Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev"

Transkript

1 UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse af Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev 12 stk. 3 Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Xxx xxx 2013 Haderslev Kommune Nat. v vers. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 Kommunens afgørelse Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé... 5 Placering:... 5 Lugt:... 5 Transporter:... 6 Ammoniak belastning og værdifuld natur Offentlighed Generelle forhold Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Nat vers. 1 1

3 5.1 Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Gyllekøling Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Påvirkninger af søer og vandløb Kvælstof og fosfor til fjord & hav Natura 2000 og arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Kvælstof til grundvand Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger Egenkontrol og dokumentation Offentliggørelse, klagevejledning og underretning Bilag 1. Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 2. Kort med placering af anlæg Bilag 3. Plantegning tilbygning Bilag 4. Gyllekølingsanlæg, dimensionering Bilag 5. Kort over naboer Bilag 6. Beredskabsplan Bilag 7. oversigt, vilkår fra miljøgodkendelse 23. marts 2010 som gælder for hele anlægget Bilag 8. Oversigt, vilkår fra nærværende miljøgodkendelse som er gældende ved meddelelse Nat vers. 1 2

4 DATABLAD TITEL: 12 STK 3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE ANSØGNING: NR VERSION 2 DATO FOR GODKENDELSE: 23. MARTS 2010 BEDRIFTENS NAVN: KOBBELSKOV CVR-NR OG P-NUMMER: OG CHR NUMMER: EJENDOMSNUMMER: : MATR. NR :421 EJERLAV: Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup ADRESSE:Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev BEDRIFTS EJER OG ANSØGER: AVLSCENTER ESKEGÅRD I/S V/ERIK OG JØRGEN SCHULTZ, TLF. NR , ANSØGERS KONSULENT: LARS SCHMIDT, KOLDING HERREDS LANDRUGSFORENING, NIELS BOHRVEJ 2, 6000 KOLDING, TLF. NR TILSYNSMYNDIGHED: HADERSLEV KOMMUNE Nat vers. 1 3

5 KOMMUNENS AFGØRELSE Haderslev Kommune meddeler tillæg til 12 miljøgodkendelse af 23. marts 2010, efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12, stk. 3 på Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev, matr. nr. 421, Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup for udvidelse af den midterste staldbygning med max. 20,3 meter svarende til max. 650 m 2 incl. rampe og dyrlægerum. Antal dyr/stipladser reduceres med ca. 10% i eksisterende staldanlæg, og hæves tilsvarende i ny tilbygning. Der er ikke ansøgt om ændring eller udvidelse af dyreholdet og ejendommen drives videre med det tilladte dyrehold på 369,94 DE svarende til smågrise (7,3-32 kg), polte/slagtesvin ( kg). Tillægget meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Vilkår i eksisterende miljøgodkendelse af , som ikke erstattes ved dette tillæg, er gældende for hele bedriften -se bilag 6 til denne tillægsgodkendelse. Der er med dette tillæg til miljøgodkendelsen dispenseret fra lovens krav til afstand til vej og naboskel ( 8 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv.). Der er ikke med denne miljøgodkendelse taget stilling til evt. tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven. Miljøgodkendelsen er udarbejdet af: Haderslev Kommune, Natur og Landbrug, xx.xx dato Sagsbehandler: Anne-Lene Jørgensen, miljømedarbejder Kvalitetssikring: Lis Nowak, miljømedarbejder Journalnummer: 13/7925 Anne-Lene Jørgensen Haderslev Kommune Nat vers. 1 4

6 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Avlscenter Eskegård I/S, v/erik og Jørgen Schultz, Møllegyde 9, 6100 Haderslev har ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse for: Der ansøges om en forlængelse af den midterste af de nuværende svinestalde på staldanlægget beliggende Fjelstrup Landevej 9, med max. 20,3 meter, svarende til max. 650 m² jf. vedlagte kortbilag og inklusiv en karnap med udleveringssluse og dyrlægekontrolrum. Tilbygning ønskes etableret som en naturlig forlængelse af den mellemste svinestald, som forlænges i retning mod vejen. Antal dyr / stipladser i bestående stalde reduceres med ca. 10% og hæves tilsvarende i ny tilbygning. Der ansøges ikke om udvidelse eller ændring i sammensætningen af dyrehold, ligesom øvrige miljøparametre herunder gødningsproduktion og arealer vil være uændrede. Ansøgningen skyldes stigende krav til pladsforholdene til produktion af avlsdyr, idet markedet stiller krav om dette. Ligeledes er øget plads en forudsætning for bedre veterinært at kunne forebygge infektioner, herunder salmonella. Endelig medfører de nye avlstekniker vedrørende genometrisk selektion øget behov for at kunne separere dyr. Der er således behov for at reducere belægningen pr sti med i gens. 1 gris pr sti. Dette medfører forøgede pladskrav for at kunne rumme den samme og nuværende miljøgodkendte produktion. Stiindretningen og dyreholdet i det nye afsnit følger de eksisterende frats stalde hvor der opdrættes avlsdyr fra kg. Ansøgning nr om tillæg til miljøgodkendelse er indsendt til Haderslev Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 08. marts Til ansøgningen er anvendt IT skema som er tilrettet kopi af det oprindelige skema 6459 ver IKKE TEKNISK RESUMÉ Avlscenter Eskegård ansøger ved dette tillæg om en forlængelse af eksisterende svinestald med max. 20,3 meter, svarende til ca. 650 m². Det tilladte dyrehold forbliver uændret på smågrise 7,3-32 kg og polte/slagtesvin kg. Antallet af stipladser forbliver uændret idet antal stipladser i de eksisterende stalde reduceres og det reducerede antal pladser genetableres i det nye staldafsnit. PLACERING: Den ansøgte tilbygning placeres som en naturlig forlængelse af den nuværende mellemste stald. Bygningens ydre mål, herunder højde, følger den nuværende stald ligesom byggestil og materialer følger den nuværende stald. Da staldforlængelsen placeres i mellem to eksisterende stalde vil det nye staldafsnit ikke eller i kun meget ringe grad være synligt fra omgivelserne. LUGT: Der er uændret lugtafgivelse fra det ansøgte. Den beregnede geneafstand til nærmeste nabo Fjelstrup Landevej 5 er uændret 246 m. Geneafstand til nærmeste samlet bebyggelse og byzone forøges ikke. Nat vers. 1 5

7 TRANSPORTER: Ingen ændringer. AMMONIAK BELASTNING OG VÆRDIFULD NATUR Der sker ingen ændring i den samlede ammoniakudledning og det nye staldanlæg placeres ikke nærmere til sårbare naturområder. 1.3 OFFENTLIGHED Ansøgningen blev offentliggjort på Haderslev Kommunes hjemmeside fra den 19. juni 2013 til den 03. juli Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen. Udkast til tillæg til miljøgodkendelse er den 10. oktober 2013 udsendt til høring hos naboer og skønnede parter i sagen, ansøger selv og en række organisationer og private personer, der har anmodet herom. Der har været frist til afgivelse af bemærkninger på 3 uger frem til og med den 01. november 2013 klokken Der er kommet følgende bemærkninger: Nat vers. 1 6

8 2 GENERELLE FORHOLD Tillæg til miljøgodkendelsen omfatter tilbygning til stald på ejendommen Kobbelskov beliggende Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen med CHR nr Ejendommen har CVR og P nr og Avlscenter Eskegård I/S ønsker på ejendommen Fjelstrup Landevej 9 med tillæg at udvide staldbygning med max. 20,3 meter svarende til max. 650 m 2. Det nuværende dyrehold ændres ikke i forbindelse med tillægget. Antal dyr / stipladser reduceres med ca. 10% i eksisterende stalde og hæves tilsvarende i ny tilbygning til stald. Der er tilkøbt yderligere jord til udbringning af husdyrgødning, hvilket anmeldes til Haderslev Kommune efter lovens krav om arealudskiftning jf. 15. Kommunen laver herefter en vurdering af de nye arealers sårbarhed m.v. Vurderingen bliver fremsendt særsklit, der er derfor ikke behandlet ændrede arealer i dette tillæg. 2.1 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD Det er kommunen der vurderer om ændringer på bedriften, skal udløse krav om tillæg til miljøgodkendelsen. Udskiftning af arealer skal anmeldes til kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan ske uden en ny godkendelse såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare, jf. 15 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Ændringer i ejerforhold skal meddeles kommunen. 2.2 GYLDIGHED Det ansøgte ventes effektueret umiddelbart efter at godkendelsen måtte foreligge. Vilkår 1. Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 2. Tillægget til miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og at der er indsat et dyrehold, der svarer til det godkendte dyrehold i staldanlægget. Med udnyttet menes her, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende aftale med relevante håndværkere eller entreprenører af bygge- og anlægsarbejdet, herunder et tidspunkt for udførelsen. Endvidere skal der være indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke at være nået inden for tidsfristen. 2.3 RETSBESKYTTELSE Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. 40, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Vilkår i miljøgodkendelse af , som ikke erstattes ved dette tillæg, er gældende for hele bedriften se bilag 6. Nat vers. 1 7

9 Dette tillæg til miljøgodkendelse omfatter både eksisterende og den nye tilbygning.der sker ingen ændring i dyreholdets størrelse, hvilket betyder at der ikke sker ændringer omkring udspredningsareal. Arealer er derfor ikke medtaget i dette tillæg til miljøgodkendelse. 2.4 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSEN Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Denne tillægsafgørelse ændrer kun delvis på ejendommens 12 miljøgodkendelse. Det er derfor planlagt at foretage den første revurdering af 12 miljøgodkendelsen i Hvis der kommer opdaterede BAT konklusioner forinden den anslåede dato skal revurderingen foretages i overensstemmelse hermed. Dette tillæg tages op til revurdering sammen med 12 miljøgodkendelsen i Nat vers. 1 8

10 3 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FOR- HOLD 3.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Husdyrbruget er placeret i landzone, med ca. 460 m til den nærmeste nabo (Fjelstrup Landevej 5) fra den nye tilbygning, mens den nærmeste byzone er beliggende i en afstand på ca. 740 m. Der er ca. 700 meter til nærmeste byzone, der også er ligger i Fjelstrup. Der er ca meter til nærmeste område, der er udlagt til rekreativt område og ca meter til sommerhusområde, begge områder ved Sandersvig, der ligger øst-nordøst for Fjelstrup Landevej 9. Derudover er der et rekreativt område ca. 690 meter sydvest fra ejendommen. Beliggenheden af nærmeste nabo, samlede bebyggelse og byzone i forhold til husdyrbruget Fjelstrup Landevej 9 fremgår af bilag 4. Staldanlæggene beliggende Fjelstrup Landevej 9 er beliggende i en afstand fra følgende i forhold til afstandskrav i Husdyrlovens 8 (krav er i parentes): Ikke-almene vandforsyningsanlæg (25 m): over 500 meter. Almene vandforsyningsanlæg (50 m): over 400 meter (Fjelstrup Vandværk). Vandløb, herunder dræn, og søer (15 m): ca. 70 meter til vandløb og ca. 30 meter til sø ( 3-beskyttet). Offentlig vej og privat fællesvej (15 m): under 15 meter (ca.11 m fra ny stald og 6 m fra ny gyllebeholder).-undersøge ejerforhold vedr. vejafstanden om der skal dispenseres. Levnedsmiddelvirksomhed (25 m): over 400 meter. Beboelse på samme ejendom (15 m):ca. 500 meter, idet staldene er en udflytning fra ejendommen Fjelstrup Landevej 9. Naboskel (30 m): ca. 63 meter fra den nye tilbygning til den nærmeste nabomatrikel nr Der er i ansøgningen søgt om dispensation fra Husdyrlovens afstandskrav i 8 til privat fællesvej fra den nye stald. Ansøgningen er begrundet med, at stalden ønskes anlagt med den angivne placering for at få så samlet en bygningsmasse som muligt. Eksisterende byzone: 745 meter (Fjelstrup) Eksisterende sommerhusområde: meter (Sandersvig) Planlagt sommerhusområde: 12,8 km SØ for ejendommen (på Årø) Eksisterende rekreativt område: meter N eks. turistområde. 740 meter S, SØ cykelrute. Planlagt rekreativt område: Planlagt grønt område 694 meter sydvest planlagt areal til feriefritidsformål (21.10.RE.03) Områder der i lokalplan er udlagt til boligformål: Fjelstrup (21.10.BO.03) 745 meter syd for ejendommen. Nat vers. 1 9

11 Derudover er det oplyst afstande fra Fjelstrup Landevej 9 til følgende: Strandbeskyttelseslinie: ca. 3,6 km Ø Klitfredningslinie: ikke aktuel Skovbyggelinie: nyt tilbygning til staldanlæg ligger ca. 40 meter fra skovbyggelinie. Sø- og åbeskyttelseslinie: ca. 1,2 km S Kirkebyggelinie: ca. 950m SV ( Fjelstrup) Fortidsmindelinie: Fredet fortidsminde: ca. 2 km SØ KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Husdyrbrugets projekterede anlæg ligger udenfor fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinier. Den nye tilbygning ligger ca 40 meter fra skovbyggelinie (for en skov, der ligger nord for ejendommen). Langs med en del af udbringningsarealerne findes der beskyttede jord- og stendiger. Derudover er der jord- og stendiger langs med Fjelstrup Landevej / Åsbakkevej, hvor stalden kommer til at ligge, på vejens sydside. Langs med vejens nordside ud for staldene er der ingen diger. Digerne er beskyttet af museumslovens 29a og må ikke ændres, beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra kommunen. Alle afstandskrav i henhold til 8 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med undtagelse af kravet til privat fællesvej. Med denne miljøgodkendelse gives dispensation for afstand til privat fællesvej, således at staldtilbygningen kan opføres i en afstand på minimum 11.5 meter til staldhjørne - mod de 15 meter som er lovbestemt. Haderslev Kommune er ejer af den private fællesvej Fjelstrup Landevej. Det vurderes på det oplyste grundlag, at der kan dispenseres for afstandskrav til privat fællesvej. Kommunen vurderer, at alle øvrige bygge- og beskyttelseslinier, er overholdt. 3.2 PLACERING I LANDSKABET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Den nye tilbygning ventes ikke at få visuel indvirkning på landskabelige værdier, idet tilbygningen placeres mellem to eksisterende stalde. Stalden følger i udformning og byggestil den eksisterende stalds bredde og højde. Fra sydsiden vil gavlenden af stalden komme tættere på den private fællesvej, men skærmes samtidig mod syd af det levende hegn som løber langs vejen. Staldforlængelsen vil således ikke eller kun i meget begrænset omfang kunne ses på afstand af staldanlægget. Der er ikke særlig værdifulde landskabsudpegninger og beskyttelseslinjer i nærområdet. Naturområder med særlig naturbeskyttelsesværdi: 1,1 km S (område med naturinteresse) Områder med landskabelig værdi: ca. 6,4 km V (ved Christiansfeld) Uforstyrrede landskaber: ejedommen er beliggende i uforstyrret landskab Områder med særlig geologisk værdi: 4,3 km N Rekreative interesseområder: ca. 3,2 km N eks. turistområde og rekreativt område 690 meter SV for ejendommen. 740 meter S, SØ cykelrute Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer: ca. 3,6 km SØ (Ørby) Kirkelandskab: ca. 530 meter SV (Fjelstrup) Kystnærhedszonen: ca. 960 meter S P-lavbundsarealer incl. evt. okkerklassificering: der er lavbundsarealer ved mark 46-0, 24-0 og 8-0. Arealerne er ikke omfattet af okkerklasse. Skovrejsningsområder: ca. 3,4 km Ø (Sandersvig) Nat vers. 1 10

12 Fredede områder: ca. 1,1 km SV (Fjelstrup) Kommunens bemærkninger og vurdering Ejendommen ligger i et område, der er udpeget som uforstyrret landskab i regionplanen. Der er tale om et åbent landskab, præget af landbrugsejendomme med spredt landbrugsbebyggelse samt byen Fjelstrup syd for ejendommen. Med placering af en ny tilbygning som forlængelse af en eksisterende stald vil bygningsmassen fremtræde som en samlet enhed. Kommunen vurderer, at tilbygningen ikke vil forringe de landskabelige- kulturhistoriske- naturmæssige- geologiske- eller rekreative værdier i området. Baggrundet herfor er, at de landskabelige hensyn tilgodeses ved udbygning af den eksisterende skærmende beplantning samt de valgte materialer, Der skal ansøges om byggetilladelse til byggearbejder/ombygninger i medfør af Byggeloven (ansøgningsskema, Bygningsreglement (BR-08)). VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 3. Den nye bygning opføres med en længde på maksimalt 20,3 meter, en bredde som den bestående staldbygning og et grundplan på maksimalt 650 m 2 og i overensstemmelse med ansøgningen. Bygningen skal opføres i samme højde, materialer og farver som de bestående stalde på ejendommen. 4. Udleveringrampen skal have afløb til gyllekanaler/gylleopsamling. Nat vers. 1 11

13 4 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 4.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Det fremgår af ansøgningen, at dyreholdet i ansøgt drift vil være fordelt i staldbygninger, som i nedenstående skema (placeringen af staldene fremgår af bilag 2): Ansøgt staldforlængelse samt ændret stipladsfordeling: Antal dyr / stipladser reduceres med ca. 10 % i eksisterende stalde og hæves tilsvarende i nyt staldafsnit. Samlet antal årsdyr og stiplader er uændret i fht. den nuværende godkendelse. Staldafsnit nr. Vægt- /aldersgræns er Antal prod. dyr/år Stipladser DE Smågrise toklima, delvis spalter eksisterende stald Polte/sl. svin, delvis spalter % fast, eksisterende stald Smågrise toklima, delvis spalter eksisterende stald. gyllekøling Polte/sl. svin, delvis spalter % fast, eksisterende stald. gyllekøling Smågrise toklima, delvis spalter. 1 7, , ,2 2 7, , ,63 3 7, ,12 Ny staldforlængelse Nat vers. 1 12

14 Polte/sl. svin, delvis spalter % fast, Ny staldforlængelse Polte/sl. svin, delvis spalter % fast, Ny staldforlængelse , ,85 Dyreenheder i alt 369,94 Tilbygningen indrettes med delspalter med % fast gulv. Den nuværende udleveringsrampe fjernes og genplaceres ved bygningens gavlside. Gylle føres til gyllebeholder, afløb fra rampe føres til opsamling i gyllekanaler eller gylleopbevaringsanlæg. Der etableres gyllekøling i den nye tilbygning og varmen fra gyllekølingen indgår i bedriftens energisystem til opvarmning af staldene. Ventilation er som for de øvrige stalde frekvensstyret undertryksventilation af typen kombidiffus, samt køle- og overbrusningsanlæg. Afkasthøjde og type uændret og etableres som frekvensstyret højtryksanlæg samt temperatur-styret køleanlæg. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING På baggrund af den indsendte ansøgning vurderer Haderslev Kommune, at staldsystemet lever op til BAT ved: Staldindretning 50-75% fast gulv Etablering af gyllekøling hvorfra varmen bruges til opvarmning af staldene på ejendommen. For slagtesvin gælder et reduktionskrav på 30 % ved ansøgninger hvilket gælder for denne ansøgning. Der fremgår af ansøgningsskemaet nr version 2, at det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager er opfyldt for den nye staldtilbygning. Haderslev Kommune vurderer, at det ansøgte staldsystem lever op til BAT for staldindretning. 4.2 VENTILATION MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ventilation i den nye tilbygning udføres efter samme princip, materialer m.v. som det bestående ventilationsanlæg i de øvrige staldafsnit. Derfor stilles der ikke yderligere vilkår for ventilationssystem i den nye tilbygning, og der henvises til de eksisterende vilkår som gælder for hele bedriften, se bilag FODRING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår fodring, Derfor er fodring af de svin som går i den nye staldtilbygning omfattet af de i bilag 6 nævnte vilkår. Nat vers. 1 13

15 4.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår energiog vandforbrug, men er omfattet af de i bilag 6 anførte vilkår. 4.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Udledningstilladelse behandles efter anden lovgivning og fremsendes særskilt hvis tilbygningen giver anledning til ændringer eller tilføjelser. 4.6 AFFALD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår affald, derfor er affald omfattet af de allerede godkendte vilkår, se bilag RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår råvarer og hjælpestoffer, men er omfattet af de i bilag 6 anførte vilkår og den reviderede beredskabsplanen i bilag DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår driftsforstyrrelser eller uheld, men er omfattet af de i bilag 6 anførte vilkår og den reviderede beredskabsplanen i bilag 5. Nat vers. 1 14

16 5 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 5.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ingen ændringer i gødningsmængder eller typer idet der ikke sker øgelse af dyreholdet eller ændret sammensætning. Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår gødningstyper eller mængder og er omfattet af de i bilag 6 anførte vilkår. 5.2 FLYDENDE HUSDYRGØDNING Ingen ændringer i mængder eller sammensætning, er omfattet af de i bilag 6 anførte vilkår. 5.3 GYLLEKØLING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE For beregning af gyllekølingsanlæggets størrelse se bilag 4. Nat vers. 1 15

17 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Gyllekølingsanlægget etableres bl.a. med henblik på at reducere ammoniakfordampningen. Der stilles vilkår til anlæggets ydelse i henhold til ansøgningens oplysninger samt vilkår til anlæggets drift. For at overholde det generelle ammoniakreduktionskrav om 30 % reduktion for slagtesvin og 20 % for smågrise har ansøger valgt delvist spaltegulv som staldsystem og dertil gyllekøling. Der er opgivet at den valgte gulvtype, med delvis spaltegulv har en effekt på 21,99 % i forhold til reference staldsystemet. Der er indtastet at gyllekølingen med en ammoniakreduktionseffekt på i 13 % i staldtilbygningen. Den vejledende ammoniakemissionsgrænseværdi er jf. miljøstyrelsens vejledning beregnet til at være kg NH3 og med den ansøgte tilbygning vil det give en samlet ammoniakudledning på kg NH3, hvorved emissionsgrænseværdien er overholdt. Gyllekølingsrørene fra den nye tilbygning tilsluttes det eksisterende gyllekøleanlæg. Ansøger har indsendt en beregning som viser, der kan køles med en ammoniakreduktionseffekt på 13%. For teknisk beregning, se bilag 4 gyllekøleanlæg. Der ulæggges i alt køleslanger i gyllekanaler for et areal på i alt: 1.333m 2. Køleeffekt er beregnet til: 13,8 W/m 2 Effektbehov er beregnet til Energibehovet er beregnet til 80 kw kwh Det indsendte ammoniakreducerende tiltag fastholdes med nedenstående standardvilkår jf. teknologiblad køling af gylle i slagtesvinestalde. Kommunen har opdateret vilkårene jf. ovenstående teknologiblad, og vilkår vedr. gyllekøling fra miljøgodkendelsen i 2010, (vilkår nr. 51 til og med 58) udgår og erstattes af nedenstående (vilkår nr. 5 til og med 13) som efterfølgende gælder for hele ejendommens gyllekølingsanlæg svarende til i alt m 2 gyllekanaler i både eksisterende og nyt anlæg. Nat vers. 1 16

18 VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår som gælder for hele gyllekølingsanlægget: 5. Hele staldanlæggets gyllekanaler på i alt m 2 skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. 6. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 80 kw. 7. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh. 8. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækabe stopper gyllekølingsanlæggert. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. 9. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 10. Egenkontrol: 11. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen. Kontrol af kølekredsens ydelse. 12. En hver form for driftssstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop der har en varighed på mere end 5 dage. 13. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 6 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 6.1 AMMONIAK OG NATUR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der vil i forbindelse med dette tillæg ikke være en forøget ammoniak emission fra produktionen, idet dyreholdet ikke ændres. Der er ikke sårbare naturområder tæt ved staldanlægget hvorved staldforlængelsen ikke vurderes at give anledning til ændringer. Der angives alene hvor det ansøgte giver anledning til ændringer af afstande i forhold til den nuværende godkendelse: Vandløb, dræn og søer: Ca. 42 meter til 3 beskyttet vandhul. Nærmeste nuværende stald ligger 24 m fra vandhul. Nat vers. 1 17

19 Da lovbekendtgørelsen i forhold til ammoniak er ændret med nye afskæringskriterier for merog totaldeposition til sårbar natur og iøvrigt har inddraget ammoniakfølsomme skovnaturtyper, samt det faktum at afstandene fra staldanlæg til naturområder er en smule forandret, har Haderslev kommune vurderet, at der skal foretages nye beregninger af ammoniakdeposition til de nærmeste naturområder. Beregningerne af NH3 DEP - Fjelstrup Landevej9 er foretaget på baggrund af den eksisterende miljøgodkendelse fra 2010, idet der ikke sker en øgning af ammoniakbelastningen i forbindelse med dette tillæg og de beregnede tal for merdeposition er den merdeposition som var forårsaget af udvidelsen i Beregningspunkterne er angivet i nedenstående kort og resultaterne i nedenstående skema. Nat vers. 1 18

20 Dep.beregningerne er foretaget i IT skema 49438, og bygger på tal fra eksisterende miljøgodkendelse for Fjelstrup Landevej 9. Belastning Natur-type Ruhed opland Ruhed natur Afstand fra anlæg (kg N/ha/år) Total mer- Skov Rv S 280 m nord for anlægget 2,4 0,6 Sø Rv V 25 m vest for anlægget 9,8 3,3 Sø L V 175 m sydøst for anlægget 0,4 0,1 Sø Rv V 195 m nordøst for anlægget 2,3 0,8 Bøg på muld L S Ca. 2,8 km sydøst for anlægget 0,0 0,0 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Kommunen har efterspurgt depositionsberegninger på de ovenstående punkter og har på baggrund heraf vurderet følgende. Skovnaturtypen som ligger ca. 280 m nordøst for anlægget er potentiel ammoniakfølsom og kan jf. afskæringskriterierne i lovbekendtgørelsen som kategori 3 natur tåle en merdeposition på op til 1 kg N/ha/år. Bøg på muld er en Natura2000 naturtype og kan jf. husdyrbrugslovens afskæringskriterier som kategori 1 natur tåle optil 0,7 kg N/ha/år i totaldeposition. Søer er ikke indeholdt i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Derimod er de beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, som forbyder tilstandsændringer. Depositionsberegningerne viser at afskæringskriterier i forhold til husdyrbrugslovens 7, kategori 1 og 3 natur er overholdt med en merdeposition på under 1 kg N/ha/år til skoven nordøst for anlægget og en totaldepostion på 0 kg N/ha/år til bøg på muld beliggende i Natura Vandhullerne er ikke omfattet af 7 i husdyrbrugsloven, men er beskyttet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelsesloven. De to søer længst væk fra staldanlægget belastes minimalt af anlægget, mens søen beliggende kun 25 m fra den nye stald belastes betydeligt af ammoniak fra anlægget. Idet der ikke sker en udvidelse af dyreholdet og dermed ikke sker en merbelastning af søerne/vandhullerne i forbindelse med tillægget og vandhullernes naturtilstand i øvrigt ikke er næringsfattig i dag vurderer Haderslev kommune, at vandhullernes naturtilstand ikke påvirkes væsentligt af udvidelsen af staldanlægget. Derfor vurderer Haderslev kommune at der kan bygges uden at det kræver skærpende vilkår vedrørende ammoniak i tillægget til miljøgodkendelsen. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår vedr. ammoniak og natur men der henvises til miljøgodkendelse fra se bilag 6. Nat vers. 1 19

21 6.2 LUGT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Miljøstyrelsens ansøgningssystem har beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper, se tabellen nedenfor. Her ses også de målte afstande, som systemet angiver, til den nærmeste beboelse indenfor hver type. Der er beregnet for en enkelt bolig på Fjelstrup Landevej 5 (nærmeste bolig uden landbrugspligt, den målte afstand til nærmeste stald er ca. 460 m) samt Fjelstrup, der både er samlet bebyggelse og byzone (målte afstande fra staldanlægget til Fjelstrup er ca m, nærmeste byzone ca. 710 m). På kortet i bilag 4 ses bl.a. hvilken konkret områder, det drejer sig om. Lugtafgivelse og geneafstande er uændrede og overholder kravene for med god margin. Lugtgeneafstandene er beregnet, som for fuld besætning. Alle eksisterende og nye stalde indgår i beregningen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Derudover er det i ansøgningen oplyst, at der er overbrusningssystemer (overtrykssystemer) i staldene. Kommunen vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne, idet der stilles vilkår til indretning og drift af ventilationsafkast, afsnit 4.2. Desuden stilles der vilkår om overbrusningsanlæg i staldene og til renholdelse af ejendommen for at forebygge lugtgener. 6.3 FLUER OG SKADEDYR KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår fluer og skadedyr, idet dyreholdet ikke ændres. Projektet er omfattet af de anførte vilkår i bilag 6, som er stillet i miljøgodkendelsen fra Nat vers. 1 20

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

BILAG. Nørre Landevej 42-44, 6470 Sydals

BILAG. Nørre Landevej 42-44, 6470 Sydals BILAG Nørre Landevej 42-44, 6470 Sydals Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 5 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Beredskabsplan Beredskabsplan for Jens Ole Bladt, Nr. Landevej 42-44,

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180

Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Anders Echberg Dato: 21-03-2014 Guredevej 13 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/65180 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 80 66 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Jf. 12 stk. 3i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. (LBK nr. 1486 af 04/12/2009)

Jf. 12 stk. 3i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) Jf. 12 stk. 3i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 05. august 2013 Haderslev Kommune Indhold Indhold... 2 1 Generelle forhold... 4 1.1 Ejer og driftsforhold...

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere