SOGNENYT SOMMER 2008 HORNSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNENYT SOMMER 2008 HORNSTRUP"

Transkript

1 SOGNENYT SOMMER 2008 HORNSTRUP

2 Denne morgens mulighed Overskriften fortæller om en smuk, klar, sollys morgen i maj lige før Pinse, hvor det danske vejr fik os til at føle, at det var sommer. Bøgetræerne var sprunget ud og plænen groede ivrigt, så det duftede lysegrønt af græs, mens frugttræer og de japanske kirsebærtræer satte et let slør op mod den blå himmel. Alt åndede fred en sådan morgen, før byen og mennesker var vågnet. Det, der var mørkt ved sengetid, var nu lyst og havde sin egen lethed. Bekymringer og svære overvejelser blev vendt til mod og kræfter, lyst til at tage fat på en ny dag - denne morgens mulighed! Overskriften peger på en sang skrevet af Johannes Møllehave: Denne morgens mulighed. Vi har luft i vore lunger. Hænder, øjne, ører, tunger, levende og glade unger. Denne morgens mulighed. Denne morgens kærlighed. Frugter af den fryd vi så`de, alt blev givet os af nåde. Her er svar på livets gåde. Denne morgens kærlighed. Denne morgens munterhed. Her hvor nattens mørke brydes her hvor lysets skaber lydes, se hvor muntert alting frydes. Denne morgens munterhed. Denne morgens mulighed. Hang du fast i glemte dage, i en fortid, som kan nage, alt blir givet nyt tilbage. Denne morgens mulighed. Det er en lovsang til livet og kærligheden. Livet med hele vores krop og alle vore sanser fyldt med glæde, sådan som især børnene kan minde os om med deres umiddelbarhed og tillid til dette liv. Disse børn er en frugt af menneskers kærlighed til hinanden, et tegn på ægte samhørighed. Den kærlighed, som kun kan leve, ved at blive givet videre til andre også på denne dag. Enhver kærlighed har sin rod i den himmelske kærlighed, som er ufattelig og uden grænser. Guds kærlighed er betingelsesløs. Den kræver ikke særlige forudsætninger eller et vellykket liv. Den er en gave, en nåde hver morgen. Her er svar på livets gåde ikke et fornuftsmæssigt svar, et logisk svar, men et guddommeligt, livgivende svar på alt det, vi ikke kan fatte, og som vi kun kan tage imod med tak. Der blive lys, sagde Gud. Og der blev lys! Sådan fortælles der om Skabelsen på Bibelens første blade. Mørket brydes af lyset, sådan som det også skete Påskemorgen i opstandelsens lys, og som vi oplever det hver morgen ved en ny dags begyndelse. Skabningen adlyder sin Skaber ved at leve i fryd og munterhed på trods af livets genvordigheder. Alvoren understreges måske netop af den dybe glæde. Glæden ved det daglige liv og livet med hinanden. Glæden ved det liv, som kan blive helt nyt, når Gud sætter en streg over din og min fortid og giver os sin fulde tilgivelse. Gud er, at der er mulighed. Denne morgens mulighed. Sigrid Horsholt Pedersen (Højskolesangbogen nr. 26) 2

3 Valg til menighedsråd 11. november Også dit valg Der skal i år vælges nye medlemmer til menighedsrådet i Hornstrup sogn. Sognet er lille, og det betyder, at det er meget vigtigt, vi står sammen om kirken, gudstjenesterne, og alle de arrangementer der tilbydes. Folkekirken er den største kulturinstitution i Danmark; derfor mener jeg, det er meget vigtigt, vi engagerer os i menighedsrådene. Arbejdet i Rådet giver stor indsigt og glæde ved at se, at tingene kan lade sig gøre. I min tid (8 år) har vi fået renoveret kirken, og vi får bygget ny præstegård. Det er det materielle. I provstiet har vi fået Kirke- Skole-samarbejdet op at stå (jeg er i bestyrelsen for menighedsrådsforenigen, som har arbejdet for dette projekt). Der er blevet ansat en ungdomspræst, som især skal tage hånd om de unge i provstiet. Det er 3 år siden, projektet blev startet op, og jeg synes, det er fantastisk, vi er nået så langt. Vi skal have orienteringsmøde tirsdag den 4. september i Hornstrupcentret; det er denne aften, vi opstiller kandidater, og hvis vi kan blive enige om 1 liste, får vi fredsvalg. Hvem vil gøre en indsats i rådet? Eller sagt på en anden måde, hvem kunne I tænke jer, der sad i rådet? Derfor er det meget vigtigt, at I møder op denne aften. Vi i menighedsrådet vil lægge op til en dialog omkring sognet og hvad I mener og tror, der kan gøres bedre. Kirsten Palmelund Jensen Af Kirsten Palmelund Jensen 3

4 Gospelkoncert 6. april 2008 Høstgudstjenesten Sognevandring 23. augaust 2007 Frokost efter høstgudstjenesten Sogneudflugt 1. maj

5 AKTIVITETER i HORNSTRUP SOGN 2008 Tirsdag d. 10. juni kl : Friluftsgudstjeneste på plænen bag Sognegården. En gudstjeneste i det fri med sang, musik og fuglesang. Fløjtenist Pernille Böser medvirker. Medbring gerne et tæppe eller en klapstol og din egen kaffekurv, som nydes sammen efter gudstjenesten. Måske tænder vi et bål og synger sammen. Hvis regnen siler ned, går vi over i kirken til gudstjeneste og drikker kaffen indendøre. Tirsdag d. 26. august kl : Travetur i sognet. Den sidste vandring vestpå til Gammelmarksvej og Mølleby med udlagte depoter og fortælling. Da der forestår ekspropriering af flere huse, gårde og jorder i forbindelse med vejomlægning og industri, vil det være interessant at trave turen og høre om sognets ændring og betydningen af det. Start og slut: I Sognegården. Torsdag d. 4. september kl : I Hornstrup-Centret: En aften for alle i Hornstrup Sogn. Et orienterende møde forud for menighedsrådsvalget i november. Oplæg v. chefredaktør ved Vejle Amts Folkeblad, Arne Mariager der er en interessant og provokerende skribent, oplægsholder og debattør. Kom og lyt og tag aktivt del i debatten i dit sogn! Gamle gårde i Sognet: Taagkjærgaard Denne Gaard beboedes i 1787 af Fæstebonden Niels Mikkelsen, da 35 Aar gammel; hans Hustru var Maren Jensdatter, 39 Aar, der var gift 2. gang. De havde ingen Børn; men i Hjemmet var to fremmede antagne Børn: Mads Lauesen (12) og Laus Knudsen (10). Et Par Aar senere fødes Datteren Kirsten Nielsdatter. Niels Mikkelsen køber i 1798 Fæstegaarden fra Grundet for 1340 Rdl., hvoraf han laante 900 Rdl. i Den alm. Enkekasse. Efter Niels Mikkelsens Død ved Juletid 1830 ægtede Datteren Niels Clausen, en Søn af Gaardejer Claus Sørensen i Hornstrup. Vi ser ham tjenende i Gaarden i 1801 som en 25-aarig ung mand. Niels Clausen blev en vellidt Mand, der bla. vælges til Fattigforstander. Der kom ingen Børn i Ægteskabet; derfor sælges Gaarden i 1841 til Christen Christensen Hougaard fra Grejs, født Hans Hustru var den noget yngre Kirsten Nielsdatter, født Niels Clausen døde som Aftægtsmand i 1852, hans Hustru Kirsten i De ny Folk fik flere Børn, hvoraf Sønnen Niels Christensen Hougaard i 1869 overtager Gaarden. Hans Hustru var Sofhie Rasmussen fra Sandvad. De fik i alt 15 Børn. Sønnen Rasmus Hougaard faar først Gaarden i Forpagtning, men køber den senere. Ved hans Død i 1926 beholdt hans Enke (Marie Wallentin) Gaarden, som hun endnu i 1949 har i Eje; men den er bortforpagtet til Sønnen Georg Hougaard. Fortsættes på næste side... 5

6 En Udmark paa ca. 8 Td. Land, kaldet Solballe, blev frasolgt Gaarden i Niels Clausens Tid. Hornstrup Sogns Historie 1949 v/marius Hansen Vejle Amts Folkeblads nekrolog over Georg Hovgaard 1967: En af egnens kendte mænd, gdr. Georg Hovgaard, Hornstrup by, er efter længere tids svigtende helbred og flere sygehusophold afgået ved døden, kun 57 år. Georg Hovgaard var født og opvokset i Hornstrup. Han har altid været ved landbruget og mest hjemme på sine forældres gård i Hornstrup. Et år var han på en gård i Ravning, og en vinter var han på højskole. I 1933 blev han gift med Esther Valdemar, hvis forældre også boede i Hornstrup. Han overtog da sin fødegård, først som forpagter, og siden som ejer.. En halv snes år senere slog han sig på handelen med kreaturer og grise, og efterhånden forsynede han en stor del af egnens landmænd med smågrise. Georg Hovgaard var munter og venlig i sit væsen, og var afholdt af de mange mennesker, han kom i forbindelse med. Han har haft flere tillidshverv, bl.a. været formand for kontrolforeningen, i bestyrelsen for forsamlingshuset og taksationsmand i hesteforsikringen. På grund af sit svigtende helbred, havde Georg Hovgaard bortforpagtet sin jord, men han og hans hustru boede stadig på gården. Han var fjerde generation, som havde gården. Der er i ægteskabet fire døtre, som alle er gift, men ingen af dem med landmænd, så måske vil den gamle slægtsgård med tiden gå over til fremmede. Georg Hovgaard var ejer af Taagkjærgaard fra Enken Esther Hovgaard beholdt ejendommen til 1972 og solgte da til datteren Aase og svigersønnen Karl Ove Clausen. De fik 3 sønner, men ingen ville overtage gården købte Bente og Lars Olesen Taagkjærgaard, som har adressen Gl. Hornstrupvej 100. De overtog da igen jorden til drift. Senere er der opført 2 maskinhuse, det ene med stald til deres 4 heste. Bente er sygeplejerske og Lars er bestyrer af marinebutikken i Horsens. De har 2 børn: Sofie på 20 år og Kristian på 18. Den gamle kirkesti går over Taagkjærgaards jorder. Bent-Jacques Hansen 6

7 HVAD GØR MAN? FØDSEL meldes senest 14 dage efter på den udleverede fødselsanmeldelse til Kirkekontoret i Hornstrup Sognegård. Forældrenes dåbsattester og vielsesattest eller en omsorgs- og ansvarserklæring vedlægges. DÅB aftales ved henvendelse til præsten, som mødes med forældrene ca. en uges tid før dåben. Barnets navn oplyses samt navn og adr. på mindst 2 og højst 5 faddere. NAVNGIVELSE sker ved henvendelse til Kirkekontoret senest 1/2 år efter fødslen. NAVNEÆNDRING sker ved henv. til kirkekontoret eller på BRYLLUP/VIELSE aftales med præsten i god tid. Prøvelsesattest udstedes på borgmesterkontoret i bopælskommunen (her medbringes begges dåbsattester og evt. skilsmissepapirer). Før vielsen finder en samtale med præsten sted vedr. ritual, salmer mm. DØDSFALD anmeldes senest 2 dage efter til præsten i bopælssognet. Der aftales tidspunkt for begravelse/bisættelse og en samtale med præsten. Graveren kontaktes vedr. gravsted. HORNSTRUP SOGN I perioden 1. februar 30. april: 14 gudstjenester 359 kirkegængere 140 altergæster 1 dåb 1 bryllup Præstens sommerferie Jeg holder ferie uge 26 og 27, hvor sognepræst Tove Bjørn Jensen (tlf ) har vagten, og i uge 31 og 32, hvor sognepræst Henrik Skoven (tlf ) har vagt. Henv. vedr. attester, navneændring, ønske om kirkelig handling mv. kan ske til Nørremarkskirkens Kontor (tlf lokal 10) hverdage ml. 10 og 13, torsdag også God Sommer! Sigrid Horsholt Pedersen Gudstjenestetider Fra 1. september 2008 ændres gudstjenestetiderne for morgentjenester i Hornstrup Sogn til kl og kl Forhåbentlig kan det gøre det hele mere regelmæssigt, og det bliver lettere at få afløsning udefra. Menighedsrådet SOGNENYT Hornstrup sogn 6. årg. nr. 2 Udg. af Hornstrup menighedsråd. er blevet væsenligt forandret. Hjemmesiden sættes op af Frank Petersen, som også er kirkesanger i Hornstrup Sogn. Han modtager gerne reaktioner på siden: Mangler du oplysninger der? Har du gode forslag? Alt modtages med tak! Bladudvalg: Bent Jacques Hansen, Hanne Kold Jørgensen, Søren Karstoft Pedersen, Sigrid Horsholt Pedersen (ansv. red.) Dead-line for næste nr.: 21. juli Sats & print: Produktionsskolen Datariet, Phillip Nielsen & Mathias Enevoldsen Færdiggørelse: Trekantens Lyntryk, Vejle. 7

8 GUDSTJENESTER JUNI 1. juni kl SHP 2. s.e. trin. Kirkekaffe 8. j uni Ingen 10. juni kl SHP (se s. 5) Friluftsgudstjeneste 15. juni kl SHP 4. s.e. trin. 22. juni kl SHP 5. s.e. trin. 29. juni kl TBJ 6. s.e. trin. JULI 6. juli kl ALC 7. s.e.trin. 13. juli kl SHP 8. s.e. trin. 20. juli kl SHP 9. s.e. trin. 27. juli kl HS 10. s.e. trin. AUGUST 3. aug. kl HS 11. s.e.trin. 10. aug. kl TBJ 12. s.e. trin. 17. aug. kl SHP 13. s.e. trin. 24. aug. kl SHP 14. s.e. trin. 31. aug. kl TBJ 15. s.e. trin. SEPTEMBER 7. sept. kl SHP 16. s.e. trin. Kirkekaffe TBJ = Tove Bjørn Jensen ALC = Anette Lyster-Clausen HS = Henrik Skoven SHP = Sigrid Horsholt Pedersen ADRESSER Hornstrup Kirkekontor Kirkebyvej 62, 7100 Vejle Tlf Tirsdag 17-18, torsdag eller efter aftale. Hjemmeside: Sognepræst Sigrid Horsholt Pedersen Spurvevej 16, 7100 Vejle Privat tlf Graver Aage Bo Sørensen Graverkontor tlf Viborgvej 123, 7100 Vejle Privat tlf Organist Anette Quorning Frederiksberg Allé 11, Hatting 8700 Horsens Tlf Kirkesanger Frank Petersen Fuglebakken 3, 7120 Vejle Ø Tlf Menighedsrådet: Formand Christen A. Olesen Fidalvej 15, 7100 Vejle Tlf Kirkeværge Søren Karstoft Pedersen Møllebyvej 15, 7100 Vejle Tlf Kasserer Preben Hansen Horsensvej 553, 7120 Vejle Ø Tlf

SOGNENYT SOMMER 2010 HORNSTRUP

SOGNENYT SOMMER 2010 HORNSTRUP SOGNENYT SOMMER 2010 HORNSTRUP Konfirmander hygger gerne med Jesus Forleden var en overskrift i Ugeavisen Malene fryser gerne for Jesus. Og der stod videre: Hvis man tror nok, så går man gerne i det kolde

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2007/08 HORNSTRUP Adventstid Adventstiden er fuld af forventning og forberedelse. Vi venter på julen, og derfor forbereder vi os til den på en eller anden måde. Det er en gentagelse, år

Læs mere

SOGNENYT HORNSTRUP. Hornstrup Forsamlingshus. 100 år d. 14. september

SOGNENYT HORNSTRUP. Hornstrup Forsamlingshus. 100 år d. 14. september SOGNENYT Hornstrup Forsamlingshus 100 år d. 14. september efterår 2011 HORNSTRUP Lad de små børn komme... Hver gang vi holder dåb i kirken, høres Jesu ord: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP Lys i mørket Da man i begyndelsen af det 4. århundrede begyndte at fejre Jesu fødsel midt i vintermørket, var det som en modfest til en romersk fest for den uovervindelige

Læs mere

For Skibsted - Lyngby - Terndrup

For Skibsted - Lyngby - Terndrup Kirkebladet For Skibsted - Lyngby - Terndrup Konfirmation i Terndrup Kirke den 19. april, hvor konfirmander, forældre og bedsteforældre nød det det dejlige solskinsvejr. Nr. 3 juni - juli - august 2015

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

For Skibsted - Lyngby - Terndrup

For Skibsted - Lyngby - Terndrup Kirkebladet For Skibsted - Lyngby - Terndrup I strålende solskin blev Margit Nørregaard Lauridsen indsat i pastoratets tre kirker den 4. januar 2015. Fra indsættelsen i Terndrup Kirke ses her fra venstre

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Marts april maj 2015 Indhold Der er to sprog i verden side 3 Fangekoret i Sdr.Vissing Kirke side 5 Gudstjenester side 6 Kirkelige arrangementer side 8 Nyt fra sognet

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 Spillemandsmessen søndag d. 15. juni 2014 ved Østerby kirke LÆS BL.A. OM: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn Syng solen

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 76. ÅRGANG NØRRE AABY September 2013 Konfirmationstale 2013 Kærligheden er alfa og omega, ja kærligheden er det vigtigste. Men hvad er kærlighed? Paulus formulerer det

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Side 5: Filmklub på Søndag: den 5. Januar kl. 15.00 Grusomme Mig 2 Kirkenyt Gudstjenester 2 Hellig tre kongers Gudstjeneste 4 Om Børnejulegudstjenesten 11 Kursus

Læs mere