Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret"

Transkript

1 Vestjyske Net 60 CVR-nr Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: , F: , pwc.dk

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesredegørelse 4 Regnskabspraksis 7 Reguleringsregnskab

3 Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for behandling af over-/underdækning for Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for Vestjyske Net 60 kv A/S, CVR nr , for reguleringsåret 2013 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 335 april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissions-virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere reguleringsår og er i øvrigt den samme, som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne årsrapport for regnskabsåret Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2013 opkrævede indtægter og Vestjyske Net 60 kv A/S' fremtidige reguleringspris. Herning, den 21. maj 2014 Direktion Kim Nielsen direktør 1

4 Erklæring afgivet af uafhængig revisor Til Energitilsynet Vi har revideret det mængdebaserede reguleringsregnskab for Vestjyske Net 60 kv CVR nr for reguleringsåret 2013 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2013 (bekendtgørelsen). Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på DKK og tilhørende driftsomkostninger på DKK Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet, der er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde reguleringsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af reguleringsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 2

5 Erklæring afgivet af uafhængig revisor Konklusion Det er vores opfattelse, at det mængdebaserede reguleringsregnskab for Vestjyske Net 60 kv A/S for 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2014, og at væsentlige forhold, der kan påvirke selskabets reguleringspris, er medtaget i reguleringsregnskabet. Supplerende oplysning om begrænsning i distribution Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at reguleringsregnskabet er udarbejdet til brug for Energitilsynets kontrol af selskabets overholdelse af indtægtsrammen. Som følge heraf kan reguleringsregnskabet være uegnet til andet formål. Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Vestjyske Net 60 kv A/S og Energitilsynet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter. Skive, den 21. maj 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Holst statsautoriseret revisor pwc 3

6 Ledelsesredegørelse Frasalg af bevillingsmæssig aktivitet Selskabet har i regnskabsåret solgt en del af den bevillingsmæssige aktivitet og netaktiver. I den forbindelse er der tidligere fremsendt en anmodning om deling af indtægtsrammen til Energitilsynet den 10. oktober Energitilsynet har efterfølgende udsendte orienterende udmelding i maj 2014, hvor der i forhold til egen beregning er en mindre korrektion til den samlede indtægtsramme ultimo Nedenstående beregning med hensyn til differencer mv. tager udgangspunkt i nedenstående fordeling: Beregnet basis indtægtsramme ultimo 2012 (Ansøgning) Korrektion til Energitilsynet orienterende udmelding Udgangspunkt ultimo 2012 Vestjyske Net 60 kv A/S Net A/S Med hensyn til leverende mængder er fordeling i 2012 og 2013 følgende: Leverancer MWh Vestjyske Net 60 A/S EnergiMidt Net A/S Oversigt over indsendte dispensationsansøgninger, der ikke er behandlet af tilsynet i 2013, jf. reglerne om nødvendige nyinvesteringer opførelse af ny 150/60 kv-station ved Ramme, selskabet har i 2013 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen, jf. reglerne om nødvendige nyinvesteringer. opførelse af ny 150/60 kv-station ved Lem Kær med tilhørende kabelstrækninger, selskabet har i 2013 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen, jf. reglerne om nødvendige nyinvesteringer. kabel på strækningen Holstebro Nord - Måbjerg, selskabet har i 2013 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen, jf. reglerne om nødvendige nyinvesteringer. kabel på strækningen Struer - Måbjerg, selskabet har i 2013 indsendt ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen, jf. reglerne om nødvendige nyinvesteringer. 4

7 Ledelsesredegørelse Afvikling af differencer vedrørende Bekendtgørelse nr. 335 af 15. april stk. 1 punkt 2 Selskabet har estimeret en samlet difference for 2013 i selskabets favør på DKK , jf. nedenfor. Selskabet ønsker at opkræve differencen i 2014 og har på baggrund af nedenstående beregninger hævet tarifferne 1. april Den økonomiske indvirkning af ansøgningerne vedrørende nødvendige nyinvesteringer, jf. ovenfor, kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor effekten heraf ønskes opkrævet, når godkendelsen foreligger. Opgørelse af årets differencer: 2012: Leverede mængder 2012 Pristal 2012 ultimo 2012 jf. ønsket fordeling , : Leverede mængder 2013 Pristal ,29 Pristalsreguleret indtægtsramme ,7% Ændringer som følge af ændrede omkostninger til nettab Indtægtsramme før midlertidige forhøjelser Godkendte forhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer, 50% Årets indtægtsramme Driftsmæssige indtægter 2013: Omsætning Afvikling af tildligere års differencer 79,7% Forrentning heraf Difference i selskabets favør

8 Ledelsesredegørelse Opgørelse af årets forrentningsprocent, jf. Bekendtgørelse nr. 335 af 15. april stk. 1 punkt 3 Selskabet har opgjort årets forrentningsprocent til 1,65%, jf. nedenfor, og der er således ikke tale om merforrentning i Hertil kommer effekten af en forhøjelse, jf. nødvendige nyinvesteringer, hvor beløbet på nuværende tidspunkt ikke kendes. Beløbet vil dog ikke være af en størrelse, som bevirker, at selskabet overstiger forrentningsloftet. Forrentning: Netaktiver ultimo netaktiver tillagt 2% Årets indtægtsramme Driftsomkostninger Afskrivninger Reguleringsmæssigt overskud for Forrentningsprocent 1,65 6

9 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Reguleringsregnskabet for Vestjyske Net 60 kv A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april Regnskabet, der udgør en delmængde af Vestjyske Net 60 kv A/S' samlede eksterne årsrapport, indeholder i henhold til bekendtgørelsen indtægter, omkostninger og andre oplysninger vedrørende den bevillingspligtige aktivitet. Formålet med aflæggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige aktivitet, der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2013 opkrævede indtægter. Regnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven. Der indgår ikke sammenligningstal i regnskabet. Præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder Driftsmæssige indtægter Driftsmæssige indtægter indeholder indtægter fra den bevillingsmæssige aktivitet. Herudover indeholder posten andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet. Nettab Selskabets nettab er opgjort ud fra målinger. Omkostningerne ved nettab indgår i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder køb af el på markedsvilkår og samt de hertil hørende omkostninger vedrørende PSO og betaling til overliggende net. Afskrivninger Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver og øvrige anlægsaktiver. Herudover indeholder regnskabsposten restafskrivning vedrørende skrottede anlæg. PSO-aktiver indgår ikke. Netaktiver Værdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april vn 7

10 Reguleringsregnskab 2013 Sag Nr. Virksomhedens navn Vestjyske Net 60 kv A/S CVR Nr P Nr. 1, Indtægter, omkostninger og leveret mængde elektricitet 1.1 Driftsmæssiqe i kr Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet kr Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar kr 1.4 Driftsomkostninger i kr. 1.5 Faktureret leveret mængde elektricitet i kwh Såfremt faktureret leveret mængde el stemmer overens med faktiske leveret mængde el, udfyldes punkt Faktisk leveret mængde elektricitet i kwh Budgetteret leveret mængde elektricitet i kwh 2. Netaktiver 2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2013 afskrivninger 2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer kr. 2.3 Årets nyinvesteringer kr. 2.4 Årets kr. 2.5 Årets afskrivninger kr. Værdi af netaktiver pr. december kr Pensionsforpligtelser pr kr. 3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser 0 kr. 3.3 Pensionsforpligtelser pr. 31. december 0 kr. 4. Energispareaktivitet 2013 c kwh A til lal kr A A til kr Heraf administrationsomkostninger kr Heraf øvrige omkostninger kr 4 5 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparelse kr. 5. Nettab De grå udfyldes Bereqnet nettab kwh 5.2 Gennemsnitlig årlig elpris øre/kwh 5.3 (Beregnet nettab x gennemsnitlig årlig kr. 5.4 Ønsker virksomheden en evt. forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger t i nettab? JA Vælg ja eller nej listen 6. Andre driftsmæssige Andre driftsmæssige indtægter omkostninger til andre driftsmæssige indtægter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

11 7. Afvikling af difference Årets difference Difference i virksomhedens favør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og Indtægtsramme) Bemærk, at alle indtastede betød være de udfyldes automatisk Årets opståede difference (skal ikke udfyldes) Midlertidiq tarifnedsættelse Beholdt difference Afvikling af difference opstået i Difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme) Bemærk, at alle Indtastede betøb skal og de grå felter (uden udfyldes automatisk Overført difference (primo) (0),., (0), Strafrenter af overført difference halvår) Årets opståede difference Årets afviklede difference* Samlet difference (medio) (8 974) Strafrenter af difference (2. halvår) Samlet difference strafrenter (ultimo) (0) (0) (P) Sekretariatet bemærker at disse alene skal vedrøre differencer eller tidligere Strafrenterne den overførte (primo) (punkt 7 3 og samlede difference (medio) J 3 5) er ved brug af en rentesats svarende Nationalbankens udlånsrente pr i f - 1 og 201b anvendt samme rentesats 2013, eftersom de gældende satser for og 201b endnu er kendt renterne og er derfor 8. Bemærkninger ti! reguleringsregnskabet 8 1 Virksomheden anføre bemærkninger feltet nedenfor 9. Øvrige oplysninger Vedhæftes indberetningen beder virksomheden om at indberette fortiold vedr den leverede mængde såfremt opgørelsesmetoden er forskellig fra således at sekretariatet kan foretage tilsvarende sammenligningsåret for indtægtsrammen, der er stk nr 6 og. Såfremt virksomheden ikke er i stand at indsende data vedr. den faktiske leverede mængde el modsætning til den fakturerede leverede mængde i 2004, bedes virksomheden give et kvalificeret skøn herfor, samt begrunde 10. Ledelsespåtegning samt revisorpåtegning sendes særskilt med reguleringsregnskabet 2013 Indberetningen af reguleringsregnskabet 2013 registreres først hos når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE REGNSKAB 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på regnskabet 3-4 Ledelsesberetning: Ledelsesberetning 5 Regnskab:

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere