Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: , Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen"

Transkript

1 le Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Høje Sandbjerg e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet , Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNNGSNÆVNET>. i

3 ~. 4r U D S K R F T af OVERFREDNNGSN,EVNErrS KE~mELS8SPROTOKOL. Aar 1950, den 26. januar, afsagde overfredningsnævnet paa grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende t i l l æ g s k e n d e l s e i sagen nr. 693/46 vedrørende fredning af arealer ved Høje Sandbjerg. en af fredningsnævnet-for~'køoennavn's";mt ' 'de n';l.b~~juri~"'''"'''-'-. " afsagt kendelse, hvorved fredningsservitut paalagdes bl.a. C m 2 af den grosserer A.V'.Galle tilhørende ejendom matr.nr. 4c af Holte by, Søllerød sogn, bestemtes det, at et areal, der ved kendelsen aabnedes for almenheden, og stien, der fra vejen fører dertil, ville være at indhebne pab forsvarlig maade ved kommunal foranstaltning imad, at den hertil medgaaende udgift, der skønnedes at ville andrage 3000 kr., blev refunderet Søllerød kommune. Da k0rnmunen averfor averfredningsnævnet protesterede imod, at denne udgift ved kendelsen var fastsat til et bestemt, efter kommunens opfattelse utilstrækkelibt beløb og imod, at vedligeholdelsen af hegnet var paalagt kommunen, gik overfredningsnxvnet bort fra tanken om, at det offentlige skulle opsætte og vedligeholde hegn, og tilvejebragte ved sin kendelse af S.december 1948 i stedet en erstatningsordning, der forudsatte, at ejeren selv ordner hegnsspørgsma81et. GrosGerer A.\~.Galle, hvis ovennævnte areal af matr.nr. 4c af Holte by ikke støder op til det areal, der er aabnet for almenheden, hvilket derimod er tilfældet ;ned et af ham senere erhvervet, under fredningen inddracet areal matr.nr. 6h sammesteds, har efter fredningssagens afslutning i skrivelse af 19.marts f.a. til overfrednings- n~vnet gjort gældende, at hans tilslutning til fredningen af det fornt.vnte areal af matr.nr. 4c af Holte by, Søllerød sogn, uden erstatning havde til forudsætning, at der tilvejebragtes hegn om det offentlige areal, i hvilken henseende han henviser til forhandlinger med fredningsnævnet. Da overfredningsnævnets bestemmelse vedrørende hegnsspørgsmaalet har medført, at den tidligere ejer af matr.nr. 6h af Holte by, Søllerød sogn, har foretrukket ikke at opsætte hegn, hævder grosserer A.W.Galle, at den ommeldte forudsætning for den stedfundne vederlagsfri fredning af arealet af matr.nr. 4c sammesteds ik~e er opfyldt. Han forlanger derfor dette areal udta~et

4 -?- af Frednin~en, medmindre det tillades ham i nærmere angivet omfang at benlante fornævnte matr.nr. 6h. -- Overfredningsnævnet, som pagny har besietiget de fredede are8.1er, mener L\.ke at kunne gi ve den ønskede tillcldelse til beplantning af matr.nr. 6h. Derimod findes det ubet'fn;.celigtat oph'bve fredningen af arealet af matr.nr. 4c af Holte by, Søllerød sogn, idet dette forholdsvis lille areal er beliggende i udkanten af fredningsomraadet, se den overfredningsn~vnets kendelse af lb.december 1948 vedh'bftede plan mrk. 3ø. 11b. Ove L'fredningsmevnets kendels e vi l de rfor være at ændre i overensste:llmelse,'lermed. ~ h i b e s t e m m e s : Den af Overfrec.nin.a;snævnet den 18. december 1948 afs!1.g~._' kendelse vedrørende fredning af are~ler ved Høje Sandbjerg oph~ves forsaavidt anga~r (jendo'lmen :natr~j..9-af Holte by, Søllerød sogn. ~.(J", J ti ~~ ~ 1\., 111.

5 OVER FREDNNGSNÆVNET> lo

6 REG. N9, /byt> U D S K R F T af OVERFREDNNGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL e n ti " " " " " " " " " " " ~--;~~~-,--"den '1'8'~ ~~~.~ afsagde overfredningsnævnet på grundlag-af.skriftlig.og. mundtlig votering følgende k e n d e l s e i sagen nr. 693/46 vedrørende fredning af arealer ved Høje Sandbjerg. Den af fredningsn~vnet for Københavns amtsradskreds den 16.juli 1946 afsagte kendelse er salydende; "Ved Statsministeriets Skrivelse af 6.Aug blev der rejst Fredningssag med Hensyn til Arealer øst for Rude Skov omfattende Højdepunktet, Høje Sandbjerg, samt omliggende Arealer matrikuleret under Matr.Nr. 6g Holte By, Søllerød Sogn, der ejes af Akademisk Skytteforening, ti 6f ibd., der ejes af Børnehje~met Betlehem, 6q ibd., der ejes af Professor, ngeniør J.P.Lund, " " 6b ibd., der efter Tingbogen ejes af Direktør Saltorp, men under Sagens Gang er overdraget til Driftsleder Smith, 6h ib~~~/ejes af Direktør Saltorp, 40 ibd., der ejes af Grosserer A.W.Galle,,12a Sandbjerg, Birkerød Sogn, der ejes af Grosserer S.A.Andersen, r ibd., der ejes af samme, 6d ibd., der ejes af Jartner Alb. Månsson, 6b Sandbjerg, Birkerød Sogn, der ejes af ~artner Henry Petersen og Fru Asta Møller, 140 ibd., der ejes af Dir~ktør P.E.V. Lønborg. Arealernes Omfang fremgaar af det denne Kendelse vedhæftede Kort, hvoraf Kopi er overleveret Lo~erne, og udgør, efter hvad der er oplyst for NEvnet, følgende Størrelser: Matr.Nr. 6g Holte cirka m 2. 2 " " 6f " " 27.0~0 m " 6q " " m 2 " " 6b " ft m 2 " " 6h " " ' m 2 " R 40 " "5.000 m 2 " " 12a Sandbjerg " m 2 " "r" " 15.JOO m 2 " "6d" "9.000 m 2 " "6b" " m 2 " "14c" " m 2 Ved Statsministeriets Skrivelse af 27.September 1945

7 -2- blev Fredningsn::cvnett'or Københavns Amtsraadskreds anmodet om at behandle Sagen i sin Helhed uanset at en Del af Omraadet henligger under Frederiksborg Amtsra,dskreds, idet N~vnet i sidstnævnte Anledning suppleredes med det kommunevalgte N~vnsmedlem for Birkerød Kom~une" Folketingsmand Kaj Jensen. NEvnet har i en Række Møder besigtiget de paagældende Omraaqer og forhandlet Sagen med L::>dsejerne,hvorhos de respektive Kom:nuner og nstitutioner samt de i Ejendommene interesserede har været indkaldt til NÆvnets M0der. Rekvirenterne har under Sagen været repræsenteret ved Udvalget for Københavnsegnens grønne Ornraader, hvis endelige Paastand gaar ud paa følgende;. Forsaavidt ang~ar det med lysebrun Signatur viste Areal; l) Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem ikke maa forandres, men de skal udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade som hidtil, fortrir.svis som L[;lndbru~;sarealer,forsaf'vidt efterstaaende Bestemmelser ikke medfører yderligere'raadighedsindskrænkninger. 2) Det er navnlig forbudt: a) at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder og Skure eller at anbringe andre ndretninger, som kan virke misprydende, derunder ledningsllaster og lign. Dog skal de til ]J8ndbru~enes Drift fornødne Bygninger kunne opføres med Fredningsmyndighedernes Tiliadelse, b) at foretage Beplantning uden Fredningsmyndighedernes Samtykk' e) at nedbryde Stendiger.. \ Forsaavidt angaar det med mørkegrøn Signatur viste Areal; l) Der gives Almenheden Adgang til at ~~rdes og opholde sig paa Arealet. 2) Arealet fredes iøvrigt saaledes, at dets natqrlige ~ilstand ikke maa f~r8ndres. 3) Det er navnlig forbudt; a) at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder og Skure, eller at anbringe a~dre ndretninger, der kan virke misprydende, herunder Ledningsmaster og lign. b) at foretage Afgravning, Opfyldning eller Oppløjning af det naturlige Jorjsmon, e) at foretage B~plantn~ng uden Fredningsnyndighedernes Samtykke.. Forsaavidt angaar de ~ed grøn Skravering viste Arealer: l) Arealerne fredes saaledes, at deres Karakter med Hensyn til Beplantning og Bebyggelse bevares. 2) Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt at foretage UdGtykning af Arealerne eller nogen Del ef disse til Bebyggelse. 3) Bnhver Nybygning sa"vel som væsentlige!~:ndringeri den eksiste-

8 , rende Bebyggelse skal godkendes af Fredningsmyndighederne. V. Paataleret har Frednin0sn~vnene for Københavns Amtsraadskredl og Frederiksborg Amtsraadskreds samt Søllerød og Birkerød Sogneraad. Fredningens Formaal er at aabne, sikre og bevar~ den enestaaende smukke Udsigt, der fra Høje Sandbjerg hrves over et st~rt Omraade af Nordsj,elland og over Oresund med Hven og en Del af Ska-:ne. Almenheden vil ved Fredningens Gennemførelse faa Ret til Færdsel fra Rude Skov i Vest, fra sti Nr. 11 i Syd og fra Sognevejen i øst til Udsigtspunktet samt Ret til Ophold paa det saaledes aabnede Areal samt den til Arealet førende Vej og Sti. Af 10dsejerne har følgende erklæret sig enig i Fredningens Gennemførelse uden at stille Kr~v om Erstatning, nemlig: Akademisk Skytteforening, Børnehjemmet Betlehem, Professor J.P. Lund samt Grosserer Galle, idet de førstnævnte 3 Ejere alene har krævet Erstatning, forsaavidt der maatte blive paalagt dem forøgede Udgifter til stands~ttelse af Vejen fra RaJe Skov til Holte-Sandbjerg Vejen som Følge af Fredningens Gennemførelse, medens Grosserer Galle alene har gjort sit ~ilbud betinget af, at Fredningen gennemføres i dens Helhed. Akademisk Skytteforening og Professor Lund har derhos fremsat Paastand om, at der etableres forsvarligt Hegn mellem deres Ejendomme og det Areal, der efter Paastanden aabnes for Almenheden, og at det aabnede Areal renhaldes og vedligeholdes af det Offentlige. Ejeren af Matr.Nr. 6b, Holte By, Driftsleder Smith har som anført erhvervet sin Ejendom under Sagens Gang og har principalt protesteret mod Fredning, subsidiært kr: vet en Erstatning af Kr., mere subsidiært frafaldet Erstatning mod at opnaa visse Fordele, som Nævnet dog ikke finder at kunne etablere eller indgaa paa at medvirke til. Ejeren af M&tr.Nr. 6h, Holte, Direktør Saltorp protesterer pricipalt med Fredningens Gennemførelse og paastaar subsidiært Ret til Opførelse af Gartneribygninger med tilhørende B~boelse, mere suusidiært paastaar han sig tillagt en Erstatning stor Kr. og anfører til Begrundelse heraf, at denne Ejendom i fredet Stand vil være v~rdiløs for ham, efter at han har solgt Matr.Nr. 6b Holte, hvor paa Landbrugsbygningerne fandtes, ti) Driftsleder Smith. Herved skal Nævnet allerede nu bem~rke, at da denne Disposition af Direktør Saltorp er foretaget under Saeens Gang, kan dens for ham skadelige Følger under gensyn til Fredningslovens 22 ikke paaberaabes af ham som Erstatningsgrund. løvrigt har Direktør Saltorp stillet Krav om, at det Areal af hans Ejendom der aabnes for Almenheden, ved forsvarli Hegn adskilles fra hans øvrige Ejendom. Ejeren af MDtr.Nr. r og 12a, Sandbjerg, Grosserer Sv.,\nder- ~, har stillet Krav om Ret til at bebyg~e Matr.Nr. lr ~ed et passende Hus (Bjælkehus) og kræver subsidiært sig tilla!,:ten Erstatning stor 5.0~O Kr. E:,ierneaf M"trd!~ 'Jg6b, ::)andb~erp;, kræver E:rstatning

9 e e -4- efter N~vnets Skøn. Ejeren af Matr.Nr. 14c, Sandbjer~, protesterer principalt mod Fredningen og krever subsidiært en Erstatning stor Kr. ngen af Panthaverne har nedlagt nogen Paastand overfor N'Evnet. Foreløbig skal bemerkes, at selve Udsigtspunktet Høje Sandbjer i en lang Aarrække har været aabnet for Almenheden, idet et den 23.Februar 1916 tinglyst Gavebrev til Akademisk Skyttekorps hjemlede en saudan Ret ligesom dette Dokument pahlagde andre Servituter til Sikring af den særprægede ~aturtilstand, der bestaar paa dette Omrande. Nævnet kan eanske tiltræde, at Paastanden omfatter et ved sin Beliggenhed og storslaaede Skønhed særdeles fredningsværdigt Omra&_~, og Fredningens Gennemførelse skønnes derfor at have fuld Hjemmel i Fredningslovens l. NBvnet khn ligeledes tiltræde, at Grænserne for det fredede trækkes som foreslaaet af Udvalget vedrørende KøbE havnsegnens grønne Omraader, idet det herved sikres, at der for Eftertiden bevares et passende stort Omr3.de af en udpræget landskavelig Skønhed. N:evnet bestemmer herefter, at Fredningen skal gennemføres som paastaaet. Nævnet kan derhos tiltræde det af Lodsejerne opstillede Krav om, at det Areal, der aabnes for Almenheden, og Stien, der fra Vejen fører dertil, indhegnes paa forsvarlig Maade, og Nævnet maa finde det rettest, at dette sker ved ko~munal Foranstaltn~ng mod, at Udgiften til det eksisterende Hegns Udbedring og nyt Hegns Opsætning hvilken Udgift skønnes at ville andrage Kr., refunderes af de nedenn-evnte bidragsforpligtede. Endelig finder N~vnet at kunne bestemme, at Renholdelsen og Vedligeholdelsen samt Opsynet med det for Almenheden a~bnede Omraade, derunder Hegnet, efter T;()vensForskrift paalægges Søllerød Kommune, der delvis har erklæret sig villig dertil, mod at der iøvrigt ikke paalignes denne Kommune noget Bidrag til Fredningens Gennemførelse. Vedrørende de enkelte Ejendomme o~ disses Ejere skal bem~r- kes; ad Matr.Nr. 4o, 6f, 6g og 6q Holte: Disse Ejere stiller ikke direkte Krav om Erstatning, og da der ikke kan antages at blive stillet f~rø~ede Krav til standsættelse. af den ovenn~vnte Vej, som Følge af Fredningens Gennemførel-, ~, dels fordi der allerede før Sagens Rejsning har været offentlig Adgang til Høje 3andbjerg og dels fordi PaClstanden alene hjemler en F~rdselsret til Vejen og Nævnet for sit Vedkommende ikke stiller KrBv om Vejens Udvidelse eller Forbedring, kan Nævnet i det hele paalægge den citerede Fredningsservitut uden Erstatning. ad Matr.Nr. 6b Holte: Ejeren kr~ver i Erstatning Kr. Under Hensyn til Arealets Størrelse S8'nttil, at der ikke ved Frednin~ens Gennemførelse l~gses Hindring i Vejen for Ar8~lets landbrugsmæssige Udnyttel se som hidtil, findes l~rstatningen passende at kunne sættes til Kr.

10 -5- ad Matr.Nr. 6h Holte; Ejeren kraver i Erstatning Kr., hvilket efter Ejerens Forklaring skal udf,øre Al'enlets fulde Værdi. Han ønsker iøvrigt hele Arealet overtaeet af det offentlige. Nævnet finder ikke at kunne tilstede, at der opføres s~rlige Gartneribygninger m.m. paa dette Areal, der landurugsmrlssi,;thar været tilknyttet MCJtr.Nr. 6b ibd. som Lr.r:dbrugsjord,og det kan ikke blive et erstatningsforhøjende Mo~ent, at jenne Ejendom under Sagens Gang er udskilt fra den samlede Landbrugsejendom. Under Hensyn til Arealets Størrelse og til, at der aabnes Adgang til en mindre Del af Arealet, finder NÆvnet at kunne fastsætte Erstatnin~en til Kr. ad Matr.Nr. r og 12a 3andbjer~; ~ævnet fia~~r/at kunne gaa med til at tillade den Afvigelse fra Fredningspaastanden, at der som begæret tillades Ejeren at bebyg~e løjdeplateauet Matr.Nr. r med et Hus (Bbkhus). Selvom et saadant Hus meget vel kunde udføres paa en harmonisk tilfredsstillende Mande, mua det erkendes, at den udpræget landlige dyl, der er over hele Omraadet, derved vilde brydes og Fredningens Forman derved svækkes. Nævnet finder herefter under lfunsyn til Arealets Størrelse at kunne tillegge Ejeren i E:rstatning Kr. ad Matr.Nr. 6b og 6d Sandbjer~; nen disse 8jere tilkommende Erstatning findes pa~sende at kunne sættes til.ojo Kr. til hvsr. ad Mstr.Nr. 14c Sandbjerg; Ej eren har i et skriftlir;t ndlæg n.:ermeremotiveret sit Krav om en Erstatning paa 20.~DO Kr. N~vnet har indgaaende undersøgt Forholdene pua Stedet og maa un1er Hdnsyn til samtlige Forhold, herunder ogsaa at Areålet helt og holdent lieger indenfor Skovbeltet efter FL 25, fa:jtsætte den Ej',ren ti lkom;'))::nde Erstatnin~ til 1.8)0 Kr. ialt Til ~rstatnings-fordeling udkommer herefter; 3.0DO Kr " S.OOO " " l. J)O " 1.0()0 " " eller Kr. Af dette Beløb findes 1/3 forlods at burde udredes af Københavns og Frederiksberg Kommuner at fordele efter Folketal, medens Hesten fordeles efter de al~indelige Regler i FL 17, saaledes at Statskassen udreder S.934 Kr., medens Københavns Amtsfond udreder Kr. og Frederiksborg Amtsfond?oao Kr." Kend~lsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 19, hvorhos den er ind3nket af driftsleder A.L.

11 -6- Smith, som ejer af matr.nr. 6b Holte, direktør B.Saltorp, som ejer af matr.nr. 6h Holte, hvilken ejendom under sagens behandling er overgået til grosserer Alfred Olsen, grosserer S.A.Andersen, som ejer af matr.nr. r og 12a Sandbjerg, gartner A.Månsson, som ejer af matr.nr. 6d Sandbjerg, eartner Henry Petersen og fru Asta Petersen, f. Møller, som ejere af matr.nr. 6b Sandbjerg, og direktør P.~.V. Lønborg, der under sbbens behandling er afgået ved døden som ejer af matr.nr. l4c Sandbjerg, alle med påstand om højere erstatning. Frederiksborg Amtsråd har derhos protesteret imod, at det ved kendelsen paalægges Frederiksborg amts fond sammen med Københavns amtsfond at udrede 1/3 af erstatningsudgiften. Søllerød s)gneråd, som under sagens behandling for fredningsnævnet erklær~de sig villigt til at overtage den fremtidige vedligeholdelwd og renholdelse af det omhandlede areal på betingelse af, at der ikke iøvrigt blev pålignet ko~~unen noget bidrag til fredningens gennemførelse, og som har tilbudt at opsætte hegn om det for almenheden ~b~ede område og langs begge sider af stien, der fører til dette, imod godtgørelse af de hermed forbundne udgifter, har protesteret imod, at disse udgifter i kendelsen er fastsat til et bestemt beløb, og mener iøvrigt, at et beløb på 3.JOO kr. m~ anses for utilstr~kkeligt. Sogner~det har endvidere protesteret imod, at vedligeholdelsen af hegnet pålægges kom~unen, og imod, at der ikke i kendelsen er truffet en ordning med hensyn til parkeringsforholdene. Overfredningsn~vnet har den 30.maj 1947 besigtig~t de fredede arealer og forhundlet med de ankende ejere og andre i sagen interesserede, hvorhos man har drøftet s "ven i nogle senere møder. Der opn~edes en mindelig ordning med driftsleder A.L.Smith idet overfredningsnevnet ikke for sit vedkommende ville modsætte sig flytning af en i henhold til stiloven på Smiths areal anlagt sti, s,hedes at den kommer til at gå mellem opgangen til højen og vinkelret pa vejen mod nord. løvrigt henvistes ejeren til om dette spørgsmål at rette henvendelse til udvalget vedrørende københavnsegnens grønne områder. Ejeren skal derhos være berettiget til at plante frugttræer i forbindelse med den bestående beplantning indtil den nye sti samt til p1 den østli~e side af denne at plante frugtbuske på den højere del og frugttræer på den lavere del af arealet,fter n~rmere aftale med konsulenten i naturfredningsspørgsmal. Erstatninr,en bliver som fastsat af fredningsn~vnet 2. r ),)O kr. Overfredningsnævnet har vedtaget at gå bort fra tanken om, at det offentlige skal opsætte og vedligeholde hegn, og i stedet søge tilvejebr~gt en erstatningsordning, Jer forudsætter, at ejeren selv ordner hegnsspørgsmålet. ~an har herefter opnaet overenskomst med Akademisk skytteforening og professor.p. Lund, således at der udbetales foreningen kr. og professor.p.lund kr., idet det overlades til de p~gældende, om de vil opsætte hegn eller affinde sig med de ulemper, som mangelen af hegn kan medføre. r ov3rensstemmelse med ønsker fremsat af de p8gældende ejere har overfredningsn~vnet tiltrsdt, at gartner.;'.m8nssonpå den fredede del af matr.nr. 6d Sandbjerg

12 -7- anlægger et stationært sprøjteanlæg og opfører et frugthus, gartner Henry Petersen på den fredede del af matr.nr. 6b Sandbjerg opfører et drivhus og planter frugttræer, og at direktør Lønborgs dødsbo p8 den fredede del af matr.nr. 140 Sandbjerg opfør'er 2 huse og planter fru~ttræer, alt på b~tingelse af, at de nermere planer forelægges fredningsnævnet til godkendelse. Da der ikke med disse tre ejere eller med grosserer S.A. Andersen og grosaerer Alf~ed Olsen har kunnet opnås enighed om erstatningsspørgsm~lene, har man i medfør af naturfredningslovens 20 forelagt disse spørgsmål for taksationskommissionen til afgørelse pe.grundlag af kende sens bestemmelser med de ændringer, som fremgår af det forenstbende. Overf:"ednine;cm_-,vnt;;t har.jverfor taksa tionskom.nisg ionen be:iu'rket,cl t Jt;;tved ers tatninp;ens fast s' telse bør tages i betrb6tning, at der f'ori:ldvidtangår ejendommene matr. nr. 6h af Holte og matr.nr. r og 12a af Jarrdbjerg bliver tale om f'lrøgede he6rlsi.ld;.:::ifter, at de fredede arealer Af matr.nr. Gb og 140 af 5andbjerp; li~ger indenfor 3'0 m fra skov, og at frednin~s~yndie;hederne iahe i medfør af ndlurfredningslnv~ns?5, 2. stk. ville have meddelt tiljudclse til baby gelse udover, hv9d rier er tilladt i hel'h.)ld til ovenst:~erl<..ig. l'8k01:l ti,)y]sko:nmis!:-;lonen 11;-.r he 1'1;1' Ler fsstsat ers tatnillgerne således: m3.tr.nr. l~ o id (~_:Jnd bjerg, direktør Lønborgs dødsbo... 5,),) kr. " " 6b 11 " t:artner Henry Petersen og fru 'cs ta Petersen... 8 JO 11 " " 6d " " t:urtner Al bert ~8nsson... ljoo " " " r, l2u 11 " ~ro[)::lerer:j.a. Ar dersen... 70JO " 11 " 6h af hlte grosserer Alfr. Olsen " Da ~verfredningsn~vnet i~vri~t kan tiltræde det i kendelsen anførte, hvorved s ~rlie bem'brkes, at man ikke har :nent at kunne im~dekomlliesøllerød s~gner~ds ønske om, at der træffes bestemmelse om indretning af parkeringsplads, vil Kendelsen være at stadfæste med de af det foranstående følgende ændringer, dog at f0rdelingen af erstatningsudgiften mellem Københavns og Frederiksborg amter i henhold til naturfredningslovens 17, l.stk., vil være at foretage af indenrigsminidteriet. T h i b e s t e m m e s ; Den af fredninl'sn'evnet for Københavns Amtsrådskreds den 16. j~li 1946 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer ved Høje Sandbjerg stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer. En plan mrkt. Sø lllb visende grænserne for det fredede omrade er vedhæftet n~rværende kendelse. r erstatning till~gges der Akademisk skytteforening (matr.nr. 6g Holte)... 8,)00 kr. professor.fl.jund(m&tr.nr. 6q Holte)...?()iO li driftsleder A.1.8mith (matr.nr. 6b olte)... 2JJll li erosserer lu1'r. elsen (mjlr.nr. oh!lolte).~ li grosserer J.A. \ndersen (~l::.ltr.nr. 12a, lr Jl.Jndbjel'f~) li,...,+...t. ~...f:".,.. _,.,r~"...

13 -8- overført gartner Alb. Mansson (matr.nr. 6d Sandbjerg). gartner Henry Petersen og fru Asta Petersen (matr.nr.6b Sandbjerg direktør P.E.V.Lønborgs dødsbo (matr.nr. 14c Sandbjerg). ialt kr. 10JO kr. Af erstatningsudgiften udredes 1/3 af Københavns og Frederiksberg kommuner fordelt efter folket81. Af resten udredes ~/3 af statskassen og 1/3 af Københavns og Frederiksborg amts fond efter indenrigsministeriets nzrmere bestemmelse.

14

15 FREDNNGSNÆVNET>

16 CTER~T UO \, ~/\2. OFN,ql.te RE Go ~.~R /()YS- /1 FULO,', r \<. Al=: 1.'_, ' r ~. -, FS 84/1945 ang. Fredning af Arealer ved Høje Sandbjerg, KENDELSE afsagt den 16. Juli Appelfrist 4 Uger..,.~ Ved Statsministeriets Skrivelse af 6. Aug blev der rejst Fredningssag med Hensyn til Arealer øst for Rude Skov omfattende Højdepunktet, Høje Sandbjerg, samt omliggende Arealer matriku1eret under Matr. Nr. 6 g Holte By, Søllerød Sogn, der ejes af Akademisk Skytteforening, " 6 f ibd, der ejes af Børnehjemmet Betlehem, ti "6 Q ibd, der ejes af Professor, ngeniør J.P o Lund, ti "6 b ibd, der efter Tingbogen ejes af Direktør Saltorp, men under Sagens Gang er overdraget til Driftsleder Smith, ti "6 h ibd, der ejes af Direktør SaltorP9 ti "4 ibd, der ejes af Grosserer A.W. Galle, " "12 a Sandbjerg, Birkerød Sogn, der ejes af Grosserer S.A. Anders en, ti "11' ibd, der ejes af samme, ti "6 d ibd, der ejes af Gartner Alb. Månsson, ti "6 b ibd, der ejes af Gartner Henry Petersen og Fru Asta Møller, " " 14 ibd, der ejes af Direktør P.E.V. Lønborg. Arealernes Omfang fremgaar af det denne Kendelse ved-

17 DSPENSATONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

18 !LP.JLJ;~LJ~_H. X af. OVF:kFE _.~....._. ~ ~mnhg~~'t/ VN:F/P8 _,.. ",. _~, ~ _... "" " K.E]{D~4;1SESPR01\OKOJ. ~... _ -._... _ o. _ "-..,... _.. År 1954) den l 'lo maj, afsagde overfrgdningsnævne"t p~ gr'undlag af ~'~,ll~~~~"=i",'l'l1: mundtlig...~~~~if) og skriftie votc::-ing f3lgendr; t i l l æ g s k e n d EJ l s e til ove'fredningsnm-mets kendolse af 18. december 1948 i sagen nr. :.693/46 vedrørende fredning af a:realer ved Boje Sandbjl.3rg. '-" Ved forn:bvnte kendelse p:~la.gdes der ejcjlldommen matr. nr. 14c af Sandbjerg, birkerød sognjog en række andl'8 ejendomme en fredningsser-' vitut, hvorefter det bo eo er forbudt p~ arealerne at opføre bygninger _af enhver art, herunder boder og skure, eller at anbringe andre indretninger, som kan virke mljprydende, derunder ledningsmaster og lign., samt uden fredningsmyndighedernes samtykke at foretage beplantning. Det tillodes dog ejeren af ovennævnte matr. nr. at opføre to huse ti på ejendommen samt at plant2 frugttræer. Under 9. september 1953 ansagte ]jlorsvarets bygningstjeneste om til-- ladese til at etablere en varslingsstation pu den ovennævnte ejendom. Det er oplyst, at anl~gget vil bostå af en underjordisk bebyggelse og 4 ca. ~O ro høje st;~lmaster, alt olr{~ivct af et ca. 2,50 m højt fle'l:ivær'kw heg,n. 4t; Fredningsn:nvnet for KøbE'nha'ms an:t, som i sin tid har haft frednings'- e~ugen til behandling, hal' udto.l t, at n':bv11eti.kke for [11t 'fl.;dkop.1f1h:mdo fandt anledning til at mods'ntte sig opførelden af elen projekterede varslingsstation.- Under en forhar..dline; i overfj'()dningsnævnet oplyste oberstlø j tnant ftich. Niels(m, Cl. t flyverv~ibenet oprindelig havde ønflket at nnb:rtnge stblmaste:t.'ne p8. toppen af Høje Sandbjerg. Af landskabelige grunde havde; man imidlertid valgt det lavere beliggende, i sagen omh~ndlede areaj.. Efter overfredningsnævnets cpfa-ctelse vil anlæggo t. ikke i s} væsentlig grad komme i 8'~rid med frcd~1ingens form~l, at der - osså når henvises til anl8ggets karaktc-:;r - er tilstr;e~{kelig begrundelse for at åfslå ansøgningenø Ovcrfredning8n~vnets kendolse af 18. december

19 (1 ltt~1948 vil derfor være at ændre, således at anlægget kan opføres. H8rom er- der den 21. november 1953 gi vet meddelelse til Forsvarets bygningstjeneste. T h i b e s t e m m e s : Den af overfredningsnævnet den 18. december 1948 afsagte kendulse vedrørende fredning af arealer ved Høje Sandbjerg skal ikke være til hinder f'or, at Forsva.rets bygningstjeneste p~ matr. nr. 14c af Sandbjerg, Birkerød sogn, opfører en varslingsstation bestående af en underjordisk bebyggelse og 4 ca. 30 m høje stålmaster, alt omgivet af et ca. 2~50 m højt fletværkshegn. 2. Udskriftens bekræftes. rigtighed ". (/"1 ~&-5Jf'_- F G:~:;{!,e J /. overfredningsnævnets rrekretær.- '.,

20 . /-4'[// REG. NR.~3~6 r:\i!fa(pj ~~191:-r) /r:: D,~~ /0 y~- ~:J/... /)/ " lii~\\\!islll ~',Hl'o:.1:!.v 1-- ~\;J.- Matr. nr. 6 f Holte by, Søllerød sogn. Anmelder: /J -lo., 3. APL 1 Q '10 1: n G ljg 1 t D E K L A R A T ON :!l ), 4 l l! \'e Undertegnede børnehjemmet "Bethlehem" ved dets bestyrelse,, der har opnået fredningsmyndighedernes tilladelse til ombygning og udvidelse af børnehjemmet, beliggende på matr. nr. 6.f Holte by, Søllerød sogn, i overensstenrnelse med projekt af 9. juli 1969, tegning nr. l, forpligter herved os og ftemtidigere ejere af ejendommen til ikke yderligere at udvide det bebyggede areal. Vi forpligter os og fremtidige ejere af ejendommen til ikke at C1llbrint;eskure, hønsehuse, kaninbure eller andre faste indretninger eller henlægge affaldsdynger, kompombunker eller lignende nærmere skellet til statsskoven, matr. nr. l a Rudeskov, Birkerød sogn, end 2,50 m., det vil sige 3,75 m. fra stengærdets østlige fod. Nævnt~ skel er beliggende 1,25 m. (2 alen) fra foden af stengærdet på den side, der vender bort fra skoven. Vi forpligter endvidere os og fremtidige ejere af ejendommen til ikke at forlange foretaget fældning eller opkapning af de træer, der fra skovbrynet strækker sig ind over skellet mellem ejendommen og skoven. Nærværende deklaration begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 6 f Holte by, Søllerød sogn, idet der med hensyn til servitutter h8nvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleret har Overfredningsnævnet og Hørsholm skovdistrikt. Holte, den./3 "-/.1("/) h 70

21 ... nd{"rt i dagbogen for reiskreds nr. 4 lyngby Civilret den - 3 APR Stempel: Kr. LYST,,

22 ~. _ U D S K R F T a f FORHANDLNGSPROTOKOLLEN FOR FREDNNGS- NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS. Ar 1985 den l. februar kl afholdt Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus, hvor da foretages: r.s. 375/1984: Ansøgning om tilladelse til udstykning af matr. nr. 6 f Holte, Høje Sandbjergvej 16p hvilken ejendom er omfattet af Søllerødfredningen. Nævnet var mødt således: l) formanden, civildommer l. Heide-Jørgenaen. l) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester 2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient Erik Sejrup var mødt landsretssagfører Erik 8igaard var ikke Mødt. Der frem1ag~es: l) skrivelse af 6. december 1984 fra Søllerød kommune til nævnet. 2) 2 kortbilag. J) fotokopi af skrivelse af ll.august 1984 fra advokat Jørn Løjstrup Hansen til Søllerød kommune. 4) fotokopi af skrivelse af 24. septe.ber 1984 fra advokat Søren Holck Andersen til Søllerød ko une.

23 5) fotokopi af skrivelse af 9. oktober 1984 fra Søllerød kommune til advokat Jørn Løjstrup Hansen. 6) fotokopi af skrivelse af lo. oktober 1984 fra landinspektør Erik H. Petersen til Søllerød kommune. 7) skrivelse af 6. november 1984 fra Søllerød kommune til nævnet. 8) fotokopi af skrivelse af 6. november 1984 fra Søllerød kommune til advokat Søren Holck Andersen. 9) skrivelse af 27. november 1984 fra Søllerød kommune til nævnet. lo) fotokopi af skrivelse af 27. november 1984 fra Søllerød kommune til børnehjemmet "Bethlehem". 11) skrivelse af 14. januar 1985 fra statsskovrider J.U. Wedel- Heinen til nævnet. 12) fotokopi af skrivelse af 16. december 1969 fra Overfredningsnævnet til Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds. 13) indkaldelse..1 14) skrivelse af 21. januar 1985 fra Fredningsstyrelsen til nævnet. 15) skrivelse af 24. januar 1985 fra advokat Jørn Løjstrup Hansen e Dannisøe og ingeniør Jens Holck Kristiansen. til nævnet. landinspektør Ole Nørgaard. For Søllerød kommune mødte afdelingsarkitekt Hogens For HovedstadsrAdets;,fredningsadainistration mødte Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen var mødt. For Børnehjemmet "Bethlehem" mødte advokat H. Bolt- Jørgensen sam.en med formanden for børnehjem.ets bestyrelse, Lauritz Brandt. For landinspektør Erik H. Petersen mødte landinspektør Birte Hunck.

24 Ejeren af børnehjemmet, Claus Nielsen, var mødt. Eventuelle købere af den frastykkede parcel, Dorrit Nellemann og Kjell Gilbertson var mødt. Danmarks Naturfredningsforening, Fredningsstyrelsen, Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, og advokat Søren Holck Andersen var ikke repræsenteret. Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen til mødets afholdelse og dokumenterede Fredningsstyrelsens skrivelse af 21. januar 1985 til nævnet. Skrivelsen har sålydende indhold: "Ved skrivelse af 16. januar 1985, j. nr. F /1984 har fredningsnævnet indkaldt til møde om ansøgning om tilladelse til udstykning af parcel af matr. nr. 6 f Holte, Høje Sandbjergvej 16. Af det medsendte materiale, Søllerød kommunes ~rivelse af 27. november 1984 fremgar det, at styrelsen har udtrykt interesse for at erhverve ejendommen under forudsætning af, at der kan peges på en anvendelse til rekreative formål. denne anledning skal man efter oplysning fra Hovedstadsrådet meddele, at tanken o. at indrette det tidligere børnebjem til naturskole eller lignende efter indledende drøftelser mellem Hovedstadsrådet og kommunen synes opgivet, hvorfor styrelsen heller ikke har modtaget et egentligt forslag til en statslig erhvervelse af arealet. Styrelsen finder - bortset fra forslag om naturskole eller lignende - ikke grundlag for at anbefale en statslig erhvervelse af ejendommen.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 01578.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00 Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-04-1952 Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Vesterstrand. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Vesterstrand. Domme. la ksations komm iss ionen. 00510.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00510.01 Fredningen vedrører: Strib Vesterstrand Domme la ksations komm iss ionen 'Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1936 Fredningsnævnet 27-04-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kratmosevej. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kratmosevej. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05786.01 Afgørelser - Reg. nr.: 05786.01 Fredningen vedrører: Kratmosevej e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-06-1974 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01019.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00 Fredningen vedrører: Strårup Skov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-03-1946 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNEz( REG. NR.1ys-

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

01728.02. .Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02. Fredningen vedrører: Vognsild Kirke. Domme. fa ksatio nskom miss io nen.

01728.02. .Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02. Fredningen vedrører: Vognsild Kirke. Domme. fa ksatio nskom miss io nen. 01728.02.Afgørelser - Reg. nr.: 01728.02 Fredningen vedrører: Vognsild Kirke Domme fa ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Fredningen vedrører: Kærup Ege Domme Ta ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer mangler 13-07-1940

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00185.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00185.00 Fredningen vedrører: Melchiorske Have Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1926 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen.

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen. - ---------- 00875.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00 I. Domme Fredningen vedrører: Ordrup Mose la ksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 26-05-1943 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

l, ;:==_... ~... ~=== -

l, ;:==_... ~... ~=== - l,-------;:==_...... ~... ~=== - 02432.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02432.00 Fredningen vedrører: Lokeshøje Domme la ksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1959

Læs mere

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 04510.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00 Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01448.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01. Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ione n.

01448.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01. Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ione n. 01448.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01 Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke e Domme Taksatio nskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-12-1950, 27-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere