b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen nordhavnen. program åben international

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international"

Transkript

1 ordha b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008

2 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent of the CPH City and Port Development and the Danish government (the Ministry of Transport) owns 45 per cent. CPH City and Port is in charge of the development of the areas it owns in Ørestad and in the Copenhagen harbour district, and is also behind the operation of the port. CPH City and Port s activities must be carried out on an ordinary business basis, for example through the sale of building rights. udviklingsselskabet by & havn i/s Udviklingsselskabet By & Havn I/S er ejet af Københavns Kommune med 55 procent og af Den Danske Stat/Transportministeriet med 45 procent. By & Havn I/S skal forestå byudvikling af selskabets arealer i Ørestad og i Københavns Havn samt forestå havnedriften. By & Havn I/S virke skal ske på et forretningsmæssigt grundlag, blandt andet ved salg af byggeretter. URBAN DEVELOPMENT OF nordhavnen In the legislation that forms the basis for the development of Nordhavnen it is stated that work to develop the Inner Nordhavn site can be initiated now in a first development stage that comprises at least 400,000 m 2 of new floorspace and preservation of existing buildings with a total floor area of 70,000 m 2. In stage two, which is scheduled to begin in 2018, a further 200,000 m 2 may be developed. Eventually the entire Nordhavnen can be developed to include buildings with a total floor area of three to four million square metres. It is very important for CPH City and Port that the project is divided into stages that permit and promote development on a sound business basis. byudvikling af nordhavnen Af lovgrundlaget for byudvikling af Nordhavnen fremgår, at udvikling af Indre Nordhavn kan igangsættes nu med en første fase, der omfatter mindst m 2 nyt byggeri samt bevaring af mindst m 2 eksisterende byggeri. I en fase 2, der tidsmæssigt starter i 2018, kan der udvikles yderligere m 2. På sigt kan der ske byudvikling af hele Nordhavnen med 3-4 mio m 2 byggeri. Det har stor betydning for By & Havn I/S, at der kan tilrettelægges en hensigtsmæssig fasedeling således, at udviklingen kan gennemføres på et forretningsmæssigt grundlag. oversigtskort på indersiden vnen location plan on the inside SITE CONDITIONS A number of articles have been prepared as supplements to the competition brief. Some of these articles provide detailed information about special conditions in Nordhavnen. These articles are included in the competition annexes and can be downloaded at: forudsætninger Som supplement til konkurrenceprogrammet er der udarbejdet en række artikler. Blandt andet redegøres detaljeret for de særlige forhold, der gør sig gældende i Nordhavnen. Artiklerne findes i konkurrencens bilagsmateriale og kan downloades på:

3 NORDHAVNEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY THE SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE INTRO INTRO 2 THE VISION VISIONEN 8 THE AREA OMRÅDET 24 AN ECO-FRIENDLY CITY EN MILJØVENLIG BY A VIBRANT CITY EN LEVENDE BY A CITY FOR EVERYONE EN BY FOR ALLE A CITY AT THE WATER EN BY VED VANDET A DYNAMIC CITY EN DYNAMISK BY A CITY OF SUSTAINABLE MOBILITY EN BY MED GRØN TRAFIK THE ASSIGNMENT OPGAVEN 50 SPATIAL CONCEPT RUMLIGT KONCEPT STRUCTURE PLAN STRUKTURPLAN DEVELOPMENT PLAN BEBYGGELSESPLAN STRATEGY STRATEGI REGULATIONS BETINGELSER 64 1

4 COMPETITION SCANDINAVIAS LARGEST METROPOLITAN DEVELOPMENT PROJECT KONKURRENCE OM SKANDINAVIENS STØRSTE METROPOL UDVIKLINGSPROJEKT 2

5 INTRO INTRO CPH City and Port Development hereby invites entries in an open international ideas competition concerning Nordhavnen (the northern part of the harbour in Copenhagen). Udviklingsselskabet By & Havn I/S inviterer hermed til deltagelse i en åben international idé konkurren ce om Nordhavnen den nordligste del af Københavns havn. The competition involves an overall plan for the entire Nordhavnen and a specific development plan for the Inner Nordhavn, as well as a strategy for realisation of the plans. Konkurrencen omfatter en overordnet plan for hele Nordhavnen og en konkret bebyggelsesplan for Indre Nordhavn samt en strategi for realisering af planerne. ENORMOUS POTENTIAL ET FANTASTISK POTENTIALE Nordhavnen could become the greatest and most ambitious metropolitan development project in Scandinavia for years to come. Nordhavnen is a 200-hectare area currently used for a number of harbour-related activities. It is also an extensively used area whose piers, canals, harbour basins and location next to Øresund offer a unique potential for developing a completely new city district full of life and with a special soul, character and identity. Nordhavnen has a central location in Copenhagen and thus in the Øresund region. Nordhavnen er formentlig det største og mest ambitiøse metropol udviklingsprojekt i Skandinavien i de kommende år. Nordhavnen omfatter et ca. 200 ha stort areal, der i dag rummer forskellige havneaktiviteter. Men det er også et areal, der er ekstensivt udnyttet, og som ved sin beliggenhed ud til det åbne Øresund og med moler, kanaler og bassiner rummer et enestående potentiale for at udvikle en ny bydel med liv og sjæl, karakter og identitet. Nordhavnen ligger centralt i København og dermed i hele Øresundsregionen. SUSTAINABLE CITY THE COPENHAGEN WAY BÆREDYGTIG BY MODEL KØBENHAVN Nordhavnen has the potential to become a model for urban development on a sustainable basis. The new district should set new standards in urban development that focus on sustainability and the creation of vibrant urban life. The ambition of CPH City and Port and the City of Copenhagen is to make Nordhavnen a locomotive in the development of Copenhagen as an attractive metropolis in the global big city competition. Nordhavnen har potentiale for at skabe en bydannelse, der giver seriøse svar på, hvad det vil sige at byudvikle på et bæredygtigt grundlag. Nordhavnen skal sætte nye standarder inden for byudvikling med udgangspunkt i bæredygtighed og med vægt på byliv. By & Havn I/S og Københavns Kommune har samtidig ambitioner om, at Nordhavnen skal være et lokomotiv for udviklingen af København som en attraktiv metropol i den globale storbykonkurrence. A LIGHTHOUSE PROJECT AT THE 2009 CLIMATE CHANGE SUMMIT IN COPENHAGEN ET FYRTÅRNSPROJEKT VED KLIMATOPMØDET 2009 I KØBENHAVN The winning entry will be one of the City of Copenhagen s lighthouse projects at COP 15, the UN climate change summit to be held in Copenhagen in December The intention is to give the entries that have been awarded prizes a prominent position in connection with the summit and actively promote them as the most vision ary and innovative efforts to create future urban development based on environmental, social and economic sustainability. Vinderforslaget vil indgå som et af Københavns Kommunes fyrtårnsprojekter i forbindelse med FN s klimatopmøde, COP 15, der afholdes i København i december Det er tanken, at de præmierede forslag vil få en fremtrædende placering i forbindelse med topmødet og vil aktivt blive promoveret som de mest visionære og nyskabende bud på at skabe en fremtidig byudvikling, der hviler på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. 3

6 FROM WINNING PROPOSAL TO PLANNING DOCUMENT FRA VINDERFORSLAG TIL PLANGRUNDLAG The winning entrant will be entrusted to make the development plan for Inner Nordhavn ready for the ensuing planning process. In addition, the winning entrant may be asked to act as a consultant for CPH City and Port in the subsequent planning process. Vinderen af konkurrencen får til opgave at kvalificere bebyggelsesplanen for Indre Nordhavn til et sådan niveau, at planen kan danne grundlag for udarbejdelse af et plangrundlag. Derudover vil vinderen i den efterfølgende planproces kunne fungere som rådgiver for By & Havn I/S. WE HOPE TO RECEIVE PROPOSALS BOTH FROM WELL- ESTABLISHED PROFESSIONALS AND YOUNG TALENTS VI HÅBER PÅ FORSLAG FRA BÅDE ETABLEREDE AKTØRER OG UNGE TALENTER The competition period is 27 May 2008 to 26 September If the jury does not find a single obvious winner, a subsequent qualification round with up to five selected entrants will be arrang ed. CHP city and Port hopes that both Danish and international urban planners, traffic planners, architects and others will find this competition relevant, that the competition will attract both wellestablished design professionals and young talents, and that the residents of Copenhagen will attend the dialogue activities to provide input and thus make their mark on and raise the bar for the competition basis. Konkurrencen løber fra den 27. maj 2008 til den 26. september I tilfælde af, at dommerkomiteen ikke finder, at der er en oplagt vinder, gennemføres en yderligere kvalificeringsrunde med op til 5 deltagere. Det er By & Havn I/S forhåbning, at både danske og udenlandske byplanlæggere, trafikplanlæggere, arkitekter m.fl. vil finde konkurrencen relevant, at konkurrencen vil være et incitament for såvel mere etablerede aktører som unge talenter, og at Københavns borgere vil deltage i de sideløbende dialogaktiviteter for derved at være med til at kvalificere og præge konkurrencens grundlag. CARSTEN KOCH Chairman of the board CPH City and Port Development CARSTEN KOCH Bestyrelsesformand Udviklingsselskabet By & Havn I/S JENS KRAMER MIKKELSEN Managing director CPH City and Port Development JENS KRAMER MIKKELSEN Adm. direktør Udviklingsselskabet By & Havn I/S SUBMISSION DEADLINE AFLEVERINGSFRIST THE COMPETITION The competition is organised by CPH City and Port Development in collaboration with The City of Copenhagen and Architects Association of Denmark KONKURRENCEN Konkurrencen er tilrettelagt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S i samarbejde med Københavns Kommune og Akademisk Arkitektforening 4

7 NORDHAVNEN THE SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE NORDHAVNEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY 40,000 PEOPLE INDBYGGERE 40,000 JOBS ARBEJDSPLADSER 40,000 BICYCLES CYKLER 5

8 INTRO INTRO WHY URBAN DEVELOPMENT OF NORDHAVNEN? HVORFOR BYUDVIKLING I NORDHAVNEN? Copenhagen is a city that is rapidly changing: it is growing and becoming increasingly diverse and dynamic. The development of Copenhagen is crucial to the development of the entire region. The great challenge in the coming years will be to handle this growth with care and insight. København er en by i udvikling. Byen vokser og bliver stadig mere dynamisk og mangfoldig. Københavns udvikling spiller en afgørende rolle i regionen. Den store udfordring i de kommende år er at håndtere denne vækst med omtanke og indsigt. Enterprises would like to move to Copenhagen to be closer to the city and its residents: ten thousand new jobs were created in the city in 2006 alone. Copenhagen is often designated one of the best cities in the world to live in, a city in which growth and welfare go hand in hand. However, Copenhagen faces several challenges. By 2025, the number of inhabitants in Copenhagen will have grown by 45,000. This calls for the construction of new housing. The great demand for housing in recent years has resulted in skyrocketing prices of owner-occupied housing. Soaring housing prices have made it impossible for families with ordinary incomes to buy their own homes. Increased commuting in the region has put the traffic infrastructure in Copenhagen under pressure. Ease of access is a main condition for making the city attractive to its residents and enterprises. By 2025, car traffic in Copenhagen will be up by 30-40% unless something is done to prevent it. Urban development of Nordhavnen is intended to counter the trend towards increased commuting in the region, as it will create new local housing and workplaces, which means that people will be able to cycle to work or commute by train to centrally located workplaces. The development of Nordhavnen is a key element in the development of Copenhagen in general. Nordhavnen is intended to provide an answer to these challenges. This is where the visions for Copenhagen should unfold in real life. That is why an ideas competition is being launched for the sustainable city of the future: Nordhavnen. Virksomhederne flytter gerne til København for at komme tættere på byen og københavnerne alene i 2006 blev der skabt nye arbejdspladser i byen. Sammenlignet med alverdens storbyer bliver København ofte udpeget som én af verdens bedste storbyer at leve i. En by hvor vækst og velfærd går hånd i hånd. Der er imidlertid mange udfordringer for København. I 2025 vil der være omkring flere københavnere. Det kræver, at der bygges nye boliger. Den store efterspørgsel på boliger de seneste år har fået priserne på ejerlejligheder til at stige markant. De høje boligpriser har betydet, at familier med almindelige indkomster ikke har råd til en ejerbolig. Den stigende pendling i regionen har sat Københavns trafik system under pres. God tilgængelighed er en af hovedforudsætningerne for en attraktiv by til gavn for københavnerne og virksomhederne. I år 2025 vil der være procent mere biltrafik i København, hvis ikke der gøres noget. En byudvikling i Nordhavnen skal være med til at modvirke tendensen med den stigende pendling i regionen ved at skabe nye lokale boliger og arbejdspladser. Dermed vil man kunne cykle til arbejde eller pendle med tog til centralt beliggende arbejdspladser. Byudviklingen i Nordhavnen udgør et centralt kraftelement i udviklingen af København. Den nye by i Nordhavnen skal rumme svaret på udfordringerne. Det er her, vi skal se vores visioner om København folde sig ud. Derfor en idékonkurrence om fremtidens bæredygtige by: Nordhavnen. Article 1: Trends in urban development in Copenhagen Artikel 1. Tendenser i Københavns byudvikling 6

9 NORDHAVNEN FROM NORTH NORDHAVNEN FRA NORD NORDHAVNEN FROM SOUTH NORDHAVNEN FRA SYD 7

10 VISIONEN THE VISION 8

11 9

12 THE VISION VISIONEN An eco-friendly city En miljøvenlig by A city at the water En by ved vandet A vibrant city En levende by THE SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY A city for everyone En by for alle A city of sustainable mobility En by med grøn trafik A dynamic city En dynamisk by SUSTAINABLE CITY THE COPENHAGEN WAY BÆREDYGTIG BY MODEL KØBENHAVN 10

13 Nordhavnen should set standards on a global scale for sustainable urban development. Nordhavnen skal globalt sætte nye standarder for bæredygtig byudvikling. THE SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE To create the sustainable city of the future is the overall vision for Nordhavnen in Copenhagen. Nordhavnen is intended to set new standards for sustainable development in the twenty-first century. Global state-of-the art technology and know-how should be used to create local sustainable solutions, and development should be such that it attracts international attention, thus helping to profile Copenhagen as the world s environmental metropolis. FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY Fremtidens bæredygtige by. Det er den overordnede vision for Københavns nye bydel, Nordhavnen. Nordhavnen skal sætte nye standarder for bæredygtig byudvikling i det 21. århundrede. Den nyeste viden fra hele verden skal anvendes for at skabe bæredygtige løsninger lokalt og udviklingen skal foregå på en måde, der vækker genklang internationalt og dermed tydeliggør København som verdens miljømetropol. The fantastic location of Nordhavnen provides unique opportunities to realise this vision. Development should exactly be based on the local aspects, the place, its potential, its qualities and its unique location. Nordhavnens fantastiske beliggenhed giver unikke rammer for at udfylde den vision. Og udviklingen skal netop tage afsæt i det lokale, i stedet, dets potentialer og kvaliteter og dets unikke beliggenhed. Creating a sustainable city is not only a matter of environmental responsibility, but also of social diversity and the addition of value. Nordhavnen is to be developed into a lively, attractive city district based on environmental, social and economic sustainability. It should be a city district in which the focus is on the environment, people and city life. En bæredygtig by handler ikke kun om miljømæssig ansvarlighed, men også om social diversitet og værdiskabelse. Nordhavnen skal udvikles til en levende og attraktiv by, baseret på bæredygtighed såvel miljømæssigt, socialt som økonomisk. En by hvor hensynet til miljøet, mennesker og byliv er sat i centrum. The vision of the sustainable city is based on six key themes of urban development intended as the main pivotal points of this competition: - An eco-friendly city - A vibrant city - A city for everyone - A city at the water - A dynamic city - A city with sustainable mobility Visionen om den bæredygtige by indeholder seks centrale temaer for byudviklingen der igen udgør konkurrencens centrale omdrejningspunkter: En miljøvenlig by - En levende by - En by for alle - En by ved vandet - En dynamisk by - En by med grøn trafik 11

14 EN MILJØVENLIG BY AN ECO-FRIENDLY CITY AN ECO-FRIENDLY CITY The year 2009 will be a milestone on the road to a more sustainable future for the entire world. In this connection Copenhagen will play a major role as host to the UN global climate change conference, COP 15. Nordhavnen is intended to show to the world how we here in Copenhagen allow growth and sustainable urban development to go hand in hand. The Nordhavnen project should take into account and proactively counter the consequences of the climate changes that are currently occurring. The vision is for Nordhavnen to set new standards for environmentally sustainable urban development. The local goal is to create a sustainable city district in harmony with its surroundings in all respects. The global goal is for the Nordhavnen project to put Copenhagen on the world map as an international role model for environmentally sustainable development. Five guiding objectives have been defined: Focus on renewable energy and new energy sources Optimum use and reuse of resources Environmentally friendly modes of transport Vivid, diverse urban nature on both land and water A sustainable city and building structure EN MILJØVENLIG BY 2009 er en milepæl på vejen til en mere bæredygtig fremtid for hele verden. København spiller i den forbindelse en hovedrolle som værtsby for FN s globale klimatopmøde, COP 15. Den nye bydel i Nordhavnen skal vise verden, hvordan vi i København lader vækst og bæredygtig byudvikling følges ad. Nordhavnen skal tage højde for, og aktivt modvirke, konsekvenserne af de klimaforandringer, vi oplever i dag. Visionen er, at Nordhavnen skal sætte nye standarder for miljømæssig bæredygtig byudvikling. Lokalt skal der skabes en bæredygtig bydel, der på alle parametre er i harmoni med sine omgivelser. Og globalt skal Nordhavnen sætte København på landkortet som international rollemodel for miljømæssig bæredygtig byudvikling. Der er fem pejlemærker: Fokus på vedvarende energi og nye energiformer Optimal ressourceudnyttelse og genanvendelse af ressourcer Miljøvenlige transportformer Levende og mangfoldig bynatur, både på land og vand En bæredygtig by- og bebyggelsesstruktur Once Nordhavnen is fully developed, it may for example feature entire mixed urban areas whose energy supply is based on sustainable technology. The district may feature groundbreaking new approaches to park and public square design, activity areas, natural sceneries in an urban setting and access to water, with only a short bicycle ride or jog from the vibrant city life to green and blue oases. Nordhavnen should be a place where it is easy to live in an environmentally sound fashion. Når Nordhavnen står færdig kan der f.eks. være tænkt hele byområder, hvor energiforsyningen kommer fra bæredygtige løsninger. Der er tænkt banebrydende nye måder at etablere pladser, parker, aktivitetsområder, bynær natur og adgang til vand, hvor der kun er en kort løbe- eller cykeltur fra bydelens pulserende områder til grønne og blå oaser. Nordhavnen skal være et sted, hvor det er nemt og naturligt at leve og bo miljørigtigt. 12

15 ENERGY SAVING MANGFOLDIG NATUR INTERNATIONAL ROLE MODEL RESOURCE OPTIMIZING RESSOURCEOPTIMERING SUSTAINABLE FUTURE RENEWABLE CITY ENERGIBESPARELSE BÆREDYGTIG FREMTID LOKAL HANDLING DIVERSE NATURE GENANVENDELIG BY A sustainable city is a place where people like to be, can afford to live and want to stay En bæredygtig by er et sted, hvor man har lyst til at være, råd til at leve og gerne vil blive MALCOLM SMITH, ARUP KEYNOTE SPEAKER AT CITIZEN WORKSHOP ON SUSTAINABILITY MALCOLM SMITH, ARUP OPLÆGSHOLDER PÅ BORGERMØDE OM BÆREDYGTIGHED NEW ENERGY SOURCES INTERNATIONAL ROLLEMODEL NYE ENERGIFORMER SUSTAINABLE BUILDING STRUCTURE BÆREDYGTIG BYSTRUKTUR 13

16 EN LEVENDE BY A VIBRANT CITY A VIBRANT CITY EN LEVENDE BY The development of Nordhavnen should focus on urban life, urban Nordhavnen skal udbygges med fokus på byliv, byrum, vand- spaces, water spaces, recreational areas, city beaches, culture and rum, rekreative områder, bystrande, kultur-, idræts- og bevæ- sports facilities and possibilities of movement. The district should gelsestilbud. Der skal skabes optimale rammer for et aktivt, form an optimum framework for an active, diverse urban life that mangfoldigt og oplevelsesrigt byliv. Der skal bygges videre på provides a multitude of experiences. Development of the district den positive udvikling i København, hvor der gennem de sene- should continue the positive development of Copenhagen in recent ste år er skabt en række små og større, levende og uformelle years in which a number of small and large lively and informal urban mødesteder. spaces have been created. Visionen er, at Nordhavnen skal udvikles med fokus på et althe vision is to develop Nordhavnen with a clear focus on creating sidigt og aktivt byliv der skal både være plads til pulserende a versatile, active urban atmosphere with room for both effer- storbyliv og stille oaser. Nordhavnen må ikke få karakter af vescent city life and quiet oases. Nordhavnen should not be any- forstad i storbyen. Det fælles liv i byens offentlige rum er en thing like a suburb. The communal life that takes place in the urban af storbyens kvaliteter. Nordhavnen skal på alle måder være public spaces is one of the qualities of a city. Nordhavnen should en aktiv og mangfoldig by. be an active, versatile city district in all respects. Der er fem pejlemærker: Five guiding objectives have been defined: En åben og indbydende by for alle københavnere An attractive city district open to everyone in Copenhagen Intenst byliv med mangfoldige typer aktiviteter Intensive urban life with a multitude of activities Tilbud om oplevelser på og ved vand A range of opportunities for experiences on the water or Et bredt udbud af butikker, kultur og idræt waterfront Byrum, der inviterer til oplevelser, begejstring og udfol- A wide range of shops, cultural activities and sports facilities delse for alle Urban spaces that encourage experiences, enthusiasm and opportunities for everyone to engage in Når Nordhavnen står færdig er der et bredt udvalg af butikker og offentlige institutioner, der understøtter bylivet. Byens Once Nordhavnen is fully developed, there will be a wide range of parker, legepladser og grønne områder bliver brugt til både spaces and public institutions that are conducive to urban life. The naturoplevelser, kulturbegivenheder samt til idræt og motion. city district s parks, playgrounds and green areas will be used both På byens samlingssteder har københavnerne muligheder for for experiencing nature and as settings for cultural events and at være aktive og dyrke mange forskellige former for idræt og sports and exercise activities. In the district s urban spaces, the motion sammen eller på egen hånd. people of Copenhagen should be able to engage in activities that include a multitude of sports and exercise activities, either alone or together with others. 14

17 ACTIVE URBAN LIFE SPORT OG BEVÆGELSE PUBLIC SPACES STILLE OASER INFORMAL MEETING DET UFORMELLE MØDE AKTIVT BYLIV A CITY FULL OF URBAN LIFE EN BY MED LIV A CITY THAT DOESN T SLEEP EN BY DER IKKE SOVER BYRUM MED KVALITET SPORT AND EXERCISE A CITY THAT MOVES EN BY DER BEVÆGER SIG 15

18 VARIEREDE BOLIGTYPER DEMOCRATIC PROCESS ALLE INDKOMSTGRUPPER INTEGRATION DIVERSITY ALL INCOME GROUPS DEMOKRATISK PROCES VARIED HOUSING TYPES MANGFOLDIGHED 16

19 EN BY FOR ALLE A CITY FOR EVERYONE A CITY FOR EVERYONE Nordhavnen should be open to everyone. Diversity is key, and this should in particular be evident from a mix of residents: families, single people, young and elderly people and people from all income groups. There should also be a broad spectrum of workplaces and housing of different sizes, rents, prices, ownership types, etc that will help to foster diversity. Nordhavnen should prove that attractive urban development is possible on the waterfront at prices that are not only affordable to very wealthy people and large enterprises. Nordhavnen should be a place where everyone living in Copenhagen not only the residents of the district feels welcome. Development of Nordhavnen should be based on a democratic process, with future residents and users influencing the final design and layout of the city district from a very early stage. EN BY FOR ALLE Nordhavnen skal være for alle. Mangfoldighed er et nøgleord. Det skal ikke mindst komme til udtryk ved en blandet beboersammensætning med familier, enlige, unge og ældre samt differentierede indkomstgrupper. Og et bredt spekter af arbejdspladser og boformer i forskellige størrelser, prislejer og ejerformer mv., der kan understøtte diversiteten. Nordhavnen skal vise, at man godt kan skabe attraktiv byudvikling ved vandet uden at det kun bliver de rige og store virksomheder, der har råd til at flytte ind. Og Nordhavnen skal være et sted, hvor alle københavnere føler sig velkomne ikke kun de, der bor der. Nordhavnen skal udvikles i en demokratisk proces, hvor borgere og kommende brugere tidligt præger den endelige udformning af byen. The vision is for all types of people to be able to live and enjoy life in Nordhavnen, using the urban spaces and living close to the water. The city district should cater to the diverse needs of people living in Copenhagen. Visionen er, at alle typer københavnere skal have mulighed for at bo og nyde livet i Nordhavnen, herunder kunne bruge byens rum samt bo og leve tæt på vandet. Byen skal tilgodese de mange forskellige behov, som københavnerne har. Five guiding objectives have been defined: Varied housing types at all price levels so that also people without high incomes can live close to the waterfront Integrated mix of residential, commercial and business facilities Diversity ensuring inclusion of all groups in society, including vulnerable groups A friendly city district where both residents and visitors feel they belong Dialogue with future residents and users on urban development of the district Der er fem pejlemærker: Varierede boligtyper i alle prisniveauer, så også københavnere uden høje indkomster kan bo ud til vandet Integreret blanding af boliger og erhverv Mangfoldighed, der sikrer plads til alle også udsatte befolkningsgrupper En venlig by, som både beboere og besøgende har en følelse af er deres - Dialog med borgere og kommende brugere om byudviklingen Once Nordhavnen is fully developed, it should be an exponent of the diversity of Copenhagen, catering to the various needs of city dwellers, open to everyone and generating a good quality of life for both residents and users. It should feature great variation in building types, reflecting a broad housing market with different types of housing where young and old and people from different income groups can live close to each other. There should be several types of housing and commercial premises, and the district may feature new interpretations of the design of high-rise buildings, typical residential blocks of buildings and row houses, just as existing building structures will be reused. Når Nordhavnen står færdig rummer den Københavns mangfoldighed. Den tilgodeser københavnernes forskellige behov, har plads til alle og skaber høj livskvalitet hos beboere og brugere. Nordhavnen vil være kendetegnet ved en stor variation i bebyggelsen, der afspejler et bredt boligmarked og en differentieret institutions- og erhvervsstruktur, herunder funktionsblandede bebyggelser, hvor unge, gamle og forskellige indkomst grupper kan bo tæt på hinanden. Der vil være flere former for boliger og erhvervslokaler og området vil inkludere nye fortolkninger af højhuse, karreer og rækkehuse, foruden genanvendelse af eksisterende bygningsstrukturer. 17

20 EN BY VED VANDET A CITY AT THE WATER A CITY AT THE WATER People in Copenhagen are very fond of living close to the water. Nordhavnen is located where Copenhagen meets Øresund. This unique location and the many canals, harbour basins and stretches of open land should be taken into account in the creation of highquality waterfront housing for everyone, commercial facilities and public institutions, as well as promenades, harbour swimming baths and a plethora of other activities. The vision is to develop Nordhavnen on the basis of new approaches so that residents and other users will receive maximum benefit from the opportunities offered by the proximity of the water. Nordhavnen should thus help to enhance the development of Copenhagen as a whole. Three guiding objectives have been defined: Housing and outward-oriented activities along the waterfront Waterfronts, quays and urban coastal areas accessible to the public City beaches, harbour swimming baths and sports activities at the waterfront and on the water Once Nordhavnen is fully developed, residents will have the water just outside their doors and will use it as a gathering point every day. Many Copenhageners will come to be close to the water, either walking, jogging or cycling along it, using the swimming baths, or parttaking of the numerous activities ranging from yachting, rowing and kayaking to urban beach life. EN BY VED VANDET Københavnerne elsker livet ved vandet. Nordhavnen ligger, hvor København møder Øresund. Den unikke beliggenhed med kanaler, bassiner og åbne strækninger skal udnyttes til at skabe ekstraordinære kvaliteter med boliger for alle ved vandet, med erhverv og institutioner, samt med promenader, havnebade og talrige andre aktivitetsmuligheder. Visionen er, at Nordhavnen bliver udviklet, så by og vand bliver tænkt sammen på nye måder, og beboere og brugere får maksimal glæde af vandets mange muligheder. Nordhavnen skal dermed være med til at styrke hele Københavns udvikling. Der er tre pejlemærker: Boliger og udadvendte aktiviteter langs vandet Offentligt tilgængelige havnefronter, kajarealer og kyststrækninger Bystrande, havnebade og idræt på og ved vand Når Nordhavnen står færdig har beboerne vandet lige uden for døren og de bruger det dagligt som samlingspunkt. Mange andre københavnere kommer og nyder nærheden til vandet, hvad enten det er på gå-, løbe- eller cykelture, i havnebadene eller ved at deltage i talrige aktiviteter fra lystbåde over roklubber og kajaksejlads til bystrande. 18

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy ordha 2 0 0 9 bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy november 2009 november 2009 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre

Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK Bæredygtighed i moderne betydning fandt vej ind i vores sprog i forbindelse med Gro Harlem Brundtlands definition af

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

Rethink your worklife

Rethink your worklife Rethink your worklife Copenhagen Towers er et anderledes og visionært kontorbyggeri. Copenhagen Towers handler ikke kun om nye fysiske rammer og bedre infrastruktur for dine medarbejdere det handler også

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

på Vej mod VidensBydel nørre campus the Way to SCIeNCe CIty NORth CamPUS

på Vej mod VidensBydel nørre campus the Way to SCIeNCe CIty NORth CamPUS på Vej mod VidensBydel nørre campus the Way to SCIeNCe CIty NORth CamPUS Vinderforslag fra konkurrencens første runde WINNING PROPOSaLS FROm ROUND 1 OF the COmPetItION på vej mod vidensbydel nørre campus

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Transportrådet. Kommunal Parkeringspolitik - mål og virkemidler. - Juni 2002 - - - - - - - - - - - - - Rapport nr. 02-02

Transportrådet. Kommunal Parkeringspolitik - mål og virkemidler. - Juni 2002 - - - - - - - - - - - - - Rapport nr. 02-02 Transportrådet Kommunal Parkeringspolitik - mål og virkemidler - Juni 2002 - - - - - - - - - - - - - Rapport nr. 02-02 Forord Sigtet med denne rapport er at kridte banen af for en debat om parkeringsregulering

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag Indhold Contents Bente Ourø Rørth & Henrik Schødts 2 Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet 3 Patient Needs Our Backbone The Architects behind the Project Robert Bontempo 4 Forord: Mod

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Årsskrift/ Annual report 2009

Årsskrift/ Annual report 2009 Årsskrift/ Annual report 2009 INDLEDNING/INTRODUCTION Beslutninger skaber fremtiden/ Decisions shape the future I løbet af de seneste 12 måneder har vi stået over for store ændringer både internt i Lauritzen

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere