b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen nordhavnen. program åben international

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international"

Transkript

1 ordha b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008

2 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent of the CPH City and Port Development and the Danish government (the Ministry of Transport) owns 45 per cent. CPH City and Port is in charge of the development of the areas it owns in Ørestad and in the Copenhagen harbour district, and is also behind the operation of the port. CPH City and Port s activities must be carried out on an ordinary business basis, for example through the sale of building rights. udviklingsselskabet by & havn i/s Udviklingsselskabet By & Havn I/S er ejet af Københavns Kommune med 55 procent og af Den Danske Stat/Transportministeriet med 45 procent. By & Havn I/S skal forestå byudvikling af selskabets arealer i Ørestad og i Københavns Havn samt forestå havnedriften. By & Havn I/S virke skal ske på et forretningsmæssigt grundlag, blandt andet ved salg af byggeretter. URBAN DEVELOPMENT OF nordhavnen In the legislation that forms the basis for the development of Nordhavnen it is stated that work to develop the Inner Nordhavn site can be initiated now in a first development stage that comprises at least 400,000 m 2 of new floorspace and preservation of existing buildings with a total floor area of 70,000 m 2. In stage two, which is scheduled to begin in 2018, a further 200,000 m 2 may be developed. Eventually the entire Nordhavnen can be developed to include buildings with a total floor area of three to four million square metres. It is very important for CPH City and Port that the project is divided into stages that permit and promote development on a sound business basis. byudvikling af nordhavnen Af lovgrundlaget for byudvikling af Nordhavnen fremgår, at udvikling af Indre Nordhavn kan igangsættes nu med en første fase, der omfatter mindst m 2 nyt byggeri samt bevaring af mindst m 2 eksisterende byggeri. I en fase 2, der tidsmæssigt starter i 2018, kan der udvikles yderligere m 2. På sigt kan der ske byudvikling af hele Nordhavnen med 3-4 mio m 2 byggeri. Det har stor betydning for By & Havn I/S, at der kan tilrettelægges en hensigtsmæssig fasedeling således, at udviklingen kan gennemføres på et forretningsmæssigt grundlag. oversigtskort på indersiden vnen location plan on the inside SITE CONDITIONS A number of articles have been prepared as supplements to the competition brief. Some of these articles provide detailed information about special conditions in Nordhavnen. These articles are included in the competition annexes and can be downloaded at: forudsætninger Som supplement til konkurrenceprogrammet er der udarbejdet en række artikler. Blandt andet redegøres detaljeret for de særlige forhold, der gør sig gældende i Nordhavnen. Artiklerne findes i konkurrencens bilagsmateriale og kan downloades på:

3 NORDHAVNEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY THE SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE INTRO INTRO 2 THE VISION VISIONEN 8 THE AREA OMRÅDET 24 AN ECO-FRIENDLY CITY EN MILJØVENLIG BY A VIBRANT CITY EN LEVENDE BY A CITY FOR EVERYONE EN BY FOR ALLE A CITY AT THE WATER EN BY VED VANDET A DYNAMIC CITY EN DYNAMISK BY A CITY OF SUSTAINABLE MOBILITY EN BY MED GRØN TRAFIK THE ASSIGNMENT OPGAVEN 50 SPATIAL CONCEPT RUMLIGT KONCEPT STRUCTURE PLAN STRUKTURPLAN DEVELOPMENT PLAN BEBYGGELSESPLAN STRATEGY STRATEGI REGULATIONS BETINGELSER 64 1

4 COMPETITION SCANDINAVIAS LARGEST METROPOLITAN DEVELOPMENT PROJECT KONKURRENCE OM SKANDINAVIENS STØRSTE METROPOL UDVIKLINGSPROJEKT 2

5 INTRO INTRO CPH City and Port Development hereby invites entries in an open international ideas competition concerning Nordhavnen (the northern part of the harbour in Copenhagen). Udviklingsselskabet By & Havn I/S inviterer hermed til deltagelse i en åben international idé konkurren ce om Nordhavnen den nordligste del af Københavns havn. The competition involves an overall plan for the entire Nordhavnen and a specific development plan for the Inner Nordhavn, as well as a strategy for realisation of the plans. Konkurrencen omfatter en overordnet plan for hele Nordhavnen og en konkret bebyggelsesplan for Indre Nordhavn samt en strategi for realisering af planerne. ENORMOUS POTENTIAL ET FANTASTISK POTENTIALE Nordhavnen could become the greatest and most ambitious metropolitan development project in Scandinavia for years to come. Nordhavnen is a 200-hectare area currently used for a number of harbour-related activities. It is also an extensively used area whose piers, canals, harbour basins and location next to Øresund offer a unique potential for developing a completely new city district full of life and with a special soul, character and identity. Nordhavnen has a central location in Copenhagen and thus in the Øresund region. Nordhavnen er formentlig det største og mest ambitiøse metropol udviklingsprojekt i Skandinavien i de kommende år. Nordhavnen omfatter et ca. 200 ha stort areal, der i dag rummer forskellige havneaktiviteter. Men det er også et areal, der er ekstensivt udnyttet, og som ved sin beliggenhed ud til det åbne Øresund og med moler, kanaler og bassiner rummer et enestående potentiale for at udvikle en ny bydel med liv og sjæl, karakter og identitet. Nordhavnen ligger centralt i København og dermed i hele Øresundsregionen. SUSTAINABLE CITY THE COPENHAGEN WAY BÆREDYGTIG BY MODEL KØBENHAVN Nordhavnen has the potential to become a model for urban development on a sustainable basis. The new district should set new standards in urban development that focus on sustainability and the creation of vibrant urban life. The ambition of CPH City and Port and the City of Copenhagen is to make Nordhavnen a locomotive in the development of Copenhagen as an attractive metropolis in the global big city competition. Nordhavnen har potentiale for at skabe en bydannelse, der giver seriøse svar på, hvad det vil sige at byudvikle på et bæredygtigt grundlag. Nordhavnen skal sætte nye standarder inden for byudvikling med udgangspunkt i bæredygtighed og med vægt på byliv. By & Havn I/S og Københavns Kommune har samtidig ambitioner om, at Nordhavnen skal være et lokomotiv for udviklingen af København som en attraktiv metropol i den globale storbykonkurrence. A LIGHTHOUSE PROJECT AT THE 2009 CLIMATE CHANGE SUMMIT IN COPENHAGEN ET FYRTÅRNSPROJEKT VED KLIMATOPMØDET 2009 I KØBENHAVN The winning entry will be one of the City of Copenhagen s lighthouse projects at COP 15, the UN climate change summit to be held in Copenhagen in December The intention is to give the entries that have been awarded prizes a prominent position in connection with the summit and actively promote them as the most vision ary and innovative efforts to create future urban development based on environmental, social and economic sustainability. Vinderforslaget vil indgå som et af Københavns Kommunes fyrtårnsprojekter i forbindelse med FN s klimatopmøde, COP 15, der afholdes i København i december Det er tanken, at de præmierede forslag vil få en fremtrædende placering i forbindelse med topmødet og vil aktivt blive promoveret som de mest visionære og nyskabende bud på at skabe en fremtidig byudvikling, der hviler på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. 3

6 FROM WINNING PROPOSAL TO PLANNING DOCUMENT FRA VINDERFORSLAG TIL PLANGRUNDLAG The winning entrant will be entrusted to make the development plan for Inner Nordhavn ready for the ensuing planning process. In addition, the winning entrant may be asked to act as a consultant for CPH City and Port in the subsequent planning process. Vinderen af konkurrencen får til opgave at kvalificere bebyggelsesplanen for Indre Nordhavn til et sådan niveau, at planen kan danne grundlag for udarbejdelse af et plangrundlag. Derudover vil vinderen i den efterfølgende planproces kunne fungere som rådgiver for By & Havn I/S. WE HOPE TO RECEIVE PROPOSALS BOTH FROM WELL- ESTABLISHED PROFESSIONALS AND YOUNG TALENTS VI HÅBER PÅ FORSLAG FRA BÅDE ETABLEREDE AKTØRER OG UNGE TALENTER The competition period is 27 May 2008 to 26 September If the jury does not find a single obvious winner, a subsequent qualification round with up to five selected entrants will be arrang ed. CHP city and Port hopes that both Danish and international urban planners, traffic planners, architects and others will find this competition relevant, that the competition will attract both wellestablished design professionals and young talents, and that the residents of Copenhagen will attend the dialogue activities to provide input and thus make their mark on and raise the bar for the competition basis. Konkurrencen løber fra den 27. maj 2008 til den 26. september I tilfælde af, at dommerkomiteen ikke finder, at der er en oplagt vinder, gennemføres en yderligere kvalificeringsrunde med op til 5 deltagere. Det er By & Havn I/S forhåbning, at både danske og udenlandske byplanlæggere, trafikplanlæggere, arkitekter m.fl. vil finde konkurrencen relevant, at konkurrencen vil være et incitament for såvel mere etablerede aktører som unge talenter, og at Københavns borgere vil deltage i de sideløbende dialogaktiviteter for derved at være med til at kvalificere og præge konkurrencens grundlag. CARSTEN KOCH Chairman of the board CPH City and Port Development CARSTEN KOCH Bestyrelsesformand Udviklingsselskabet By & Havn I/S JENS KRAMER MIKKELSEN Managing director CPH City and Port Development JENS KRAMER MIKKELSEN Adm. direktør Udviklingsselskabet By & Havn I/S SUBMISSION DEADLINE AFLEVERINGSFRIST THE COMPETITION The competition is organised by CPH City and Port Development in collaboration with The City of Copenhagen and Architects Association of Denmark KONKURRENCEN Konkurrencen er tilrettelagt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S i samarbejde med Københavns Kommune og Akademisk Arkitektforening 4

7 NORDHAVNEN THE SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE NORDHAVNEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY 40,000 PEOPLE INDBYGGERE 40,000 JOBS ARBEJDSPLADSER 40,000 BICYCLES CYKLER 5

8 INTRO INTRO WHY URBAN DEVELOPMENT OF NORDHAVNEN? HVORFOR BYUDVIKLING I NORDHAVNEN? Copenhagen is a city that is rapidly changing: it is growing and becoming increasingly diverse and dynamic. The development of Copenhagen is crucial to the development of the entire region. The great challenge in the coming years will be to handle this growth with care and insight. København er en by i udvikling. Byen vokser og bliver stadig mere dynamisk og mangfoldig. Københavns udvikling spiller en afgørende rolle i regionen. Den store udfordring i de kommende år er at håndtere denne vækst med omtanke og indsigt. Enterprises would like to move to Copenhagen to be closer to the city and its residents: ten thousand new jobs were created in the city in 2006 alone. Copenhagen is often designated one of the best cities in the world to live in, a city in which growth and welfare go hand in hand. However, Copenhagen faces several challenges. By 2025, the number of inhabitants in Copenhagen will have grown by 45,000. This calls for the construction of new housing. The great demand for housing in recent years has resulted in skyrocketing prices of owner-occupied housing. Soaring housing prices have made it impossible for families with ordinary incomes to buy their own homes. Increased commuting in the region has put the traffic infrastructure in Copenhagen under pressure. Ease of access is a main condition for making the city attractive to its residents and enterprises. By 2025, car traffic in Copenhagen will be up by 30-40% unless something is done to prevent it. Urban development of Nordhavnen is intended to counter the trend towards increased commuting in the region, as it will create new local housing and workplaces, which means that people will be able to cycle to work or commute by train to centrally located workplaces. The development of Nordhavnen is a key element in the development of Copenhagen in general. Nordhavnen is intended to provide an answer to these challenges. This is where the visions for Copenhagen should unfold in real life. That is why an ideas competition is being launched for the sustainable city of the future: Nordhavnen. Virksomhederne flytter gerne til København for at komme tættere på byen og københavnerne alene i 2006 blev der skabt nye arbejdspladser i byen. Sammenlignet med alverdens storbyer bliver København ofte udpeget som én af verdens bedste storbyer at leve i. En by hvor vækst og velfærd går hånd i hånd. Der er imidlertid mange udfordringer for København. I 2025 vil der være omkring flere københavnere. Det kræver, at der bygges nye boliger. Den store efterspørgsel på boliger de seneste år har fået priserne på ejerlejligheder til at stige markant. De høje boligpriser har betydet, at familier med almindelige indkomster ikke har råd til en ejerbolig. Den stigende pendling i regionen har sat Københavns trafik system under pres. God tilgængelighed er en af hovedforudsætningerne for en attraktiv by til gavn for københavnerne og virksomhederne. I år 2025 vil der være procent mere biltrafik i København, hvis ikke der gøres noget. En byudvikling i Nordhavnen skal være med til at modvirke tendensen med den stigende pendling i regionen ved at skabe nye lokale boliger og arbejdspladser. Dermed vil man kunne cykle til arbejde eller pendle med tog til centralt beliggende arbejdspladser. Byudviklingen i Nordhavnen udgør et centralt kraftelement i udviklingen af København. Den nye by i Nordhavnen skal rumme svaret på udfordringerne. Det er her, vi skal se vores visioner om København folde sig ud. Derfor en idékonkurrence om fremtidens bæredygtige by: Nordhavnen. Article 1: Trends in urban development in Copenhagen Artikel 1. Tendenser i Københavns byudvikling 6

9 NORDHAVNEN FROM NORTH NORDHAVNEN FRA NORD NORDHAVNEN FROM SOUTH NORDHAVNEN FRA SYD 7

10 VISIONEN THE VISION 8

11 9

12 THE VISION VISIONEN An eco-friendly city En miljøvenlig by A city at the water En by ved vandet A vibrant city En levende by THE SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY A city for everyone En by for alle A city of sustainable mobility En by med grøn trafik A dynamic city En dynamisk by SUSTAINABLE CITY THE COPENHAGEN WAY BÆREDYGTIG BY MODEL KØBENHAVN 10

13 Nordhavnen should set standards on a global scale for sustainable urban development. Nordhavnen skal globalt sætte nye standarder for bæredygtig byudvikling. THE SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE To create the sustainable city of the future is the overall vision for Nordhavnen in Copenhagen. Nordhavnen is intended to set new standards for sustainable development in the twenty-first century. Global state-of-the art technology and know-how should be used to create local sustainable solutions, and development should be such that it attracts international attention, thus helping to profile Copenhagen as the world s environmental metropolis. FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY Fremtidens bæredygtige by. Det er den overordnede vision for Københavns nye bydel, Nordhavnen. Nordhavnen skal sætte nye standarder for bæredygtig byudvikling i det 21. århundrede. Den nyeste viden fra hele verden skal anvendes for at skabe bæredygtige løsninger lokalt og udviklingen skal foregå på en måde, der vækker genklang internationalt og dermed tydeliggør København som verdens miljømetropol. The fantastic location of Nordhavnen provides unique opportunities to realise this vision. Development should exactly be based on the local aspects, the place, its potential, its qualities and its unique location. Nordhavnens fantastiske beliggenhed giver unikke rammer for at udfylde den vision. Og udviklingen skal netop tage afsæt i det lokale, i stedet, dets potentialer og kvaliteter og dets unikke beliggenhed. Creating a sustainable city is not only a matter of environmental responsibility, but also of social diversity and the addition of value. Nordhavnen is to be developed into a lively, attractive city district based on environmental, social and economic sustainability. It should be a city district in which the focus is on the environment, people and city life. En bæredygtig by handler ikke kun om miljømæssig ansvarlighed, men også om social diversitet og værdiskabelse. Nordhavnen skal udvikles til en levende og attraktiv by, baseret på bæredygtighed såvel miljømæssigt, socialt som økonomisk. En by hvor hensynet til miljøet, mennesker og byliv er sat i centrum. The vision of the sustainable city is based on six key themes of urban development intended as the main pivotal points of this competition: - An eco-friendly city - A vibrant city - A city for everyone - A city at the water - A dynamic city - A city with sustainable mobility Visionen om den bæredygtige by indeholder seks centrale temaer for byudviklingen der igen udgør konkurrencens centrale omdrejningspunkter: En miljøvenlig by - En levende by - En by for alle - En by ved vandet - En dynamisk by - En by med grøn trafik 11

14 EN MILJØVENLIG BY AN ECO-FRIENDLY CITY AN ECO-FRIENDLY CITY The year 2009 will be a milestone on the road to a more sustainable future for the entire world. In this connection Copenhagen will play a major role as host to the UN global climate change conference, COP 15. Nordhavnen is intended to show to the world how we here in Copenhagen allow growth and sustainable urban development to go hand in hand. The Nordhavnen project should take into account and proactively counter the consequences of the climate changes that are currently occurring. The vision is for Nordhavnen to set new standards for environmentally sustainable urban development. The local goal is to create a sustainable city district in harmony with its surroundings in all respects. The global goal is for the Nordhavnen project to put Copenhagen on the world map as an international role model for environmentally sustainable development. Five guiding objectives have been defined: Focus on renewable energy and new energy sources Optimum use and reuse of resources Environmentally friendly modes of transport Vivid, diverse urban nature on both land and water A sustainable city and building structure EN MILJØVENLIG BY 2009 er en milepæl på vejen til en mere bæredygtig fremtid for hele verden. København spiller i den forbindelse en hovedrolle som værtsby for FN s globale klimatopmøde, COP 15. Den nye bydel i Nordhavnen skal vise verden, hvordan vi i København lader vækst og bæredygtig byudvikling følges ad. Nordhavnen skal tage højde for, og aktivt modvirke, konsekvenserne af de klimaforandringer, vi oplever i dag. Visionen er, at Nordhavnen skal sætte nye standarder for miljømæssig bæredygtig byudvikling. Lokalt skal der skabes en bæredygtig bydel, der på alle parametre er i harmoni med sine omgivelser. Og globalt skal Nordhavnen sætte København på landkortet som international rollemodel for miljømæssig bæredygtig byudvikling. Der er fem pejlemærker: Fokus på vedvarende energi og nye energiformer Optimal ressourceudnyttelse og genanvendelse af ressourcer Miljøvenlige transportformer Levende og mangfoldig bynatur, både på land og vand En bæredygtig by- og bebyggelsesstruktur Once Nordhavnen is fully developed, it may for example feature entire mixed urban areas whose energy supply is based on sustainable technology. The district may feature groundbreaking new approaches to park and public square design, activity areas, natural sceneries in an urban setting and access to water, with only a short bicycle ride or jog from the vibrant city life to green and blue oases. Nordhavnen should be a place where it is easy to live in an environmentally sound fashion. Når Nordhavnen står færdig kan der f.eks. være tænkt hele byområder, hvor energiforsyningen kommer fra bæredygtige løsninger. Der er tænkt banebrydende nye måder at etablere pladser, parker, aktivitetsområder, bynær natur og adgang til vand, hvor der kun er en kort løbe- eller cykeltur fra bydelens pulserende områder til grønne og blå oaser. Nordhavnen skal være et sted, hvor det er nemt og naturligt at leve og bo miljørigtigt. 12

15 ENERGY SAVING MANGFOLDIG NATUR INTERNATIONAL ROLE MODEL RESOURCE OPTIMIZING RESSOURCEOPTIMERING SUSTAINABLE FUTURE RENEWABLE CITY ENERGIBESPARELSE BÆREDYGTIG FREMTID LOKAL HANDLING DIVERSE NATURE GENANVENDELIG BY A sustainable city is a place where people like to be, can afford to live and want to stay En bæredygtig by er et sted, hvor man har lyst til at være, råd til at leve og gerne vil blive MALCOLM SMITH, ARUP KEYNOTE SPEAKER AT CITIZEN WORKSHOP ON SUSTAINABILITY MALCOLM SMITH, ARUP OPLÆGSHOLDER PÅ BORGERMØDE OM BÆREDYGTIGHED NEW ENERGY SOURCES INTERNATIONAL ROLLEMODEL NYE ENERGIFORMER SUSTAINABLE BUILDING STRUCTURE BÆREDYGTIG BYSTRUKTUR 13

16 EN LEVENDE BY A VIBRANT CITY A VIBRANT CITY EN LEVENDE BY The development of Nordhavnen should focus on urban life, urban Nordhavnen skal udbygges med fokus på byliv, byrum, vand- spaces, water spaces, recreational areas, city beaches, culture and rum, rekreative områder, bystrande, kultur-, idræts- og bevæ- sports facilities and possibilities of movement. The district should gelsestilbud. Der skal skabes optimale rammer for et aktivt, form an optimum framework for an active, diverse urban life that mangfoldigt og oplevelsesrigt byliv. Der skal bygges videre på provides a multitude of experiences. Development of the district den positive udvikling i København, hvor der gennem de sene- should continue the positive development of Copenhagen in recent ste år er skabt en række små og større, levende og uformelle years in which a number of small and large lively and informal urban mødesteder. spaces have been created. Visionen er, at Nordhavnen skal udvikles med fokus på et althe vision is to develop Nordhavnen with a clear focus on creating sidigt og aktivt byliv der skal både være plads til pulserende a versatile, active urban atmosphere with room for both effer- storbyliv og stille oaser. Nordhavnen må ikke få karakter af vescent city life and quiet oases. Nordhavnen should not be any- forstad i storbyen. Det fælles liv i byens offentlige rum er en thing like a suburb. The communal life that takes place in the urban af storbyens kvaliteter. Nordhavnen skal på alle måder være public spaces is one of the qualities of a city. Nordhavnen should en aktiv og mangfoldig by. be an active, versatile city district in all respects. Der er fem pejlemærker: Five guiding objectives have been defined: En åben og indbydende by for alle københavnere An attractive city district open to everyone in Copenhagen Intenst byliv med mangfoldige typer aktiviteter Intensive urban life with a multitude of activities Tilbud om oplevelser på og ved vand A range of opportunities for experiences on the water or Et bredt udbud af butikker, kultur og idræt waterfront Byrum, der inviterer til oplevelser, begejstring og udfol- A wide range of shops, cultural activities and sports facilities delse for alle Urban spaces that encourage experiences, enthusiasm and opportunities for everyone to engage in Når Nordhavnen står færdig er der et bredt udvalg af butikker og offentlige institutioner, der understøtter bylivet. Byens Once Nordhavnen is fully developed, there will be a wide range of parker, legepladser og grønne områder bliver brugt til både spaces and public institutions that are conducive to urban life. The naturoplevelser, kulturbegivenheder samt til idræt og motion. city district s parks, playgrounds and green areas will be used both På byens samlingssteder har københavnerne muligheder for for experiencing nature and as settings for cultural events and at være aktive og dyrke mange forskellige former for idræt og sports and exercise activities. In the district s urban spaces, the motion sammen eller på egen hånd. people of Copenhagen should be able to engage in activities that include a multitude of sports and exercise activities, either alone or together with others. 14

17 ACTIVE URBAN LIFE SPORT OG BEVÆGELSE PUBLIC SPACES STILLE OASER INFORMAL MEETING DET UFORMELLE MØDE AKTIVT BYLIV A CITY FULL OF URBAN LIFE EN BY MED LIV A CITY THAT DOESN T SLEEP EN BY DER IKKE SOVER BYRUM MED KVALITET SPORT AND EXERCISE A CITY THAT MOVES EN BY DER BEVÆGER SIG 15

18 VARIEREDE BOLIGTYPER DEMOCRATIC PROCESS ALLE INDKOMSTGRUPPER INTEGRATION DIVERSITY ALL INCOME GROUPS DEMOKRATISK PROCES VARIED HOUSING TYPES MANGFOLDIGHED 16

19 EN BY FOR ALLE A CITY FOR EVERYONE A CITY FOR EVERYONE Nordhavnen should be open to everyone. Diversity is key, and this should in particular be evident from a mix of residents: families, single people, young and elderly people and people from all income groups. There should also be a broad spectrum of workplaces and housing of different sizes, rents, prices, ownership types, etc that will help to foster diversity. Nordhavnen should prove that attractive urban development is possible on the waterfront at prices that are not only affordable to very wealthy people and large enterprises. Nordhavnen should be a place where everyone living in Copenhagen not only the residents of the district feels welcome. Development of Nordhavnen should be based on a democratic process, with future residents and users influencing the final design and layout of the city district from a very early stage. EN BY FOR ALLE Nordhavnen skal være for alle. Mangfoldighed er et nøgleord. Det skal ikke mindst komme til udtryk ved en blandet beboersammensætning med familier, enlige, unge og ældre samt differentierede indkomstgrupper. Og et bredt spekter af arbejdspladser og boformer i forskellige størrelser, prislejer og ejerformer mv., der kan understøtte diversiteten. Nordhavnen skal vise, at man godt kan skabe attraktiv byudvikling ved vandet uden at det kun bliver de rige og store virksomheder, der har råd til at flytte ind. Og Nordhavnen skal være et sted, hvor alle københavnere føler sig velkomne ikke kun de, der bor der. Nordhavnen skal udvikles i en demokratisk proces, hvor borgere og kommende brugere tidligt præger den endelige udformning af byen. The vision is for all types of people to be able to live and enjoy life in Nordhavnen, using the urban spaces and living close to the water. The city district should cater to the diverse needs of people living in Copenhagen. Visionen er, at alle typer københavnere skal have mulighed for at bo og nyde livet i Nordhavnen, herunder kunne bruge byens rum samt bo og leve tæt på vandet. Byen skal tilgodese de mange forskellige behov, som københavnerne har. Five guiding objectives have been defined: Varied housing types at all price levels so that also people without high incomes can live close to the waterfront Integrated mix of residential, commercial and business facilities Diversity ensuring inclusion of all groups in society, including vulnerable groups A friendly city district where both residents and visitors feel they belong Dialogue with future residents and users on urban development of the district Der er fem pejlemærker: Varierede boligtyper i alle prisniveauer, så også københavnere uden høje indkomster kan bo ud til vandet Integreret blanding af boliger og erhverv Mangfoldighed, der sikrer plads til alle også udsatte befolkningsgrupper En venlig by, som både beboere og besøgende har en følelse af er deres - Dialog med borgere og kommende brugere om byudviklingen Once Nordhavnen is fully developed, it should be an exponent of the diversity of Copenhagen, catering to the various needs of city dwellers, open to everyone and generating a good quality of life for both residents and users. It should feature great variation in building types, reflecting a broad housing market with different types of housing where young and old and people from different income groups can live close to each other. There should be several types of housing and commercial premises, and the district may feature new interpretations of the design of high-rise buildings, typical residential blocks of buildings and row houses, just as existing building structures will be reused. Når Nordhavnen står færdig rummer den Københavns mangfoldighed. Den tilgodeser københavnernes forskellige behov, har plads til alle og skaber høj livskvalitet hos beboere og brugere. Nordhavnen vil være kendetegnet ved en stor variation i bebyggelsen, der afspejler et bredt boligmarked og en differentieret institutions- og erhvervsstruktur, herunder funktionsblandede bebyggelser, hvor unge, gamle og forskellige indkomst grupper kan bo tæt på hinanden. Der vil være flere former for boliger og erhvervslokaler og området vil inkludere nye fortolkninger af højhuse, karreer og rækkehuse, foruden genanvendelse af eksisterende bygningsstrukturer. 17

20 EN BY VED VANDET A CITY AT THE WATER A CITY AT THE WATER People in Copenhagen are very fond of living close to the water. Nordhavnen is located where Copenhagen meets Øresund. This unique location and the many canals, harbour basins and stretches of open land should be taken into account in the creation of highquality waterfront housing for everyone, commercial facilities and public institutions, as well as promenades, harbour swimming baths and a plethora of other activities. The vision is to develop Nordhavnen on the basis of new approaches so that residents and other users will receive maximum benefit from the opportunities offered by the proximity of the water. Nordhavnen should thus help to enhance the development of Copenhagen as a whole. Three guiding objectives have been defined: Housing and outward-oriented activities along the waterfront Waterfronts, quays and urban coastal areas accessible to the public City beaches, harbour swimming baths and sports activities at the waterfront and on the water Once Nordhavnen is fully developed, residents will have the water just outside their doors and will use it as a gathering point every day. Many Copenhageners will come to be close to the water, either walking, jogging or cycling along it, using the swimming baths, or parttaking of the numerous activities ranging from yachting, rowing and kayaking to urban beach life. EN BY VED VANDET Københavnerne elsker livet ved vandet. Nordhavnen ligger, hvor København møder Øresund. Den unikke beliggenhed med kanaler, bassiner og åbne strækninger skal udnyttes til at skabe ekstraordinære kvaliteter med boliger for alle ved vandet, med erhverv og institutioner, samt med promenader, havnebade og talrige andre aktivitetsmuligheder. Visionen er, at Nordhavnen bliver udviklet, så by og vand bliver tænkt sammen på nye måder, og beboere og brugere får maksimal glæde af vandets mange muligheder. Nordhavnen skal dermed være med til at styrke hele Københavns udvikling. Der er tre pejlemærker: Boliger og udadvendte aktiviteter langs vandet Offentligt tilgængelige havnefronter, kajarealer og kyststrækninger Bystrande, havnebade og idræt på og ved vand Når Nordhavnen står færdig har beboerne vandet lige uden for døren og de bruger det dagligt som samlingspunkt. Mange andre københavnere kommer og nyder nærheden til vandet, hvad enten det er på gå-, løbe- eller cykelture, i havnebadene eller ved at deltage i talrige aktiviteter fra lystbåde over roklubber og kajaksejlads til bystrande. 18

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy ordha 2 0 0 9 bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy november 2009 november 2009 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Byens Havn. Baggrund og fomål Status og plan. For mere information http://www.byenshavn.dk/

Byens Havn. Baggrund og fomål Status og plan. For mere information http://www.byenshavn.dk/ Byens Havn Baggrund og fomål Status og plan For mere information http://www.byenshavn.dk/ BAGGRUND MandagMorgens kompetenceregnskab for Sønderjylland Lavt uddannelsesniveau i forhold til resten af Danmark

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Lobby Restaurant The Harbour Lobby

Lobby Restaurant The Harbour Lobby Lobby Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Et betagende hotel An enchanting hotel

Et betagende hotel An enchanting hotel Et betagende hotel Med spændende associationer til Tivoli, Danmarks kendte forlystelses have, er Tivoli Hotel Københavns første temahotel. Hotellet er tegnet af Kim Utzon og opført i et samarbejde mellem

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City Scandic IN DENMARK Denmark Norway Sweden Netherlands Belgium Germany Poland Finland Estonia 23 hotels In 2012: Opening of Scandic Aarhus City An upgraded experience SCANDIC SYDHAVNEN Meeting and conference

Læs mere

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design

Med suverænt stilsikkert design af Utzon With an unparalleled signature design Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger hele hotellet,

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Superior værelse / Superior room

Superior værelse / Superior room Superior værelse / Superior room Suite Junior suite Velkommen til Tivoli Hotel moderne & spektakulært hotel med luksuriøse faciliteter Med spændende associationer til Tivoli, Danmarks kendte forlystelseshave,

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

GREVINDE DANNERS PALÆ UNIKKE FACILITETER. Skodsborg Strandvej 113, 2942 Skodsborg Sag 116424 (TG)

GREVINDE DANNERS PALÆ UNIKKE FACILITETER. Skodsborg Strandvej 113, 2942 Skodsborg Sag 116424 (TG) GREVINDE DANNERS PALÆ UNIKKE FACILITETER Skodsborg Strandvej 113, 2942 Skodsborg Sag 116424 (TG) BELIGGENHED DK Grevinde Danners Palæ ligger på Skodsborg Strandvej 113, centralt placeret mellem København

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere