b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen nordhavnen. program åben international

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international"

Transkript

1 ordha b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008

2 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent of the CPH City and Port Development and the Danish government (the Ministry of Transport) owns 45 per cent. CPH City and Port is in charge of the development of the areas it owns in Ørestad and in the Copenhagen harbour district, and is also behind the operation of the port. CPH City and Port s activities must be carried out on an ordinary business basis, for example through the sale of building rights. udviklingsselskabet by & havn i/s Udviklingsselskabet By & Havn I/S er ejet af Københavns Kommune med 55 procent og af Den Danske Stat/Transportministeriet med 45 procent. By & Havn I/S skal forestå byudvikling af selskabets arealer i Ørestad og i Københavns Havn samt forestå havnedriften. By & Havn I/S virke skal ske på et forretningsmæssigt grundlag, blandt andet ved salg af byggeretter. URBAN DEVELOPMENT OF nordhavnen In the legislation that forms the basis for the development of Nordhavnen it is stated that work to develop the Inner Nordhavn site can be initiated now in a first development stage that comprises at least 400,000 m 2 of new floorspace and preservation of existing buildings with a total floor area of 70,000 m 2. In stage two, which is scheduled to begin in 2018, a further 200,000 m 2 may be developed. Eventually the entire Nordhavnen can be developed to include buildings with a total floor area of three to four million square metres. It is very important for CPH City and Port that the project is divided into stages that permit and promote development on a sound business basis. byudvikling af nordhavnen Af lovgrundlaget for byudvikling af Nordhavnen fremgår, at udvikling af Indre Nordhavn kan igangsættes nu med en første fase, der omfatter mindst m 2 nyt byggeri samt bevaring af mindst m 2 eksisterende byggeri. I en fase 2, der tidsmæssigt starter i 2018, kan der udvikles yderligere m 2. På sigt kan der ske byudvikling af hele Nordhavnen med 3-4 mio m 2 byggeri. Det har stor betydning for By & Havn I/S, at der kan tilrettelægges en hensigtsmæssig fasedeling således, at udviklingen kan gennemføres på et forretningsmæssigt grundlag. oversigtskort på indersiden vnen location plan on the inside SITE CONDITIONS A number of articles have been prepared as supplements to the competition brief. Some of these articles provide detailed information about special conditions in Nordhavnen. These articles are included in the competition annexes and can be downloaded at: forudsætninger Som supplement til konkurrenceprogrammet er der udarbejdet en række artikler. Blandt andet redegøres detaljeret for de særlige forhold, der gør sig gældende i Nordhavnen. Artiklerne findes i konkurrencens bilagsmateriale og kan downloades på:

3 NORDHAVNEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY THE SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE INTRO INTRO 2 THE VISION VISIONEN 8 THE AREA OMRÅDET 24 AN ECO-FRIENDLY CITY EN MILJØVENLIG BY A VIBRANT CITY EN LEVENDE BY A CITY FOR EVERYONE EN BY FOR ALLE A CITY AT THE WATER EN BY VED VANDET A DYNAMIC CITY EN DYNAMISK BY A CITY OF SUSTAINABLE MOBILITY EN BY MED GRØN TRAFIK THE ASSIGNMENT OPGAVEN 50 SPATIAL CONCEPT RUMLIGT KONCEPT STRUCTURE PLAN STRUKTURPLAN DEVELOPMENT PLAN BEBYGGELSESPLAN STRATEGY STRATEGI REGULATIONS BETINGELSER 64 1

4 COMPETITION SCANDINAVIAS LARGEST METROPOLITAN DEVELOPMENT PROJECT KONKURRENCE OM SKANDINAVIENS STØRSTE METROPOL UDVIKLINGSPROJEKT 2

5 INTRO INTRO CPH City and Port Development hereby invites entries in an open international ideas competition concerning Nordhavnen (the northern part of the harbour in Copenhagen). Udviklingsselskabet By & Havn I/S inviterer hermed til deltagelse i en åben international idé konkurren ce om Nordhavnen den nordligste del af Københavns havn. The competition involves an overall plan for the entire Nordhavnen and a specific development plan for the Inner Nordhavn, as well as a strategy for realisation of the plans. Konkurrencen omfatter en overordnet plan for hele Nordhavnen og en konkret bebyggelsesplan for Indre Nordhavn samt en strategi for realisering af planerne. ENORMOUS POTENTIAL ET FANTASTISK POTENTIALE Nordhavnen could become the greatest and most ambitious metropolitan development project in Scandinavia for years to come. Nordhavnen is a 200-hectare area currently used for a number of harbour-related activities. It is also an extensively used area whose piers, canals, harbour basins and location next to Øresund offer a unique potential for developing a completely new city district full of life and with a special soul, character and identity. Nordhavnen has a central location in Copenhagen and thus in the Øresund region. Nordhavnen er formentlig det største og mest ambitiøse metropol udviklingsprojekt i Skandinavien i de kommende år. Nordhavnen omfatter et ca. 200 ha stort areal, der i dag rummer forskellige havneaktiviteter. Men det er også et areal, der er ekstensivt udnyttet, og som ved sin beliggenhed ud til det åbne Øresund og med moler, kanaler og bassiner rummer et enestående potentiale for at udvikle en ny bydel med liv og sjæl, karakter og identitet. Nordhavnen ligger centralt i København og dermed i hele Øresundsregionen. SUSTAINABLE CITY THE COPENHAGEN WAY BÆREDYGTIG BY MODEL KØBENHAVN Nordhavnen has the potential to become a model for urban development on a sustainable basis. The new district should set new standards in urban development that focus on sustainability and the creation of vibrant urban life. The ambition of CPH City and Port and the City of Copenhagen is to make Nordhavnen a locomotive in the development of Copenhagen as an attractive metropolis in the global big city competition. Nordhavnen har potentiale for at skabe en bydannelse, der giver seriøse svar på, hvad det vil sige at byudvikle på et bæredygtigt grundlag. Nordhavnen skal sætte nye standarder inden for byudvikling med udgangspunkt i bæredygtighed og med vægt på byliv. By & Havn I/S og Københavns Kommune har samtidig ambitioner om, at Nordhavnen skal være et lokomotiv for udviklingen af København som en attraktiv metropol i den globale storbykonkurrence. A LIGHTHOUSE PROJECT AT THE 2009 CLIMATE CHANGE SUMMIT IN COPENHAGEN ET FYRTÅRNSPROJEKT VED KLIMATOPMØDET 2009 I KØBENHAVN The winning entry will be one of the City of Copenhagen s lighthouse projects at COP 15, the UN climate change summit to be held in Copenhagen in December The intention is to give the entries that have been awarded prizes a prominent position in connection with the summit and actively promote them as the most vision ary and innovative efforts to create future urban development based on environmental, social and economic sustainability. Vinderforslaget vil indgå som et af Københavns Kommunes fyrtårnsprojekter i forbindelse med FN s klimatopmøde, COP 15, der afholdes i København i december Det er tanken, at de præmierede forslag vil få en fremtrædende placering i forbindelse med topmødet og vil aktivt blive promoveret som de mest visionære og nyskabende bud på at skabe en fremtidig byudvikling, der hviler på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. 3

6 FROM WINNING PROPOSAL TO PLANNING DOCUMENT FRA VINDERFORSLAG TIL PLANGRUNDLAG The winning entrant will be entrusted to make the development plan for Inner Nordhavn ready for the ensuing planning process. In addition, the winning entrant may be asked to act as a consultant for CPH City and Port in the subsequent planning process. Vinderen af konkurrencen får til opgave at kvalificere bebyggelsesplanen for Indre Nordhavn til et sådan niveau, at planen kan danne grundlag for udarbejdelse af et plangrundlag. Derudover vil vinderen i den efterfølgende planproces kunne fungere som rådgiver for By & Havn I/S. WE HOPE TO RECEIVE PROPOSALS BOTH FROM WELL- ESTABLISHED PROFESSIONALS AND YOUNG TALENTS VI HÅBER PÅ FORSLAG FRA BÅDE ETABLEREDE AKTØRER OG UNGE TALENTER The competition period is 27 May 2008 to 26 September If the jury does not find a single obvious winner, a subsequent qualification round with up to five selected entrants will be arrang ed. CHP city and Port hopes that both Danish and international urban planners, traffic planners, architects and others will find this competition relevant, that the competition will attract both wellestablished design professionals and young talents, and that the residents of Copenhagen will attend the dialogue activities to provide input and thus make their mark on and raise the bar for the competition basis. Konkurrencen løber fra den 27. maj 2008 til den 26. september I tilfælde af, at dommerkomiteen ikke finder, at der er en oplagt vinder, gennemføres en yderligere kvalificeringsrunde med op til 5 deltagere. Det er By & Havn I/S forhåbning, at både danske og udenlandske byplanlæggere, trafikplanlæggere, arkitekter m.fl. vil finde konkurrencen relevant, at konkurrencen vil være et incitament for såvel mere etablerede aktører som unge talenter, og at Københavns borgere vil deltage i de sideløbende dialogaktiviteter for derved at være med til at kvalificere og præge konkurrencens grundlag. CARSTEN KOCH Chairman of the board CPH City and Port Development CARSTEN KOCH Bestyrelsesformand Udviklingsselskabet By & Havn I/S JENS KRAMER MIKKELSEN Managing director CPH City and Port Development JENS KRAMER MIKKELSEN Adm. direktør Udviklingsselskabet By & Havn I/S SUBMISSION DEADLINE AFLEVERINGSFRIST THE COMPETITION The competition is organised by CPH City and Port Development in collaboration with The City of Copenhagen and Architects Association of Denmark KONKURRENCEN Konkurrencen er tilrettelagt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S i samarbejde med Københavns Kommune og Akademisk Arkitektforening 4

7 NORDHAVNEN THE SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE NORDHAVNEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY 40,000 PEOPLE INDBYGGERE 40,000 JOBS ARBEJDSPLADSER 40,000 BICYCLES CYKLER 5

8 INTRO INTRO WHY URBAN DEVELOPMENT OF NORDHAVNEN? HVORFOR BYUDVIKLING I NORDHAVNEN? Copenhagen is a city that is rapidly changing: it is growing and becoming increasingly diverse and dynamic. The development of Copenhagen is crucial to the development of the entire region. The great challenge in the coming years will be to handle this growth with care and insight. København er en by i udvikling. Byen vokser og bliver stadig mere dynamisk og mangfoldig. Københavns udvikling spiller en afgørende rolle i regionen. Den store udfordring i de kommende år er at håndtere denne vækst med omtanke og indsigt. Enterprises would like to move to Copenhagen to be closer to the city and its residents: ten thousand new jobs were created in the city in 2006 alone. Copenhagen is often designated one of the best cities in the world to live in, a city in which growth and welfare go hand in hand. However, Copenhagen faces several challenges. By 2025, the number of inhabitants in Copenhagen will have grown by 45,000. This calls for the construction of new housing. The great demand for housing in recent years has resulted in skyrocketing prices of owner-occupied housing. Soaring housing prices have made it impossible for families with ordinary incomes to buy their own homes. Increased commuting in the region has put the traffic infrastructure in Copenhagen under pressure. Ease of access is a main condition for making the city attractive to its residents and enterprises. By 2025, car traffic in Copenhagen will be up by 30-40% unless something is done to prevent it. Urban development of Nordhavnen is intended to counter the trend towards increased commuting in the region, as it will create new local housing and workplaces, which means that people will be able to cycle to work or commute by train to centrally located workplaces. The development of Nordhavnen is a key element in the development of Copenhagen in general. Nordhavnen is intended to provide an answer to these challenges. This is where the visions for Copenhagen should unfold in real life. That is why an ideas competition is being launched for the sustainable city of the future: Nordhavnen. Virksomhederne flytter gerne til København for at komme tættere på byen og københavnerne alene i 2006 blev der skabt nye arbejdspladser i byen. Sammenlignet med alverdens storbyer bliver København ofte udpeget som én af verdens bedste storbyer at leve i. En by hvor vækst og velfærd går hånd i hånd. Der er imidlertid mange udfordringer for København. I 2025 vil der være omkring flere københavnere. Det kræver, at der bygges nye boliger. Den store efterspørgsel på boliger de seneste år har fået priserne på ejerlejligheder til at stige markant. De høje boligpriser har betydet, at familier med almindelige indkomster ikke har råd til en ejerbolig. Den stigende pendling i regionen har sat Københavns trafik system under pres. God tilgængelighed er en af hovedforudsætningerne for en attraktiv by til gavn for københavnerne og virksomhederne. I år 2025 vil der være procent mere biltrafik i København, hvis ikke der gøres noget. En byudvikling i Nordhavnen skal være med til at modvirke tendensen med den stigende pendling i regionen ved at skabe nye lokale boliger og arbejdspladser. Dermed vil man kunne cykle til arbejde eller pendle med tog til centralt beliggende arbejdspladser. Byudviklingen i Nordhavnen udgør et centralt kraftelement i udviklingen af København. Den nye by i Nordhavnen skal rumme svaret på udfordringerne. Det er her, vi skal se vores visioner om København folde sig ud. Derfor en idékonkurrence om fremtidens bæredygtige by: Nordhavnen. Article 1: Trends in urban development in Copenhagen Artikel 1. Tendenser i Københavns byudvikling 6

9 NORDHAVNEN FROM NORTH NORDHAVNEN FRA NORD NORDHAVNEN FROM SOUTH NORDHAVNEN FRA SYD 7

10 VISIONEN THE VISION 8

11 9

12 THE VISION VISIONEN An eco-friendly city En miljøvenlig by A city at the water En by ved vandet A vibrant city En levende by THE SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY A city for everyone En by for alle A city of sustainable mobility En by med grøn trafik A dynamic city En dynamisk by SUSTAINABLE CITY THE COPENHAGEN WAY BÆREDYGTIG BY MODEL KØBENHAVN 10

13 Nordhavnen should set standards on a global scale for sustainable urban development. Nordhavnen skal globalt sætte nye standarder for bæredygtig byudvikling. THE SUSTAINABLE CITY OF THE FUTURE To create the sustainable city of the future is the overall vision for Nordhavnen in Copenhagen. Nordhavnen is intended to set new standards for sustainable development in the twenty-first century. Global state-of-the art technology and know-how should be used to create local sustainable solutions, and development should be such that it attracts international attention, thus helping to profile Copenhagen as the world s environmental metropolis. FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BY Fremtidens bæredygtige by. Det er den overordnede vision for Københavns nye bydel, Nordhavnen. Nordhavnen skal sætte nye standarder for bæredygtig byudvikling i det 21. århundrede. Den nyeste viden fra hele verden skal anvendes for at skabe bæredygtige løsninger lokalt og udviklingen skal foregå på en måde, der vækker genklang internationalt og dermed tydeliggør København som verdens miljømetropol. The fantastic location of Nordhavnen provides unique opportunities to realise this vision. Development should exactly be based on the local aspects, the place, its potential, its qualities and its unique location. Nordhavnens fantastiske beliggenhed giver unikke rammer for at udfylde den vision. Og udviklingen skal netop tage afsæt i det lokale, i stedet, dets potentialer og kvaliteter og dets unikke beliggenhed. Creating a sustainable city is not only a matter of environmental responsibility, but also of social diversity and the addition of value. Nordhavnen is to be developed into a lively, attractive city district based on environmental, social and economic sustainability. It should be a city district in which the focus is on the environment, people and city life. En bæredygtig by handler ikke kun om miljømæssig ansvarlighed, men også om social diversitet og værdiskabelse. Nordhavnen skal udvikles til en levende og attraktiv by, baseret på bæredygtighed såvel miljømæssigt, socialt som økonomisk. En by hvor hensynet til miljøet, mennesker og byliv er sat i centrum. The vision of the sustainable city is based on six key themes of urban development intended as the main pivotal points of this competition: - An eco-friendly city - A vibrant city - A city for everyone - A city at the water - A dynamic city - A city with sustainable mobility Visionen om den bæredygtige by indeholder seks centrale temaer for byudviklingen der igen udgør konkurrencens centrale omdrejningspunkter: En miljøvenlig by - En levende by - En by for alle - En by ved vandet - En dynamisk by - En by med grøn trafik 11

14 EN MILJØVENLIG BY AN ECO-FRIENDLY CITY AN ECO-FRIENDLY CITY The year 2009 will be a milestone on the road to a more sustainable future for the entire world. In this connection Copenhagen will play a major role as host to the UN global climate change conference, COP 15. Nordhavnen is intended to show to the world how we here in Copenhagen allow growth and sustainable urban development to go hand in hand. The Nordhavnen project should take into account and proactively counter the consequences of the climate changes that are currently occurring. The vision is for Nordhavnen to set new standards for environmentally sustainable urban development. The local goal is to create a sustainable city district in harmony with its surroundings in all respects. The global goal is for the Nordhavnen project to put Copenhagen on the world map as an international role model for environmentally sustainable development. Five guiding objectives have been defined: Focus on renewable energy and new energy sources Optimum use and reuse of resources Environmentally friendly modes of transport Vivid, diverse urban nature on both land and water A sustainable city and building structure EN MILJØVENLIG BY 2009 er en milepæl på vejen til en mere bæredygtig fremtid for hele verden. København spiller i den forbindelse en hovedrolle som værtsby for FN s globale klimatopmøde, COP 15. Den nye bydel i Nordhavnen skal vise verden, hvordan vi i København lader vækst og bæredygtig byudvikling følges ad. Nordhavnen skal tage højde for, og aktivt modvirke, konsekvenserne af de klimaforandringer, vi oplever i dag. Visionen er, at Nordhavnen skal sætte nye standarder for miljømæssig bæredygtig byudvikling. Lokalt skal der skabes en bæredygtig bydel, der på alle parametre er i harmoni med sine omgivelser. Og globalt skal Nordhavnen sætte København på landkortet som international rollemodel for miljømæssig bæredygtig byudvikling. Der er fem pejlemærker: Fokus på vedvarende energi og nye energiformer Optimal ressourceudnyttelse og genanvendelse af ressourcer Miljøvenlige transportformer Levende og mangfoldig bynatur, både på land og vand En bæredygtig by- og bebyggelsesstruktur Once Nordhavnen is fully developed, it may for example feature entire mixed urban areas whose energy supply is based on sustainable technology. The district may feature groundbreaking new approaches to park and public square design, activity areas, natural sceneries in an urban setting and access to water, with only a short bicycle ride or jog from the vibrant city life to green and blue oases. Nordhavnen should be a place where it is easy to live in an environmentally sound fashion. Når Nordhavnen står færdig kan der f.eks. være tænkt hele byområder, hvor energiforsyningen kommer fra bæredygtige løsninger. Der er tænkt banebrydende nye måder at etablere pladser, parker, aktivitetsområder, bynær natur og adgang til vand, hvor der kun er en kort løbe- eller cykeltur fra bydelens pulserende områder til grønne og blå oaser. Nordhavnen skal være et sted, hvor det er nemt og naturligt at leve og bo miljørigtigt. 12

15 ENERGY SAVING MANGFOLDIG NATUR INTERNATIONAL ROLE MODEL RESOURCE OPTIMIZING RESSOURCEOPTIMERING SUSTAINABLE FUTURE RENEWABLE CITY ENERGIBESPARELSE BÆREDYGTIG FREMTID LOKAL HANDLING DIVERSE NATURE GENANVENDELIG BY A sustainable city is a place where people like to be, can afford to live and want to stay En bæredygtig by er et sted, hvor man har lyst til at være, råd til at leve og gerne vil blive MALCOLM SMITH, ARUP KEYNOTE SPEAKER AT CITIZEN WORKSHOP ON SUSTAINABILITY MALCOLM SMITH, ARUP OPLÆGSHOLDER PÅ BORGERMØDE OM BÆREDYGTIGHED NEW ENERGY SOURCES INTERNATIONAL ROLLEMODEL NYE ENERGIFORMER SUSTAINABLE BUILDING STRUCTURE BÆREDYGTIG BYSTRUKTUR 13

16 EN LEVENDE BY A VIBRANT CITY A VIBRANT CITY EN LEVENDE BY The development of Nordhavnen should focus on urban life, urban Nordhavnen skal udbygges med fokus på byliv, byrum, vand- spaces, water spaces, recreational areas, city beaches, culture and rum, rekreative områder, bystrande, kultur-, idræts- og bevæ- sports facilities and possibilities of movement. The district should gelsestilbud. Der skal skabes optimale rammer for et aktivt, form an optimum framework for an active, diverse urban life that mangfoldigt og oplevelsesrigt byliv. Der skal bygges videre på provides a multitude of experiences. Development of the district den positive udvikling i København, hvor der gennem de sene- should continue the positive development of Copenhagen in recent ste år er skabt en række små og større, levende og uformelle years in which a number of small and large lively and informal urban mødesteder. spaces have been created. Visionen er, at Nordhavnen skal udvikles med fokus på et althe vision is to develop Nordhavnen with a clear focus on creating sidigt og aktivt byliv der skal både være plads til pulserende a versatile, active urban atmosphere with room for both effer- storbyliv og stille oaser. Nordhavnen må ikke få karakter af vescent city life and quiet oases. Nordhavnen should not be any- forstad i storbyen. Det fælles liv i byens offentlige rum er en thing like a suburb. The communal life that takes place in the urban af storbyens kvaliteter. Nordhavnen skal på alle måder være public spaces is one of the qualities of a city. Nordhavnen should en aktiv og mangfoldig by. be an active, versatile city district in all respects. Der er fem pejlemærker: Five guiding objectives have been defined: En åben og indbydende by for alle københavnere An attractive city district open to everyone in Copenhagen Intenst byliv med mangfoldige typer aktiviteter Intensive urban life with a multitude of activities Tilbud om oplevelser på og ved vand A range of opportunities for experiences on the water or Et bredt udbud af butikker, kultur og idræt waterfront Byrum, der inviterer til oplevelser, begejstring og udfol- A wide range of shops, cultural activities and sports facilities delse for alle Urban spaces that encourage experiences, enthusiasm and opportunities for everyone to engage in Når Nordhavnen står færdig er der et bredt udvalg af butikker og offentlige institutioner, der understøtter bylivet. Byens Once Nordhavnen is fully developed, there will be a wide range of parker, legepladser og grønne områder bliver brugt til både spaces and public institutions that are conducive to urban life. The naturoplevelser, kulturbegivenheder samt til idræt og motion. city district s parks, playgrounds and green areas will be used both På byens samlingssteder har københavnerne muligheder for for experiencing nature and as settings for cultural events and at være aktive og dyrke mange forskellige former for idræt og sports and exercise activities. In the district s urban spaces, the motion sammen eller på egen hånd. people of Copenhagen should be able to engage in activities that include a multitude of sports and exercise activities, either alone or together with others. 14

17 ACTIVE URBAN LIFE SPORT OG BEVÆGELSE PUBLIC SPACES STILLE OASER INFORMAL MEETING DET UFORMELLE MØDE AKTIVT BYLIV A CITY FULL OF URBAN LIFE EN BY MED LIV A CITY THAT DOESN T SLEEP EN BY DER IKKE SOVER BYRUM MED KVALITET SPORT AND EXERCISE A CITY THAT MOVES EN BY DER BEVÆGER SIG 15

18 VARIEREDE BOLIGTYPER DEMOCRATIC PROCESS ALLE INDKOMSTGRUPPER INTEGRATION DIVERSITY ALL INCOME GROUPS DEMOKRATISK PROCES VARIED HOUSING TYPES MANGFOLDIGHED 16

19 EN BY FOR ALLE A CITY FOR EVERYONE A CITY FOR EVERYONE Nordhavnen should be open to everyone. Diversity is key, and this should in particular be evident from a mix of residents: families, single people, young and elderly people and people from all income groups. There should also be a broad spectrum of workplaces and housing of different sizes, rents, prices, ownership types, etc that will help to foster diversity. Nordhavnen should prove that attractive urban development is possible on the waterfront at prices that are not only affordable to very wealthy people and large enterprises. Nordhavnen should be a place where everyone living in Copenhagen not only the residents of the district feels welcome. Development of Nordhavnen should be based on a democratic process, with future residents and users influencing the final design and layout of the city district from a very early stage. EN BY FOR ALLE Nordhavnen skal være for alle. Mangfoldighed er et nøgleord. Det skal ikke mindst komme til udtryk ved en blandet beboersammensætning med familier, enlige, unge og ældre samt differentierede indkomstgrupper. Og et bredt spekter af arbejdspladser og boformer i forskellige størrelser, prislejer og ejerformer mv., der kan understøtte diversiteten. Nordhavnen skal vise, at man godt kan skabe attraktiv byudvikling ved vandet uden at det kun bliver de rige og store virksomheder, der har råd til at flytte ind. Og Nordhavnen skal være et sted, hvor alle københavnere føler sig velkomne ikke kun de, der bor der. Nordhavnen skal udvikles i en demokratisk proces, hvor borgere og kommende brugere tidligt præger den endelige udformning af byen. The vision is for all types of people to be able to live and enjoy life in Nordhavnen, using the urban spaces and living close to the water. The city district should cater to the diverse needs of people living in Copenhagen. Visionen er, at alle typer københavnere skal have mulighed for at bo og nyde livet i Nordhavnen, herunder kunne bruge byens rum samt bo og leve tæt på vandet. Byen skal tilgodese de mange forskellige behov, som københavnerne har. Five guiding objectives have been defined: Varied housing types at all price levels so that also people without high incomes can live close to the waterfront Integrated mix of residential, commercial and business facilities Diversity ensuring inclusion of all groups in society, including vulnerable groups A friendly city district where both residents and visitors feel they belong Dialogue with future residents and users on urban development of the district Der er fem pejlemærker: Varierede boligtyper i alle prisniveauer, så også københavnere uden høje indkomster kan bo ud til vandet Integreret blanding af boliger og erhverv Mangfoldighed, der sikrer plads til alle også udsatte befolkningsgrupper En venlig by, som både beboere og besøgende har en følelse af er deres - Dialog med borgere og kommende brugere om byudviklingen Once Nordhavnen is fully developed, it should be an exponent of the diversity of Copenhagen, catering to the various needs of city dwellers, open to everyone and generating a good quality of life for both residents and users. It should feature great variation in building types, reflecting a broad housing market with different types of housing where young and old and people from different income groups can live close to each other. There should be several types of housing and commercial premises, and the district may feature new interpretations of the design of high-rise buildings, typical residential blocks of buildings and row houses, just as existing building structures will be reused. Når Nordhavnen står færdig rummer den Københavns mangfoldighed. Den tilgodeser københavnernes forskellige behov, har plads til alle og skaber høj livskvalitet hos beboere og brugere. Nordhavnen vil være kendetegnet ved en stor variation i bebyggelsen, der afspejler et bredt boligmarked og en differentieret institutions- og erhvervsstruktur, herunder funktionsblandede bebyggelser, hvor unge, gamle og forskellige indkomst grupper kan bo tæt på hinanden. Der vil være flere former for boliger og erhvervslokaler og området vil inkludere nye fortolkninger af højhuse, karreer og rækkehuse, foruden genanvendelse af eksisterende bygningsstrukturer. 17

20 EN BY VED VANDET A CITY AT THE WATER A CITY AT THE WATER People in Copenhagen are very fond of living close to the water. Nordhavnen is located where Copenhagen meets Øresund. This unique location and the many canals, harbour basins and stretches of open land should be taken into account in the creation of highquality waterfront housing for everyone, commercial facilities and public institutions, as well as promenades, harbour swimming baths and a plethora of other activities. The vision is to develop Nordhavnen on the basis of new approaches so that residents and other users will receive maximum benefit from the opportunities offered by the proximity of the water. Nordhavnen should thus help to enhance the development of Copenhagen as a whole. Three guiding objectives have been defined: Housing and outward-oriented activities along the waterfront Waterfronts, quays and urban coastal areas accessible to the public City beaches, harbour swimming baths and sports activities at the waterfront and on the water Once Nordhavnen is fully developed, residents will have the water just outside their doors and will use it as a gathering point every day. Many Copenhageners will come to be close to the water, either walking, jogging or cycling along it, using the swimming baths, or parttaking of the numerous activities ranging from yachting, rowing and kayaking to urban beach life. EN BY VED VANDET Københavnerne elsker livet ved vandet. Nordhavnen ligger, hvor København møder Øresund. Den unikke beliggenhed med kanaler, bassiner og åbne strækninger skal udnyttes til at skabe ekstraordinære kvaliteter med boliger for alle ved vandet, med erhverv og institutioner, samt med promenader, havnebade og talrige andre aktivitetsmuligheder. Visionen er, at Nordhavnen bliver udviklet, så by og vand bliver tænkt sammen på nye måder, og beboere og brugere får maksimal glæde af vandets mange muligheder. Nordhavnen skal dermed være med til at styrke hele Københavns udvikling. Der er tre pejlemærker: Boliger og udadvendte aktiviteter langs vandet Offentligt tilgængelige havnefronter, kajarealer og kyststrækninger Bystrande, havnebade og idræt på og ved vand Når Nordhavnen står færdig har beboerne vandet lige uden for døren og de bruger det dagligt som samlingspunkt. Mange andre københavnere kommer og nyder nærheden til vandet, hvad enten det er på gå-, løbe- eller cykelture, i havnebadene eller ved at deltage i talrige aktiviteter fra lystbåde over roklubber og kajaksejlads til bystrande. 18

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT NORSK PLANMØTE 2010 COMPACT CITY OG BÆREKRAFT HVOR TETT VIL VI BO? JENS KVORNING PROFESSOR CENTER FOR BYPLANLÆGNING KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE KØBENHAVN TÆTHED FYSISK TÆTHED EN FORUDSÆTNING FOR BÆREDYGTIGHED

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG)

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) BELIGGENHED DK Kreativt miljø på Nørrebro med gåafstand til indre by. Området udmærker sig ved de mange

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening With AARHUS Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening Stadsarkitekt Stephen Willacy 28. maj 2015 Bæredygtighed 360 Miljø Social/samfund - Økonomi Business Region AARHUS GOVERNANCE

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME Henrik Rosenberg Seiding Executive Director hers@ramboll.com +45 51618255 Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Morten Bøgebjerg Managing Consultant motb@ramboll.com

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (NIT) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (NIT) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL VED HØJE TAASTRUP STATION Struergade 12, Høje Taastrup, 2630 Taastrup Sag 74509 (sk) BELIGGENHED Beliggende få min. gang fra Høje Taastrup Station med både S-tog, regionaltog, intercitytog

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL)

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL) 100 228 m² ARKIV/ LAGER Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag 129617 (NRL) EJENDOMMEN/ LEJEMÅLENE DK BELIGGENHED DK Flot fredet ejendom opført i 1862, med ydervæg af røde mursten, kalksandsten

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW)

ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag L (AW) ISOLERET LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059L (AW) BELIGGENHED DK Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm Centre for Regional and Tourism Research Bornholm 21.9.2011 Karin Topsø Larsen Standard definition Generally the creative community

Læs mere

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT)

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT) KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag 169633 (HT) BELIGGENHED DK Domicilmulighed tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen Området byder på hyggelig fiskehavn, frokostrestauranter, Den

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

FRA 20-800 MEDARBEJDERE I FANTASTISKE RAMMER. Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg Sag 140653 (NIT)

FRA 20-800 MEDARBEJDERE I FANTASTISKE RAMMER. Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg Sag 140653 (NIT) FRA 20-800 MEDARBEJDERE I FANTASTISKE RAMMER Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg Sag 140653 (NIT) BELIGGENHED Optimal beliggenhed i det nordlige hovedstadsområde Beliggende i krydset mellem Motorring 3 og Hillerød

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

CMP - fra infrastruktur til meget mere

CMP - fra infrastruktur til meget mere CMP - fra infrastruktur til meget mere CEO Johan Röstin Danske Havnes konference 2016 CMP forhistorien Øresundsbro 2000 Dragør-Limhamn lukket oktober 1999 Dan-Link lukket juni 2000 To Flyvebådsruter Malmö-

Læs mere

DE UNGE MED I PLANLÆGNINGEN

DE UNGE MED I PLANLÆGNINGEN DE UNGE MED I PLANLÆGNINGEN Dansk Byplanlaboratorium 10.12.12 Ane Rottbøll Jørgensen Cand.scient.soc BY X kontoret for bæredygtig udvikling, BUF, Københavns Kommune Hvem er By X? Københavns Kommunes kompetencecenter

Læs mere

Teaching, training and learning as key participatory drivers towards sustainable learning cities

Teaching, training and learning as key participatory drivers towards sustainable learning cities Teaching, training and learning as key participatory drivers towards sustainable learning cities Hans Lehmann MA & MBA Board Member ProjectZERO a/s Vice Principal EUC Syd Change Change management is an

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag 84349 (sk) BELIGGENHED Ejendom beliggende i Ballerup Erhvervspark DK Rigtig gode tilkørselsforhold Ejendom er indhegnet Ca. 1.200

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN. Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG)

UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN. Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG) UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG) BELIGGENHED DK Lejemålene er attraktivt beliggende tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen. Der er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag (AW)

EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag (AW) EFFEKTIVE KONTORER & LAGER Industriholmen 80, 2650 Hvidovre Sag 133059 (AW) BELIGGENHED Avedøre Holme, som er Københavns største erhvervsområde i hovedstadsregionen, er et driftigt og dynamisk erhvervsområde

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

LEJEMÅL VED S-TOG OG ADGANG TIL TAGTERRASSE Torveporten 2, 2500 Valby Sag (TG)

LEJEMÅL VED S-TOG OG ADGANG TIL TAGTERRASSE Torveporten 2, 2500 Valby Sag (TG) LEJEMÅL VED S-TOG OG ADGANG TIL TAGTERRASSE Torveporten 2, 2500 Valby Sag 124943 (TG) BELIGGENHED Attraktiv "upcoming" beliggenhed tæt på Ny Ellebjerg Station, der ombygges til at blive en af Københavns

Læs mere

VIL DU VÆRE TÆT PÅ KUNDERNE Arne Jacobsens Allé 16, 2300 København S Sag (AW)

VIL DU VÆRE TÆT PÅ KUNDERNE Arne Jacobsens Allé 16, 2300 København S Sag (AW) VIL DU VÆRE TÆT PÅ KUNDERNE Arne Jacobsens Allé 16, 2300 København S Sag 157633 (AW) BELIGGENHED Meget let tilgængelige kontorer på toppen af Danmarks største shoppingscenter, hvor Metroen stopper lige

Læs mere

ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag (sk)

ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag (sk) ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag 140650 (sk) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende i dynamisk erhvervsområde DK Trafikalt velbeliggende tæt på hele motorvejsnettet

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk)

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk) LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651L (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik Konference 1. og 2. oktober 2015. Letbanen styrker byudviklingen

Højklasset kollektiv trafik Konference 1. og 2. oktober 2015. Letbanen styrker byudviklingen Højklasset kollektiv trafik Konference 1. og 2. oktober 2015 Letbanen styrker byudviklingen v/bjarne Holm Markussen, direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Greater Copenhagen og den regionale

Læs mere