Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005"

Transkript

1 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1. november Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål Stk. 1: Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommene matr.nr. 4541, 4542, 4616, 4617, 4618, 4713, 4714 og 4715 i Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Haraldsgade 7-9, Slangerupgade 2-16, Valkyriegade 1-15, samt Brynhildegade 9, 10 og 11, 2200 København N. 2 Medlemmer Stk. 1: Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg jf. 4, stk Stk. 3 Stk. 5: Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. Hver andelshaver må ikke benytte mere end een bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militær tjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. Såfremt en udlejet bolig bliver ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en person, der optages som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1, medmindre boligen skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær. Når den sidste lejebolig bliver ledig, bestemmer bestyrelsen, om den skal overdrages til en person, der optages som andelshaver, eller den fortsat skal være udlejet. Indskud Stk. 1: Indskud udgør et beløb, svarende til lejemålets andel, således som denne er fastsat ved stiftelsen. 4 Indskuddet skal indbetales kontant, efter eventuelt modregnet depositum og forudbetaling. Ved optagelse af en ny andelshaver skal der ud over indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter 14 godkendes for andel og lejlighed. 1

2 Hæftelse Stk. 1: Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jfr. dog stk For de lån der optages i kreditforeninger eller pengeinstitutter og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom. En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for alle forpligtelser, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Andel Stk. 1: Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes værdi. 6 Andelen i foreningens formue kan belånes i overensstemmelse med regler i andelsboligloven. Der kan ikke noteres transport i et tilgodehavende efter et salg, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. Boligaftale Stk. 1: Bestyrelsen kan i samarbejde med administrator efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 7 En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form. Boligafgift Stk. 1: Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen. 8 Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes, således at fordelingen sker i samme forhold som andelshavernes andel i foreningens formue, jfr. 6. Vedligeholdelse Stk. 1: En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer, gulve og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskift- 9 2

3 ninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af køkkenborde og vedligeholdelse af loft og vægge. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Stk. 5: Stk. 6: En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller område, som er knyttet til boligen med særskilt brugsret for andelshaveren, såsom pulterrum, kælderrum, altaner og lign. For så vidt angår rum og områder i bygninger omfatter vedligeholdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige overflader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af sådanne områder. En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger og skure samt fælles anlæg. Vedligeholdelsen varetages af bestyrelsen og skal udføres i overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan. Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. 21. Andelshaver er forpligtet til at aflevere lejligheden i normal forsvarlig stand. 10 Forandringer Stk. 1: En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med mindre forandringen er godkendt af bestyrelsen, inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om forandringen, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig, eller at den vil kunne stride mod andre andelshaveres interesser. Ved følgende forandringer kan bestyrelsen dog ikke blankt nægte godkendelse, men alene stille krav til arbejdets udførelse, jfr. stk. 2 og stk. 3: Udskiftning af køkken, indretning af bad i eksisterende bade eller toiletrum, forsænkning af lofter, udvidelse af elinstallation og tilsvarende sædvanlige forandringer. Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises. Fremleje Stk. 1: En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk En andelshaver er berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, 3

4 militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Andelshaver må ikke opkræve højere husleje end andelshaveren selv betaler i boligafgift og andre pligtige pengeydelser, såsom f.eks. acontovarme. Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelse. 12 Husorden Stk. 1: Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, husdyrhold, benyttelse af og ophold på fælles anlæg m.v. Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan dog kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død. 13 Overdragelse Stk. 1: Ønsker en andelshaver at fraflytte ejendommen, er han berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i 13.2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: Litra A: Personer, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. Litra B: Andelshavere i foreningen, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Litra C: Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Tilskrivning til ventelisten kan standses, når antallet af indtegnede svarer til antallet af boliger i ejendommen. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte, at de indtegnede hver 3. måned skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers kan slettes. Pris Stk. 1: Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter 14. stk 2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier: 14 Litra A: Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelenes pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. 4

5 Litra B: Værdien af forbedringer ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Der foretages afskrivning efter gældende regler i foreningens afskrivningskatalog. Litra C: Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. Litra D: Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig mangelfuld beregnes prisnedslag under hensyn hertil. Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår. Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og vedligeholdelsesstand jf. Stk. 1, litra B, C og D, foretages af foreningens sædvanlige vurderingsmand, og udgifter hertil betales af fraflyttende andelshaver. 15 Fremgangsmåde Stk. 1: Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsrapport og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf. Stk. 5: Stk. 6: Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender samt for mangeludbedring og for refusion af udgifter til bestyrelsens og/eller administrators arbejde ved afregning til pant- og udlægshavere og ved tvangssalg eller tvangsaktion, udbetaler resten først til eventuel indfrielse af lån, som andelsboligforeningen i henhold til loven har garanteret/kautioneret for og dernæst til eventuelle pant- og udlægshavere og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen kan forlange overdragelsessummen indbetalt direkte til administrator. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for dennes forpligtigelser, f.eks. efterbetaling af varmeudgifter o.lign. Snarest muligt inden 14 dage efter erhververens overtagelsesdag af boligen skal denne gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Bestyrelsen besigtiger lejligheden og fastsætter, hvad der skal foretages. Efter udført arbejde, skal udgiften dækkes ved modregning i det beløb, der tilkommer det fratrædende medlem. 5

6 Sammenlægning Stk. 1: Det er kun muligt at sammenlægge lejligheder i samme opgang og på samme etage. 16 Stk. 5: Stk. 6: Sammenlægning skal udføres i overensstemmelse med de på generalforsamlingen vedtagne Regler for sammenlægning af lejligheder. Alle påtænkte forandringer skal godkendes af Bestyrelsen inden ansøgning indsendes til Københavns Kommune og sammenlægning påbegyndes. Mens sammenlægningen pågår dispenseres fra 3, stk. 4, således at andelshaver i en kortere periode kan eje 2 lejligheder. Det påhviler andelshaver at indhente samtlige nødvendige tilladelser fra myndighederne samt afholde samtlige udgifter i forbindelse med sammenlægningen. En sammenlagt lejlighed udgør én andel. Garanti for lån Stk. 1: Foreningen kan efter den 31. januar 2005 ikke yde garanti eller anden form for sikkerhed for en andelshavers lån Ubenyttede boliger Stk. 1: Har en andelshaver ikke, inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. Dødsfald Stk. 1: I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. 19 Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge Litra A: Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 1 år. Litra B: Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 1 år. Litra C: Afdødes børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen. Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder tilsvarende anvendelse. 6

7 Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i Samlivsophævelse Stk. 1: Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen. Ved ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til 19 stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Opsigelse Stk. 1: En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i om overførsel af andelen. 21 Eksklusion Stk. 1: I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen: 22 Litra A: Såfremt en andelshaver senest 3 hverdage efter modtagelse af påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art. Litra B: Såfremt en andelshaver senest 3 hverdage efter modtagelse af påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti. Litra C: Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. 9. Litra D: Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere, herunder overtrædelse af vedtægter og lovlige generalforsamlingsbeslutninger. Litra E: Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen. Litra F: Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet. Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i 17. 7

8 Ledige boliger Stk. 1: I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter 17, 18 eller 21, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver gå frem efter reglerne i 13.2 B og C. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen. 23 Generalforsamling Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 24 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Bestyrelsens beretning. 4) Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. 5) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 6) Forslag. 7) Valg. 8) Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. En ekstraordinær generalforsamling er kun gyldig såfremt ¾ af de, der krævede en indkaldelse er tilstede. Indkaldelse m.v. Stk. 1: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 21 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. 25 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. 8

9 Stk. 5: Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt. 26 Flertal Stk. 1: Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret. Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 25%, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der overstiger 25% af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 3/4 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 3/4 af ja og nej stemmer for forslaget, kan bestyrelsen i forening med administrator beslutte, at forslaget sendes til urafstemning i foreningen blandt andelshaverne, og derved kan da forslaget endeligt vedtages med et simpelt flertal af ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er afgivet. Ændring af vedtægternes 5, stk. 2, kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaverne hæfter personligt. Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. 27 Dirigent m.v. Stk. 1: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstilles andelshaverne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelse Stk. 1: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 28 Bestyrelses- Stk. 1: Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2-4 øvrige bestyrelsesmedlemmer medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. 29 Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. 9

10 Stk. 5: Stk. 6: Stk. 7: De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen vælger desuden for to år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges een person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. 30 Stk. 1: Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af hele bestyrelsen. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. Tegningsret Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. 31 Ved pantsætning af fast ejendom påkræves yderligere underskrift af administrator, og salg af fast ejendom kan kun ske efter vedtagelse på foreningens generalforsamling og med bestyrelsens såvel som administrators underskrift. 32 Administration Stk. 1: Bestyrelsen kan vælge en advokat til som administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning, og kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser. Såfremt bestyrelsen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i nærværende stk. 3 og 4 finder da anvendelse. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut eller i Girobank, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, 10

11 skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto. Stk. 5: Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføring, opkrævning af boligafgift, varetagelse af lønningsregnskab og udbetaling af faste (periodiske) betalinger, til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for bogholderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske udbetalinger. Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars og besvigelsesforsikring. Forsikringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsrapporten. Revision Stk. 1: Bestyrelsen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol Stk. 1: Den reviderede, af revisor underskrevne årsrapport samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Regnskab Stk. 1: Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er perioden 1. august til 31. juli. 35 I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. 14. Forslaget anføres som note til regnskabet. Som note til regnskabet oplyses den oprindelige sum af de garantier, der er givet i henhold til lovgivningen før den 1. februar Opløsning Stk. 1: Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. 36 Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse. 11

12 Således vedtaget efter foreningens urafstemning den 13. december Bestyrelsen: Formand Tommy Bidstrup Maria Rasmussen Kasserer Joan Kramer Næstformand Otto Kirk Sekretær Stig K. Petersen 12

13 Revisionsoversigt Udfærdiget Nye og mere tidssvarende vedtægter for AB Brynhilde Behandlet på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2005 og vedtaget ved urafstemning den 17. maj Beskrivelse: Disse nye vedtægter erstatter foreningens tidligere vedtægter. Revision Ændring af vedtægternes 3, Stk. 5 Behandlet på ordinær generalforsamling den 6. november 2007 og vedtaget ved urafstemning den 6. januar Beskrivelse: Revision Beskrivelse: Følgende tekst tilføjes i 3, Stk. 5 efter sidste punktum: Når den sidste lejebolig bliver ledig, bestemmer bestyrelsen, om den skal overdrages til en person, der optages som andelshaver, eller den fortsat skal være udlejet. Ændring af afskrivningsreglerne Behandlet på ordinær generalforsamling den 4. november 2008 og vedtaget ved urafstemning den 20. januar Denne ændring indfører nye regler for afskrivning af forbedringer jf. nyt regelsæt afskrivningskatalog for AB Brynhilde. Reglerne indføres i AB Brynhilde ved ændring af 14, Stk. 1, Litra B og 14, Stk. 3 som beskrevet herunder: 14, Stk. 1, Litra B ændres fra: Værdien af forbedringer ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Der foretages lineær afskrivning over 10 år. til: Værdien af forbedringer ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Der foretages afskrivning efter gældende regler i foreningens afskrivningskatalog. 14, Stk. 3 ændres fra: Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. til: Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og vedligeholdelsesstand jf. Stk. 1, litra B, C og D, foretages af foreningens sædvanlige vurderingsmand, og udgifter hertil betales af fraflyttende andelshaver. Revision Beskrivelse: Indførelse af regler for sammenlægning af lejligheder Behandlet på ordinær generalforsamling den 1. november 2011 og vedtaget ved urafstemning den 13. december Denne ændring indfører regler for sammenlægning af 2 lejligheder til én jf. nyt regelsæt Regler for sammenlægning af lejligheder. Reglerne indføres i AB Brynhilde ved ny 16. Eksisterende 16 og efterfølgende paragraffer øges med et nummer, således at eksisterende 16 bliver til 17 og 17 bliver til 18 etc. Ny 16 er beskrevet herunder: 16 Sammenlægning Stk. 1: Det er kun muligt at sammenlægge lejligheder i samme opgang og på samme etage. Sammenlægning skal udføres i overensstemmelse med de på generalforsamlingen vedtagne Regler for sammenlægning af lejligheder. 13

14 Alle påtænkte forandringer skal godkendes af Bestyrelsen inden ansøgning indsendes til Københavns Kommune og sammenlægning påbegyndes. Mens sammenlægningen pågår dispenseres fra 3, stk. 4, således at andelshaver i en kortere periode kan eje 2 lejligheder. Stk. 5: Det påhviler andelshaver at indhente samtlige nødvendige tilladelser fra myndighederne samt afholde samtlige udgifter i forbindelse med sammenlægningen. Stk. 6: En sammenlagt lejlighed udgør én andel. 14

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER VED TOFTEN ANDELSBOLIGFORENINGEN MUNKEBO. for

VEDTÆGTER VED TOFTEN ANDELSBOLIGFORENINGEN MUNKEBO. for VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN VED TOFTEN MUNKEBO INDHOLDSFORTEGNELSE: S 1 Navn og hjemsted S 2 Formål S 3 Medlemmer S 4 Indskud S 5 Hæftelse S 6 Andel S 7 Boligaftale S 8 Boligafgift S 9 Vedligeholdelse

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3.

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3. Foreningens navn og hjemsted: VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $r. Forenin gens navn er Andelsboli gforeningen Turegården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere