V Nielsen: Søofficer, tolder og eventyrer dansk besøff I Venezuela 1837

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V Nielsen: Søofficer, tolder og eventyrer dansk besøff I Venezuela 1837"

Transkript

1 V Nielsen: Søofficer, tolder og eventyrer dansk besøff I Venezuela 1837 Forfatteren (f 19.58) er historiker med speciale i Latinamerikas og Caribiens historie. Han taler spansk og har selv besøgt Venezuela flere gange siden Med støtte fra Carlsbergfondet er han i indeværende år ved at analysere købmandshuse på St. Thomas set med caribiske briller, en for dansk historieforskning ny synsvinkel, som også den her foreliggende artikel er et udtryk for. En lang rejse må være gået forud for den danske tolders besøg hos den tidligere præsident i Venezuela. Vi kan følge den sidste del afrejsen igennem det bjergrige sydamerikanske landskab frem til general Paez' opholdssted. Under rejsen udførte tolderen fire akvareller. De blev indsat i hans skitsebog, som i dag indgår i Handelsog Søfartsmuseets arkiv. Tolderen er Frederik von Scholten, en bror til den langt mere kendte Peter von Scholten, der var generalguvernør over Dansk Vestindien i over tyve år i forrige århundrede. De var begge født i Danmark, men kom til at tilbringe en væsentlig del af deres tilværelse i de danske kolonier i Amerika. Familienavnets ry knytter sig fremfor alt til afslutningen på Peter von Scholtens karriere, da han - i stedet for at forsøge med våbenmagt at undertrykke en folkerejsning på St. Croix - erklærede alle danskere i Vestindien for frie indbyggere. Det er én tegning, der fortæller os, at Frederik' von Scholten har været på besøg hos den afgåede venezuelanske præsident. Den er dateret den 4. september 1837, og nedenunder har von Scholten anført, at det er "La Trinidad ved Maracay, tilhørende general Paez." Man ser en åben plads foran nogle store bygninger, der ligger forskudt op ad en skråning. Bygningerne giver med deres skodder, arkader og lave tegltage et sydlandsk indtryk. De omgives af enkelte store træer, og bagved rejser bjergene sig. På pladsen foran står en mand med et æsel; der er en kærre, en noget naivt tegnet gris kigger frem for sig, og endnu et par personer opholder sig nær ved en af bygningerne, hvor en port antagelig fører ind til en gårdsplads. Når man ved, motivet er fra Venezuela, dette sydamerikanske kystland ud til Caribien, er det nærliggende at forestille sig, at Frederik von Scholtens akvarel viser en plantage fra den spanske kolonitid. Fra denne koloni hentede moderlandet kakao, sukker, tobak og indigo, som dyrkedes af landarbejdere - slaver såvel som frie. I spaniernes sidste år som kolonimagt i Sydamerika var markis de Leon indehaver af La Trinidad, en endnu eksisterende 77

2 ejendom lidt nord for byen Maracay. Nogle frugtbare dale strækker sig mod vest fra hovedstaden Caracas og er mod nord beskyttet afen bjergkæde langs Caribien. Her ligger storgodserne fra 1700-tallet, blandt dem La Trinidad. 1 Ved opnåelsen af uafhængigheden fra Spanien overgik kolossale landområder i Venezuela til de nve magthavere. Seiren over spanierne blev ikke vundet af det sydamerikanske folk men af en række indflydelsesrige lokale indbyggere. De idealer, som enkelte af ufhængighedsforkæmperne - især den legendariske Simon Bolivar - havde sat som mål for løsrivelsen, havde med- Plantagen La Trinidad ved Maracay i Venezuela, ejet af general José Antonio Påez. (Akvarel 1837 af Frederik von Scholten. HSM). The plantation named La Trinidad at Maracay in, Venezuela, owned, by General fosé Antonio Påez. (Watercolour by Frederik von Scholten, DMM). SAAlU VAAAAA^JAS 1 h r' Cif:. llll i i "' "-' --, X^ ^'-:.x

3 Frederik von Scholten, født i København 1796 og død på St. Croix i Dansk Vestindien Tegning af ubekendt. (Fotografi i Kgl. Bibliotek). Frederik von Scholten, drawing by an unknown artist. (Photograph with no provenience in the Danish Royal Library). ført tilslutning fra en stor del af befolkningen i krigens sidste år. Men løfterne om slavernes frihed og jord til befolkningen blev ikke indfriet. De nye magthavere kæmpede indbyrdes, Bolivar tabte, og godserne faldt i hænderne på de stærkeste. Heriblandt var general José Antonio Påez, som i 1830 blev det selvstændige Venezuelas første præsident. Alt dette synes i dag at være fjernt fra Danmark og fra vores historie. Imidlertid var tolderen fra Vestindien langt fra den eneste dansker, der i forrige århundrede gjorde den lange rejse for at møde præsidenten i Venezuela og hans efterfølgere. Frederik von Scholten blev født i København 1796, søn af major Casimir Wilhelm von Scholten ( ) og Cathrine Elizabeth de Moldrup ( ). Faderen blev i 1799 udnævnt til oberstløjtnant ved de vestindiske tropper og udsendt til Vestindien som kommandant for øen St. Thomas. Dér døde moderen i 1804, og oberstløjtnanten måtte for sidste gang forlade øen i 1807 ved englændernes besættelse af de danske kolonier. Da besættelsen ophævedes henved otte år senere, ankom den trediveårige søn Peter von Scholten til St. Thomas, udnævnt vejermester ved øens vigtige havn. Lillebroderen Frederik var som tolvårig blevet søkadet og blev forældreløs et par år efter. Da han i 1815 udnævntes til sekond- /'-«W.x C i. ' \ løjtnant startede hans livs eventyr, som fra første færd var knyttet til begivenheder i Dansk Vestindien og Sydamerika. Da danskerne netop i 1815 kom tilbage til Vestindien efter ophævelsen af den engelske besættelse, var uafhængighedskrigen i Sydamerika i fuld gang. Flere hundrede politiske og økonomiske flygtninge havde slået sig ned på den danske St. Thomas, enten for at redde deres liv og afvente udfaldet af krigen, eller for at deltage i et angreb mod de spanskvenlige magthavere i Venezuela. Myndighederne stod straks over for pres fra såvel spanierne, om dansk neutralitet,. \ 79

4 som fra oprørerne, om fri adgang til at benytte øen til eksil og frihavn for levering af våben. Der var penge at tjene hos begge parter i konflikten, men et taktisk spil skulle gennemføres for at imødegå en spansk blokade af havnen. Derfor udbad generalguvernøren sig et af kongens krigsskibe udsendt til beskyttelse af øen og handelen. Frederik 6. beordrede orlogsbriggen BORNHOLM udrustet. Første skulle den på en ekspedition til Middelhavet og derfra videre til tjeneste for generalguvernøren i Vestindien. Om bord som yngste officer var Frederik von Scholten. Sekondløjtnanten udtrykte efter få måneder på farten i et brev til en yngre bror i København sin begejstring over at være på togt, over oplevelserne og fremfor alt over at have forladt hovedstaden. 2 Det blev til besøg ved adskillige havne i Middelhavet og dernæst til jagt på sydamerikanske kapere og sørøvere i Caribien. Efter hjemkomsten i 1817 gjorde den unge søofficer alt for at afkorte opholdet i Danmark. Allerede året efter fik han et halvt års orlov til at rejse til Frankrig, og siden gik det på eget initiativ til Island, Tyskland, Italien og atter til Frankrig med et halvt til et helt års ophold flere af disse steder. Han fugte interesseret med i begivenhederne rundt omkring i Europa. Frihedskrigen i Grækenland optog den rejsende meget, og han stod på de oprørske spanieres side mod "middelalderens rædsler," som han karakteriserede den enevældige konges styre med. Det var den opstand, der afgørende svækkede spaniernes magt i Sydamerika til fordel for republikanere som Simon Bolivar og José Antonio Påez i deres kamp for Venezuelas løsrivelse. 3 Under disse udlandsophold udførte von Scholten en del af de akvareller, som indgår i den første af de to skitsebøger, som i dag er i Handels- og Søfartsmuseet. Men heri er endvidere tegninger fra årene fra og med 1824, da søofficeren indtrådte i fransk tjeneste og i de følgende syv til otte år sejlede på franske krigsskibe, især i Middelhavet, men også til Vestindien. Motiverne er bl.a. fra Siena og Rom i 1822, Martinique 1826 og fra Alexandria i Den anden skitsebog indledes med motiver fra en jordomsejling under fransk orlogsflag. Da besøgte von Scholten bl.a. Canton, Java, New Zealand og Sydamerikas vest- og østkyst med ophold i Valparaiso og Rio de Janeiro. Som søkadet er von Scholten på akademiet i København blevet undervist i tegning med henblik på at lave landtoninger og kort. Imidlertid er det amatørens tegneglæde fremfor skoling og talent, der karakteriserer kunstneren. Den kulturhistoriske værdi af Frederik von Scholtens tegninger har ikke desto mindre ført til en omfattende brug af hans akvareller som illustrationer. Det er motiverne fra Dansk Vestindien, der er interesse for. Landskaber med sukkerplantager, møller, arbejdere og herskab ses i historiebøgerne om kolonierne og sælges som brevkort på øerne. Disse akvareller stammer fra tiden mellem 1833 og Efter at have forladt fransk tjeneste kom Frederik von Scholten til Danmark i Der gik knapt et år før han som dansk kaptajnløjtnant fik et års or- 80

5 lov til at foretage familiebesøg i Vestindien. Inden året var gået havde han besøgt sin bror og havde tegnet landskaber pa øerne St. Jan og St. Croix. Kunstneren vendte hjem igen, men udnævntes i 1834 til toldinspektør i Vestindien. Samtidig fik von Scholten sin afsked fra søetaten. Det blev til tyve år som embedsmand i den lille by Frederiksted pa vestkysten af St. Croix, hvorfra sukker udskibedes til Europa og Nordamerika. Allerede i 1833 synes von Scholten at have haft planer om at besøge Venezuela. Herom vidner et brev til chefen om bord på et af de udstationerede danske krigsskibe. 4 Siden problemerne under den sydamerikanske uafhængighedskamp havde to af kongens fartøjer fast været udsendt til øerne, sædvanligvis i et år afgangen. Alene frem til 1830 havde orlogsskibene aflagt 43 besøg ved Sydamerikas kyster, ud for de nuværende lande Venezuela og Colombia (dengang Ny Granada). Hele denne danske flådeaktivitet ved det fjerne kontinent har sin baggrund i den omfattende handel, der foregik mellem St. Thomas og Sydamerika, og som spillede en væsentlig rolle for den lille caribiske ø's blomstrende koloni. Imidlertid kan det ikke konstateres, at generalguvernørens bror besøgte Venezuela forud for rejsen i 1837, hvorfra akvarellerne stammer. Peter von Scholten havde så tidligt som i 1827 til general Simon Bolivar udtrykt ønske om at besøge den nye republik Colombia, som omfattede både Venezuela og Ny Granada. Det var efter aftale med kongen i København. Hensigten var at vise god vilje og derved sikre gode relationer imellem landene til fordel for købmændene på St. Thomas. Det lykkedes at bevare et godt forhold, men en egentlig anerkendelse af det ny land undgik Frederik 6. og sikrede derved samtidig rigelige relationer til spanierne. De udgjorde en endnu vigtigere handelspartner som nærmeste nabo mod vest, på Puerto Rico. Konflikterne i Syd- og Mellemamerika vedrørte nok lande fjernt fra Danmark, men kongen var i årene fra 1815 særdeles velinformeret om de komplicerede politiske problemer i Caribien gennem månedlige indberetninger fra Hans Majestæts øverste embedsmænd i kolonierne. I august 1837 oprandt dagen for et af krigsskibenes afgang til Sydamerika. Ingen steder i de officielle indberetninger til København eller i korrespondancen mellem de lokale myndigheder på St. Croix kan det konstateres, at tolderen i Frederiksted fik embedsfri og tilladelse til at sejle med orlogsbriggen ST. JAN til Sydamerika. Af krigsskibets logbog fremgår det heller ikke, at von Scholten var med på togtet. En af søfficererne om bord, næstkommanderende, premierløjtnant Mads Raffenberg skrev imidlertid dagbog under sin udstationering i Vestindien. 5 Her kan vi konstatere, at under briggens korte ophold ved Frederiksted den 24. august kom kaptajn D.W. Holsten og toldinspektør von Scholten om bord, hvorefter ankeret lettedes, og kursen blev sat mod øen Trinidad. Det blev en meget lang rejse på grund af dårlige vejrforhold. Sædvanligvis kunne il

6 MEKfCS&SKf: Goiy ^TMlVTfR^fAV^T^ Caribien omgives af ørækken Antillerne mod nord og øst og af Sydamerikas kyst mod syd. De tre danske øer hører til De små Antiller, der ligger i en bue mellem Puerto Rico og Venezuela. Foruden Danmark tilhørte disse småøer i 1800-tallet Sverige, Holland, England og Frankrig. Sejltiden var fra tre døgn og derover imellem St. Thomas og Venezuela i Sydamerika. The Caribbean Sea is enclosed by the range of islands called the Antilles to the north and east and by the coast of South America, to the south. The three Danish islands belong to the Lesser Antilles which lie in a curved, line between Puerto Rico and Venezuela. In the 19th century some ofthe other small islands were owned by Sweden, Holland, England and France. The sailing time from St. Thomas to Yenezuela was 72 hours or more. 82 togtet mellem de danske øer og Venezuela gøres på tre til seks døgn. Imidlertid ligger Trinidad ud for kysten af det vestlige Venezuela og således ofte højere op mod vinden end havnebyen La Guaira, der var målet ved de kortere ekspeditioner. Først efter elleve dage kunne besætningen se kysterne af øerne St. Vincent og Grenada, og den følgende dag fik man Trinidad i sigte. Efter sejladsen ned igennem Dragens Gab, det snævre stræde mellem Sydamerika og Trinidads nordvestligste punkt, kastedes ankeret den 6. september om formiddagen på reden ved hovedstaden Port of Spain.

7 Tre dage senere lettede briggen, gik tilbage gennem Dragens Gab og mod vest hen langs kontinentets nordkyst med de skovklædte bjerge og små isolerede fiskerbyer. Ved den venezuelanske havneby Cumanå, der var af stor betydning for købmændene på St. Thomas, kastedes ankeret. Efter et ophold på et døgn gik det videre mod vest til havnebyen La Guaira. Det tog tre døgn at nå frem til denne åbne havn, der ligger bag en voldsom brænding. Chefen D.W. Holsten og Frederik von Scholten gik ifølge næstkommanderendes dagbog i land. Af logbogen ses, at briggen holdtes krydsende, indtil chaluppen, hvorfra de to var blevet landsat, var returneret. Med krigskibets kanoner saluteres fortet inde på land med 13 skud, og de blev gengældt med samme antal, hvorefter ST. JAN fortsatte mod vest langs kysten til havnebyen Puerto Cabello. Her blev ankeret sluppet dagen efter. Orlogschefens indberetning til Admiralitetet efter togtet var meget kortfattet og giver os ingen indsigt i hans ærinde udover at skulle aflevere breve fra generalguvernøren til landets præsident og til general Påez. Imidlertid tegner der sig et helt andet sted et billede af de to danske herrers rejse. Den engelske charge d'affairs i den venezuelanske hovedstad Caracas, Sir Robert Ker Porter, førte dagbog under sit ophold i byen fra 1825 til Her kan vi følge en del udenlandske købmænds tilværelse i Caracas og dens havneby La Guaira såvel som de politiske forhold i landet og fremmede flådeofficerers besøg m.m. Danmark var indtil 1836 ikke officielt repræsenteret i Venezuela, da landets regering ikke var anerkendt af kongen. Derfor var de mange flådebesøg nok så vigtige for at manifestere dansk tilstedeværelse i dette område, hvor St. Thomaskøbmændene havde stor aktivitet, og hvor således danske undersåtter ofte kom. Flere gange havde der været tiltag til oprettelse af diplomatiske forbindelser. Allerede i 1818 havde en dansk udsending forhandlet med de republikanske oprørere, der da kun havde myndighed over øen Margarita og egne i det vestlige Venezuela. Det havde siden gentaget sig, og efterhånden blev det rutine, at orlogschefen på det besøgende krigsskib forsøgte at træffe præsidenten eller fremtrædende ministre under besøgene. I 1827, da kongen havde bemyndiget sin generalguvernør til at udnævne danske konsuler i de nye republikker, blev købmand Edward Ursinus i Caracas udset til at være den første danske konsul. Købmanden var tysker, men havde i en årrække boet på St. Thomas som kompagnon i handelshuset Bergeest & Ursinus. Forhandlinger om en aftale mellem Danmark og Colombia stod da på i London, men fandt ikke den tilsigtede afslutning, da Colombia som følge af indre stridigheder blev opløst i repulikkerne Venezuela, Ny Granada og Ecuador. Den 18. september 1837 skrev den engelske diplomat Sir Robert i sin dagbog, at mr. Ackers ankom til byen fra La Guaira med en mr. Von Sholton og en kaptajn Holstein fra det danske krigsskib JOHN, der lå ved havnen. 83

8 Havnebyen La Guaira ligger i den tropiske varme ved foden af en bjergkæde, der skiller Caribien fra den dal, hvor hovedstaden ligger i næsten meters højde. Med muldyr eller til fods gik turen op ad bjergsiden, først med kaktus og agaver langs stien og siden med regnskovsvegetation og udsigter ud over havnebyen nedenfor og havet ude mod nord. Endelig nåedes de naturlige terrasser på bjergsiden, hvor landbrugere dyrkede forsyninger til hovedstaden, og straks efter stod man på toppen med havet bag sig og udsigt over dalen med plantager, søjlecypresser og byen Caracas' tegltage liggende foran og længere væk mod syd bjergene på den anden side af dalen. Denne udsigt kan vi se på Frederik von Scholtens akvarel, dateret september Mr. William Ackers, der ifølge den engelske gesandt tog sig af de to danske gæster, var nyudnævnt dansk generalkonsul. Endelig var der kommet skred i forhandlingerne mellem de to lande, og selvom handels- og venskabstraktaten mellem republikken og kongen af Danmark endnu ikke var færdigforhandlet, havde udnævnelsen af en konsul fundet sted. Købmand Ackers var den rigeste købmand i byen. Han var født i Liverpool og havde i begyndelsen af 1820'rne nedsat sig som forretningsmand i Caracas. Man sagde i byen, at han var dansk borger på St. Thomas - som forklaring på, hvorfor han blev dansk generalkonsul - men det er der ingen tegn på i den bevarede protokol over borgerskaber på St. Thomas. Under alle omstændigheder var det en overordentlig indflydelsesrig mand, som Peter von Scholten havde udstyret med posten som Danmarks officielle repræsentant i landet. Under den 19. september skrev Sir Robert Ker Porter i sin dagbog, at han spiste middag hos mr. Ackers og dér mødte kaptajn von Sholton, kaptajn ITolstein., hr. og fru Benedetti, Wilson, Graham, McCray og den franske konsul - et selskab på i alt ti. Af disse gæster er hr. og fru Benedetti interessante. Fru Benedetti var dansker, nemlig Marianne Eleonore Souffrain, datter af en meget velhavende købmand på St. Thomas. Vincent Benedetti var fra Trieste, men havde allerede nogle år forud for sit bryllup i 1809 boet på St. Thomas som købmand. Det var faktisk denne mand, der i 1818 og i 1820 af generalguvernøren sendtes til Venezuela for at forhandle med oprørernes ledere for at beskytte den danske handel. Dengang havde han forresten samtidig ordnet nogle affærer med varer, han havde købt fra sydamerikanske kapere, der havde plyndret skibe i nærheden af St. Thomas. For sin diplomatiske indsats var Benedetti af kongen blevet udnævnt til kgl. dansk agent. Frederik 6. vidste dog næppe, at Benedetti på trods af en kgl. forordning om forbud mod våbenhandel havde solgt geværer til republikanerne under krigen. Nu boede hr. og fru Benedetti med deres fire danskfødte børn i Caracas, og det var således naturligt at finde dem som gæster ved middagen hos købmand Ackers. Næste dag var der middag hjemme hos familien Benedetti. Til stede var, foruden den engelske charge d'affairs og de to besøgende danskere, et talrigt selskab, og ma- 84

9 'A- A'AiS. /S 3. Udsigt over dalen omkring Venezuelas hovedstad Caracas, ca meter over havet og omgivet af bjerge på op til 2153 meter. Byen har sit navn efter befolkningen, der beboede disse egne inden spaniernes ankomst i 1500-tallet. (Akvarel 1837 af Frederik von Scholten. HSM). View of the volley around the Venezuelan capital Caracas, which lies approximately metres above sea level and is surrounded by mountains ranging up to 2153 metres. The city is named after the original inhabitants, who lived, in this area before the advent ofthe Spaniards in the 16th century. (Watercolour by Frederik, von Scholten, DMM). den var strålende. Damerne gjorde det særlig behageligt, bemærkede Sir Robert, og her hentydes der givetvis til hans meget gode veninde fru Benedetti og de to døtre, som englænderen ligeledes værdsatte højt. Derefter var den danske generalkonsul Ackers, de to danskere Holsten og von Scholten, obersterne Stopford og Smith, som havde tjent republikanerne under uafhængighedskrigen, samt de herrer købmænd Wolf og Benedetti og endelig den franske konsul til middag hos Sir Robert Ker Porter selv. 85

10 I den engelske diplomat havde von Scholten en mand med interesse for at tegne og male. Sir Robert var en ganske habil kunstner, der malede såvel landskabet omkring Caracas som religiøse motiver til udsmykning af kirker i England. I sin dagbog fortæller han, at han malede en miniature af hans kære Maria Benedetti. Om det var moderen Marianne eller datteren Maria Theresa kan ikke afgøres. Det står heller ikke klart, om portrættet af denne danske dame stadig eksisterer, men andre af Sir Roberts arbejder findes endnu i Venzuela og i England. Der var en politisk sag, der optog Sir Robert meget, og som man kan tænke sig, kan have interesseret von Scholten. Efter at englænderne i 1833 som den første kolonimagt havde ophævet slaveriet, søgte regeringen at påvirke andre lande til at gøre det samme. Dette var en af Porters hjertesager, og han pressede hårdt på over for de venezuelanske myndigheder. Netop i 1837 førte englænderen forhandlinger med en minister i byen om udformningen af en lovgivning om forbud mod slavehandel. Det skuffede Sir Robert overordentlig meget, da loven i begyndelsen af 1838 blev forkastet af kongressen. Slaveriet blev først i 1854 ophævet i Venezuela. Diplomaten har ikke noteret yderligere om de besøgende, men samtalerne i disse dage har med al sandsynlighed vedrørt forholdene i landet, som begge de besøgende har måttet aflægge rapport om til Peter von Scholten efter hjemkomsten til St. Croix. Der var under denne gæstfrihed rige anledninger til at danne sig et billede af såvel de diplomatiske repræsentanters som købmændenes og officerernes synspunkter. Sir Robert og Vincent Benedetti var nære venner, men de var desuden gode venner af den afgåede præsident Påez, som de ved andre lejligheder beredvilligt introducerede danske orlogsofflcerer til, men som ikke var i byen på dette tidspunkt. Vi må forestille os, at William Ackers eller Vincent Benedetti en af dagene har forestillet Holsten og von Scholten for præsidenten, Carlos Soublette, og at de øvrige dage er forløbet med møder med de mest fremtrædende ministre. Ifølge den engelske dagbog forlod de to besøgende byen den den 23. september i retning af Valencia. Rejsen gik gennem bjergene mod vest til den dal, hvor general Påez' landejendom La Trinidad ligger. Denne dag daterede von Scholten endnu en akvarel og har i skitsebogen skrevet: "Las Concuisas i Aragua Dalen, Venezuella." Man ser en flod med rivende strøm; på begge sider er der bevoksning og til højre et hus bag en indhegning; i baggrunden bjerge. En lokalitet nordøst for byen Maracay - ved en flod, der har sit vand fra bjergene mod nord - hedder Cocuizas. Ikke mange kilometer vest herfor ligger ejendommen La Trinidad, som i 1820'rne var kommet i general Påez' besiddelse. Generalen modtog de to danskere og udsatte sin afrejse en dag for at beværte den danske konges søofficerer, udsendinge for generalguvernøren på St. Croix. Om denne venlighed og intet andet indberettede Holsten til Admiralitetet. 7 Der har været udtrykt forsikringer om 86

11 ur. ^ c^'ft^t,?*- <*,pf*. i,,*--».» *.!; J ij!l'.» ', '/" /-' _/ ^?; x '"V.. s sza Å OL/U-GT. &-,/$$/. A s //, Lokaliteten Concuizas, nordøst for byen Maracay i Venezuela. (Akvarel 1837 af Frederik von Scholten. HSM). Local scene from Concuizas, situated north-east ofthe town of Maracay in Venezuela. (Watercolour by Frederik von Scholten, DMM). det gode venskab mellem kongen af Danmark og republikken Venezuela, og en skål for begge parter har antagelig været udbragt ved middagen. Det må formodes, at forberedelser til den endelige indgåelse af traktaten mellem landene har været hovedemnet. Forbindelserne var ganske udmærkede. Danmark var i kraft af St. Thomas antagelig en af Venezuelas tre vigtigste samhandelspartnere sammen med U.S.A. og England. Men netop dette forhold var mange købmænd i Venezuela utilfredse med, idet mellemhandlerne på St. Thomas løb med en stor del af fortjenesten ved handelen med Europa. Men blandt politikerne huskede mange endnu de venskaber, der var blevet knyttet under de flere hundrede sydamerikanske flygtninges ophold på øen under krigen. Adskillige af ministrene havde selv opholdt sig i eksil under Dannebrog i krigens år. M

12 Kun to år forinden havde man på St. Thomas taget imod den landflygtige venezuelanske præsident José Maria Vargas. Han havde afløst general Påez efter dennes første periode som statsoverhoved, men var blevet væltet af nogle officerer. Da Påez snart efter havde genoprettet ro i landet, sendte de danske myndigheder et krigsskib afsted for at hjemføre præsident Vargas. Denne imødekommenhed havde forstærket de gode relationer mellem myndighederne. Rejsen som Holsten og von Scholten gjorde ud til generalens landsted skal ses i lyset af den magt, der nu tillagdes general Påez, hvad enten han var præsident eller ej. Den slags vigtige detaljer havde generalguvernøren over Dansk Vestindien, Peter von Scholten, stor forståelse for. Holsten og von Scholten har kunnet overbringe breve fra Peter von Scholten og mundtlige hilsner til generalen fra hans gode venner Ackers, Benedetti og Sir Robert i Caracas. Den dag, von Scholten tegnede generalens ejendom La Trinidad, daterede han endvidere den sidste af sine akvareller fra Venezuela. Bagpå står: "En gran Somang de Tornero." Man ser et kæmpe træ med en ejendommelig lagdelt krone, der udgør det meste af billedet. Nedenunder står en mand, og til venstre ligger et hus bag et gærde; til højre nogle mindre træer, endnu et hus samt en vogn. Saman-træet kan blive op til meter højt, og kronen måler ofte endnu mere i bredden. Dette træ er særlig udbredt i disse egne, hvor det danner nyttige skyggefulde områder til kvæget og ved sine bælgfrugter samtidig leverer foder. Det har betydning for landets historie, idet flere begivenheder i nationalhelten Simon Bolivars liv, under uafhængighedskampen, fandt sted under en saman. - Det kan meget vel være general Påez, der har ført von Scholten hen til det imponerende træ. Tre dage senere, den 27. september, gik Holsten og von Scholten om bord på briggen ST. JAN. De var fra La Trinidad rejst videre til byen Valencia, hvorfra en vej går gennem bjergene ud til kysten ved den vigtige havneby Puerto Cabello. Dér havde krigsskibet ligget siden 18. september. Næstkommanderende fortæller i sin dagbog om dagenes gang i Puerto Cabello. Der var daglig landgang med besøg hos stedets guvernør, hos marinekommandanten og hos den engelske konsul. En dag kom en ung dansk urmager, hr. Docher fra Helsingør, om bord. Han havde været hjemmefra i ti år, havde først opholdt sig på St. Thomas og Puerto Rico og endelig to år i Puerto Cabello. Der boede endvidere en dansker ved navn Drejer, som næstkommanderende tilbragte en del tid sammen med og inviterede om bord til middag. Dagen efter at chefen og von Scholten var vendt tilbage, var de to til middag hos den engelske konsul. Tre af de øvrige officerer samt skibslægen besøgte imens hr. Drejer. Selskaberne slog sig senere sammen hos den engelske konsul, og en munter aften endte ved midnat. Den 29. september lettedes ankeret. Uden for havnen mødte briggen det andet danske orlogsfartøj i Vestindien, briggen ST. THOMAS, som netop havde været ved

13 Saman-træ i n æ r h e d e n af e j e n d o m m e n La Trinidad ved Maracay. Træet, d e r u d m æ r k e r sig ved sin kolossale størrelse, er u d b r e d t i d e t nordlige Sydamerika. Det får rosa blomster og bælgfrugter. (Akvarel 1837 af Frederik con Scholten. H S M ). A saman. tree close to the La Trinidad plantation at Maracay. The tree, which is notable for its enormous size, is commonly found in the northern part of South America. It blossoms pink and has leguminous fruit. (Watercolour by Frederik von Scholten, DMM). La Guaira, hvorfra tre officerer og skibslægen var rejst til Caracas. Dette besøg ses ikke i den engelske dagbog og har antagelig været kortvarigt og u d e n det officielle præg som Holstens og von Scholtens, blot få dage forinden. Det blev e n d n u en lang rejse, inden briggen d e n 7. oktober, efter et togt på 44 døgn, igen lå for anker ved Frederiksted på St. Croix. Von Scholten og Holsten gik i 89

14 land, og Holsten rejste op til generalguvernørens bolig på ejendommen Biilowsminde for at aflægge rapport om ekspeditionen - måske ledsaget af generalguvernørens bror. Toldinspektør Frederik von Scholtens rejse til Venezuela har givet de to brødre von Scholten samtalestof til de efterfølgende måneder. Endelig i marts 1838 gennemførtes det store "statsbesøg" med indgåelse af handels- og venskabstraktaten. Sir Robert Ker Porter skrev for første gang i marts 1836 i sin dagbog om købmand William Ackers' forberedelser til at modtage general von Scholten fra St. Croix, men han dukkede ikke op. Dernæst ventedes generalguvernøren i december Små kommentarer ses over flere dage, indtil englænderen underfundigt skriver, at det endelig forlyder, at nu er "vicekongen af Danmark" afrejst fra St. Croix for at møde general Påez pa dennes landsted. Peter von Scholten kom imidlertid ikke i 1836, men sendte en adjudant med udnævnelsen til købmand Ackers som dansk generalkonsul. Men den 11. marts 1838 ankom "vicekongen af Danmark" med sit følge af embedsmænd fra øerne og blev modtaget af generalkonsulen. Herefter beretter Sir Robert spredt om middage til ære for generalguvernør von Scholten hos Ackers, hos præsidenten og forskellige ministre, hvoraf flere havde kendt Peter von Scholten under deres eksil på St. Thomas, og hos den engelske charge d'affairs selv. General Påez ankom til byen og var sammen med Peter von Scholten ved en middag hos den kgl. danske agent, Vincent Benedetti. Endelig kunne Sir Robert konkludere ved von Scholtens afrejse den 3. april - efter over tre uger i byen - at traktaten var færdigforhandlet omend endnu ikke godkendt af kongressen. - Det blev den imidlertid, trods kongressens modstand mod nye traktater. Der var gjort et grundigt forarbejde. Generalguvernørens brors rejse til Venezuela var faldet pa et velvalgt tidspunkt forud for det længe ventede "statsbesøg." De fire akvareller i Handels- og Søfartsmuseet minder os om en forbindelse til Sydamerika, som Danmark næppe siden har oplevet. Den meget vigtige handel mellem Dansk Vestindien og Sydamerika suppleredes efterhånden af handel direkte mellem Slesvig-Holsten og Venezuela og betød en overraskende omfangsrig kontakt: Udvandring af danske købmænd, apotekere og læger. Kunstnere som Frederik von Scholten, Fritz Melbye og danskvestinderen Camille Pissarro tog på rejse og eventyr, og henved et par tusinde danske marinesoldater og søofficerer besøgte med krigsskibene de fremmede kyster. Flere venezuelanske præsidenter, der måtte gå i landflygtighed, gjorde ophold på dansk jord, inden rejsen endte i U.S.A. eller Europa. Efter sin anden præsidentperiode kom general Påez i 1850 til St. Thomas og tilbragte halvanden måned hos gode venner på øen, inden han slog sig ned i New York. Frederik von Scholten levede resten af sit liv i Frederiksted. Han passede sit embede, som udvidedes med posten som vice- 90

15 stadshauptmand, og han fik rang af kammerherre. Det eneste sted, han træder frem i historiebøgerne, er ved beretningen om begivenhederne omkring Frihedsdagen den 3. juli Visse omstændigheder gjorde, at Frederik von Scholten ikke som så mange andre hvide indbyggere flygtede, da folkemassen samledes i Frederiksteds gader i løbet af natten mellem den 2. og den 3. juli. Sammen med den katolske præst gik von Scholten rundt mellem folk og forsøgte at tale dem fra plyndringer og nedbrænding af byens huse. Endelig ankom generalguvernøren og reddede både hvide og sorte danskeres liv ved - uden kongens billigelse og femten år efter englændernes officielle ffihedserklæring - at proklamere danskerne i Vestindien frie. Frederik von Scholten havde undervejs på sit livs rejse set mange forskellige folkeslag og samfundsmønstre og slog sig til sidst ned på St. Croix. Han var ikke ukritisk over for forholdene der, og især i sine sidste år var han uenig med mange udsendte embedsmænd om de mere grundlæggende rammer for kolonien. Kun et år før sin død skrev von Scholten i december 1852 til sin nevø Jost von Scholten i Gluckstadt om de lokale myndigheders nedskydning af fem sorte indbyggere på øen, heriblandt en gravid kvinde. Tolderen tillagde den uerfarne ledelse skylden, idet man ikke havde respekteret en tradition for afholdelse af karneval. Von Scholten mente, man skulle være venner med de sorte og de farvede, der - som han skrev til nevøen - var langt de fleste. 8 - Kolonisamfundene i Vestindien havde imidlertid aldrig bygget på venskab og hensyn til flertallet, men på befolkningens angst for overmagten. Ved deres holdning til andre mennesker adskilte brødrene von Scholten sig fra mange europæere i kolonierne. Men til forskel fra sin handlekraftige og berømte bror var søofficeren, kunstneren, eventyreren og embedsmanden Frederik von Scholten i al beskedenhed en af tidens intellektuelle - engageret i samfundet og en udøver af kunsten at gengive det. Noter: 1 Førstesekretæren ved den danske ambassade i Caracas, cand. jur. Uffe Wolffhechel har venligst tilsendt oplysninger om La Trinidad Livorno, Fr. v. Scholten til Vilh. v. Scholten. Rigsarkivet. Privatarkiv nr familien Scholten. 3 August 1822 og Siena, Fr. Scholten til P.O. Brøndsted. Det kgl. Bibliotek. NKS.1545, Christiansted, F. Scholten til CC. Zahrtmann, chef for orlogsbriggen ALLART. Rigsarkivet. Privatarkiv nr CC. Zahrtman. Pk Originalen opbevares på St. Croix, og en kopi findes i Marinens Bibliotek i København. 6 Sir Robert Ker Porter's Caracas Dairy A British Diplomat in a Newborn Nation. Caracas D.W. Holsten, briggen ST.JAN, indberetning til Admiralitetet. Rigsarkivet. Søetaten. Admiralietet, pakke 1088, nr Frederiksted, Fr. v. Scholten til Jost v. Scholten. Rigsarkivet. Privatarkiv nr fam. Scholten. 91

16 A Danish Visit to Venezuela in Summary Four watercolours in the Danish Maritime Museum bear witness to the extensive contacts, now almost forgotten, which Denmark established with Venezuela in the 19th century. The pictures were painted in Venezuela in 1837 by Frederik von Scholten, brother ofthe then Governor-General ofthe Danish West Indies Peter von Scholten. The two brothers are particularly associated with the emancipation of the Danish slaves in the West Indies in Frederik von Scholten ( ) had visited the West Indies several times, both as an officer in the Danish Navy and also while serving in the French Navy before being appointed Inspector of Customs on the island of St. Croix in The dating of the four watercolours reveals that von Scholten must have sailed to Venezuela on the Danish navel brig ST. JAN. The commander of the warship was set ashore at La Guaira in September 1837 and proceeded to Caracas carrying documents from Governor-General Peter Von Scholten to the President of Venezuela and to the former president, General José Antonio Påez, who was still the country's "strong man". The diary entries made at the time by the British chargé d'affaires Sir Robert Ker Porter inform us whom the Danish envoy and his companion (von Scholten) met in Caracas. Among these were a family from St. Thomas, the Danish consul and the British diplomat. From Caracas the Dånes travelled to the town of Maracay to visit General Påez, and on the way von Scholten had the opportunity to paint the landscape. It would seem that this visit to Venezuela was used to make the final preparations for a tråde and friendship treaty between Denmark and Venezuela. For more than 10 years such a treaty had been one of Governor-General Peter von Scholten's greatest ambitions, and it was finally achieved during the latter's official visit to Caracas in March 1838 when the treaty was signed. 92

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

danskere og pirater i tropiske farvande

danskere og pirater i tropiske farvande Overfaldet på fregatten CHARLOTTE AMALIA danskere og pirater i tropiske farvande Af Morten Bronke, stud. mag. Gennem tiderne har mange danske søfolk haft konfrontationer med sørøvere. Det har ofte været

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Auktionshuset Bruun Rasmussen

Auktionshuset Bruun Rasmussen CASE Auktionshuset Bruun Rasmussen 38-årige ALEXA BRUUN RASMUSSEN er PR-ansvarlig og sølvspecialist hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Hun har egentlig altid vidst, at hun skulle ind i familiens auktionshus,

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

"Perikles i Athen" En rapport fra et ophold i foråret 2012 hos Det Danske Institut i Athen af Per Bloch Andersen - i denne anledning: alias Perikles

Perikles i Athen En rapport fra et ophold i foråret 2012 hos Det Danske Institut i Athen af Per Bloch Andersen - i denne anledning: alias Perikles "Perikles i Athen" En rapport fra et ophold i foråret 2012 hos Det Danske Institut i Athen af Per Bloch Andersen - i denne anledning: alias Perikles Få dage efter min ankomst skrev jeg i min dagbog: "Det

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Velkommen om bord! Scandinavian Cruise Center A/S er et krydstogtrejsebureau med speciale i krydstogter over hele

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion

Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion Af Niklas Thode Jensen, Ph.d. og ekstern lektor ved Saxo Instituttet, Afd. for Historie, Københavns Universitet. (Alle billeder

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld!

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! SPECIALREJSER Det danske landbrugs Rejsebureau Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! Mange og usædvanlige rejser! 2009-2010 Solen skinner nattergalen er kommet til Djursland,

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere