IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers"

Transkript

1 IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition and measurement of revenue between IAS 18/IAS 11 and IFRS 15 Christian Nielsen Aida Sasivarevic Kandidatafhandling på cand.merc.aud Vejleder: Morten Høgh-Petersen Censor: Antal anslag/sideantal: /119,5 Copenhagen Business School 2014 Dato: 23. oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - EXECUTIVE SUMMARY... 4 KAPITEL 2 - ANVENDTE FORKORTELSER... 5 KAPITEL 3 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING Problemformulering Metodevalg Afgrænsning Kildekritik KAPITEL 4 - GRUNDLÆGGENDE REGNSKABSTEORI Grundlæggende regnskabsprincipper Regnskabslæsers informationsbehov Regnskabsproducentens interesser Opsummering KAPITEL 5 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD Indledning IASB s position mellem regnskabsproducenten og regnskabslæseren Opsummering KAPITEL 6 - NUVÆRENDE OMSÆTNINGSSTANDARDER IAS 18 Indtægtsførsel Formål Definitioner Måling Indregning Salg af varer Levering af tjenesteydelser Bonusordninger Sammensatte kontrakter (multi element agreements) Oplysninger IAS 11 Entreprisekontrakter Formål Definitioner Måling Indregning Oplysninger Delkonklusion på nuværende omsætningsstandarder KAPITEL 7 KOMMENDE OMSÆTNINGSSTANDARD IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Introduktion af fem-trins modellen (the five step model)

3 7.2.1 Identificer kontrakten med kunden Modifikationer til en salgskontrakt Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten Fastlæg transaktionsprisen Allokering af transaktionsprisen Indregn omsætning når virksomheden opfylder sin leveringsforpligtelse Nye oplysningskrav KAPITEL 8 - ANALYSE AF DE VÆSENTLIGSTE FORSKELLE MELLEM IAS 18/IAS 11 OG IFRS Indledende analyse af forskelle mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS Valg af forskelle til inddragelse i kapitel Indregning af omsætning over tid Opdeling af kontrakter i særskilte leveringsforpligtelser Allokering af salgspris til særskilte leveringsforpligtelser Måling af en observerbar salgspris Måling af en ikke-observerbar salgspris Skøn vedrørende variable elementer Modifikationer af kontrakter med kunder Nye oplysningskrav Delkonklusion KAPITEL 9 - ANALYSE AF HØRINGSSVAR VEDRØRENDE IFRS Overordnet feedback på Exposure Draft Analyse af udvalgte hovedemner i Exposure Draft Opfyldelse af leveringsforpligtelser over tid Forklaring af begrebet ingen alternativ nytte Forklaring af begrebet ret til betaling Opsummering af kommentarer fra respondenter Måling og indregning af en stand-ready forpligtelse Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten Forklaring af begrebet distinct Forklaring af begrebet særskilte leveringsforpligtelser Opsummering af kommentarer fra respondenter Skøn vedrørende variable elementer Allokering af salgspris til særskilte leveringsforpligtelser Delkonklusion KAPITEL 10 ANALYSE AF TO FIKTIVE SALGSKONTRAKTER Indledning Indregning og måling af omsætning ved opførelsen af et boligkompleks IAS 18 og IAS IFRS

4 Ændring til en oprindelig indgået salgskontrakt IAS IFRS Konklusion Indregning og måling af omsætning ved levering af software IAS 18 og IAS IFRS Konklusion KAPITEL 11 - KONKLUSION Fastlæggelse af grundlæggende forskelle mellem IFRS 15 og IAS 18/IAS De væsentligste forskelle mellem IFRS 15 og IAS 18/IAS 11 vedrørende indregning og måling KAPITEL 12 - PERSPEKTIVERING KAPITEL 13 - LITTERATURLISTE KAPITEL 14 - BILAGSOVERSIGT

5 Kapitel 1 - Executive summary The purpose of our thesis is to make the readers aware of the new principles governing recognition and measurement of revenue as specified in IFRS 15 and to make them understand the most material differences between those principles and those laid down in IAS 18 and IAS 11. The thesis begins with a short description of the basic accounting theory in order to identify the information needs of the reporting entity and the financial statement user. The purpose of this is to enable the readers of our thesis to gain an understanding of the requirements to which financial reporting standards are subject. The International Financial Reporting Standards (IFRS) are issued by IASB, and so it would be relevant to gain an understanding of IASB's focal points underlying their preparation of new financial reporting standards, including understanding how those focal points support the information needs of reporting entities and financial statement users. We have reviewed the current Standards on revenue, IAS 18 and IAS 11, and the future Standard, IFRS 15, in order to become familiar with their structure and contents. Based on their descriptive paragraphs, we have analysed the most significant differences between those standards. The purpose of the analysis has been to identify the effect of those differences on the recognition and measurement of revenue. In order to know the financial statement users' view on and understanding of IFRS 15, we have analysed the consultation responses submitted to IASB in connection with the publication of the Revised Exposure Draft. The purpose of this analysis is to identify the key issues commented on by the respondents, including identifying the types of sales contracts expected to be affected by IFRS 15. Based on the differences identified between IFRS 15 and IAS 18/IAS 11, we have drawn up two fictitious sales contracts. We have checked the sales contracts for compliance with the provisions of IAS 18/IAS 11 and IFRS 15 to examine the consequences of the differences identified between the Standards on revenue. Our basic conclusion is that IFRS 15 results in financial statement users considering revenue recognition in a new way. The conclusion of our thesis is that various significant differences exist between IFRS 15 and IAS 18/IAS 11 which will affect the method of recognising sales contracts. IFRS 15 does not contain any new rules on recognition and measurement of revenue. This Standard rather provides clarification in this respect, describing a move towards a set of rules eliminating the wide scope for interpretation. 4

6 Kapitel 2 - Anvendte forkortelser FASB Financial Accounting Standards Board IAS International Accounting Standards IASB International Accounting Standards Board IFRS International Financial Reporting Standards ÅRL Årsregnskabsloven 5

7 Kapitel 3 Indledning og problemformulering De internationale regnskabsstandarder, udstedt af IASB, er over de seneste 15 år blevet udbredt som det gældende regelsæt for børsnoterede selskaber i Europa. De internationale regnskabsstandarder anvendes i dag i mere end 100 lande, mens USA blandt andet tillader udenlandske selskaber noteret i USA, at anvende IFRS. Andre lande, som Kina og Japan, er på vej til at acceptere regelsættet, hvormed standarderne er på vej mod en global anerkendelse 1. Den europæiske regnskabsaflæggelse er påvirket væsentligt af kravene i regnskabsstandarderne, da de fastlægger principperne for indregning og måling, samt angiver hvilken information, der skal oplyses i årsrapporten. Som følge af den globale udvidelse af standarderne, stilles der fra både regnskabslæsere og regnskabsproducenter større krav til standardernes indhold. Der stilles fra disse brugere krav om at regnskabsstandarderne gengiver det reelle billede af selskabets finansielle situation på målingstidspunktet. Standarderne skal samtidig være anvendelige i mange forskellige brancher, herunder skal det inden for samme branche være muligt at sammenligne den finansielle information i årsrapporterne. Dette stiller store krav til standardernes indhold. Regnskabsstandarder som i gennem en længere årrække har modtaget kritik for ikke at leve op til disse krav, er IAS 18 og IAS 11 samt IAS 17 vedrørende den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter. Regnskabsstandarderne er blevet kritiseret for ikke at indeholde klart definerede principper for indregning og måling, hvilket har tilladt regnskabsbrugerne at anvende brede fortolkninger af regelsættet. Det har medført en forskellighed selskaberne i mellem, hvilket har vanskeliggjort muligheden for regnskabslæserne at sammenligne den økonomiske information for flere selskaber inden for samme branche. Konsekvensen ved en forskellig fortolkning af regnskabstandarderne er, at regnskabslæser, herunder samfundet, mister tilliden til den information, der oplyses i årsrapporten. Årsrapporten risikerer dermed at miste sin anvendelighed som følge af den usikkerhed, forholdet medfører regnskabslæserne. Standarderne er ligeledes blevet kritiseret for, ikke at indeholde krav om oplysning af relevant finansiel information set fra regnskabslæserens side. Til imødegåelse af denne kritik er IASB påbegyndt en konkretisering af udvalgte IFRS standarder for at imødegå den forskellige fortolkning af regnskabsstandarderne herunder for at forbedre gennemsigtigheden af de årsrapporter, der aflægges efter IFRS. 1 Jf. Deloitte IFRS introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2013, side 3. 6

8 Generelt udsteder IASB relativ få nye regnskabsstandarder, og deres fokus har igennem de seneste år været at forbedre de nuværende regnskabsstandarder. Dette er gjort med et fokus på de grundlæggende principper for indregning og måling samt at opfylde regnskabslæsernes informationsbehov. Det har betydet, at de internationale regnskabsstandarder over de seneste år er blevet mere detaljerede, og at standarderne i et stigende omfang indeholder omfattende oplysningskrav. IASB har på baggrund af dette fokus udarbejdet en ny regnskabsstandard for indregning af omsætning i form af IFRS At der udarbejdes en helt ny standard, skal ses som et udtryk for, hvor højt det prioriteres, at omsætningsstandarden lever op til omverdenens krav. Udarbejdelsen af IFRS 15 har været et stort projekt, hvilket også ses ved, at IASB har udstedt to Exposure Drafts til regnskabsbrugernes kommentering i forbindelse med udarbejdelsen af standarden. Udarbejdelsen af IFRS 15, skal ses i lyset af et ønske om at udarbejde én standard for indregning af omsætning. En standard, som skal kunne anvendes på alle typer af salgskontrakter. Spørgsmålet er nu, om IFRS 15 vil afhjælpe den nuværende kritik af hhv. IAS 18 og IAS 11, herunder hvilke forskelle som findes mellem standarderne. Dette fører os til den konkrete problemstilling, som ønskes belyst i denne afhandling. 3.1 Problemformulering Det ønskes belyst, hvilke væsentlige forskelle der er ved indregning og måling af omsætning ved brug af IFRS 15 i forhold til IAS 18 og IAS 11? Ovenstående hovedproblemformulering giver anledning til følgende underspørgsmål, som er blandt de væsentligste i opgaven: Hvilke forhold drøftes i IASB s opsummering af høringssvar 3 ifbm. udstedelsen af IFRS 15? Hvilken type af salgskontrakter forventes særligt at blive påvirket ved implementeringen af IFRS 15? Formålet med afhandlingen er at gøre læserne af denne afhandling bekendte med de nye principper for indregning og måling af omsætning i henhold til IFRS 15 og på baggrund heraf opnå et kendskab til de væsentlige forskelle, som findes over til IAS 18 og IAS IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers erstatter de nuværende regnskabsstandarder IAS 11 Construction contracts og IAS 18 - Revenue fra 1. januar IASB Project: Revenue recognition Feedback summary from comment letters and outreach 7

9 3.2 Metodevalg Den beskrevne problemformulering ovenfor vil vi søge at besvare som omtalt i indeværende afsnit. Afhandlingens struktur kan illustreres som vist i figur 1. Figur 1: Afhandlingens strukturelle opbygning Problemformulering Kapitel 4 - Grundlæggende regnskabsteori Regnskabslæser, regnskabsproducent og regnskabsregulering Kapitel 5 - International Accounting Standards Board Organisationens rolle som standardsætter Kapitel 6 - Nuværende omsætningsstandarder IAS 18 - Indtægtsførsel og IAS 11 - Entreprisekontrakter Kapitel 7 - Kommende omsætningsstandard IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Grundlæggende regnskabsteori Deskriptivt teoriafsnit Kapitel 8 - Sammenholdelse af IAS 18/IAS 11 med IFRS 15 Analyse og identifikation af væsentlige forskelle Kapitel 9 - Analyse af høringssvar på IFRS 15 Identifikation af påvirkede salgskontrakter Analyse Kapitel 10 - Analyse af to fiktive salgskontrakter Illustration af væsentlige forskelle Konklusion og perspektivering Kilde: Egen tilvirkning 8

10 Nedenfor vil de enkelte kapitler blive beskrevet, og vores fremgangsmåde vil blive begrundet. Vi vil i kapitel 4 beskrive den grundlæggende regnskabsteori, herunder formålet med den information, som en årsrapport udtrykker. For at forstå indholdet af IFRS 15 og til dels forskellene mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15 er det nødvendigt at forstå den grundlæggende regnskabsteori og de principper, som regnskabsreglerne er opbygget omkring. Det paradigme, som anvendes, har betydning for hvilke indregnings- og målingsprincipper, der anvendes i regnskabsreglerne. At det anvendte paradigme har betydning for, hvilke indregningsprincipper der anvendes, kan blandt andet i Danmark ses i den udvikling, som ÅRL gennemgik tilbage i 2001, da indregnings- og målingsbestemmelserne på en række regnskabsposter blev ændret. Det skyldtes en tilnærmelse til det formueorienterede princip. Vi vil under den grundlæggende regnskabsteori derfor beskrive paradigmeskiftet fra den transaktionsbaserede tankegang til det formueorienterede princip for at forstå den udvikling, som er sket den seneste årrække i de anvendte regnskabsprincipper, herunder hvilke hensyn skiftet bygger på. Den grundlæggende regnskabsteori og den internationale begrebsramme vil blive beskrevet i forhold til regnskabslæsernes og regnskabsproducenternes interesser. Definitionen af disse parter kan forstås relativt bredt, hvorfor vi vil beskrive, hvad deres primære interesser er i forhold til årsrapporten. Vi vil sammenholde interesserne for hhv. regnskabsproducenten og regnskabslæseren, for at få en forståelse af de behov, der skal tages hensyn til, når en ny regnskabsstandard udarbejdes. Informationsbehovene for hhv. regnskabsproducenten og regnskabslæseren vil blive belyst med udgangspunkt i de kvalitative begreber anvendt i den internationale begrebsramme (Framework) fra IASB. Begrebsrammen udgør de grundlæggende principper, som regnskabsstandarderne udarbejdes efter. Ved at tage udgangspunkt i begrebsrammen fra IASB opnås en forståelse af, hvilke informationsbehov IASB forsøger at tilgodese ved udstedelsen af de internationale regnskabsstandarder. Kapitel 5 vil indeholde en kort beskrivelse af IASB. For at forstå udviklingen i og formålet med IFRS 15 er det relevant at forstå, i hvilken grad IASB forsøger at opfylde regnskabslæsernes og regnskabsproducenternes modstridende interesser. Opfyldelsen af de modstridende interesser skal ses i forhold til påvirkningen af regnskabslæsers nytteværdi og regnskabsproducentens omkostning. Til belysning af de modstridende interesser vil vi tage udgangspunkt i IAS 17 om leasing, som er midt i en igangværende ændringsproces. IAS 17 er valgt, fordi ændringsprocessen på nuværende tidspunkt ikke er afsluttet, og på fin vis illustrerer, hvilke interesser IASB forsøger at afdække med deres regnskabsstandarder. 9

11 For at kunne forstå forskellene ved indregning og måling mellem IAS 18 og IAS 11 og den kommende standard IFRS 15, vil kapitel 6 indeholde en beskrivelse og fortolkning af de nuværende omsætningsstandarder. Både IAS 18 og IAS 11 vil inddrages, fordi begge standarder vedrører indregning af omsætning. Begge standarder erstattes fra 1. januar 2017 af IFRS 15. Fælles for begge standarder er, at deres formål er at klarlægge den regnskabsmæssige behandling af indtægter, som er hidrørende fra hhv. salg af varer, levering af tjenesteydelser samt entreprisekontrakter. I både IAS 18 og IAS 11 er hovedreglen for indregning af omsætning, at det skal ske, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og disse fordele kan måles pålideligt. Vi vil for begge regnskabsstandarder beskrive og fortolke principperne for hhv. indregning og måling af indtægter for at kunne forstå de nuværende omsætningsstandarder. Kapitel 7 vil indeholde en beskrivelse og fortolkning af IFRS 15 vedrørende indregning af omsætning. Standarden er offentliggjort den 28. maj 2014 og skal anvendes fra 1. januar Vi vil beskrive standardens opbygning samt foretage en detaljeret gennemgang af fem-trins modellen (the five step model), således vi på baggrund heraf kan foretage en sammenligning af den kommende omsætningsstandard med de nuværende omsætningsstandarder, som er beskrevet i kapitel 6. Den beskrivende og fortolkende del i hhv. kapitel 6 og 7 vil primært tage sit udgangspunkt i de grundlæggende paragraffer samt de paragraffer, som vi vurderer at være ændret mest. Det gøres, fordi opgavens formål er at undersøge og beskrive eventuelle forskelle i indregning og måling mellem de nuværende omsætningsstandarder og den kommende omsætningsstandard. Vi vil inddrage relevante fortolkningsbidrag i begge kapitler, hvor dette er nødvendigt for at forstå indholdet i standarderne samt udarbejde enkelte taleksempler for at illustrere, hvordan enkelte paragraffer skal forstås. Vi vil fremhæve de paragraffer i regnskabsstandarderne, hvor den anvendte ordlyd kan give anledning til en forskelligartet fortolkning. Dette for at anskueliggøre de udfordringer, som brugerne af standarderne er mødt med. Beskrivelsen af IAS 18 og IAS 11 vil tage udgangspunkt i de officielle danske oversættelser af standarderne for ikke at fejlfortolke de officielle udgaver på engelsk fra IASB. 10

12 IFRS 15 vil tage udgangspunkt i den officielle engelske udgave fra IASB, da standarden på nuværende tidspunkt ikke er oversat til dansk. Kapitel 8 vil, med udgangspunkt i de to foregående kapitler, indeholde en analyse af de væsentligste forskelle mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15 vedrørende indregning og måling. Vi vil opsummere de forhold, som vi vurderer, er ændret mest, herunder kommentere på hvilken type af omsætningskontrakter, som vi forventer, bliver påvirket heraf. Det vil vi gøre, fordi vi i vores videre analyse vil anvende de identificerede forskelle til at opstille to fiktive salgskontrakter. De to fiktive salgskontrakter opstilles med det formål, at illustrer effekten af de identificerede forskelle. Efter analysen af de væsentligste forskelle mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15 vil vi i kapitel 9 med udgangspunkt i IASB s opsummering af høringssvar fra IFRS 15 undersøge, hvilken type af salgskontrakter som forventes påvirket med hensyn til indregning og måling, baseret på de høringssvar som respondenterne har tilkendegivet i høringsprocessen. Ved udarbejdelsen af IFRS 15 har IASB offentliggjort hhv. et diskussionspapir samt to udkast i form af Exposure Draft ED/2010/6 og Revised Exposure Draft ED/2011/6. Ved udstedelsen af diskussionspapiret har IASB indhentet tilbagemeldinger fra investorer og andre regnskabslæsere. Disse tilbagemeldinger er taget til overvejelse og indarbejdet i første udkast af ED/2010/6. Herefter har IASB afholdt workshops for regnskabsproducenter, hvor de har haft mulighed for at afprøve og teste de foreslåede principper på egne salgskontrakter. På baggrund af tilbagemeldinger herpå har IASB udarbejdet andet udkast i form af ED/2011/6. På andet udkast er det primært regnskabsproducenter, som har indsendt høringssvar. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Revised Exposure Draft ED/2011/6, som er det seneste udkast før offentliggørelsen af den endelige IFRS 15. Formålet med at tage udgangspunkt i ED/2011/6 er at opnå en forståelse af de regnskabsmæssige forhold, som regnskabsproducenterne har givet tilkende i høringsprocessen. Forståelsen vil vi opnå ved at analysere og sammenholde hhv. ED/2011/6 med den endelige udgave af IFRS 15. Vi har valgt denne metode, fordi vi gerne vil identificere, hvilken type af salgskontrakter som forventes at blive påvirket af indførelsen af IFRS 15. I forlængelse af analysen vil vi foretage en vurdering af, om de pågældende forhold er afklaret i den endelige udgave af IFRS 15. Vi har valgt at tage udgangspunkt i IASB s opsummering af høringssvar, da notatet indeholder en oversigt over de væsentligste regnskabsmæssige forhold udtrykt af respondenterne. Omfanget af de bagvedliggende høringssvar er af sådan en størrelse, at det ikke er tidsmæssigt muligt, ved udarbejdelsen af denne afhandling, at foretage en lignende undersøgelse. 11

13 IASB s opsummering af høringssvar anvendes som grundlag for at identificere, hvilken type af salgskontrakter som forventes påvirket af IFRS 15, fordi det underliggende datagrundlag er enormt. Respondenterne er kompetente regnskabsproducenter fra forskellige lande og brancher i hele verden. Derfor vurderes opsummeringen at give et godt billede af respondenternes modtagelse af og forventninger til IFRS 15. Indledningsvist vil vi i kapitel 10 kort beskrive hvilke to fiktive salgskontrakter, som vil blive gennemgået ved indregning og måling efter principperne i hhv. IAS 18/IAS 11 og IFRS 15. De to fiktive salgskontrakter udarbejdes, så de på bedste vis illustrerer de væsentligste forskelle ved indregning og måling mellem de nuværende omsætningsstandarder og den kommende omsætningsstandard. De to fiktive salgskontrakter opstilles derfor med udgangspunkt i konklusionerne i kapitel 8 og 9. Der opstilles to salgskontrakter, under hensyntagen til afhandlingens maksimale sideantal. Formålet med at opstille to fiktive salgskontrakter er at illustrere de væsentligste forskelle mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15, således at læserne af denne afhandling opnår en forståelse af effekten af ændringerne mellem standarderne. Ved at anvende de forskelle, som vi har identificeret ved at sammenligne IAS 18 og IAS 11 med IFRS 15 i kapitel 8 og 9, opnås nogle salgstransaktioner, bygget på vores teorigennemgang og praktiske erfaringer fra erhvervslivet. De opstillede salgstransaktioner vil blive gennemgået med simple taleksempler ved brug af hhv. de nuværende indregningsprincipper i IAS18/IAS 11 og de kommende indregningsprincipper i IFRS 15. Vi vil i kapitel 11 baseret på ovenstående analyse udarbejde en konklusion på vores problemformulering. 3.3 Afgrænsning Med udgangspunkt i afhandlingens problemformulering, samt under hensyntagen til omfanget af afhandlingen, vil opgaven ikke omhandle omsætning bestående af renter, royalties og udbytter. Dette uagtet at sådan en omsætning er omfattet af IAS 18 og IFRS 15. Opgaven vil primært omhandle omsætning fra varer samt tjenesteydelser, idet de væsentligste problemstillinger vil være knyttet hertil. Vi vil ligeledes afgrænse os fra at skrive om indregning af omkostninger. IFRS 15 indeholder en række paragraffer, som beskriver, hvorledes omkostninger afholdt i forbindelse med afgivelse af et tilbud samt afholdt i forbindelse med at opfylde en leveringsforpligtelse skal behandles. Disse vil ikke blive inddraget i opgaven. Paragrafferne vedrører omkostninger som er afholdt før kontraktindgåelsestidspunktet og dermed ikke har effekt på, hvordan en given salgstransaktion i øvrigt skal behandles. 12

14 Da opgavens hovedfokus ligger på indregning og måling af omsætning, vil vi afgrænse os fra at analyse på oplysningsforpligtelserne. Vi vil kun i begrænset omfang kommentere på de væsentlige forskelle, fordi det er relevant at forstå omfanget af noteoplysningerne for at få den fulde forståelse af IFRS 15 og de forskelle, som er foretaget fra IAS 18 og IAS 11. Det understøttes af, at oplysningsforpligtelser er et af de områder, som har undergået de største ændringer, fordi især oplysningskravene under hhv. IAS 18 og IAS 11 var meget begrænsede og ikke understøttede regnskabslæsernes behov. Vi vil i øvrigt ikke inddrage øvrige internationale regnskabsstandarder fra IASB, med mindre standarderne har væsentlig indflydelse for afhandlingens konklusion. Vi vil således primært omtale IAS 18 og IAS 11 samt IFRS 15, da opgavens primære fokus er at identificere forskelle mellem disse standarder. Vi vil i afhandlingen kort beskrive IASB s rolle som standardsætter, idet deres rolle er væsentlig at forstå, når indholdet og omfanget af IFRS 15 gennemgås. Vi vil ikke beskrive organisationens opbygning eller dens udvikling gennem tiden, da dette ikke er relevant for afhandlingens konklusion. I forbindelse med udarbejdelsen af IFRS 15 har IASB afholdt to høringsrunder, hvoraf vi har inddraget IASB s opsummering af høringssvar fra anden runde til brug for besvarelsen af vores problemformulering. Selve høringsprocessen og dens forløb vil ikke blive beskrevet, da dette ikke er relevant. Vi vil i afhandlingen ikke inddrage de revisionsmæssige konsekvenser ved implementeringen af IFRS 15. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, der med sin revisionspåtegning tilkendegiver, hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets finansielle situation, baseret på den information, som er tilgængelig på påtegningstidspunktet. I revisors rolle som kontrollant, har revisor dermed en betydelig indflydelse på, hvordan regnskabsreglerne skal fortolkes. Denne fortolkning foretages i fællesskab med selskabets ledelse ved årsrapportens udarbejdelse, hvorfor vi i denne afhandling vil sidestille revisor med regnskabsproducenten. Det er væsentligt, at ovenstående valg ikke misforstås, og at denne fortolkning ikke sammenholdes med de gældende regler om, at revisor ikke må assistere med regnskabsudarbejdelsen for børsnoterede virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS. Det må heller ikke forstås således, at revisors og virksomhedsledelsens ansvar ved udarbejdelsen af en retvisende årsrapport er identisk. Vi vil i afhandlingen ikke komme ind på interesseforskellene mellem revisor og virksomhedsledelsen i øvrige henseender omkring det indbydes kunde/klientforhold, idet dette ikke er væsentligt for afhandlingens problemstilling. 13

15 3.4 Kildekritik Indeværende opgave er en afhandling på cand.merc.aud-studiet på Copenhagen Business School. Afhandlingen er udarbejdet af 2 studerende, med 7 års praktisk erhvervserfaring inden for revisionsfaget. Hvor der i afhandlingen er inddraget eksempler på praktisk erfaring, er det således underbygget af de studerendes egne erfaringer. Det forventes, at læseren af afhandlingen har kendskab til grundlæggende regnskabsteori, og på baggrund heraf er i stand til at anvende afhandlingen som et supplement til vurdering af de problemstillinger, som ligger forud for implementeringen af IFRS 15. Ved afhandlingens udarbejdelse er der taget udgangspunkt i officielle regnskabsstandarder samt fortolkningsbidrag fra IASB for at mindske risikoen for fejlinformation. Som følge af at IFRS 15 udelukkende er offentliggjort på engelsk, kan der være en risiko for fejlfortolkning af de engelske begreber. Til brug for forståelsen af omsætningsstandarderne er der i afhandlingen er endvidere inddraget materiale fra en række store revisionshuse. Konklusioner baseret herpå, vil således være præget af den enkelte revisionsvirksomheds fortolkning af standarderne. Materialet vurderes at være pålideligt, idet materialet er udarbejdet af afdelinger med ekspertise inden for internationale regnskabsstandarder. Indsamling af de i afhandlingen anvendte data, er sket frem til og med den 1. oktober Der vil således ikke være inddraget materiale af nyere dato end denne. Vi er bevidste om, at emnet er meget oppe i tiden, og vi vil derfor ved evt. nyere materiale med relevans for afhandlingen, kunne inddrage dette i vores perspektivering eller ved det mundtlige forsvar af afhandlingen, og dermed ikke direkte i besvarelsen af problemformuleringen. Der henvises løbende gennem afhandlingen til anvendt kildemateriale. 14

16 Kapitel 4 - Grundlæggende regnskabsteori Den grundlæggende regnskabsteori gennemgås, for at opnå en forståelse af den information, som en årsrapport har til formål at udtrykke. Den grundlæggende regnskabsteori vil blive beskrevet i forhold til regnskabslæsernes og regnskabsproducenternes interesser med det formål at belyse de enkeltes behov, der skal tages hensyn til, når en ny regnskabsstandard udarbejdes. 4.1 Grundlæggende regnskabsprincipper Helt overordnet kan det siges, at en årsrapport er en redegørelse for en virksomheds økonomiske udvikling over tid, idet årsrapporten udarbejdes på baggrund af historisk information tilgængelig på regnskabsaflæggelsestidspunktet. Historisk set har den danske regnskabsregulering været baseret på et transaktionsbaseret kostprisprincip (præstationsorienterede paradigme), dvs. hvor årets resultat var baseret på faktiske transaktioner. Årets resultat har efter dette princip været opgjort som et kasseprincip, hvor indtægter og udgifter blev opgjort. Styrken ved dette princip var, som følge af den transaktionsbaserede tankegang, at resultatopgørelsen var velegnet til analyse og prognoseformål. Gennem den seneste årrække er dette princip blevet erstattet af en balanceorienteret tilgang (formueorienteret paradigme) 4, hvor årets resultat opgøres som forskellen mellem virksomhedens aktiver og forpligtelser. Hovedprincippet for indregning af indtægter kan nu formuleres således, at indregningen skal ske på baggrund af en historisk begivenhed eller transaktion, der medfører en sandsynlig fremtidig økonomisk fordel for virksomheden. Det medfører, at indtægtsbegrebet kan opdeles i hhv. omsætning og gevinster 5. Omsætning kan defineres som en indtægt hidrørende fra virksomhedens ordinære aktivitet som eksempelvis salg af varer og tjenesteydelser, honorarindtægter samt renter og udbytter. Gevinstbegrebet omfatter de indtægter, som ikke hidrører fra selskabets ordinære aktivitet, hvilket typisk vil være øvrige økonomiske fordele, som tilfalder virksomheden. 4 Finansiel Rapportering, side 79 5 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A41 15

17 Omkostninger indregnes indirekte efter et matching-princip, dvs. at omkostninger indregnes kombineret med indtægten fra en historisk begivenhed eller transaktion. Matching-princippet er et grundlæggende begreb i det præstationsorienterede paradigme, i det princippet bygger på årsagssammenhæng mellem omsætning og omkostninger 6 i resultatopgørelsen. Matching-princippet opfyldes også ved den formueorienterede teori gennem klassificeringen af omsætning og omkostninger vedrørende selskabets ordinære driftsaktivitet herunder afskrivninger samt øvrige værdireguleringer. Det betyder, at både realiserede og urealiserede værdistigninger og fald i hhv. aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen. Den formueorienterede teori har på den måde et større fokus på virksomhedens formueværdi (aktiver minus passiver), idet formueværdien søges oplyst på det tidspunkt, hvor årsrapporten aflægges. Paradigmeskiftet skal ses i lyset af den internationale samfundsmæssige efterspørgsel, om at årsrapporten i en større grad skal opfylde den eksterne regnskabslæsers informationsbehov, herunder ønsket om at egenkapitalværdien skal afspejle kursværdien på aktiemarkedet. Det øget fokus på at opfylde regnskabslæsers informationsbehov skal som skrevet ovenfor, ses i sammenhæng med det internationale behov på det frie kapitalmarked, for at kunne sammenligne de officielle årsrapporter for selskaber på tværs af landegrænser samt selskaber indenfor samme branche. Denne målsætning medfører dog en række samfundsmæssige udfordringer, blandt andet ved at de enkelte virksomheder pålægges en væsentlig omkostningsbyrde i forbindelse med udarbejdelsen af den officielle årsrapport. 4.2 Regnskabslæsers informationsbehov Indledningsvist skal det fastlægges, hvorledes regnskabslæser i denne afhandling skal forstås, idet regnskabslæser er et vidt begreb. Regnskabslæser er de brugere af den officielle årsrapport, der analyserer og foretager økonomiske beslutninger herudfra. Regnskabslæser vil derfor primært være mulige investorer eller kapitaludbydere i form af et pengeinstitut eller andre virksomheder. Regnskabslæsernes informationsbehov er af IASB forsøgt afdækket i deres begrebsramme. Begrebsrammens formål 7 er bl.a. at være en hjælp ved harmonisering af regnskabsreguleringen ved at indskrænke antallet af mulige behandlingsformer og at være en hjælp for regnskabslæser ved deres forståelse af den information, som gives i en årsrapport. 6 Omkostninger måles på baggrund af det medgåede ressourceforbrug til kostpris jf. Finansiel Rapportering, side Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, side

18 Det kan dermed indledningsvist konkluderes, at begrebsrammens formål er at harmonisere regnskabsreguleringen, dvs. at sikre at en given transaktion behandles ens i to forskellige virksomheder, således at årsrapporterne udarbejdes efter samme principper. Med andre ord kan det siges, at begrebsrammen søger at indskrænke brede fortolkningsmuligheder for at mindske inkonsistens. Herudover er det begrebsrammens formål at gøre den information, som oplyses i årsrapporten forståelig og brugbar for regnskabslæseren. Information, som ikke er forståelig, giver i sagens natur ingen værdi for regnskabslæseren. Ovenstående formål understøttes af følgende kvalitative begreber, som uddybes nedenfor: Relevans (relevance) 8 Troværdig repræsentation (faithful representation) 9 Overordnet set kan det siges, at information er relevant, når den har betydning for regnskabslæsernes økonomiske beslutning eller påvirkning herpå. Information er relevant, når Financial information is capable of making a difference in decisions if it has predictive value, confirmatory value or both 10. Understøttende hertil kan det siges, at information skal være forudsigende og bekræftende, for at den har værdi for regnskabslæseren. En økonomisk beslutning kan omfatte vidt forskellige kapitaltransaktioner. Som eksempler på transaktioner kan bl.a. nævnes at: foretage køb og salg af værdipapirer og kapitalandele yde lånekapital foretage økonomisk samhandel Disse transaktioner er ikke uden økonomisk risiko for regnskabslæseren, hvorfor der efterspørges en fremadrettet information 11 i årsrapporten for på den måde, at være i stand til at foretage den økonomiske beslutning på et så oplyst grundlag som muligt. Den fremadrettede information er bl.a. forsøgt opfyldt af de regulatoriske myndigheder ved i større grad at anvende indregnings- og målingsprincipper som dagsværdi og salgsværdi fremfor historisk kostpris i regnskabsreglerne. 8 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A29 9 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A30 10 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A29, pkt. QC7 11 Se definition af fremadrettet information side

19 Paradigmeskiftet betyder i praksis, at virksomhedens aktiver og forpligtelser i årsrapporten i større grad afspejler nutidsværdien fremfor den historiske værdi på tidspunktet, hvor årsrapporten aflægges. Troværdig repræsentation 12 betyder, at informationen i en årsrapport skal være complete, neutral and free from error. Det betyder med andre ord, at informationen skal indregnes på baggrund af indhold frem for formalia, at aktiver og forpligtelser samt andre oplysninger ikke må over- eller undervurderes, samt at alle ens transaktioner skal medtages. Free from error vil sjældent være muligt, hvorfor begrebet skal efterleves i det omfang, det er praktisk muligt. Til at understøtte begreberne relevans og troværdig repræsentation er udarbejdet fire understøttende begreber i form af comparability, verifiability, timeliness and understandability. Begreberne understøtter brugbarheden af den pågældende information, og kan være en hjælp til at fastlægge, hvilken information af to begivenheder, som skal oplyses i årsrapporten, hvis begge begivenheder anses for værende relevante og troværdig repræsenteret. De fire understøttende begreber betyder, at regnskabslæser skal være i stand til at opnå en forståelse af det faktiske forhold, samt at det skal være muligt at sammenligne informationen i én årsrapport med en årsrapport fra et andet selskab, samt at den information, som oplyses, skal være så aktuel som overhovedet mulig. To begivenheder omfattende samme forhold vil i teorien godt kunne opfylde begrebet relevans og troværdig repræsentation. I det tilfælde vil de fire ovenstående understøttende begreber, skulle tages i brug for at afgøre, hvilken begivenhed som skal indarbejdes i årsrapporten. Det kan illustreres på følgende måde, hvor den begivenhed, som er nyest i tid, skal anvendes: Figur 2: Illustration af timeliness Balancedag Begivenhed X Begivenhed Y Tidslinje Kilde: Egen tilvirkning Ikke aktuel information Aktuel information Det kan dermed fastslås, at det grundlæggende teoretiske princip for de regulatoriske regnskabsregler bygger på den normative regnskabsteori, som forsøger at anvise, hvordan et årsregnskab på bedste vis skal udarbejdes baseret på en given målsætning. En målsætning kunne være at tilfredsstille regnskabslæsers informationsbehov. 12 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A30, pkt. QC12 18

20 En målsætning som blandt andet den internationale regnskabsudsteder IASB til dels forsøger at efterleve ved deres udstedelse af International Financial Reporting Standards (IFRS er). Vi vil ikke nærmere i afhandlingen komme ind på den normative regnskabsteori, da dette ikke er afhandlingens fokus. Det skal blot fastslås, at IASB i deres regulatoriske proces ved udstedelse af nye regnskabsstandarder forsøger at efterleve regnskabslæserens informationsbehov. For en yderligere beskrivelse henvises til kapitel 5 vedrørende IASB. 4.3 Regnskabsproducentens interesser Modstridende med regnskabslæsers informationsbehov er regnskabsproducentens interesser. Regnskabsproducenten skal i denne afhandling forstås som virksomhedsledelsen, der har ansvaret for at udarbejde virksomhedens årsrapport. Regnskabsproducenten skal herudover forstås som virksomhedens revisor, idet begge parter har væsentlig indflydelse på, hvordan årsrapporten præsenteres, samt hvordan regnskabsreglerne fortolkes. Denne forståelse af regnskabsproducenten antages at forudsætte, at den information, som indarbejdes i årsrapporten, er troværdig. Troværdigheden af den information som oplyses, vil ikke blive kommenteret yderligere i afhandlingen, da dette ikke er opgavens fokus. Regnskabsproducentens interesser vil primært være baseret på egne interesser, forstået på den måde at regnskabsproducenten ønsker at tilpasse årsrapporten til det behov, årsrapporten skal opfylde. Eksempelvis om selskabet på baggrund af årsrapporten skal indhente ekstern lånefinansiering, eller hvordan selskabet i øvrigt ønsker sig positioneret på det finansielle marked. Netop disse forhold kan spille en væsentlig rolle i den information, som ønskes indarbejdet i årsrapporten, herunder hvordan regnskabsreglerne fortolkes. Ved brede fortolkningsmuligheder i regnskabsreglerne giver det regnskabsproducenten mulighed for på egen måde at påvirke indholdet i årsrapporten. Indhold skal forstås som, hvordan en given begivenhed behandles mht. indregning og måling, samt hvilken information som oplyses i tilknytning hertil. Hvordan en bred fortolkning er mulig, vil blive uddybet i Kapitel 5 International Accounting Standards Board. Virksomhedsledelsen vil som udgangspunkt have en formodet holdning om at tilbageholde så meget intern information som muligt. Intern information kan være mange forskellige oplysninger, relevante som ikke-relevante, når der aflægges en årsrapport. Hvornår en oplysning er relevant, er et bredt spørgsmål, som afhænger af regnskabslæseren og dennes informationsbehov. Det vil altså kunne have mange forskellige svar. 19

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Forfatter: Tinh Thi Tran Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision

Forfatter: Tinh Thi Tran Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning - En konsekvensanalyse af Exposure Draft 2011- Revenue from Contracts with Customers i forhold til den nuværende praksis for indregning og måling af omsætning

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Bilag A: Anvendte forkortelser og begreber

Bilag A: Anvendte forkortelser og begreber Bilag A: Anvendte forkortelser og begreber Nærværende bilag redegør for anvendte forkortelser og begreber, der er anvendt i afhandlingen. Forkortelser BC: Basis for Conclusion Exposure Draft Revenue from

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Leasing / Leases. hvordan vil en ny standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter påvirke det eksterne årsregnskab?

Leasing / Leases. hvordan vil en ny standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter påvirke det eksterne årsregnskab? Kandidatafhandling cand.merc.aud studiet Copenhagen Business School 2012/13 Institut for Regnskab og Revision Leasing / Leases hvordan vil en ny standard for regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter

Læs mere

Trine Bundgaard Cand.merc.aud. Aalborg Universitet [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] 2 Executive Summary

Trine Bundgaard Cand.merc.aud. Aalborg Universitet [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] 2 Executive Summary 2 Executive Summary Trine Bundgaard Titelblad Dette speciale er udarbejdet som led i gennemførelsen af cand.merc.aud. på. Afhandlingen er skrevet inden for fagområdet eksternt regnskab ud fra en selvvalgt

Læs mere

Revenue from Contracts with Customers

Revenue from Contracts with Customers Cand.merc.aud Kandidatafhandling Aalborg Universitet Forfatter: Jonas Agesen Larsen Vejleder: Hans B. Vistisen Revenue from Contracts with Customers En analyse af ændringsforslagenes betydning for regnskabsbrugerens

Læs mere

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Cand. Merc. Aud Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Rikke

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

[REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING]

[REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] Aalborg Universitet cand.merc.aud Vejleder: Hans Vistisen Udarbejdet af: Helle Lei Thomas Møller Nielsen Kandidatafhandling, januar 2010 [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] - med fokus på diskussionsoplægget

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

EXECUTIVE SUMMARY...3 1. INDLEDNING...5 2. PROBLEMBEHANDLING...6

EXECUTIVE SUMMARY...3 1. INDLEDNING...5 2. PROBLEMBEHANDLING...6 Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Copenhagen Business School 2011-12 Institut for Regnskab og Revision Fremtidens Leasingstandard Ændring af IAS 17 - Leases Studerende: Martin Langhoff Hansen Vejleder:

Læs mere

Revenue Recognition. - En teoretisk analyse af Exposure Draft June 2010 fra IASB. Antal anslag inkl. mellemrum og figurer/tabeller:...180.

Revenue Recognition. - En teoretisk analyse af Exposure Draft June 2010 fra IASB. Antal anslag inkl. mellemrum og figurer/tabeller:...180. 1 Indledning Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2011 Cand.merc.aud. - studiet Institut for Regnskab og Revision Revenue Recognition - En teoretisk analyse af Exposure Draft June 2010 fra IASB

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Omsætning. En teoretisk og praktisk konsekvensanalyse af reglerne i Exposure Draft Revenue from Contracts with Customers. Erhvervsøkonomisk Institut

Omsætning. En teoretisk og praktisk konsekvensanalyse af reglerne i Exposure Draft Revenue from Contracts with Customers. Erhvervsøkonomisk Institut Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud Forfattere: Janni Sand Tofting Louise Marquart Jakobsen Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Omsætning En teoretisk og praktisk konsekvensanalyse

Læs mere

Joint Arrangements IFRS 11 Fælles ordninger, med fokus på implementeringen i Danmark

Joint Arrangements IFRS 11 Fælles ordninger, med fokus på implementeringen i Danmark Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Aarhus Universitet Joint Arrangements IFRS 11 Fælles ordninger, med fokus på implementeringen i Danmark Forfatter: Vejleder: Jeanet Lassen Simon Frank Thinggaard

Læs mere

IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers Forfatter: René Fausing Kylkjær (201181280) Vejleder: Claus Holm HD-R Hovedopgave Aarhus School of Business and Social Science Afleveret 26. november 2014

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af omsætning

Den regnskabsmæssige behandling af omsætning Den regnskabsmæssige behandling af omsætning En kritisk analyse og vurdering af reglerne for indregning og måling af omsætning efter IFRS 15 Forfatter: Janni Diane Pedersen Vejleder: Frank Thinggaard Kandidatafhandling

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT - med fokus på indvirkningen af den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing Copenhagen Business School

Læs mere

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed?

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme Aarhus Universitet HD 2. del i regnskab Vejleder: Claus Holm Investeringsejendomme Hvad er forskellen på IAS 40 og IFRS 13, og har IFRS 13 haft en hensigtsmæssig påvirkning på de aflagte regnskaber for

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager IAS 17 ED 2013 HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 Opgaveløser: Tinne Sauer Christensen Vejleder:

Læs mere

Ændring af IAS 17 Fremtidens leasingstandard

Ændring af IAS 17 Fremtidens leasingstandard Ændring af IAS 17 Fremtidens leasingstandard SØREN GJERSTRUP PEDERSEN MICHAEL KOFOD LIND VEJLEDER: PEER BRUSGAARD ANTAL ANSLAG: 171.251 ANTAL NORMALSIDER: 75,3 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HD(R) HOVEDOPGAVE

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Indregning af omsætning i årsrapporten efter IFRS 15

Indregning af omsætning i årsrapporten efter IFRS 15 Med fokus på medie- og underholdningsbranchen Kandidatafhandling Cand.Merc.Aud. Forfatter Christina Stensgaard Andreasen Vejleder Frank Thinggard, Erhvervsøkonomisk Institut Aarhus Universitet Aarhus School

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af leasing hos leasingtager

Den regnskabsmæssige behandling af leasing hos leasingtager Institut for Økonomi Kandidatafhandling Forfatter Sarah Dilbjerg Sørensen (SS94701) Vejleder Frank Thinggaard Den regnskabsmæssige behandling af leasing hos leasingtager En komparativ analyse af IFRS 16

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber grundlæggende begreber Forstå definitionerne på hhv. Indtægter og omkostninger Forstå forskellen mellem regnskab aflagt på kontantbasis (cash flow accounting) og periodiserede regnskab (accrual accounting)

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing HD 1. del Afsluttende projekt Forfatter: Henriette Kjeldbjerg Rank HR84707 Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Regnskabsmæssig behandling af leasing - efter årsregnskabsloven/regnskabsvejledningerne og IFRS

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Exposure Draft Leases

Exposure Draft Leases Kandidatafhandling Aalborg Universitet cand. merc. aud. august 2011 Exposure Draft Leases En vurdering af betydningen for leasingtagers regnskab og værdien for regnskabsbrugeren Af Morten Fuglsang Nielsen

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 cand.merc.aud. Institut for regnskab & revision Opgaven er udarbejdet

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder 18. oktober 2016 /JANNIL Sag 2016-11207 Regnskabskrav til klasse A-virksomheder Formålet med nærværende notat er at beskrive Erhvervsstyrelsens opfattelse af en række regnskabsmæssige problemstillinger

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af leasing

Den regnskabsmæssige behandling af leasing HD Regnskab Afhandling april 2011 Den regnskabsmæssige behandling af leasing Aarhus Universitet Uarbejdet af: Handels- og IngeniørHøjskolen Annesophie Goul-Bansmann Vejleder: Peter Berg Studie nr. 70208

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Indregning og mål in g f investeringsejendomme

Indregning og mål in g f investeringsejendomme Indregning og mål in g f investeringsejendomme - Det retvisende billede Thomas Braae Morten Staghøj Studie: HD(R) afgangsprojekt 2013, Copenhagen Business School Fagansvarlig: Jens Marcus-Møller Afleveringsdato:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Information Overload

Information Overload Institut for Økonomi Cand.merc.aud Kandidatafhandling Forfattere Dennis Nielsen (DN84235) René Lyngs Houmøller (RH84206) Vejleder Jane Thorhauge Møllmann Information Overload Vil en begrebsramme for noterne

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af erhvervet goodwill ved virksomhedssammenslutninger set i forhold til regnskabsbrugernes synsvinkel

Regnskabsmæssig behandling af erhvervet goodwill ved virksomhedssammenslutninger set i forhold til regnskabsbrugernes synsvinkel Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Aalborg Universitet Afleveret den 29. maj 2006 Regnskabsmæssig behandling af erhvervet goodwill ved virksomhedssammenslutninger set i forhold til regnskabsbrugernes

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode for Joint Ventures

Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode for Joint Ventures Handelshøjskolen - Aarhus Universitet Afhandling - HD Regnskab og Økonomistyring Efterår 2013 Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode for Joint Ventures Regnskabsmæssige konsekvenser

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere