Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder"

Transkript

1 Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion Dyreart Staldsystem Antal dyr Vægt Dyreenheder (DE) Nuværende produktion Fremtidig produktion

2 Arealer Bedriftens samlede areal Hektar Bedriftsarealer til udbringning af husdyrgødning Tilforpagtede arealer til udbringning af husdyrgødning Husdyrgødning tilført og fraført bedriften Modtager CVR-nr. CHR-nr. Skriftlig aftale Husdyrgødning fraført bedriften Fraført, DE Afgiver CVR-nr. CHR-nr. Skriftlig aftale Tilført, DE Husdyrgødning og anden organisk gødning tilført bedriften Kortmateriale Målfast plantegning over nuværende bygninger og evt. planlagt byggeri samt eksisterende og evt. fremtidig beplantning Afløbsplan med eksisterende og nye afløb for stald, mødding mm. Vedlagt Afstandskrav

3 A. Afstandskrav jf. husdyrlovens 6 Aktuel afstand, målt fra nærmeste stald, gødningeller opbevaringsanlæg A. Nabobeboelse, samlet bebyggelse, byzone/sommerhusområde og lokalplanlagte områder i landzone A. Afstandskrav jf. husdyrlovens 8 Aktuel afstand, målt fra nærmeste stald, gødningeller opbevaringsanlæg Afstandskrav 50 m Afstandskrav A. Enkelt vandindvinding 25 m Fælles vandindvinding Vandløb (eller dræn) og søer Offentlig vej og privat fællesvej Levnedsvirksomhed Beboelse på samme ejendom Naboskel 50 m 15 m 15 m 25 m 15 m 30 m Se vejledning ang. mulighed for dispensation Ejendommens gødningsopbevaringsanlæg Opbevaringsanlæg før byggeri Opbevaringsanlæg efter byggeri Anlægstype og størrelse, m 3 / m 2 Bygge år Kontrolår Kapacitet, mdr. Anlægstype og størrelse, m 3 / m 2 Byggeår Kontrolår Kapacitet, mdr.

4 Markstak Køres der fra møddingplads i markstak Ja Nej Køres komposteret dybstrøelse direkte i markstak Indtegning af markstak er vedlagt kort bilag Se link i vejledningen til regler for markstakke Tilstrækkelig kapacitet til gødning Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet er vedlagt Ja Nej Ejendommes dagligdrift Beskriv nuværende indretning og dagligdrift Stald (fx: bokse med spåner eller dyrene er på stald hele året) Gødningshåndtering (fx daglig udmugning) Gødningsopbevaring (fx møddingsplads) Foder opbevaring (fx korn og tilskudsfoder opbevares i lukkede tønder) Fold (fx anvendes 6 timer dagligt, der fodres med hø, der er græsdække, der samles gødning op) Beskriv fremtidig indretning og dagligdrift Evt. bemærkninger Anfør evt. supplerende oplysninger Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse med de faktiske forhold:

5 .. Dato og underskrift For vejledning til udfyldelse af de enkelte punkter i skemaet se vedlagte vejledning. Skemaet sendes til: Din Kommune

6 Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke ske uden en forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Der henvises til 35 og 36 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) Hvis grænsen på 15 dyreenheder (DE) overskrides kræver det at kommunalbestyrelsen udarbejder en tilladelse. Dog indtræder pligten allerede fra 3 DE for pelsdyrproduktioner. Et særskilt skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion på maksimalt 75 DE skal da anvendes. Alle øvrige husdyrproduktioner, der etableres, udvides eller ændres og er på mere end 75 DE kræver en miljøgodkendelse. Ønskes der etableret, udvidet eller ændret et kødædende pelsdyrhold på mere end 25 DE, kræver det en miljøgodkendelse Anmeldelse af etablering, ændring eller udvidelse af staldanlæg og en husdyrproduktion på op til 15 DE sker ved at sende et udfyldt og underskrevet skema vedlagt de nødvendige tegninger til kommunen. Myndighedsbehandlingen Har kommunalbestyrelsen ikke inden 2 uger fra modtagelsen fra modtagelsen af anmeldelsen gjort indsigelse, kan arbejdet bringes til udførelse, såfremt gældende lovgivning er overholdt. Meddeler kommunen anmelder, at der er behov for en nærmere vurdering, må projektet ikke igangsættes før, der er truffet en afgørelse. Kommunens afgørelse efter 35 og 36 i husdyrgødningsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Selvom afstandskravene nævnt under punkt 1 nedenfor ikke er overholdt, betyder det ikke nødvendigvis, at kommunen ikke kan tillade det anmeldte. Der vil være tale om en konkret vurdering, og der kan evt. gives dispensation. En anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af anlæg / husdyrproduktion fritager ikke fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation efter anden lovgivning. Udfyldning af skemaet I det følgende beskrives, hvorledes skemaet, der skal anvendes ved anmeldelsen skal udfyldes. Anmelder m.v. Anmelder Der oplyses om ansøgers/ansøgeres fulde navn, adresse, telefonnummer og

7 Ejer/ejere Der oplyses om fulde navn, adresse, og telefonnummer på ejeren af den ejendom, anmeldelsen omfatter, hvis ikke anmelder og ejer er den samme. Er der flere ejendomsejere, oplyses alle ejendomsejeres fulde navn, adresse og telefonnummer. Husdyrbrugets ejendom/ejendomme Der oplyses om fulde adresse, CVR-nummer og CHR-nummer samt matrikel nr., ejerlav og sogn i henhold til tingbogsoplysningerne på den eller de ejendomme, som anmeldelsen omfatter. Anmeldelsen kan eventuelt vedlægges kopi af matrikelkort over den eller de ejendomme, som anmeldelsen omfatter. Husdyrproduktion Nuværende og fremtidig produktion Husdyrproduktionens nuværende og ønskede fremtidige størrelse efter anmeldelsen anføres opgjort i dyrearter, antal dyr henholdsvis i dyreenheder. Beregning af dyreenheder foretages ud fra de fastlagte omregningsfaktorer i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Arealer Bedriftens samlede areal, udbringningsarealer samt tilforpagtede arealer til udbringning De angivne arealer oplyses opgjort i ha. Husdyrgødning tilført og fraført bedriften Husdyrgødning fraført bedriften og husdyrgødning og anden organisk gødning tilført bedriften Navn og adresse samt CVR-nummer og CHR-nummer på modtager af husdyrgødning fra bedriften oplyses. Navn og adresse samt CVR-nummer og CHR-nummer på den eller de personer, det er aftalt kan afsætte husdyrgødning og anden organisk gødning til bedriften oplyses. Det oplyses, om der er indgået skriftlig aftale med modtager vedr. husdyrgødning, der fraføres bedriften, henholdsvis, om der er indgået skriftlig aftale om at modtage husdyrgødning og anden organisk gødning til bedriften. Det oplyses desuden hvor store mængder husdyrgødning der fraføres henholdsvis tilføres bedriften målt i antal DE ud fra de fastlagte omregningsfaktorer i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

8 Kortmateriale Placering af nuværende og planlagte driftsbygninger samt evt. bygningsændringer samt afløbsplan. Eksisterende og fremtidige afskærmende beplantninger Anmeldelsen vedlægges kort over beliggenheden af eksisterende bygninger og eventuelle ændringer i eksisterende bygninger samt evt. nybyggeri med angivelse af grundplan opgjort i m 2 og bygningshøjder angivet i meter, målt til tagryg for de enkelte eksisterende og fremtidige bygninger. Indtegn desuden afløbsforhold fra stalde, forbeholder, pumpebrønde og vaskepladser på kortet. Bygningsmæssige ændringer omfatter nye bygninger og anlæg samt tilbygninger og lignende til eksisterende bygninger. Bygningsmæssige ændringer omfatter også ændringer i tagkonstruktioner og i faste anlæg, fx gyllebeholdere, maskinhaller og bygninger til opbevaring af foder. Husk at søge byggetilladelse! På kortet eller på bilag til kortet oplyses de nuværende bygningers samt de planlagte bygningers indretning, herunder staldsystem og udmugningssystem. Endvidere oplyses antal producerede enheder fordelt på husdyrtype, indgangsvægt, afgangsvægt og maksimale antal dyr på stald af gangen. Den procentvise udendørs husdyrhold, hvor gødningen ikke opsamles angives fordelt på husdyrtyper. På kortet anføres målestoksforhold og den nødvendige signaturforklaring. Det anbefales at bruge et kort i målestoksforholdet 1: Har en konsulent eller rådgiver udformet tegninger med grundplan over placering af byggeri og angivelse af bygningshøjder og grundareal kan disse tegninger anvendes. Afstandskrav

9 1 A. Overholder anlægget afstandskravene til vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed er, beboelse og naboskel? Jf. 6, stk. 1 i lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrloven) er det ikke tilladt at etablere anlæg eller at udvide eller ændre et eksisterende husdyrbrug, der medfører øget forurening, i en afstand mindre end 50 meter fra en nabobeboelse. Jf. 8, stk. 1 og 2 i husdyrbrugsloven er det ikke tilladt at placere nye og/eller ombyggede stalde og lignende samt nye og/eller ombyggede gødningsopbevaringsanlæg inden for følgende afstande: 25 meter fra ikke-almene vandforsyningsanlæg (enkelt vandindvinding) 50 meter fra almene vandforsyningsanlæg (fælles vandindvinding) 15 meter fra vandløb (herunder dræn) og søer 15 meter fra offentlig vej og privat fællesvej 25 meter fra levnedsvirksomhed 15 meter fra beboelse på samme ejendom 30 meter fra naboskel 2 Overholder anlæggene afstandskravene til eksisterende og fremtidige byzoner og sommerhusområder samt lokalplanlagte områder i landzone? Ensilageopbevaringsanlæg skal ligeledes overholde disse afstande. Dog kan ensilageopbevaringsanlæg godt etableres inden for en afstand af 15 meter fra beboelse på samme ejendom. Hvor overholdelse af de i 8 nævnte afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte vilkår for indretning og drift. Hvor overholdelse af de i 8 nævnte afstandskrav ikke vil sikre tilstrækkeligt mod væsentlige gener eller forurening, kan kommunalbestyrelsen påbyde, at anlægget placeres mere hensigtsmæssigt, og fastsætte vilkår for indretning og drift. Vær opmærksom på andre afstandskrav for pelsdyrfarme og hundehold! Jf. 6, stk. 1 i husdyrbrugsloven er der krav om, at nye anlæg til et husdyrbrug samt udvidelse og ændringer af eksisterende husdyrbrug som minimum skal ligge: uden for og i en afstand på mindst 50 meter fra eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidige byzoner- eller sommerhusområder, uden for og i en afstand på mindst 50 meter fra et område i landzone, der i en lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende. Afgrænsning af eksisterende og fremtidige byzone- eller sommerhusområde fremgår af kommuneplanen og af lokalplanen for de områder, hvor der er udarbejdet en lokalplan.

10 Ejendommens gødningsopbevaringsanlæg Oplysninger om eksisterende og fremtidige byzoner- og sommerhusområder og lokalplaner i landzone kan ses på Danmarks Miljøportal, Oplysninger om et område i en lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende fremgår af lokalplanen. Med anlæg menes dyreholdet med tilhørende stalde og lignende samt husdyrbrugets gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. Med husdyrbrug menes ejendommen med dyrehold, tilhørende stalde og lignende, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner og de tilhørende arealer, herunder såvel ejede som forpagtede markarealer til ejendommen. Gødningsopbevaringsanlæg før og efter byggeri Følgende skal angives: Anlægstypen. Etableringsår. Året for udførelsen af beholderkontrol på gylle- og ajlebeholder. Anlæggets rumfang (m 3 ) eller areal (m 2 ). Anlæggets kapacitet angivet i måneder. Placering af evt. markstak Markstak Markstak Regler for markstakke kan downloades her ering.htm Erklæring om tilstrækkelig kapacitet Beregning af opbevaringskapac itet Til beregning af produceret mængde husdyrgødning kan byggebladet til beregning af dyreenheder og tilstrækkelig opbevaringskapacitet anvendes. Det kan downloades på https://www.landbrugsinfo.dk/byggeri/byggeblade/sider/bb_95_03_03_ pdf Beregningen skal vedlægges. Ejendommens daglige drift

11 Staldsystem, folde mm. Beskriv om staldene er indrettet med løsdrift eller bokse. Hvilket strøelses materiale anvendes og hvor ofte muges der ud. Beskriv hvor mange timer dyrene er på fold, bliver de fodret på fold og hvordan er foldene indrettet. Beskriv opbevaring af foder og evt. ensilageplads.

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere