Vurdering af Uranin til brug for lækagesøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Uranin til brug for lækagesøgning"

Transkript

1 HOFOR Ørestads Boulevard Kbh. S Vurdering af Uranin til brug for lækagesøgning Rapport, 19. marts 2013 ALECTIA A/S Kontaktperson Seniorkonsulent, Kemingeniør, Dorte Jørgensen, tlf.: , Seniorkonsulent, Cand. scient. Henrik Harboe, tlf.: , Seniorkonsulent, Cand. scient. Susanne Brandt Hansen, tlf.: , Teknikerbyen Virum Denmark Tlf.: Fax: CVR nr

2 0 Baggrund Generelt om stoffet Visuel detektion af Uranin Anvendelse Medicinsk anvendelse Fluorescens angiografi Tandundersøgelser Andre biologiske anvendelser Farlighed, toksikologi Oplysninger i sikkerhedsdatablade Toksikologi Intravenøs (indsprøjtning i blodårer) Graviditet Farlighed i miljøet, økotoksikologi Grundvandsundersøgelser Halveringstid og økotoksicitet Substitution Konklusion Toksikologi Økotoksikologi... 12

3 0 Baggrund HOFOR ønsker at tilsætte Uranine Dye sporstof til deres fjernvarmevand for at opspore lækager ude hos forbrugerne. Stoffet farver det varme brugsvand grønt, hvis der er en lækage mellem fjernvarmevandet og kundernes varmtvandsbeholder. I visse tilfælde kan en utæthed i kombination med utætte kontraventiler samt højere tryk på fjernvarmevandet i forhold til drikkevandet medføre en spredning af fjernvarmevandet videre i øvrige vandrør og vandledninger og det grønne sporstof kan således også forekomme i det kolde brugsvand. Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering og givet tilladelse til brug af stoffet i 1985, men HOFOR ønsker en nyere vurdering af stoffet. Uranin tænkes tilsat, så det kan optræde i koncentrationer på 2 mg/l Stoffet har CAS-nr Der ønskes foretaget en undersøgelse ud fra nyere litteratur og forskning af: 1. Toksikologisk påvirkning af mennesker ved indtagelse af stoffet, hvis det forekommer i det kolde brugsvand i en koncentration på ca. 2 mg/l, samt hvis det forekommer i en koncentration under den visuelle grænse hos forbrugerne 2. Økotoksikologisk påvirkning af jord, grundvand eller recipienter samt offentlige kloaknet, hvis der sker lækage af fjernvarmeledninger frem til forbrugerne. 3. Mulige alternativer til stoffet som er mindre skadelige. 1 Generelt om stoffet Stoffet blev sammen med andre phthaleiner opdaget i 1871 af Adolf von Baeyer. Stoffet fremstilles af phthalsyreanhydrid og resorcinol som med zinkchlorid eller svovlsyre som katalysator giver fluorescein. Dette stof er et fluorescerende farvestof, som bl.a. bruges til analytisk kemi, som indikator og til fluorescensmikroskopi. Som natriumsalt kaldes det Uranin, og er et meget brugt gulgrønt farvestof, som under ultraviolet lys og dagslys desuden er fluorescerende. Denne effekt giver stoffet en fantastisk farveeffekt, således at man får en synlig farveeffekt i selv når stoffet tilsættes i ganske små koncentrationer. I tør form er stoffet orange-rødt til rød-brunt. Uranin pulver Uranin opløst i vand 3

4 Uranin er et fugtsugende pulver og anvendes normalt i meget fortyndet form, fordi det farver så kraftigt. Uranin har flere forskelige synonymer: 9-(o-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-3H-xanthen-3-one, disodium salt D and C Yellow No. 8 Fluorescein sodium Fluorin Resorcinol phthalein sodium CI Acid yellow 226 Japan Yellow 202 med forskellige numre 1.1 Visuel detektion af Uranin Uranin farver så kraftigt, at det kan spores i en koncentration helt ned til ganske få milligram pr. liter. I litteraturen er der angivet forskellige grænser for hvornår stoffet kan ses. Den danske leverandør af stoffet Hydro-X A/S angiver, at stoffet kan spores i mængder ned til på 1: svarende til 1,67 mg/l. Leverandøren har dog ikke nogen reference til dette tal. En reference angiver synligheden til at være 0,03 mg/l. 1 Synlighed af stoffet er desuden nævnt i udskrift fra den schweiziske Miljøstyrelses hjemmeside som værende 0,07 mg/l. Den danske Miljøstyrelse har i et brev dateret den 15. januar 1985 angivet en visuel grænse for uranin i fjernvarmevandet til at være 0,025 mg/l. Merck Danmark angiver i deres tekniske datablad for Uranin en grænse for synlighed på 0,01 mg /l og under ugunstige omstændigheder på 0,1 mg/l. Denne grænse bekræftes i Methods in Karst Hydrogeology fra Anvendelse Uranin bruges blandt andet som farvestof i skumbad, shampoo, kosmetik og i kølevæske som indikator for eventuelle lækager. Det kan endvi- 1 Jones, William K., Water Tracing in Karst Aquifers, Encyclopedia of Caves, Elsevier Inc. 2012, p Nico Goldscheider, David Philip Drew, Methods in Karst Hydrogeology, British Geological Survey, Wallingford, Uk, 2007, p

5 dere anvendes som nødfarvemiddel i redningsflåder, hvor 500 g Uranin kan farve 4000 m 2 havoverflade. Det kan også bruges til dekorative formål, som til at farve lys i diskoteker, belysning i filmstudier, etc. Derudover anvendes det til hjælpestof i diverse analyser, og er et meget brugt sporestof i alle mulige andre sammenhænge end fjernvarmevand. Stoffet er særdeles velegnet til lækagesøgning og hydrologer og hydrogeologer anvender det således ofte som sporestof til at følge grundvandsstrømme og underjordiske strømme. Det mest berømte eksempel er en undersøgelse af Floden Donau i 1877, hvorfra floden på et tidspunkt forsvinder ned i undergrundens porøse kalk, og med farvestoffet kunne genfindes i en mægtig kilde Aachtopf langt derfra. I mange år har man endvidere hvert år i Chicago på St. Patrick's dag, farvet Chicago floden grøn med Uranin. Efter 2003 har man dog af miljømæssige grunde erstattet Uranin med et andet farvestof, så der er altså grund til at kigge nærmere på stoffet. 2.1 Medicinsk anvendelse Uranin er et meget anvendt lægemiddel. Stoffet anvendes som sporestof for at kunne følge blod og andre væsker i forbindelse med diagnostik af sygdomme. Først og fremmest angiografi 3, hvor stoffet bruges som kontrastmiddel. Hyppigst ved undersøgelse af øjensygdomme. Men det bruges også ved hjerteundersøgelser og ved undersøgelser i kraniet. 2.2 Fluorescens angiografi Angiografi er en fotografisk optagelse af karfyldningen i øjet efter injektion af fluorescerende farvestof. Det almindeligst anvendte kontraststof er Uranin. Ved fluorescensangiografi udføres fotooptagelser af øjets nethinde og nethindens blodkar, ofte i forbindelse med sukkersyge. Undersøgelsen laves for at kunne beskrive blodkarrenes og nethindens tilstand med henblik på evt. behandlingsmuligheder eller forebyggelse af sygdomsudvikling. Et gult farvestof (Fluorescein) sprøjtes ind i blodåren i armen, og straks derefter påbegyndes fotograferingen af øjet. Man kan føle lidt varme og i sjældne tilfælde kvalme, når kontrastvæsken sprøjtes ind. 3 Sundhedsstyrelsen m.fl. forløbsbeskrivelser 5

6 Der er foretaget mange sådanne undersøgelser i de sidste 30 år, og der er enkelte tilfælde af allergilignende reaktioner hvoraf de mest alvorlige er anafylaktisk chok, i enkelte tilfælde med dødelig udgang. Ved indsprøjtning bruger man 5 eller 10 % opløsning, op til 10 ml Uranin. 2.3 Tandundersøgelser En anden biologisk farvning er farvning af tænder ved kontrol af tandbørstning (plak) hvor man har sammenlignet med Erythrosin som ellers er brugt, men hvor man ved museforsøg fandt, at Erythrosin faktisk er dobbelt så giftigt som Uranin Andre biologiske anvendelser Stoffet er meget nyttigt som modelstof til at undersøge forskellige processer, netop fordi man kan konstatere det tydeligt i meget små mængder. F.eks. anvendes det i undersøgelser af optagelse af medicin, herunder ved forsøg med nanopartikler 5, som er ph sensitive, og i miceller som transportsystemer med nanomembraner, hvor man udnytter, at Uranin kan måles i meget lave koncentrationer. 3 Farlighed, toksikologi 3.1 Oplysninger i sikkerhedsdatablade Klassificering og mærkning fremgår af leverandørernes sikkerhedsdatablade. Stoffet er af nogle leverandører (f.eks. Fisher Scientific) 6 klassificeret som lokalirriterende med R36: Irriterer øjnene (Eye Irrit. 2; H319). Andre leverandører (f.eks. Merck Danmark) 7 har anført, at stoffet ikke skal klassificeres. Leverandøren, Hydro-X A/S, af Uranin til HOFOR har i deres sikkerhedsdatablad ligeledes vurderet, at stoffet ikke er mærkningspligtigt med hensyn til sundheds- og miljøfare. 8 Uranin kan i koncentreret pulverform, som mange andre støvende materialer irritere hud og slimhinder, men i fjernvarmevandet er farvestoffet fortyndet så meget, at det ikke er sundhedsfarligt. Miljøstyrelsen 4 Yankelle, S.L. & Loux J.J. J Periodontol. 1977, Apr., 48(4): Joo, J.W., Int. J. Pharm. 2011, Jan 17, 403 (1-2): Sikkerhedsdatablad fra , Fisher Scientific. 7 Sikkerhedsdatablad fra , Merck Danmark. 8 Sikkerhedsdatablad fra , Hydro-X A/S. 6

7 tillader eksempelvis farvestoffet i alle typer kosmetik i op til 6 %. 9 Til sammenligning bruges farvestoffet, som tilsætning til fjernvarmevand, i en koncentration på 0,0002 %. 3.2 Toksikologi Den akutte giftighed af et stof ved indtagelse kan angives ved LD50 værdien som er en værdi for ved hvilken dosis 50 % af en gruppe dyr afgår ved døden. LD50-værdier (akut oral toksicitet) for Uranin er 6,7 g/kg for rotter, 4,7 g/kg for mus 10 og 2,5 g/kg for kaniner 11 hvilket indikerer, at stoffet er relativt ufarligt ved indtagelse. Antages det, at giftigheden er den samme for rotter som for mennesker, ville det svare til, at en person på 75 kg skulle indtage ca. et halvt kilo af stoffet. LD50-værdien for almindeligt husholdningssalt, Natriumchlorid, er til sammenligning på ca. 3 g/kg for rotter. Subkronisk (op til tre måneders) påvirkning af mus og rotter via foder viste ved doseringer på op til ca. 250 mg/kg/dag ingen effekter. Højere doser førte til forandringer i nyrer og hjerte (bl.a. mineralisering) 11 og til forhøjet dødelighed. Kronisk (mere end tre måneders) påvirkning af mus og rotter med doser på henholdsvis ca mg/kg/dag og 250 mg/kg/dag førte ligeledes til forandringer i nyrerne (nyrebetændelse, mineralisering) 11. Hvis en person på 75 kg skulle indtage en tilsvarende dosis på 250 mg/kg/dag, som mus og rotter har fået i dyreforsøgene ovenfor, ved at drikke vand tilsat 2 mg Uranin pr. l, skulle vedkommende drikke 75 kg x 250 mg/kg/dag divideret med 2 mg/l = 9375 liter vand pr. dag. Eller formuleret på en anden måde: Hvis man drikker 2 liter vand i løbet af et døgn, ville man i alt have indtaget 4 mg, hvilket er gange lavere (18.750/4) end den dosis mus og rotter fik pr. kg/dag. Nogle undersøgelser har fremvist tvetydige resultater mht. Uranins genotoksiske 11 (kan skade arveanlæg) og kræftfremkaldende egenskaber. Andre undersøgelser har vist, at Uranin ikke er genotoksisk. 12 Uranin er ikke klassificeret som kræftfremkaldende af IARC (det international kræftforskningsagentur). Der er ikke fundet rapporter eller undersøgelser om kræftfremkaldende virkninger for mennesker. 9 Kosmetikbekendtgørelsen nr. 422 af 4. maj 2006 med senere ændringer. 10 Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS). 11 Brüshweiler, B., GWA 5/2007, p Behrens et al, Hydrogeology Journal 2001, 9:

8 Ud fra toksikologiske data for stoffet Uranin har forfatteren af artiklen Markierstoffe im Bereich von Trinkwasserfassungen afledt en tolerabel korttidsdosis på 38 ug/person/dag, som under forudsætning af et drikkevandsindtag på 2 liter pr. dag giver en tolerabel kortvarig drikkevandskoncentration (spidsbelastning) for Uranin på 19 ug/l. 13 Årsagen til den lave tolerable korttidsdosis på 38 ug/person/dag og den lave tolerable kortvarige drikkevandskoncentration på 19 ug/l er hensyntagen til de mangelfulde/tvetydige data for genotoksicitet (kan skade arveanlæg) og kræftfare. Hvis drikkevandet hos forbrugeren indeholder de tilsatte 2 mg/l uranin bør man kun indtage 19 ml. vand, hvilket svarer til et lille glas vand, før den tolerable kortvarige korttidsdosis på 38 ug/dag overskrides. Det anses dog for fuldstændigt usandsynligt, at koncentrationen af uranin vil være den samme hos forbrugeren, som den tilsættes fjernvarmevandet. Koncentrationen forventes at være langt mindre. Hvis man derimod antager, at forbrugerens vand indeholder netop den koncentration, hvor uranin er synligt, skal forbrugeren indtage 0,542 l ved den højeste grænse for synlighed på 0,07 mg/l og 3,8 l ved den mindste grænse for synlighed på 0,01 mg/l. Der er her valgt at se bort fra den grænse for synlighed, som leverandøren har opgivet, da den ligger en faktor 10 over de øvrige, som er fundet i litteraturen. Bispebjerg Hospitals Afdeling for Dermatologi har publiceret en artikel om sikkerheden ved anvendelse af natrium fluorescein (Uranin) til in vivo undersøgelser af hud. Konklusionen er at lokal dermal (hud) applikation af natrium fluorescein i vidt omfang kan betragtes som sikkert Intravenøs (indsprøjtning i blodårer) Eftersom Uranin har været anvendt medicinsk i mange år, findes der en del undersøgelser vedrørende stoffets toksikologiske egenskaber. Hovedparten af disse undersøgelser er som sådan ikke relevante for denne rapports vurdering af uranins farlige egenskaber ved anvendelse til sporing af lækager i fjernvarmesystemet, da forsøgene er foregået ved injektion af stoffet i blodårer. Et par stykker vil alligevel blive nævnt her nedenfor for at illustrere at der også ved denne indgivelsesmåde skal forholdsvis høje koncentrationer til for at få en effekt. 13 Brüshweiler, B., GWA 5/2007, p O goshi, K-i og Serup, J., Skin Research and Technology 2006, 12:

9 Ved anvendelse af et lægemiddel ved navn Fluorescite (10 % fluorescein natrium) til diagnosticering af øjensygdomme anvendes dosis for voksne på mg og for børn på 7,5 mg/kg. 15 I produktinformationen kan man læse om bivirkningerne ved lægemidlet: Bivirkninger som kvalme, smagssansforstyrrelse, besvimelse og kløe kan forekomme. Sjældnere hovedpine, svimmelhed og overfølsomhed over for lægemidlet. Sjældent eller meget sjældent forekommer bivirkninger som anafylaksis chok, krampe, hjertestop, hyperventilation og død ( 0.01%). Det er påvist, at fluorescein kan udskilles i modermælk i op til 4 dage efter indgivelse. 3.4 Graviditet I forsøg med gravide rotter 16, hvor rotterne fik indsprøjtet 5 ml/kg af en 10 % natrium fluorescein opløsning i en blodåre, kunne man måle stoffet i rottefostrene efter 15 minutter og indtil 4 timer efter indgift, men det var helt væk efter 24 timer. Der var ingen fosterskadende effekter. 4 Farlighed i miljøet, økotoksikologi 4.1 Grundvandsundersøgelser Stoffer som virker fluorescerende er meget udbredt til lækagesporing, visualisering af strømningsforhold herunder til undersøgelser af grundvandsbevægelser mm. Det er vigtigt, når man skal kortlægge grundvandsopland, fastlægge beskyttelseszoner og kortlægge afstrømningsforhold. 4.2 Halveringstid og økotoksicitet Uranin har i naturen en meget kort levetid, netop fordi det er fotoaktivt. Stoffet har en fotoaktiv kerne, Xanthene, som kan optage lysenergi og afgive denne energi igen som fluorescens. Den energirige proces som kan gentages, kan aktivere andre stoffer som f.eks. ilt, så der dannes frie radikaler, der kan virke hindrende for andre processer og på den måde være giftigt, specielt for bakterier, insekter mv. som har et mindre avanceret stofskifte. 15 Product information Fluorescite (fluorescein sodium injection) 10 %. 16 Salem et. al., Toxicology 1979; 12:

10 Der er udført en del undersøgelser af økotoksicitet af Uranin, i det stoffet også er forsøgt anvendt, som et mindre giftigt alternativt pesticid til pyrethrum produkter. Pyrethrum har været kendt i århundreder, idet det er plantestoffer fra Pyrethrum som også kaldes Chrysanthemum, som vi kender fra haverne om efteråret, og til afskæring sidst på året. Disse planter indeholder pyrethroider, stoffer som kan bruges til at bekæmpe insekter, idet de angriber disses nervesystem. Men de er ikke særligt giftige for os. Så Uranin er undersøgt som alternativ til Pyrethrum og Malathion, særligt til bekæmpelse af bananfluer, som er et stort problem i troperne. Her vil man gerne have et mindre giftigt og også gerne synligt, alternativ til disse giftstoffer, da bekæmpelse af bananfluer er så omfattende, at kemien spredes i vidt omfang i miljøet. Uranin er derfor undersøgt, f.eks. på dafnier 17 hvor det er sammenlignet med Phloxine B, der er et stof som ligner Uranin, det er bare kloreret og bromeret, hvilket dels gør det mere giftigt. Typisk har man også brugt klorering for at stofferne ikke nedbrydes så hurtigt, og derfor virker bedre som pesticid. Mange af de traditionelle pesticider har jo netop været kloreret, hvilket har gjort dem ikke nedbrydelige, så de ophobes i fødekæden. Dette gælder IKKE for Uranin, som tværtimod nedbrydes meget hurtigt. Der er en typisk halveringstid på 15 minutter ved udsættelse for sollys, og efter 1-3 dage er stoffet ikke længere at spore. Ved forsøgene med dafnier, Daphnia pulex så man at dyrene først blev påvirket ved koncentrationer > 250 mg/l, herover stiger dødeligheden op til omkring 800 mg/l. En tilsvarende undersøgelse af små ferskvandssnegle 18 giver et resultat på samme niveau med LC 50 på 370 mg/l. 5 Substitution Der findes adskillige sporestoffer (tracerstoffer) inden for hydrogeologi. Det kan være salte, radioaktive tracere, farvestoffer, bakterier og mos Walthall, W.K. & Starl J.D. 1998, Environm. Poll. 104 (1999) pp Stockton et al. Acute Toxicity of Sodium Fluorescein to Ashy Pebblesnails Fluminicola fuscus, Northwest Science 86(3): , Wernli, H. R., Einführung in die Tracerhydrologie, 2011, Universität Bern. 10

11 Eftersom forbrugerne selv skal kunne konstatere, at der er en lækage ved at deres brugsvand er grønt, vil det kun være relevant at undersøge om der findes alternativer til Uranin inden for samme gruppe af tracere, nemlig de fluorescerende tracere. Behrens et al har udarbejdet en oversigt over 17 tracere. 20 Denne oversigt modificeret af Wolkersdorfer, C. og LeBlanc, J er gengivet på dansk i Bilag 1. Ni af tracerne blev anset for at være sikre, bl.a. Uranin, Eosin og Amidorhodamin G. På den schweiziske Miljøstyrelses (Bundesamt für Umwelt BAFU) hjemmeside findes en oversigt over fluorescenstracere. Oversigten oversat til dansk er gengivet (med undtagelse af kolonnerne Spektrum Anregung / Emission [nm], Retardation (infolge reversibler Sorption) og Tracer-Rückgewinnung) i Bilag 2. Samlet set konkluderer den schweiziske Miljøstyrelse, at Uranin er den bedste fluorescenstracer. Stoffet bedømmes at være toksikologisk uskadeligt, også for miljøet. Det har en meget lav detektionsgrænse og tracerens kvalitet i forhold til prisen er meget god. Indtil der eventuelt foreligger nye undersøgelser vurderes det, at Uranin er det bedst egnede sporestof af dem som findes på markedet til undersøgelse af lækager i fjernvarmesystemer bl.a. på baggrund af den lave koncentration stoffet skal anvendes i. 6 Konklusion 6.1 Toksikologi Uranin kan i koncentreret pulverform, som mange andre støvende materialer, irritere hud og slimhinder. I den koncentration som forbrugerne vil kunne opleve i deres brugsvand vil farvestoffet være fortyndet så meget, at det ikke er sundhedsskadeligt hverken ved indtagelse eller ved kontakt med hud og øjne. Der er ikke etableret grænseværdi for uranin i drikkevand. En kilde angiver en tolerabel kortvarig grænseværdi for uranin på Behrens et al, Hydrogeology Journal 2001, 9: Wolkersdorfer, C. og LeBlanc, J., Water Quality Research Journal of Canada, 2012,

12 ug/person/dag, som er sat meget lavt af hensyn til manglende data om stoffet. Hvis der tages udgangspunkt i denne lave grænseværdi og en koncentration i forbrugernes drikkevand omkring den visuelle grænse for uranin, skal der indtages store mængder vand før den afledte tolerable kortvarige drikkevandskoncentration overskrides. Hvis koncentrationen af Uranin i brugsvandet er så lav, at det ikke kan erkendes visuelt i vandet, og det antages at uranin er synligt ved en koncentration over 0,01 mg/l skal der indtages over 3,8 liter dagligt før grænseværdien overskrides. Alle nuværende undersøgelser peger på, at Uranin er det bedst egnede sporestof til undersøgelse af lækager i fjernvarmesystemer på grund af stoffets lave giftighed og den lave koncentration, som stoffet kan anvendes ved. Ved korrekt gennemførelse af lækagesporingen, herunder korrekt dosering vurderes det, at der ikke vil være nogen sundhedsfarlig risiko for forbrugerne ved tilsætning af Uranin til fjernvarmevand. 6.2 Økotoksikologi Efter gennemgang af de økotoksikologiske data, som findes for Uranin vurderes stoffet til ikke at kunne give anledning til problemer ved udsivning til jord og grundvand. Her har det også stor betydning at stoffet nedbrydes så hurtigt, så i løbet af 1-2 dage er ethvert spor af stoffet væk. En eventuel forurening vil jo netop være synlig, hvis stoffet stadig er til stede. I betragtning af at Uranin ofte bruges til undersøgelse af grundvandsmagasiner og afstrømningsforhold, er de planlagte mængder af stoffet som tilsættes fjernvarmevandet meget lave koncentrationer og udgør kun ca. 1/100 eller 1/1000 af de niveauer som der anvendes ved hydrogeologiske undersøgelser. 12

13 Bilag 1 Vurdering af tracere Tracer CAS-nr. Toksikologisk bedømmelse Bedømmelsesgrundlag Uranin (Natriumfluorescein) Sikker T, L Eosin gul (Eosin Y) Sikker L, W Sulphorhodamin B Økotoksikologisk usikker T Amidorhodamin G Sikker T Rhodamin WT Kan ikke anbefales T Rhodamin B Kan ikke anbefales T, L Rhodamin 6G Kan ikke anbefales T, L Natriumnaphthionat a Sikker T Pyranin Sikker T Tinopal CBS-X b , c Sikker T Tinopal ABP flydende Sikker T Lithiumsalte Strontiumsalte Bromider (salte) Isotoper, aktiverbare d d d d Sikker med restriktioner L, W Sikker med restriktioner L, W Sikker med restriktioner L, W Sikker med restriktioner L, W Fluorescerende polystyren-mikrosfærer e eller e Sikker T, W Sporer af ulvefod farvet med acridinorange - Sikker T, W Grundlag for toksikologisk bedømmelse: T toksikologiske tests; L litteratursøgning; W Arbejdsgruppens ekspertvurdering. a Den anden type natriumnaphthionat har CAS-nr , det er ikke tydeligt hvilken natriumnaphthionat, der er anvendt i hver enkelt tracer-test. b Tinopal CBS-X (CAS-nr ) sælges også som dinatrium Tinopal CBS-X (CAS-nr ). c Nogle leverandører lister dette stof med CAS-nr Men dette nummer har aldrig været anvendt af CAS-nummer systemet. d Afhænger af det anvendte salt. e Polystyren , Polystyren divinylbenzen : Intet CAS-nummer.

14 Bilag 2 Vurdering af Tracere (fra den Schweizisk Miljøstyrelses hjemmeside) Kemisk navn (Synonym) Uranin (Fluorescein-Natrium) (Na-Fluorescein) Eosin (Eosin gullig) (Basacid Rød 316) Naphthionat (Natrium-Naphthionat) (Naphthionsyre Na-salt) Amidorhodamin G (Sulforhodamin G extra) Sulforhodamin B (Duasynsyre-Rhodamin B 01, Amidorhodamin B) Rhodamin B (Basazolrød 71 L) Rhodamin WT (Acid red 388) Colour Index C.I. Toksikologisk bedømmelse Detektionsgrænse ++++ = meget lav + = moderat Tracer-kvalitet i forhold til pris = meget god + = dårlig Særlige egenskaber Uskadelig Oxidationsmidler (f.eks. chlor, ozon) kan ødelægge uranin Bemærkninger Samlet set den bedste Uskadelig Høj lysfølsomhed Anvend ikke sammen Uskadelig + ++ Høj målebaggrund Uskadelig Økotoksikologisk problematisk tracer med bromid Indskrænk brugen af stoffet i overfladevand Kan ikke anbefales Meget stærk sorption Må ikke længere anvendes Pyranin Uskadelig Dårlig genfinding Duasyn Duasyn Fluorescensgul T Tinopal (T-CBS-X, T-ABP flydende) Kan ikke anbefales ++ + Anvend kun i undtagelsestilfælde Produktet fremstilles Uskadelig + + Høj målebaggrund ikke længere 3 Tracerkvaliteten er vurderet ud fra detektionsfølsomhed og tracer-mobilitet i grundvand. 14

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer

Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer Relativ belastning af dyreforsøg for 35 shampooer Oktober 2012 Lene Bjerring Gede 1 Indledning... 4 Definitioner og hyppigt anvendte forkortelser... 4 Metode... 5 Databaser... 5 Søgning og registrering

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst

Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Konklusion: Anvendelsen af tandplejemidler med et peroxidindhold på op til 3% må anses for at være rimeligt problemløst Det er et problem at der ikke er en endegyldig afklaring af stoffets genotoksiske

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 (2014) af Henning Vinther Rasmussen En pølse mellem fingrene (øvelse s. 14) En hypotese kunne fx lyde sådan: Man ser en pølse, fordi man ser dobbelt undtagen dér, hvor

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30.

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Forfatter: Nina Cedergren, professor Institut for Plante og Miljøvidenskab

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Temadag om arbejdsmiljø

Temadag om arbejdsmiljø Temadag om arbejdsmiljø Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmiljøkonsulent Finn Lund Kinnberg Konsulentfunktionen for Farlige Stoffer Region Syddanmark ouh.asa.farlige.stoffer@ouh.regionsyddanmark.dk 1 Program

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produkttype: Insektmiddel mod krybende, samt visse flyvende insekter. Miljøstyrelsens reg.nr. 18-422.

Sikkerhedsdatablad. Produkttype: Insektmiddel mod krybende, samt visse flyvende insekter. Miljøstyrelsens reg.nr. 18-422. Revisionsdato: 19/6-07 3. Udgave. Side 1 af 4 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Insektmiddel mod krybende, samt visse flyvende insekter. Miljøstyrelsens reg.nr. 18-422. Leverandør:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: Stensalt no. 2. Revisionsdato: 30. november 2010 Erstatter: 1. udgave. Leverandør: Stadsing A/S tlf.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: Stensalt no. 2. Revisionsdato: 30. november 2010 Erstatter: 1. udgave. Leverandør: Stadsing A/S tlf. SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Stensalt no. 2 Stensalt no. 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Stensalt no. 2 Varetype: Salt Varenr.: 4570 PR-nr.: Er tilmeldt,

Læs mere

VÅD AMD alderspletter på nethinden

VÅD AMD alderspletter på nethinden VÅD AMD alderspletter på nethinden Indhold 3 3 4 5 5 8 10 10 Våd AMD truer læsesyn og kørekort inden for få uger Test dit syn regelmæssigt Symptomer på våd AMD Lægelig konstatering af våd AMD Behandling

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK 12 sider Undgå kollaps i varmen DET SKAL DU GØRE Undgå kollaps i varmen INDHOLD: Danskerne lider

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning BYGGESILIKONE, HVID, 310 ML.

Arbejdspladsbrugsanvisning BYGGESILIKONE, HVID, 310 ML. Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 2273564 Revisionsdato 15.10.2014 Trykdato 17.10.2014 Produkt kode : 08923102 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 5 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Artikelnummer: 1016 Stoffets/præparatets anvendelse Til kemisk/teknisk anvendelse. Levnedsmiddel Producent/leverandør

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Herd Navigator Detergent EU0150 - DK

SIKKERHEDSDATABLAD Herd Navigator Detergent EU0150 - DK SIKKERHEDSDATABLAD EU0150 - DK Klassifikation Sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse Symbol(er) Preparation Date: 05-apr-2011 Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere