Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev"

Transkript

1 UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse af Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev 12 stk. 3 Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Xxx xxx 2013 Haderslev Kommune Nat. v vers. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 Kommunens afgørelse Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé... 5 Placering:... 5 Lugt:... 5 Transporter:... 6 Ammoniak belastning og værdifuld natur Offentlighed Generelle forhold Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Nat vers. 1 1

3 5.1 Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Gyllekøling Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Påvirkninger af søer og vandløb Kvælstof og fosfor til fjord & hav Natura 2000 og arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Kvælstof til grundvand Alternative løsninger og 0-alternativet Alternative løsninger Egenkontrol og dokumentation Offentliggørelse, klagevejledning og underretning Bilag 1. Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 2. Kort med placering af anlæg Bilag 3. Plantegning tilbygning Bilag 4. Gyllekølingsanlæg, dimensionering Bilag 5. Kort over naboer Bilag 6. Beredskabsplan Bilag 7. oversigt, vilkår fra miljøgodkendelse 23. marts 2010 som gælder for hele anlægget Bilag 8. Oversigt, vilkår fra nærværende miljøgodkendelse som er gældende ved meddelelse Nat vers. 1 2

4 DATABLAD TITEL: 12 STK 3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE ANSØGNING: NR VERSION 2 DATO FOR GODKENDELSE: 23. MARTS 2010 BEDRIFTENS NAVN: KOBBELSKOV CVR-NR OG P-NUMMER: OG CHR NUMMER: EJENDOMSNUMMER: : MATR. NR :421 EJERLAV: Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup ADRESSE:Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev BEDRIFTS EJER OG ANSØGER: AVLSCENTER ESKEGÅRD I/S V/ERIK OG JØRGEN SCHULTZ, TLF. NR , ANSØGERS KONSULENT: LARS SCHMIDT, KOLDING HERREDS LANDRUGSFORENING, NIELS BOHRVEJ 2, 6000 KOLDING, TLF. NR TILSYNSMYNDIGHED: HADERSLEV KOMMUNE Nat vers. 1 3

5 KOMMUNENS AFGØRELSE Haderslev Kommune meddeler tillæg til 12 miljøgodkendelse af 23. marts 2010, efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12, stk. 3 på Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev, matr. nr. 421, Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup for udvidelse af den midterste staldbygning med max. 20,3 meter svarende til max. 650 m 2 incl. rampe og dyrlægerum. Antal dyr/stipladser reduceres med ca. 10% i eksisterende staldanlæg, og hæves tilsvarende i ny tilbygning. Der er ikke ansøgt om ændring eller udvidelse af dyreholdet og ejendommen drives videre med det tilladte dyrehold på 369,94 DE svarende til smågrise (7,3-32 kg), polte/slagtesvin ( kg). Tillægget meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Vilkår i eksisterende miljøgodkendelse af , som ikke erstattes ved dette tillæg, er gældende for hele bedriften -se bilag 6 til denne tillægsgodkendelse. Der er med dette tillæg til miljøgodkendelsen dispenseret fra lovens krav til afstand til vej og naboskel ( 8 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv.). Der er ikke med denne miljøgodkendelse taget stilling til evt. tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven. Miljøgodkendelsen er udarbejdet af: Haderslev Kommune, Natur og Landbrug, xx.xx dato Sagsbehandler: Anne-Lene Jørgensen, miljømedarbejder Kvalitetssikring: Lis Nowak, miljømedarbejder Journalnummer: 13/7925 Anne-Lene Jørgensen Haderslev Kommune Nat vers. 1 4

6 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Avlscenter Eskegård I/S, v/erik og Jørgen Schultz, Møllegyde 9, 6100 Haderslev har ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse for: Der ansøges om en forlængelse af den midterste af de nuværende svinestalde på staldanlægget beliggende Fjelstrup Landevej 9, med max. 20,3 meter, svarende til max. 650 m² jf. vedlagte kortbilag og inklusiv en karnap med udleveringssluse og dyrlægekontrolrum. Tilbygning ønskes etableret som en naturlig forlængelse af den mellemste svinestald, som forlænges i retning mod vejen. Antal dyr / stipladser i bestående stalde reduceres med ca. 10% og hæves tilsvarende i ny tilbygning. Der ansøges ikke om udvidelse eller ændring i sammensætningen af dyrehold, ligesom øvrige miljøparametre herunder gødningsproduktion og arealer vil være uændrede. Ansøgningen skyldes stigende krav til pladsforholdene til produktion af avlsdyr, idet markedet stiller krav om dette. Ligeledes er øget plads en forudsætning for bedre veterinært at kunne forebygge infektioner, herunder salmonella. Endelig medfører de nye avlstekniker vedrørende genometrisk selektion øget behov for at kunne separere dyr. Der er således behov for at reducere belægningen pr sti med i gens. 1 gris pr sti. Dette medfører forøgede pladskrav for at kunne rumme den samme og nuværende miljøgodkendte produktion. Stiindretningen og dyreholdet i det nye afsnit følger de eksisterende frats stalde hvor der opdrættes avlsdyr fra kg. Ansøgning nr om tillæg til miljøgodkendelse er indsendt til Haderslev Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 08. marts Til ansøgningen er anvendt IT skema som er tilrettet kopi af det oprindelige skema 6459 ver IKKE TEKNISK RESUMÉ Avlscenter Eskegård ansøger ved dette tillæg om en forlængelse af eksisterende svinestald med max. 20,3 meter, svarende til ca. 650 m². Det tilladte dyrehold forbliver uændret på smågrise 7,3-32 kg og polte/slagtesvin kg. Antallet af stipladser forbliver uændret idet antal stipladser i de eksisterende stalde reduceres og det reducerede antal pladser genetableres i det nye staldafsnit. PLACERING: Den ansøgte tilbygning placeres som en naturlig forlængelse af den nuværende mellemste stald. Bygningens ydre mål, herunder højde, følger den nuværende stald ligesom byggestil og materialer følger den nuværende stald. Da staldforlængelsen placeres i mellem to eksisterende stalde vil det nye staldafsnit ikke eller i kun meget ringe grad være synligt fra omgivelserne. LUGT: Der er uændret lugtafgivelse fra det ansøgte. Den beregnede geneafstand til nærmeste nabo Fjelstrup Landevej 5 er uændret 246 m. Geneafstand til nærmeste samlet bebyggelse og byzone forøges ikke. Nat vers. 1 5

7 TRANSPORTER: Ingen ændringer. AMMONIAK BELASTNING OG VÆRDIFULD NATUR Der sker ingen ændring i den samlede ammoniakudledning og det nye staldanlæg placeres ikke nærmere til sårbare naturområder. 1.3 OFFENTLIGHED Ansøgningen blev offentliggjort på Haderslev Kommunes hjemmeside fra den 19. juni 2013 til den 03. juli Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen. Udkast til tillæg til miljøgodkendelse er den 10. oktober 2013 udsendt til høring hos naboer og skønnede parter i sagen, ansøger selv og en række organisationer og private personer, der har anmodet herom. Der har været frist til afgivelse af bemærkninger på 3 uger frem til og med den 01. november 2013 klokken Der er kommet følgende bemærkninger: Nat vers. 1 6

8 2 GENERELLE FORHOLD Tillæg til miljøgodkendelsen omfatter tilbygning til stald på ejendommen Kobbelskov beliggende Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen med CHR nr Ejendommen har CVR og P nr og Avlscenter Eskegård I/S ønsker på ejendommen Fjelstrup Landevej 9 med tillæg at udvide staldbygning med max. 20,3 meter svarende til max. 650 m 2. Det nuværende dyrehold ændres ikke i forbindelse med tillægget. Antal dyr / stipladser reduceres med ca. 10% i eksisterende stalde og hæves tilsvarende i ny tilbygning til stald. Der er tilkøbt yderligere jord til udbringning af husdyrgødning, hvilket anmeldes til Haderslev Kommune efter lovens krav om arealudskiftning jf. 15. Kommunen laver herefter en vurdering af de nye arealers sårbarhed m.v. Vurderingen bliver fremsendt særsklit, der er derfor ikke behandlet ændrede arealer i dette tillæg. 2.1 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD Det er kommunen der vurderer om ændringer på bedriften, skal udløse krav om tillæg til miljøgodkendelsen. Udskiftning af arealer skal anmeldes til kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan ske uden en ny godkendelse såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare, jf. 15 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Ændringer i ejerforhold skal meddeles kommunen. 2.2 GYLDIGHED Det ansøgte ventes effektueret umiddelbart efter at godkendelsen måtte foreligge. Vilkår 1. Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. 2. Tillægget til miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og at der er indsat et dyrehold, der svarer til det godkendte dyrehold i staldanlægget. Med udnyttet menes her, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende aftale med relevante håndværkere eller entreprenører af bygge- og anlægsarbejdet, herunder et tidspunkt for udførelsen. Endvidere skal der være indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke at være nået inden for tidsfristen. 2.3 RETSBESKYTTELSE Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. 40, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Vilkår i miljøgodkendelse af , som ikke erstattes ved dette tillæg, er gældende for hele bedriften se bilag 6. Nat vers. 1 7

9 Dette tillæg til miljøgodkendelse omfatter både eksisterende og den nye tilbygning.der sker ingen ændring i dyreholdets størrelse, hvilket betyder at der ikke sker ændringer omkring udspredningsareal. Arealer er derfor ikke medtaget i dette tillæg til miljøgodkendelse. 2.4 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSEN Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. Denne tillægsafgørelse ændrer kun delvis på ejendommens 12 miljøgodkendelse. Det er derfor planlagt at foretage den første revurdering af 12 miljøgodkendelsen i Hvis der kommer opdaterede BAT konklusioner forinden den anslåede dato skal revurderingen foretages i overensstemmelse hermed. Dette tillæg tages op til revurdering sammen med 12 miljøgodkendelsen i Nat vers. 1 8

10 3 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FOR- HOLD 3.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Husdyrbruget er placeret i landzone, med ca. 460 m til den nærmeste nabo (Fjelstrup Landevej 5) fra den nye tilbygning, mens den nærmeste byzone er beliggende i en afstand på ca. 740 m. Der er ca. 700 meter til nærmeste byzone, der også er ligger i Fjelstrup. Der er ca meter til nærmeste område, der er udlagt til rekreativt område og ca meter til sommerhusområde, begge områder ved Sandersvig, der ligger øst-nordøst for Fjelstrup Landevej 9. Derudover er der et rekreativt område ca. 690 meter sydvest fra ejendommen. Beliggenheden af nærmeste nabo, samlede bebyggelse og byzone i forhold til husdyrbruget Fjelstrup Landevej 9 fremgår af bilag 4. Staldanlæggene beliggende Fjelstrup Landevej 9 er beliggende i en afstand fra følgende i forhold til afstandskrav i Husdyrlovens 8 (krav er i parentes): Ikke-almene vandforsyningsanlæg (25 m): over 500 meter. Almene vandforsyningsanlæg (50 m): over 400 meter (Fjelstrup Vandværk). Vandløb, herunder dræn, og søer (15 m): ca. 70 meter til vandløb og ca. 30 meter til sø ( 3-beskyttet). Offentlig vej og privat fællesvej (15 m): under 15 meter (ca.11 m fra ny stald og 6 m fra ny gyllebeholder).-undersøge ejerforhold vedr. vejafstanden om der skal dispenseres. Levnedsmiddelvirksomhed (25 m): over 400 meter. Beboelse på samme ejendom (15 m):ca. 500 meter, idet staldene er en udflytning fra ejendommen Fjelstrup Landevej 9. Naboskel (30 m): ca. 63 meter fra den nye tilbygning til den nærmeste nabomatrikel nr Der er i ansøgningen søgt om dispensation fra Husdyrlovens afstandskrav i 8 til privat fællesvej fra den nye stald. Ansøgningen er begrundet med, at stalden ønskes anlagt med den angivne placering for at få så samlet en bygningsmasse som muligt. Eksisterende byzone: 745 meter (Fjelstrup) Eksisterende sommerhusområde: meter (Sandersvig) Planlagt sommerhusområde: 12,8 km SØ for ejendommen (på Årø) Eksisterende rekreativt område: meter N eks. turistområde. 740 meter S, SØ cykelrute. Planlagt rekreativt område: Planlagt grønt område 694 meter sydvest planlagt areal til feriefritidsformål (21.10.RE.03) Områder der i lokalplan er udlagt til boligformål: Fjelstrup (21.10.BO.03) 745 meter syd for ejendommen. Nat vers. 1 9

11 Derudover er det oplyst afstande fra Fjelstrup Landevej 9 til følgende: Strandbeskyttelseslinie: ca. 3,6 km Ø Klitfredningslinie: ikke aktuel Skovbyggelinie: nyt tilbygning til staldanlæg ligger ca. 40 meter fra skovbyggelinie. Sø- og åbeskyttelseslinie: ca. 1,2 km S Kirkebyggelinie: ca. 950m SV ( Fjelstrup) Fortidsmindelinie: Fredet fortidsminde: ca. 2 km SØ KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Husdyrbrugets projekterede anlæg ligger udenfor fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinier. Den nye tilbygning ligger ca 40 meter fra skovbyggelinie (for en skov, der ligger nord for ejendommen). Langs med en del af udbringningsarealerne findes der beskyttede jord- og stendiger. Derudover er der jord- og stendiger langs med Fjelstrup Landevej / Åsbakkevej, hvor stalden kommer til at ligge, på vejens sydside. Langs med vejens nordside ud for staldene er der ingen diger. Digerne er beskyttet af museumslovens 29a og må ikke ændres, beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra kommunen. Alle afstandskrav i henhold til 8 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med undtagelse af kravet til privat fællesvej. Med denne miljøgodkendelse gives dispensation for afstand til privat fællesvej, således at staldtilbygningen kan opføres i en afstand på minimum 11.5 meter til staldhjørne - mod de 15 meter som er lovbestemt. Haderslev Kommune er ejer af den private fællesvej Fjelstrup Landevej. Det vurderes på det oplyste grundlag, at der kan dispenseres for afstandskrav til privat fællesvej. Kommunen vurderer, at alle øvrige bygge- og beskyttelseslinier, er overholdt. 3.2 PLACERING I LANDSKABET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Den nye tilbygning ventes ikke at få visuel indvirkning på landskabelige værdier, idet tilbygningen placeres mellem to eksisterende stalde. Stalden følger i udformning og byggestil den eksisterende stalds bredde og højde. Fra sydsiden vil gavlenden af stalden komme tættere på den private fællesvej, men skærmes samtidig mod syd af det levende hegn som løber langs vejen. Staldforlængelsen vil således ikke eller kun i meget begrænset omfang kunne ses på afstand af staldanlægget. Der er ikke særlig værdifulde landskabsudpegninger og beskyttelseslinjer i nærområdet. Naturområder med særlig naturbeskyttelsesværdi: 1,1 km S (område med naturinteresse) Områder med landskabelig værdi: ca. 6,4 km V (ved Christiansfeld) Uforstyrrede landskaber: ejedommen er beliggende i uforstyrret landskab Områder med særlig geologisk værdi: 4,3 km N Rekreative interesseområder: ca. 3,2 km N eks. turistområde og rekreativt område 690 meter SV for ejendommen. 740 meter S, SØ cykelrute Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer: ca. 3,6 km SØ (Ørby) Kirkelandskab: ca. 530 meter SV (Fjelstrup) Kystnærhedszonen: ca. 960 meter S P-lavbundsarealer incl. evt. okkerklassificering: der er lavbundsarealer ved mark 46-0, 24-0 og 8-0. Arealerne er ikke omfattet af okkerklasse. Skovrejsningsområder: ca. 3,4 km Ø (Sandersvig) Nat vers. 1 10

12 Fredede områder: ca. 1,1 km SV (Fjelstrup) Kommunens bemærkninger og vurdering Ejendommen ligger i et område, der er udpeget som uforstyrret landskab i regionplanen. Der er tale om et åbent landskab, præget af landbrugsejendomme med spredt landbrugsbebyggelse samt byen Fjelstrup syd for ejendommen. Med placering af en ny tilbygning som forlængelse af en eksisterende stald vil bygningsmassen fremtræde som en samlet enhed. Kommunen vurderer, at tilbygningen ikke vil forringe de landskabelige- kulturhistoriske- naturmæssige- geologiske- eller rekreative værdier i området. Baggrundet herfor er, at de landskabelige hensyn tilgodeses ved udbygning af den eksisterende skærmende beplantning samt de valgte materialer, Der skal ansøges om byggetilladelse til byggearbejder/ombygninger i medfør af Byggeloven (ansøgningsskema, Bygningsreglement (BR-08)). VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 3. Den nye bygning opføres med en længde på maksimalt 20,3 meter, en bredde som den bestående staldbygning og et grundplan på maksimalt 650 m 2 og i overensstemmelse med ansøgningen. Bygningen skal opføres i samme højde, materialer og farver som de bestående stalde på ejendommen. 4. Udleveringrampen skal have afløb til gyllekanaler/gylleopsamling. Nat vers. 1 11

13 4 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 4.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Det fremgår af ansøgningen, at dyreholdet i ansøgt drift vil være fordelt i staldbygninger, som i nedenstående skema (placeringen af staldene fremgår af bilag 2): Ansøgt staldforlængelse samt ændret stipladsfordeling: Antal dyr / stipladser reduceres med ca. 10 % i eksisterende stalde og hæves tilsvarende i nyt staldafsnit. Samlet antal årsdyr og stiplader er uændret i fht. den nuværende godkendelse. Staldafsnit nr. Vægt- /aldersgræns er Antal prod. dyr/år Stipladser DE Smågrise toklima, delvis spalter eksisterende stald Polte/sl. svin, delvis spalter % fast, eksisterende stald Smågrise toklima, delvis spalter eksisterende stald. gyllekøling Polte/sl. svin, delvis spalter % fast, eksisterende stald. gyllekøling Smågrise toklima, delvis spalter. 1 7, , ,2 2 7, , ,63 3 7, ,12 Ny staldforlængelse Nat vers. 1 12

14 Polte/sl. svin, delvis spalter % fast, Ny staldforlængelse Polte/sl. svin, delvis spalter % fast, Ny staldforlængelse , ,85 Dyreenheder i alt 369,94 Tilbygningen indrettes med delspalter med % fast gulv. Den nuværende udleveringsrampe fjernes og genplaceres ved bygningens gavlside. Gylle føres til gyllebeholder, afløb fra rampe føres til opsamling i gyllekanaler eller gylleopbevaringsanlæg. Der etableres gyllekøling i den nye tilbygning og varmen fra gyllekølingen indgår i bedriftens energisystem til opvarmning af staldene. Ventilation er som for de øvrige stalde frekvensstyret undertryksventilation af typen kombidiffus, samt køle- og overbrusningsanlæg. Afkasthøjde og type uændret og etableres som frekvensstyret højtryksanlæg samt temperatur-styret køleanlæg. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING På baggrund af den indsendte ansøgning vurderer Haderslev Kommune, at staldsystemet lever op til BAT ved: Staldindretning 50-75% fast gulv Etablering af gyllekøling hvorfra varmen bruges til opvarmning af staldene på ejendommen. For slagtesvin gælder et reduktionskrav på 30 % ved ansøgninger hvilket gælder for denne ansøgning. Der fremgår af ansøgningsskemaet nr version 2, at det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager er opfyldt for den nye staldtilbygning. Haderslev Kommune vurderer, at det ansøgte staldsystem lever op til BAT for staldindretning. 4.2 VENTILATION MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ventilation i den nye tilbygning udføres efter samme princip, materialer m.v. som det bestående ventilationsanlæg i de øvrige staldafsnit. Derfor stilles der ikke yderligere vilkår for ventilationssystem i den nye tilbygning, og der henvises til de eksisterende vilkår som gælder for hele bedriften, se bilag FODRING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår fodring, Derfor er fodring af de svin som går i den nye staldtilbygning omfattet af de i bilag 6 nævnte vilkår. Nat vers. 1 13

15 4.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår energiog vandforbrug, men er omfattet af de i bilag 6 anførte vilkår. 4.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Udledningstilladelse behandles efter anden lovgivning og fremsendes særskilt hvis tilbygningen giver anledning til ændringer eller tilføjelser. 4.6 AFFALD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår affald, derfor er affald omfattet af de allerede godkendte vilkår, se bilag RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår råvarer og hjælpestoffer, men er omfattet af de i bilag 6 anførte vilkår og den reviderede beredskabsplanen i bilag DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår driftsforstyrrelser eller uheld, men er omfattet af de i bilag 6 anførte vilkår og den reviderede beredskabsplanen i bilag 5. Nat vers. 1 14

16 5 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 5.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ingen ændringer i gødningsmængder eller typer idet der ikke sker øgelse af dyreholdet eller ændret sammensætning. Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår gødningstyper eller mængder og er omfattet af de i bilag 6 anførte vilkår. 5.2 FLYDENDE HUSDYRGØDNING Ingen ændringer i mængder eller sammensætning, er omfattet af de i bilag 6 anførte vilkår. 5.3 GYLLEKØLING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE For beregning af gyllekølingsanlæggets størrelse se bilag 4. Nat vers. 1 15

17 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Gyllekølingsanlægget etableres bl.a. med henblik på at reducere ammoniakfordampningen. Der stilles vilkår til anlæggets ydelse i henhold til ansøgningens oplysninger samt vilkår til anlæggets drift. For at overholde det generelle ammoniakreduktionskrav om 30 % reduktion for slagtesvin og 20 % for smågrise har ansøger valgt delvist spaltegulv som staldsystem og dertil gyllekøling. Der er opgivet at den valgte gulvtype, med delvis spaltegulv har en effekt på 21,99 % i forhold til reference staldsystemet. Der er indtastet at gyllekølingen med en ammoniakreduktionseffekt på i 13 % i staldtilbygningen. Den vejledende ammoniakemissionsgrænseværdi er jf. miljøstyrelsens vejledning beregnet til at være kg NH3 og med den ansøgte tilbygning vil det give en samlet ammoniakudledning på kg NH3, hvorved emissionsgrænseværdien er overholdt. Gyllekølingsrørene fra den nye tilbygning tilsluttes det eksisterende gyllekøleanlæg. Ansøger har indsendt en beregning som viser, der kan køles med en ammoniakreduktionseffekt på 13%. For teknisk beregning, se bilag 4 gyllekøleanlæg. Der ulæggges i alt køleslanger i gyllekanaler for et areal på i alt: 1.333m 2. Køleeffekt er beregnet til: 13,8 W/m 2 Effektbehov er beregnet til Energibehovet er beregnet til 80 kw kwh Det indsendte ammoniakreducerende tiltag fastholdes med nedenstående standardvilkår jf. teknologiblad køling af gylle i slagtesvinestalde. Kommunen har opdateret vilkårene jf. ovenstående teknologiblad, og vilkår vedr. gyllekøling fra miljøgodkendelsen i 2010, (vilkår nr. 51 til og med 58) udgår og erstattes af nedenstående (vilkår nr. 5 til og med 13) som efterfølgende gælder for hele ejendommens gyllekølingsanlæg svarende til i alt m 2 gyllekanaler i både eksisterende og nyt anlæg. Nat vers. 1 16

18 VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår som gælder for hele gyllekølingsanlægget: 5. Hele staldanlæggets gyllekanaler på i alt m 2 skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. 6. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 80 kw. 7. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh. 8. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækabe stopper gyllekølingsanlæggert. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. 9. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 10. Egenkontrol: 11. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen. Kontrol af kølekredsens ydelse. 12. En hver form for driftssstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop der har en varighed på mere end 5 dage. 13. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 6 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 6.1 AMMONIAK OG NATUR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der vil i forbindelse med dette tillæg ikke være en forøget ammoniak emission fra produktionen, idet dyreholdet ikke ændres. Der er ikke sårbare naturområder tæt ved staldanlægget hvorved staldforlængelsen ikke vurderes at give anledning til ændringer. Der angives alene hvor det ansøgte giver anledning til ændringer af afstande i forhold til den nuværende godkendelse: Vandløb, dræn og søer: Ca. 42 meter til 3 beskyttet vandhul. Nærmeste nuværende stald ligger 24 m fra vandhul. Nat vers. 1 17

19 Da lovbekendtgørelsen i forhold til ammoniak er ændret med nye afskæringskriterier for merog totaldeposition til sårbar natur og iøvrigt har inddraget ammoniakfølsomme skovnaturtyper, samt det faktum at afstandene fra staldanlæg til naturområder er en smule forandret, har Haderslev kommune vurderet, at der skal foretages nye beregninger af ammoniakdeposition til de nærmeste naturområder. Beregningerne af NH3 DEP - Fjelstrup Landevej9 er foretaget på baggrund af den eksisterende miljøgodkendelse fra 2010, idet der ikke sker en øgning af ammoniakbelastningen i forbindelse med dette tillæg og de beregnede tal for merdeposition er den merdeposition som var forårsaget af udvidelsen i Beregningspunkterne er angivet i nedenstående kort og resultaterne i nedenstående skema. Nat vers. 1 18

20 Dep.beregningerne er foretaget i IT skema 49438, og bygger på tal fra eksisterende miljøgodkendelse for Fjelstrup Landevej 9. Belastning Natur-type Ruhed opland Ruhed natur Afstand fra anlæg (kg N/ha/år) Total mer- Skov Rv S 280 m nord for anlægget 2,4 0,6 Sø Rv V 25 m vest for anlægget 9,8 3,3 Sø L V 175 m sydøst for anlægget 0,4 0,1 Sø Rv V 195 m nordøst for anlægget 2,3 0,8 Bøg på muld L S Ca. 2,8 km sydøst for anlægget 0,0 0,0 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Kommunen har efterspurgt depositionsberegninger på de ovenstående punkter og har på baggrund heraf vurderet følgende. Skovnaturtypen som ligger ca. 280 m nordøst for anlægget er potentiel ammoniakfølsom og kan jf. afskæringskriterierne i lovbekendtgørelsen som kategori 3 natur tåle en merdeposition på op til 1 kg N/ha/år. Bøg på muld er en Natura2000 naturtype og kan jf. husdyrbrugslovens afskæringskriterier som kategori 1 natur tåle optil 0,7 kg N/ha/år i totaldeposition. Søer er ikke indeholdt i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Derimod er de beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, som forbyder tilstandsændringer. Depositionsberegningerne viser at afskæringskriterier i forhold til husdyrbrugslovens 7, kategori 1 og 3 natur er overholdt med en merdeposition på under 1 kg N/ha/år til skoven nordøst for anlægget og en totaldepostion på 0 kg N/ha/år til bøg på muld beliggende i Natura Vandhullerne er ikke omfattet af 7 i husdyrbrugsloven, men er beskyttet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelsesloven. De to søer længst væk fra staldanlægget belastes minimalt af anlægget, mens søen beliggende kun 25 m fra den nye stald belastes betydeligt af ammoniak fra anlægget. Idet der ikke sker en udvidelse af dyreholdet og dermed ikke sker en merbelastning af søerne/vandhullerne i forbindelse med tillægget og vandhullernes naturtilstand i øvrigt ikke er næringsfattig i dag vurderer Haderslev kommune, at vandhullernes naturtilstand ikke påvirkes væsentligt af udvidelsen af staldanlægget. Derfor vurderer Haderslev kommune at der kan bygges uden at det kræver skærpende vilkår vedrørende ammoniak i tillægget til miljøgodkendelsen. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår vedr. ammoniak og natur men der henvises til miljøgodkendelse fra se bilag 6. Nat vers. 1 19

21 6.2 LUGT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Miljøstyrelsens ansøgningssystem har beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper, se tabellen nedenfor. Her ses også de målte afstande, som systemet angiver, til den nærmeste beboelse indenfor hver type. Der er beregnet for en enkelt bolig på Fjelstrup Landevej 5 (nærmeste bolig uden landbrugspligt, den målte afstand til nærmeste stald er ca. 460 m) samt Fjelstrup, der både er samlet bebyggelse og byzone (målte afstande fra staldanlægget til Fjelstrup er ca m, nærmeste byzone ca. 710 m). På kortet i bilag 4 ses bl.a. hvilken konkret områder, det drejer sig om. Lugtafgivelse og geneafstande er uændrede og overholder kravene for med god margin. Lugtgeneafstandene er beregnet, som for fuld besætning. Alle eksisterende og nye stalde indgår i beregningen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Derudover er det i ansøgningen oplyst, at der er overbrusningssystemer (overtrykssystemer) i staldene. Kommunen vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne, idet der stilles vilkår til indretning og drift af ventilationsafkast, afsnit 4.2. Desuden stilles der vilkår om overbrusningsanlæg i staldene og til renholdelse af ejendommen for at forebygge lugtgener. 6.3 FLUER OG SKADEDYR KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Projektet omfatter ikke ændringer i forhold til godkendt drift for så vidt angår fluer og skadedyr, idet dyreholdet ikke ændres. Projektet er omfattet af de anførte vilkår i bilag 6, som er stillet i miljøgodkendelsen fra Nat vers. 1 20

1/31 Bilag 1 2/31 Bilag 2 Bilag 3 3/31 Bilag 4 4/31 5/31 6/31 Bilag 5 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Hans Kristian Oksbjerg, Majbølvej 21, 6470 Sydals Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...

Læs mere

Beredskabsplan. for TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...

Beredskabsplan. for TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE... Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Beredskabsplan for.. Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER /

Læs mere

Bilag 2

Bilag 2 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Bygaden 42, 6440 Augustenborg Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 8 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS...

Læs mere

Beredskabsplan. for. Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg

Beredskabsplan. for. Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Beredskabsplan Bilag 5 for Arnbjergvej 42, 6430 Nordborg Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 7 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS...8 OVERLØB AF GYLLE ELLER VASKEVAND... 9 KEMIKALIE-

Læs mere

Beredskabsplan. for. Snogbæk Nederby 26, 6400 Sønderborg

Beredskabsplan. for. Snogbæk Nederby 26, 6400 Sønderborg Beredskabsplan for Snogbæk Nederby 26, 6400 Sønderborg Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 3 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 4 OVERLØB AF GYLLE... 5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD... 6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...

Læs mere

Beredskabsplan. for. Tøstrupvej 47

Beredskabsplan. for. Tøstrupvej 47 1 of 11 Beredskabsplan for Tøstrupvej 47 Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE...3 BRAND- OG EVAKUERING...4 OVERLØB AF GYLLE...5 KEMIKALIE- OG OLIESPILD...6 STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE...7 STRØMSVIGT...8 TRANSPORT

Læs mere

Beredskabsplan for Solbækgård

Beredskabsplan for Solbækgård Bilag 1 1/31 Bilag 2 2/31 Bilag 3 3/31 Bilag 4 Beredskabsplan (Sønderborg kommune) Beredskabsplan for Solbækgård Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 6 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 7 OVERLØB AF GYLLE...8

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR. Steen Stenskrog, Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup TELEFONNUMRE... 4 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 5

BEREDSKABSPLAN FOR. Steen Stenskrog, Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup TELEFONNUMRE... 4 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 5 BEREDSKABSPLAN FOR Truelsmosegård Steen Stenskrog, Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup INDHOLDSFORTEGNELSE TELEFONNUMRE... 4 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS... 5 OVERLØB AF GYLLE INSTRUKS... 6 Kemikalie- og oliespildsinstruks

Læs mere

AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGT FOR ETABLERING AF KALVEHYTTER PÅ KVÆGBRUGET LILLE VEDBØLVEJ 6 6500 VOJENS

AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGT FOR ETABLERING AF KALVEHYTTER PÅ KVÆGBRUGET LILLE VEDBØLVEJ 6 6500 VOJENS AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGT FOR ETABLERING AF KALVEHYTTER PÅ KVÆGBRUGET LILLE VEDBØLVEJ 6 6500 VOJENS 12 stk. 3 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. 17.

Læs mere

TIDSFRISTFORLÆNGELSE

TIDSFRISTFORLÆNGELSE TIDSFRISTFORLÆNGELSE TILLÆG TIL 12 MILJØGODKENDELSE FOR KVÆGBRUGET KONGSTEDVEJ 14, 6500 VOJENS GIVET EFTER 12 STK. 3 LOV NR. 1486 AF 4. DECEMBER 2009 AF LOV OM MILJØGODKENDELSE MV. AF HUSDYRBRUG. 26. juni

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev

Tillæg til miljøgodkendelse af. Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev Tillæg til miljøgodkendelse af Kobbelskov, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev 12 stk. 3 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 13. november 2013 Haderslev Kommune Nat.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Bilag 1a - Oversigt over beliggenhed eksisterende anlæg

Bilag 1a - Oversigt over beliggenhed eksisterende anlæg Bilag 1a - Oversigt over beliggenhed eksisterende anlæg 1/32 Bilag 1b Oversigt over beliggenhed ny stald 2/32 Bilag 2 Situations- og afløbsplan ny smågrisestald 3/32 Bilag 3 Tekniske installationer 4/32

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Beredskabsplan for. Peter Skau Ørby 2 6100 Haderslev Tlf.74579178 mobilnr. 40301728

Beredskabsplan for. Peter Skau Ørby 2 6100 Haderslev Tlf.74579178 mobilnr. 40301728 G:\Natur og landbrug\2 Landbrug\Miljøgodkendelser\Godkendelser og tilladelser\ 12 Godkendelse\Ørby 2, 6100 Haderslev\Version 12-39743\Skema 39743 - Bilagsfiler\20120309 ig Beredskabsplan.DOC 74579178,

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGTIG ÆNDRING AF SVINEBRUGET TRÆHEDEVEJ 11

AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGTIG ÆNDRING AF SVINEBRUGET TRÆHEDEVEJ 11 AFGØRELSE - IKKE GODKENDELSESPLIGTIG ÆNDRING AF SVINEBRUGET TRÆHEDEVEJ 11 11 stk. 2 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. 05. juli 2016 Nat. v.3.03.9 vers. 1.1

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Hobrovej 4, 9500 Hobro

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Hobrovej 4, 9500 Hobro Per F. Andersen Hobrovej 4 9510 Arden Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-1-14 Ref.: Anna

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

BILAG. Nørre Landevej 42-44, 6470 Sydals

BILAG. Nørre Landevej 42-44, 6470 Sydals BILAG Nørre Landevej 42-44, 6470 Sydals Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 5 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Beredskabsplan Beredskabsplan for Jens Ole Bladt, Nr. Landevej 42-44,

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. SVEND MØLLER HANSEN HOLDING A/S D S Industrivej 6 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.24-P19-6-16

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Sparrehuse 2A, 9500 Hobro

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Sparrehuse 2A, 9500 Hobro Claus Carstensen Neimann Søagervej 8 Sdr Onsild 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-15

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. GÅRDEJER BJARNE JOHNSEN Løvelbrovej 21 8830 Tjele Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.24-P19-2-16

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013 Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk Den 15. marts 2013 Grættrupvej 2 7870 Roslev - Afgørelse 19 c - Velfærds tilbygning til minkhaller 2013 Skive Kommune har den

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Kolsnapvej 2, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Kolsnapvej 2, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Rasmus Kiesby og Henrik Gellert Kolsnapvej 2 6500 Vojens Dato: 16. januar 2014 Sagsident: 13/42531 Sagsbehandler: LINO Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf.

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Aleida og Arjen Bakker Nissumvej Roslev Den 30. juli 2013

Aleida og Arjen Bakker Nissumvej Roslev Den 30. juli 2013 Aleida og Arjen Bakker Nissumvej 26 7870 Roslev mussin@hotmail.com Den 30. juli 2013 Nissumvej 26 7870 Roslev - Anmeldelse 19 C - Dyrevelfærd udvidelse - Afgørelse Skive Kommune har den 24. maj og 9. juli

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 1 27 på ejendommen Stubberupvej 9, 9500 Hobro.

Afgørelse vedr. anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 1 27 på ejendommen Stubberupvej 9, 9500 Hobro. Willem Van Peet Rostrupvej 3 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.24-P19-4-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Beredskabsplan. for. [virksomhedens navn] TELEFONNUMRE... 3 PERSONULYKKER HUSK AT KONTAKTE (find liste) ANMELDELSE AF ULYKKER... 4

Beredskabsplan. for. [virksomhedens navn] TELEFONNUMRE... 3 PERSONULYKKER HUSK AT KONTAKTE (find liste) ANMELDELSE AF ULYKKER... 4 Beredskabsplan for [virksomhedens navn].... Indholdsfortegnelse: TELEFONNUMRE... 3 PERSONULYKKER HUSK AT KONTAKTE (find liste) ANMELDELSE AF ULYKKER... 4 PERSONULYKKER Forebyggelse af ulykker... 5 Vurdering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1).

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1). Mogens Børsting Batumvej 12 Batum 7870 Roslev mogens.boersting@mail.dk Den 11. maj 2015 Batumvej 12 7870 Roslev - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 15. april

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Overgård Svineproduktion på gården Overgård

BEREDSKABSPLAN. Overgård Svineproduktion på gården Overgård BEREDSKABSPLAN for Overgård Svineproduktion på gården Overgård Østermarksvej 11, Bjedstrup 8660 Skanderborg Indholdsfortegnelse TELEFONNUMRE... 3 BRAND- O EVAKUERIN... 4 OVERLØB AF YLLE... 5 KEMIKALIE-O

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 15-09-2014 Sagsnr.: 14/26475 Dok.nr.: 15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast. 1. august 2013

Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast. 1. august 2013 Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast 1. august 2013 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Søbjergvej 63, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 22. maj 2013 modtaget en anmeldelse efter 19 c i Godkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Henning Holm Christensen Ølufgårdsvej 51 6715 Esbjerg N Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2012 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Sags id 2012-7898 Afgørelse om at maskinhus

Læs mere

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016 Torben Svenningsen Dalstrupvej 6 7870 Roslev svenningsen@energimail.dk Den 30. juni 2016 Dalstrupvej 6 7870 Roslev - 29 anmeldelse af en fortank til gylle - uden nabohøring. Skive Kommune har den 30. juni

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Ny hal Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 9. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere