Velkommen til Neurorehabiliteringen Skive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Neurorehabiliteringen Skive"

Transkript

1 Velkommen til Neurorehabiliteringen Skive Regionshospitalet Skive Neurologisk Afdeling Neurorehabiliteringen Skive Skive Sundhedshus

2 Patientinformation Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Neurorehabiliteringen på Regionshospitalet Skive. I denne folder giver vi jer en række praktiske oplysninger om indlæggelsen i afsnittet. Afsnittet er et intensivt rehabiliteringsafsnit for patienter med senhjerneskade og andre neurologiske lidelser. Pleje- og behandlingsteamet består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykolog, logopæd samt socialrådgiver. Der er plads til 40 patienter i afsnittet. Du bliver tilknyttet faste kontaktpersoner. Disse personer vil så vidt muligt følge dig, mens du er indlagt. Vi vil gerne lægge op til et nært samarbejde med dig og dine pårørende. Målet med opholdet her er, at du i videst muligt omfang skal blive selvhjulpen. Træningen foregår i afsnittet, i terapierne, i terrænet og eventuelt i dit eget hjem. Vi betragter alle dagligdagens aktiviteter som en væsentlig del af rehabiliteringen. o N2051 Afdelingssygeplejerske Jytte Kjær Krarup o N2021 Afdelingssygeplejerske Margit Kristensen Afsnittets telefon og postadresse Hospitalets telefonnummer o Afsnit N2051, direkte nummer o Afsnit N2021, direkte nummer o Patienttelefon på N o Patienttelefon på N

3 Adresse: o Afsnit N2051 o Afsnit N2021 Regionshospitalet Skive Resenvej Skive Hjemmeside: - Afdelinger - Neurologisk Afdeling - Tværfaglig neurorehabilitering. I afsnittet er der en transportabel patienttelefon. Telefonen kan tilsluttes på alle sengestuer. Går du oppe, beder vi dig hjælpe med at passe patienttelefonen. Mobiltelefon Det er som hovedregel tilladt at bruge mobiltelefon på Regionshospitalet Skive. Vi forventer, at du bruger mobiltelefonen hensynsfuldt, så ringelyde og samtaler ikke generer de øvrige patienter eller personalet. Mobiltelefonen må ikke medbringes til træning, møder og under måltider. Hospitalet kan ikke udbetale erstatning, hvis mobiltelefonen bliver stjålet under opholdet. Afsnittet tilbyder at opbevare mobiltelefonen sikkert sammen med andre værdigenstande, hvis du skal til undersøgelse eller behandling i en af hospitalets andre afdelinger. Forespørgsler Telefonisk forespørgsel til indlagte patienter kan ske til personalet på alle tider af døgnet på telefonnummer o Afsnit N o Afsnit N Af hensyn til afsnittets arbejdsgang er det dog bedst klokken og klokken Hvis der er flere pårørende, forventer vi, at I gensidigt orienterer hinanden. Samtaler I starten af indlæggelsen vil du og din nærmeste pårørende blive inviteret til en samtale med pleje- og 3

4 behand lingsteamet. Sammen drøfter vi din tidligere og nuværende situation, og i fællesskab sætter vi mål for din rehabilitering. Før udskrivelsen arrangerer vi en samtale, hvor en repræsentant for din kommune inviteres til at deltage. Ved længerevarende indlæggelse kan der ved behov arrangeres en samtale, hvor vi gør status over forløbet, og hvor der lægges planer for resten af indlæggelsen. Pårørende For at dine pårørende kan blive fortrolige med, hvad du kan, er de meget velkomne til at deltage i din rehabilitering. Samarbejdet med dine pårørende prioriteres meget højt og er meget vigtigt. Pårørende har mulighed for overnatning mod betaling - spørg personalet. Hjemmebesøg Under indlæggelsen vil fysioterapeuten og/eller ergoterapeuten eventuelt arrangere og deltage i et hjemmebesøg. På hjemmebesøget vil du, nærmeste pårørende, behandlende fysio- eller ergoterapeut samt eventuelt en repræsentant fra kommunen vurdere behovet for eventuelle boligændringer og hjælpemidler. Endvidere kan den efterfølgende rehabilitering tilpasses de hjemlige forhold. Dagen vil typisk forløbe sådan: Kl Morgentoilette Kl Morgenmad Kl Specifik træning ved fysioterapeut, ergoterapeut og logopæd Kl Frokost Kl Middagshvil Kl Specifik træning ved fysioterapeut, ergoterapeut og logopæd Kaffe 4

5 Kl Kl Kl Kl Forskellige aktiviteter Aftensmad Træning med plejepersonalet ud fra din rehabiliteringsplan. Hvile, besøg, hygge m.m. Kaffe Sengetid efter ønske Personlige ejendele Du opfordres til at bruge dit eget tøj, gerne joggingtøj og shorts til træningsbrug. Medbring ligeledes udetøj. Det er vigtigt, at dit fodtøj sidder godt fast på fødderne, lædersåler er dog uhensigtsmæssige. Du bedes medbringe egne toiletartikler, og bruger du briller og høreapparater, er det også vigtigt at medbringe disse. Rehabilitering Rehabilitering foregår i et tæt samarbejde mellem dig, dine pårørende og det tværfaglige team. Rehabilitering foregår individuelt og i grupper. Rehabilitering foregår i alle dagligdags aktiviteter, såsom at komme i og ud af sengen, gå på toilet og i bad. Rehabilitering foregår også i daglige praktiske færdigheder, eksempelvis i spisestuen med at dække bord, rydde op og tørre bord af eller på stuen med at rede seng, ordne blomster og vasketøj m.m. Rehabilitering sammen med plejepersonalet foregår i døgnets 24 timer. Rehabilitering sammen med terapeuter, logopæder og neuropsykolog foregår i dagtiden på hverdage. Under indlæggelsen kan du møde følgende faggrupper: Læger Lægerne udgår fra Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg. De har det overordnede ansvar for behandlingsforløbet, herunder: 5

6 at gå stuegang, dog ikke daglig. Der kan arrangeres en samtale med en læge ved behov. Dette aftales med plejepersonalet at stille diagnoser at ordinere undersøgelser og behandling af den enkelte patient at drøfte din situation med andre afdelinger eller hospitaler at informere din praktiserende læge ved behov at følge dig ambulant efter udskrivelsen Plejepersonale Personalet på afsnittet består af en sekretær, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent elever. Det er plejepersonalet, der informerer, planlægger og koordinerer undersøgelser og behandling: modtager patienter udleverer og informerer om medicin har samtale med patient og pårørende i samarbejde med læge, ergo- og fysioterapeut 6

7 har kontakt til andre faggrupper har kontakt til kommunen planlægger udskrivelse Desuden rehabiliterer plejepersonalet i: den daglige pleje inkl. toiletbesøg opfølgning på træningen i spisesituationer. Ergoterapeuter Med ergoterapeuter træner du dagligdags færdigheder. Derfor planlægger ergoterapeuten i samarbejde med dig din rehabilitering med udgangspunkt i den hverdag, du havde, før du blev syg - og din nuværende situation. Det vil ofte dreje sig om: daglige færdigheder som personlig hygiejne, afog påklædning, madlavning og spisning, herunder træning af ansigtsmuskulatur og synkebevægelser, hvis der er lammelser i ansigtet adfærdsmæssige aktivitetsproblemer, såsom koncen trationsbesvær, nedsat hukommelse og opmærksomhed, problemer med at planlægge og ud- 7

8 føre almindelige dagligdags rutiner samt orienteringsproblemer instruktion og træning i brug af kompenserende hjælpemidler Ergoterapeuten vurderer i samarbejde med det tværfaglige team, om der er behov for hjemmebesøg, og om der er behov for hjælpemidler og boligændringer. Som en del af rehabiliteringen kan ergoterapeuten iværksætte selvtræning i form af kreative og interessebetonede aktiviteter. Rehabiliteringen sammen med ergoterapeuten kan foregå på sengeafsnittet, i ergoterapien, i dit hjem eller i nærmiljøet. Fysioterapeuter Med fysioterapeuten træner du de fysiske færdigheder, såsom: at kunne komme i og op af din seng at kunne bevæge dig i sengen at kunne flytte dig fx fra seng til stol eller til toilet at kunne komme omkring i kørestol eller gående med eller uden hjælpemidler 8

9 at inddrage den evt. lammede arm / hånd i ovennævnte aktiviteter specifik genoptræning af arm / hånd, af kroppens muskler (balancen) samt af benmusk lerne Træningen kan foregå på sengestuen, i senge afsnittene eller i fysioterapien. I fysio tera pien er der også mulighed for at træne i bassin, hvis terapeuten vurderer, at denne træ nings form er hensigtsmæssig / nødvendig. Træning kan desuden foregå udendørs fx i naturen, i trafikken eller i gågaden. Fysioterapeuten vurderer i samarbejde med det tværfaglige team, om der er behov for hjemmebesøg. Desuden vurderes behov for hjælpemidler og/eller boligændringer. Taleundervisning Efter en senhjerneskade kan der opstå taleproblemer. Det drejer sig især om nedsat sprogevne (afasi) og vanskeligheder med udtalen (dysartri). Logopæden vurderer problemet og sætter derefter ind med vejledning og taleundervisning efter behov. Taleundervisningen foregår i sammenhæng med den øvrige træning. Hvis der er behov for yderligere kontakt med logopæden, kan dette arrangeres ved henvendelse til plejepersonalet. Neuropsykolog Neuropsykologen undersøger, hvilke adfærdsmæssige funktioner der er bevaret efter en skade, og hvilke der måske er forringet. Den neuropsykologiske undersøgelse indgår i behandlingsplanlægningen og er med til at målrette genoptræningen til den enkelte samt til at adskille aktuelle følger af en hjerneskade og evt. forudgående psykologiske problemer. Desuden varetager neuropsykologen: supervision og vejledning af andre faggrupper i genoptræningen 9

10 enkeltstående samtaler med patienter og pårørende eller kortere samtaleforløb med henblik på information om skadens umiddelbare og mere langsigtede følger og bearbejdning heraf vurdering af prognose og behandlingsmulig heder, herunder afklaring af, hvilken genoptræning du fortsat kan have gavn af efter udskrivelse fra hospitalet vurdering af sociale følger som fx erhvervsevne og behovet for revalidering Neuropsykologen deltager eventuelt i møder med eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udskrivelse og fortsættelse af anden form for genoptræning. Diætist Efter en senhjerneskade kan der opstå problemer med at tygge og synke almindelig mad. I den forbindelse er sondeernæring nogle gange en - ofte midlertidig - løsning for at få dækket behovet for næringsstoffer. Diætisten beregner dit behov for næringsstoffer og vurderer, hvilket sondeprodukt der er bedst egnet til dig. Diætisten kan desuden vejlede dig og dine pårørende om specifikke diæter eller i forbindelse med ernæringsmæssige problemer. Vejledningen tager udgangspunkt i dine sædvanlige kostvaner og kan fx dreje sig om: kost ved overgang fra sondeernæring til almindelig mad optimal ernæring, hvis du er småt spisende / har dårlig appetit kost med ændret konsistens (ved tygge- eller synkeproblemer) diabetesdiæt eller diæt ved forhøjet kolesterol Socialrådgiver Socialrådgiverens arbejde på hospitalet er at rådgive indlagte patienter og deres pårørende i tæt samarbejde med læger, plejepersonale og andre faggrupper på hospitalet, hvor der er sociale og økonomiske problemer i forbindelse med sygdom og indlæggelse. Socialrådgiveren kan bl.a. hjælpe med: 10

11 generel rådgivning om sociale rettigheder og muligheder rådgivning om reglerne for sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension rådgivning om forsikringsforhold, pensionsforhold og udbetaling af forsikring for kritisk sygdom rådgivning om økonomiske forhold ansøgning om hjælpemidler og dækning af merudgifter i forbindelse med et handicap eller en alvorlig sygdom oplysninger om henvisninger til psykolog og andre instanser kontakt til kommunerne og andre offentlige instanser udformning af fuldmagter og forskellige værgemål Både patienter og pårørende kan selv kontakte hospitalets socialrådgiver - eller man kan kontakte afsnittets personale, der så formidler kontakten til socialrådgiveren. Præst Der er tilknyttet en hospitalspræst til afsnittet. Spørg plejepersonalet. Personalet vil være behjælpelig med at etablere kontakten til præsten, hvis du ønsker en samtale. Hver tirsdag er der gudstjeneste. Se opslag om dette i afsnittet. Gudstjenesten kan også høres i radioen. Besøg Besøgende er velkomne i afsnittet. Vi forventer, at de besøgende respekterer den enkelte patients behov for træning og hvile - se venligst side 4 og 5. Vi beder om, at besøg koordineres, så den enkelte patient ikke trættes af for mange besøgende. Hygiejne På grund af smitterisiko er det nødvendigt, at du og dine pårørende bruger håndsprit i henhold til forskrifterne i afsnittet. Spørg i øvrigt personalet. 11

12 Potteplanter må ikke medbringes, da de udgør en smitterisiko. Weekend Som en del af rehabiliteringen opfordres du til at tage hjem i weekenden, så snart din tilstand tillader det. Du kan eventuelt låne hjælpemidler med fra afsnittet, og der kan muligvis tilbydes hjemmehjælp fra kommunen. Skulle din tilstand ændre sig under en weekendorlov, skal du kontakte afsnittet. Der er ikke mulighed for at træne med fysio- eller ergoterapeuter i weekenden, men træningen, som indgår i de daglige aktiviteter sammen med plejepersonalet, vil også foregå i weekenden. Transport Transport til og fra hjemmet skal du og dine pårørende som hovedregel selv sørge for. Du kan henvende dig til personalet, hvis du har begrænsede transportmuligheder. Personalet har en folder om kørselsmuligheder. Har du selv et Falck-abonnement, er der ofte mulighed for en hjemtransport pr. måned. Transport til og fra undersøgelser under indlæggelsen sørger vi for. Automater Der findes en slikautomat med begrænset udvalg ved siden af Akutklinikkens venterum. Åbningstider for kantinen Mandag - fredag klokken Røgfrit hospital Hospitalet er totalt røgfrit - både indendørs og udendørs. Der er med andre ord rygeforbud for alle på hele hospitalets område / grund. Dog er det tilladt for patienter og pårørende at ryge i rygepavillonen i haveanlægget bag hospitalets forhal. 12

13 Alkohol Alkohol påvirker hjernen. Og hvis man har en skade i hjernen, kan alkohol påvirke anderledes end vanligt. Indtagelse af alkohol er derfor ikke foreneligt med intensiv rehabilitering. Pas godt på dine ejendele Lad smykker, større kontante beløb og lignende blive hjemme. Hospitalet har ikke mulighed for at yde erstatning, hvis noget bliver væk. Det gælder også mobiltelefoner. Af samme grund bør du ikke lade noget af værdi ligge frit fremme, når du ikke kan holde øje med det, fx når du er i bad. Radio og tv Der er radio ved hver seng og mulighed for at tilslutte fjernsyn. Vi forventer hensynsfuld brug og opfordrer dig til at bruge høretelefoner. Vi forventer, der er ro på stuerne klokken 22. Frisør Det er muligt at få en frisør til at komme i afsnittet, hvis du gerne vil klippes, men du skal selv betale for klipningen. Ret og pligt som patient Få information om dine rettigheder og pligter som patient på vores hjemmeside dk > Patienter og pårørende > Ret og pligt som patient. Her kan du få oplysninger om følgende forhold: Du har frit sygehusvalg Kørsel til og fra hospitalet Røgfrit hospital - ude og inde Pas godt på dine ejendele Gæsteadgang til trådløst internet Brug din mobiltelefon hensynsfuldt Du får en eller flere kontaktpersoner Hvis du har brug for tolk Giv besked, hvis du midlertidigt forlader afsnittet eller hospitalet 13

14 Du har ret til at få information om dit helbred og muligheder for behandling Du bestemmer selv, om du vil undersøges og behandles Videnskabelige forsøg, livstestamente, organdonation og obduktion Du kan se din journal Sundhedspersonalet har tavshedspligt Sundhedspersoners mulighed for at læse helbredsoplysninger om dig Din praktiserende læge får et resumé af behandlingsforløbet Bliver du udsat for noget utilsigtet på hospitalet - så fortæl os om det Hvis du vil klage eller søge erstatning Juridisk vejledning om dine rettigheder som patient Hjælpemidler skal afleveres igen Hospitalstøj skal afleveres igen Parkering Ny hovedindgang (indgang 22) til Receptionen og til Akutklinikken findes i nordenden af bygning 22 - ved korttidsparkering P6. I tidsrummet klokken er der kun adgang gennem indgang 22. Afsnit N2051 ligger på 5. etage i bygning 20. Afsnit N2021 ligger på 2. etage i bygning 20. Adgangsforhold: Er du dårligt gående eller i kørestol, er der kun adgang via Akutklinikken eller indgangen til forhallen via P2. P1 P2 P3 P4 P5 P6 86 pladser - anbefales gangbesværede til fysioog ergoterapien. 78 pladser. 31 pladser - højst 3 timer - anbefales gangbesværede til øvrige afdelinger. 43 pladser. 23 pladser. 3 pladser - højst 30 minutter - handicapvenlige. 14

15 Kompagnigade P 5 Allégade P isotot8.cdr N V Ø S P 4 25 Akutklinik Reception P P 3 Resenvej Bus Bus Forhal 20 P 1 Forhal P 2 H. Kjems Allé Jyllandsgade 15

16 Bykort over Skive NEU_velk_neurorehab.indd Revideret januar 2014: Afd.sygepl. Margit Kristensen, afd.sygepl. Jytte Kjær Krarup og afd.terapeut Ulla Bleshøy. Tegninger: Marie Lindegaard Silk 120 g Resenvej Skive Tlf Tlf. direkte (N2051) / (N2021)

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Psykiatrisk Afdeling Svendborg Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 71 Offentligt Patientinformation Psykiatrisk Afdeling Svendborg Marts 2013 Valdemarsgade 53 5700 Svendborg Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1

SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1 SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1 ATIENT- INFORMATION Vi byder dig velkommen på Sygehus Viborg, organkirurgisk afdeling K 11 på Viborg Sygehus. I organkirurgisk afdeling findes organkirurgisk

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation Patientvejledning Generel vejledning i forbindelse med din operation Aleris-Hamlet deltager i Sundhedsministeriets landsdækkende undersøgelser om patientoplevelser. Det er en stikprøverundersøgelse og

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Praktiske oplysninger til patienter og pårørende

Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Indhold Besøgstider side 3 Hvis du er pårørende side 3 Håndhygiejne side 4 Medbring ved indlæggelsen side 4 Medbring ikke ved

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre Når børn får kræft - en bog med gode råd og vejledning til forældre BØRNEONKOLO G I S K AFDELING Når børn får kræft 2009 Pædiatrisk Klinik II Juliane Marie Centret Rigshospitalet Tekst Bogen er skrevet

Læs mere

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Indholdsfortegnelse 2 Hvordan foretages operationen? 4 Forberedelser til operationen 5-6 Kom i form Medicin

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit Patientens bog, Skive Indholdsfortegnelse 1. Patientens bog 2. Telefonnumre 3. Hvornår skal du kontakte medicinsk dagafsnit? 4. Mødetider 5. Kørsel til og fra hospitalet 6. Medicinliste 7. Blodprøveværdier

Læs mere

En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum

En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum Velkommen til Holmegårdsparken De står over for at skulle flytte på plejehjem.

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere