DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 34. Dansk. Dammann. Asfalt. Stabilisering med Dammann-paver. Aktieselskabet I._

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 34. Dansk. Dammann. Asfalt. Stabilisering med Dammann-paver. Aktieselskabet I._"

Transkript

1 1957 Stabilisering med Dammann-paver Dammann - Dansk DANSK VEJTIDSSKRIFT Aktieselskabet Asfalt I._ ÅRGANG 34

2 -_,:\ A/ TAGPAPFABRIKKEN PHØNIX VEJEN Fabrikation af Vejmaferialer Asfaltudlægning Macadamarbejder Service Fabrikker i: Herlev, Telf Frederikssund, Telf. 303 Odense, Telf. 683 Vejen, Telf. 1 Kolding, Telf Hobro, Telf. 588 Vejle, Telf Brejning, pr. Spjald, Telf. Spjald 127 Vorbasse, Telf. 123 Vildsund, Telf. Sundby Mors 75 Oddesund, Telf. Uglev 76 Hjallerup, Telf. 222 Københavns Vejmaterialefabrik AIS Herlev Dansk Vejmaterlalefabrlk AIS Frederikssund Fyns Vejmaterialefabr.lc AIS Odense

3 DANSK VEJTIDSSKRIFT UDGIVET AF AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN DANMARK REDAKTION: 34. Ä R G AN G Professor, clvlllngen:er SEPTEMBER 1957 H. H. RAVN, 0sfer Voldgade 10 Kebenhavn K. Telefon PAI 6670 EKSPEDITION: Teknfsk Forlag, V. Farimagsgade 31, København V. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Nordisk Vejteknisk Forbund s 7. kongres juni 1957 i Danmark 181 Resultater af undersøgelser med gummiholdig asfalt Fra ministerierne 199 Kursus 200 Telefon BYen 9288 Direktionsskifte 200 Dansk Wejlaboratorium 0ser Voldgade 10, Opg. II Kobenhan K. Telefona *lcake I5ahu 1636 Undersøgelser af vejmaterialer og vejbelægninger samt af disses ruhed og jævnhed. Jordbundsundersogelser ved vejanlæg, herunder dimensionering af vejbelægninger. Besvarelse af forespørgsler af vejteknisk art. ÅKI. Y I ÅJER ALER AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI J fr AKTIESELSKABET DANSK DAM MANN ASFALT, Al

4 KØBENHAVN , - BOLINDER-MUNKTEIL MODEL VHK 85 VEJHØVL Stor motorkapacitet 4-hjulstræk Differential og differentiallås Størsfe manøvredygtighed Servostyring 8 frem- og 2 bakgear Hydr. bremser med vacuumforstærker Forlang specialprospek+ og filbud SERVICE KVALITET SERVICE KVALITET SERVICE KVALITET. SERVICE K TTET. VESTERBROGADE 9 B [. TELEFON CENTRAL 7885 V A2

5 Nordisk Vejteknisk Forbund s 7. kongres juni 1957 i Danmark Af afdelingsingeniør, cand. polyt. Poul Goelé. Begunstiget af det skønneste sommervejr afholdt Nordisk Vejteknisk For bund sin 7. kongres i dagene mandag d. 17. søndag d. 23. juni, omfattende et firedages møde i København og en tredages ekskursion gennem Sjælland, Fyn og Østjylland. Tilslutningen var større end ved nogen tidligere kongres, idet der var mødt ca. 450 deltagere (hvoraf 135 damer). Størst var del tagelsen fra dansk side, ca. 180, hvor efter kom Norge og Sverige med ca. 115 fra hvert land. Åbningsmødet fandt sted i Dan marks tekniske Hojskoles festsal i over værelse af trafikminister Kai Lindberg og de nordiske landes diplomatiske re præsentanter. Hojtideligheden indled tes med Studenter-Sangforeningens frernførelse af Hans Hartvig Seedorff og Carl Nielsen s kantate fra hojskolens 100-års jubilæum. Vejdirektor K. Bang bod derefter velkommen og gav ordet til trafikministeren, som på regeringens vegne bragte kongressen en hilsen, gan ske særlig de udenlandske deltagere. Ministeren fremhævede den store be tydning, som trafikken har for det mo derne samfund, og hvor vigtigt det er, at man bygger veje som svarer til auto mobiltrafikkens voldsomme udvikling. Det er derfor naturligt at søge at indhøste erfaringer hos nabolandene. Det fælles nordiske kulturgrundlag letter udvekslingen af erfaringer mellem de skandinaviske folk, og denne kongres var udtryk for et praktisk skandinavisk samarbejde, som må tillægges megen betydning. Ministeren erklærede her med kongressen for åbnet. Derefter reciterede Hans Hartvig Seedorff sit digt,,svanerne fra Nor den. Vejdirektor Bang takkede for mi nisterens ord og for regeringens velvilje og bistand til kongressens gennemførelse og rettede desuden en varm tak til alle, der havde medvirket til, at kongressen kunne gennemføres. Vej direktøren bød de udenlandske gæster velkommen, hvorefter de øvrige nordiske vejehefer bragte en hilsen fra deres land. Først talte generaldirektør A. Knusisto på Finlands vegne og derefter vej direktør 8. Jôhannsson fra Island, vejdirektør T. Backer fra Norge og generaldirektør IC G. Hjort fra Sverige, hver tale efterfulgt af det pågældende lands nationalhvm ne. Så fulgte kantatens anden del, hvor efter der blændedes op før en film:,,nordens kontinentale vejforbindelser over Danmark, der er fremstillet ved et samarbejde mellem Statsradiofoniens fjernsynsafdeling og vejdirektoratet og som viser,,trædestenen Danmark på to af fremtidens eurøpaveje, E 3: Lissa bon-stockholm (over Kruså og Frede rikshavn) og E 4: Lissabon-Stockholm Haparanda-Helsingfors (over Rødby, København og Helsingør). Højtideligheden sluttede med studentersangernes fremførelse af Piet Hein s,,vejens Sang (melodi: Mandalay), der blev skrevet til den forrige kongres i Køben havn i 1946 og som begynder:,,ud af urtidsmørket kom jeg som en travet trampet sti og ender med linien,,dine fædres vej, din egen vej, den endeløse vej. Efter åbningsmødet blev der ser veret en let frokøst i Højskolens central hal. 181

6 Fra åbningsmodet på Danmarks tekniske Højskole. I midten trafikminister Kai Lindberg mellem vejdirektor K. Bang og vejdirektor S. Jåhannsson. Ved siden af denne generaldirek tør A. Kuusisto. Yderst til højre i billedet vejdirektor T. Baeker. (Foto: Vedel.) Som forste punkt på kongressens ar bejdsprogram var sat: Vejplanlægning. Grundet på de enorme pengemidler, som nyanlæg og ombygning af eksiste rende veje kræver, er det nodvendigt, at man sikrer sig det bedst mulige grundlag for planlægningen, og som foredragsholder var derfor valgt en re præsentant, byråchef EJ. V. Ekströ;n, for det land der er længst fremme på dette område: Sverige, som er det mest motoriserede land i Europa. Byråchefen talte om,,hovedlinier for vejplanlæg ningen i Sverige og fremhævede i sin indledning transportvæsenets centrale 182 betydning som hjælpemiddel for pro duktion, handel og de ovrige grene af menneskelig virksomhed og understre gede nodvendigheden af, at vejplanlæg ningen sker udfra et såvel teknisk som trafikokonomisk rigtigt synspunkt. Der skal ikke her gores nærmere rede for tekniske enkeltheder, der naturligt horer hjemme i den kommende kursusberetning. Dog skal nævnes, at fore dragsholderen omtalte, at man i Sverige for to år siden har nedsat en kommis sion, hvis opgave er at fremsætte forslag til en vejplan. Kommissionen er over ordentlig alsidigt sammensat, idet den

7 Indgangen til kongressen. omfatter repræsentanter for næringsliv og erhvervskorsel samt eksperter i na tionaløkonomi, erhvervsgeografi, by planlægning og vejbygning, og den har arbejdet i nær tilslutning til kungi. Väg och vattenbyggnadsstyrelsen. I marts i år afgav den en betænkning, der inde holder et foreløbigt forslag til et stam vejnet, opbygget efter det såkaldte.. per lekæde -princip, d.v.s. at man har til stræbt at få et net af gode veje for b kaltrafikken og oplandstrafikken mel lem mere betydende bvrnæssige bebvg gelser, samtidig med at der skabes gode forhold for den gennemgående trafik. Det endelige forslag til en vejplan ven tes forelagt i løbet af dette efterår. Første diskussionsdeltager var civil ingeniør A. Nyriig. Danmark, der op lyste, at vej planlægningen i Danmark vil foregå på en anden måde end i Sverige, idet man grundet på vort de centraliserede vejstyre ikke vil kunne nedsætte en kommission, men er henvist til en stykkevis planlægning, der må ske ved en klassificering af vejene i samråd med de lokale vej myndigheder. Den nye vejbestyrelseslov af marts 1957 påbyder, at der udarbejdes en vejplan, og man er for tiden ved at udarbejde ret ningslinier herfor. Som grundlag for vejplanlægningen er igennem længere tid foretaget tilstandsmålinger for de enkelte vejstrækninger samt færdsels analyser og prognoser for større sam lede områder. Til belysning af, hvor forskelligartede forholdene kan være indenfor de nor diske lande, skal iøvrigt nævnes, at man i Norge kan blive stillet overfor at måtte træffe valget mellem en soværts eller en landværts forbindelse, og at et land som Island med dets fåtallige befolkning og spredte bebyggelse ingen jernbaner har, men derimod en betydelig flvvetrafik. Om aftenen ar NVF s danske afde ling vært ved en middag på hotel,,mercur. Vejdirektor Bang bod vel kommen og udtalte sin glæde over den store tilslutning til mødet. Afdelingens Generaldirektør A. Kuusisto, Finland. 183 I

8 medlemmet Lönnroth kvitterede for hyldesten ved sammen med forsamlin gen at råbe det HEJ, der så ofte har lydt ved forbundets kongresser, og tra ditionen tro holdt civilingeniør Pedro I-Iellström (,,Don Pedro ) en inspire ret og versificeret tale for damerne. En sang af Sigfred Pedersen:,,Vi vil altid bygge veje bidrog til at fastslå den hyggelige og kammeratlige stemning. Efter gammel nordisk skik udbragte vejdirektør,jôhannsson en tak,,for ma ten, hvorefter selskabet begav sig til de tilstødende lokaler, hvor man ind tog kaffen og dansede. Vejdirektor Geir Zoëga og Islands nye vejdirektor S. J6hannsson. næstformand, amtsvejinspektor K. P. Danø, omtalte, at de første møder mel lem nordiske vejingeniorer fandt sted i 1923 og de følgende år. Derefter ebbede forbindelsen imidlertid ud, og det var først med mødet i Stockholm i 1935, på hvilket NVF blev stiftet (efter at for beredelserne hertil var truffet på vejkongressen i München året for), at der virkelig kom gang i samarbejdet. Det kunne man takke mænd mcd fremsyn for, og Danø nævnte først de to af for bundets æresmedlemmer, der var for hindret i at være til stede: Vcjdirekto rerne A. Baalsrud og Arne Korsbrekke, Norge, hvorefter han henvendte nogle personligt prægede ord til hver enkelt af de fire tilstedeværende æresmedlem mer: Generaldirektorerne Nils Bolinder, Sverige, og A. Lönnroth, Finland, over vejinspektor T. J. Helsted og amtsvej inspektør A. Kjærgaard, Danmark, der alle blev hyldet af forsamlingen. Æres 184 Næste dag, tirsdag d. 18., afholdtes gruppemoder. Om formiddagen drøf tedes spørgsmålet om,,vintervejved ligcholdelse, der indledtes med et fore drag af byråchef K. V. Savolainen, Finland. Med den voksende automobiltrafik, der ikke tillader længere tids spærring af vejene på grund af sne, er dette spørgsmål (herunder også grus ningsproblemet) aktuelt over hele Nor den. Samtidig med dette foredrag talte af delningschef Gösta Kuilberg om,,ko Damekoniitéens formand, fru vej direktør Bang.

9 Kastrupfabriken: Hans Nss.nsveJ 12 T.Iefon: ANKA ASFALTSTEN HANS NISSENSVEJ - KASTRUP ASFALTPU LVER VEJTJÆ RE EMU LSION IPAN-BETON TELEFON Hovedkontor: Nordhavnslabrik.n: Stubbel.bgode 20, ø Telefon: Ryvong 6227 A 3

10 epoke MEKANISERER GLATFOREGRUSNINGEN epoke silospreder for veje, cykle- og gavgslier, baleni a A.THOMSEN ASKOV VEJEN TELEFON ASKOV 47 HELGE LØNHART AIS KØBENHAVN K H 0 L B Æ K TELEFON *1213 ROSKI LOE TELEFON 2523 GAMMELRAND TLFVISKINGE 207 A4

11 letøjers placering i tværprofilet og gjorde rede for nogle af Statens Vägin stitut, Stockholm, foretagne undersøgel ser, som vil kunne få betydning for vejprojekteringen og kørebaneafmærknin gen, der er et af de områder, hvor der tiltrænges et samarbejde mellem de nor diske lande. Om eftermiddagen holdt avdelnings chef, tekn. dr. Sten Haliberg foredrag om,,oliebehandling af grusveje. Fo redraget var en redegørelse for en af Statens Väginstitut, Stockholm, udar bejdet metode, hvorved man under an vendelse af en vejolie, der er tilsat klæ beforbedrer, og grus kan befæste veje i tyndt befolkede områder på en hurtig og billig måde. Metoden tangerer tæp pebelægnings- og stabiliseringsmetoder ne og er udfra et asfalt-teknologisk syns punkt interessant, idet den kan give visse impulser. Eftermiddagens anden foredragshol der var overingeniør R. 5. Nordal fra Veglaboratoriet, Oslo, der talte om,,akseltryk og tøbrudsskader. Disse skader har altid været et problem i Norge, hvor frostdybden er meget stor, Generaldirektør K. G. Hjort, Sverige. Vejdirektor T. Backer, Norge. og forøgelsen af akseltrykkene i de se nere år har yderligere forværret forhol dene. Taleren redegjorde for de påvirk ninger, som vejene er udsat for, særlig under tobrud, og for de faktorer, der indvirker på bæreevnen. Endvidere om taltes, hvorledes tobrudsskader kan be grænses, dels ved midlertidige foran staltninger hvorunder færdselsrestriktio ner, dels ved en forstærkning og udbyg ning af vejene, og det fremhævedes, at en dimensionering af bærelaget er af primær betydning. Af den påfolgendc diskussion fremgik bl. a., at færdsels restriktioner under tøbrud er en almin delig foreteelse i Norden. Kongressens damer havde imedens tilbragt dagen med en ekskursion til Sydsjælland. Om aftenen var der re ception på Københavns Rådhus, hvor kongressens deltagere blev budt velkom 185

12 Civilingcnior Nils Wibeck og stadsingeniør W. Starck. men af borgmester L. Estrup (under hvem byens gader og veje horer), hvor efter generaldirektor Hjort takkede for modtagelsen, idet han mindedes, da NVF blev modtaget på rådhuset i året efter den sidste verdenskrigs afslutning. Onsdag den 19. ar der om formid dagen ekskursion til Københavns om egn og Nordsjælland. I 14 busser korte man ad Køgevejen til det nye tilslut ningsanlæg, der er under udforelse ved ringvej B 3, og ad denne vej samt over Jyllingevej og Hareskovvej videre til den nye motorvej Helsingørvejen (tid ligere kaldet Hørsholmvejen), som gen nemkørtes i sin fulde længde indtil til slutningsanlægget ved Bronsholm. Her fra kørte man ad hovedvej A 3 til Hørsholm og derfra over Rungsted og ind ad Strandvejen til Klampenborg, hvor Københavns amtsråd var vært ved en frokost på,,bellevue Strandhotel. Stiftamtmand Ove Larsen bod velkom 186 men på amtsrådets vegne og,,don Pedro holdt en tale om værdien af venskabet og kammeratskabet indenfor NVF og disse kongressers betydning for sammenholdet. Vej direktor Backer holdt talen for amtsrådet, som han komplimenterede for den fremsvnede måde, hvorpå Kobenhavns amt har lost de problemer, som trafikken stiller til vejene. Om aftenen var der arrangeret en balletforestilling i..mercur Teatret med optræden af danserinder og dan sere fra Den kongelige danske Ballet. Programmet omfattede bl. a. udtog af Fokin s ballet,,chopiniana (med Cho pins musik), nogle af dansene fra,, Cop pelia og til sidst udtog af en typisk dansk ballet:,,drømmebilleder, byg get over kornpositioner af H. C. Lum byes musik. Efter forestillingen var der souper, og der blev her lejlighed til at takke for ballettens optræden, der, som vejdirektor Bang udtrykte det i en lille tale, var højdepunktet af, hvad vi hav de været i stand til at byde vore gæster. Torsdag den 20. holdt civilingenior Sthyr om formiddagen et foredrag om,,retningslinier for anlæg af betonveje, i hvilket han gjorde rede for nogle af de overvejelser, der har ligget til grund for udarbejdelsen af de af NVF for nylig udgivne,,retningslinier for projektering og udførelse af beton korebaner, der træder i stedet for de retningslinier, som var udgivet af NVF s danske afdeling (dog i samråd med de øvrige landes afdelinger). Ta leren betonede, at retningslinierne kun er en vejledning med hensyn til, hvor ledes betonbelægninger efter landsud valgenes opfattelse bør udføres, men at de ikke er normer. Skriftets udgivelse må iøvrigt, som mødelederen civilinge niør J. H. Hoffmann sagde, ses som et praktisk resultat af NVF s arbejde. T7.

13 GÆLDER DET VEJ SÅ TAL MED VILLADSEN ø z z ø -I I I I Grov Kvartsitasfaif 8/16 mm, hovedvej 3 høj friktionskoefficient stor slidstyrke behagelig iys farve Kvarfsit lader sig ikke polere I I I > AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER IsLAND:s BRYGGE 41 KØBENHAVN S TELEFON ASTA 2800 A5

14 i% i opfylder rigeligt normernes krav, høl konstant - benyttes overalt til almindelige betonarbelder, hvor ikke særlige grunde taler for en special-cement *CENTRAL FORHANDLERE OVER HELE LANDET A6

15 Om torsdagen var der i anledning af frokosten på,,restaurant Nimb reserveret busser fra Li nie 40 mellem Snlvtor vet og,,nimb. I forgrunden ses over vejinspektor T. J. Helsted. Blandt de forhold, der blev berørt i fore draget, må nævnes nye, forbedrede me toder til udførelse af fugerne, som hid til har været betonvejenes svage punkt. Efter dette foredrag talte tekn. dr. S. G. Bergstrbm fra,,cement- och Be tong-institutet, Stockholm, om faringer gennem de senere år vedrø rende betonbelægninger. Foredrags holderen var især inde på spørgsmålet om betonens manglende modstandsevne overfor frost og salt. Da den stærkt sti gende færdsel i de senere år gør det me get vanskeligt at holde kørebanerne fri for glatføre uden at anvende saltning, har man i Sverige sat en omfattende forsøgsvirksomhed i gang for at finde frem til metoder (bl. a. tilsætning af luftindblandingsmidler til betonen), hvorved beskadigelserne kan undgås. Under formiddagsmødet havde kon gressens damer været på rundtur i Kobenhavn, men ved frokosten på,,re staurant Nimb mødtes man igen. Det var NVF s danske afdeling, som var vært ved denne sammenkomst, ved hvilken man tog afsked med de af del tagerne, der ikke skulle med på ekskur sionen til Jylland. Vejdirektor Zoéga rettede på forsamlingens vegne en tak til mødets arrangører og deres hjælpere. Generaldirektør Li5nnroth udbragte endnu engang et HEJ for forbundet, og en af de norske damer, fru llelsing, holdt en tale for herrerne, med en spe ciel tak til,,don Pedro. Efter frokosten tog kongressens mand lige deltagere tilbage til Den tekniske Højskole, medens damerne havde re sten af dagen til deres rådighed. Ved eftermiddagsmødet holdt civil ingeniør C. A. Blixencrone-AIoller og vejingeniør E. Egebo foredrag om spørgsmålet,,æstetiske hensyn ved pro- 187

16 188 grunde er uheldige. centralhal. officielle stands p? måde, d. v. s. således at færdsien ikke udsættes for overraskelsesmomenter: jektering af veje, specielt ved fastlæg nes færdseissikkerheden) såvel ved vej gelse af linieføring og tværprofip, idet som kræver, at der tages særlige æsteti ske hensyn (der dog altid må underord en moderne vej (især en to-delt motor ens placering i terrænet som med hen vej) er et stift og usmidigt bygværk, de havde delt emnet imellem sig. for de kørende. En vej bør derfor an syn til det vejbillede, den frembyder lægges således, at dens optiske virkning virkning) på de kørende virker med til, Vejen skal holde, hvad den lover. Da at færdsien afvikles på en harmonisk således, at den kørende modtager sit nieføring som længdeprofil udformes mangelfuld optisk føring, bor såvel li alt for mange færdselsulykker skyldes indtryk af omgivelserne ved at se lige (eller, om man vil, dens.,opragende Foredragsholderne fremhævede, at billeder og modeller, der gav en række interessante enkeltheder vedrørende (nemlig 230), deriblandt så mange fra Norge (80), at der endog var flere frem og er fri for at skulle se ud til si ge retlinede strækninger, der af mange svagt krummet linieføring fremfor lan derne. Derfor foretrækker man i dag en tioner og organisationer udstillede kort, Hojskoles centralhal, hvor de fem lan rettet en rejudstilling i Den tekniske des vejstvrelser samt forskellige institu veje, broer og trafik. svensk side var tilslutningen betydelig norske med på turen end danske. Fra medlemmer deltog i ekskursionen og Fyn til Jylland Ekskursionen gennem Sjælland Endelig skal omtales, at der var ind Henved halvdelen af kongressens udstillingen i hojskolens De fem nordiske landes

17 Asfaltemulsion Frederlkeholms Havnevej Kabenhevn SY Telefon Central KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI Als * Støbeasfalt * Ira varmeisoleret silo Pulverasfalt [K A K1 A7

18 DELMAG 100 KG JORDSTAMPER kg Frø * kg D i e se Ira m A. P. HJORTSØ CIVILINGENIØR GOTHERSGADE 158. KBHVN. K C A8

19 Ankomsten til Halsskov færgehavn. I baggrun den to-dæks automobilfærgen,,halsskov (ka pacitet 200 biler). 4._ (Foto: Vedel.) mindre (Ca. 45), hvilket mulig skyldtes, at tidspunktet for ekskursionen faldt sammen med den svenske midsommer fest. Afrejsen fandt sted fredag d. 21. tid ligt om morgenen. I syv busser kørte man ad hovedvej A i mod Roskilde og ad den nye omfartsvej ved Roskilde og over den nye Munkholmbro (ved Bramsnæsvig) til Holbæk. Efter et kort ophold i Holbæk, hvor der indtoges en forfriskning i,,straridparkens Restau rant, fortsatte man ad Tuselaagevej langs Audebodæmningen og den ud tørrede Lammefjord til sommerlandet Odsherred med Hove strand. Herfra kørte man sydpå forbi Kalundborg til Slagelse og derfra mod vest ad hoved vej A 1, hvor man ved Vemmelev kom ind på den nye motorvej til Halsskov. I Halsskovhavn blev der i en lille times tid lejlighed til at bese det store parke ringsanlæg og ekspeditionen af de man- Fra Odense bymidte, hvor man ved nedrivninger i saneringsmodne bebyggelser skaber parkeringsmu1ig heder i umiddelbar nærhed af byens travle forretningsstreg. Pladsen her kan rumme henved 200 biler. Planerne for den karé, hvori denne plads ligger, går ud på at skaffe parkerings- og garageplads for ialt Ca. 650 vogne. 189

20 Buskortegen med den ene af de to motoriserede færdseisbetjente, der sikrede kortegens plan mæssige passage. ge automobiler. Overfarten over Store bælt foretoges med den nye to-dæks automobilfærge,,halsskov (kapacitet 200 biler). Ankommet til Fyn kørte man ad den nye motorvej Knudshoved Hjulby og hovedvej A i mod Odense. Om de to motorvejsanlæg (der sam men med færgeruten blev indviet i maj måned) bor måske lige nævnes, at de gennemsnitlig har kostet ca. 2 millioner kr. pr. km (indbefattet udgiften til 21 broanlæg på ialt 18 km motorvej). I Odense modtoges deltagerne på rådhuset af borgmester I. Vilh. Werner og af stadsingeniør Rich. Honoré, der opridsede hovedlinierne for vej- og byplanlægningen i Odense og gjorde rede for de problemer, der opstår, når en by, der er anlagt i middelalderen, skal til passes den motoriserede trafik. Opga ven lettes dog ved, at der findes megen dårlig bebyggelse, som står for fald. 190 Efter at have beset den nye udvidelse af rådhuset foretog man en rundtur gennem den indre by, hvor man havde lejlighed til at se det omfattende arbej de, der er i gang med indretning af parkeringspladser ved nedrivning af gamle bygninger og rydning af gårds pladser i et gammelt saneringsmodent kvarter, hvor der nu bliver skabt ord nede parkerings- og tilkørselsforhold for grundene langs en af byens vigtigste forretningsgader. Medens denne rundtur fandt sted havde kongressens damer lejlighed til at aflægge besøg i H. C. Andersens hus. Om aftenen var der middag på,,næs byhoveds Skovrestaurant, hvor stift amtmand i. T. Højrup bød velkommen på Odense og Assens amtsråds og på Odense Byråds vegne, og hvor general direktør Hjort takkede for modtagelsen.

21 191 Lørdag d. 22. om morgenen fortsatte borg. Deltagerne på vej ned Himmelbjerget. ad baggrunden Julso I og omkring Silke skovene Her havde Skanderborg amtsråd og man over Lillebæltsbroen og korte gen nem Vejle amt, med et kort ophold i bjerget. Amtmand E. F. G. Schau bod man gjorde ophold på Himmclbjerget. velkommen og udtalte sin glæde over, Fredericia, til Skanderborg amt, hvor landet, men samtidig rummer rige hi deltagere til frokost på hotel.,himmel Silkeborg byråd inviteret kongressens storiske minder, idet det var ved de besøg på denne egn, der ikke alene reg folkemøder, der fandt sted på Himmelbjerget omkring midten af forrige år nes for at være en af de smukkeste i hundrede, at en af grundstenene blev råd for modtagelsen og mindede om, at at kongressen havde valgt at aflægge lagt til den nordiske fællestanke. Vejdirektør Bang takkede amtsråd og by det var som resultat af disse folkemoder,

22 agterudsejlet af,,rylen. ældste dampskib),,hjejlen (Danmarks På Silkeborgsøerne. 192 hus. Her var der om eftermiddagen re Gudenåen til Silkeborg, hvor busserne Danmark. Om aftenen var der afslutningsmid Un?nack Larsen bød velkommen og over de tekniske fremskridt ikke må get på. Direktør B. L. Corwin, Norge, tog samtidig i hjertelige ord afsked med skib over Julsø, Borres Sø, Brasso og ad vi nu har det kommunale selvstyre. at landet fik sin frie forf atnirig, og at Efter frokosten fortsattes rejsen med ventede for at køre deltagerne til Aar ception på rådhuset. Borgmester Svend fremhævede i sin tale den gæring og glemme den fortid, som byerne er byg brydning der er karakteristisk for den moderne vejteknik, idet han dog lagde deltagerne på sinde, at man i glæden takkede Aarhus by for modtagelsen og husbugten, hvor NVF s danske afdeling bh gentaget i flere af talerne) for den dag på restaurant,,varna ved Aar led i den kæde, der binder de nordiske og samtidig en afsked med kongressen. var vært og hvortil der var indbudt mange gæster. Vejdirektør Bang bød var en tak til Aarhus amtsråd og byråd Det var hans overbevisning, at arbejdet indenfor NVF gør gavn og at det sam velkommen og holdt senere en tale, der tidig har et højere sigt som et enkelt med at udbringe et leve for det frie gæstfrihed, dels til foredragsholderne, diskussionsindlederne samt dem, der gressens officielle tak, dels til de amts lande sammen. Vej direktøren sluttede samarbejde i Norden. Generaldirektør Kuusisto udtalte kon råd og byråd, der havde vist kongressen havde stået for mødet: komiteen og damekomiteen og alle dem, der havde medvirket. En særlig tak rettedes til afdelingsingeniør Malvig (i aftenens

23 P.M. 2-VALSET VIBRATIONSTROMLE TYPE i ATV Udfører komprimeringsarbejdet dels ved tromling, dels ved vibra fion. Arbejder som almindelig tandemtromle, når vibratoren er standset. Vandingsanordning på begge valser. Vægt Ca kg. Valsernes diameter 700 mm, bredde 800 mm, træk og vibrator på bagvalsen. Kørehasfigheder i begge retninger 1,5 og 3 km/fime. 7 hk Iuftkølet benzinmotor FORLANG TILBUD OG PROSPEKT PEIIERSHAA9 HASHINFABIIIH A/ BRØNDERSLEV TELEFON 450 TELEGR.-AOR.: CEMENTINDUSTRI AALBORG NYHAVNSGADE 26 TELEFON * AARHUS PARK ALLÉ 15 TELEFON KØBENHAVN K. ROSENBORGGADE i. TELEFON C A9

24 VALD. HANDBERG S Stenhuggerier & Sten brud A/S Hovedkontor: DANTES PLADS 33 - KØBENHAVN V Indehaver af Hammerens og Moseløkkens (iranitværker, Bornholm Brosten - Kanisten - Skatrver - Stenmel etc. Telefon C Telefon C e - - ; BARBER-GREENE 848 transportabelt blandeanlæg :1 Eneforhandler: GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN L.N G REUTERS V - TELF. HILDA *1090 A 10

25 præcision, hvormed denne kongres var forløbet. Generaldirektør Kuusisto slut tede med en indbydelse til NVF s 8ende kongres i Finland. Stiftamtmand H. G. Lorentzen talte om de store og vanskelige opgaver, som vejvæsenerne arbejder med, og som efterhånden har antaget karakter af et dynamisk problem, der kræver fantasi og inspiration, men samtidig et intimt samarbejde mellem teknikerne og vej bestyrelserne. Rådmand Aa. March er, Aarhus magistrats tekniske forvaltning, gav udtryk for sin glæde over som poli tiker at have haft lejlighed til at deltage i hele kongressen og motiverede et HEJ for forbundets fremtidige arbejde. Også to af kongressens damer holdt tale, til med på vers, fru Backer for damekomi teen og rettet til dennes formand fru Bang, og fru Taivainen for sammen holdet mellem de nordiske folk med en tak til det danske. Stadsingenior j. A. C. Rastrrip udtalte nogle hjertelige ord Direktor B. L. Corwin, Norge, på talerstolen i Aarhus rådhus. (Foto: vedel.) I rådhushallen i Aarhus under stadsingenior Bent Huno s orientering inden rundturen i byen. 193

26 I udkanten af Vejle blev busserne entret af pigespejdere fra Fredericia, som uddelte forfriskninger. til generaldirektør Hjort, der om kort tid træder tilbage som chef for Sveriges vejvæsen, og vejdirektor J6han nsson udtalte en tak til NVF s danske afde ung, som har haft det store arbejde, først og fremmest vej direktor Bang, overvejingenior K. 0. Larsen, arntsvej inspektør Danø og afdelingens sekretær, afdelingsingeniør Erik Clausen. Vejdi rektor Bang sluttede talernes række med en tak til generaldirektør Kuusisto, fordi Finland vil afholde den næste kongres. NVF s organisation er, sagde vejdirektoren, opbygget på lignende måde som et stafetlob, og vi er finnerne stor tak skyldig, fordi de vil føre faklen videre. Efter middagen fortsattes samværet endnu nogle timer. signalanlæg, som var synkroniseret for en hastighed af 50 km/time. For damerne var der om formidda gen arrangeret rundtur i byen med be søg i Kobstadmuseet,,Den gamle by, der rummer en række genrejste gamle bygninger fra danske købstæder. Ved tilbagekomsten til rådhuset slog afskedens time. En del af kongressens deltagere tog mod nord i busser til Hirtshals og Frederikshavn, men stør steparten af selskabet kørte sydpå i seks busser ad hovedvej A 10 til Vejle og derfra til Fredericia, hvor der blev gjort et kort ophold. Over Fyn og Storebælt vendte man tilbage til København, hvortil ankomsten fandt sted ved 19- tiden. Nordisk Vejteknisk Forbunds 7. kongres var endt. Skulle man til slut fremhæve nogle af de problemer, som dennc kongres har beskæftiget sig med, må det blive vejplanlægningen, hvis betydning for landenes økonomi vanskeligt kan overvurderes, samt spørgsmålet om æstetik og vejprojektering, der er af afgørende betydning for færdselssikkerheden. Den der beskæftiger sig med veje og trafik vil i sit daglige virke stadig blive stillet overfor disse spørgsmål fra kongressens første og sidste dag. Søndag d. 23. mødtes man om for middagen på rådhuset, hvor stadsinge niør Bent Hunø gav en orientering, in den man foretog en rundtur i Aarhus for at se på gade-, vej- og broanlæg. På rundturen så man desuden nogle pladser med underjordiske garage- og parkeringsanlæg, der samtidig var ind rettet til beskyttelsesrum, samt nogle gadekryds med trafikstyrede færdsels 194

27 LUXOF LEX det permanent hvide asfaltincirkeringsinateriale L U XC F L E X - færdselsstriber ved Gråsten Næstved.IIlIi p LUXOL. KEMISKE FABRIKKER AIS RANDERS ASFALT- OG TJÆREFABRIK A/S R. T. A. VEJ MATERIALER Mogenstrup Roskilde København Ringe Odense Rudkøbing Randers Trige Herning Ali

28 er den billigste færdselsstribe slidstærk og skridsikker ophærdning: 2 minutter udlægning: 3000 m i timen eksporteres over hele verden HANDELSFIRMAET SIGNAL Trafikale signal-og sikkerhedsanordninger Gerdasgade 13 København, Valby Telefon VAlby 9336 SORØ OG VEJENS SNESKÆRME bruges over hele landet Indgiv venligst Deres ordre i god tid lie 11 Æ fi K: Yore priser er ikke sege på sneskærme SORØ STAKITFABRIK 1/5 JYI)SK STAKITFABRIK 1/5 TELEFON *1000 TELEFON VEJEN 238 A 12

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

DFM Portefølje formiddag 23. september 2008

DFM Portefølje formiddag 23. september 2008 DFM Portefølje formiddag 23. september 2008 1 Pejlemærker Målet med en porteføljestrategi er at sætte pejlemærker op. Hvis der navigeres inden for disse pejlemærker holdes fri af skær og lavvande og man

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere