Vurdering af Uranin til brug for lækagesøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Uranin til brug for lækagesøgning"

Transkript

1 HOFOR Ørestads Boulevard Kbh. S Vurdering af Uranin til brug for lækagesøgning Rapport, 19. marts 2013 ALECTIA A/S Kontaktperson Seniorkonsulent, Kemingeniør, Dorte Jørgensen, tlf.: , Seniorkonsulent, Cand. scient. Henrik Harboe, tlf.: , Seniorkonsulent, Cand. scient. Susanne Brandt Hansen, tlf.: , Teknikerbyen Virum Denmark Tlf.: Fax: CVR nr

2 0 Baggrund Generelt om stoffet Visuel detektion af Uranin Anvendelse Medicinsk anvendelse Fluorescens angiografi Tandundersøgelser Andre biologiske anvendelser Farlighed, toksikologi Oplysninger i sikkerhedsdatablade Toksikologi Intravenøs (indsprøjtning i blodårer) Graviditet Farlighed i miljøet, økotoksikologi Grundvandsundersøgelser Halveringstid og økotoksicitet Substitution Konklusion Toksikologi Økotoksikologi... 12

3 0 Baggrund HOFOR ønsker at tilsætte Uranine Dye sporstof til deres fjernvarmevand for at opspore lækager ude hos forbrugerne. Stoffet farver det varme brugsvand grønt, hvis der er en lækage mellem fjernvarmevandet og kundernes varmtvandsbeholder. I visse tilfælde kan en utæthed i kombination med utætte kontraventiler samt højere tryk på fjernvarmevandet i forhold til drikkevandet medføre en spredning af fjernvarmevandet videre i øvrige vandrør og vandledninger og det grønne sporstof kan således også forekomme i det kolde brugsvand. Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering og givet tilladelse til brug af stoffet i 1985, men HOFOR ønsker en nyere vurdering af stoffet. Uranin tænkes tilsat, så det kan optræde i koncentrationer på 2 mg/l Stoffet har CAS-nr Der ønskes foretaget en undersøgelse ud fra nyere litteratur og forskning af: 1. Toksikologisk påvirkning af mennesker ved indtagelse af stoffet, hvis det forekommer i det kolde brugsvand i en koncentration på ca. 2 mg/l, samt hvis det forekommer i en koncentration under den visuelle grænse hos forbrugerne 2. Økotoksikologisk påvirkning af jord, grundvand eller recipienter samt offentlige kloaknet, hvis der sker lækage af fjernvarmeledninger frem til forbrugerne. 3. Mulige alternativer til stoffet som er mindre skadelige. 1 Generelt om stoffet Stoffet blev sammen med andre phthaleiner opdaget i 1871 af Adolf von Baeyer. Stoffet fremstilles af phthalsyreanhydrid og resorcinol som med zinkchlorid eller svovlsyre som katalysator giver fluorescein. Dette stof er et fluorescerende farvestof, som bl.a. bruges til analytisk kemi, som indikator og til fluorescensmikroskopi. Som natriumsalt kaldes det Uranin, og er et meget brugt gulgrønt farvestof, som under ultraviolet lys og dagslys desuden er fluorescerende. Denne effekt giver stoffet en fantastisk farveeffekt, således at man får en synlig farveeffekt i selv når stoffet tilsættes i ganske små koncentrationer. I tør form er stoffet orange-rødt til rød-brunt. Uranin pulver Uranin opløst i vand 3

4 Uranin er et fugtsugende pulver og anvendes normalt i meget fortyndet form, fordi det farver så kraftigt. Uranin har flere forskelige synonymer: 9-(o-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-3H-xanthen-3-one, disodium salt D and C Yellow No. 8 Fluorescein sodium Fluorin Resorcinol phthalein sodium CI Acid yellow 226 Japan Yellow 202 med forskellige numre 1.1 Visuel detektion af Uranin Uranin farver så kraftigt, at det kan spores i en koncentration helt ned til ganske få milligram pr. liter. I litteraturen er der angivet forskellige grænser for hvornår stoffet kan ses. Den danske leverandør af stoffet Hydro-X A/S angiver, at stoffet kan spores i mængder ned til på 1: svarende til 1,67 mg/l. Leverandøren har dog ikke nogen reference til dette tal. En reference angiver synligheden til at være 0,03 mg/l. 1 Synlighed af stoffet er desuden nævnt i udskrift fra den schweiziske Miljøstyrelses hjemmeside som værende 0,07 mg/l. Den danske Miljøstyrelse har i et brev dateret den 15. januar 1985 angivet en visuel grænse for uranin i fjernvarmevandet til at være 0,025 mg/l. Merck Danmark angiver i deres tekniske datablad for Uranin en grænse for synlighed på 0,01 mg /l og under ugunstige omstændigheder på 0,1 mg/l. Denne grænse bekræftes i Methods in Karst Hydrogeology fra Anvendelse Uranin bruges blandt andet som farvestof i skumbad, shampoo, kosmetik og i kølevæske som indikator for eventuelle lækager. Det kan endvi- 1 Jones, William K., Water Tracing in Karst Aquifers, Encyclopedia of Caves, Elsevier Inc. 2012, p Nico Goldscheider, David Philip Drew, Methods in Karst Hydrogeology, British Geological Survey, Wallingford, Uk, 2007, p

5 dere anvendes som nødfarvemiddel i redningsflåder, hvor 500 g Uranin kan farve 4000 m 2 havoverflade. Det kan også bruges til dekorative formål, som til at farve lys i diskoteker, belysning i filmstudier, etc. Derudover anvendes det til hjælpestof i diverse analyser, og er et meget brugt sporestof i alle mulige andre sammenhænge end fjernvarmevand. Stoffet er særdeles velegnet til lækagesøgning og hydrologer og hydrogeologer anvender det således ofte som sporestof til at følge grundvandsstrømme og underjordiske strømme. Det mest berømte eksempel er en undersøgelse af Floden Donau i 1877, hvorfra floden på et tidspunkt forsvinder ned i undergrundens porøse kalk, og med farvestoffet kunne genfindes i en mægtig kilde Aachtopf langt derfra. I mange år har man endvidere hvert år i Chicago på St. Patrick's dag, farvet Chicago floden grøn med Uranin. Efter 2003 har man dog af miljømæssige grunde erstattet Uranin med et andet farvestof, så der er altså grund til at kigge nærmere på stoffet. 2.1 Medicinsk anvendelse Uranin er et meget anvendt lægemiddel. Stoffet anvendes som sporestof for at kunne følge blod og andre væsker i forbindelse med diagnostik af sygdomme. Først og fremmest angiografi 3, hvor stoffet bruges som kontrastmiddel. Hyppigst ved undersøgelse af øjensygdomme. Men det bruges også ved hjerteundersøgelser og ved undersøgelser i kraniet. 2.2 Fluorescens angiografi Angiografi er en fotografisk optagelse af karfyldningen i øjet efter injektion af fluorescerende farvestof. Det almindeligst anvendte kontraststof er Uranin. Ved fluorescensangiografi udføres fotooptagelser af øjets nethinde og nethindens blodkar, ofte i forbindelse med sukkersyge. Undersøgelsen laves for at kunne beskrive blodkarrenes og nethindens tilstand med henblik på evt. behandlingsmuligheder eller forebyggelse af sygdomsudvikling. Et gult farvestof (Fluorescein) sprøjtes ind i blodåren i armen, og straks derefter påbegyndes fotograferingen af øjet. Man kan føle lidt varme og i sjældne tilfælde kvalme, når kontrastvæsken sprøjtes ind. 3 Sundhedsstyrelsen m.fl. forløbsbeskrivelser 5

6 Der er foretaget mange sådanne undersøgelser i de sidste 30 år, og der er enkelte tilfælde af allergilignende reaktioner hvoraf de mest alvorlige er anafylaktisk chok, i enkelte tilfælde med dødelig udgang. Ved indsprøjtning bruger man 5 eller 10 % opløsning, op til 10 ml Uranin. 2.3 Tandundersøgelser En anden biologisk farvning er farvning af tænder ved kontrol af tandbørstning (plak) hvor man har sammenlignet med Erythrosin som ellers er brugt, men hvor man ved museforsøg fandt, at Erythrosin faktisk er dobbelt så giftigt som Uranin Andre biologiske anvendelser Stoffet er meget nyttigt som modelstof til at undersøge forskellige processer, netop fordi man kan konstatere det tydeligt i meget små mængder. F.eks. anvendes det i undersøgelser af optagelse af medicin, herunder ved forsøg med nanopartikler 5, som er ph sensitive, og i miceller som transportsystemer med nanomembraner, hvor man udnytter, at Uranin kan måles i meget lave koncentrationer. 3 Farlighed, toksikologi 3.1 Oplysninger i sikkerhedsdatablade Klassificering og mærkning fremgår af leverandørernes sikkerhedsdatablade. Stoffet er af nogle leverandører (f.eks. Fisher Scientific) 6 klassificeret som lokalirriterende med R36: Irriterer øjnene (Eye Irrit. 2; H319). Andre leverandører (f.eks. Merck Danmark) 7 har anført, at stoffet ikke skal klassificeres. Leverandøren, Hydro-X A/S, af Uranin til HOFOR har i deres sikkerhedsdatablad ligeledes vurderet, at stoffet ikke er mærkningspligtigt med hensyn til sundheds- og miljøfare. 8 Uranin kan i koncentreret pulverform, som mange andre støvende materialer irritere hud og slimhinder, men i fjernvarmevandet er farvestoffet fortyndet så meget, at det ikke er sundhedsfarligt. Miljøstyrelsen 4 Yankelle, S.L. & Loux J.J. J Periodontol. 1977, Apr., 48(4): Joo, J.W., Int. J. Pharm. 2011, Jan 17, 403 (1-2): Sikkerhedsdatablad fra , Fisher Scientific. 7 Sikkerhedsdatablad fra , Merck Danmark. 8 Sikkerhedsdatablad fra , Hydro-X A/S. 6

7 tillader eksempelvis farvestoffet i alle typer kosmetik i op til 6 %. 9 Til sammenligning bruges farvestoffet, som tilsætning til fjernvarmevand, i en koncentration på 0,0002 %. 3.2 Toksikologi Den akutte giftighed af et stof ved indtagelse kan angives ved LD50 værdien som er en værdi for ved hvilken dosis 50 % af en gruppe dyr afgår ved døden. LD50-værdier (akut oral toksicitet) for Uranin er 6,7 g/kg for rotter, 4,7 g/kg for mus 10 og 2,5 g/kg for kaniner 11 hvilket indikerer, at stoffet er relativt ufarligt ved indtagelse. Antages det, at giftigheden er den samme for rotter som for mennesker, ville det svare til, at en person på 75 kg skulle indtage ca. et halvt kilo af stoffet. LD50-værdien for almindeligt husholdningssalt, Natriumchlorid, er til sammenligning på ca. 3 g/kg for rotter. Subkronisk (op til tre måneders) påvirkning af mus og rotter via foder viste ved doseringer på op til ca. 250 mg/kg/dag ingen effekter. Højere doser førte til forandringer i nyrer og hjerte (bl.a. mineralisering) 11 og til forhøjet dødelighed. Kronisk (mere end tre måneders) påvirkning af mus og rotter med doser på henholdsvis ca mg/kg/dag og 250 mg/kg/dag førte ligeledes til forandringer i nyrerne (nyrebetændelse, mineralisering) 11. Hvis en person på 75 kg skulle indtage en tilsvarende dosis på 250 mg/kg/dag, som mus og rotter har fået i dyreforsøgene ovenfor, ved at drikke vand tilsat 2 mg Uranin pr. l, skulle vedkommende drikke 75 kg x 250 mg/kg/dag divideret med 2 mg/l = 9375 liter vand pr. dag. Eller formuleret på en anden måde: Hvis man drikker 2 liter vand i løbet af et døgn, ville man i alt have indtaget 4 mg, hvilket er gange lavere (18.750/4) end den dosis mus og rotter fik pr. kg/dag. Nogle undersøgelser har fremvist tvetydige resultater mht. Uranins genotoksiske 11 (kan skade arveanlæg) og kræftfremkaldende egenskaber. Andre undersøgelser har vist, at Uranin ikke er genotoksisk. 12 Uranin er ikke klassificeret som kræftfremkaldende af IARC (det international kræftforskningsagentur). Der er ikke fundet rapporter eller undersøgelser om kræftfremkaldende virkninger for mennesker. 9 Kosmetikbekendtgørelsen nr. 422 af 4. maj 2006 med senere ændringer. 10 Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS). 11 Brüshweiler, B., GWA 5/2007, p Behrens et al, Hydrogeology Journal 2001, 9:

8 Ud fra toksikologiske data for stoffet Uranin har forfatteren af artiklen Markierstoffe im Bereich von Trinkwasserfassungen afledt en tolerabel korttidsdosis på 38 ug/person/dag, som under forudsætning af et drikkevandsindtag på 2 liter pr. dag giver en tolerabel kortvarig drikkevandskoncentration (spidsbelastning) for Uranin på 19 ug/l. 13 Årsagen til den lave tolerable korttidsdosis på 38 ug/person/dag og den lave tolerable kortvarige drikkevandskoncentration på 19 ug/l er hensyntagen til de mangelfulde/tvetydige data for genotoksicitet (kan skade arveanlæg) og kræftfare. Hvis drikkevandet hos forbrugeren indeholder de tilsatte 2 mg/l uranin bør man kun indtage 19 ml. vand, hvilket svarer til et lille glas vand, før den tolerable kortvarige korttidsdosis på 38 ug/dag overskrides. Det anses dog for fuldstændigt usandsynligt, at koncentrationen af uranin vil være den samme hos forbrugeren, som den tilsættes fjernvarmevandet. Koncentrationen forventes at være langt mindre. Hvis man derimod antager, at forbrugerens vand indeholder netop den koncentration, hvor uranin er synligt, skal forbrugeren indtage 0,542 l ved den højeste grænse for synlighed på 0,07 mg/l og 3,8 l ved den mindste grænse for synlighed på 0,01 mg/l. Der er her valgt at se bort fra den grænse for synlighed, som leverandøren har opgivet, da den ligger en faktor 10 over de øvrige, som er fundet i litteraturen. Bispebjerg Hospitals Afdeling for Dermatologi har publiceret en artikel om sikkerheden ved anvendelse af natrium fluorescein (Uranin) til in vivo undersøgelser af hud. Konklusionen er at lokal dermal (hud) applikation af natrium fluorescein i vidt omfang kan betragtes som sikkert Intravenøs (indsprøjtning i blodårer) Eftersom Uranin har været anvendt medicinsk i mange år, findes der en del undersøgelser vedrørende stoffets toksikologiske egenskaber. Hovedparten af disse undersøgelser er som sådan ikke relevante for denne rapports vurdering af uranins farlige egenskaber ved anvendelse til sporing af lækager i fjernvarmesystemet, da forsøgene er foregået ved injektion af stoffet i blodårer. Et par stykker vil alligevel blive nævnt her nedenfor for at illustrere at der også ved denne indgivelsesmåde skal forholdsvis høje koncentrationer til for at få en effekt. 13 Brüshweiler, B., GWA 5/2007, p O goshi, K-i og Serup, J., Skin Research and Technology 2006, 12:

9 Ved anvendelse af et lægemiddel ved navn Fluorescite (10 % fluorescein natrium) til diagnosticering af øjensygdomme anvendes dosis for voksne på mg og for børn på 7,5 mg/kg. 15 I produktinformationen kan man læse om bivirkningerne ved lægemidlet: Bivirkninger som kvalme, smagssansforstyrrelse, besvimelse og kløe kan forekomme. Sjældnere hovedpine, svimmelhed og overfølsomhed over for lægemidlet. Sjældent eller meget sjældent forekommer bivirkninger som anafylaksis chok, krampe, hjertestop, hyperventilation og død ( 0.01%). Det er påvist, at fluorescein kan udskilles i modermælk i op til 4 dage efter indgivelse. 3.4 Graviditet I forsøg med gravide rotter 16, hvor rotterne fik indsprøjtet 5 ml/kg af en 10 % natrium fluorescein opløsning i en blodåre, kunne man måle stoffet i rottefostrene efter 15 minutter og indtil 4 timer efter indgift, men det var helt væk efter 24 timer. Der var ingen fosterskadende effekter. 4 Farlighed i miljøet, økotoksikologi 4.1 Grundvandsundersøgelser Stoffer som virker fluorescerende er meget udbredt til lækagesporing, visualisering af strømningsforhold herunder til undersøgelser af grundvandsbevægelser mm. Det er vigtigt, når man skal kortlægge grundvandsopland, fastlægge beskyttelseszoner og kortlægge afstrømningsforhold. 4.2 Halveringstid og økotoksicitet Uranin har i naturen en meget kort levetid, netop fordi det er fotoaktivt. Stoffet har en fotoaktiv kerne, Xanthene, som kan optage lysenergi og afgive denne energi igen som fluorescens. Den energirige proces som kan gentages, kan aktivere andre stoffer som f.eks. ilt, så der dannes frie radikaler, der kan virke hindrende for andre processer og på den måde være giftigt, specielt for bakterier, insekter mv. som har et mindre avanceret stofskifte. 15 Product information Fluorescite (fluorescein sodium injection) 10 %. 16 Salem et. al., Toxicology 1979; 12:

10 Der er udført en del undersøgelser af økotoksicitet af Uranin, i det stoffet også er forsøgt anvendt, som et mindre giftigt alternativt pesticid til pyrethrum produkter. Pyrethrum har været kendt i århundreder, idet det er plantestoffer fra Pyrethrum som også kaldes Chrysanthemum, som vi kender fra haverne om efteråret, og til afskæring sidst på året. Disse planter indeholder pyrethroider, stoffer som kan bruges til at bekæmpe insekter, idet de angriber disses nervesystem. Men de er ikke særligt giftige for os. Så Uranin er undersøgt som alternativ til Pyrethrum og Malathion, særligt til bekæmpelse af bananfluer, som er et stort problem i troperne. Her vil man gerne have et mindre giftigt og også gerne synligt, alternativ til disse giftstoffer, da bekæmpelse af bananfluer er så omfattende, at kemien spredes i vidt omfang i miljøet. Uranin er derfor undersøgt, f.eks. på dafnier 17 hvor det er sammenlignet med Phloxine B, der er et stof som ligner Uranin, det er bare kloreret og bromeret, hvilket dels gør det mere giftigt. Typisk har man også brugt klorering for at stofferne ikke nedbrydes så hurtigt, og derfor virker bedre som pesticid. Mange af de traditionelle pesticider har jo netop været kloreret, hvilket har gjort dem ikke nedbrydelige, så de ophobes i fødekæden. Dette gælder IKKE for Uranin, som tværtimod nedbrydes meget hurtigt. Der er en typisk halveringstid på 15 minutter ved udsættelse for sollys, og efter 1-3 dage er stoffet ikke længere at spore. Ved forsøgene med dafnier, Daphnia pulex så man at dyrene først blev påvirket ved koncentrationer > 250 mg/l, herover stiger dødeligheden op til omkring 800 mg/l. En tilsvarende undersøgelse af små ferskvandssnegle 18 giver et resultat på samme niveau med LC 50 på 370 mg/l. 5 Substitution Der findes adskillige sporestoffer (tracerstoffer) inden for hydrogeologi. Det kan være salte, radioaktive tracere, farvestoffer, bakterier og mos Walthall, W.K. & Starl J.D. 1998, Environm. Poll. 104 (1999) pp Stockton et al. Acute Toxicity of Sodium Fluorescein to Ashy Pebblesnails Fluminicola fuscus, Northwest Science 86(3): , Wernli, H. R., Einführung in die Tracerhydrologie, 2011, Universität Bern. 10

11 Eftersom forbrugerne selv skal kunne konstatere, at der er en lækage ved at deres brugsvand er grønt, vil det kun være relevant at undersøge om der findes alternativer til Uranin inden for samme gruppe af tracere, nemlig de fluorescerende tracere. Behrens et al har udarbejdet en oversigt over 17 tracere. 20 Denne oversigt modificeret af Wolkersdorfer, C. og LeBlanc, J er gengivet på dansk i Bilag 1. Ni af tracerne blev anset for at være sikre, bl.a. Uranin, Eosin og Amidorhodamin G. På den schweiziske Miljøstyrelses (Bundesamt für Umwelt BAFU) hjemmeside findes en oversigt over fluorescenstracere. Oversigten oversat til dansk er gengivet (med undtagelse af kolonnerne Spektrum Anregung / Emission [nm], Retardation (infolge reversibler Sorption) og Tracer-Rückgewinnung) i Bilag 2. Samlet set konkluderer den schweiziske Miljøstyrelse, at Uranin er den bedste fluorescenstracer. Stoffet bedømmes at være toksikologisk uskadeligt, også for miljøet. Det har en meget lav detektionsgrænse og tracerens kvalitet i forhold til prisen er meget god. Indtil der eventuelt foreligger nye undersøgelser vurderes det, at Uranin er det bedst egnede sporestof af dem som findes på markedet til undersøgelse af lækager i fjernvarmesystemer bl.a. på baggrund af den lave koncentration stoffet skal anvendes i. 6 Konklusion 6.1 Toksikologi Uranin kan i koncentreret pulverform, som mange andre støvende materialer, irritere hud og slimhinder. I den koncentration som forbrugerne vil kunne opleve i deres brugsvand vil farvestoffet være fortyndet så meget, at det ikke er sundhedsskadeligt hverken ved indtagelse eller ved kontakt med hud og øjne. Der er ikke etableret grænseværdi for uranin i drikkevand. En kilde angiver en tolerabel kortvarig grænseværdi for uranin på Behrens et al, Hydrogeology Journal 2001, 9: Wolkersdorfer, C. og LeBlanc, J., Water Quality Research Journal of Canada, 2012,

12 ug/person/dag, som er sat meget lavt af hensyn til manglende data om stoffet. Hvis der tages udgangspunkt i denne lave grænseværdi og en koncentration i forbrugernes drikkevand omkring den visuelle grænse for uranin, skal der indtages store mængder vand før den afledte tolerable kortvarige drikkevandskoncentration overskrides. Hvis koncentrationen af Uranin i brugsvandet er så lav, at det ikke kan erkendes visuelt i vandet, og det antages at uranin er synligt ved en koncentration over 0,01 mg/l skal der indtages over 3,8 liter dagligt før grænseværdien overskrides. Alle nuværende undersøgelser peger på, at Uranin er det bedst egnede sporestof til undersøgelse af lækager i fjernvarmesystemer på grund af stoffets lave giftighed og den lave koncentration, som stoffet kan anvendes ved. Ved korrekt gennemførelse af lækagesporingen, herunder korrekt dosering vurderes det, at der ikke vil være nogen sundhedsfarlig risiko for forbrugerne ved tilsætning af Uranin til fjernvarmevand. 6.2 Økotoksikologi Efter gennemgang af de økotoksikologiske data, som findes for Uranin vurderes stoffet til ikke at kunne give anledning til problemer ved udsivning til jord og grundvand. Her har det også stor betydning at stoffet nedbrydes så hurtigt, så i løbet af 1-2 dage er ethvert spor af stoffet væk. En eventuel forurening vil jo netop være synlig, hvis stoffet stadig er til stede. I betragtning af at Uranin ofte bruges til undersøgelse af grundvandsmagasiner og afstrømningsforhold, er de planlagte mængder af stoffet som tilsættes fjernvarmevandet meget lave koncentrationer og udgør kun ca. 1/100 eller 1/1000 af de niveauer som der anvendes ved hydrogeologiske undersøgelser. 12

13 Bilag 1 Vurdering af tracere Tracer CAS-nr. Toksikologisk bedømmelse Bedømmelsesgrundlag Uranin (Natriumfluorescein) Sikker T, L Eosin gul (Eosin Y) Sikker L, W Sulphorhodamin B Økotoksikologisk usikker T Amidorhodamin G Sikker T Rhodamin WT Kan ikke anbefales T Rhodamin B Kan ikke anbefales T, L Rhodamin 6G Kan ikke anbefales T, L Natriumnaphthionat a Sikker T Pyranin Sikker T Tinopal CBS-X b , c Sikker T Tinopal ABP flydende Sikker T Lithiumsalte Strontiumsalte Bromider (salte) Isotoper, aktiverbare d d d d Sikker med restriktioner L, W Sikker med restriktioner L, W Sikker med restriktioner L, W Sikker med restriktioner L, W Fluorescerende polystyren-mikrosfærer e eller e Sikker T, W Sporer af ulvefod farvet med acridinorange - Sikker T, W Grundlag for toksikologisk bedømmelse: T toksikologiske tests; L litteratursøgning; W Arbejdsgruppens ekspertvurdering. a Den anden type natriumnaphthionat har CAS-nr , det er ikke tydeligt hvilken natriumnaphthionat, der er anvendt i hver enkelt tracer-test. b Tinopal CBS-X (CAS-nr ) sælges også som dinatrium Tinopal CBS-X (CAS-nr ). c Nogle leverandører lister dette stof med CAS-nr Men dette nummer har aldrig været anvendt af CAS-nummer systemet. d Afhænger af det anvendte salt. e Polystyren , Polystyren divinylbenzen : Intet CAS-nummer.

14 Bilag 2 Vurdering af Tracere (fra den Schweizisk Miljøstyrelses hjemmeside) Kemisk navn (Synonym) Uranin (Fluorescein-Natrium) (Na-Fluorescein) Eosin (Eosin gullig) (Basacid Rød 316) Naphthionat (Natrium-Naphthionat) (Naphthionsyre Na-salt) Amidorhodamin G (Sulforhodamin G extra) Sulforhodamin B (Duasynsyre-Rhodamin B 01, Amidorhodamin B) Rhodamin B (Basazolrød 71 L) Rhodamin WT (Acid red 388) Colour Index C.I. Toksikologisk bedømmelse Detektionsgrænse ++++ = meget lav + = moderat Tracer-kvalitet i forhold til pris = meget god + = dårlig Særlige egenskaber Uskadelig Oxidationsmidler (f.eks. chlor, ozon) kan ødelægge uranin Bemærkninger Samlet set den bedste Uskadelig Høj lysfølsomhed Anvend ikke sammen Uskadelig + ++ Høj målebaggrund Uskadelig Økotoksikologisk problematisk tracer med bromid Indskrænk brugen af stoffet i overfladevand Kan ikke anbefales Meget stærk sorption Må ikke længere anvendes Pyranin Uskadelig Dårlig genfinding Duasyn Duasyn Fluorescensgul T Tinopal (T-CBS-X, T-ABP flydende) Kan ikke anbefales ++ + Anvend kun i undtagelsestilfælde Produktet fremstilles Uskadelig + + Høj målebaggrund ikke længere 3 Tracerkvaliteten er vurderet ud fra detektionsfølsomhed og tracer-mobilitet i grundvand. 14

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005,

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Revisionsdato: 27. november 2009 Erstatter: 30. november 2005, SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sachtoklar Sachtoklar 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Sachtoklar Varenr.: 4218 PR-nr.: Varetype: Sachtoklar Nødtelefon:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

Cremesæbe. Dosering: Anvendes bedst med dispenser. Fugt huden og påfør en passende mængde (1-2 ml.). Gnid ind med rent vand.

Cremesæbe. Dosering: Anvendes bedst med dispenser. Fugt huden og påfør en passende mængde (1-2 ml.). Gnid ind med rent vand. Cremesæbe Type: Cremesæbe Anvendelse / Egenskaber Cremesæbe anvendes ufortyndet. Fugt huden og påfør en passende mængde (1-2 ml.). Velegnet til dispenser. Cremesæbe er mild og udtørrer ikke huden. Den

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Opvask: Lagring: Opbevares i originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Opvask: Lagring: Opbevares i originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Type: Højkoncentreret opvaskemiddel med parfume Anvendelse / Egenskaber Til håndopvask og lettere rengøring. Fjerner effektivt fedt og madrester, giver en skinnende blank opvask uden striber. Dosering:

Læs mere

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com Sikkerhedsdatablad Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision Udstedt af Side 57963701-DAN-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Klorrent Type: Desinficerende rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Til desinfektion og rengøring af alle klorbestandige overflader, såsom redskaber, maskiner, inventar m.m. Er også velegnet til blegning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Silicate A Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Silicate A Xi R36/37/38 First Price vaskepulver, kulørt vask, 1 kg 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: First Price vaskepulver, kulørt vask, 1 kg Varetype: Vaskepulver

Læs mere

Sikkerhedsdatablad SDB Udarbejdet den: 16-08-2007 Internt nr.: 0.0.1 Erstatter tidligere SDB: Ny version Mac 2040 1(5)

Sikkerhedsdatablad SDB Udarbejdet den: 16-08-2007 Internt nr.: 0.0.1 Erstatter tidligere SDB: Ny version Mac 2040 1(5) Mac 2040 1(5) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Godkendt til anvendelse Handelsnavn Mac 2040 Produkttype Mikroaffedtning Leverandør Nitram Oil A/S Adresse Plantagen 28, Osted Postnr.

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: WC-rens Pro Revisionsdato: 16. april 2012 Erstatter: 3. december 2010

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: WC-rens Pro Revisionsdato: 16. april 2012 Erstatter: 3. december 2010 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: WC-rens Pro WC-rens Pro 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED: Produktnavn: WC-rens Pro Varenr.: 10499 PR. Nr.: Varetype: WC-rens Nødtelefon:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Leverandør: Revision: 18-08-2007 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Skurecreme. Type Flydende skurecreme

Skurecreme. Type Flydende skurecreme Skurecreme Type Flydende skurecreme Anvendelse / Egenskaber: Flydende blødt skuremiddel, der anvendes til rengøring af håndvaske, fliser, rustfrit stål, gryder og lignende. Fjerner effektivt smuds og snavs

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE GULVRENGØRING (DK/S/F) Pr.nr.: 1788611 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 13. juli 2009 4. Udgave. Side 1 af 4 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Keeper mod ukrudt. Produkttype: Ukrudtsmiddel nr. 18-364. Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Produktdatablad. Anvendelse Hydrocol 801 anvendes som sporstof til lækagesøgning, primært i fjernvarmesystemer.

Produktdatablad. Anvendelse Hydrocol 801 anvendes som sporstof til lækagesøgning, primært i fjernvarmesystemer. Produktdatablad Art. nr. 131 Hydrocol 801 Rev.: 01-05-2013 Rev. nr.: 02 Hydrocol 801 Anvendelse Hydrocol 801 anvendes som sporstof til lækagesøgning, primært i fjernvarmesystemer. Tekniske data Hydrocol

Læs mere

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG FIRMA Produktblad nr 34 Ed: 2003-09-02 Team Wash Produktnavn Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) Producentens varenummer: TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn EUROCLEAN FRI SAN NEUTRAL Artikelnummer 648001 Anvendelse/Produkttype Leverandør Toiletrengøringsmiddel Nilfisk-Advance

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: SUMA SELECT FREE A7 Pr.nr.: 1760176 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 17-10-2006 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD KØLERVÆSKE. ethylenglycol Xn R22 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

TW050-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

TW050-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG FIRMA Produktblad nr 22 Ed: 2003-07-19 Team Wash Produktnavn Skum Shampoo (Shampoo +) Producentens varenummer: TW050-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter Leverandør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Silicate Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Silicate Xi R36/37/38 Rema 1000 Tøjvask parfumefri kulørt 1,1 kg 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: Rema 1000 Tøjvask parfumefri kulørt 1,1 kg Varetype: Vaskepulver

Læs mere

Vaskeforstærker. KARAKTERISTIK Klar væske, der er blandbar med vand i alle forhold og let kan pumpes.

Vaskeforstærker. KARAKTERISTIK Klar væske, der er blandbar med vand i alle forhold og let kan pumpes. Vaskeforstærker ANVENDELSE Vaskeforstærker anvendes i forvask eller hovedvask af tekstiler som i særlig grad er tilsmudsede med mineralske, animalske eller vegetabilske fedtstoffer. Anvendes i kombination

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF Printdato: 22.06.2010 Side 1/5 1. Identifikation af stoffet / materialet og fremstiller, leverandør eller importør Identifikation af stoffet / materialet Produktnummer: 750200, 750210 Anvendelse af stoffet

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet Fortynder 1 af 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produkt : Acetone 2-propanon Beskrivelse :

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 2055823 Anvendelsesområde: Professionel vask af tekstiler. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktnavn: Baycidal WP 25 Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af biller i fjerkræhuse. Miljøstyrelsens reg.nr. 18-341.

Sikkerhedsdatablad. Produktnavn: Baycidal WP 25 Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af biller i fjerkræhuse. Miljøstyrelsens reg.nr. 18-341. Revisionsdato: 19/6-07 2. Udgave. Side 1 af 4 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af biller i fjerkræhuse. Miljøstyrelsens reg.nr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 9. juli 2009 3. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype:. Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af gåsebillelarver på græsarealer, der

Læs mere

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Version 1.0, oktober 2012 Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Brugsvejledning Inden Okkerrens tilsættes skal klorindholdet være 0 mg/l

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

NATRIUMPERCARBONAT COATED / SK 25 KG

NATRIUMPERCARBONAT COATED / SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2103418 Anvendelse : Oxidationsmidler Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 AFSNIT 1: FIRMA- OG PRODUKTBESKRIVELSE Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 Produktnavn: 99779 Rensesæt

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 8.juli 2009 2. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Logo. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer, pyntegrøntbeplantninger,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Varetype: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktnavn: Reparationsmaling til Conchip m. Lotus- Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Reparationsmaling til Conchip m. Lotus- Anvendelse: Reparationsmaling til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af præparat og af virksomhed: Handelsnavn: Bonus Flue Strips Miljøstyrelsens Reg nr.: 1-123 Novartis Agri A/S, Sektor Animal Health Lyngbyvej 172, 2100 København Ø tlf. 39 16 84 00 fax

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Bækkenskyller. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Bækkenskyller. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Bækkenskyller Type: Let alkalisk bækkenskyllevæske Anvendelse / Egenskaber Bækkenskyller er et specialrengøringsmiddel til vask af bækkener, vaskefade og instrumenter i automatiske bækkenskyllere. Er stærkt

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Skurecreme. Type Flydende skurecreme

Skurecreme. Type Flydende skurecreme Skurecreme Type Flydende skurecreme Anvendelse / Egenskaber: Flydende blødt skuremiddel, der anvendes til rengøring af håndvaske, fliser, rustfrit stål, gryder og lignende. Fjerner effektivt smuds og snavs

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Vare nr. 1971 Maskinopvasketabs Anvendelse: Til service opvask i maskine. Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad Kunsten at læse et sikkerhedsdatablad Et hjælpemiddel for dig, som skal vurdere sikkerhedsdatablade for kemiske produkter. Checklisten er udarbejdet af Plast- & Kemiföretagen, Sverige. Checkliste til bedømmelse

Læs mere

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Titel: Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Forfatter: Elsa Nielsen Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: AquaPy Reg. Nr.: 18-499 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet af: HRN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: 161200 VIDEOJET INK Anvendelse: Produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed PR.nr.: 1441685 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 111-30-8 203-856-5 23% glutaraldehyd T, C, N R34, R50, R23/25, R42/43 alkyldimethylbenzylammoni umchlorid

SIKKERHEDSDATABLAD 111-30-8 203-856-5 23% glutaraldehyd T, C, N R34, R50, R23/25, R42/43 alkyldimethylbenzylammoni umchlorid Bio Komplet Plus 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: Bio Komplet Plus Leverandør: Trinol A/S Havnegade 20 9400 Nørresundby Telefon: +45 9632 0064

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Telefon: 75 45 48 28 Fax.: 76 11 50 80 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: filtersalt Anvendelse: Til opvaskemaskine. Vare nr. 1978 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner.

Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner. Version 1.0, september 2012 Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner. Beskrivelse Pulver der anvendes til at reducere et for stort indhold af klor eller brom. Indholdet af frit klor må højst være

Læs mere

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere