Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011"

Transkript

1 Vejledning til registrering af åbningsbalance primo 2011 Dok.nr.: Ændringer i forhold til version udsendt den 23. februar er markeret med rødt Dette regneark er et værktøj for menighedsrådene til at komme godt i gang med det nye regnskab. Ved at følge vejledningen trin for trin fremkommer tallene til åbningsbalancen på fanebladene "AKTIVER" og "PASSIVER". Når det er endelig udfyldt, kan tallene overføres som primobeholdning i menighedsrådets eget lokale regnskabssystem senest den 1. april 2011 Når menighedsrådet skal registrere i regnearket, vil det være en hjælp at have følgende parat: - Afsluttet årsregnskab 2010, herunder opgørelse af bilag og økonomistatistik. - SØS udskrift med opgørelse af kirke- og præsteembedekapitaler samt gravstedskapitaler indbetalt før, henholdsvis efter Regnearket skal udfyldes fra venstre mod højre. Dvs. man starter med "1 Likvide midler". Efter endt indtastning og tjek at det gule kontrolfelt står i 0, går man videre til "2 Gæld, løn" og så fremdeles. Der skal indtastes i de grønne faneblade. Rækkefølgen er bestemt af strukturen i den gamle kontoplan, hvilket betyder at aktiver og passiver kommer i tilfældig rækkefølge. Hensigten er at gøre det nemmere at overføre beholdningerne fra regnskab Når de første 9 faner er udfyldt, går man til fanebladet "10 EK" som er en oversigt over menighedsrådets egenkapital. Den likvide beholdning skal her fordeles, i provstiets henholdsvis menighedsrådets del, samt i det som videreføres på grund af uforbrugt anlægspulje. Beløbet i venstre side er forskellen på aktiver og passiver og som er specificeret nederst på siden. Beløbet påvirker menighedsrådets frie midler på egenkapitalen. Hvis tallet står med minus er det et skyldigt beløb, som menighedsrådet skal afholde i løbet af 2011, omvendt hvis beløbet er positivt. Hermed går årsafslutningskontoen i 0 og menighedsrådets frie midler bliver påvirket af årets resultat Når alle faner er udfyldt, går man til fanebladet "Kontrol" for at tjekke at alle de gule felter står i 0. Åbningsbalancens aktiver og passiver fremgår herefter af de følgende to faneblade. Disse udgør tilsammen menighedsrådets primobalance. På det enkelte faneblad, skal både venstre og højre side udfyldes. Beløbet fra regnskab 2010 tastes ind i venstre side (fra den gamle kontostruktur). Det samme beløb tastes derefter ind i fanebladets højre side (den nye kontoplanstruktur). Kirkens navn: De grønne felter er indtastningsfelter og bliver automatisk overført til oversigten over aktiver/passiver (åbningsbalancen) De gule felter er kontrol felter og er derfor lukket for indtastning De orange felter er poster, der udfyldes automatisk. De er derfor lukket for indtastning Sumfelter er hvide. De er derfor lukket for indtastning Når alle faneblade er udfyldt og kontrollerne står i 0, skal hele projektmappen printes, underskrives af kasserer og formand og vedlægges de bilag, der fremgår af fanebladet "Bilag". Hele pakken afleveres sammen med årsregnskab 2010 senest den 1. april 2011 til provstiudvalg og provstirevisor. For at få alle faneblade udprintet, skal menighedsrådet vælge "print hele projektmappe" i indstillinger. Kasserer og menighedsrådsformand skal underskrive her:

2 1. Likvide beholdninger Menighedsrådets bankkonti skal afstemmes med kontoudskrifter fra banken eller pengeinstitut. For at få åbningsbalancen til at falde rigtigt på plads, skal beholdningerne korrigeres for manuelle transaktioner efter sidste kontoudtog i periode 13, dvs. efter den 31. december Den nye artskonto er menighedsrådets nye hovedkonto svarende til den gamle Opsparinger til anlægsprojekter samt midler fra salg af anlæg til fremtidig anlægsfinansiering, skal ikke registreres her, men på faneblad "7 Kapitaler" og "8 Opsparinger". De orange felter kan ikke udfyldes, idet de skal specificeres nedenfor. Der er således en række konti til kontantkasse og til menighedsrådets bankkonti. Saldiene vil herefter fremgå af de orange felter. Modposten er menighedsrådets frie midler. Af regnskabsskemaets bilag 2 fremgår legater og andre beholdninger administreret af menighedsrådet. I det omfang beholdninger er placeret på en bankkonto skal de registreres her. Der eksisterer stadig kapitaler, der ikke er oplagt i stiftet. De bestyres i dag af menighedsråd og/eller kirkegårde ifølge 16 i Bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen nr af 5. december Hvis de fremgår som en del af likvidbeholdningen skal de registreres i både venstre og højre side nedenfor. For at få egenkapitalen til at falde på plads, skal menighedrådet fordele de likvide midler på egenkapitalen. Dette gøres i trin 10, jf. faneblad "10 EK". Gammel konto: Beløb, hele kr.: Ny konto: Beløb, hele kr.: 9000, 9005 Kontantbeholdning Hovedkasse (tidl. checkkonto) 9001 Udlægskasse Kontantkasse, jf. specifikation 0, Udlægskasse Udlægskasse , 9015 Checkkonti Øvrige bankkonti Bank, jf. specifikation 0, , 9025 Girokonti Girokonto Bilag 2 Kapitaler før 1987 Sum 0,00 0,00 Kontrolfelt

3 Specifikationer: Kontantkasse Overføres til kontantkasse i alt 0,00 Bank (ekskl. de tidligere checkkonti) Overføres til bank i alt 0,00 Dokumentation for likvid beholdning (indestående i bank, girokonto mv) skal vedlægges (1) I det omfang der foreligger dokumentation for gravstedslegater indbetalt før 1987, skal det vedlægges (10)

4 2. Gældsforpligtelser, løndele: Mellemregning FLØS i den gamle kontoplan svarer til artskonto Skyldig løn mv. mellemregning med FLØS i den nye artskontoplan. Modposten er menighedsrådets frie midler. Hvis menighedrådet skylder et beløb, skal det ikke registreres med et minus. Konto gl. kontoplan: Beløb, hele kr.: Ny konto Beløb, hele kr.: 9046 Skyldig søgnehelligdagsbetaling Skyldig søgne-helligdagsbet Skyldig løn mv. mellemregning m/fløs Modtagne udl./indeholdelser Nettoløn 9040 Skyldig A-skat A-skat 9050 Skyldig AM-bidrag AM-bidrag ATP-bidrag (til afregning) 9042 Skyldig offentlige tilbagehold Offentlige restancer 9041 Skyldige feriepenge Skyldige feriepenge Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser 9043 Skyldige pensionstilbagehold, skyldig gruppeliv Gruppeliv - alle kasser 9044, 9045 Skyld. fagforeningstilb., skyld.lønmodt.pengeinst Modregnet i løn Mellemregning FLØS FLØS-poster til manuel postering Sum 0,00 0,00 Kontrolfelt

5 3. Tilgodehavender I den nye artskontoplan er debitorer delt ud på debitorer vedr. kirkegård, krematorier, andre og alle. Hensigten er at give bedre registreringsmuligheder. Debitorer kirkekasse skal dermed registreres på artskonto "Debitorer - alle" I den nye artskontoplan er det muligt, at registrere tilgodehavender til andre menighedsråd og/eller provstiudvalg. Der er ikke nødvendigvis et 1-til-1 forhold mellem konti i den gamle kontoplan og konti i den nye. Det kan derfor blive nødvendigt at registrere beløbene ét ad gangen på den rigtige nye konto, idet beløbene lægges sammen ved siden af regnearket og summen overføres til den rigtige nye konto. Modposten er menighedsrådets frie midler. Gammel konto: Beløb, hele kr.: Ny konto: Beløb, hele kr.: Debitorer Debitorer - kirkegård Forudbetalte omkostninger Debitorer - krematorier Debitorer - andre Debitorer - alle A conto udbetalt løn Tilgodehavender hos andre menighedråd Andre tilgodehavender/udlæg Tilgodehavender 5% midler Forskud og depostia Periodeafgrænsningsposter tilgodeh. SUM 0,00 0,00 Kontrolfelt

6 4. Gældsforpligtelser Menighedsrådets kortfristede gældsforpligtelser kan opdeles i "kreditorer", "periodeafgrænsningsposter" samt "anden kortfristet gæld". Kreditorer er forpligtelser i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser. Periodeafgrænsningsposter er betaling for ydelser, som menighedsrådet endnu ikke har leveret. Anden kortfristet gæld er forpligtelser, der ikke stammer fra salg af varer og tjenesteydelser. Modposten er menighedsrådets frie midler. Konto gl. kontoplan: Beløb, hele kr.: Ny konto Beløb, hele kr.: Kreditorer Kreditorer 9090 Skyldige omkostninger Gæld til andre menighedsråd Bilag 6 Skyldige kollekter Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser Forskud kommunal kirkeskat Deposita m.v Anden kortfristet gæld Lån fra provstiet (5% midlerne) Kollekt m.v. til afregning SUM 0,00 0,00 Kontrolfelt

7 5. Moms, afgifter m.v. Der er ingen ændringer i anvendelse af de gældende momskonti samt refusionskonti. Der er oprettet en konto til refusion, gasafgift. Menighedsrådets frie midler er modpost. Hvis menighedsrådet har et tilgodehavende hos SKAT, er beløbet positivt. Hvis det omvendt er et udestående, skal det angives med et minus foran og hører egentlig til på passivsiden. Det indgår på aktivsiden for at følge artskontoplanens logik. Gammel konto: Beløb, hele kr.: Ny konto: Beløb, hele kr.: 9039 Momsafregningskonto Momsafregning 9032 Afgifter m.v. til refusion Elafgift Gasafgift Vandafgift Sum 0,00 0,00 Kontrolfelt

8

9 6. Kapitaler Sognet besidder kapitaler i form af kirke- og præsteembede kapitaler bestående af ekspropriationserstatninger, salgssummer, tiendeafløsning m.v. Kapitalerne har ikke tidligere været registreret i det enkelte kirkekasseregnskab. Kapitalerne skal nu registreres i åbningsbalancen og fremgår fremover af regnskabet. Kapitalerne udgør en del af menighedsrådets egenkapital. Modposten er kirke- og præsteembedekapitaler på egenkapitalen Kirke- og præsteembedekapitaler (oplagt i stiftet) Beløbet fremgår af SØS udskriften fra stiftet Gravstedskapitalerne er indbetaling for erhvervelse og flerårig vedligehold af gravsteder. Borgerne indbetaler pengene til stiftet, som udbetaler dem til menighedsrådet i rater. Før 2007, blev hovedstolen udbetalt ad én gang, efter fredningsperiodens udløb. Fremover skal kapitalerne registreres i regnskabet på balancen. Gravstedskapitalerne er en forpligtelse, som menighedsrådet forventes at leverere en ydelse for, så de fremgår ikke af egenkapitalen. Beløbet fremgår på artskonto som et aktiv og udlignes med hensættelseskontoen som et passiv. Gravstedskapital oplagt i stiftet Beløbet fremgår af SØS udskriften fra stiftet SØS udskrift der dokumenterer kirke- og præsteembedekapitaler skal vedlægges (2) SØS udskrift vedr. gravstedskapitaler skal vedlægges (3)

10 7. Opsparing til anlæg Hvis menighedsrådet har solgt et anlæg for at kunne finansiere et fremtidigt anlægsprojekt, skal beløbet reserveres til senere brug. Afhængig af om hele eller dele af beløbet planlægges til anlægsprojektet, skal beløbet registreres enten på menighedsrådets opsparingskonto i kontointervallet eller som et værdipapir på artskonto Hvis menighedsrådet ikke planlægger at anvende hele beløbet, skal den resterende del indbetales til stiftet på artskontoen Provenu for salg af anlæg oplagt i stiftet på Modposten til disse posteringer er egenkapitalkontoen Salg af anlæg til finansiering af fremtidige anlægsprojekter på artskonto Provstiudvalget skal forinden have godkendt salget såvel som opsparingsformålet. Der kan være tilfælde, hvor menighedsrådet har indbetalt hele beløbet til stiftet, og som det på et senere tidspunkt ønsker at få hele eller dele af beløbet udbetalt til finansiering af et anlægsprojekt. I dette tilfælde registreres hele beløbet på artskonto , idet egenkapitalkontoen fortsat er modpost. Provenu for salg af anlæg i alt Dokumentation for salgssummen af et anlæg skal vedlægges (4)

11 Af regnskabsskema 2010 bilag 3 fremgår menighedsrådets opsparinger til særlige formål. Det samlede beløb er: De benævnes fremover Opsparing til anlæg. Alle opsparinger skal fremover registreres i den finansielle balance. I åbningsbalancen registreres Herunder registreres opsparinger til anlæg der står som likvide midler på en bankkonto. På faneblad "9 Værdipapirer" registreres de opsparinger, som er placeret i værdipapirer. Modposten er Opsparing til anlæg på egenkapitalen. Én opsparing pr. konto: Sum 0,00 Kontrolfelt Dokumentation for opsparing til anlæg (kontoudtog, depotoversigt) skal vedlægges (5)

12 8. Gæld Menighedsrådets langfristede gæld fremgår af bilag 5 i regnskabsskema På artskonto registreres den samlede gæld i stiftsmidler, med gældskonto på egenkapitalen som modpost. Tilsvarende registreres den samlede gæld i realkreditinstitutter på artskonto med gældskonto på egenkapitalen som modpost. Anden gæld registreres på artskonto med gældskonto på egenkapitalen som modpost. Beløbet registres uden minus foran Af regnskabsskema 2010 bilag 5 fremgår menighedsrådets gæld til særlige formål. Det samlede beløb er: Det samlede beløb skal registreres på nedenstående tre konti Gæld stiftsmidler Gæld, realkredit Gæld, andre lån Sum 0,00 Kontrolfelt Dokumentation for langsigtede gældsforpligtelser skal vedlægges (6)

13 9. Værdipapirer m.v. Hvis kassebeholdningen indeholder opsparing af driftsoverskud til f.eks. store vedligeholdelsesopgaver, så kan en del af kassebeholdningen anbringes i danske stats- eller realkreditobligationer (i danske kroner) med en maksimal løbetid på to år. Kirkekassens opsparing til anlæg skal anbringes på prohiberede (bundne) konti i et pengeinstitut, der kun kan udbetales med provstiets godkendelse. Hvis kassebeholdningen og den samlede opsparing til anlæg overstiger kr., kan opsparingen til anlæg anbringes i danske stats- eller realkreditobligationer (i danske kroner) med en løbetid svarende til det planlagte igangsættelsestidspunkt for anlægsprojektet - dog højst ti år. Obligationerne anbringes i et prohiberet depot, der kun kan udbetales med provstiets godkendelse. Værdipapirene skal registreres i åbningsbalancen. Modpost kan være menighedsrådets frie midler eller opsparing til anlæg. Bemærk at tallet i den første del skal registreres i hele kr. I økonomistatistikskemaet står det opført i hele tusinde For at få hele kroner skal det ganges med kr. Fra Økonomistatistik skema side 2: i hele kroner Obligationer (der frem til den 31. december 2010 indgik i kassebeholdningen) Pantebreve (der frem til den 31. december 2010 indgik i kassebeholdningen) Aktier, andelsbeviser m.v. (der frem til den 31. december 2010 indgik i kassebeholdningen) I alt - ultimo ,00 I åbningsbalancen skal værdipapirene registreres til indkøbsværdi, dvs. den værdi de er blevet indkøbt til og ikke efter den værdi de i dag repræsenterer. I tabellen herunder skal tallet registreres i helt tal, dvs. med den værdi som står på dokumentationen. Når de registreres på åbningsbalancen er modposten opsparing til anlæg, arv og donationer eller menighedsrådets frie midler. Ny værdi - overført til åbningsbalancen: Obligationer (der frem til den 31. december 2010 indgik i kassebeholdningen) Pantebreve (der frem til den 31. december 2010 indgik i kassebeholdningen) Aktier, andelsbeviser m.v. (der frem til den 31. december 2010 indgik i kassebeholdningen) I alt - primo ,00 Oversigt over depot(er) skal vedlægges (7) Dokumentation for erhvervelse af værdipapirer m.v. hvoraf købsprisen fremgår skal vedlægges (8) Udover kassebeholdningen, kan gravstedskapitaler indbetalt før 1987, legater og andre beholdninger administreret af menighedsråd og/eller kirkegård, være placeret i værdipapirer. For nogle kapitalers vedkommende fremgår disse nederst af det gamle regnskabsskema 2010 bilag 2, men kan også fremgå af andre ikke til regnskabsskemaet hørende bilag. De administrerede beløb, inklusive alle gravstedskapitaler indbetalt før 1987, skal angives nedenfor, ét beløb for hvert legat/formål som menighedsrådets administrerer. Værdipapiret skal opføres til værdien pr Formål 1 Formål 2 Formål 3 Formål 4 Formål 5 Formål 6 Formål 7 Formål 8 Formål 9 Formål 10 Andre Administrerede beholdninger i alt 0,00 I det omfang der foreligger dokumentation for gravstedslegater indbetalt før 1987, skal det vedlægges (10)

14 10. Egenkapital For at få egenkapitalen til at falde rigtigt på plads, er det vigtigt at menighedsrådet fordeler sin likvide beholdninger på de forskellige egenkapitalposter. Det sker på denne side i den mellemste tabel. Der skal således ikke indtastes i den øverste tabel og nederste tabel. Den øverste tabel viser egenkapitalen, som den fremgår af balancen på baggrund af de indtastede tal. Hvis egenkapitalen i alt er negativ, skyldes det at menighedsrådets samlede gæld, er større end menighedsrådets samlede aktiver. Gældsposten påvirker egenkapitalen negativt, fordi materielle anlægsaktiver ikke aktiveres i menighedsrådets regnskab, jvf. Baggrundsnotat for åbningsbalance 2011 (løbenr.: ). Den nederste tabel er en specifikation af konto , som sammenholder menighedrådets tilgodehavender og forpligtelser. Summen påvirker menighedsrådets frie midler i egenkapitalen. Egenkapital Opsparing til anlæg 0, Salg af anlæg til finansiering af fremtidige godkendte anlæg 0, Kirke- og præsteembedekapitaler 0, Likviditet stillet til rådighed af provstiet 0, Langfristet gæld 0, Arv og donationer mm 0, Menighedsrådets frie midler 0, Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde 0, Årsafslutningskonto 0,00 Egenkapital i alt: 0,00 Menighedsrådet skal fordele de likvide midler på fanebladet "1 Likvide midler" her. Efter endt fordeling, skal der stå 0 kr. i det gule felt. 0,00 Hvis der står et beløb tilbage i det gule felt, kan det skyldes 1) at likvide beholdninger ikke er korrigeret for periode 13, se øverst på faneblad "1 Likvide midler" eller 2) at der er et beløb til fordeling mellem provstiudvalg og menighedsråd, se Baggrundsnotat for åbningsbalance, løbenr.: 16125, afsnit "Registrering af likviditet", s. 12. I tilfælde af 2) skal beløbet overføres til nedenstående rubrik Beløb i kassebeholdningen der ikke er fordelt (hvis beløbet mangler, skal det angives med et minus): Herunder fordeles beløbet i det gule felt: likviditet stillet til rådighed af provstiet arv og donationer eller øvrige midler administreret af menighedsrådet ikke-udført anlægsarbejde budgetteret i 2010 el. tidl. (negativt tal hvis udført i 2010 men på budget 2011) (fra s. 1 i regnskab 2010) gravstedskapitaler indbetalt før 1987 menighedsrådets frie midler (fra s. 1 i regnskab 2010) og kollekter til afregning 0,00 beløbet er sum af tilgodehavender/forpligtelser, som menighedsrådets frie midler reguleres med på egenkapitalen Dokumentation for det beløb, som provstiet har stillet til rådighed i likviditet bør vedlægges, hvis det foreligger (9) Værdipapirer på faneblad "9 Værdipapirer" skal fordeles her. Efter endt fordeling, skal der stå 0 kr. tilbage i dette felt: 0,00 værdipapirer vedr opsparing til anlæg værdipapirer vedr midler doneret

15 værdipapirer vedr menighedsrådets frie midler værdipapirer vedr gravstedskapitaler indbetalt før 1987

16 Årsafslutningskontoen svarer til "kassebeholdning" i den gamle kontoplan. Dog undtaget likvide beholdninger, som fremgår ovenfor, og undtaget lån som fremgår på faneblad "8 Langfristet gæld" samt "7 Opsparinger". Menighedsrådets frie midler reguleres med differencen påe genkapitalen. Opgørelse af aktiver og passiver: Debitorer - kirkegård 0,00 Debitorer - krematorier 0,00 Debitorer - andre 0,00 Debitorer - alle 0,00 A conto udbetalt løn 0,00 Tilgodehavender hos andre menighedråd 0,00 Andre tilgodehavender/udlæg 0,00 Tilgodehavender 5% midler 0,00 Forskud og depostia 0,00 Periodeafgrænsningsposter tilgodeh. 0,00 Momsafregning 0,00 Elafgift 0,00 Gasafgift 0,00 Vandafgift 0,00 Aktiver i alt 0,00 Skyldig søgne-helligdagsbet. 0,00 Skyldig løn mv. mellemregning m/fløs 0,00 Modtagne udl./indeholdelser 0,00 Nettoløn 0,00 A-skat 0,00 AM-bidrag 0,00 ATP-bidrag (til afregning) 0,00 Offentlige restancer 0,00 Skyldige feriepenge 0,00 Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser 0,00 Gruppeliv - alle kasser 0,00 Modregnet i løn 0,00 FLØS-poster til manuel postering 0,00 Kreditorer 0,00 Gæld til andre menighedsråd 0,00 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0,00 Forskud kommunal kirkeskat 0,00 Deposita m.v. 0,00 Anden kortfristet gæld 0,00 Lån fra provstiet (5% midlerne) 0,00 Kollekt m.v. til afregning 0,00 Passiver i alt 0,00 Overført til egenkapitalen 0,00

17 Oversigt over alle kontroller Hvis der står 0 i dette felt, er registreringen korrekt 0,00 Hvis der ikke står 0 i kontrolfeltet, kan nedenstående være med at specificere fejlen. 1. Likvide midler Kontrolfelt 2. Gæld, løn Kontrolfelt 3. Tilgodehavender Kontrolfelt 4. Kortfristet gæld Kontrolfelt 5. Moms Kontrolfelt 6. Kapitaler Dette skal kontrolleres manuelt 7. Opsparinger Kontrolfelt 8. Langfristet gæld Kontrolfelt 9. Værdipapirer Dette skal kontrolleres manuelt

18 Oversigt over alle AKTIVER Tilgodehavender i hele kroner Tilgodehavender: Debitorer - kirkegård 0, Debitorer - krematorier 0, Debitorer - andre 0, Debitorer - alle 0, Momsafregning 0, Elafgft 0, Gasafgift 0, Vandafgift 0, A conto udbetalt løn 0, Tilgodehavender hos andre menighedråd 0, Andre tilgodehavender/udlæg 0, Tilgodehavende 5% midler - udlånt til kirkekasse 0, Forskud og deposita 0, Periodeafgrænsningsposter tilgodehavender 0, Provenu for salg af anlæg (oplagt i i stiftet) 0, Kirke- og præsteembedekapitaler (oplagt i stiftet) 0, Gravstedskapital oplagt i stiftet 0,00 Tilgodehavender i alt: 0,00 Værdipapirer Obligationer m.v Værdipapirer, frie midler 0, Værdipapirer, gaver og donationer 0, Værdipapirer, opsparet til anlæg 0, Værdipapirer, gravstedskapitaler (før 1987) 0,00 Værdipapirer i alt 0,00 Likvid beholdning Likvider: Bank - drift og anlæg 0, Bankkonti - opsparing til anlæg 0, Bankkonti (ink. checkkonti) 0, Girokonto 0, Kontantkasser 0, Udlægskasse 1 0, Udlægskasse 2 0,00 Likvider i alt: 0,00

19 I ALT AKTIVER 0,00

20 Oversigt over alle PASSIVER Egenkapital i hele kroner Egenkapital: Opsparing til anlæg 0, Salg af anlæg til finansiering af fremtidige godkendte anlæg 0, Kirke- og præsteembedekapitaler 0, Likviditet stillet til rådighed af provstiet 0, Langfristet gæld 0, Arv og donationer mm 0, Menighedsrådets frie midler 0, Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde 0, Årsafslutningskonto 0,00 Egenkapital i alt: 0,00 Hensættelser: Gæld: Hensættelse til gravsteder, indbetalt før , Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder 0,00 Hensættelser i alt: 0, Gæld, stiftsmidler 0, Gæld, realkredit 0, Gæld, andre lån 0,00 Gæld i alt: 0,00 Gældsforpligtelser: Kreditorer 0, Gæld til andre menighedsråd 0, Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0, Forskud kommunal kirkeskat 0, Deposita m.v. 0, Anden kortfristet gæld 0, Lån fra provstiet (5%'s midlerne) 0, Kollekt m.v. til afregning 0,00 Gældsforpligtelser (ikke løndele) i alt 0,00

21 Gældsforpligtelser, løndele: Skyldig søgne-helligdagsbet. 0, Skyldig løn mv. mellemregning m/fløs 0, Modtagne udlæg/indeholdelser til senere udligning 0, Nettoløn 0, A-skat 0, AM-bidrag 0, ATP-bidrag (til afregning) 0, Offentlige restancer 0, Skyldige feriepenge 0, Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser 0, Gruppeliv - alle kasser 0, Modregnet i løn 0, FLØS-poster til manuel postering 0,00 Gældsforpligtelser, løndele i alt: 0,00 I ALT PASSIVER 0,00

22

23

24 Oversigt over bilag der skal vedlægges åbningsbalancen 1. Dokumentation for likvid beholdning (indestående i bank, girokonto mv) 2. SØS udskrift fra stiftet, der dokumenterer kirke- og præsteembedekapitaler 3. SØS udskrift fra stiftet vedr. gravstedskapitaler 4. Dokumentation for salgssummen af et anlæg vedlægges 5. Dokumentation for opsparing til anlæg (kontoudtog, depotoversigt) 6. Dokumentation for langsigtede gældsforpligtelser 7. Oversigt over depot(er) 8. Dokumentation for erhvervelse af værdipapirer m.v. hvoraf købsprisen fremgår. 9. Dokumentation for det beløb som provstiet har stillet til rådighed i likviditet, kan vedlægges 10. Dokumentation, i det omfang det foreligger, for gravstedskapitaler indbetalt i de gamle købstæder før 1987

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Vejledning til årsbudgetskema 2012

Vejledning til årsbudgetskema 2012 Vejledning til årsbudgetskema 212 Dokumentnummer: 11/3121 Indholdsfortegnelse: 1.. Indledning... 3 2. Årsbudgetskemaet 212... 4 2.1. Forsiden... 4 2.2. Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Underviser: Annie Niebuhr Januar/februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forberedelse til årsafslutning 2014 / huskeliste... 4 Periodisering... 5 Kontrol

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 14-03-2012 14:27

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 14-03-2012 14:27 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 14-03-2012 14:27 for Hørsholm kirkegårdskasse under Hørsholm kirkegårdsbestyrelse i i Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

Artskontoplan 2015 for lokale kasser (version 2.5.1) - version janunar 2015

Artskontoplan 2015 for lokale kasser (version 2.5.1) - version janunar 2015 Artskontoplan 2015 for lokale kasser (version 2.5.1) - version janunar 2015 Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 3 16xxxx - Huslejeudgifter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8718. CVR-nr. 10835410

ÅRSREGNSKAB 2013. for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8718. CVR-nr. 10835410 ÅRSREGNSKAB for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8718 CVR-nr. 10835410 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Søllinge Sogns Menighedsråd. i Midtfyn Provsti. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Myndighedskode 7737. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Søllinge Sogns Menighedsråd i Midtfyn Provsti i Faaborg-Midtfyn Kommune Myndighedskode 7737 CVR-nr. 42620114 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8027 CVR-nr. 23927128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06

ÅRSREGNSKAB 2012 Afleveret d. 21-03-2013 10:06 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 21-03-2013 10:06 for Storring-Stjær Kirkekasse under Storring-Stjær i i Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Birkerød Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7447. CVR-nr. 62875615

ÅRSREGNSKAB 2013. for Birkerød Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7447. CVR-nr. 62875615 ÅRSREGNSKAB for Birkerød Sogns Menighedsråd i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 7447 CVR-nr. 62875615 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holstebro Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8813. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holstebro Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8813 CVR-nr. 30731948 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7786. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7786. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ubberud-Ravnebjerg Sognes Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7786 CVR-nr. 34673403 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere