Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: , Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen"

Transkript

1 le Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Høje Sandbjerg e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet , Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNNGSNÆVNET>. i

3 ~. 4r U D S K R F T af OVERFREDNNGSN,EVNErrS KE~mELS8SPROTOKOL. Aar 1950, den 26. januar, afsagde overfredningsnævnet paa grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende t i l l æ g s k e n d e l s e i sagen nr. 693/46 vedrørende fredning af arealer ved Høje Sandbjerg. en af fredningsnævnet-for~'køoennavn's";mt ' 'de n';l.b~~juri~"'''"'''-'-. " afsagt kendelse, hvorved fredningsservitut paalagdes bl.a. C m 2 af den grosserer A.V'.Galle tilhørende ejendom matr.nr. 4c af Holte by, Søllerød sogn, bestemtes det, at et areal, der ved kendelsen aabnedes for almenheden, og stien, der fra vejen fører dertil, ville være at indhebne pab forsvarlig maade ved kommunal foranstaltning imad, at den hertil medgaaende udgift, der skønnedes at ville andrage 3000 kr., blev refunderet Søllerød kommune. Da k0rnmunen averfor averfredningsnævnet protesterede imod, at denne udgift ved kendelsen var fastsat til et bestemt, efter kommunens opfattelse utilstrækkelibt beløb og imod, at vedligeholdelsen af hegnet var paalagt kommunen, gik overfredningsnxvnet bort fra tanken om, at det offentlige skulle opsætte og vedligeholde hegn, og tilvejebragte ved sin kendelse af S.december 1948 i stedet en erstatningsordning, der forudsatte, at ejeren selv ordner hegnsspørgsma81et. GrosGerer A.\~.Galle, hvis ovennævnte areal af matr.nr. 4c af Holte by ikke støder op til det areal, der er aabnet for almenheden, hvilket derimod er tilfældet ;ned et af ham senere erhvervet, under fredningen inddracet areal matr.nr. 6h sammesteds, har efter fredningssagens afslutning i skrivelse af 19.marts f.a. til overfrednings- n~vnet gjort gældende, at hans tilslutning til fredningen af det fornt.vnte areal af matr.nr. 4c af Holte by, Søllerød sogn, uden erstatning havde til forudsætning, at der tilvejebragtes hegn om det offentlige areal, i hvilken henseende han henviser til forhandlinger med fredningsnævnet. Da overfredningsnævnets bestemmelse vedrørende hegnsspørgsmaalet har medført, at den tidligere ejer af matr.nr. 6h af Holte by, Søllerød sogn, har foretrukket ikke at opsætte hegn, hævder grosserer A.W.Galle, at den ommeldte forudsætning for den stedfundne vederlagsfri fredning af arealet af matr.nr. 4c sammesteds ik~e er opfyldt. Han forlanger derfor dette areal udta~et

4 -?- af Frednin~en, medmindre det tillades ham i nærmere angivet omfang at benlante fornævnte matr.nr. 6h. -- Overfredningsnævnet, som pagny har besietiget de fredede are8.1er, mener L\.ke at kunne gi ve den ønskede tillcldelse til beplantning af matr.nr. 6h. Derimod findes det ubet'fn;.celigtat oph'bve fredningen af arealet af matr.nr. 4c af Holte by, Søllerød sogn, idet dette forholdsvis lille areal er beliggende i udkanten af fredningsomraadet, se den overfredningsn~vnets kendelse af lb.december 1948 vedh'bftede plan mrk. 3ø. 11b. Ove L'fredningsmevnets kendels e vi l de rfor være at ændre i overensste:llmelse,'lermed. ~ h i b e s t e m m e s : Den af Overfrec.nin.a;snævnet den 18. december 1948 afs!1.g~._' kendelse vedrørende fredning af are~ler ved Høje Sandbjerg oph~ves forsaavidt anga~r (jendo'lmen :natr~j..9-af Holte by, Søllerød sogn. ~.(J", J ti ~~ ~ 1\., 111.

5 OVER FREDNNGSNÆVNET> lo

6 REG. N9, /byt> U D S K R F T af OVERFREDNNGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL e n ti " " " " " " " " " " " ~--;~~~-,--"den '1'8'~ ~~~.~ afsagde overfredningsnævnet på grundlag-af.skriftlig.og. mundtlig votering følgende k e n d e l s e i sagen nr. 693/46 vedrørende fredning af arealer ved Høje Sandbjerg. Den af fredningsn~vnet for Københavns amtsradskreds den 16.juli 1946 afsagte kendelse er salydende; "Ved Statsministeriets Skrivelse af 6.Aug blev der rejst Fredningssag med Hensyn til Arealer øst for Rude Skov omfattende Højdepunktet, Høje Sandbjerg, samt omliggende Arealer matrikuleret under Matr.Nr. 6g Holte By, Søllerød Sogn, der ejes af Akademisk Skytteforening, ti 6f ibd., der ejes af Børnehje~met Betlehem, 6q ibd., der ejes af Professor, ngeniør J.P.Lund, " " 6b ibd., der efter Tingbogen ejes af Direktør Saltorp, men under Sagens Gang er overdraget til Driftsleder Smith, 6h ib~~~/ejes af Direktør Saltorp, 40 ibd., der ejes af Grosserer A.W.Galle,,12a Sandbjerg, Birkerød Sogn, der ejes af Grosserer S.A.Andersen, r ibd., der ejes af samme, 6d ibd., der ejes af Jartner Alb. Månsson, 6b Sandbjerg, Birkerød Sogn, der ejes af ~artner Henry Petersen og Fru Asta Møller, 140 ibd., der ejes af Dir~ktør P.E.V. Lønborg. Arealernes Omfang fremgaar af det denne Kendelse vedhæftede Kort, hvoraf Kopi er overleveret Lo~erne, og udgør, efter hvad der er oplyst for NEvnet, følgende Størrelser: Matr.Nr. 6g Holte cirka m 2. 2 " " 6f " " 27.0~0 m " 6q " " m 2 " " 6b " ft m 2 " " 6h " " ' m 2 " R 40 " "5.000 m 2 " " 12a Sandbjerg " m 2 " "r" " 15.JOO m 2 " "6d" "9.000 m 2 " "6b" " m 2 " "14c" " m 2 Ved Statsministeriets Skrivelse af 27.September 1945

7 -2- blev Fredningsn::cvnett'or Københavns Amtsraadskreds anmodet om at behandle Sagen i sin Helhed uanset at en Del af Omraadet henligger under Frederiksborg Amtsra,dskreds, idet N~vnet i sidstnævnte Anledning suppleredes med det kommunevalgte N~vnsmedlem for Birkerød Kom~une" Folketingsmand Kaj Jensen. NEvnet har i en Række Møder besigtiget de paagældende Omraaqer og forhandlet Sagen med L::>dsejerne,hvorhos de respektive Kom:nuner og nstitutioner samt de i Ejendommene interesserede har været indkaldt til NÆvnets M0der. Rekvirenterne har under Sagen været repræsenteret ved Udvalget for Københavnsegnens grønne Ornraader, hvis endelige Paastand gaar ud paa følgende;. Forsaavidt ang~ar det med lysebrun Signatur viste Areal; l) Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem ikke maa forandres, men de skal udelukkende kunne udnyttes paa samme Maade som hidtil, fortrir.svis som L[;lndbru~;sarealer,forsaf'vidt efterstaaende Bestemmelser ikke medfører yderligere'raadighedsindskrænkninger. 2) Det er navnlig forbudt: a) at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder og Skure eller at anbringe andre ndretninger, som kan virke misprydende, derunder ledningsllaster og lign. Dog skal de til ]J8ndbru~enes Drift fornødne Bygninger kunne opføres med Fredningsmyndighedernes Tiliadelse, b) at foretage Beplantning uden Fredningsmyndighedernes Samtykk' e) at nedbryde Stendiger.. \ Forsaavidt angaar det med mørkegrøn Signatur viste Areal; l) Der gives Almenheden Adgang til at ~~rdes og opholde sig paa Arealet. 2) Arealet fredes iøvrigt saaledes, at dets natqrlige ~ilstand ikke maa f~r8ndres. 3) Det er navnlig forbudt; a) at opføre Bygninger af enhver Art, herunder Boder og Skure, eller at anbringe a~dre ndretninger, der kan virke misprydende, herunder Ledningsmaster og lign. b) at foretage Afgravning, Opfyldning eller Oppløjning af det naturlige Jorjsmon, e) at foretage B~plantn~ng uden Fredningsnyndighedernes Samtykke.. Forsaavidt angaar de ~ed grøn Skravering viste Arealer: l) Arealerne fredes saaledes, at deres Karakter med Hensyn til Beplantning og Bebyggelse bevares. 2) Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt at foretage UdGtykning af Arealerne eller nogen Del ef disse til Bebyggelse. 3) Bnhver Nybygning sa"vel som væsentlige!~:ndringeri den eksiste-

8 , rende Bebyggelse skal godkendes af Fredningsmyndighederne. V. Paataleret har Frednin0sn~vnene for Københavns Amtsraadskredl og Frederiksborg Amtsraadskreds samt Søllerød og Birkerød Sogneraad. Fredningens Formaal er at aabne, sikre og bevar~ den enestaaende smukke Udsigt, der fra Høje Sandbjerg hrves over et st~rt Omraade af Nordsj,elland og over Oresund med Hven og en Del af Ska-:ne. Almenheden vil ved Fredningens Gennemførelse faa Ret til Færdsel fra Rude Skov i Vest, fra sti Nr. 11 i Syd og fra Sognevejen i øst til Udsigtspunktet samt Ret til Ophold paa det saaledes aabnede Areal samt den til Arealet førende Vej og Sti. Af 10dsejerne har følgende erklæret sig enig i Fredningens Gennemførelse uden at stille Kr~v om Erstatning, nemlig: Akademisk Skytteforening, Børnehjemmet Betlehem, Professor J.P. Lund samt Grosserer Galle, idet de førstnævnte 3 Ejere alene har krævet Erstatning, forsaavidt der maatte blive paalagt dem forøgede Udgifter til stands~ttelse af Vejen fra RaJe Skov til Holte-Sandbjerg Vejen som Følge af Fredningens Gennemførelse, medens Grosserer Galle alene har gjort sit ~ilbud betinget af, at Fredningen gennemføres i dens Helhed. Akademisk Skytteforening og Professor Lund har derhos fremsat Paastand om, at der etableres forsvarligt Hegn mellem deres Ejendomme og det Areal, der efter Paastanden aabnes for Almenheden, og at det aabnede Areal renhaldes og vedligeholdes af det Offentlige. Ejeren af Matr.Nr. 6b, Holte By, Driftsleder Smith har som anført erhvervet sin Ejendom under Sagens Gang og har principalt protesteret mod Fredning, subsidiært kr: vet en Erstatning af Kr., mere subsidiært frafaldet Erstatning mod at opnaa visse Fordele, som Nævnet dog ikke finder at kunne etablere eller indgaa paa at medvirke til. Ejeren af M&tr.Nr. 6h, Holte, Direktør Saltorp protesterer pricipalt med Fredningens Gennemførelse og paastaar subsidiært Ret til Opførelse af Gartneribygninger med tilhørende B~boelse, mere suusidiært paastaar han sig tillagt en Erstatning stor Kr. og anfører til Begrundelse heraf, at denne Ejendom i fredet Stand vil være v~rdiløs for ham, efter at han har solgt Matr.Nr. 6b Holte, hvor paa Landbrugsbygningerne fandtes, ti) Driftsleder Smith. Herved skal Nævnet allerede nu bem~rke, at da denne Disposition af Direktør Saltorp er foretaget under Saeens Gang, kan dens for ham skadelige Følger under gensyn til Fredningslovens 22 ikke paaberaabes af ham som Erstatningsgrund. løvrigt har Direktør Saltorp stillet Krav om, at det Areal af hans Ejendom der aabnes for Almenheden, ved forsvarli Hegn adskilles fra hans øvrige Ejendom. Ejeren af MDtr.Nr. r og 12a, Sandbjerg, Grosserer Sv.,\nder- ~, har stillet Krav om Ret til at bebyg~e Matr.Nr. lr ~ed et passende Hus (Bjælkehus) og kræver subsidiært sig tilla!,:ten Erstatning stor 5.0~O Kr. E:,ierneaf M"trd!~ 'Jg6b, ::)andb~erp;, kræver E:rstatning

9 e e -4- efter N~vnets Skøn. Ejeren af Matr.Nr. 14c, Sandbjer~, protesterer principalt mod Fredningen og krever subsidiært en Erstatning stor Kr. ngen af Panthaverne har nedlagt nogen Paastand overfor N'Evnet. Foreløbig skal bemerkes, at selve Udsigtspunktet Høje Sandbjer i en lang Aarrække har været aabnet for Almenheden, idet et den 23.Februar 1916 tinglyst Gavebrev til Akademisk Skyttekorps hjemlede en saudan Ret ligesom dette Dokument pahlagde andre Servituter til Sikring af den særprægede ~aturtilstand, der bestaar paa dette Omrande. Nævnet kan eanske tiltræde, at Paastanden omfatter et ved sin Beliggenhed og storslaaede Skønhed særdeles fredningsværdigt Omra&_~, og Fredningens Gennemførelse skønnes derfor at have fuld Hjemmel i Fredningslovens l. NBvnet khn ligeledes tiltræde, at Grænserne for det fredede trækkes som foreslaaet af Udvalget vedrørende KøbE havnsegnens grønne Omraader, idet det herved sikres, at der for Eftertiden bevares et passende stort Omr3.de af en udpræget landskavelig Skønhed. N:evnet bestemmer herefter, at Fredningen skal gennemføres som paastaaet. Nævnet kan derhos tiltræde det af Lodsejerne opstillede Krav om, at det Areal, der aabnes for Almenheden, og Stien, der fra Vejen fører dertil, indhegnes paa forsvarlig Maade, og Nævnet maa finde det rettest, at dette sker ved ko~munal Foranstaltn~ng mod, at Udgiften til det eksisterende Hegns Udbedring og nyt Hegns Opsætning hvilken Udgift skønnes at ville andrage Kr., refunderes af de nedenn-evnte bidragsforpligtede. Endelig finder N~vnet at kunne bestemme, at Renholdelsen og Vedligeholdelsen samt Opsynet med det for Almenheden a~bnede Omraade, derunder Hegnet, efter T;()vensForskrift paalægges Søllerød Kommune, der delvis har erklæret sig villig dertil, mod at der iøvrigt ikke paalignes denne Kommune noget Bidrag til Fredningens Gennemførelse. Vedrørende de enkelte Ejendomme o~ disses Ejere skal bem~r- kes; ad Matr.Nr. 4o, 6f, 6g og 6q Holte: Disse Ejere stiller ikke direkte Krav om Erstatning, og da der ikke kan antages at blive stillet f~rø~ede Krav til standsættelse. af den ovenn~vnte Vej, som Følge af Fredningens Gennemførel-, ~, dels fordi der allerede før Sagens Rejsning har været offentlig Adgang til Høje 3andbjerg og dels fordi PaClstanden alene hjemler en F~rdselsret til Vejen og Nævnet for sit Vedkommende ikke stiller KrBv om Vejens Udvidelse eller Forbedring, kan Nævnet i det hele paalægge den citerede Fredningsservitut uden Erstatning. ad Matr.Nr. 6b Holte: Ejeren kr~ver i Erstatning Kr. Under Hensyn til Arealets Størrelse S8'nttil, at der ikke ved Frednin~ens Gennemførelse l~gses Hindring i Vejen for Ar8~lets landbrugsmæssige Udnyttel se som hidtil, findes l~rstatningen passende at kunne sættes til Kr.

10 -5- ad Matr.Nr. 6h Holte; Ejeren kraver i Erstatning Kr., hvilket efter Ejerens Forklaring skal udf,øre Al'enlets fulde Værdi. Han ønsker iøvrigt hele Arealet overtaeet af det offentlige. Nævnet finder ikke at kunne tilstede, at der opføres s~rlige Gartneribygninger m.m. paa dette Areal, der landurugsmrlssi,;thar været tilknyttet MCJtr.Nr. 6b ibd. som Lr.r:dbrugsjord,og det kan ikke blive et erstatningsforhøjende Mo~ent, at jenne Ejendom under Sagens Gang er udskilt fra den samlede Landbrugsejendom. Under Hensyn til Arealets Størrelse og til, at der aabnes Adgang til en mindre Del af Arealet, finder NÆvnet at kunne fastsætte Erstatnin~en til Kr. ad Matr.Nr. r og 12a 3andbjer~; ~ævnet fia~~r/at kunne gaa med til at tillade den Afvigelse fra Fredningspaastanden, at der som begæret tillades Ejeren at bebyg~e løjdeplateauet Matr.Nr. r med et Hus (Bbkhus). Selvom et saadant Hus meget vel kunde udføres paa en harmonisk tilfredsstillende Mande, mua det erkendes, at den udpræget landlige dyl, der er over hele Omraadet, derved vilde brydes og Fredningens Forman derved svækkes. Nævnet finder herefter under lfunsyn til Arealets Størrelse at kunne tillegge Ejeren i E:rstatning Kr. ad Matr.Nr. 6b og 6d Sandbjer~; nen disse 8jere tilkommende Erstatning findes pa~sende at kunne sættes til.ojo Kr. til hvsr. ad Mstr.Nr. 14c Sandbjerg; Ej eren har i et skriftlir;t ndlæg n.:ermeremotiveret sit Krav om en Erstatning paa 20.~DO Kr. N~vnet har indgaaende undersøgt Forholdene pua Stedet og maa un1er Hdnsyn til samtlige Forhold, herunder ogsaa at Areålet helt og holdent lieger indenfor Skovbeltet efter FL 25, fa:jtsætte den Ej',ren ti lkom;'))::nde Erstatnin~ til 1.8)0 Kr. ialt Til ~rstatnings-fordeling udkommer herefter; 3.0DO Kr " S.OOO " " l. J)O " 1.0()0 " " eller Kr. Af dette Beløb findes 1/3 forlods at burde udredes af Københavns og Frederiksberg Kommuner at fordele efter Folketal, medens Hesten fordeles efter de al~indelige Regler i FL 17, saaledes at Statskassen udreder S.934 Kr., medens Københavns Amtsfond udreder Kr. og Frederiksborg Amtsfond?oao Kr." Kend~lsen er forelagt overfredningsnævnet i medfør af naturfredningslovens 19, hvorhos den er ind3nket af driftsleder A.L.

11 -6- Smith, som ejer af matr.nr. 6b Holte, direktør B.Saltorp, som ejer af matr.nr. 6h Holte, hvilken ejendom under sagens behandling er overgået til grosserer Alfred Olsen, grosserer S.A.Andersen, som ejer af matr.nr. r og 12a Sandbjerg, gartner A.Månsson, som ejer af matr.nr. 6d Sandbjerg, eartner Henry Petersen og fru Asta Petersen, f. Møller, som ejere af matr.nr. 6b Sandbjerg, og direktør P.~.V. Lønborg, der under sbbens behandling er afgået ved døden som ejer af matr.nr. l4c Sandbjerg, alle med påstand om højere erstatning. Frederiksborg Amtsråd har derhos protesteret imod, at det ved kendelsen paalægges Frederiksborg amts fond sammen med Københavns amtsfond at udrede 1/3 af erstatningsudgiften. Søllerød s)gneråd, som under sagens behandling for fredningsnævnet erklær~de sig villigt til at overtage den fremtidige vedligeholdelwd og renholdelse af det omhandlede areal på betingelse af, at der ikke iøvrigt blev pålignet ko~~unen noget bidrag til fredningens gennemførelse, og som har tilbudt at opsætte hegn om det for almenheden ~b~ede område og langs begge sider af stien, der fører til dette, imod godtgørelse af de hermed forbundne udgifter, har protesteret imod, at disse udgifter i kendelsen er fastsat til et bestemt beløb, og mener iøvrigt, at et beløb på 3.JOO kr. m~ anses for utilstr~kkeligt. Sogner~det har endvidere protesteret imod, at vedligeholdelsen af hegnet pålægges kom~unen, og imod, at der ikke i kendelsen er truffet en ordning med hensyn til parkeringsforholdene. Overfredningsn~vnet har den 30.maj 1947 besigtig~t de fredede arealer og forhundlet med de ankende ejere og andre i sagen interesserede, hvorhos man har drøftet s "ven i nogle senere møder. Der opn~edes en mindelig ordning med driftsleder A.L.Smith idet overfredningsnevnet ikke for sit vedkommende ville modsætte sig flytning af en i henhold til stiloven på Smiths areal anlagt sti, s,hedes at den kommer til at gå mellem opgangen til højen og vinkelret pa vejen mod nord. løvrigt henvistes ejeren til om dette spørgsmål at rette henvendelse til udvalget vedrørende københavnsegnens grønne områder. Ejeren skal derhos være berettiget til at plante frugttræer i forbindelse med den bestående beplantning indtil den nye sti samt til p1 den østli~e side af denne at plante frugtbuske på den højere del og frugttræer på den lavere del af arealet,fter n~rmere aftale med konsulenten i naturfredningsspørgsmal. Erstatninr,en bliver som fastsat af fredningsn~vnet 2. r ),)O kr. Overfredningsnævnet har vedtaget at gå bort fra tanken om, at det offentlige skal opsætte og vedligeholde hegn, og i stedet søge tilvejebr~gt en erstatningsordning, Jer forudsætter, at ejeren selv ordner hegnsspørgsmålet. ~an har herefter opnaet overenskomst med Akademisk skytteforening og professor.p. Lund, således at der udbetales foreningen kr. og professor.p.lund kr., idet det overlades til de p~gældende, om de vil opsætte hegn eller affinde sig med de ulemper, som mangelen af hegn kan medføre. r ov3rensstemmelse med ønsker fremsat af de p8gældende ejere har overfredningsn~vnet tiltrsdt, at gartner.;'.m8nssonpå den fredede del af matr.nr. 6d Sandbjerg

12 -7- anlægger et stationært sprøjteanlæg og opfører et frugthus, gartner Henry Petersen på den fredede del af matr.nr. 6b Sandbjerg opfører et drivhus og planter frugttræer, og at direktør Lønborgs dødsbo p8 den fredede del af matr.nr. 140 Sandbjerg opfør'er 2 huse og planter fru~ttræer, alt på b~tingelse af, at de nermere planer forelægges fredningsnævnet til godkendelse. Da der ikke med disse tre ejere eller med grosserer S.A. Andersen og grosaerer Alf~ed Olsen har kunnet opnås enighed om erstatningsspørgsm~lene, har man i medfør af naturfredningslovens 20 forelagt disse spørgsmål for taksationskommissionen til afgørelse pe.grundlag af kende sens bestemmelser med de ændringer, som fremgår af det forenstbende. Overf:"ednine;cm_-,vnt;;t har.jverfor taksa tionskom.nisg ionen be:iu'rket,cl t Jt;;tved ers tatninp;ens fast s' telse bør tages i betrb6tning, at der f'ori:ldvidtangår ejendommene matr. nr. 6h af Holte og matr.nr. r og 12a af Jarrdbjerg bliver tale om f'lrøgede he6rlsi.ld;.:::ifter, at de fredede arealer Af matr.nr. Gb og 140 af 5andbjerp; li~ger indenfor 3'0 m fra skov, og at frednin~s~yndie;hederne iahe i medfør af ndlurfredningslnv~ns?5, 2. stk. ville have meddelt tiljudclse til baby gelse udover, hv9d rier er tilladt i hel'h.)ld til ovenst:~erl<..ig. l'8k01:l ti,)y]sko:nmis!:-;lonen 11;-.r he 1'1;1' Ler fsstsat ers tatnillgerne således: m3.tr.nr. l~ o id (~_:Jnd bjerg, direktør Lønborgs dødsbo... 5,),) kr. " " 6b 11 " t:artner Henry Petersen og fru 'cs ta Petersen... 8 JO 11 " " 6d " " t:urtner Al bert ~8nsson... ljoo " " " r, l2u 11 " ~ro[)::lerer:j.a. Ar dersen... 70JO " 11 " 6h af hlte grosserer Alfr. Olsen " Da ~verfredningsn~vnet i~vri~t kan tiltræde det i kendelsen anførte, hvorved s ~rlie bem'brkes, at man ikke har :nent at kunne im~dekomlliesøllerød s~gner~ds ønske om, at der træffes bestemmelse om indretning af parkeringsplads, vil Kendelsen være at stadfæste med de af det foranstående følgende ændringer, dog at f0rdelingen af erstatningsudgiften mellem Københavns og Frederiksborg amter i henhold til naturfredningslovens 17, l.stk., vil være at foretage af indenrigsminidteriet. T h i b e s t e m m e s ; Den af fredninl'sn'evnet for Københavns Amtsrådskreds den 16. j~li 1946 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer ved Høje Sandbjerg stadfæstes med de af det foranstående følgende ændringer. En plan mrkt. Sø lllb visende grænserne for det fredede omrade er vedhæftet n~rværende kendelse. r erstatning till~gges der Akademisk skytteforening (matr.nr. 6g Holte)... 8,)00 kr. professor.fl.jund(m&tr.nr. 6q Holte)...?()iO li driftsleder A.1.8mith (matr.nr. 6b olte)... 2JJll li erosserer lu1'r. elsen (mjlr.nr. oh!lolte).~ li grosserer J.A. \ndersen (~l::.ltr.nr. 12a, lr Jl.Jndbjel'f~) li,...,+...t. ~...f:".,.. _,.,r~"...

13 -8- overført gartner Alb. Mansson (matr.nr. 6d Sandbjerg). gartner Henry Petersen og fru Asta Petersen (matr.nr.6b Sandbjerg direktør P.E.V.Lønborgs dødsbo (matr.nr. 14c Sandbjerg). ialt kr. 10JO kr. Af erstatningsudgiften udredes 1/3 af Københavns og Frederiksberg kommuner fordelt efter folket81. Af resten udredes ~/3 af statskassen og 1/3 af Københavns og Frederiksborg amts fond efter indenrigsministeriets nzrmere bestemmelse.

14

15 FREDNNGSNÆVNET>

16 CTER~T UO \, ~/\2. OFN,ql.te RE Go ~.~R /()YS- /1 FULO,', r \<. Al=: 1.'_, ' r ~. -, FS 84/1945 ang. Fredning af Arealer ved Høje Sandbjerg, KENDELSE afsagt den 16. Juli Appelfrist 4 Uger..,.~ Ved Statsministeriets Skrivelse af 6. Aug blev der rejst Fredningssag med Hensyn til Arealer øst for Rude Skov omfattende Højdepunktet, Høje Sandbjerg, samt omliggende Arealer matriku1eret under Matr. Nr. 6 g Holte By, Søllerød Sogn, der ejes af Akademisk Skytteforening, " 6 f ibd, der ejes af Børnehjemmet Betlehem, ti "6 Q ibd, der ejes af Professor, ngeniør J.P o Lund, ti "6 b ibd, der efter Tingbogen ejes af Direktør Saltorp, men under Sagens Gang er overdraget til Driftsleder Smith, ti "6 h ibd, der ejes af Direktør SaltorP9 ti "4 ibd, der ejes af Grosserer A.W. Galle, " "12 a Sandbjerg, Birkerød Sogn, der ejes af Grosserer S.A. Anders en, ti "11' ibd, der ejes af samme, ti "6 d ibd, der ejes af Gartner Alb. Månsson, ti "6 b ibd, der ejes af Gartner Henry Petersen og Fru Asta Møller, " " 14 ibd, der ejes af Direktør P.E.V. Lønborg. Arealernes Omfang fremgaar af det denne Kendelse ved-

17 DSPENSATONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

18 !LP.JLJ;~LJ~_H. X af. OVF:kFE _.~....._. ~ ~mnhg~~'t/ VN:F/P8 _,.. ",. _~, ~ _... "" " K.E]{D~4;1SESPR01\OKOJ. ~... _ -._... _ o. _ "-..,... _.. År 1954) den l 'lo maj, afsagde overfrgdningsnævne"t p~ gr'undlag af ~'~,ll~~~~"=i",'l'l1: mundtlig...~~~~if) og skriftie votc::-ing f3lgendr; t i l l æ g s k e n d EJ l s e til ove'fredningsnm-mets kendolse af 18. december 1948 i sagen nr. :.693/46 vedrørende fredning af a:realer ved Boje Sandbjl.3rg. '-" Ved forn:bvnte kendelse p:~la.gdes der ejcjlldommen matr. nr. 14c af Sandbjerg, birkerød sognjog en række andl'8 ejendomme en fredningsser-' vitut, hvorefter det bo eo er forbudt p~ arealerne at opføre bygninger _af enhver art, herunder boder og skure, eller at anbringe andre indretninger, som kan virke mljprydende, derunder ledningsmaster og lign., samt uden fredningsmyndighedernes samtykke at foretage beplantning. Det tillodes dog ejeren af ovennævnte matr. nr. at opføre to huse ti på ejendommen samt at plant2 frugttræer. Under 9. september 1953 ansagte ]jlorsvarets bygningstjeneste om til-- ladese til at etablere en varslingsstation pu den ovennævnte ejendom. Det er oplyst, at anl~gget vil bostå af en underjordisk bebyggelse og 4 ca. ~O ro høje st;~lmaster, alt olr{~ivct af et ca. 2,50 m højt fle'l:ivær'kw heg,n. 4t; Fredningsn:nvnet for KøbE'nha'ms an:t, som i sin tid har haft frednings'- e~ugen til behandling, hal' udto.l t, at n':bv11eti.kke for [11t 'fl.;dkop.1f1h:mdo fandt anledning til at mods'ntte sig opførelden af elen projekterede varslingsstation.- Under en forhar..dline; i overfj'()dningsnævnet oplyste oberstlø j tnant ftich. Niels(m, Cl. t flyverv~ibenet oprindelig havde ønflket at nnb:rtnge stblmaste:t.'ne p8. toppen af Høje Sandbjerg. Af landskabelige grunde havde; man imidlertid valgt det lavere beliggende, i sagen omh~ndlede areaj.. Efter overfredningsnævnets cpfa-ctelse vil anlæggo t. ikke i s} væsentlig grad komme i 8'~rid med frcd~1ingens form~l, at der - osså når henvises til anl8ggets karaktc-:;r - er tilstr;e~{kelig begrundelse for at åfslå ansøgningenø Ovcrfredning8n~vnets kendolse af 18. december

19 (1 ltt~1948 vil derfor være at ændre, således at anlægget kan opføres. H8rom er- der den 21. november 1953 gi vet meddelelse til Forsvarets bygningstjeneste. T h i b e s t e m m e s : Den af overfredningsnævnet den 18. december 1948 afsagte kendulse vedrørende fredning af arealer ved Høje Sandbjerg skal ikke være til hinder f'or, at Forsva.rets bygningstjeneste p~ matr. nr. 14c af Sandbjerg, Birkerød sogn, opfører en varslingsstation bestående af en underjordisk bebyggelse og 4 ca. 30 m høje stålmaster, alt omgivet af et ca. 2~50 m højt fletværkshegn. 2. Udskriftens bekræftes. rigtighed ". (/"1 ~&-5Jf'_- F G:~:;{!,e J /. overfredningsnævnets rrekretær.- '.,

20 . /-4'[// REG. NR.~3~6 r:\i!fa(pj ~~191:-r) /r:: D,~~ /0 y~- ~:J/... /)/ " lii~\\\!islll ~',Hl'o:.1:!.v 1-- ~\;J.- Matr. nr. 6 f Holte by, Søllerød sogn. Anmelder: /J -lo., 3. APL 1 Q '10 1: n G ljg 1 t D E K L A R A T ON :!l ), 4 l l! \'e Undertegnede børnehjemmet "Bethlehem" ved dets bestyrelse,, der har opnået fredningsmyndighedernes tilladelse til ombygning og udvidelse af børnehjemmet, beliggende på matr. nr. 6.f Holte by, Søllerød sogn, i overensstenrnelse med projekt af 9. juli 1969, tegning nr. l, forpligter herved os og ftemtidigere ejere af ejendommen til ikke yderligere at udvide det bebyggede areal. Vi forpligter os og fremtidige ejere af ejendommen til ikke at C1llbrint;eskure, hønsehuse, kaninbure eller andre faste indretninger eller henlægge affaldsdynger, kompombunker eller lignende nærmere skellet til statsskoven, matr. nr. l a Rudeskov, Birkerød sogn, end 2,50 m., det vil sige 3,75 m. fra stengærdets østlige fod. Nævnt~ skel er beliggende 1,25 m. (2 alen) fra foden af stengærdet på den side, der vender bort fra skoven. Vi forpligter endvidere os og fremtidige ejere af ejendommen til ikke at forlange foretaget fældning eller opkapning af de træer, der fra skovbrynet strækker sig ind over skellet mellem ejendommen og skoven. Nærværende deklaration begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 6 f Holte by, Søllerød sogn, idet der med hensyn til servitutter h8nvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleret har Overfredningsnævnet og Hørsholm skovdistrikt. Holte, den./3 "-/.1("/) h 70

21 ... nd{"rt i dagbogen for reiskreds nr. 4 lyngby Civilret den - 3 APR Stempel: Kr. LYST,,

22 ~. _ U D S K R F T a f FORHANDLNGSPROTOKOLLEN FOR FREDNNGS- NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS. Ar 1985 den l. februar kl afholdt Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds møde på Søllerød rådhus, hvor da foretages: r.s. 375/1984: Ansøgning om tilladelse til udstykning af matr. nr. 6 f Holte, Høje Sandbjergvej 16p hvilken ejendom er omfattet af Søllerødfredningen. Nævnet var mødt således: l) formanden, civildommer l. Heide-Jørgenaen. l) det af Søllerød kommune udpegede medlem af nævnet, fhv. borgmester 2) det af Hovedstadsrådet udpegede medlem af nævnet, cand. scient Erik Sejrup var mødt landsretssagfører Erik 8igaard var ikke Mødt. Der frem1ag~es: l) skrivelse af 6. december 1984 fra Søllerød kommune til nævnet. 2) 2 kortbilag. J) fotokopi af skrivelse af ll.august 1984 fra advokat Jørn Løjstrup Hansen til Søllerød kommune. 4) fotokopi af skrivelse af 24. septe.ber 1984 fra advokat Søren Holck Andersen til Søllerød ko une.

23 5) fotokopi af skrivelse af 9. oktober 1984 fra Søllerød kommune til advokat Jørn Løjstrup Hansen. 6) fotokopi af skrivelse af lo. oktober 1984 fra landinspektør Erik H. Petersen til Søllerød kommune. 7) skrivelse af 6. november 1984 fra Søllerød kommune til nævnet. 8) fotokopi af skrivelse af 6. november 1984 fra Søllerød kommune til advokat Søren Holck Andersen. 9) skrivelse af 27. november 1984 fra Søllerød kommune til nævnet. lo) fotokopi af skrivelse af 27. november 1984 fra Søllerød kommune til børnehjemmet "Bethlehem". 11) skrivelse af 14. januar 1985 fra statsskovrider J.U. Wedel- Heinen til nævnet. 12) fotokopi af skrivelse af 16. december 1969 fra Overfredningsnævnet til Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds. 13) indkaldelse..1 14) skrivelse af 21. januar 1985 fra Fredningsstyrelsen til nævnet. 15) skrivelse af 24. januar 1985 fra advokat Jørn Løjstrup Hansen e Dannisøe og ingeniør Jens Holck Kristiansen. til nævnet. landinspektør Ole Nørgaard. For Søllerød kommune mødte afdelingsarkitekt Hogens For HovedstadsrAdets;,fredningsadainistration mødte Statsskovrider J.U. Wedel-Heinen var mødt. For Børnehjemmet "Bethlehem" mødte advokat H. Bolt- Jørgensen sam.en med formanden for børnehjem.ets bestyrelse, Lauritz Brandt. For landinspektør Erik H. Petersen mødte landinspektør Birte Hunck.

24 Ejeren af børnehjemmet, Claus Nielsen, var mødt. Eventuelle købere af den frastykkede parcel, Dorrit Nellemann og Kjell Gilbertson var mødt. Danmarks Naturfredningsforening, Fredningsstyrelsen, Københavns amtskommune, teknisk forvaltning, og advokat Søren Holck Andersen var ikke repræsenteret. Formanden åbnede mødet og redegjorde for anledningen til mødets afholdelse og dokumenterede Fredningsstyrelsens skrivelse af 21. januar 1985 til nævnet. Skrivelsen har sålydende indhold: "Ved skrivelse af 16. januar 1985, j. nr. F /1984 har fredningsnævnet indkaldt til møde om ansøgning om tilladelse til udstykning af parcel af matr. nr. 6 f Holte, Høje Sandbjergvej 16. Af det medsendte materiale, Søllerød kommunes ~rivelse af 27. november 1984 fremgar det, at styrelsen har udtrykt interesse for at erhverve ejendommen under forudsætning af, at der kan peges på en anvendelse til rekreative formål. denne anledning skal man efter oplysning fra Hovedstadsrådet meddele, at tanken o. at indrette det tidligere børnebjem til naturskole eller lignende efter indledende drøftelser mellem Hovedstadsrådet og kommunen synes opgivet, hvorfor styrelsen heller ikke har modtaget et egentligt forslag til en statslig erhvervelse af arealet. Styrelsen finder - bortset fra forslag om naturskole eller lignende - ikke grundlag for at anbefale en statslig erhvervelse af ejendommen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Perregaard og Hans Kristensen v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 7. december

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere