Glyfonova Plus 5 L UKRUDTSMIDDEL GLY+DK 5L book_- 16/01/ Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glyfonova Plus 5 L UKRUDTSMIDDEL. 10019060 793192 GLY+DK 5L book_- 16/01/12 14.39 Side 1"

Transkript

1 GLY+DK 5L book_- 16/01/ Side 1 Glyfonova Plus UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning. Deklaration: Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Ukrudtsmiddel: Nr Aktivstof: 360 g/l (30%) glyfosat Indhold: 5 liter Type: Flydende ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53). Vær opmærk som på, at Arbejdstilsynet har regler for anven del sen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandør brugs anvisning samt i Arbejdstilsynets infor mations mate riale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede for skrifter kan medføre straf. Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, heste bønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Ukrudts bekæm pelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. Ukrudts bekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudts bekæm pelse i jord brug ved hjælp af specielt udstyr. Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige have - brugs-, planteskole og skovkulturer. Ukrudts bekæmpelse på par ke rings arealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, ter ras ser og udyrkede area ler. Må ikke anvendes til: Ukrudts bekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har inde holdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overflade vand / Undgå foru re ning via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares util gæn geligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drik ke varer og foder - stoffer. Producent og godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, P.O. Box 9, 7620 Lemvig L

2 GLY+DK 5L book_- 16/01/ Side 2 Anvendelsesområder Glyfonova Plus anvendes til bekæmpelse af kvik og andre flerårige græsser samt tokimbladet ukrudt på stubmarker, i frugtplantager, i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og på udyrkede arealer, efter såning og før fremspiring af løg samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr. Glyfonova Plus kan også anvendes til nedvisning i korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter og hestebønner. Glyfonova Plus anbefales ikke i afgrøder til såsæd eller til frø. Virkning Glyfonova Plus - der virker systemisk - optages gennem bladene og trans por - teres herfra med saftstrømmen til rødder og under jordiske udløbere. Mindre løvfældende træopvækst og buske m.m. bekæmpes også. Da Glyfonova Plus optages gennem bladene, er det vigtigt for at få en god virk ning, at ukrudtet har en veludviklet bladmasse og er i god vækst på behandlingstids - punktet. Glyfosat, det aktive stof i Glyfonova Plus, standser en bestemt proces i planters opbygning af proteiner ved at blokere en del af plantens aminosyre-produktion. Disse aminosyrer hører til en gruppe, mennesker og dyr ikke danner. Glyfonova Plus bindes umiddelbart til jordens ler- og humus materiale og in - ak ti ve res derfor ved kontakt med denne. Nedbrydning af Glyfonova Plus sker hoved sageligt mikrobiologisk til naturligt forekommende stoffer som kuldioxid, ammonium og fosfat. Der sprøjtes på tørre blade. Regn inden 6 timer efter behandling vil normalt forringe virkningen. Normale temperaturforhold, god jord fug tig hed og høj luft - fugtighed vil give den bedste effekt. Ofte vil en morgensprøjtning være at foretrække. Vær dog opmærk som på, at duggen er væk inden sprøjtning. Enkelte frostnætter med temperatur ned til 3 C før sprøjtning vil ikke have ind - flydelse på virkningen. Undgå sprøjtning i perioder med vedva rende frost. Jordbearbejdning efter behandling med Glyfonova Plus 10 dage efter udsprøjtning vil Glyfonova Plus være transporteret med saftstrømmen til alle dele af planten. Selv om nedvisningen ikke altid er klart synlig, vil transporten være afsluttet, og enhver form for jord bearbejdning kan påbegyndes. Bemærk: Under nedbrydning af større mængder plante mate riale, f.eks. kvikrødder, kan der i nogle tilfælde dannes spire hæmmende stoffer. En grun dig jordbearbejdning kan forhindre eller mindske problemet. Tilberedning af sprøjtevæsken Sprøjtebeholderen bør være rengjort, før Glyfonova Plus fyldes i. Fyld 3/4 af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Glyfonova Plus og tilsæt resten af vandet. Derefter sættes returløbet eller omrøring i gang. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Anvender man hårdt vand (høj ph), eller vand med meget okker til udsprøjtning, anbefales det at anvende et vandbehandlingsmiddel e.x. Novabalance til at nedsætte ph. Der anvendes op til 2 l Novabalance pr ltr sprøjtevand, afhængig af vandets hårdhed (dosering: se etiketten for Novabalance ). Simpel test af vandkvalitet kan selv udføres med Novabalance Test Kit. Den beregnede mængde Novabalance tilsættes vandet i sprøjtetanken og omrøringen foretages inden Glyfonova Plus tilsættes. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte eller rygsprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor, Glyfonova Plus skal ud bringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end: meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og 3-naturbeskyt- telsesområder Påfyldning på arealer, hvor Glyfonova Plus udbringes, må ikke ske nærmere end: meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og meter fra overfaldevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt 3-naturbeskyttelsesområder Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Sprøjteteknik Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet: Undgå vinddrift til grøftekanter, naboafgrøder og læhegn, der vil skades betydeligt, hvis de rammes af Glyfonova Plus. Problemet er særlig stort, når Glyfonova Plus anvendes på arealer med lav plantevækst som eksempelvis i stubmarker samt før såning. Afdrift kan undgås ved at bruge low-drift dyser. Glyfonova Plus udsprøjtes optimalt i liter vand/ha. Det skyldes, at normalt findes den bedste virkning, når koncentrationen af Glyfonova Plus i sprøjtevæsken udgør mindst 1,5-2%. Risikoen for afdrift formindskes betydeligt ved brug af low-drift dyser og lavt tryk f.eks.: 100 l/ha 8 km/t dyse ISO LD ,1 bar. 150 l/ha 8 km/t dyse ISO LD ,1 bar. Rengøring af sprøjte Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvren sende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restspøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Det maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten ( l/1000 l tank). Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser og sier afmonteres og renses med rent vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med 10-15% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal.

3 GLY+DK 5L book_- 16/01/ Side 3 Vask af marksprøjter og traktor eller rygsprøjte, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Glyfonova Plus er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående på fyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmp els esmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts Spild og tom emballage Spild: Spild opsuges med savsmuld eller sand. Samles op i plastikbeholdere til bortskaffelse. Spild eller rester afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tom emballage: Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjte væsken. Bemærk: Ved brug af galvaniserede sprøjtebeholdere bør sprøjten rengøres umiddel bart efter brug ved rigelig skylning med vand for at undgå korrosion. Glyfonova Plus kan angribe gal vani serede metaldele. Lad derfor ikke den færdige sprøjtevæske henstå i gal va ni se rede sprøjte tanke i længere tid, da der kan udvikles gas, som kan antændes af f.eks. en cigaret. Sikkerhed ved oplagring Opbevares utilgængeligt for børn. Glyfonova Plus skal opbevares tørt og køligt, dog frostfrit. Midlet må ikke opbevares sammen med føde varer, drikkevarer og foder stoffer. Registrerede varemærker: Glyfonova, Novabalance er registrerede varemærker hos Cheminova A/S DOSERINGSVEJLEDNING Landbrug og skovbrug Forårsanvendelse Kvikbekæmpelse Glyfonova Plus anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt. 3 liter anvendes på lettere kvikbefængte marker, 4 liter på kraf tigere kvik fore komster. Effekten afhænger dog meget af udvik lings stadiet på kvikken. Kvikken skal have 3-4 blade på sprøjte tidspunktet. Om for året vil kvik ken normalt ikke være så velud viklet, hvorfor der må på regnes lavere effekt. Jordbehandling kan udføres 10 dage efter udsprøjtning. Dosering l/ha Vandmængde l/ha Bekæmpelse af korn i udvintret vintersæd Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædsmark kan bekæmpes, så snart vækstpunktet grønnes. Jordbehandling kan påbe gyn des 2 dage efter udsprøjtning. Dosering ,5 l/ha Vandmængde l/ha Før høst Korn før høst Glyfonova Plus anvendes til bekæmpelse af kvik, tagrør og tokimbladet ukrudt 10 dage før høst. Kvikken bør ved sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Spe - cielt ved anvendelse af den lave dose ring (2 liter/ha) er det meget vigtigt, at sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst mulige. Ved forekomst af tagrør og tokimbladet ukrudt anvendes højere dose ring. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl (BBCH skala stadie 88). Neglemærket bør forblive på kernen. På dette tidspunkt vil vandindholdet i kernerne være 30% eller derunder. Halmen må gerne bruges som foder og strøelse. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med behandling af korn til brød kan eksistere aftale om restriktion m.h.t. brugen af glyfosat. Behandlingsfrist: dage Behandlingsområde: Alt korn med undtagelse af korn til fremavl Dosering: Kvikmængde mindre end 25 skud pr. m l/ha Kvikmængde mere end 25 skud pr. m l/ha Vandmængde: 2 l/ha: l/ha 3 l/ha: l/ha Før høst af korsblomstrede afgrøder (Vår- og vinterraps, sennep og rybs). Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Sprøjtningen udføres, når vandindholdet i frøene er under 30%. Dette stadie indtræffer normalt, når størsteparten af skulperne i rapsen er gulgrønne og gulbrune og enkelte sorte frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Be hand lede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjt ning. Behandlingsfrist: dage Behandlingsområde: Alt korsblomstret med undtagelse af kors blomstret til frem - avl Dosering: Kvik samt andet ukrudt l/ha Nedvisning raps, sennep og rybs l/ha Vandmængde: l/ha Før høst af ærter Ærterne behandles, når 70-75% af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune til brune, de midterste bælge lysegule; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt ved anvendelse af den lave dosering (2 liter/ha) er det meget vigtigt, at sprøjtebetingelser og teknik er de bedst mulige.

4 GLY+DK 5L book_- 16/01/ Side 4 Nedvisningsperioden kan - afhængig af temperaturen - strække sig ud over 10 dage. Behandlingsfrist: dage Behandlingsområde: Alle afgrøder med undtagelse af afgrøder til fremavl. Dosering: Mindre end 25 kvikskud pr. m l/ha Mere end 25 kvikskud pr. m 2 samt andet ukrudt.. 3 l/ha Nedvisning af ærter l/ha Vandmængde: 2 l/ha: l/ha 3-4 l/ha: l/ha Før høst af hestebønner Behandlingen i hestebønner udføres dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge bælgenes udvik ling. Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har skiftet farve til helt sort. Nedvisningsperioden kan dog strække sig ud over det ovennævnte antal dage. Behandlingsfrist: dage Dosering: Til bekæmpelse af kvik og andet ukrudt l/ha Til nedvisning af hestebønner og tokimbladet fler årigt ukrudt l/ha Vandmængde: l/ha Stubmarker Bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt spildkorn. Doseringen på 3 l/ha kan anvendes, når følgende betingelser er til stede: * Høj luftfugtighed. * Temperatur over 15 C. * Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften. * Under 25 kvikskud/m 2 Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade og er ca cm høj, kan der behandles med Glyfonova Plus. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at få optimal effekt over hele marken. Behand - ling med Glyfonova Plus bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af kvik ken. En stub - be hand ling kan foretages til langt hen på året, så længe klima forhol dene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til 3 C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen. Dosering: l/ha Vandmængde: l/ha Stubmarker efter frøgræs Generelt anvendes 4 liter/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser. 5-6 liter/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede frøgræsarter. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken og græs serne kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade, kan der behandles med Glyfonova Plus. Behandlingen med Glyfonova Plus bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af kvikken og græsserne. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen. Dosering l/ha Vandmængde l/ha Græs før sidste slæt Glyfonova Plus anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst af sidste slæt. Afgrøden kan anvendes til hø, afgræsning, staldfodring, ensilering eller pille fabrikation. Græsset og kvikken (kvik 3-6 aktive blade) bør være vel - udviklet, i god vækst og cm høj på behandlingstidspunktet. Ved kvik - bekæmpelse på intensivt dyrkede græsarealer, særligt i kraftige rajgræsmarker, bør man nøje følge kvikkens udvikling. Kvikken bør have samme højde som græsset - vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter be hand lingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset. Ved begyndende gulfarvning og nedvisning af græsset begynder udbyttet at falde. Nedvisningen er afhængig af temperatur og vejrforhold. Der kan gå op til 3 uger, før begyndende nedvisning kan iagttages. Dosering l/ha Vandmængde l/ha Omlægning af græs Før en eventuel direkte såning bør græsset samt andet plantemateriale altid fjernes fra marken bedst muligt. Dosering: Kvik og andre bredbladede græsarter l/ha Rødsvingel, engrapgræs og andre smalbladede græsarter 5-6 l/ha Vandmængde: l/ha Direkte såning Anvendes direkte såning efter en behandling med Glyfonova Plus, fjernes halm og andet plantemateriale. Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket. Ny fremspiret tokimbladet ukrudt bekæmpes effektivt ved en dosering på 1,5 l/ha, mens der for kvikkontrol bør anvendes 3-4 l/ha. Dosering: Tokimbladet enårigt ukrudt ,5 l/ha Kvik l/ha Vandmængde: l/ha Frugtplantager og skovbrug Kvik og andre græsser bekæmpes med 3 l/ha. Mod tokimbladet flerårigt rod - ukrudt anvendes højeste dosering. Bedste behandlings tids punkt er lige før be - gyn dende blomstring, når ukrudtet er i god vækst. Glyfonova Plus må ikke komme i berøring med træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades betydeligt. Især efter midten af juni vil der være større risiko for skade på træerne pga. fremkomne rodskud. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer må kun udføres indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. Anvend afskærmet sprøjtning. Pas på vinddrift. Dosering l/ha Vandmængde l/ha

5 GLY+DK 5L book_- 16/01/ Side 5 Stødbehandling af fældede træer i skove og på indu - stri arealer mod genvækst og rodskud Nyfældede træer behandles straks efter fældningen med Glyfonova Plus som sikring mod genvækst og rodskud. Glyfonova Plus kan f.eks. påføres med pensel eller rygsprøjte. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de vedagtige dele nærmest barken. Behand lingen foretages, når træernes saftstrøm er ned ad gå en de, dvs. fra ca. oktober til slutningen af februar. Behandlingen i træernes saftstigningsperiode har ringere effekt. Vejledende dosering Blanding ved temperaturer over 5 C: 200 ml Glyfonova Plus plus 800 ml vand. Blanding ved temperaturer under 5 C: 200 ml Glyfonova Plus plus 200 ml antifrostvæske (kølervæske) plus 600 ml vand. Antifrostvæske tilsættes for at lette udbringningen af blandingen i perioder med lave temperaturer. Bemærk: I en bestand af samme træarter kan der forekomme rodsammenfletninger. Derfor kan der opstå risiko for, at det behand lede træstød kan skade nabotræerne. Selektiv bekæmpelse af stort ukrudt i alle af grø der med specielt udstyr Ukrudtsroer og andet stort ukrudt bekæmpes med en 50% opløsning (1 del Glyfonova Plus og 1 del vand), når ukrudtet er cm højere end afgrøden. Denne opløsning af Glyfonova Plus udbringes med påstryg ningsudstyr, f.eks. Weed-Wiper, som påstryger opløs ningen på ukrudtets blade og stængler uden at berøre afgrøden. Den bedste effekt på ukrudtsroer opnås ved 2 behandlinger udført i modsatte retninger. Anden behandling kan evt. foretages 3-4 uger senere. Skræpper, tidsler m.m. på f.eks. græsarter bekæmpes bedst lige før begyn dende blomstring. Påstrygningsudstyret indstilles således, at det rammer de planter, der skal bekæmpes, mindst 5-10 cm over afgrødens top uden at berøre afgrø den. Ukrudtsroer, stokløbere og andet ukrudt bør på behandlingstids punk tet være i aktiv vækst. Planter, som er begyndt at få træagtig vækst, er vanskelige at bekæmpe. Kommer kulturplanterne i berøring med opløsningen, bliver også disse bekæmpet. Undgå dryp under behandlingen. Følg også vejledning for påstrygningsudstyret. Selektiv bekæmpelse med håndudstyr Ukrudt kan bekæmpes med en 50% opløsning af Glyfonova Plus (1 del Glyfonova Plus og 1 del vand) med et håndbåret på stryg ninge udstyr, f.eks. Weed-Wiper. Bredbladet ukrudt be kæmpes bedst lige før begyndende blomstring. Kommer kultur planter eller pryd planter i berøring med opløsningen, kan disse skades betydeligt. Øvrig anvendelse Utilplantede arealer Glyfonova Plus kan anvendes på utilplantede arealer gennem vækstsæsonen med 4-6 l/ha. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behand - lingstidspunktet. På tæt og kraftig ukrudtsbestand anvendes 6 l/ha. 10 dage efter behandling kan jorden bearbejdes og tilplantes. Dosering l/ha Vandmængde l/ha Udyrkede arealer Mod græsser og kvik anvendes 4-5 l/ha og mod flerårigt rod ukrudt f.eks. følfod, mælkebøtte, brændenælde m.m. anvendes 6 l/ha. Ukrud tet bør være i god vækst, bedste behandlings tids punkt er dog før ukrudtets blomstring. Dosering l/ha Vandmængde l/ha Doseringsvejledning, hånd- og rygsprøjter Areal: 50 m m m m 2 Ukrudtsmængde: Dosering til pågældende areal *): Småt - almindeligt: 20 ml 40 ml 80 ml 200 ml Stort, meget: 30 ml 60 ml 120 ml 300 ml Vandforbrug til pågældende areal: Vandforbrug, ltr: *) Omregning: ml = 100 cl = 10 dl = 1 ltr Vejledning Areal: Opmål det pågældende areal i m 2. Ukrudtsmængde: Til mindre ukrudtsbefængte arealer, der jævnligt behandles med Glyfonova Plus eller tilsvarende produkt, anvendes doseringen under "småt- almindeligt". Er der tale om et meget ukrudtsplaget areal vælges "stort, meget". Man skal forvente at foretage opfølgende behandlinger, når det eksisterende ukrudt er visnet ned og nyt grønt ukrudt forekommer. Vandforbrug: Den anbefalede vandmængde afhænger meget af sprøjte - teknikken. Behandles en gårdsplads, hvor man i rask trav behandler i lange baner uden overlap, anvendes den mindste mængde vand. Behandler man derimod kringlede kroge langs f.eks. bygninger o. l., hvor man ofte står stille og retter sprøjtelansen mod ukrudtet, anvendes den største vandmængde. Kontrolssprøjtning, kun med vand, kan evt. foretages, for at sikre at vandmængden passer til arealet. For påfyldning og rengøring henvises til afsnittene Tilberedning af sprøjte - væske, Sprøjte teknik, Rengøring af sprøjte og Spild og tom emballage. NB! Sprøjt kun på det der skal bekæmpes. Pas på vinddrift. Anvend evt. afskærmet sprøjtning.

6 GLY+DK 5L book_- 16/01/ Side 6 GODKENDELSE TIL MINDRE ANVENDELSE af Glyfonova Plus i buskfrugt og skovbrug Ansvar for vejledning til mindre anvendelse: Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets egentlige etikette. Mindre anvendelse er på brugers eget ansvar. Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen for mindre anvendelses følges. Cheminova A/S udarbejder vejledning og søger godkendelse til mindre anvendelse på brugerens vegne. Cheminova A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til mindre anvendelses for afgrøden følges. Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges. Vejledning for Glyfonova Plus i aronia, blåbær, ribs, solbær og stikkelsbær Glyphosatholdige ukrudtsmidler: Det er kun Glyfonova Plus, der må an ven des i aronia, blåbær, ribs, solbær og stikkelsbær. Virkemåde: Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages gennem bladene. Det transporteres ud til alle vækstpunkter inkl. rødderne, så væksten går i stå. Behandlede planter gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af vejrforholdene. Advarsel: Se etiketterne. Brugsanvisningen til mindre anvendelses doseringsanvisninger må ikke overskrides. Brugsanvisning for Glyfonova Plus i aronia, ribs, solbær og stikkelsbær Anvendelsesområde: Midlerne anvendes i aronia, solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær til bekæmpelse af ukrudt. Anvendelsestidspunkt og vilkår: Midlerne må kun anvendes i perioden fra bladfald og til begyndende blomstring året efter. Da midlerne er totalukrudtsmidler, der optages gennem grønne plantedele, skal der anvendes fuld afskærmning ved udsprøjtningen. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i yngre (mindre) buske. Der må maks. sprøjtes 3 gange pr. sæson med et af midlerne. Optimale virkningsforhold: > 15 C (min. 0 C); Mere end 6 timers tørvejr. Ukrudtsplanterne skal behandles i en peri ode, hvor de er i god vækst, og har en bladmasse der kan opfange produktet. Dosering: Der anvendes en dosering som angivet i følgende tabel: Produkt Glyfonova Plus Dosering 3,0 Gram. aktivstof/ha 1080 Ovenstående dosering udsprøjtes i 200 l vand/ha (afskærmet sprøjtning). Maks. 3 sprøjtninger pr. sæson i perioden fra bladfald til begyndende blomstring året efter. Vejledning for Glyfonova Plus i Skovbrug Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i nordmannsgrankulturer til juletræer og pyntegrønt. Det er kun Glyfonova Plus, der må anvendes i skovbrug (må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i nordmannsgrankulturer til juletræer og pyntegrønt). Virkemåde: Glyphosat er et ikke selektivt systemisk herbicid. Det optages gennem blade og grønne plantedele og transporteres hurtigt rundt til vækstpunkterne i både rødder og i de overjordiske dele. Glyphosat virker ved hæmning af dannelsen af visse aminosyrer. Sankt Hansskud skades voldsomt af glyphosat. Advarsel: Der kan være risiko for mindre skader ved forårsbehandling med glyphosat i nordmannsgran, hvorfor det frarådes at bredsprøjte i kulturer med salgsbare træer. Se etiketterne. Mindre anvendelses brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides. Brugsanvisning for Glyfonova Plus i Skovbrug Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i nordmannsgrankulturer til juletræer og pyntegrønt. Anvendelsesområde: Midlerne anvendes skovbrug (må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i nordmannsgrankulturer til juletræer og pyntegrønt). Anvendelsestidspunkt og vilkår: Midlerne må kun anvendes bredspredt før knopbrydning i foråret, eller som afskærmet sprøjtning med rækkegående redskaber i perioden 1. april til 1. oktober efter behov 1 til 3 gange - inden ukrudtsarterne er blevet for høje, og uden at ramme kulturtræarten. Der må maks. sprøjtes 3 gange pr. sæson med et af midlerne. Optimale virkningsforhold: > 15 C (min. 0 C); Mere end 6 timers tørvejr. Ukrudtsplanterne skal behandles i en periode, hvor de er i god vækst, og har en passende bladmasse til at opfange produktet. Dosering: Der anvendes en dosering som angivet i følgende tabel: Bredsprøjtning: Afskærmet sprøjtning: Produkt Glyfonova Plus Produkt Glyfonova Plus Indhold g/l 360 Indhold g/l 360 Dosering l/ha 0,5-1,5 Dosering l/ha 0,75-1,5 Gram. aktivstof/ha Gram. aktivstof/ha Bredsprøjtning: Glyfonova udbringes i april/maj måned senest 10 dage inden knopbrydning i nordmannsgran. Traktorsprøjte l vand/ha. Afskærmet sprøjtning: Foretages afskærmet med rækkegående redskaber i perioden 1. april til 1. oktober efter behov 1 til 3 gange - inden ukrudtsarterne er blevet for høje, og uden at ramme kulturtræarten l vand/ha.

7 GLY+DK 5L book_- 16/01/ Side 7 SIKKERHEDSDATABLAD 4521, Glyfonova Plus PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator , GLYPHOSAT 360 g/l SL Indeholder glyphosat isopropylaminsalt Handelsnavn Glyfonova Plus 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Må kun benyttes som ukrudtsmiddel. Produktet leveres klar til brug for slutbrugeren eller skal omhældes til endelig beholder Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerheds databladet CHEMINOVA A/S P.O. Box Lemvig 1.4. Nødtelefon Tlf (24 timer; kun i nødstilfælde) PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Produktets DPD-klassificering Ingen ifølge direktiv 1999/45/EF som ændret Produktets CLP-klassificering Ingen ifølge EU forordning 1272/2008 som ændret WHO-klassificering Ifølge Guidelines to Classification 2009 Klasse U (Product unlikely to present acute hazard in normal use) Sundhedsfarer Produktet kan forårsage mild øjenirritation. Det har en mindre lokalirriterende virkning på den øvre fordøjelseskanal og de øvre åndedrætsorganer, specielt ved vedvarende eksponering. Miljøfarer Produktet er et herbicid og forventes derfor at være skadeligt for alle grønne planter Mærkningselementer Ifølge direktiv 1999/45/EF som ændret Faresymboler Ingen Indeholder glyphosat isopropylaminsalt R-sætninger Ingen S-sætninger Ingen Øvrige bemærkninger For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvis - ningen følges nøje. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Supplerende sætninger for brug af produktet til plantebeskyttelse S Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. S Må ikke tømmes i kloakafløb. Ifølge EU forordning 1272/2008 som ændret Produktidentifikator , Glyphosat 360 g/l SL Indeholder glyphosat isopropylaminsalt Farepiktogrammer..... Ingen Signalord Ingen Faresætninger Ingen Supplerende oplysninger EUH Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. EUH Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Supplerende sætninger for brug af produktet til plantebeskyttelse: SP1 Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Undgå at forurene vand med produktet eller dets beholder. (Undgå at rense sprøj te udstyr nær overfladevand / Undgå forurening via afløb fra gårdspladser og veje). Sikkerhedssætninger.... Ingen 2.3. Andre farer Produktet opfylder ikke kriterierne for at være PBT eller vpvb. PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDS STOFFER 3.1. Stoffer Produktet er en blanding og ikke et stof.

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/ Sikkerhedsdatablad Revision: 08112010 Erstatter: Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Liquid Tempera 12 Relevante

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt)

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt) SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 30062015 Version: 001CSDK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 14-08-2013 Erstatter: 20-12-2011 Version: 0200/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSkimmel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan Spray 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Information: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 29-10-2014 Erstatter: 14-08-2013 Version: 0300/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSkimmel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer Revision 09/04/2014 Revision 6 Erstatter dato 15/08/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1984253,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: jalr Udarbejdelsesdato: 22-04-2015 Revisionsdato: 24-04-2015 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115734E

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo CleanLine Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD CleanLine Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 27.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSvamp. Revision: 20-12-2011 Erstatter: 19-12-2011 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSvamp. Revision: 20-12-2011 Erstatter: 19-12-2011 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 20-12-2011 Erstatter: 19-12-2011 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSvamp

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Diversey Oxivir Plus Spray Revision: 2012-07-09 Udgave 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Multi Purpose Cleaner Concentrate Produkt nr. REACH registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere