Husordenen på Herlev Kollegiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husordenen på Herlev Kollegiet"

Transkript

1 Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at vi opstiller visse regler for at skabe et godt klima på kollegiet. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og kollegiet. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af, at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde kollegiet og fællesområderne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt, og så Herlev Kollegiet bliver et dejligt sted at bo. Husk at vi selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til beboerrådet. Mange problemer kan klares med en lille snak og et venligt smil. Enhver kollegianer har pligt til uopfordret at oplyse når der sker væsentlige ændringer i dennes uddannelsesmæssige status, eller at man ikke længere er under uddannelse. Indstillingsudvalget kan når som helst forlange dokumentation af kollegianerens uddannelsesforhold, herunder uddannelsens varighed. Beboeren har ansvaret og hæfter for sine gæsters opførsel og skader, uanset hvor på kollegiet disse befinder sig. Kollegiets yderdøre skal altid holdes aflåst. Kollegiet er røgfrit. Der må ikke ryges på nogen af fællesområderne inden døre. Hvis en kollegianer misligholder denne husorden, kan vedkommende tildeles en advarsel. I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse, kan bestyrelsen efter at have indhentet en udtalelse fra kollegianerrådet, betragte lejemålet som misligholdt og ophæve dette til øjeblikkelig fraflytning. På kollegiet bruger vi elektroniske låse. Dette medfører at al brug af døre på kollegiet bliver ført til log og gemt. Denne information er kun tilgængeligt for ejendomsmesteren. Side 1 af 7

2 KØKKEN/GANG-REGLER På salene kan der til køkkenmøder laves regler så man tilgodeser beboernes og fællesskabets interesser bedst muligt. Disse regler er ligeså gældende som kollegiets husorden, men er dog først gældende hvis de overholder kollegiets husorden. Alle har ret til at benytte køkkenet på sin sal og eventuelle fællesfaciliteter. Motionsrummet har dog brugerbetaling, se under Motionsrum. Alle har pligt til at følge køkken/gang-regler vedrørende ophold og rengøring. Når der ikke er nogen i køkkenet, slukker lyset af sig selv. Når man er den sidste, der forlader køkkenet skal dørene til køkkenet lukkes. Borde og fælles køkkengrej skal rengøres efter brug. Af hensyn til brandfare må intet brandbart henstilles på fælles gangareal. Brandbart materiale, pap, papir, og lign. skal anbringes i containerne på p-pladsen. GANGEN ER FLUGTVEJ OG SKAL HOLDES HELT FRI FOR TING! Cykler må under igen omstændigheder henstilles på fællesareal, dog med undtagelse i cykelkældrene eller i cykelstativet ved siden af hovedindgangen. Beboernes ejendele må ikke opbevares på gangen eller i vaskerummet. Der findes et kælderrum til hver gang hvor beboerne, på eget ansvar, kan opbevare genstande der ikke er plads til på værelset. AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, helst i affaldspose. Poserne skal være lukkede, inden de smides i affaldsskakt eller container. Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således de ikke er til fare for renovationsfolkene. Storskrald skal sorteres og anbringes i containerne på p-pladsen. Nøglen til containerne skal forefindes i køkkenet. Hvis det drejer sig om større genstande (f.eks. møbler, tv, køleskab osv.), bedes man kontakte ejendomsmesteren. Af hensyn til lugtgener henstilles det at lukke affaldsskakt efter brug. Side 2 af 7

3 VÆRELSET Lejeren skal erstatte al skade udover almindelig slitage som vedkommende påfører kollegiet værelset såvel som fællesarealer. Hvis man ved indflytningen konstaterer fejl og mangler ved værelset, skal dette straks meddeles ejendomsmesteren. Lejer kan ved direkte uansvarlig adfærd med værelset, drages til ansvar. Der må ikke males på vægge og fast inventar medmindre at der males over med de oprindelige farver (Farve: Standard hvid) ved udflytning. Der må ikke bores huller i vægge, gulve eller lofter. Overtrædelse medfører påkrav ved udflytning. På grund af brandfare og lugtgener, er madlavning på værelset forbudt.(ej VEDTAGET PÅ EN GENERALFORSAMLING ENDNU) Ved fraflytning skal værelset være ryddet, rengjort og alle nøglerne skal afleveres til ejendomsmesteren. I vil gennemgå værelset for fejl og mangler sammen. Bortkommen hoveddørsnøgle erstattes mod kr. 300,- Værelset må kun beboes af 1 person. TAGENE Det er ikke tilladt at opholde sig på taget af kollegiet eller på taget af den lave butiksbygning. Det er heller ikke tilladt at smide effekter m.m. ned på taget, da belægningen bliver ødelagt. BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. BILVASK Af hensyn til vores vandforbrug er det ikke tilladt at vaske bil med slange eller anden form for rindende vand. BRANDDØRE Branddøre skal holdes lukket. Bemærk at alle døre på kollegiet er branddøre, på nær dørene på værelserne. Side 3 af 7

4 DØRSKILTE For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes i den udførelse, som er godkendt af ejendomskontoret. ELEVATORER Elevatorerne må kun benyttes til varetransport. Misbrug medfører klager og evt. erstatningspligt. I særlige tilfælde kan man opnå tilladelse af ejendomsmesteren til at benytte elevatoren. FORSIKRING Ejendommens forsikring dækker på ingen måde indbo, heller ikke ved rørspringninger, brænd eller indbrud i lejliheder, kælderrum, køkkener m.m. der for er det lejeren selv der skal tegne en indboforsikring. Hos nogle forsikringsselskaber er man dækket ind under sine forældres forsikring indtil man fylder 21 år. Men undersøg dette med dine forældre og/eller forsikringen. HOVEDDØR Da det for den almindelige beboer er ret svært at vide hvem der bor på kollegiet og hvem der ikke gør, må ingen lukke folk ind de ikke kender. Yderdørene skal altid holdes lukket. FORURENING Ved forurening af inden- og udendørs fællesarealer er den pågældende beboer, som er skyld i dette, forpligtet til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for kollegiet og dets beboere. FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra Herlev Kollegiet. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til Indstillingsudvalget, da der skal skrives en særlig kontrakt. FROSTVEJR Der er termostat ventiler på radiatorerne på alle værelser og disse skal lukkes ved udluftning samt om sommeren da det ellers vil give en ekstra varme udgift for kollegiet som kan give husleje Side 4 af 7

5 stininger, hvis du ikke har en termostat ventil så kontakt ejendomskontoret så denne kan blive skiftet. Er radiatorerne ikke udstyret med termostat, bør de aldrig være lukket helt i vintertiden, hvis vinduer i værelset er åbne. Det skyldes risiko for frostsprængninger. FORBRUG Overdrevet forbrug af el, vand, radiatorer kan medføre en huslejestigning for alle. Forbruget af vand, varme og el skal derfor ske med omtanke. Vandspild kan blive en dyr fornøjelse. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt. FYRVÆRKERI Fyrværkeri må ikke antændes i eller fra bygningerne. Ulovligt fyrværkeri må ikke forefindes på kollegiet ifølge glædende lovgivning. HUSDYR Det er kun tilladt at holde små dyr som fugle og fisk, og kun såfremt at disse ikke er til gene for de øvrige beboere. Dyrene skal befinde sig på værelset. Løse hunde og katte må ikke færdes på kollegiets område. HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. Ved gentagne og særlig grov hærværk betragtes lejemålet misligholdt og vil blive ophævet. Hvis det er en gæst som har begået hærværket, vil erstatningskravet rejses mod dennes vært. INDEKLIMA Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Lejligheden ventilerer ikke sig selv. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i minutter. Side 5 af 7

6 KÆLDERRUM, PULTERRUM, DEPOTRUM OG SIKRINGSRUM. Alle rummene skal være aflåste på nær sikringsrummet, som altid skal være tilgængeligt. Depotrummet på hver sal må kun benyttes til opbevaring af fælles ting. Sikringsrummet må ikke bruges til opbevaring. KØLESKABE, KOMFURER OG LIGNENDE Normal vedligeholdelse varetages af ejendomsmesteren. Brugerne står selv for rengøring af disse. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks ejendomsmesteren. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for. MUSIK/STØJ Værelserne er IKKE lydisolerede. Høj musik med høj bas, forplanter sig i betonen og larmer derfor hos de nærliggende værelser. Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal derfor ske under hensyntagen til andre. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at skrue ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. I eksamensperioderne medio december til slut januar og medio maj til slut juni, skal der tages ekstra hensyn til beboerne. Søndag-torsdag skal man efter klokken skrue ned så de øvrige beboere kan få ro. I ferierne gælder denne regel stadig. PARKERING OG MOTORKØRSEL Biler, motorcykler og knallerter kan parkeres på parkeringspladsen udenfor kollegiet. Motorkøretøjer må ikke befinde sig på indendørsarealerne, heller ikke i cykelkældere. SKADEDYR Fodring af fugle eller andre dyr udefra er ikke tilladt af hensyn til rottefaren. Hvis man ser rotter eller andre skade dyr, skal det straks meddeles ejendomskontoret. VINDUER OG DØRE Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukket og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende, jf. punkt om branddøre. Vinduerne på værelserne skal ALTID være haspet(dvs. sikret) når de står åbne. Hvis et kraftigt vindstød tager fat i et ikke-sikret vinduet kan vinduet knække af og falde ned på gaden til fare for folk som måtte befinde sig der. Ødelægges et vindue skal beboere som udgangspunkt selv betale omkostningerne. Side 6 af 7

7 EUFORISERENDE STOFFER Ifølge lovgivningen er ind-og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af euforiserende stoffer forbudt. Hvis man ser dette ske, vil politiet blive tilkaldt, og man får automatisk en advarsel. Kollegiet tolererer ABSOLUT ingen former for euforiserende stoffer! Motions rum. Der er brugerbetaling for adgang til motionsrummet. Betalingen går til rengøring samt vedligehold af lokale og maskiner. Betaling sker til kasseren for kollegianer-foreningen, som herefter giver ejendomsmesteren besked på at aktivere hoveddørsnøglen så brugeren får adgang. Selvom der er betalt for en længere periode kan man blive frataget retten til at benytte lokalet og fasiliteterne, uden at brugeren får godtgørelse for den resterende periode. Dette kan ske ved herværk, misbrug samt gentagende klager over manglende oprydning. Man må gerne have en anden beboer med som gæst, for at fremvise faciliteterne med hensigt at gæsten selv køber adgang. Antenner og paraboler Antenner og paraboler må ikke opsættes på kollegiets facader. Der skal søges tilladelse til at opsætte antenne/parabol på bygningen, tilladelse her til søges hos ejendomsmesteren som vil anvise plads på tagfladen af bygningen. Enhver udgift til kabeltræk, beslag m.m. og eventuelle skader på bygningen står for antenneejerens regning. Der kan kræves depositum før opsættelse af antenner og/eller parabol som indbetales til KAB inden opsættelse, og tilbagebetales ved nedtagning. Ejendomsmesteren syner det arbejde der er udført, og rekvirere evt. håndværkere til udbedring af de skader der efterlades på ejendommen ved nedtagning, for antenne/parabol ejerens regning. BRUD PÅ HUSORDENEN Hvis ejendomsmesteren ser brud på husordenen kan denne tildele beboeren en klage. Side 7 af 7

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-3036 Højstensgård

Husorden 1-3036 Højstensgård Husorden 1-3036 Højstensgård Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsbudgetmøde den 30. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling med 380 lejemål kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere