DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 34. Dansk. Dammann. Asfalt. Stabilisering med Dammann-paver. Aktieselskabet I._

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 34. Dansk. Dammann. Asfalt. Stabilisering med Dammann-paver. Aktieselskabet I._"

Transkript

1 1957 Stabilisering med Dammann-paver Dammann - Dansk DANSK VEJTIDSSKRIFT Aktieselskabet Asfalt I._ ÅRGANG 34

2 -_,:\ A/ TAGPAPFABRIKKEN PHØNIX VEJEN Fabrikation af Vejmaferialer Asfaltudlægning Macadamarbejder Service Fabrikker i: Herlev, Telf Frederikssund, Telf. 303 Odense, Telf. 683 Vejen, Telf. 1 Kolding, Telf Hobro, Telf. 588 Vejle, Telf Brejning, pr. Spjald, Telf. Spjald 127 Vorbasse, Telf. 123 Vildsund, Telf. Sundby Mors 75 Oddesund, Telf. Uglev 76 Hjallerup, Telf. 222 Københavns Vejmaterialefabrik AIS Herlev Dansk Vejmaterlalefabrlk AIS Frederikssund Fyns Vejmaterialefabr.lc AIS Odense

3 DANSK VEJTIDSSKRIFT UDGIVET AF AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN DANMARK REDAKTION: 34. Ä R G AN G Professor, clvlllngen:er SEPTEMBER 1957 H. H. RAVN, 0sfer Voldgade 10 Kebenhavn K. Telefon PAI 6670 EKSPEDITION: Teknfsk Forlag, V. Farimagsgade 31, København V. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Nordisk Vejteknisk Forbund s 7. kongres juni 1957 i Danmark 181 Resultater af undersøgelser med gummiholdig asfalt Fra ministerierne 199 Kursus 200 Telefon BYen 9288 Direktionsskifte 200 Dansk Wejlaboratorium 0ser Voldgade 10, Opg. II Kobenhan K. Telefona *lcake I5ahu 1636 Undersøgelser af vejmaterialer og vejbelægninger samt af disses ruhed og jævnhed. Jordbundsundersogelser ved vejanlæg, herunder dimensionering af vejbelægninger. Besvarelse af forespørgsler af vejteknisk art. ÅKI. Y I ÅJER ALER AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI J fr AKTIESELSKABET DANSK DAM MANN ASFALT, Al

4 KØBENHAVN , - BOLINDER-MUNKTEIL MODEL VHK 85 VEJHØVL Stor motorkapacitet 4-hjulstræk Differential og differentiallås Størsfe manøvredygtighed Servostyring 8 frem- og 2 bakgear Hydr. bremser med vacuumforstærker Forlang specialprospek+ og filbud SERVICE KVALITET SERVICE KVALITET SERVICE KVALITET. SERVICE K TTET. VESTERBROGADE 9 B [. TELEFON CENTRAL 7885 V A2

5 Nordisk Vejteknisk Forbund s 7. kongres juni 1957 i Danmark Af afdelingsingeniør, cand. polyt. Poul Goelé. Begunstiget af det skønneste sommervejr afholdt Nordisk Vejteknisk For bund sin 7. kongres i dagene mandag d. 17. søndag d. 23. juni, omfattende et firedages møde i København og en tredages ekskursion gennem Sjælland, Fyn og Østjylland. Tilslutningen var større end ved nogen tidligere kongres, idet der var mødt ca. 450 deltagere (hvoraf 135 damer). Størst var del tagelsen fra dansk side, ca. 180, hvor efter kom Norge og Sverige med ca. 115 fra hvert land. Åbningsmødet fandt sted i Dan marks tekniske Hojskoles festsal i over værelse af trafikminister Kai Lindberg og de nordiske landes diplomatiske re præsentanter. Hojtideligheden indled tes med Studenter-Sangforeningens frernførelse af Hans Hartvig Seedorff og Carl Nielsen s kantate fra hojskolens 100-års jubilæum. Vejdirektor K. Bang bod derefter velkommen og gav ordet til trafikministeren, som på regeringens vegne bragte kongressen en hilsen, gan ske særlig de udenlandske deltagere. Ministeren fremhævede den store be tydning, som trafikken har for det mo derne samfund, og hvor vigtigt det er, at man bygger veje som svarer til auto mobiltrafikkens voldsomme udvikling. Det er derfor naturligt at søge at indhøste erfaringer hos nabolandene. Det fælles nordiske kulturgrundlag letter udvekslingen af erfaringer mellem de skandinaviske folk, og denne kongres var udtryk for et praktisk skandinavisk samarbejde, som må tillægges megen betydning. Ministeren erklærede her med kongressen for åbnet. Derefter reciterede Hans Hartvig Seedorff sit digt,,svanerne fra Nor den. Vejdirektor Bang takkede for mi nisterens ord og for regeringens velvilje og bistand til kongressens gennemførelse og rettede desuden en varm tak til alle, der havde medvirket til, at kongressen kunne gennemføres. Vej direktøren bød de udenlandske gæster velkommen, hvorefter de øvrige nordiske vejehefer bragte en hilsen fra deres land. Først talte generaldirektør A. Knusisto på Finlands vegne og derefter vej direktør 8. Jôhannsson fra Island, vejdirektør T. Backer fra Norge og generaldirektør IC G. Hjort fra Sverige, hver tale efterfulgt af det pågældende lands nationalhvm ne. Så fulgte kantatens anden del, hvor efter der blændedes op før en film:,,nordens kontinentale vejforbindelser over Danmark, der er fremstillet ved et samarbejde mellem Statsradiofoniens fjernsynsafdeling og vejdirektoratet og som viser,,trædestenen Danmark på to af fremtidens eurøpaveje, E 3: Lissa bon-stockholm (over Kruså og Frede rikshavn) og E 4: Lissabon-Stockholm Haparanda-Helsingfors (over Rødby, København og Helsingør). Højtideligheden sluttede med studentersangernes fremførelse af Piet Hein s,,vejens Sang (melodi: Mandalay), der blev skrevet til den forrige kongres i Køben havn i 1946 og som begynder:,,ud af urtidsmørket kom jeg som en travet trampet sti og ender med linien,,dine fædres vej, din egen vej, den endeløse vej. Efter åbningsmødet blev der ser veret en let frokøst i Højskolens central hal. 181

6 Fra åbningsmodet på Danmarks tekniske Højskole. I midten trafikminister Kai Lindberg mellem vejdirektor K. Bang og vejdirektor S. Jåhannsson. Ved siden af denne generaldirek tør A. Kuusisto. Yderst til højre i billedet vejdirektor T. Baeker. (Foto: Vedel.) Som forste punkt på kongressens ar bejdsprogram var sat: Vejplanlægning. Grundet på de enorme pengemidler, som nyanlæg og ombygning af eksiste rende veje kræver, er det nodvendigt, at man sikrer sig det bedst mulige grundlag for planlægningen, og som foredragsholder var derfor valgt en re præsentant, byråchef EJ. V. Ekströ;n, for det land der er længst fremme på dette område: Sverige, som er det mest motoriserede land i Europa. Byråchefen talte om,,hovedlinier for vejplanlæg ningen i Sverige og fremhævede i sin indledning transportvæsenets centrale 182 betydning som hjælpemiddel for pro duktion, handel og de ovrige grene af menneskelig virksomhed og understre gede nodvendigheden af, at vejplanlæg ningen sker udfra et såvel teknisk som trafikokonomisk rigtigt synspunkt. Der skal ikke her gores nærmere rede for tekniske enkeltheder, der naturligt horer hjemme i den kommende kursusberetning. Dog skal nævnes, at fore dragsholderen omtalte, at man i Sverige for to år siden har nedsat en kommis sion, hvis opgave er at fremsætte forslag til en vejplan. Kommissionen er over ordentlig alsidigt sammensat, idet den

7 Indgangen til kongressen. omfatter repræsentanter for næringsliv og erhvervskorsel samt eksperter i na tionaløkonomi, erhvervsgeografi, by planlægning og vejbygning, og den har arbejdet i nær tilslutning til kungi. Väg och vattenbyggnadsstyrelsen. I marts i år afgav den en betænkning, der inde holder et foreløbigt forslag til et stam vejnet, opbygget efter det såkaldte.. per lekæde -princip, d.v.s. at man har til stræbt at få et net af gode veje for b kaltrafikken og oplandstrafikken mel lem mere betydende bvrnæssige bebvg gelser, samtidig med at der skabes gode forhold for den gennemgående trafik. Det endelige forslag til en vejplan ven tes forelagt i løbet af dette efterår. Første diskussionsdeltager var civil ingeniør A. Nyriig. Danmark, der op lyste, at vej planlægningen i Danmark vil foregå på en anden måde end i Sverige, idet man grundet på vort de centraliserede vejstyre ikke vil kunne nedsætte en kommission, men er henvist til en stykkevis planlægning, der må ske ved en klassificering af vejene i samråd med de lokale vej myndigheder. Den nye vejbestyrelseslov af marts 1957 påbyder, at der udarbejdes en vejplan, og man er for tiden ved at udarbejde ret ningslinier herfor. Som grundlag for vejplanlægningen er igennem længere tid foretaget tilstandsmålinger for de enkelte vejstrækninger samt færdsels analyser og prognoser for større sam lede områder. Til belysning af, hvor forskelligartede forholdene kan være indenfor de nor diske lande, skal iøvrigt nævnes, at man i Norge kan blive stillet overfor at måtte træffe valget mellem en soværts eller en landværts forbindelse, og at et land som Island med dets fåtallige befolkning og spredte bebyggelse ingen jernbaner har, men derimod en betydelig flvvetrafik. Om aftenen ar NVF s danske afde ling vært ved en middag på hotel,,mercur. Vejdirektor Bang bod vel kommen og udtalte sin glæde over den store tilslutning til mødet. Afdelingens Generaldirektør A. Kuusisto, Finland. 183 I

8 medlemmet Lönnroth kvitterede for hyldesten ved sammen med forsamlin gen at råbe det HEJ, der så ofte har lydt ved forbundets kongresser, og tra ditionen tro holdt civilingeniør Pedro I-Iellström (,,Don Pedro ) en inspire ret og versificeret tale for damerne. En sang af Sigfred Pedersen:,,Vi vil altid bygge veje bidrog til at fastslå den hyggelige og kammeratlige stemning. Efter gammel nordisk skik udbragte vejdirektør,jôhannsson en tak,,for ma ten, hvorefter selskabet begav sig til de tilstødende lokaler, hvor man ind tog kaffen og dansede. Vejdirektor Geir Zoëga og Islands nye vejdirektor S. J6hannsson. næstformand, amtsvejinspektor K. P. Danø, omtalte, at de første møder mel lem nordiske vejingeniorer fandt sted i 1923 og de følgende år. Derefter ebbede forbindelsen imidlertid ud, og det var først med mødet i Stockholm i 1935, på hvilket NVF blev stiftet (efter at for beredelserne hertil var truffet på vejkongressen i München året for), at der virkelig kom gang i samarbejdet. Det kunne man takke mænd mcd fremsyn for, og Danø nævnte først de to af for bundets æresmedlemmer, der var for hindret i at være til stede: Vcjdirekto rerne A. Baalsrud og Arne Korsbrekke, Norge, hvorefter han henvendte nogle personligt prægede ord til hver enkelt af de fire tilstedeværende æresmedlem mer: Generaldirektorerne Nils Bolinder, Sverige, og A. Lönnroth, Finland, over vejinspektor T. J. Helsted og amtsvej inspektør A. Kjærgaard, Danmark, der alle blev hyldet af forsamlingen. Æres 184 Næste dag, tirsdag d. 18., afholdtes gruppemoder. Om formiddagen drøf tedes spørgsmålet om,,vintervejved ligcholdelse, der indledtes med et fore drag af byråchef K. V. Savolainen, Finland. Med den voksende automobiltrafik, der ikke tillader længere tids spærring af vejene på grund af sne, er dette spørgsmål (herunder også grus ningsproblemet) aktuelt over hele Nor den. Samtidig med dette foredrag talte af delningschef Gösta Kuilberg om,,ko Damekoniitéens formand, fru vej direktør Bang.

9 Kastrupfabriken: Hans Nss.nsveJ 12 T.Iefon: ANKA ASFALTSTEN HANS NISSENSVEJ - KASTRUP ASFALTPU LVER VEJTJÆ RE EMU LSION IPAN-BETON TELEFON Hovedkontor: Nordhavnslabrik.n: Stubbel.bgode 20, ø Telefon: Ryvong 6227 A 3

10 epoke MEKANISERER GLATFOREGRUSNINGEN epoke silospreder for veje, cykle- og gavgslier, baleni a A.THOMSEN ASKOV VEJEN TELEFON ASKOV 47 HELGE LØNHART AIS KØBENHAVN K H 0 L B Æ K TELEFON *1213 ROSKI LOE TELEFON 2523 GAMMELRAND TLFVISKINGE 207 A4

11 letøjers placering i tværprofilet og gjorde rede for nogle af Statens Vägin stitut, Stockholm, foretagne undersøgel ser, som vil kunne få betydning for vejprojekteringen og kørebaneafmærknin gen, der er et af de områder, hvor der tiltrænges et samarbejde mellem de nor diske lande. Om eftermiddagen holdt avdelnings chef, tekn. dr. Sten Haliberg foredrag om,,oliebehandling af grusveje. Fo redraget var en redegørelse for en af Statens Väginstitut, Stockholm, udar bejdet metode, hvorved man under an vendelse af en vejolie, der er tilsat klæ beforbedrer, og grus kan befæste veje i tyndt befolkede områder på en hurtig og billig måde. Metoden tangerer tæp pebelægnings- og stabiliseringsmetoder ne og er udfra et asfalt-teknologisk syns punkt interessant, idet den kan give visse impulser. Eftermiddagens anden foredragshol der var overingeniør R. 5. Nordal fra Veglaboratoriet, Oslo, der talte om,,akseltryk og tøbrudsskader. Disse skader har altid været et problem i Norge, hvor frostdybden er meget stor, Generaldirektør K. G. Hjort, Sverige. Vejdirektor T. Backer, Norge. og forøgelsen af akseltrykkene i de se nere år har yderligere forværret forhol dene. Taleren redegjorde for de påvirk ninger, som vejene er udsat for, særlig under tobrud, og for de faktorer, der indvirker på bæreevnen. Endvidere om taltes, hvorledes tobrudsskader kan be grænses, dels ved midlertidige foran staltninger hvorunder færdselsrestriktio ner, dels ved en forstærkning og udbyg ning af vejene, og det fremhævedes, at en dimensionering af bærelaget er af primær betydning. Af den påfolgendc diskussion fremgik bl. a., at færdsels restriktioner under tøbrud er en almin delig foreteelse i Norden. Kongressens damer havde imedens tilbragt dagen med en ekskursion til Sydsjælland. Om aftenen var der re ception på Københavns Rådhus, hvor kongressens deltagere blev budt velkom 185

12 Civilingcnior Nils Wibeck og stadsingeniør W. Starck. men af borgmester L. Estrup (under hvem byens gader og veje horer), hvor efter generaldirektor Hjort takkede for modtagelsen, idet han mindedes, da NVF blev modtaget på rådhuset i året efter den sidste verdenskrigs afslutning. Onsdag den 19. ar der om formid dagen ekskursion til Københavns om egn og Nordsjælland. I 14 busser korte man ad Køgevejen til det nye tilslut ningsanlæg, der er under udforelse ved ringvej B 3, og ad denne vej samt over Jyllingevej og Hareskovvej videre til den nye motorvej Helsingørvejen (tid ligere kaldet Hørsholmvejen), som gen nemkørtes i sin fulde længde indtil til slutningsanlægget ved Bronsholm. Her fra kørte man ad hovedvej A 3 til Hørsholm og derfra over Rungsted og ind ad Strandvejen til Klampenborg, hvor Københavns amtsråd var vært ved en frokost på,,bellevue Strandhotel. Stiftamtmand Ove Larsen bod velkom 186 men på amtsrådets vegne og,,don Pedro holdt en tale om værdien af venskabet og kammeratskabet indenfor NVF og disse kongressers betydning for sammenholdet. Vej direktor Backer holdt talen for amtsrådet, som han komplimenterede for den fremsvnede måde, hvorpå Kobenhavns amt har lost de problemer, som trafikken stiller til vejene. Om aftenen var der arrangeret en balletforestilling i..mercur Teatret med optræden af danserinder og dan sere fra Den kongelige danske Ballet. Programmet omfattede bl. a. udtog af Fokin s ballet,,chopiniana (med Cho pins musik), nogle af dansene fra,, Cop pelia og til sidst udtog af en typisk dansk ballet:,,drømmebilleder, byg get over kornpositioner af H. C. Lum byes musik. Efter forestillingen var der souper, og der blev her lejlighed til at takke for ballettens optræden, der, som vejdirektor Bang udtrykte det i en lille tale, var højdepunktet af, hvad vi hav de været i stand til at byde vore gæster. Torsdag den 20. holdt civilingenior Sthyr om formiddagen et foredrag om,,retningslinier for anlæg af betonveje, i hvilket han gjorde rede for nogle af de overvejelser, der har ligget til grund for udarbejdelsen af de af NVF for nylig udgivne,,retningslinier for projektering og udførelse af beton korebaner, der træder i stedet for de retningslinier, som var udgivet af NVF s danske afdeling (dog i samråd med de øvrige landes afdelinger). Ta leren betonede, at retningslinierne kun er en vejledning med hensyn til, hvor ledes betonbelægninger efter landsud valgenes opfattelse bør udføres, men at de ikke er normer. Skriftets udgivelse må iøvrigt, som mødelederen civilinge niør J. H. Hoffmann sagde, ses som et praktisk resultat af NVF s arbejde. T7.

13 GÆLDER DET VEJ SÅ TAL MED VILLADSEN ø z z ø -I I I I Grov Kvartsitasfaif 8/16 mm, hovedvej 3 høj friktionskoefficient stor slidstyrke behagelig iys farve Kvarfsit lader sig ikke polere I I I > AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER IsLAND:s BRYGGE 41 KØBENHAVN S TELEFON ASTA 2800 A5

14 i% i opfylder rigeligt normernes krav, høl konstant - benyttes overalt til almindelige betonarbelder, hvor ikke særlige grunde taler for en special-cement *CENTRAL FORHANDLERE OVER HELE LANDET A6

15 Om torsdagen var der i anledning af frokosten på,,restaurant Nimb reserveret busser fra Li nie 40 mellem Snlvtor vet og,,nimb. I forgrunden ses over vejinspektor T. J. Helsted. Blandt de forhold, der blev berørt i fore draget, må nævnes nye, forbedrede me toder til udførelse af fugerne, som hid til har været betonvejenes svage punkt. Efter dette foredrag talte tekn. dr. S. G. Bergstrbm fra,,cement- och Be tong-institutet, Stockholm, om faringer gennem de senere år vedrø rende betonbelægninger. Foredrags holderen var især inde på spørgsmålet om betonens manglende modstandsevne overfor frost og salt. Da den stærkt sti gende færdsel i de senere år gør det me get vanskeligt at holde kørebanerne fri for glatføre uden at anvende saltning, har man i Sverige sat en omfattende forsøgsvirksomhed i gang for at finde frem til metoder (bl. a. tilsætning af luftindblandingsmidler til betonen), hvorved beskadigelserne kan undgås. Under formiddagsmødet havde kon gressens damer været på rundtur i Kobenhavn, men ved frokosten på,,re staurant Nimb mødtes man igen. Det var NVF s danske afdeling, som var vært ved denne sammenkomst, ved hvilken man tog afsked med de af del tagerne, der ikke skulle med på ekskur sionen til Jylland. Vejdirektor Zoéga rettede på forsamlingens vegne en tak til mødets arrangører og deres hjælpere. Generaldirektør Li5nnroth udbragte endnu engang et HEJ for forbundet, og en af de norske damer, fru llelsing, holdt en tale for herrerne, med en spe ciel tak til,,don Pedro. Efter frokosten tog kongressens mand lige deltagere tilbage til Den tekniske Højskole, medens damerne havde re sten af dagen til deres rådighed. Ved eftermiddagsmødet holdt civil ingeniør C. A. Blixencrone-AIoller og vejingeniør E. Egebo foredrag om spørgsmålet,,æstetiske hensyn ved pro- 187

16 188 grunde er uheldige. centralhal. officielle stands p? måde, d. v. s. således at færdsien ikke udsættes for overraskelsesmomenter: jektering af veje, specielt ved fastlæg nes færdseissikkerheden) såvel ved vej gelse af linieføring og tværprofip, idet som kræver, at der tages særlige æsteti ske hensyn (der dog altid må underord en moderne vej (især en to-delt motor ens placering i terrænet som med hen vej) er et stift og usmidigt bygværk, de havde delt emnet imellem sig. for de kørende. En vej bør derfor an syn til det vejbillede, den frembyder lægges således, at dens optiske virkning virkning) på de kørende virker med til, Vejen skal holde, hvad den lover. Da at færdsien afvikles på en harmonisk således, at den kørende modtager sit nieføring som længdeprofil udformes mangelfuld optisk føring, bor såvel li alt for mange færdselsulykker skyldes indtryk af omgivelserne ved at se lige (eller, om man vil, dens.,opragende Foredragsholderne fremhævede, at billeder og modeller, der gav en række interessante enkeltheder vedrørende (nemlig 230), deriblandt så mange fra Norge (80), at der endog var flere frem og er fri for at skulle se ud til si ge retlinede strækninger, der af mange svagt krummet linieføring fremfor lan derne. Derfor foretrækker man i dag en tioner og organisationer udstillede kort, Hojskoles centralhal, hvor de fem lan rettet en rejudstilling i Den tekniske des vejstvrelser samt forskellige institu veje, broer og trafik. svensk side var tilslutningen betydelig norske med på turen end danske. Fra medlemmer deltog i ekskursionen og Fyn til Jylland Ekskursionen gennem Sjælland Endelig skal omtales, at der var ind Henved halvdelen af kongressens udstillingen i hojskolens De fem nordiske landes

17 Asfaltemulsion Frederlkeholms Havnevej Kabenhevn SY Telefon Central KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI Als * Støbeasfalt * Ira varmeisoleret silo Pulverasfalt [K A K1 A7

18 DELMAG 100 KG JORDSTAMPER kg Frø * kg D i e se Ira m A. P. HJORTSØ CIVILINGENIØR GOTHERSGADE 158. KBHVN. K C A8

19 Ankomsten til Halsskov færgehavn. I baggrun den to-dæks automobilfærgen,,halsskov (ka pacitet 200 biler). 4._ (Foto: Vedel.) mindre (Ca. 45), hvilket mulig skyldtes, at tidspunktet for ekskursionen faldt sammen med den svenske midsommer fest. Afrejsen fandt sted fredag d. 21. tid ligt om morgenen. I syv busser kørte man ad hovedvej A i mod Roskilde og ad den nye omfartsvej ved Roskilde og over den nye Munkholmbro (ved Bramsnæsvig) til Holbæk. Efter et kort ophold i Holbæk, hvor der indtoges en forfriskning i,,straridparkens Restau rant, fortsatte man ad Tuselaagevej langs Audebodæmningen og den ud tørrede Lammefjord til sommerlandet Odsherred med Hove strand. Herfra kørte man sydpå forbi Kalundborg til Slagelse og derfra mod vest ad hoved vej A 1, hvor man ved Vemmelev kom ind på den nye motorvej til Halsskov. I Halsskovhavn blev der i en lille times tid lejlighed til at bese det store parke ringsanlæg og ekspeditionen af de man- Fra Odense bymidte, hvor man ved nedrivninger i saneringsmodne bebyggelser skaber parkeringsmu1ig heder i umiddelbar nærhed af byens travle forretningsstreg. Pladsen her kan rumme henved 200 biler. Planerne for den karé, hvori denne plads ligger, går ud på at skaffe parkerings- og garageplads for ialt Ca. 650 vogne. 189

20 Buskortegen med den ene af de to motoriserede færdseisbetjente, der sikrede kortegens plan mæssige passage. ge automobiler. Overfarten over Store bælt foretoges med den nye to-dæks automobilfærge,,halsskov (kapacitet 200 biler). Ankommet til Fyn kørte man ad den nye motorvej Knudshoved Hjulby og hovedvej A i mod Odense. Om de to motorvejsanlæg (der sam men med færgeruten blev indviet i maj måned) bor måske lige nævnes, at de gennemsnitlig har kostet ca. 2 millioner kr. pr. km (indbefattet udgiften til 21 broanlæg på ialt 18 km motorvej). I Odense modtoges deltagerne på rådhuset af borgmester I. Vilh. Werner og af stadsingeniør Rich. Honoré, der opridsede hovedlinierne for vej- og byplanlægningen i Odense og gjorde rede for de problemer, der opstår, når en by, der er anlagt i middelalderen, skal til passes den motoriserede trafik. Opga ven lettes dog ved, at der findes megen dårlig bebyggelse, som står for fald. 190 Efter at have beset den nye udvidelse af rådhuset foretog man en rundtur gennem den indre by, hvor man havde lejlighed til at se det omfattende arbej de, der er i gang med indretning af parkeringspladser ved nedrivning af gamle bygninger og rydning af gårds pladser i et gammelt saneringsmodent kvarter, hvor der nu bliver skabt ord nede parkerings- og tilkørselsforhold for grundene langs en af byens vigtigste forretningsgader. Medens denne rundtur fandt sted havde kongressens damer lejlighed til at aflægge besøg i H. C. Andersens hus. Om aftenen var der middag på,,næs byhoveds Skovrestaurant, hvor stift amtmand i. T. Højrup bød velkommen på Odense og Assens amtsråds og på Odense Byråds vegne, og hvor general direktør Hjort takkede for modtagelsen.

21 191 Lørdag d. 22. om morgenen fortsatte borg. Deltagerne på vej ned Himmelbjerget. ad baggrunden Julso I og omkring Silke skovene Her havde Skanderborg amtsråd og man over Lillebæltsbroen og korte gen nem Vejle amt, med et kort ophold i bjerget. Amtmand E. F. G. Schau bod man gjorde ophold på Himmclbjerget. velkommen og udtalte sin glæde over, Fredericia, til Skanderborg amt, hvor landet, men samtidig rummer rige hi deltagere til frokost på hotel.,himmel Silkeborg byråd inviteret kongressens storiske minder, idet det var ved de besøg på denne egn, der ikke alene reg folkemøder, der fandt sted på Himmelbjerget omkring midten af forrige år nes for at være en af de smukkeste i hundrede, at en af grundstenene blev råd for modtagelsen og mindede om, at at kongressen havde valgt at aflægge lagt til den nordiske fællestanke. Vejdirektør Bang takkede amtsråd og by det var som resultat af disse folkemoder,

22 agterudsejlet af,,rylen. ældste dampskib),,hjejlen (Danmarks På Silkeborgsøerne. 192 hus. Her var der om eftermiddagen re Gudenåen til Silkeborg, hvor busserne Danmark. Om aftenen var der afslutningsmid Un?nack Larsen bød velkommen og over de tekniske fremskridt ikke må get på. Direktør B. L. Corwin, Norge, tog samtidig i hjertelige ord afsked med skib over Julsø, Borres Sø, Brasso og ad vi nu har det kommunale selvstyre. at landet fik sin frie forf atnirig, og at Efter frokosten fortsattes rejsen med ventede for at køre deltagerne til Aar ception på rådhuset. Borgmester Svend fremhævede i sin tale den gæring og glemme den fortid, som byerne er byg brydning der er karakteristisk for den moderne vejteknik, idet han dog lagde deltagerne på sinde, at man i glæden takkede Aarhus by for modtagelsen og husbugten, hvor NVF s danske afdeling bh gentaget i flere af talerne) for den dag på restaurant,,varna ved Aar led i den kæde, der binder de nordiske og samtidig en afsked med kongressen. var vært og hvortil der var indbudt mange gæster. Vejdirektør Bang bød var en tak til Aarhus amtsråd og byråd Det var hans overbevisning, at arbejdet indenfor NVF gør gavn og at det sam velkommen og holdt senere en tale, der tidig har et højere sigt som et enkelt med at udbringe et leve for det frie gæstfrihed, dels til foredragsholderne, diskussionsindlederne samt dem, der gressens officielle tak, dels til de amts lande sammen. Vej direktøren sluttede samarbejde i Norden. Generaldirektør Kuusisto udtalte kon råd og byråd, der havde vist kongressen havde stået for mødet: komiteen og damekomiteen og alle dem, der havde medvirket. En særlig tak rettedes til afdelingsingeniør Malvig (i aftenens

23 P.M. 2-VALSET VIBRATIONSTROMLE TYPE i ATV Udfører komprimeringsarbejdet dels ved tromling, dels ved vibra fion. Arbejder som almindelig tandemtromle, når vibratoren er standset. Vandingsanordning på begge valser. Vægt Ca kg. Valsernes diameter 700 mm, bredde 800 mm, træk og vibrator på bagvalsen. Kørehasfigheder i begge retninger 1,5 og 3 km/fime. 7 hk Iuftkølet benzinmotor FORLANG TILBUD OG PROSPEKT PEIIERSHAA9 HASHINFABIIIH A/ BRØNDERSLEV TELEFON 450 TELEGR.-AOR.: CEMENTINDUSTRI AALBORG NYHAVNSGADE 26 TELEFON * AARHUS PARK ALLÉ 15 TELEFON KØBENHAVN K. ROSENBORGGADE i. TELEFON C A9

24 VALD. HANDBERG S Stenhuggerier & Sten brud A/S Hovedkontor: DANTES PLADS 33 - KØBENHAVN V Indehaver af Hammerens og Moseløkkens (iranitværker, Bornholm Brosten - Kanisten - Skatrver - Stenmel etc. Telefon C Telefon C e - - ; BARBER-GREENE 848 transportabelt blandeanlæg :1 Eneforhandler: GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN L.N G REUTERS V - TELF. HILDA *1090 A 10

25 præcision, hvormed denne kongres var forløbet. Generaldirektør Kuusisto slut tede med en indbydelse til NVF s 8ende kongres i Finland. Stiftamtmand H. G. Lorentzen talte om de store og vanskelige opgaver, som vejvæsenerne arbejder med, og som efterhånden har antaget karakter af et dynamisk problem, der kræver fantasi og inspiration, men samtidig et intimt samarbejde mellem teknikerne og vej bestyrelserne. Rådmand Aa. March er, Aarhus magistrats tekniske forvaltning, gav udtryk for sin glæde over som poli tiker at have haft lejlighed til at deltage i hele kongressen og motiverede et HEJ for forbundets fremtidige arbejde. Også to af kongressens damer holdt tale, til med på vers, fru Backer for damekomi teen og rettet til dennes formand fru Bang, og fru Taivainen for sammen holdet mellem de nordiske folk med en tak til det danske. Stadsingenior j. A. C. Rastrrip udtalte nogle hjertelige ord Direktor B. L. Corwin, Norge, på talerstolen i Aarhus rådhus. (Foto: vedel.) I rådhushallen i Aarhus under stadsingenior Bent Huno s orientering inden rundturen i byen. 193

26 I udkanten af Vejle blev busserne entret af pigespejdere fra Fredericia, som uddelte forfriskninger. til generaldirektør Hjort, der om kort tid træder tilbage som chef for Sveriges vejvæsen, og vejdirektor J6han nsson udtalte en tak til NVF s danske afde ung, som har haft det store arbejde, først og fremmest vej direktor Bang, overvejingenior K. 0. Larsen, arntsvej inspektør Danø og afdelingens sekretær, afdelingsingeniør Erik Clausen. Vejdi rektor Bang sluttede talernes række med en tak til generaldirektør Kuusisto, fordi Finland vil afholde den næste kongres. NVF s organisation er, sagde vejdirektoren, opbygget på lignende måde som et stafetlob, og vi er finnerne stor tak skyldig, fordi de vil føre faklen videre. Efter middagen fortsattes samværet endnu nogle timer. signalanlæg, som var synkroniseret for en hastighed af 50 km/time. For damerne var der om formidda gen arrangeret rundtur i byen med be søg i Kobstadmuseet,,Den gamle by, der rummer en række genrejste gamle bygninger fra danske købstæder. Ved tilbagekomsten til rådhuset slog afskedens time. En del af kongressens deltagere tog mod nord i busser til Hirtshals og Frederikshavn, men stør steparten af selskabet kørte sydpå i seks busser ad hovedvej A 10 til Vejle og derfra til Fredericia, hvor der blev gjort et kort ophold. Over Fyn og Storebælt vendte man tilbage til København, hvortil ankomsten fandt sted ved 19- tiden. Nordisk Vejteknisk Forbunds 7. kongres var endt. Skulle man til slut fremhæve nogle af de problemer, som dennc kongres har beskæftiget sig med, må det blive vejplanlægningen, hvis betydning for landenes økonomi vanskeligt kan overvurderes, samt spørgsmålet om æstetik og vejprojektering, der er af afgørende betydning for færdselssikkerheden. Den der beskæftiger sig med veje og trafik vil i sit daglige virke stadig blive stillet overfor disse spørgsmål fra kongressens første og sidste dag. Søndag d. 23. mødtes man om for middagen på rådhuset, hvor stadsinge niør Bent Hunø gav en orientering, in den man foretog en rundtur i Aarhus for at se på gade-, vej- og broanlæg. På rundturen så man desuden nogle pladser med underjordiske garage- og parkeringsanlæg, der samtidig var ind rettet til beskyttelsesrum, samt nogle gadekryds med trafikstyrede færdsels 194

27 LUXOF LEX det permanent hvide asfaltincirkeringsinateriale L U XC F L E X - færdselsstriber ved Gråsten Næstved.IIlIi p LUXOL. KEMISKE FABRIKKER AIS RANDERS ASFALT- OG TJÆREFABRIK A/S R. T. A. VEJ MATERIALER Mogenstrup Roskilde København Ringe Odense Rudkøbing Randers Trige Herning Ali

28 er den billigste færdselsstribe slidstærk og skridsikker ophærdning: 2 minutter udlægning: 3000 m i timen eksporteres over hele verden HANDELSFIRMAET SIGNAL Trafikale signal-og sikkerhedsanordninger Gerdasgade 13 København, Valby Telefon VAlby 9336 SORØ OG VEJENS SNESKÆRME bruges over hele landet Indgiv venligst Deres ordre i god tid lie 11 Æ fi K: Yore priser er ikke sege på sneskærme SORØ STAKITFABRIK 1/5 JYI)SK STAKITFABRIK 1/5 TELEFON *1000 TELEFON VEJEN 238 A 12

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Sallingsundbroen. Skibsstødssikring af Sallingsundbroen

Sallingsundbroen. Skibsstødssikring af Sallingsundbroen Sallingsundbroen Skibsstødssikring af Sallingsundbroen Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at sikre Sallingsundbroen mod skibsstød. Hvad er skibsstød og skibsstødssikring? Vi kalder

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Hvilken kommune arbejder du i? Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Kommune Brøndby Kommune Brønderslev

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7.

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. november om aftenen Tognr. IC 165 L 65 L 67 IC 169 L 69 IC

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere