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI J fr AKTIESELSKABET DANSK DAM MANN ASFALT, Al

4 KØBENHAVN , - BOLINDER-MUNKTEIL MODEL VHK 85 VEJHØVL Stor motorkapacitet 4-hjulstræk Differential og differentiallås Størsfe manøvredygtighed Servostyring 8 frem- og 2 bakgear Hydr. bremser med vacuumforstærker Forlang specialprospek+ og filbud SERVICE KVALITET SERVICE KVALITET SERVICE KVALITET. SERVICE K TTET. VESTERBROGADE 9 B [. TELEFON CENTRAL 7885 V A2

5 Nordisk Vejteknisk Forbund s 7. kongres juni 1957 i Danmark Af afdelingsingeniør, cand. polyt. Poul Goelé. Begunstiget af det skønneste sommervejr afholdt Nordisk Vejteknisk For bund sin 7. kongres i dagene mandag d. 17. søndag d. 23. juni, omfattende et firedages møde i København og en tredages ekskursion gennem Sjælland, Fyn og Østjylland. Tilslutningen var større end ved nogen tidligere kongres, idet der var mødt ca. 450 deltagere (hvoraf 135 damer). Størst var del tagelsen fra dansk side, ca. 180, hvor efter kom Norge og Sverige med ca. 115 fra hvert land. Åbningsmødet fandt sted i Dan marks tekniske Hojskoles festsal i over værelse af trafikminister Kai Lindberg og de nordiske landes diplomatiske re præsentanter. Hojtideligheden indled tes med Studenter-Sangforeningens frernførelse af Hans Hartvig Seedorff og Carl Nielsen s kantate fra hojskolens 100-års jubilæum. Vejdirektor K. Bang bod derefter velkommen og gav ordet til trafikministeren, som på regeringens vegne bragte kongressen en hilsen, gan ske særlig de udenlandske deltagere. Ministeren fremhævede den store be tydning, som trafikken har for det mo derne samfund, og hvor vigtigt det er, at man bygger veje som svarer til auto mobiltrafikkens voldsomme udvikling. Det er derfor naturligt at søge at indhøste erfaringer hos nabolandene. Det fælles nordiske kulturgrundlag letter udvekslingen af erfaringer mellem de skandinaviske folk, og denne kongres var udtryk for et praktisk skandinavisk samarbejde, som må tillægges megen betydning. Ministeren erklærede her med kongressen for åbnet. Derefter reciterede Hans Hartvig Seedorff sit digt,,svanerne fra Nor den. Vejdirektor Bang takkede for mi nisterens ord og for regeringens velvilje og bistand til kongressens gennemførelse og rettede desuden en varm tak til alle, der havde medvirket til, at kongressen kunne gennemføres. Vej direktøren bød de udenlandske gæster velkommen, hvorefter de øvrige nordiske vejehefer bragte en hilsen fra deres land. Først talte generaldirektør A. Knusisto på Finlands vegne og derefter vej direktør 8. Jôhannsson fra Island, vejdirektør T. Backer fra Norge og generaldirektør IC G. Hjort fra Sverige, hver tale efterfulgt af det pågældende lands nationalhvm ne. Så fulgte kantatens anden del, hvor efter der blændedes op før en film:,,nordens kontinentale vejforbindelser over Danmark, der er fremstillet ved et samarbejde mellem Statsradiofoniens fjernsynsafdeling og vejdirektoratet og som viser,,trædestenen Danmark på to af fremtidens eurøpaveje, E 3: Lissa bon-stockholm (over Kruså og Frede rikshavn) og E 4: Lissabon-Stockholm Haparanda-Helsingfors (over Rødby, København og Helsingør). Højtideligheden sluttede med studentersangernes fremførelse af Piet Hein s,,vejens Sang (melodi: Mandalay), der blev skrevet til den forrige kongres i Køben havn i 1946 og som begynder:,,ud af urtidsmørket kom jeg som en travet trampet sti og ender med linien,,dine fædres vej, din egen vej, den endeløse vej. Efter åbningsmødet blev der ser veret en let frokøst i Højskolens central hal. 181

6 Fra åbningsmodet på Danmarks tekniske Højskole. I midten trafikminister Kai Lindberg mellem vejdirektor K. Bang og vejdirektor S. Jåhannsson. Ved siden af denne generaldirek tør A. Kuusisto. Yderst til højre i billedet vejdirektor T. Baeker. (Foto: Vedel.) Som forste punkt på kongressens ar bejdsprogram var sat: Vejplanlægning. Grundet på de enorme pengemidler, som nyanlæg og ombygning af eksiste rende veje kræver, er det nodvendigt, at man sikrer sig det bedst mulige grundlag for planlægningen, og som foredragsholder var derfor valgt en re præsentant, byråchef EJ. V. Ekströ;n, for det land der er længst fremme på dette område: Sverige, som er det mest motoriserede land i Europa. Byråchefen talte om,,hovedlinier for vejplanlæg ningen i Sverige og fremhævede i sin indledning transportvæsenets centrale 182 betydning som hjælpemiddel for pro duktion, handel og de ovrige grene af menneskelig virksomhed og understre gede nodvendigheden af, at vejplanlæg ningen sker udfra et såvel teknisk som trafikokonomisk rigtigt synspunkt. Der skal ikke her gores nærmere rede for tekniske enkeltheder, der naturligt horer hjemme i den kommende kursusberetning. Dog skal nævnes, at fore dragsholderen omtalte, at man i Sverige for to år siden har nedsat en kommis sion, hvis opgave er at fremsætte forslag til en vejplan. Kommissionen er over ordentlig alsidigt sammensat, idet den

7 Indgangen til kongressen. omfatter repræsentanter for næringsliv og erhvervskorsel samt eksperter i na tionaløkonomi, erhvervsgeografi, by planlægning og vejbygning, og den har arbejdet i nær tilslutning til kungi. Väg och vattenbyggnadsstyrelsen. I marts i år afgav den en betænkning, der inde holder et foreløbigt forslag til et stam vejnet, opbygget efter det såkaldte.. per lekæde -princip, d.v.s. at man har til stræbt at få et net af gode veje for b kaltrafikken og oplandstrafikken mel lem mere betydende bvrnæssige bebvg gelser, samtidig med at der skabes gode forhold for den gennemgående trafik. Det endelige forslag til en vejplan ven tes forelagt i løbet af dette efterår. Første diskussionsdeltager var civil ingeniør A. Nyriig. Danmark, der op lyste, at vej planlægningen i Danmark vil foregå på en anden måde end i Sverige, idet man grundet på vort de centraliserede vejstyre ikke vil kunne nedsætte en kommission, men er henvist til en stykkevis planlægning, der må ske ved en klassificering af vejene i samråd med de lokale vej myndigheder. Den nye vejbestyrelseslov af marts 1957 påbyder, at der udarbejdes en vejplan, og man er for tiden ved at udarbejde ret ningslinier herfor. Som grundlag for vejplanlægningen er igennem længere tid foretaget tilstandsmålinger for de enkelte vejstrækninger samt færdsels analyser og prognoser for større sam lede områder. Til belysning af, hvor forskelligartede forholdene kan være indenfor de nor diske lande, skal iøvrigt nævnes, at man i Norge kan blive stillet overfor at måtte træffe valget mellem en soværts eller en landværts forbindelse, og at et land som Island med dets fåtallige befolkning og spredte bebyggelse ingen jernbaner har, men derimod en betydelig flvvetrafik. Om aftenen ar NVF s danske afde ling vært ved en middag på hotel,,mercur. Vejdirektor Bang bod vel kommen og udtalte sin glæde over den store tilslutning til mødet. Afdelingens Generaldirektør A. Kuusisto, Finland. 183 I

8 medlemmet Lönnroth kvitterede for hyldesten ved sammen med forsamlin gen at råbe det HEJ, der så ofte har lydt ved forbundets kongresser, og tra ditionen tro holdt civilingeniør Pedro I-Iellström (,,Don Pedro ) en inspire ret og versificeret tale for damerne. En sang af Sigfred Pedersen:,,Vi vil altid bygge veje bidrog til at fastslå den hyggelige og kammeratlige stemning. Efter gammel nordisk skik udbragte vejdirektør,jôhannsson en tak,,for ma ten, hvorefter selskabet begav sig til de tilstødende lokaler, hvor man ind tog kaffen og dansede. Vejdirektor Geir Zoëga og Islands nye vejdirektor S. J6hannsson. næstformand, amtsvejinspektor K. P. Danø, omtalte, at de første møder mel lem nordiske vejingeniorer fandt sted i 1923 og de følgende år. Derefter ebbede forbindelsen imidlertid ud, og det var først med mødet i Stockholm i 1935, på hvilket NVF blev stiftet (efter at for beredelserne hertil var truffet på vejkongressen i München året for), at der virkelig kom gang i samarbejdet. Det kunne man takke mænd mcd fremsyn for, og Danø nævnte først de to af for bundets æresmedlemmer, der var for hindret i at være til stede: Vcjdirekto rerne A. Baalsrud og Arne Korsbrekke, Norge, hvorefter han henvendte nogle personligt prægede ord til hver enkelt af de fire tilstedeværende æresmedlem mer: Generaldirektorerne Nils Bolinder, Sverige, og A. Lönnroth, Finland, over vejinspektor T. J. Helsted og amtsvej inspektør A. Kjærgaard, Danmark, der alle blev hyldet af forsamlingen. Æres 184 Næste dag, tirsdag d. 18., afholdtes gruppemoder. Om formiddagen drøf tedes spørgsmålet om,,vintervejved ligcholdelse, der indledtes med et fore drag af byråchef K. V. Savolainen, Finland. Med den voksende automobiltrafik, der ikke tillader længere tids spærring af vejene på grund af sne, er dette spørgsmål (herunder også grus ningsproblemet) aktuelt over hele Nor den. Samtidig med dette foredrag talte af delningschef Gösta Kuilberg om,,ko Damekoniitéens formand, fru vej direktør Bang.

9 Kastrupfabriken: Hans Nss.nsveJ 12 T.Iefon: ANKA ASFALTSTEN HANS NISSENSVEJ - KASTRUP ASFALTPU LVER VEJTJÆ RE EMU LSION IPAN-BETON TELEFON Hovedkontor: Nordhavnslabrik.n: Stubbel.bgode 20, ø Telefon: Ryvong 6227 A 3

10 epoke MEKANISERER GLATFOREGRUSNINGEN epoke silospreder for veje, cykle- og gavgslier, baleni a A.THOMSEN ASKOV VEJEN TELEFON ASKOV 47 HELGE LØNHART AIS KØBENHAVN K H 0 L B Æ K TELEFON *1213 ROSKI LOE TELEFON 2523 GAMMELRAND TLFVISKINGE 207 A4

11 letøjers placering i tværprofilet og gjorde rede for nogle af Statens Vägin stitut, Stockholm, foretagne undersøgel ser, som vil kunne få betydning for vejprojekteringen og kørebaneafmærknin gen, der er et af de områder, hvor der tiltrænges et samarbejde mellem de nor diske lande. Om eftermiddagen holdt avdelnings chef, tekn. dr. Sten Haliberg foredrag om,,oliebehandling af grusveje. Fo redraget var en redegørelse for en af Statens Väginstitut, Stockholm, udar bejdet metode, hvorved man under an vendelse af en vejolie, der er tilsat klæ beforbedrer, og grus kan befæste veje i tyndt befolkede områder på en hurtig og billig måde. Metoden tangerer tæp pebelægnings- og stabiliseringsmetoder ne og er udfra et asfalt-teknologisk syns punkt interessant, idet den kan give visse impulser. Eftermiddagens anden foredragshol der var overingeniør R. 5. Nordal fra Veglaboratoriet, Oslo, der talte om,,akseltryk og tøbrudsskader. Disse skader har altid været et problem i Norge, hvor frostdybden er meget stor, Generaldirektør K. G. Hjort, Sverige. Vejdirektor T. Backer, Norge. og forøgelsen af akseltrykkene i de se nere år har yderligere forværret forhol dene. Taleren redegjorde for de påvirk ninger, som vejene er udsat for, særlig under tobrud, og for de faktorer, der indvirker på bæreevnen. Endvidere om taltes, hvorledes tobrudsskader kan be grænses, dels ved midlertidige foran staltninger hvorunder færdselsrestriktio ner, dels ved en forstærkning og udbyg ning af vejene, og det fremhævedes, at en dimensionering af bærelaget er af primær betydning. Af den påfolgendc diskussion fremgik bl. a., at færdsels restriktioner under tøbrud er en almin delig foreteelse i Norden. Kongressens damer havde imedens tilbragt dagen med en ekskursion til Sydsjælland. Om aftenen var der re ception på Københavns Rådhus, hvor kongressens deltagere blev budt velkom 185

12 Civilingcnior Nils Wibeck og stadsingeniør W. Starck. men af borgmester L. Estrup (under hvem byens gader og veje horer), hvor efter generaldirektor Hjort takkede for modtagelsen, idet han mindedes, da NVF blev modtaget på rådhuset i året efter den sidste verdenskrigs afslutning. Onsdag den 19. ar der om formid dagen ekskursion til Københavns om egn og Nordsjælland. I 14 busser korte man ad Køgevejen til det nye tilslut ningsanlæg, der er under udforelse ved ringvej B 3, og ad denne vej samt over Jyllingevej og Hareskovvej videre til den nye motorvej Helsingørvejen (tid ligere kaldet Hørsholmvejen), som gen nemkørtes i sin fulde længde indtil til slutningsanlægget ved Bronsholm. Her fra kørte man ad hovedvej A 3 til Hørsholm og derfra over Rungsted og ind ad Strandvejen til Klampenborg, hvor Københavns amtsråd var vært ved en frokost på,,bellevue Strandhotel. Stiftamtmand Ove Larsen bod velkom 186 men på amtsrådets vegne og,,don Pedro holdt en tale om værdien af venskabet og kammeratskabet indenfor NVF og disse kongressers betydning for sammenholdet. Vej direktor Backer holdt talen for amtsrådet, som han komplimenterede for den fremsvnede måde, hvorpå Kobenhavns amt har lost de problemer, som trafikken stiller til vejene. Om aftenen var der arrangeret en balletforestilling i..mercur Teatret med optræden af danserinder og dan sere fra Den kongelige danske Ballet. Programmet omfattede bl. a. udtog af Fokin s ballet,,chopiniana (med Cho pins musik), nogle af dansene fra,, Cop pelia og til sidst udtog af en typisk dansk ballet:,,drømmebilleder, byg get over kornpositioner af H. C. Lum byes musik. Efter forestillingen var der souper, og der blev her lejlighed til at takke for ballettens optræden, der, som vejdirektor Bang udtrykte det i en lille tale, var højdepunktet af, hvad vi hav de været i stand til at byde vore gæster. Torsdag den 20. holdt civilingenior Sthyr om formiddagen et foredrag om,,retningslinier for anlæg af betonveje, i hvilket han gjorde rede for nogle af de overvejelser, der har ligget til grund for udarbejdelsen af de af NVF for nylig udgivne,,retningslinier for projektering og udførelse af beton korebaner, der træder i stedet for de retningslinier, som var udgivet af NVF s danske afdeling (dog i samråd med de øvrige landes afdelinger). Ta leren betonede, at retningslinierne kun er en vejledning med hensyn til, hvor ledes betonbelægninger efter landsud valgenes opfattelse bør udføres, men at de ikke er normer. Skriftets udgivelse må iøvrigt, som mødelederen civilinge niør J. H. Hoffmann sagde, ses som et praktisk resultat af NVF s arbejde. T7.

13 GÆLDER DET VEJ SÅ TAL MED VILLADSEN ø z z ø -I I I I Grov Kvartsitasfaif 8/16 mm, hovedvej 3 høj friktionskoefficient stor slidstyrke behagelig iys farve Kvarfsit lader sig ikke polere I I I > AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER IsLAND:s BRYGGE 41 KØBENHAVN S TELEFON ASTA 2800 A5

14 i% i opfylder rigeligt normernes krav, høl konstant - benyttes overalt til almindelige betonarbelder, hvor ikke særlige grunde taler for en special-cement *CENTRAL FORHANDLERE OVER HELE LANDET A6

15 Om torsdagen var der i anledning af frokosten på,,restaurant Nimb reserveret busser fra Li nie 40 mellem Snlvtor vet og,,nimb. I forgrunden ses over vejinspektor T. J. Helsted. Blandt de forhold, der blev berørt i fore draget, må nævnes nye, forbedrede me toder til udførelse af fugerne, som hid til har været betonvejenes svage punkt. Efter dette foredrag talte tekn. dr. S. G. Bergstrbm fra,,cement- och Be tong-institutet, Stockholm, om faringer gennem de senere år vedrø rende betonbelægninger. Foredrags holderen var især inde på spørgsmålet om betonens manglende modstandsevne overfor frost og salt. Da den stærkt sti gende færdsel i de senere år gør det me get vanskeligt at holde kørebanerne fri for glatføre uden at anvende saltning, har man i Sverige sat en omfattende forsøgsvirksomhed i gang for at finde frem til metoder (bl. a. tilsætning af luftindblandingsmidler til betonen), hvorved beskadigelserne kan undgås. Under formiddagsmødet havde kon gressens damer været på rundtur i Kobenhavn, men ved frokosten på,,re staurant Nimb mødtes man igen. Det var NVF s danske afdeling, som var vært ved denne sammenkomst, ved hvilken man tog afsked med de af del tagerne, der ikke skulle med på ekskur sionen til Jylland. Vejdirektor Zoéga rettede på forsamlingens vegne en tak til mødets arrangører og deres hjælpere. Generaldirektør Li5nnroth udbragte endnu engang et HEJ for forbundet, og en af de norske damer, fru llelsing, holdt en tale for herrerne, med en spe ciel tak til,,don Pedro. Efter frokosten tog kongressens mand lige deltagere tilbage til Den tekniske Højskole, medens damerne havde re sten af dagen til deres rådighed. Ved eftermiddagsmødet holdt civil ingeniør C. A. Blixencrone-AIoller og vejingeniør E. Egebo foredrag om spørgsmålet,,æstetiske hensyn ved pro- 187

16 188 grunde er uheldige. centralhal. officielle stands p? måde, d. v. s. således at færdsien ikke udsættes for overraskelsesmomenter: jektering af veje, specielt ved fastlæg nes færdseissikkerheden) såvel ved vej gelse af linieføring og tværprofip, idet som kræver, at der tages særlige æsteti ske hensyn (der dog altid må underord en moderne vej (især en to-delt motor ens placering i terrænet som med hen vej) er et stift og usmidigt bygværk, de havde delt emnet imellem sig. for de kørende. En vej bør derfor an syn til det vejbillede, den frembyder lægges således, at dens optiske virkning virkning) på de kørende virker med til, Vejen skal holde, hvad den lover. Da at færdsien afvikles på en harmonisk således, at den kørende modtager sit nieføring som længdeprofil udformes mangelfuld optisk føring, bor såvel li alt for mange færdselsulykker skyldes indtryk af omgivelserne ved at se lige (eller, om man vil, dens.,opragende Foredragsholderne fremhævede, at billeder og modeller, der gav en række interessante enkeltheder vedrørende (nemlig 230), deriblandt så mange fra Norge (80), at der endog var flere frem og er fri for at skulle se ud til si ge retlinede strækninger, der af mange svagt krummet linieføring fremfor lan derne. Derfor foretrækker man i dag en tioner og organisationer udstillede kort, Hojskoles centralhal, hvor de fem lan rettet en rejudstilling i Den tekniske des vejstvrelser samt forskellige institu veje, broer og trafik. svensk side var tilslutningen betydelig norske med på turen end danske. Fra medlemmer deltog i ekskursionen og Fyn til Jylland Ekskursionen gennem Sjælland Endelig skal omtales, at der var ind Henved halvdelen af kongressens udstillingen i hojskolens De fem nordiske landes

17 Asfaltemulsion Frederlkeholms Havnevej Kabenhevn SY Telefon Central KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI Als * Støbeasfalt * Ira varmeisoleret silo Pulverasfalt [K A K1 A7

18 DELMAG 100 KG JORDSTAMPER kg Frø * kg D i e se Ira m A. P. HJORTSØ CIVILINGENIØR GOTHERSGADE 158. KBHVN. K C A8

19 Ankomsten til Halsskov færgehavn. I baggrun den to-dæks automobilfærgen,,halsskov (ka pacitet 200 biler). 4._ (Foto: Vedel.) mindre (Ca. 45), hvilket mulig skyldtes, at tidspunktet for ekskursionen faldt sammen med den svenske midsommer fest. Afrejsen fandt sted fredag d. 21. tid ligt om morgenen. I syv busser kørte man ad hovedvej A i mod Roskilde og ad den nye omfartsvej ved Roskilde og over den nye Munkholmbro (ved Bramsnæsvig) til Holbæk. Efter et kort ophold i Holbæk, hvor der indtoges en forfriskning i,,straridparkens Restau rant, fortsatte man ad Tuselaagevej langs Audebodæmningen og den ud tørrede Lammefjord til sommerlandet Odsherred med Hove strand. Herfra kørte man sydpå forbi Kalundborg til Slagelse og derfra mod vest ad hoved vej A 1, hvor man ved Vemmelev kom ind på den nye motorvej til Halsskov. I Halsskovhavn blev der i en lille times tid lejlighed til at bese det store parke ringsanlæg og ekspeditionen af de man- Fra Odense bymidte, hvor man ved nedrivninger i saneringsmodne bebyggelser skaber parkeringsmu1ig heder i umiddelbar nærhed af byens travle forretningsstreg. Pladsen her kan rumme henved 200 biler. Planerne for den karé, hvori denne plads ligger, går ud på at skaffe parkerings- og garageplads for ialt Ca. 650 vogne. 189

20 Buskortegen med den ene af de to motoriserede færdseisbetjente, der sikrede kortegens plan mæssige passage. ge automobiler. Overfarten over Store bælt foretoges med den nye to-dæks automobilfærge,,halsskov (kapacitet 200 biler). Ankommet til Fyn kørte man ad den nye motorvej Knudshoved Hjulby og hovedvej A i mod Odense. Om de to motorvejsanlæg (der sam men med færgeruten blev indviet i maj måned) bor måske lige nævnes, at de gennemsnitlig har kostet ca. 2 millioner kr. pr. km (indbefattet udgiften til 21 broanlæg på ialt 18 km motorvej). I Odense modtoges deltagerne på rådhuset af borgmester I. Vilh. Werner og af stadsingeniør Rich. Honoré, der opridsede hovedlinierne for vej- og byplanlægningen i Odense og gjorde rede for de problemer, der opstår, når en by, der er anlagt i middelalderen, skal til passes den motoriserede trafik. Opga ven lettes dog ved, at der findes megen dårlig bebyggelse, som står for fald. 190 Efter at have beset den nye udvidelse af rådhuset foretog man en rundtur gennem den indre by, hvor man havde lejlighed til at se det omfattende arbej de, der er i gang med indretning af parkeringspladser ved nedrivning af gamle bygninger og rydning af gårds pladser i et gammelt saneringsmodent kvarter, hvor der nu bliver skabt ord nede parkerings- og tilkørselsforhold for grundene langs en af byens vigtigste forretningsgader. Medens denne rundtur fandt sted havde kongressens damer lejlighed til at aflægge besøg i H. C. Andersens hus. Om aftenen var der middag på,,næs byhoveds Skovrestaurant, hvor stift amtmand i. T. Højrup bød velkommen på Odense og Assens amtsråds og på Odense Byråds vegne, og hvor general direktør Hjort takkede for modtagelsen.

21 191 Lørdag d. 22. om morgenen fortsatte borg. Deltagerne på vej ned Himmelbjerget. ad baggrunden Julso I og omkring Silke skovene Her havde Skanderborg amtsråd og man over Lillebæltsbroen og korte gen nem Vejle amt, med et kort ophold i bjerget. Amtmand E. F. G. Schau bod man gjorde ophold på Himmclbjerget. velkommen og udtalte sin glæde over, Fredericia, til Skanderborg amt, hvor landet, men samtidig rummer rige hi deltagere til frokost på hotel.,himmel Silkeborg byråd inviteret kongressens storiske minder, idet det var ved de besøg på denne egn, der ikke alene reg folkemøder, der fandt sted på Himmelbjerget omkring midten af forrige år nes for at være en af de smukkeste i hundrede, at en af grundstenene blev råd for modtagelsen og mindede om, at at kongressen havde valgt at aflægge lagt til den nordiske fællestanke. Vejdirektør Bang takkede amtsråd og by det var som resultat af disse folkemoder,

22 agterudsejlet af,,rylen. ældste dampskib),,hjejlen (Danmarks På Silkeborgsøerne. 192 hus. Her var der om eftermiddagen re Gudenåen til Silkeborg, hvor busserne Danmark. Om aftenen var der afslutningsmid Un?nack Larsen bød velkommen og over de tekniske fremskridt ikke må get på. Direktør B. L. Corwin, Norge, tog samtidig i hjertelige ord afsked med skib over Julsø, Borres Sø, Brasso og ad vi nu har det kommunale selvstyre. at landet fik sin frie forf atnirig, og at Efter frokosten fortsattes rejsen med ventede for at køre deltagerne til Aar ception på rådhuset. Borgmester Svend fremhævede i sin tale den gæring og glemme den fortid, som byerne er byg brydning der er karakteristisk for den moderne vejteknik, idet han dog lagde deltagerne på sinde, at man i glæden takkede Aarhus by for modtagelsen og husbugten, hvor NVF s danske afdeling bh gentaget i flere af talerne) for den dag på restaurant,,varna ved Aar led i den kæde, der binder de nordiske og samtidig en afsked med kongressen. var vært og hvortil der var indbudt mange gæster. Vejdirektør Bang bød var en tak til Aarhus amtsråd og byråd Det var hans overbevisning, at arbejdet indenfor NVF gør gavn og at det sam velkommen og holdt senere en tale, der tidig har et højere sigt som et enkelt med at udbringe et leve for det frie gæstfrihed, dels til foredragsholderne, diskussionsindlederne samt dem, der gressens officielle tak, dels til de amts lande sammen. Vej direktøren sluttede samarbejde i Norden. Generaldirektør Kuusisto udtalte kon råd og byråd, der havde vist kongressen havde stået for mødet: komiteen og damekomiteen og alle dem, der havde medvirket. En særlig tak rettedes til afdelingsingeniør Malvig (i aftenens

23 P.M. 2-VALSET VIBRATIONSTROMLE TYPE i ATV Udfører komprimeringsarbejdet dels ved tromling, dels ved vibra fion. Arbejder som almindelig tandemtromle, når vibratoren er standset. Vandingsanordning på begge valser. Vægt Ca kg. Valsernes diameter 700 mm, bredde 800 mm, træk og vibrator på bagvalsen. Kørehasfigheder i begge retninger 1,5 og 3 km/fime. 7 hk Iuftkølet benzinmotor FORLANG TILBUD OG PROSPEKT PEIIERSHAA9 HASHINFABIIIH A/ BRØNDERSLEV TELEFON 450 TELEGR.-AOR.: CEMENTINDUSTRI AALBORG NYHAVNSGADE 26 TELEFON * AARHUS PARK ALLÉ 15 TELEFON KØBENHAVN K. ROSENBORGGADE i. TELEFON C A9

24 VALD. HANDBERG S Stenhuggerier & Sten brud A/S Hovedkontor: DANTES PLADS 33 - KØBENHAVN V Indehaver af Hammerens og Moseløkkens (iranitværker, Bornholm Brosten - Kanisten - Skatrver - Stenmel etc. Telefon C Telefon C e - - ; BARBER-GREENE 848 transportabelt blandeanlæg :1 Eneforhandler: GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN L.N G REUTERS V - TELF. HILDA *1090 A 10

25 præcision, hvormed denne kongres var forløbet. Generaldirektør Kuusisto slut tede med en indbydelse til NVF s 8ende kongres i Finland. Stiftamtmand H. G. Lorentzen talte om de store og vanskelige opgaver, som vejvæsenerne arbejder med, og som efterhånden har antaget karakter af et dynamisk problem, der kræver fantasi og inspiration, men samtidig et intimt samarbejde mellem teknikerne og vej bestyrelserne. Rådmand Aa. March er, Aarhus magistrats tekniske forvaltning, gav udtryk for sin glæde over som poli tiker at have haft lejlighed til at deltage i hele kongressen og motiverede et HEJ for forbundets fremtidige arbejde. Også to af kongressens damer holdt tale, til med på vers, fru Backer for damekomi teen og rettet til dennes formand fru Bang, og fru Taivainen for sammen holdet mellem de nordiske folk med en tak til det danske. Stadsingenior j. A. C. Rastrrip udtalte nogle hjertelige ord Direktor B. L. Corwin, Norge, på talerstolen i Aarhus rådhus. (Foto: vedel.) I rådhushallen i Aarhus under stadsingenior Bent Huno s orientering inden rundturen i byen. 193

26 I udkanten af Vejle blev busserne entret af pigespejdere fra Fredericia, som uddelte forfriskninger. til generaldirektør Hjort, der om kort tid træder tilbage som chef for Sveriges vejvæsen, og vejdirektor J6han nsson udtalte en tak til NVF s danske afde ung, som har haft det store arbejde, først og fremmest vej direktor Bang, overvejingenior K. 0. Larsen, arntsvej inspektør Danø og afdelingens sekretær, afdelingsingeniør Erik Clausen. Vejdi rektor Bang sluttede talernes række med en tak til generaldirektør Kuusisto, fordi Finland vil afholde den næste kongres. NVF s organisation er, sagde vejdirektoren, opbygget på lignende måde som et stafetlob, og vi er finnerne stor tak skyldig, fordi de vil føre faklen videre. Efter middagen fortsattes samværet endnu nogle timer. signalanlæg, som var synkroniseret for en hastighed af 50 km/time. For damerne var der om formidda gen arrangeret rundtur i byen med be søg i Kobstadmuseet,,Den gamle by, der rummer en række genrejste gamle bygninger fra danske købstæder. Ved tilbagekomsten til rådhuset slog afskedens time. En del af kongressens deltagere tog mod nord i busser til Hirtshals og Frederikshavn, men stør steparten af selskabet kørte sydpå i seks busser ad hovedvej A 10 til Vejle og derfra til Fredericia, hvor der blev gjort et kort ophold. Over Fyn og Storebælt vendte man tilbage til København, hvortil ankomsten fandt sted ved 19- tiden. Nordisk Vejteknisk Forbunds 7. kongres var endt. Skulle man til slut fremhæve nogle af de problemer, som dennc kongres har beskæftiget sig med, må det blive vejplanlægningen, hvis betydning for landenes økonomi vanskeligt kan overvurderes, samt spørgsmålet om æstetik og vejprojektering, der er af afgørende betydning for færdselssikkerheden. Den der beskæftiger sig med veje og trafik vil i sit daglige virke stadig blive stillet overfor disse spørgsmål fra kongressens første og sidste dag. Søndag d. 23. mødtes man om for middagen på rådhuset, hvor stadsinge niør Bent Hunø gav en orientering, in den man foretog en rundtur i Aarhus for at se på gade-, vej- og broanlæg. På rundturen så man desuden nogle pladser med underjordiske garage- og parkeringsanlæg, der samtidig var ind rettet til beskyttelsesrum, samt nogle gadekryds med trafikstyrede færdsels 194

27 LUXOF LEX det permanent hvide asfaltincirkeringsinateriale L U XC F L E X - færdselsstriber ved Gråsten Næstved.IIlIi p LUXOL. KEMISKE FABRIKKER AIS RANDERS ASFALT- OG TJÆREFABRIK A/S R. T. A. VEJ MATERIALER Mogenstrup Roskilde København Ringe Odense Rudkøbing Randers Trige Herning Ali

28 er den billigste færdselsstribe slidstærk og skridsikker ophærdning: 2 minutter udlægning: 3000 m i timen eksporteres over hele verden HANDELSFIRMAET SIGNAL Trafikale signal-og sikkerhedsanordninger Gerdasgade 13 København, Valby Telefon VAlby 9336 SORØ OG VEJENS SNESKÆRME bruges over hele landet Indgiv venligst Deres ordre i god tid lie 11 Æ fi K: Yore priser er ikke sege på sneskærme SORØ STAKITFABRIK 1/5 JYI)SK STAKITFABRIK 1/5 TELEFON *1000 TELEFON VEJEN 238 A 12

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS (01)44 HILDA 4111 1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT JJI1.LI 1)1k ÅRGANG 42 STØBEASFALT med VERYNYL traf ikmarkering udført for Frederiksberg kommune E HOV lx kvalitet og

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet -

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - - -, -- Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - Dansk se side 272. November 1989 Vejtidsskrift 11/89 årgang 66 Dem der tror det er bladud givere og messearrangører. at klippe hinanden! Danskerne kan ikke

Læs mere

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen i Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniorforening Meddelelsesblad for Amtskommunernes vejvæsener Vejdirektoratet, Ministeriet for offentlige arbejder Dansk

Læs mere

DE DANSKE VEJE FØR OG NU

DE DANSKE VEJE FØR OG NU DE DANSKE VEJE FØR OG NU Bent Thagesen, Danmarks Tekniske Universitet Indholdsfortegnelse Oldtidens veje Middelalderens veje Vejforordningen af 1793 Jernbanens æra Bilismens indtog Motorvejene og vejloven

Læs mere

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III for større LUXOVIT cj B Y G N I N V EJMATE R I ALÉ III trafiksikkerhed J Bitilvit Bitural BitustI A2 VEJ BYGNING c3rr Vonsild-Hejismindevelen Belægning: BITUGRUS 60,2 kg/m2 Riri 9jUp Bitugranit Vinter

Læs mere

Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND

Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND TARKETT har for alvor vundet indpas i Danmark. I de fleste større byer kan man se dette slidstærke og vejr bestandige

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

ijti DSSKRI FT IKA KJ ÅRGANG 38 GADEGENNEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER

ijti DSSKRI FT IKA KJ ÅRGANG 38 GADEGENNEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER ijti DSSKRI FT GADEGEEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER IKA KJ KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AS H1 4111 1961 ÅRGANG 38 11 BLANDEANLÆG OVER HELE DANMARK LEVERER

Læs mere

L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann

L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann TUNNEL L,J, ASFALTKOMPAGN AS A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann i samarbejde med K*K BORUP S ALLE STØBEASFALT KØBENHAVNS Maskinelt udlagt A3 - det steder. Altid rigtigt lys. 2, Ude omkring i Europa.

Læs mere

ASFALTUDLÆGGEP THOI4AS SCI-II4IDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. Intet montagearbejde på arbejdsste. bel. Passer til enhver opgave. samme.

ASFALTUDLÆGGEP THOI4AS SCI-II4IDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. Intet montagearbejde på arbejdsste. bel. Passer til enhver opgave. samme. 5,50 DE ASFALTUDLÆGGEP DVEBEVSENDE FDDELE 1 4 ntet montagearbejde på arbejdsste Udlægningsbredden er trinløs varia det. Maskinen er arbejdsklar med det bel. Passer til enhver opgave samme. 2 Ensartet kompression

Læs mere

ansk fejtidsskrift J Årgang 59 DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN.

ansk fejtidsskrift J Årgang 59 DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN. ansk A fejtidsskrift / MAJ 1982 / DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN. Alle problemerne med at»hakke< fliser til, er nu forbi. UK 10 er et Ulefos kvalitetsprodukt, der passer til 9 forskellige

Læs mere

VEJTIDSSKRIFT IKAKI. DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE. udført for Stadsingeniorens Direktorat.

VEJTIDSSKRIFT IKAKI. DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE. udført for Stadsingeniorens Direktorat. i DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 VEJTIDSSKRIFT MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE udført for Stadsingeniorens Direktorat. IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S samarbejde med A/S Dansk

Læs mere

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå November 1996 den danske vejsektor 1971-96 Nr.11 -Focuspå ISSN (Xli (-6548 Nummer 11)96 - årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr, 10279. Medlemsblad for Dansk Amisvejingeniørforening. Meddelelsesbiad

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn Dansk Vejtidsskrift November 1988 SPOTFLEX viser vejen -i lys, mørke og regn -.. Spotfiex er vejstriben, der både ses og høres. En profileret markering med høj lysrefleksion om natten og regnvejr. Til

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. Maj 1988. 5/88 årgang 65. Farøbroerne

Dansk Vejtidsskrift. Maj 1988. 5/88 årgang 65. Farøbroerne Dansk Vejtidsskrift Maj 1988 Farøbroerne 5/88 årgang 65 under 102 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 5 1988 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgiver Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Noter til dagbogen

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Noter til dagbogen -o - I z- I 1 0 c(i, Qo 0 årgang ny ret på at som DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.4 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0611-6548 Nummer 3,96-73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr 10279. Medlemsblad for Dansk

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica»

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica» ,q. I z (7 I -I, 0 c(ø, Qo z 0 acd nordisk årgang Broer Planlægning Kørelojers Drift Datateknologi et DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.5 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN (1)1 1-6548 Nummer 5,96-73 Udgivet af Dansk

Læs mere

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi -I, CD 0 - G 0 01 z-. I -n 0 c cl) 0 IB en årgang en Generalforsamling nu farvemæssigt eller i DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 2 1995 Dansk Vejtidsskr[ft ISSN 0011-6548 Nummer 2/95-72 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup VEJMANDEN og hans virke gennem tiderne E. Kjemtrup Vejmanden E. Kjemtrup Vejmanden og hans virke gennem tiderne 1. udgave 2003 Copyright 2003 by E. Kjemtrup Redaktion & layout: H. C. Davidsen Print: Vester

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet = i I -k Ç (D-h mm CD tekniske udføres - og INDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Efteruddannelse - en livsopgave Af Ivar Sehacke, international chef i Vejdirektoratet og formand for VEJ-EU 2 FOCUS ARTIKLER: Uheld

Læs mere

DEMAG ASFALTUDLÆGGERE

DEMAG ASFALTUDLÆGGERE / 3 1978 Årgang 55 Kundernes tillid og produktets kvalitet har gjort det muligt dfii tj L1 ti DEMAG ASFALTUDLÆGGERE I DANMARK Når ønsket er: 1. Kvalitet 2. Driftssikkerhed 3. Døgnservice vælg da en Demag

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3.

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. Redaktion: Puggaardsgade 33, Ejobeithavn B. ). Azntsassessor 1. Chr. ø. Stemann. GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN REDAKTION: Professor A. 11.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere