(Morten) indhenter tilbud på yderligere isolering på for- og bagtrapper samt isolering af kælderloft.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Morten) indhenter tilbud på yderligere isolering på for- og bagtrapper samt isolering af kælderloft."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i andelsforeningen august 2011 Dagsorden: 1. Gennemgang af referat fra sidste møde 2. Energikonsulenten/Energirapporten 3. Gennemgang af foreningens vedtægter 4. Vandskade 5. Gennemgang afforsikringsforhold ad. 1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rottesagen. Kloakken er repareret så rotter ikke har adgang til gården. Den endelige afslutning udestår, der er kontakt til kloakmesteren. Reparationen har kostet ca kr., bl.a. grundet foreningens manglende forsikring (udvidet rørdækning). Bestyrelsen overvejer at få denne udvidet rørdækning til foreningen. Klubværelser. Der er kommet nyt badeværelse. Det halter med rengøring på dette, som ellers varetages af De NiSmå Hjem. Bo følger op på sagen. Låse / cylindere er skiftet. Murerarbejde på ydre kældertrappe igangsættes nu, så der er færdigt inden frosten sætter ind. Ad. 2. Energikonsulenten / energirapporten Energikonsulenten. Bestyrelsen har fået energirapporten med forslag til forbedringer tilsendt. Bestyrelsen (Morten) indhenter tilbud på yderligere isolering på for- og bagtrapper samt isolering af kælderloft. Øvrige forslag gemmes iskuffen, og evalueres efterfølgende. Vedr. energimærkningen er bestyrelsen ved at indhente erfaringer fra andre foreningen. Yderligere info føl9er. Ad. 3. Gennemgang af foreningens vedtægter Bestyrelsen har haft ABF til at gennemgå foreningens vedtægter. Det er gjort dels for at sikre, at de er i tråd med gældende lovgivning, dels for, at vedtægterne ligger så tæt på ABF's standardvedtægter som muligt, og dermed bliver lettere løbende at opdatere i forhold til kommende ændringer, der skyldes lovgivning og lign. Den væsentligste foreslåede ændring omhandler en mere synlig opdeling mellem erhvervsandele og boligandele. De fleste ændringer er mere af "kosmetisk" karakter eller som nævnt for at tilnærme vedtægterne til sta nda rtfo rmuleringerne. Det er vigtigt at understrege, at de foreslåede ændringer IKKE stiller nogen i foreningen ringere end tidligere.

2 Forslag til nye vedtægter er vedlagt dette referat. Ændringerne / tilpasningerne er skrevet med rødt. Bestyrelsen vil meget gerne have jeres kommentarer og spørgsmål til de foreslåede ændringer og dermed til de nye vedtægter. Vivil meget gerne have jeres kommentarer eller spprgsmål senest den 25. oktober?oil- enten via mail til eller lagt i postkassen hos enten Bo, Christian eller Morten. Bestyrelsen vil efterfølgende samle alt det indkomne, og foreligge det ABF ide tilfælde, vi ikke selv kan svare på jeres spørgsmå1. Det endelige forslag til nye vedtægter skal naturligvis vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. I den forbindelse vil bestyrelsen invitere en repræsentant fra ABF med, hvis det skønnes nødvendigt. Ad. 4. Vandskade Som bekendt har derværet vand i kælderen. Der er oprettet en forsikringssag, vi har haft affugtere, og nu afventer vi rengøring og desinficering. Bestyrelsen skaltale med Polygon for at aftale nærmere proces. Processen bliver med al sandsynlighed den, at vi lejer nogle containere tilopmagasinering af indholdet i de kælderrum, der er i vaskekælderen. Der vil komme yderligere information, når det er tid til at tømme rummene, så renggringen kan komme til. Den anden kælder menervi ikke harværet ramt ien sådan grad, at det er nødvendigt med tømning og rengøring. Bestyrelsen er desuden gået igang med at undersgge fremtidssikring af kloaker mod opstigende vand. Ad. 5. Gennemgang af forsikringsforhold Bestyrelsen aftaler mgde med Dahlberg med henblik på atfå en gennemgang af voresforsikringerfor dermed at sikre, at vi er dække af det og kun det, vi ønsker at være dækket af. Første møde er afholdt i uge 38.

3 Vedtægter for ÆB Classensgade 3B/S ønderborggade 3

4 sl Navn og hjemsted (1 1) Foreningens navn erandelsboligforeningen Classensgade 38/Sønderborggade (1 2) Foreningens hjemsted er Østerbro, Københavns kommune. s2 Formål (21) Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 399 af Østre Vold kvarter, beliggende Classensgade 38/Sønderborggade 3 s3 Medlemmer (3 1) Som boligandelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år og som beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæ9. Ved bolig forstås lokaler, der helt eller delvist skal benyttes til beboelse. (3 2) Som erhvervsandelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver person eller selskab, der er lejer eller samtidig med optagelsen overtager erhvervslokaler i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte depositum og indskud med eventuelle tilaeg. Et selskab, der ikke er børsnoteret, kan dog kun optages på betingelse af, at selskabet stiller betryggende sikkerhed for sine forpligtelser og accepterer, at både overdragelse af selskabsandele og ændring i ledelsen betragtes som afståelse af andelen, der skal godkendes af bestyrelsen i henhold til vedtægtens ss 13-1e Bopælspligten er endvidere relateret til, at erhvervet holder åbent i henhold til gældende branchekutyme herom. (3 3) Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i$ 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i S 15. (3 4) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. (3.5) Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. (3 6) Hver boligandelshaver må ikke benytte mere end een bolig iforeningen og er forpligtet til at bebo andelen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. Ejeren af en erhvervsandel har på lige fod med de øvrige andelshavere adgang til at erhverve en andel til en boligandel. (3 7) Såfremt en udlejet bolig bliver ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en person, der optages som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1 eller 2, medmindre boligen skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær eller der er tale om det sidste udlejede lejemå.

5 s4 lndskud (4 1) lndskud udgør et beløb, svarende til kr. 200,- pr. m2 lejeareal, således som disse er fastsat ved stiftelsen. (42) lndskud udgør for erhvervsandelshavere et beløb svarende til kr pr. m2 lejeareal, således som arealet er fastsat ved stiftelsen. (4 3) lndskuddet skal indbetales kontant, idet dog beboere, der indtræder ved stiftelsen, kan modregne depositum, forudbetaling og indestående på indvendlg ved ligeholdelseskonto. (4 4) Ved optagelse af en ny andelshaver efter stiftelsen skal der ud over indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillaegsbeløb svarer til den pris, som efter $ 14 godkendes for andel og lejlighed. ss Hæftelse (5 1) Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jfr. dog stk. 2. (5 2) For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. I personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. (5 3) En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Andel s6 (6 1) Andelshaverne har andel i foreningens formue iforhold til deres indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af boligandelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi. (6 2) Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i SS 13-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens $ 6 b. (6 3) Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens $ 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v. (6 4) For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. s7 Boligaftale (7 1) Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver boligandelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. lndtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og

6 generalforsamlingens beslutninger. (7 2) En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form. (7 3) Foreningen skal med hver erhvervsandelshaver oprette en brugsaftale, der indeholder bestemmelser om erhvervslokalernes brug. Efter overdragelse af en erhvervsandel er foreningen berettiget til i erhververens brugsaftale at fastsætte andre vilkår for brugen end dem, der var gældende for overdrageren, i det omfang der ikke med overdrageren er indgået aftale om, at nærmere bestemte vilkår fortsat skal være gaeldende for erhververen s8 Boligafgift (8 1) Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen. (8.2) Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes, således at fordelingen sker i samme forhold som andelshavernes andel i tilvækst til foreningens formue, jfr. S 6, stk. 1. (8 3) Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling af leje. Forfaldne ikke betalte ydelser til andelsboligforeningen forrentes med 1,5o/o pr påbegyndt måned. (8 4) Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for erhvervsandelshaverne indbyrdes og i forhold til boligandelshaverne er fastsat ved foreningens stiftelse og svarer ikke til forholdet mellem deres andele i foreningens formue. Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for på den ene side boligandelshaverne og på den anen side rene erhvervsandelshavere kan alene ændres med samtykke fra den berørte erhvervsandel. se Vedligeholdelse (9 1) En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. (9 2) En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller område, som er knyttet til boligen med særskilt brugsret for andelshaveren, såsom pulterrum, keelderrum, altaner, terrasser, have og lign. For så vidt angår rum og områder i bygninger omfatter vedligeholdelsepligten dog kun vedligeholdelse af indvendige overflader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af sådanne områder. (9 3) En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. (9 4) Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure og carporte samt fælles anlæ9. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan. (9 5) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb,

7 kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. S 21. s10 Forandringer (10.1) En andelshaver er berettiget tilat foretage forandringer inde i boligen. Forandring skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget. (10.2) Såfremt forandringerne ønskes udført af hensyn til ældre/handicappede kan bestyrelsen ikke blankt nægte godkendelse, men alene stille krav til arbejdets udførelse jf. stk. 3 og stk. 4 og alene nægte godkendelse, såfremt forandringerne medfører vaesentlige gener for de øvrige beboere i ejendommen. Bestyrelsen kan betinge godkendelse af reetablering ved andelshaverens fraflytning. (10.3) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. (10.4) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfaelde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises. s11 Fremleje (1 1.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk 3. (11.2) En andelshaver er, når han har beboet andelslejligheden i normalt mindst et halvt år, berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin lejlighed fremlejet, skal andelshaveren bebo lejligheden minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. (11.3) Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelse. (11.4) En erhvervsandelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af erhvervslokalerne til andre. s12 Husorden (12.1) Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. (12.2) Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun eendres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død. s13

8 Overdragelse (13.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig eller sine erhvervslokaler, er han berettiget til at overdrage sin andel til en anden der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen eller overtager erhvervslokalerne. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. Ved overdragelse af boligandel skal reglerne i S 13, stk. 2 følges, (13.2) Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: A) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen. B) Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at den tilbydes først til de indtegnede på ventelisterne i overensstemmelse med reglerne i denne paragrafs stk. 2 litra B og C, og derefter til den person, der indstilles af den andelshaver, der flytter ud af andelsboligforeningen jf., denne paragrafs stk. 2, litra D. lnteresserede andelshavere på intern venteliste har 7 dage til at tilkendegive interesse i ledig bolig fra brev eller er sendt fra bestyrelsen. C) Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen efter indstilling fra en andelshaver. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for administration af ventelisten, herunder bl.a. fastsætte gebyr for indtegning, fast sætte, hvor mange tilbud de indtegnede skal have fåel, før de kan slettes, og fastsætte, at de indtegnede 6n gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers slettes. Hvis nogen slettes på grund af manglende bekræftelse, skal den indstillende andelshaver orienteres skriftligt, og andelshaveren kan herefter indstille en ny person, der kommer sidst på ventelisten. lnteresserede personer på ekstern venteliste har 10 dage til at tilkendegive interesse i ledig bolig fra brev eller er sendt fra bestyrelsen. D) Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. (13.3) Foreningens ventelister skal fremlægges til eftersyn for andelshaverne på hvert års ordinære generalforsam ling. (13.4) Såfremt der ikke kan findes en køber til den maksimalt lovlige pris i henhold til vedtægternes $ 14, eller sælger ønsker at sælge andelen under maksimal lovlig pris til personer, der ikke er nævnt i S 13, stk. 2, litra a, skalden køber, der ønsker at købe til en lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet af sit tilbud i 10 hverdage, såfremt nedsættelsen af prisen er mere end '15 % af den udbudte lovlige pris eksklusiv løsøre. De indtegnede på ventelisterne efter $ 13, stk. 2,lilra b og c skal hereftertilbydes andelen igen tilden pris, som sælger har kunnet opnå til anden side med en acceptfrist, der udløber dagenfør købers vedståelsesfrist udløber. Bestyrelsen kan beslutte, at indtegnede på ventelisten, når lejligheden udbydes første gang til ventelisterne, skal meddele, om de ønsker lejligheden tilbudt igen til en lavere pris, hvis lejligheden ikke kan sælges til den udbudte lovlige pris efter $ 14. Pris s14 (14.1) Ved overdragelse af en andel med ret til bolig skal prisen for andel og bolig - bortset fra prisen for en eventuel erhvervsvirksomhed, jf. litra E - godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter $ '14.2.

9 Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier: A) Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens formulering skal godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal oprettes på en standardformular. B) Værdien af forbedringer, jfr. $ 10, ansættes tilanskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. C) Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. D) Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektiv prisnedslag under hensyn hertil. E) Værdien af erhvervsvirksomhed, herunder goodwill, driftsmidler, varelager og lignende, der sædvanligt indgår i overdragelse af en erhvervsvirksomhed (14.2) Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1 litra B - D fastsættes efter en konkret vurdering af en uvildig vurderingsmand udpeget af bestyrelsen tidligst 3 måneder før overtagelsesdagen, med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vej ledende. Honoraret ti I vu rde ri ngsmanden betales ligeligt af sælger og køber. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, excl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. (14.3) Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afuise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår. (14.4) Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. (14.5) Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skalvære særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmå, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges 6n part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften. s1s Fremgangsmåde (15.1) Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. lnden aftalens indgå-

10 else skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsrapport og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf. (15.2) Bestyrelsen skal godkende alle vilkår for overdragelsen bortset fra prisen for en eventuelerhvervsvirksomhed, jf S 14, stk. 1, litra E, og kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften tilforespørgsel til andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller adminisirators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlaegshavere og ved tvangssalg eller -auktion. (15.3) Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/det garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen. (15.4) Andelsboligforeningen afregner - efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse af eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien - provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. (15.5) Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning med erhververens samtykke sker inden overtagelsesdagen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen. (15.6) Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget iforbindelse med boligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i op til og med 8 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte mangler. Foreningen skal gøre erhververens og foreningens eventuelle krav gældende overfor sælger senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. (15.7) Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 4-6 skal afregnes senest 10 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. s16 Ubenyttede boliger (16.1) Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig eller erhvervslokaler, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig/erhvervslokaler, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført is 15.

11 s17 Dødsfald (17.1) I tilfælde af en boligandelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle/registrerede partner vaere berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. (17.2) Hvis der ikke efterlades ægtefælleiregistreret partner, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge. A) Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 måneder. B) c) D) (17.3) (17 4) (17 5) Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre. Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder. Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen. Ved dødsboets overdragelse af andelen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder $$ tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder $$ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortsetfra $ 15 stk.3-7 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for forenlngen. Andelen og boligen respektive erhvervslokalerne skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3 måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig repektive erhvervslokaler og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i $ 15. I tilfælde af en erhvervsandelshavers død skal dødsboet være berettiget til at afhænde andel og erhvervslokaler efter reglerne i SS s18 Samlivsophævelse (18.1) (18 2) (18 3) Ved ophævelse af samliv mellem aegtefæller/registrerede partnere er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. Reglen i stk. I finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen. Ved ægtefælles/registreret partners fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller/registrerede partnere være forpligtede til at lade fortsættende ægtefaelle/registreret partner overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold tils 19 stk. 2 finder SS tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles/registrerede partners overtagelse gennem ægtefælleskifte finder $$ 1a og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra $ 15 stk. 3-7 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle/registrerede partner i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse

15. januar 2010. ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

Andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen Andelsboligforeningen PILELY Vægtens Kvarter 122 164 5220 Odense SØ 19 April 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bytoften, Mårslet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Aarhus Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, opføre, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET N a v n o g h j e m s t e d... 3 F o r m å l... 3 M e d l e m m e r... 3 I n d s k u d... 4 H æ f t e l s e... 4 A n d e l... 4 B o l i g a f t a l e... 5 B o l i g a f

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 i V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 151 / Horsensgade 1. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken

Andelsboligforeningen Slotsbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsbakken Indholdsoversigt Side 1 1Navn og hjemsted, 2 Formål, 3 Medlemmer, 4 Indskud, 5 Hæftelse, 6 Andel Side 2 7 Boligaftale, 8 Boligafgift, 9 Vedligeholdelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Havneengen 1, CVR-nummer 30328604. Foreningens hjemsted er i

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sct. Kjeldsgade (1.2) Foreningens hjemsted er København. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere