IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers"

Transkript

1 IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition and measurement of revenue between IAS 18/IAS 11 and IFRS 15 Christian Nielsen Aida Sasivarevic Kandidatafhandling på cand.merc.aud Vejleder: Morten Høgh-Petersen Censor: Antal anslag/sideantal: /119,5 Copenhagen Business School 2014 Dato: 23. oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - EXECUTIVE SUMMARY... 4 KAPITEL 2 - ANVENDTE FORKORTELSER... 5 KAPITEL 3 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING Problemformulering Metodevalg Afgrænsning Kildekritik KAPITEL 4 - GRUNDLÆGGENDE REGNSKABSTEORI Grundlæggende regnskabsprincipper Regnskabslæsers informationsbehov Regnskabsproducentens interesser Opsummering KAPITEL 5 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD Indledning IASB s position mellem regnskabsproducenten og regnskabslæseren Opsummering KAPITEL 6 - NUVÆRENDE OMSÆTNINGSSTANDARDER IAS 18 Indtægtsførsel Formål Definitioner Måling Indregning Salg af varer Levering af tjenesteydelser Bonusordninger Sammensatte kontrakter (multi element agreements) Oplysninger IAS 11 Entreprisekontrakter Formål Definitioner Måling Indregning Oplysninger Delkonklusion på nuværende omsætningsstandarder KAPITEL 7 KOMMENDE OMSÆTNINGSSTANDARD IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Introduktion af fem-trins modellen (the five step model)

3 7.2.1 Identificer kontrakten med kunden Modifikationer til en salgskontrakt Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten Fastlæg transaktionsprisen Allokering af transaktionsprisen Indregn omsætning når virksomheden opfylder sin leveringsforpligtelse Nye oplysningskrav KAPITEL 8 - ANALYSE AF DE VÆSENTLIGSTE FORSKELLE MELLEM IAS 18/IAS 11 OG IFRS Indledende analyse af forskelle mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS Valg af forskelle til inddragelse i kapitel Indregning af omsætning over tid Opdeling af kontrakter i særskilte leveringsforpligtelser Allokering af salgspris til særskilte leveringsforpligtelser Måling af en observerbar salgspris Måling af en ikke-observerbar salgspris Skøn vedrørende variable elementer Modifikationer af kontrakter med kunder Nye oplysningskrav Delkonklusion KAPITEL 9 - ANALYSE AF HØRINGSSVAR VEDRØRENDE IFRS Overordnet feedback på Exposure Draft Analyse af udvalgte hovedemner i Exposure Draft Opfyldelse af leveringsforpligtelser over tid Forklaring af begrebet ingen alternativ nytte Forklaring af begrebet ret til betaling Opsummering af kommentarer fra respondenter Måling og indregning af en stand-ready forpligtelse Identificer leveringsforpligtelserne i kontrakten Forklaring af begrebet distinct Forklaring af begrebet særskilte leveringsforpligtelser Opsummering af kommentarer fra respondenter Skøn vedrørende variable elementer Allokering af salgspris til særskilte leveringsforpligtelser Delkonklusion KAPITEL 10 ANALYSE AF TO FIKTIVE SALGSKONTRAKTER Indledning Indregning og måling af omsætning ved opførelsen af et boligkompleks IAS 18 og IAS IFRS

4 Ændring til en oprindelig indgået salgskontrakt IAS IFRS Konklusion Indregning og måling af omsætning ved levering af software IAS 18 og IAS IFRS Konklusion KAPITEL 11 - KONKLUSION Fastlæggelse af grundlæggende forskelle mellem IFRS 15 og IAS 18/IAS De væsentligste forskelle mellem IFRS 15 og IAS 18/IAS 11 vedrørende indregning og måling KAPITEL 12 - PERSPEKTIVERING KAPITEL 13 - LITTERATURLISTE KAPITEL 14 - BILAGSOVERSIGT

5 Kapitel 1 - Executive summary The purpose of our thesis is to make the readers aware of the new principles governing recognition and measurement of revenue as specified in IFRS 15 and to make them understand the most material differences between those principles and those laid down in IAS 18 and IAS 11. The thesis begins with a short description of the basic accounting theory in order to identify the information needs of the reporting entity and the financial statement user. The purpose of this is to enable the readers of our thesis to gain an understanding of the requirements to which financial reporting standards are subject. The International Financial Reporting Standards (IFRS) are issued by IASB, and so it would be relevant to gain an understanding of IASB's focal points underlying their preparation of new financial reporting standards, including understanding how those focal points support the information needs of reporting entities and financial statement users. We have reviewed the current Standards on revenue, IAS 18 and IAS 11, and the future Standard, IFRS 15, in order to become familiar with their structure and contents. Based on their descriptive paragraphs, we have analysed the most significant differences between those standards. The purpose of the analysis has been to identify the effect of those differences on the recognition and measurement of revenue. In order to know the financial statement users' view on and understanding of IFRS 15, we have analysed the consultation responses submitted to IASB in connection with the publication of the Revised Exposure Draft. The purpose of this analysis is to identify the key issues commented on by the respondents, including identifying the types of sales contracts expected to be affected by IFRS 15. Based on the differences identified between IFRS 15 and IAS 18/IAS 11, we have drawn up two fictitious sales contracts. We have checked the sales contracts for compliance with the provisions of IAS 18/IAS 11 and IFRS 15 to examine the consequences of the differences identified between the Standards on revenue. Our basic conclusion is that IFRS 15 results in financial statement users considering revenue recognition in a new way. The conclusion of our thesis is that various significant differences exist between IFRS 15 and IAS 18/IAS 11 which will affect the method of recognising sales contracts. IFRS 15 does not contain any new rules on recognition and measurement of revenue. This Standard rather provides clarification in this respect, describing a move towards a set of rules eliminating the wide scope for interpretation. 4

6 Kapitel 2 - Anvendte forkortelser FASB Financial Accounting Standards Board IAS International Accounting Standards IASB International Accounting Standards Board IFRS International Financial Reporting Standards ÅRL Årsregnskabsloven 5

7 Kapitel 3 Indledning og problemformulering De internationale regnskabsstandarder, udstedt af IASB, er over de seneste 15 år blevet udbredt som det gældende regelsæt for børsnoterede selskaber i Europa. De internationale regnskabsstandarder anvendes i dag i mere end 100 lande, mens USA blandt andet tillader udenlandske selskaber noteret i USA, at anvende IFRS. Andre lande, som Kina og Japan, er på vej til at acceptere regelsættet, hvormed standarderne er på vej mod en global anerkendelse 1. Den europæiske regnskabsaflæggelse er påvirket væsentligt af kravene i regnskabsstandarderne, da de fastlægger principperne for indregning og måling, samt angiver hvilken information, der skal oplyses i årsrapporten. Som følge af den globale udvidelse af standarderne, stilles der fra både regnskabslæsere og regnskabsproducenter større krav til standardernes indhold. Der stilles fra disse brugere krav om at regnskabsstandarderne gengiver det reelle billede af selskabets finansielle situation på målingstidspunktet. Standarderne skal samtidig være anvendelige i mange forskellige brancher, herunder skal det inden for samme branche være muligt at sammenligne den finansielle information i årsrapporterne. Dette stiller store krav til standardernes indhold. Regnskabsstandarder som i gennem en længere årrække har modtaget kritik for ikke at leve op til disse krav, er IAS 18 og IAS 11 samt IAS 17 vedrørende den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter. Regnskabsstandarderne er blevet kritiseret for ikke at indeholde klart definerede principper for indregning og måling, hvilket har tilladt regnskabsbrugerne at anvende brede fortolkninger af regelsættet. Det har medført en forskellighed selskaberne i mellem, hvilket har vanskeliggjort muligheden for regnskabslæserne at sammenligne den økonomiske information for flere selskaber inden for samme branche. Konsekvensen ved en forskellig fortolkning af regnskabstandarderne er, at regnskabslæser, herunder samfundet, mister tilliden til den information, der oplyses i årsrapporten. Årsrapporten risikerer dermed at miste sin anvendelighed som følge af den usikkerhed, forholdet medfører regnskabslæserne. Standarderne er ligeledes blevet kritiseret for, ikke at indeholde krav om oplysning af relevant finansiel information set fra regnskabslæserens side. Til imødegåelse af denne kritik er IASB påbegyndt en konkretisering af udvalgte IFRS standarder for at imødegå den forskellige fortolkning af regnskabsstandarderne herunder for at forbedre gennemsigtigheden af de årsrapporter, der aflægges efter IFRS. 1 Jf. Deloitte IFRS introduktion til de internationale regnskabsstandarder 2013, side 3. 6

8 Generelt udsteder IASB relativ få nye regnskabsstandarder, og deres fokus har igennem de seneste år været at forbedre de nuværende regnskabsstandarder. Dette er gjort med et fokus på de grundlæggende principper for indregning og måling samt at opfylde regnskabslæsernes informationsbehov. Det har betydet, at de internationale regnskabsstandarder over de seneste år er blevet mere detaljerede, og at standarderne i et stigende omfang indeholder omfattende oplysningskrav. IASB har på baggrund af dette fokus udarbejdet en ny regnskabsstandard for indregning af omsætning i form af IFRS At der udarbejdes en helt ny standard, skal ses som et udtryk for, hvor højt det prioriteres, at omsætningsstandarden lever op til omverdenens krav. Udarbejdelsen af IFRS 15 har været et stort projekt, hvilket også ses ved, at IASB har udstedt to Exposure Drafts til regnskabsbrugernes kommentering i forbindelse med udarbejdelsen af standarden. Udarbejdelsen af IFRS 15, skal ses i lyset af et ønske om at udarbejde én standard for indregning af omsætning. En standard, som skal kunne anvendes på alle typer af salgskontrakter. Spørgsmålet er nu, om IFRS 15 vil afhjælpe den nuværende kritik af hhv. IAS 18 og IAS 11, herunder hvilke forskelle som findes mellem standarderne. Dette fører os til den konkrete problemstilling, som ønskes belyst i denne afhandling. 3.1 Problemformulering Det ønskes belyst, hvilke væsentlige forskelle der er ved indregning og måling af omsætning ved brug af IFRS 15 i forhold til IAS 18 og IAS 11? Ovenstående hovedproblemformulering giver anledning til følgende underspørgsmål, som er blandt de væsentligste i opgaven: Hvilke forhold drøftes i IASB s opsummering af høringssvar 3 ifbm. udstedelsen af IFRS 15? Hvilken type af salgskontrakter forventes særligt at blive påvirket ved implementeringen af IFRS 15? Formålet med afhandlingen er at gøre læserne af denne afhandling bekendte med de nye principper for indregning og måling af omsætning i henhold til IFRS 15 og på baggrund heraf opnå et kendskab til de væsentlige forskelle, som findes over til IAS 18 og IAS IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers erstatter de nuværende regnskabsstandarder IAS 11 Construction contracts og IAS 18 - Revenue fra 1. januar IASB Project: Revenue recognition Feedback summary from comment letters and outreach 7

9 3.2 Metodevalg Den beskrevne problemformulering ovenfor vil vi søge at besvare som omtalt i indeværende afsnit. Afhandlingens struktur kan illustreres som vist i figur 1. Figur 1: Afhandlingens strukturelle opbygning Problemformulering Kapitel 4 - Grundlæggende regnskabsteori Regnskabslæser, regnskabsproducent og regnskabsregulering Kapitel 5 - International Accounting Standards Board Organisationens rolle som standardsætter Kapitel 6 - Nuværende omsætningsstandarder IAS 18 - Indtægtsførsel og IAS 11 - Entreprisekontrakter Kapitel 7 - Kommende omsætningsstandard IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Grundlæggende regnskabsteori Deskriptivt teoriafsnit Kapitel 8 - Sammenholdelse af IAS 18/IAS 11 med IFRS 15 Analyse og identifikation af væsentlige forskelle Kapitel 9 - Analyse af høringssvar på IFRS 15 Identifikation af påvirkede salgskontrakter Analyse Kapitel 10 - Analyse af to fiktive salgskontrakter Illustration af væsentlige forskelle Konklusion og perspektivering Kilde: Egen tilvirkning 8

10 Nedenfor vil de enkelte kapitler blive beskrevet, og vores fremgangsmåde vil blive begrundet. Vi vil i kapitel 4 beskrive den grundlæggende regnskabsteori, herunder formålet med den information, som en årsrapport udtrykker. For at forstå indholdet af IFRS 15 og til dels forskellene mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15 er det nødvendigt at forstå den grundlæggende regnskabsteori og de principper, som regnskabsreglerne er opbygget omkring. Det paradigme, som anvendes, har betydning for hvilke indregnings- og målingsprincipper, der anvendes i regnskabsreglerne. At det anvendte paradigme har betydning for, hvilke indregningsprincipper der anvendes, kan blandt andet i Danmark ses i den udvikling, som ÅRL gennemgik tilbage i 2001, da indregnings- og målingsbestemmelserne på en række regnskabsposter blev ændret. Det skyldtes en tilnærmelse til det formueorienterede princip. Vi vil under den grundlæggende regnskabsteori derfor beskrive paradigmeskiftet fra den transaktionsbaserede tankegang til det formueorienterede princip for at forstå den udvikling, som er sket den seneste årrække i de anvendte regnskabsprincipper, herunder hvilke hensyn skiftet bygger på. Den grundlæggende regnskabsteori og den internationale begrebsramme vil blive beskrevet i forhold til regnskabslæsernes og regnskabsproducenternes interesser. Definitionen af disse parter kan forstås relativt bredt, hvorfor vi vil beskrive, hvad deres primære interesser er i forhold til årsrapporten. Vi vil sammenholde interesserne for hhv. regnskabsproducenten og regnskabslæseren, for at få en forståelse af de behov, der skal tages hensyn til, når en ny regnskabsstandard udarbejdes. Informationsbehovene for hhv. regnskabsproducenten og regnskabslæseren vil blive belyst med udgangspunkt i de kvalitative begreber anvendt i den internationale begrebsramme (Framework) fra IASB. Begrebsrammen udgør de grundlæggende principper, som regnskabsstandarderne udarbejdes efter. Ved at tage udgangspunkt i begrebsrammen fra IASB opnås en forståelse af, hvilke informationsbehov IASB forsøger at tilgodese ved udstedelsen af de internationale regnskabsstandarder. Kapitel 5 vil indeholde en kort beskrivelse af IASB. For at forstå udviklingen i og formålet med IFRS 15 er det relevant at forstå, i hvilken grad IASB forsøger at opfylde regnskabslæsernes og regnskabsproducenternes modstridende interesser. Opfyldelsen af de modstridende interesser skal ses i forhold til påvirkningen af regnskabslæsers nytteværdi og regnskabsproducentens omkostning. Til belysning af de modstridende interesser vil vi tage udgangspunkt i IAS 17 om leasing, som er midt i en igangværende ændringsproces. IAS 17 er valgt, fordi ændringsprocessen på nuværende tidspunkt ikke er afsluttet, og på fin vis illustrerer, hvilke interesser IASB forsøger at afdække med deres regnskabsstandarder. 9

11 For at kunne forstå forskellene ved indregning og måling mellem IAS 18 og IAS 11 og den kommende standard IFRS 15, vil kapitel 6 indeholde en beskrivelse og fortolkning af de nuværende omsætningsstandarder. Både IAS 18 og IAS 11 vil inddrages, fordi begge standarder vedrører indregning af omsætning. Begge standarder erstattes fra 1. januar 2017 af IFRS 15. Fælles for begge standarder er, at deres formål er at klarlægge den regnskabsmæssige behandling af indtægter, som er hidrørende fra hhv. salg af varer, levering af tjenesteydelser samt entreprisekontrakter. I både IAS 18 og IAS 11 er hovedreglen for indregning af omsætning, at det skal ske, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og disse fordele kan måles pålideligt. Vi vil for begge regnskabsstandarder beskrive og fortolke principperne for hhv. indregning og måling af indtægter for at kunne forstå de nuværende omsætningsstandarder. Kapitel 7 vil indeholde en beskrivelse og fortolkning af IFRS 15 vedrørende indregning af omsætning. Standarden er offentliggjort den 28. maj 2014 og skal anvendes fra 1. januar Vi vil beskrive standardens opbygning samt foretage en detaljeret gennemgang af fem-trins modellen (the five step model), således vi på baggrund heraf kan foretage en sammenligning af den kommende omsætningsstandard med de nuværende omsætningsstandarder, som er beskrevet i kapitel 6. Den beskrivende og fortolkende del i hhv. kapitel 6 og 7 vil primært tage sit udgangspunkt i de grundlæggende paragraffer samt de paragraffer, som vi vurderer at være ændret mest. Det gøres, fordi opgavens formål er at undersøge og beskrive eventuelle forskelle i indregning og måling mellem de nuværende omsætningsstandarder og den kommende omsætningsstandard. Vi vil inddrage relevante fortolkningsbidrag i begge kapitler, hvor dette er nødvendigt for at forstå indholdet i standarderne samt udarbejde enkelte taleksempler for at illustrere, hvordan enkelte paragraffer skal forstås. Vi vil fremhæve de paragraffer i regnskabsstandarderne, hvor den anvendte ordlyd kan give anledning til en forskelligartet fortolkning. Dette for at anskueliggøre de udfordringer, som brugerne af standarderne er mødt med. Beskrivelsen af IAS 18 og IAS 11 vil tage udgangspunkt i de officielle danske oversættelser af standarderne for ikke at fejlfortolke de officielle udgaver på engelsk fra IASB. 10

12 IFRS 15 vil tage udgangspunkt i den officielle engelske udgave fra IASB, da standarden på nuværende tidspunkt ikke er oversat til dansk. Kapitel 8 vil, med udgangspunkt i de to foregående kapitler, indeholde en analyse af de væsentligste forskelle mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15 vedrørende indregning og måling. Vi vil opsummere de forhold, som vi vurderer, er ændret mest, herunder kommentere på hvilken type af omsætningskontrakter, som vi forventer, bliver påvirket heraf. Det vil vi gøre, fordi vi i vores videre analyse vil anvende de identificerede forskelle til at opstille to fiktive salgskontrakter. De to fiktive salgskontrakter opstilles med det formål, at illustrer effekten af de identificerede forskelle. Efter analysen af de væsentligste forskelle mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15 vil vi i kapitel 9 med udgangspunkt i IASB s opsummering af høringssvar fra IFRS 15 undersøge, hvilken type af salgskontrakter som forventes påvirket med hensyn til indregning og måling, baseret på de høringssvar som respondenterne har tilkendegivet i høringsprocessen. Ved udarbejdelsen af IFRS 15 har IASB offentliggjort hhv. et diskussionspapir samt to udkast i form af Exposure Draft ED/2010/6 og Revised Exposure Draft ED/2011/6. Ved udstedelsen af diskussionspapiret har IASB indhentet tilbagemeldinger fra investorer og andre regnskabslæsere. Disse tilbagemeldinger er taget til overvejelse og indarbejdet i første udkast af ED/2010/6. Herefter har IASB afholdt workshops for regnskabsproducenter, hvor de har haft mulighed for at afprøve og teste de foreslåede principper på egne salgskontrakter. På baggrund af tilbagemeldinger herpå har IASB udarbejdet andet udkast i form af ED/2011/6. På andet udkast er det primært regnskabsproducenter, som har indsendt høringssvar. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Revised Exposure Draft ED/2011/6, som er det seneste udkast før offentliggørelsen af den endelige IFRS 15. Formålet med at tage udgangspunkt i ED/2011/6 er at opnå en forståelse af de regnskabsmæssige forhold, som regnskabsproducenterne har givet tilkende i høringsprocessen. Forståelsen vil vi opnå ved at analysere og sammenholde hhv. ED/2011/6 med den endelige udgave af IFRS 15. Vi har valgt denne metode, fordi vi gerne vil identificere, hvilken type af salgskontrakter som forventes at blive påvirket af indførelsen af IFRS 15. I forlængelse af analysen vil vi foretage en vurdering af, om de pågældende forhold er afklaret i den endelige udgave af IFRS 15. Vi har valgt at tage udgangspunkt i IASB s opsummering af høringssvar, da notatet indeholder en oversigt over de væsentligste regnskabsmæssige forhold udtrykt af respondenterne. Omfanget af de bagvedliggende høringssvar er af sådan en størrelse, at det ikke er tidsmæssigt muligt, ved udarbejdelsen af denne afhandling, at foretage en lignende undersøgelse. 11

13 IASB s opsummering af høringssvar anvendes som grundlag for at identificere, hvilken type af salgskontrakter som forventes påvirket af IFRS 15, fordi det underliggende datagrundlag er enormt. Respondenterne er kompetente regnskabsproducenter fra forskellige lande og brancher i hele verden. Derfor vurderes opsummeringen at give et godt billede af respondenternes modtagelse af og forventninger til IFRS 15. Indledningsvist vil vi i kapitel 10 kort beskrive hvilke to fiktive salgskontrakter, som vil blive gennemgået ved indregning og måling efter principperne i hhv. IAS 18/IAS 11 og IFRS 15. De to fiktive salgskontrakter udarbejdes, så de på bedste vis illustrerer de væsentligste forskelle ved indregning og måling mellem de nuværende omsætningsstandarder og den kommende omsætningsstandard. De to fiktive salgskontrakter opstilles derfor med udgangspunkt i konklusionerne i kapitel 8 og 9. Der opstilles to salgskontrakter, under hensyntagen til afhandlingens maksimale sideantal. Formålet med at opstille to fiktive salgskontrakter er at illustrere de væsentligste forskelle mellem IAS 18/IAS 11 og IFRS 15, således at læserne af denne afhandling opnår en forståelse af effekten af ændringerne mellem standarderne. Ved at anvende de forskelle, som vi har identificeret ved at sammenligne IAS 18 og IAS 11 med IFRS 15 i kapitel 8 og 9, opnås nogle salgstransaktioner, bygget på vores teorigennemgang og praktiske erfaringer fra erhvervslivet. De opstillede salgstransaktioner vil blive gennemgået med simple taleksempler ved brug af hhv. de nuværende indregningsprincipper i IAS18/IAS 11 og de kommende indregningsprincipper i IFRS 15. Vi vil i kapitel 11 baseret på ovenstående analyse udarbejde en konklusion på vores problemformulering. 3.3 Afgrænsning Med udgangspunkt i afhandlingens problemformulering, samt under hensyntagen til omfanget af afhandlingen, vil opgaven ikke omhandle omsætning bestående af renter, royalties og udbytter. Dette uagtet at sådan en omsætning er omfattet af IAS 18 og IFRS 15. Opgaven vil primært omhandle omsætning fra varer samt tjenesteydelser, idet de væsentligste problemstillinger vil være knyttet hertil. Vi vil ligeledes afgrænse os fra at skrive om indregning af omkostninger. IFRS 15 indeholder en række paragraffer, som beskriver, hvorledes omkostninger afholdt i forbindelse med afgivelse af et tilbud samt afholdt i forbindelse med at opfylde en leveringsforpligtelse skal behandles. Disse vil ikke blive inddraget i opgaven. Paragrafferne vedrører omkostninger som er afholdt før kontraktindgåelsestidspunktet og dermed ikke har effekt på, hvordan en given salgstransaktion i øvrigt skal behandles. 12

14 Da opgavens hovedfokus ligger på indregning og måling af omsætning, vil vi afgrænse os fra at analyse på oplysningsforpligtelserne. Vi vil kun i begrænset omfang kommentere på de væsentlige forskelle, fordi det er relevant at forstå omfanget af noteoplysningerne for at få den fulde forståelse af IFRS 15 og de forskelle, som er foretaget fra IAS 18 og IAS 11. Det understøttes af, at oplysningsforpligtelser er et af de områder, som har undergået de største ændringer, fordi især oplysningskravene under hhv. IAS 18 og IAS 11 var meget begrænsede og ikke understøttede regnskabslæsernes behov. Vi vil i øvrigt ikke inddrage øvrige internationale regnskabsstandarder fra IASB, med mindre standarderne har væsentlig indflydelse for afhandlingens konklusion. Vi vil således primært omtale IAS 18 og IAS 11 samt IFRS 15, da opgavens primære fokus er at identificere forskelle mellem disse standarder. Vi vil i afhandlingen kort beskrive IASB s rolle som standardsætter, idet deres rolle er væsentlig at forstå, når indholdet og omfanget af IFRS 15 gennemgås. Vi vil ikke beskrive organisationens opbygning eller dens udvikling gennem tiden, da dette ikke er relevant for afhandlingens konklusion. I forbindelse med udarbejdelsen af IFRS 15 har IASB afholdt to høringsrunder, hvoraf vi har inddraget IASB s opsummering af høringssvar fra anden runde til brug for besvarelsen af vores problemformulering. Selve høringsprocessen og dens forløb vil ikke blive beskrevet, da dette ikke er relevant. Vi vil i afhandlingen ikke inddrage de revisionsmæssige konsekvenser ved implementeringen af IFRS 15. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, der med sin revisionspåtegning tilkendegiver, hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets finansielle situation, baseret på den information, som er tilgængelig på påtegningstidspunktet. I revisors rolle som kontrollant, har revisor dermed en betydelig indflydelse på, hvordan regnskabsreglerne skal fortolkes. Denne fortolkning foretages i fællesskab med selskabets ledelse ved årsrapportens udarbejdelse, hvorfor vi i denne afhandling vil sidestille revisor med regnskabsproducenten. Det er væsentligt, at ovenstående valg ikke misforstås, og at denne fortolkning ikke sammenholdes med de gældende regler om, at revisor ikke må assistere med regnskabsudarbejdelsen for børsnoterede virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS. Det må heller ikke forstås således, at revisors og virksomhedsledelsens ansvar ved udarbejdelsen af en retvisende årsrapport er identisk. Vi vil i afhandlingen ikke komme ind på interesseforskellene mellem revisor og virksomhedsledelsen i øvrige henseender omkring det indbydes kunde/klientforhold, idet dette ikke er væsentligt for afhandlingens problemstilling. 13

15 3.4 Kildekritik Indeværende opgave er en afhandling på cand.merc.aud-studiet på Copenhagen Business School. Afhandlingen er udarbejdet af 2 studerende, med 7 års praktisk erhvervserfaring inden for revisionsfaget. Hvor der i afhandlingen er inddraget eksempler på praktisk erfaring, er det således underbygget af de studerendes egne erfaringer. Det forventes, at læseren af afhandlingen har kendskab til grundlæggende regnskabsteori, og på baggrund heraf er i stand til at anvende afhandlingen som et supplement til vurdering af de problemstillinger, som ligger forud for implementeringen af IFRS 15. Ved afhandlingens udarbejdelse er der taget udgangspunkt i officielle regnskabsstandarder samt fortolkningsbidrag fra IASB for at mindske risikoen for fejlinformation. Som følge af at IFRS 15 udelukkende er offentliggjort på engelsk, kan der være en risiko for fejlfortolkning af de engelske begreber. Til brug for forståelsen af omsætningsstandarderne er der i afhandlingen er endvidere inddraget materiale fra en række store revisionshuse. Konklusioner baseret herpå, vil således være præget af den enkelte revisionsvirksomheds fortolkning af standarderne. Materialet vurderes at være pålideligt, idet materialet er udarbejdet af afdelinger med ekspertise inden for internationale regnskabsstandarder. Indsamling af de i afhandlingen anvendte data, er sket frem til og med den 1. oktober Der vil således ikke være inddraget materiale af nyere dato end denne. Vi er bevidste om, at emnet er meget oppe i tiden, og vi vil derfor ved evt. nyere materiale med relevans for afhandlingen, kunne inddrage dette i vores perspektivering eller ved det mundtlige forsvar af afhandlingen, og dermed ikke direkte i besvarelsen af problemformuleringen. Der henvises løbende gennem afhandlingen til anvendt kildemateriale. 14

16 Kapitel 4 - Grundlæggende regnskabsteori Den grundlæggende regnskabsteori gennemgås, for at opnå en forståelse af den information, som en årsrapport har til formål at udtrykke. Den grundlæggende regnskabsteori vil blive beskrevet i forhold til regnskabslæsernes og regnskabsproducenternes interesser med det formål at belyse de enkeltes behov, der skal tages hensyn til, når en ny regnskabsstandard udarbejdes. 4.1 Grundlæggende regnskabsprincipper Helt overordnet kan det siges, at en årsrapport er en redegørelse for en virksomheds økonomiske udvikling over tid, idet årsrapporten udarbejdes på baggrund af historisk information tilgængelig på regnskabsaflæggelsestidspunktet. Historisk set har den danske regnskabsregulering været baseret på et transaktionsbaseret kostprisprincip (præstationsorienterede paradigme), dvs. hvor årets resultat var baseret på faktiske transaktioner. Årets resultat har efter dette princip været opgjort som et kasseprincip, hvor indtægter og udgifter blev opgjort. Styrken ved dette princip var, som følge af den transaktionsbaserede tankegang, at resultatopgørelsen var velegnet til analyse og prognoseformål. Gennem den seneste årrække er dette princip blevet erstattet af en balanceorienteret tilgang (formueorienteret paradigme) 4, hvor årets resultat opgøres som forskellen mellem virksomhedens aktiver og forpligtelser. Hovedprincippet for indregning af indtægter kan nu formuleres således, at indregningen skal ske på baggrund af en historisk begivenhed eller transaktion, der medfører en sandsynlig fremtidig økonomisk fordel for virksomheden. Det medfører, at indtægtsbegrebet kan opdeles i hhv. omsætning og gevinster 5. Omsætning kan defineres som en indtægt hidrørende fra virksomhedens ordinære aktivitet som eksempelvis salg af varer og tjenesteydelser, honorarindtægter samt renter og udbytter. Gevinstbegrebet omfatter de indtægter, som ikke hidrører fra selskabets ordinære aktivitet, hvilket typisk vil være øvrige økonomiske fordele, som tilfalder virksomheden. 4 Finansiel Rapportering, side 79 5 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A41 15

17 Omkostninger indregnes indirekte efter et matching-princip, dvs. at omkostninger indregnes kombineret med indtægten fra en historisk begivenhed eller transaktion. Matching-princippet er et grundlæggende begreb i det præstationsorienterede paradigme, i det princippet bygger på årsagssammenhæng mellem omsætning og omkostninger 6 i resultatopgørelsen. Matching-princippet opfyldes også ved den formueorienterede teori gennem klassificeringen af omsætning og omkostninger vedrørende selskabets ordinære driftsaktivitet herunder afskrivninger samt øvrige værdireguleringer. Det betyder, at både realiserede og urealiserede værdistigninger og fald i hhv. aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen. Den formueorienterede teori har på den måde et større fokus på virksomhedens formueværdi (aktiver minus passiver), idet formueværdien søges oplyst på det tidspunkt, hvor årsrapporten aflægges. Paradigmeskiftet skal ses i lyset af den internationale samfundsmæssige efterspørgsel, om at årsrapporten i en større grad skal opfylde den eksterne regnskabslæsers informationsbehov, herunder ønsket om at egenkapitalværdien skal afspejle kursværdien på aktiemarkedet. Det øget fokus på at opfylde regnskabslæsers informationsbehov skal som skrevet ovenfor, ses i sammenhæng med det internationale behov på det frie kapitalmarked, for at kunne sammenligne de officielle årsrapporter for selskaber på tværs af landegrænser samt selskaber indenfor samme branche. Denne målsætning medfører dog en række samfundsmæssige udfordringer, blandt andet ved at de enkelte virksomheder pålægges en væsentlig omkostningsbyrde i forbindelse med udarbejdelsen af den officielle årsrapport. 4.2 Regnskabslæsers informationsbehov Indledningsvist skal det fastlægges, hvorledes regnskabslæser i denne afhandling skal forstås, idet regnskabslæser er et vidt begreb. Regnskabslæser er de brugere af den officielle årsrapport, der analyserer og foretager økonomiske beslutninger herudfra. Regnskabslæser vil derfor primært være mulige investorer eller kapitaludbydere i form af et pengeinstitut eller andre virksomheder. Regnskabslæsernes informationsbehov er af IASB forsøgt afdækket i deres begrebsramme. Begrebsrammens formål 7 er bl.a. at være en hjælp ved harmonisering af regnskabsreguleringen ved at indskrænke antallet af mulige behandlingsformer og at være en hjælp for regnskabslæser ved deres forståelse af den information, som gives i en årsrapport. 6 Omkostninger måles på baggrund af det medgåede ressourceforbrug til kostpris jf. Finansiel Rapportering, side Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder, side

18 Det kan dermed indledningsvist konkluderes, at begrebsrammens formål er at harmonisere regnskabsreguleringen, dvs. at sikre at en given transaktion behandles ens i to forskellige virksomheder, således at årsrapporterne udarbejdes efter samme principper. Med andre ord kan det siges, at begrebsrammen søger at indskrænke brede fortolkningsmuligheder for at mindske inkonsistens. Herudover er det begrebsrammens formål at gøre den information, som oplyses i årsrapporten forståelig og brugbar for regnskabslæseren. Information, som ikke er forståelig, giver i sagens natur ingen værdi for regnskabslæseren. Ovenstående formål understøttes af følgende kvalitative begreber, som uddybes nedenfor: Relevans (relevance) 8 Troværdig repræsentation (faithful representation) 9 Overordnet set kan det siges, at information er relevant, når den har betydning for regnskabslæsernes økonomiske beslutning eller påvirkning herpå. Information er relevant, når Financial information is capable of making a difference in decisions if it has predictive value, confirmatory value or both 10. Understøttende hertil kan det siges, at information skal være forudsigende og bekræftende, for at den har værdi for regnskabslæseren. En økonomisk beslutning kan omfatte vidt forskellige kapitaltransaktioner. Som eksempler på transaktioner kan bl.a. nævnes at: foretage køb og salg af værdipapirer og kapitalandele yde lånekapital foretage økonomisk samhandel Disse transaktioner er ikke uden økonomisk risiko for regnskabslæseren, hvorfor der efterspørges en fremadrettet information 11 i årsrapporten for på den måde, at være i stand til at foretage den økonomiske beslutning på et så oplyst grundlag som muligt. Den fremadrettede information er bl.a. forsøgt opfyldt af de regulatoriske myndigheder ved i større grad at anvende indregnings- og målingsprincipper som dagsværdi og salgsværdi fremfor historisk kostpris i regnskabsreglerne. 8 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A29 9 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A30 10 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A29, pkt. QC7 11 Se definition af fremadrettet information side

19 Paradigmeskiftet betyder i praksis, at virksomhedens aktiver og forpligtelser i årsrapporten i større grad afspejler nutidsværdien fremfor den historiske værdi på tidspunktet, hvor årsrapporten aflægges. Troværdig repræsentation 12 betyder, at informationen i en årsrapport skal være complete, neutral and free from error. Det betyder med andre ord, at informationen skal indregnes på baggrund af indhold frem for formalia, at aktiver og forpligtelser samt andre oplysninger ikke må over- eller undervurderes, samt at alle ens transaktioner skal medtages. Free from error vil sjældent være muligt, hvorfor begrebet skal efterleves i det omfang, det er praktisk muligt. Til at understøtte begreberne relevans og troværdig repræsentation er udarbejdet fire understøttende begreber i form af comparability, verifiability, timeliness and understandability. Begreberne understøtter brugbarheden af den pågældende information, og kan være en hjælp til at fastlægge, hvilken information af to begivenheder, som skal oplyses i årsrapporten, hvis begge begivenheder anses for værende relevante og troværdig repræsenteret. De fire understøttende begreber betyder, at regnskabslæser skal være i stand til at opnå en forståelse af det faktiske forhold, samt at det skal være muligt at sammenligne informationen i én årsrapport med en årsrapport fra et andet selskab, samt at den information, som oplyses, skal være så aktuel som overhovedet mulig. To begivenheder omfattende samme forhold vil i teorien godt kunne opfylde begrebet relevans og troværdig repræsentation. I det tilfælde vil de fire ovenstående understøttende begreber, skulle tages i brug for at afgøre, hvilken begivenhed som skal indarbejdes i årsrapporten. Det kan illustreres på følgende måde, hvor den begivenhed, som er nyest i tid, skal anvendes: Figur 2: Illustration af timeliness Balancedag Begivenhed X Begivenhed Y Tidslinje Kilde: Egen tilvirkning Ikke aktuel information Aktuel information Det kan dermed fastslås, at det grundlæggende teoretiske princip for de regulatoriske regnskabsregler bygger på den normative regnskabsteori, som forsøger at anvise, hvordan et årsregnskab på bedste vis skal udarbejdes baseret på en given målsætning. En målsætning kunne være at tilfredsstille regnskabslæsers informationsbehov. 12 IFRS 2014, Consolidated without early application, Part A, side A30, pkt. QC12 18

20 En målsætning som blandt andet den internationale regnskabsudsteder IASB til dels forsøger at efterleve ved deres udstedelse af International Financial Reporting Standards (IFRS er). Vi vil ikke nærmere i afhandlingen komme ind på den normative regnskabsteori, da dette ikke er afhandlingens fokus. Det skal blot fastslås, at IASB i deres regulatoriske proces ved udstedelse af nye regnskabsstandarder forsøger at efterleve regnskabslæserens informationsbehov. For en yderligere beskrivelse henvises til kapitel 5 vedrørende IASB. 4.3 Regnskabsproducentens interesser Modstridende med regnskabslæsers informationsbehov er regnskabsproducentens interesser. Regnskabsproducenten skal i denne afhandling forstås som virksomhedsledelsen, der har ansvaret for at udarbejde virksomhedens årsrapport. Regnskabsproducenten skal herudover forstås som virksomhedens revisor, idet begge parter har væsentlig indflydelse på, hvordan årsrapporten præsenteres, samt hvordan regnskabsreglerne fortolkes. Denne forståelse af regnskabsproducenten antages at forudsætte, at den information, som indarbejdes i årsrapporten, er troværdig. Troværdigheden af den information som oplyses, vil ikke blive kommenteret yderligere i afhandlingen, da dette ikke er opgavens fokus. Regnskabsproducentens interesser vil primært være baseret på egne interesser, forstået på den måde at regnskabsproducenten ønsker at tilpasse årsrapporten til det behov, årsrapporten skal opfylde. Eksempelvis om selskabet på baggrund af årsrapporten skal indhente ekstern lånefinansiering, eller hvordan selskabet i øvrigt ønsker sig positioneret på det finansielle marked. Netop disse forhold kan spille en væsentlig rolle i den information, som ønskes indarbejdet i årsrapporten, herunder hvordan regnskabsreglerne fortolkes. Ved brede fortolkningsmuligheder i regnskabsreglerne giver det regnskabsproducenten mulighed for på egen måde at påvirke indholdet i årsrapporten. Indhold skal forstås som, hvordan en given begivenhed behandles mht. indregning og måling, samt hvilken information som oplyses i tilknytning hertil. Hvordan en bred fortolkning er mulig, vil blive uddybet i Kapitel 5 International Accounting Standards Board. Virksomhedsledelsen vil som udgangspunkt have en formodet holdning om at tilbageholde så meget intern information som muligt. Intern information kan være mange forskellige oplysninger, relevante som ikke-relevante, når der aflægges en årsrapport. Hvornår en oplysning er relevant, er et bredt spørgsmål, som afhænger af regnskabslæseren og dennes informationsbehov. Det vil altså kunne have mange forskellige svar. 19

Forfatter: Tinh Thi Tran Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision

Forfatter: Tinh Thi Tran Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning - En konsekvensanalyse af Exposure Draft 2011- Revenue from Contracts with Customers i forhold til den nuværende praksis for indregning og måling af omsætning

Læs mere

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Cand. Merc. Aud Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Rikke

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

EXECUTIVE SUMMARY...3 1. INDLEDNING...5 2. PROBLEMBEHANDLING...6

EXECUTIVE SUMMARY...3 1. INDLEDNING...5 2. PROBLEMBEHANDLING...6 Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Copenhagen Business School 2011-12 Institut for Regnskab og Revision Fremtidens Leasingstandard Ændring af IAS 17 - Leases Studerende: Martin Langhoff Hansen Vejleder:

Læs mere

[REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING]

[REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] Aalborg Universitet cand.merc.aud Vejleder: Hans Vistisen Udarbejdet af: Helle Lei Thomas Møller Nielsen Kandidatafhandling, januar 2010 [REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING] - med fokus på diskussionsoplægget

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 cand.merc.aud. Institut for regnskab & revision Opgaven er udarbejdet

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING I LEASINGTAGERS ÅRSRAPPORT - med fokus på indvirkningen af den foreslåede afskaffelse af sondringen mellem operationel og finansiel leasing Copenhagen Business School

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Exposure Draft Leases

Exposure Draft Leases Kandidatafhandling Aalborg Universitet cand. merc. aud. august 2011 Exposure Draft Leases En vurdering af betydningen for leasingtagers regnskab og værdien for regnskabsbrugeren Af Morten Fuglsang Nielsen

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager IAS 17 ED 2013 HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 Opgaveløser: Tinne Sauer Christensen Vejleder:

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing HD 1. del Afsluttende projekt Forfatter: Henriette Kjeldbjerg Rank HR84707 Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Regnskabsmæssig behandling af leasing - efter årsregnskabsloven/regnskabsvejledningerne og IFRS

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode for Joint Ventures

Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode for Joint Ventures Handelshøjskolen - Aarhus Universitet Afhandling - HD Regnskab og Økonomistyring Efterår 2013 Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode for Joint Ventures Regnskabsmæssige konsekvenser

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS)

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) November 2014 Fagets formål og indhold: Fagets formål er, at klæde de studerende og kommende økonomichefer bedre på til at indgå i dialog med en revisor

Læs mere

Omsætning fra flerelementskontrakter i telekommunikationsbranchen

Omsætning fra flerelementskontrakter i telekommunikationsbranchen Omsætning fra flerelementskontrakter i telekommunikationsbranchen Niels Bøgild Slot Strande Kandidatafhandling Kandidat i regnskab og revision Cand.merc.aud. Vejleder: Frank Thinggaard Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning Kandidatspeciale Brian Jakobsen 7. marts 2014 Igangværende arbejder for fremmed regning Analyse af udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger for regnskabsaflægger i forbindelse med indregning og måling

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

REGNSKABSAFLÆGGERS OG BRUGERS

REGNSKABSAFLÆGGERS OG BRUGERS REGNSKABSAFLÆGGERS OG BRUGERS UDFORDRINGER I TILKNYTNING TIL PRODUKTIONSMETODEN OG INDIVIDUELT FORHANDLEDE KONTRAKTER Speciale fra Cand.merc.aud. studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Ole Andersen og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Kristoffer Fuglestad. Ea Katja Andersen. Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Antal anslag: 269.853

Kristoffer Fuglestad. Ea Katja Andersen. Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Antal anslag: 269.853 Leasing på balancen Analyse af nytteværdi ved den foreslåede IFRS Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud-studiet Kandidatafhandling den 19.11.2012 Kristoffer Fuglestad Ea Katja Andersen Vejleder:

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasing

Regnskabsmæssig behandling af leasing Aalborg Universitet Cand.merc.aud Kandidatafhandling, april 2008 Regnskabsmæssig behandling af leasing - en vurdering af hensigtsmæssigheden i de nuværende regler og de fremsatte ændringsforslag Udarbejdet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Regnskabsmæssige konsekvenser ved en virksomhedssammenslutning

Regnskabsmæssige konsekvenser ved en virksomhedssammenslutning - Herunder det informationsgivende koncernregnskab Uddannelsessted: ASB, Aarhus Universitet Afhandling HD-R november 2012 Studerende: (Eksamensnr. 285421, studienr. RJ83036) Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper Valdemar Nygaard Love, bekendtgørelser, standards og vejledninger m.v.,

Læs mere

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Forfatter: Laust R. Jakobsen Vejleder: Peter Thor Kellmer Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Chapter 12 - Reporting earnings

Chapter 12 - Reporting earnings Chapter 12 - Reporting earnings 1. Forstå formålet med resultatopgørelsen og at forskellige former for indkomst præsenteres forskelligt i årsregnskabet (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser

Læs mere

Eksternt Årsregnskab. Eksamen. 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!)

Eksternt Årsregnskab. Eksamen. 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Eksamen 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Sammenvejes med karakteren fra økonomistyring HA 50/50 HA (int) 40/60 Omeksamen i august Pensum Stickney & Weil, Financial Accounting Fredslund

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol.

Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol. FONDSRÅDET Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol. 17. december 2008 J.nr. 0059-0001 1. Indledning Der har i forbindelse med

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

IAS 39 bliver til IFRS 9

IAS 39 bliver til IFRS 9 Copenhagen Business School 2010 Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling af 2. august 2010 Antal anslag/sider: 286.830/118 Vejleder: Thomas Ryttersgaard Censor: IAS 39

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Måleattributter for investeringsejendomme

Måleattributter for investeringsejendomme CAND.MERC.AUD-STUDIET Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School - Januar 2010 KANDIDATAFHANDLING Måleattributter for investeringsejendomme Er kostpris eller dagsværdi den mest retvisende

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere