Årsrapport Formuepleje Fokus A/S. 1. januar december 2012 // 4. regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Formuepleje Fokus A/S. 1. januar 2012-31. december 2012 // 4. regnskabsår"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Formuepleje Fokus A/S 1. januar december 2012 // 4. regnskabsår

2 Formuepleje Fokus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks. formuetab over 3-års perioder med 90% sandsynlighed. Formuepleje Fokus A/S er et investeringsselskab, der udelukkende investerer i danske realkre ditobligationer. Formuepleje Fokus investerer både for egenkapital og lånekapital, der optages i danske kroner og euro. 100% danske realkreditobligationer Lån i EUR/DKK Forventet udbytte: 8 kr. pr. aktie Årsrapport 2012

3 Indhold: Ledelsesberetning 04 // Fakta om Formuepleje Fokus A/S 06 // Overblik 08 // Hoved- og nøgletal 09 // Regnskabs- og markedsberetning 12 // Selskabets organisation 16 // Ledelsens andre hverv 18 // Administrationsaftaler 19 // Investor relationer PÅTEGNINGER 20 // Ledelsespåtegning 21 // De uafhængige revisorers erklæringer Årsregnskab 22 // Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 23 // Balance 25 // Egenkapitalopgørelse 26 // Pengestrømsopgørelse 27 // Noter 1

4 04 Fakta om Formuepleje Fokus A/S Navn og hjemsted Formuepleje Fokus A/S Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C CVR.nr.: Stiftelse Selskabet startede sine aktiviteter i Depotbank Danske Bank Holmens Kanal, 1060 København K Manager Formuepleje Management A/S Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C Regnskabsår 1. januar til 31. december. Antal navnenoterede aktionærer 90 pr. 31/ Personkreds Formueforvalter Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C Offentliggørelse af indre værdier Selskabets hjemmeside: Bestyrelse Projektrådgiver Jørn Nielsen (formand) Adm.direktør Carsten With Thygesen Direktør Børge Obel Adm. direktør Lars Sylvest Direktion Direktør Søren Astrup Revision Statsaut. revisor Ove Hartvigsen Statsaut. revisor Klaus Kristiansen Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dusager 16, 8200 Aarhus N

5 05 << Bestyrelsen i Formuepleje Fokus A/S. Fra venstre: formand Jørn Nielsen, Børge Obel, Lars Sylvest og Carsten With Thygesen Aktiekapital Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier a kr. 50. Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser. Hvert aktiebeløb på kr. 50 giver én stemme. Stemmeretten på generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse har fået noteret sine aktier i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Egne aktier Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 90% af aktiekapitalen. For yderligere oplysninger om selskabets beholdning af egne aktier henvises til regnskabsberetningen. Ejerforhold Af selskabets aktionærfortegnelse fremgår, at nedenstående aktionærer ejer mere end 5% af stemmerne eller mere end 5% af aktiekapitalen. Formuepleje Merkur A/S, Aarhus, ejerandel 11,46%.

6 06 Overblik Finansielle nettoindtægter 31,4 mio. kr. Afkast inkl. udbytte 12,5% Portefølje 987 mio. kr. 98% obligationer, 2% kontanter og tilgodehavender. Overskud på 16 kr. pr. aktie (EPS) Med et investeringsresultat før omkostninger på 31,4 mio. kr. har selskabet opnået et meget tilfredsstillende resultat. Resultatet er skabt på baggrund af positivt afkast af obligationsporte føljen. Nettoresultatet efter omkostninger blev på 24,7 mio. kr. eller 16,2 kr. pr. aktie. De største positioner % af beholdning Resultat og balance % Nykredit ,8% 2 2% Nykredit ,2% 3 4% Realkredit Danmark 23SSA ,3% 4 4% Totalkredit ,0% 5 5% Nykredit 03D ,3% 6 5% Nykredit RD OA 83D ,4% 7 5% Realkredit Danmark 23D ,2% Resultat før omk. 31,4 mio. kr. 30,6 mio. kr. Nettoresultat efter omk. 24,7 mio. kr. 21,8 mio. kr. 31/ / Egenkapital 195 mio. kr. 212 mio. kr. Fremmedfinansiering 792 mio. kr. 751 mio. kr. 8 5% Nordea Kredit ANN ,9% 9 5% Nykredit 3D ,8% 10 4% Realkredit Danmark 21S.S ,3% Afkast Resultat pr. aktie (EPS) 16,2 kr. 11,3 kr. Nettoresultat efter omk. 12,5% 12,4% Afkast dansk obligationsindeks (NYK) 4,5% 6,6%

7 07 Afkast Nettoafkastet til aktionærerne blev i regnskabsåret på 12,5%. Til sammenligning gav det danske obligationsindeks (Nykredit) 4,5% i afkast før skat og omkostninger. AFKAST INKL. UDBYTTE Procent 20 Omkostninger og skat Selskabets samlede faste omkostninger målt ift. porteføljen er 0,43%. I forhold til egenkapitalen udgør de samlede faste omkostninger 2,06% Omkostninger Omkostninger i % af portefølje 0,43 0,49 Omkostninger i % af egenkapital 2,06 2,38 Resultathonorar i % af resultat efter omkostninger og skat 10,0 10, * *18/3-31/

8 08 Hoved- og nøgletal 2012 (mio. kr.) 2011 (mio. kr.) 2010 (mio. kr.) 2009* (marts-dec. 2009) (mio. kr.) RESULTAT Renteindtægter 39,0 48,3 39,3 13,1 Renteudgifter -4,7-10,8-6,8-2,3 Kursreguleringer -2,9-6,9-17,5 5,3 Finansielle nettoindtægter 31,4 30,6 15,0 16,1 Resultatafhængigt honorar -2,5-3,0-1,5-1,6 Administrationsomk. -4,2-5,8-5,7-1,8 Resultat før skat 24,7 21,8 7,8 12,7 Skat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skat 24,7 21,8 7,8 12,7 BALANCE Aktiver: % % % % Obligationer m.m ,5% ,6% ,0% ,7% Tilgodehavender 11 1,1% 12 1,2% 19 1,3% 38 6,0% Likvide beholdninger 14 1,4% 2 0,2% 38 2,7% 2 0,3% Passiver: % % % % Kortfristet gæld ,2% ,0% ,6% ,8% Hensættelser 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Egenkapital ,8% ,0% ,4% ,2% NØGLETAL Resultat pr. aktie 1) 16,2 11,3 5,3 19,9 Indre værdi pr. aktie 2) 138,4 130,1 122,8 118,3 Ændring i indre værdi i % 6,4 5,9 3,8 18,3 Udbytte pr. aktie i kr. 8,00 8,00 8,00 8,00 Afkast inkl. udbytte 3) 12,5% 12,4% 10,6% 18,3% P/E 4) 8,5 11,6 23,1 7,6 Gearing 5) 4,1 3,5 4,1 3,9 Resultatafhængigt honorar 6) 10% 10% 10% 10% Omkostningsprocent ift. aktiver 7) 0,43 0,49 0,56 0,56 Omkostningsprocent ift. egenkapital 8) 2,06 2,38 2,82 2,81 Antal aktier ultimo året 9) Gennemsnitligt antal aktier 10) Egne aktier *) Resultatopgørelsen dækker perioden fra selskabets stiftelse den 18. marts 2009 til 31. december De viste nøgletal er beregnet jf. oplysningerne i noterne, og på de områder, hvor finansanalytikerforeningen har udarbejdet anbefalinger, er disse fulgt. Note 1 Resultat efter skat / gennemsnitlig antal aktier. Note 2 Egenkapital ultimo / antal aktier ultimo - se note 9. Note 3 Forskel indre værdi primo og indre værdi ultimo inklusiv udbetalt udbytte pr. aktie. Note 4 Indre værdi (price) / resultat pr. aktie annualiseret (earning). Note 5 Gæld / ultimo egenkapital. Note 6 Resultatafhængigt honorar / resultat efter omkostninger og skat. For perioden er resultatafhængigt honorar beregnet som 10% af resultat før omkostninger og skat. Note 7 Note 8 Note 9 Administrationsomkostninger / gennemsnit af aktiver primo og ultimo Administrationsomkostninger / gennemsnit af egenkapital primo og ultimo Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie. (ekskl. egne aktier) Note 10 Gens. antal aktier korrigeret for kapitalændringer i løbet af regnskabsåret. (ekskl. egne aktier)

9 09 Regnskabs- og markedsberetning Resultat Regnskabsåret 2012 gav et overskud på kr. 24,7 mio. Afkast inkl. udbytte har i regnskabsåret været 12,5%. Obligationer Selskabets obligationsbeholdning har været koncentreret om danske realkreditobligationer. Selskabet opnåede en samlet fortjeneste på obligationsbeholdning på kr. 33,2 mio. Resultatet kan opdeles i kursgevinst på kr. 4,9 mio. og renteindtægter på kr. 39,0 mio. Derudover har selskabet i perioder anvendt obligationsfutures, optioner og renteswaps til at nedbringe renterisikoen, hvilket resulterede i et underskud på kr. 10,7 mio. Fremmedfinansiering Fremmedfinansieringen har i perioden bestået af lån i EUR og DKK. Dette har medført en samlet låneomkostning på kr. 1,8 mio. Den direkte renteudgift udgør kr. 4,7 mio. Valutakursændringer har resulteret i et samlet tab på kr. 2,3 mio. kr. Til styring af valutarisikoen er der på lånesiden i regnskabsperioden anvendt valutaoptioner og valutaterminsforretninger, som samlet set har givet et overskud på kr. 5,2 mio. Omkostninger Selskabets administrationsomkostninger dækker dels over udgifter til porteføljepleje og fondsforvaltning, dels selskabets øvrige driftsomkostninger. Det faste honorar til manager og forvalter beregnes ud fra selskabets egenkapital og udgør 1,6% af egenkapitalen. Selskabets samlede administrationsomkostninger blev på kr. 4,2 mio., hvilket i forhold til den gennemsnitlige portefølje udgør en omkostningsprocent på 0,43%. Manager og forvalter aflønnes herudover med et resultatafhængigt honorar på samlet 10 % af selskabets overskud efter skat og administrationsomkostninger. Før der udløses et resultathonorar, skal den indre værdi pr. 31/12 være højere end det senest fastsatte High Water Mark. High Water Mark er defineret som selskabets højeste ultimo værdi ifølge årsrapporterne i foregående år. Der betales således først resultathonorar, når den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar. Der er for regnskabsåret, afregnet et samlet resultatafhængigt honorar på kr. 2,5 mio. Der afregnes hverken fast honorar eller resultathonorar af en eventuel beholdning af egne udstedte aktier eller for investeringer i andre formueplejeselskaber. Skat Formuepleje Fokus A/S er et skattefrit investeringsselskab. Beskatning sker hos investor efter lagerprincippet, hvilket betyder, at investor hvert år beskattes af udbyttet, og af den værdistigning aktierne har opnået og tilsvarende opnår fradrag, hvis aktierne er faldet i værdi. Der sker altså beskatning, selvom gevinsten eller tabet ikke er realiseret endnu. Udbytte Det er selskabets hensigt at udlodde 8 kroner pr. aktie. Forslag til udlodning vil blive fremsat på ordinær generalforsamling og udbetalt umiddelbart herefter. Balancesammensætning Kapitalfremskaffelse Selskabets samlede passiver udgør pr. 31. december 2012 kr. 987 mio. Heraf udgør egenkapitalen kr. 195 mio. svarende til en soliditet på 20%.

10 10 KAPITALFREMSKAFFELSE KR. 987 MIO. 31. december 2012 Anden gæld 1,6% Egenkapital 19,8% Investeringer Selskabets investeringer består af danske realkreditobligationer. Ved udgangen af december måned 2012 udgjorde selskabets samlede investeringer kr. 987 mio. fordelt med kr. 962 mio. til danske obligationer, indestående i banken på kr. 14 mio. og øvrige tilgodehavender på kr. 11 mio. DKK 78,6% Investeringerne i obligationer fordeler sig som vist på nedenstående tabel: Beholdning pr %-realkreditobligationer 8,6% INVESTERINGER KR. 987 MIO. 31. december 2012 Kontanter 1,4% Tilgodehavender 1,1% 5%-realkreditobligationer 33,8% 4%-realkreditobligationer 30,9% Rentetilpasningsobligationer 26,5% Øvrige danske realkreditobligationer 0,2% I alt 100,0% Nøgletal pr Obligationer 97,5% Rentefølsomhed (varighed) -0,22 Konveksitet -1,40 På statusdagen er der optaget lån i EUR til en værdi på DKK 776 mio. Via valutaterminsforretninger er EUR-lånet omlagt til DKK, hvorved der pr. balancedagen således udelukkende er eksponering i DKK. Øvrige gældsforpligtelser består af periodiseringer og udgør kr. 16 mio. ved regnskabsperiodens udløb. Gæld Selskabets bankgæld udgør kr. 776 mio. Selskabets kapitalfremskaffelse sker som direkte lån eller repolån*. Selskabets lån har normalt en løbetid under ét år, hvorfor lånene karakteriseres som kortfristede. Det vil være muligt at opnå en længere tilsagnsperiode fra selskabets bankforbindelse mod et væsentligt rentetillæg. Selskabet har vurderet, at det vil være for omkostningstungt at sikre et sådant længere tilsagn. *) Repolån (Re-Purchase-Operation) er korte lån med sikkerhed i værdipapirer, hvor låntager foretager et spot salg og samtidig forpligter sig til at tilbagekøbe værdipapiret på et senere tidspunkt til en aftalt kurs. Egne aktier Selskabet har i løbet af regnskabsåret øget beholdningen af egne aktier således, at den pr. 31. december 2012 udgør 37,20% af selskabets aktiekapital. Da købet af egne aktier er sket til kurser, som er lavere end den indre værdi, øger dette den indre værdi for de tilbage værende aktionærer. I henhold til regnskabsreglerne er beholdningen af egne aktier modregnet direkte på egenkapitalen og optræder således heller ikke i balancen, hvorfor der ikke beregnes og betales honorar af disse egne aktier. Management- og forvaltningsaftaler Selskabets aftaler med Formuepleje Management A/S og Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab om henholdsvis varetagelse af administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser samt formueforvaltning af selskabets midler blev senest opdateret pr. 1. oktober Aftalerne er med virkning fra den 1. oktober 2012 ændret, således at det samlede faste honorar fremover beregnes på baggrund af selskabets egenkapital og ikke som hidtil på baggrund af hele balancen. Selskabets faste honorar vil fremover udgøre 1,6% p.a. af egenkapitalen. Den nye måde at beregne honorar på, påvirker ikke selskabets

11 11 omkostninger væsentligt, sammenholdt med den hidtidige aftale. Ændringen er gennemført for at sikre maksimal gennemskuelighed omkring aktionærernes omkostninger ved administrationsaftalerne. Resultathonoraret på 10% af et positivt resultat efter omkostninger og skat er fastholdt i de nye administrationsaftaler. Pengestrømme Ændringen i likvide beholdninger er netto på kr. 11,8 mio. Gæld til pengeinstitutter er øget med kr. 31,0 mio. Der er købt obligationer for netto kr. 8,3 mio. Køb af egne aktier udgør kr. 28,6 mio. Derudover er der udbetalt udbytte for kr. 13,0 mio. Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør kr. 30,7 mio. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke siden regnskabsperiodens udløb den 31. december 2012 og indtil årsrapportens underskrivelse indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. Markederne Renterne er i 2012 faldet til nye rekordlave niveauer. I løbet af andet kvartal blussede den europæiske gældskrise op på grund af stigende frygt for et græsk exit fra eurozonen. Det fik investorerne til at søge beskyttelse mod et sammenbrud af euroen, og her blev Danmark betragtet som sikker havn, da vi står udenfor eurosamarbejdet. Den øgede udenlandske interesse for danske obligationer førte til generelt lavere danske renter, og samtidig blev den danske krone også styrket i forhold til euroen. penge kassen åben, hvilket vil være med til at holde især de korte renter på et lavt niveau. Til gengæld er der mere usikker hed med hensyn til de længere renter, som vil stige, hvis der kommer bedring i økonomierne. De mange penge fra centralbankerne har medført, at renteniveauerne er kunstigt lave, og derfor er der stigende risiko for, at især de længere renter vil begynde at kravle op. Følsomheden overfor renteændringer har været meget lav hele året. Der er forskel på, hvordan følsomheden er overfor ændringer i henholdsvis de korte og lange renter. Nedenstående graf viser, at der er positiv følsomhed overfor ændringer i de korte renter, så der tjenes penge, hvis de korte renter falder, og modsat tabes penge, hvis de korte renter stiger. Til gengæld er følsomheden overfor ændringer i de lange renter omvendt, fordi der er anvendt instrumenter, hvor der tjenes penge, hvis de lange renter stiger. FØLSOMHED PÅ OBLIGATIONSBEHOLDNINGEN OVERFOR ÆNDRINGER I RENTER MED FORSKELLIGE LØBETIDER Rentefølsomhed 1,25 0,75 0,25 Derfor forsøgte den danske nationalbank at svække kronen, 0 dels ved at købe udenlandske valuta og sælge danske kroner, dels via isolerede rentenedsættelser af den officielle danske -0,25 rente til negativt territorium. Det har Formuepleje Fokus især profiteret af på lånesiden, hvor lånerenten i andet halvår har været negativ, endda inklusiv lånemarginal til banken. Det skyldes blandt andet, at der er udnyttet en skævhed på terminsmarkedet, fordi udenlandske investorer har speku leret i -0, år 3-5 år 6-7 år 8-10 år år et eurokollaps. Derved er opnået en ekstra rente besparelse på lånet uden nogen form for valutakursrisiko, fordi lånet reelt fortsat er i danske kroner har generelt stået i centralbankernes tegn, hvor især den europæiske og amerikanske centralbank har pumpet enorme summer ud i systemet. Alle disse penge skal placeres et sted, og det har været med til at holde de generelle markedsrenter på et historisk lavt niveau. Der er umiddelbart udsigt til, at centralbankerne også i 2013 vil have

12 12 Selskabets organisation Generalforsamlingen Som i alle andre selskaber er generalforsamlingen selskabets øverste myndighed, og det er generalforsamlingen, der vælger selskabets bestyrelse til at varetage aktionærernes interesser. Da selskabet har regnskabsafslutning 31. december afholdes generalforsamlingen normalt i april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højest 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside samt via Erhvervsstyrelsens IT-system. Bestyrelsesformand Jørn Nielsen (f. 1949) har mere end 30 års erfaring med investering og finansiering. Erfaringerne stammer bl.a. fra rådgiverjobs hos Jyske Bank gennem 19 års ansættelse, porteføljeansvar i en større virksomhed, rådgiver for en sparekasse samt ansættelse som projektchef med ansvar for indkøbs-, finansiering og salgsopgaver i relation til fast ejendom. Jørn Nielsen er indtrådt i bestyrelsen i 2009 og senest genvalgt i Den aktuelle valgperiode udløber i Ansvarsfordeling Ansvaret for ledelse og drift af selskabet er opdelt i bestyrelse, direktion, investeringskomité samt rådgivere. Der er i direktørkontrakt og administrationsaftaler aftalt klare retningslinier for ansvarsfordeling mellem bestyrelse, direktion, formueforvalter og manager. Bestyrelsen Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 3 år ad gangen valgt bestyrelse på 3 til 4 medlemmer, således at mindst ét bestyrelsesmedlem er på valg på hver ordinær generalforsamling. Består bestyrelsen af 4 medlemmer, vil 2 bestyrelsesmedlemmer være på valg hvert 3. år. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, og bestyrelsen kan genvælges. Bestyrelsen har 4 medlemmer, der repræsenterer en stor grad af økonomisk og erhvervsmæssig erfaring. Bestyrelsesmedlem Carsten With Thygesen (f. 1964) er uddannet cand.silv., E*MBA og HD (F) og har mere end 20 års erhvervserfaring, heraf 9 år i Realkredit Danmark, og er i dag administrerende direktør i HedeDanmark A/S. Han har siden 1998 været medlem af bestyrelsen i en række investeringsselskaber og siden 2009 været næstformand i Realdania. Carsten With Thygesen er indtrådt i bestyrelsen i 2009 og senest genvalgt I Den aktuelle valgperiode udløber i Bestyrelsesmedlem Lars Sylvest (f. 1955) er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet og er som koncernfinansdirektør og administrerende direktør i Grundfos Finance A/S ansvarlig for Grundfos-koncernens globale finansforhold, og har i hele sit professionelle virke beskæftiget sig med finansforhold og de finansielle markeder. Han har været ansat i Grundfos-koncernen siden 1988 og har tidligere erhvervserfaring fra bl.a. Alfa-Laval-koncernen, Privatbanken (nu Nordea), Aalborg Værft og Dansk Eksportfinansieringsfond. Lars Sylvest har desuden siden 1995 fungeret som bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser i finansielle og industrielle virksomheder. Lars Sylvest er indtrådt i bestyrelsen i Den aktuelle valgperiode udløber i 2013.

13 13 Bestyrelsesmedlem Børge Obel (f. 1948) er uddannet cand. scient.oecon. Børge Obel har sit professionelle virke inden for Management Science igennem en årrække som professor ved Odense Universitet, i årene 2004 til 2010 som dekan for Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og siden 2010 som professor og centerdirektør sammesteds. Han har igennem årene været med i en lang række udvalg inden for bl.a. undervisningsområdet. Han har desuden igennem de seneste 20 år været medlem af en række bestyrelser bl.a. Bankinvest og Albani Bryggerierne. Børge Obel er indtrådt i bestyrelsen i 2010 og senest genvalgt i Den aktuelle valgperiode udløber i Bestyrelsen opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed. Der afholdes som minimum 4 bestyrelsesmøder om året, og der har i det seneste regnskabsår været afholdt 6 møder. På møderne deltager udover bestyrelsen også selskabets direktør samt efter behov repræsentanter for rådgiveren, Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab. Til fremlæggelse på bestyrelsesmødet udarbejder direktion og rådgiver specificeret beslutningsgrundlag og information om markeds- og kursudvikling siden seneste møde. Bestyrelsens væsentligste ansvarsområder: Den overordnede ledelse af selskabet. Kontrol med daglig ledelse Godkende/justere strategiske investeringsrammer efter oplæg fra direktion og rådgiver Godkende prospekter, halvårs- og årsrapporter Lede selskabets generalforsamlinger Informere om bestyrelsens arbejde i kvartalsorienteringen (magasinet FORMUE ) og på generalforsamlinger Indgå forretningsaftaler med bankforbindelser samt rådgiver Løbende vurdere om direktion, rådgivere samt bankforbindelser lever op til de opstillede mål og forventninger Revisionsudvalg Direktionen Bestyrelsen udpeger en direktør, som indenfor de opstillede investerings- og risikorammer skal søge at sikre aktionærerne det bedst mulige risikojusterede afkast. Direktør Søren Astrup (f. 1969) er uddannet cand.oecon med en mangeårig erfaring fra finansverdenen. Søren Astrup blev i 2002 ansat som kapitalforvalter i Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab og arbejdede i en årrække tæt sammen med den ene af Formueplejes to stiftere, Erik Møller, om at udvikle investeringsprocesserne i Formuepleje. I 2008 blev Søren Astrup direktør for kapitalforvaltning i Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab, hvor han fik det overordnede ansvar for investeringerne og ikke mindst risikostyringen i Formuepleje. Søren Astrup tiltrådte stillingen som direktør for Formueplejeselskaberne pr. 1. juli 2012.

14 14 Direktionens væsentligste ansvarsområder: Selskabets kapitalanbringelse til hver en tid foregår indenfor vedtægter, prospekter samt bestyrelsesbeslutninger om investeringsrammer samt risikoniveau Relevant strategisk input til bestyrelsens beslutninger. Deltage i fastlæggelsen og godkendelsen af de taktiske investeringsbeslutninger i selskabets investeringskomité Selskabets forretningsvilkår samt overholdelse af engagementsrammer Udvikling af investerings- og forretningskoncept samt investeringsidéer for selskabet Udbredelse af kendskabet til selskabets investeringskoncept via artikler og foredrag Selskabets investor relationspolitik via enhver form for kommunikation Administration og regnskaber samt kontakt til offentlige myndigheder og forretningsforbindelser At være bindeled mellem bestyrelse og rådgiver samt bestyrelse og aktionærer Rapportering om årsrapporter Brochurer og tegningsmateriale. Generalforsamling og Formueplejedage Evaluering Bestyrelsen har i regnskabsåret afholdt 6 møder, primært for at fastlægge og godkende investeringsstrategien, jf. bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen evaluerer en gang årligt bestyrelsens, direktionens og formueforvalters indsats med fokus på at vurdere om fastlagte strategiske målsætninger og planer er nået. På bestyrelsesmødet den 19. juni 2012 har bestyrelsen foretaget en evaluering af, om bestyrelsen samlet set opfylder en række kompetencer med vægt på emner som erfaring med investeringskoncepter, makroøkonomi, investering og finansiering, jura samt risikostyring. Bestyrelsen vurderer, at disse kompetencer er fuldt dækket i den nuværende bestyrelsessammensætning. Bestyrelsen har endvidere konkret vurderet samarbejdet med og kvaliteten i direktionens, formueforvalters og managers indsats og fundet, at den fastlagte strategi er fulgt tilfredsstillende og samarbejdet har fungeret godt. Investeringskomité Selskabets investeringskomite består af direktøren for selskabet, direktøren for formueforvaltning i Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab samt relevante eksperter. Investeringskomiteen afholder normalt møde hver 14. dag. På mødet fastlægges/ajourføres selskabets taktiske rammer, bl.a. varighedsmål på obligationer, hedgeratios samt valg af finansieringsvalutaer. Revisionsudvalg Bestyrelsen har udpeget et revisionsudvalg, bestående af Jørn Nielsen samt Lars Sylvest, som er formand for revisionsudvalget. Lars Sylvest opfylder revisionsudvalgs be kendt gørelsens krav om, at minimum ét medlem af revisionsudvalget skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Revisionsudvalget mødes minimum to gange årligt med selskabets eksterne revisor og evt. direktionen bl.a. med henblik på en nøjere gennemgang af regnskabs- og revisionsprocessen, herunder bl.a. en vurdering af om kontrollen med overholdelsen af risiko- og investeringsrammer er tilstrækkelig. Herudover har revisions udvalget afholdt møde med revisionen uden deltagelse af direktionen. Revisionsudvalget orienterer efterfølgende den samlede bestyrelse.

15 15 Vederlag Bestyrelsens årlige honorering består af et fast grundbeløb på kr pr. medlem samt et variabelt beløb på kr pr. påbegyndt mia. i portefølje til bestyrelsesformanden samt kr pr. påbegyndt mia. i portefølje til øvrige medlemmer, dog maksimalt kr. til bestyrelsesformanden samt kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen modtog i regnskabsåret, dækkende perioden 1/ / , et samlet vederlag på tkr Direktionen aflønnes af manager som en integreret del af managementaftalen, hvorfor der i selskabets regnskab ikke optræder udgifter til direktionsvederlag. Selskabet har ikke ydet selskabets ledelse fordele af nogen art, og har ikke indgået aftaler af nogen anden art end de her nævnte. Corporate governance Det indgår som en del af regelsættet for børsnoterede virksomheder på NASDAQ OMX Copenhagen, at danske selskaber optaget til handel på børsen, skal give en redegørelse for, hvorledes de forholder sig til anbefalingerne udarbejdet af Komiteen for god Selskabsledelse. Anbefalingerne er som udgangspunkt rettet mod danske selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Bestyrelsen i Formuepleje Fokus A/S har, uagtet at selskabet ikke er optaget til handel på børsen, valgt at forholde sig til Komiteen for god Selskabsledelses anbefalinger, så selskabets aktionærer og andre interessenter har mulighed for at bedømme forholdene i selskabet. Redegørelsen udarbejdes under anvendelse af følg eller forklar -princippet, hvilket indebærer, at selskabet enten følger anbefalingerne for god selskabsledelse eller forklarer, hvorfor anbefalingerne, helt eller delvist, ikke følges. Det er i anbefalingerne fra Komiteen for god selskabsledelse præciseret, at det ikke er lagt til grund, at en efterlevelse af samtlige anbefalinger skal være udgangspunkt i det enkelte selskab. Det er lige så legitimt, at forklare, hvorfor en anbefaling ikke følges, som at følge anbefalingen. Redegørelsen kan læses på organisation/corporategovernance. Politikker for samfundsansvar Selskabet har ikke vedtaget politikker for samfundsansvar.

16 16 Ledelsens andre hverv Bestyrelsen: Direktion Jørn Nielsen formand Projektrådgiver Christianslund 110A Carsten W. Thygesen Adm. direktør, cand.silv., E*MBA, HD(F) Ahornvej 64 Lars Sylvest Adm. direktør, cand.oecon Langsdalsvej Brabrand Børge Obel Direktør, professor, dr. oecon. Grumstolsvej Højbjerg Søren Astrup Direktør, cand.oecon. Testrupvej Mårslet 8300 Odder Direktør i: Komplementarselskabet Logistikcenter Nord ApS Komplementarselskabet Søndervang ApS Komplementarselskabet Marsallé ApS Komplementarselskabet Engmarken ApS Komplementarselskabet 8680 Ry Direktør i: HedeDanmark A/S Chrisca Holding ApS Formand for bestyrelsen i: Silva Estate A/S Formuepleje Safe A/S Formuepleje Epikur A/S Formuepleje Penta A/S Formuepleje Pareto A/S Direktør i: Grundfos Finance A/S Bjerringbro Savværk Holding A/S Medlem af bestyrelsen i: Formuepleje Safe A/S Formuepleje Epikur A/S Formuepleje Penta A/S Formuepleje Merkur A/S Formuepleje Pareto A/S Direktør i: ICOA EcoMerc I/S Formand for bestyrelsen i: Center for Erhvervsforskning Medlem af bestyrelsen i: Formuepleje Safe A/S Formuepleje Epikur A/S Formuepleje Penta A/S Direktør i: Formuepleje Management A/S Formuepleje Safe A/S Formuepleje Epikur A/S Formuepleje Penta A/S Formuepleje Merkur A/S Formuepleje Pareto A/S Formuepleje Limittellus A/S Formuepleje Optimum A/S Søren Astrup Holding ApS Butikscenter Herning ApS Formuepleje Limittellus A/S Formuepleje Limittellus A/S Formuepleje Pareto A/S Formuepleje Optimum A/S Formuepleje Optimum A/S Formuepleje Limittellus A/S Formand for bestyrelsen i: Investeringsforeningen Grundfos Finance A/S Formuepleje Optimum A/S Formuepleje Merkur A/S CPH Capital DUBA-B8 A/S K/S BI Biomedical Venture IV Bjerringbro Savværk BI Private Equity Medlem af bestyrelsen i: Næstformand for bestyrelsen i: Holding A/S Markets K/S Formuepleje Penta A/S Realdania CBH A/S BI Private Equity Formuepleje Pareto A/S Investeringsforeningen Markets II K/S Formuepleje Limittellus A/S Formuepleje Invest BI Private Equity Formuepleje Optimum A/S Markets III K/S Investeringsforeningen Medlem af bestyrelsen i: Formuepleje Invest Formuepleje Merkur A/S Investeringsforeningen DDH Forests A/S CPH Capital K/S Logistikcenter Nord K/S Søndervang K/S Marsallé K/S Engmarken K/S Butikscenter Herning

17 17 Ledelsens økonomiske interesser i Selskabet og andre formueplejeselskaber Bestyrelse Direktion Jørn Nielsen Carsten W. Thygesen Lars Sylvest Børge Obel Søren Astrup Selskab Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Formuepleje Safe A/S 0 0,00% ,02% ,04% ,01% ,00% Formuepleje Epikur A/S 0 0,00% ,13% ,04% 0 0,00% 0 0,00% Formuepleje Penta A/S ,01% ,05% ,03% 0 0,00% 0 0,00% Formuepleje Merkur A/S 764 0,02% ,31% ,04% 0 0,00% 0 0,00% Formuepleje Pareto A/S ,02% ,02% ,03% 865 0,02% 0 0,00% Formuepleje LimiTTellus A/S 383 0,00% ,07% ,02% 0 0,00% 0 0,00% Formuepleje Optimum A/S 500 0,01% ,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,00% Formuepleje Fokus A/S ,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Investeringsforeningen Formuepleje Invest Oversigten indeholder ledelsens personlige aktieposter, samt aktieposter i selskaber, som det enkelte medlem kontrollerer.

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 25. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Safe A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 25. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje Safe A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 25. regnskabsår Formuepleje Safe A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Epikur A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 21. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Epikur A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 21. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje Epikur A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 21. regnskabsår Formuepleje Epikur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S

Formuepleje Merkur A/S Formuepleje Merkur A/S Årsrapport 2010//2011 1. juli 2010-30. juni 2011 // 14. regnskabsår Merkur Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 65% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår

Formuepleje Safe A/S 2006/07. Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår 2006/07 Årsrapport 1. juli 2006-30. juni 2007 20. regnskabsår Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 uu Formuepleje Safe

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Årsrapport 2005/2006 4. februar 2005-30. juni 2006 Leonardo Den, som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til søs uden søkort og kompas. da Vinci, 1452-1519 u Den vitruvianske mand er Formuepleje

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S.

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Årsrapport for regnskabsåret 2011 Indberettet til GXG Markets den 16. marts 2012 Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Vedlagt følger

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks. formuetab

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Max A/S

Læs mere

1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S

1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S 1. januar - 31.december // 4. regnskabsår Årsrapport Formuepleje Holding A/S 02 Indhold 03 // Fakta om Formuepleje Holding A/S 04 // Koncernbeskrivelse 06 // Ledelsesberetning 10 // Ledelsens andre hverv

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 (elskabets 40. regnskabsår) Investeringsselskabet A/ Frederiksborggade 50, 4. 1360 København K CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet A INDHOLDFORTEGNELE

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere