Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00"

Transkript

1 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg af referent. b. Valg af stemmetæller. c. Godkendelse af dagsorden Pkt. 2. Bestyrelsens beretning 2014/2015 Pkt. 3. Aflæggelse af regnskab for år 2013/2014 Pkt. 4. Behandling af budget for 2015/2016 Pkt. 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og interessenterne. Pkt. 6. Valg til bestyrelsen og suppleanter. a. Bestyrelsesmedlem for 2 år Erling Gudmandsen (genopstiller ikke) b. Bestyrelsesmedlem for 2 år Benni Agger (genopstiller) c. Bestyrelsesmedlem for 2 år Bente Beck Jensen (genopstiller) d. Suppleant for 2 år e. Suppleant for 1 år Niels Peter Malberg (genopstiller ikke) Pkt. 7. Valg af revisorer. a. Revisor for 1. år. Revi-Huset, (genopstiller) b. Intern revisor for 1. år. Torben Andersen, (genopstiller) Pkt.8. Eventuelt: Forslag som ønskes behandlet under pkt. 5 skal afleveres til formanden eller et andet bestyrelsesmedlem, senest 5 dage før generalforsamlingen. Der vedlægges endvidere: Beretning for år 2013/2014 Regnskab for år 2013/2014 samt Budget for 2015/16 Bilagene ligger til gennemsyn en ½ time før generalforsamlingen Med venlig hilsen Benni Agger Vel mødt til den årlige generalforsamling

2 Dale Korsvej Vandværk I/S Bestyrelsens beretning 2014/15 Bestyrelsen konstituerede sig d. 27 maj 2014, hvor suppleant Carsten Carstensen indtrådte som bestyrelses medlem, da tidligere formand Hans Jensen valgte at stoppe kort efter generalforsamlingen d. 13 maj, I den forløbne periode har der været følgende udfordringer: 1. Ledningsnettet har været overgravet en del gange i forbindelse med kloakering på Dalevænget. Dette er dog hurtigt blevet udbedret. Entreprenøren for kloakering har stået for omkostningen til udbedring af skader påført på vandledningsnettet. 2. Vandværket fungerer optimalt, og der har der ikke været nævneværdige nedbrud. Vi havde en nedbrud i januar 2015, hvor en kontraventil var årsagen. Nedbrud kunne have været undgået hvis den daglige ledelse havde direkte adgang til data. Den nye bestyrelse forventes, at indhente tilbud på fremtidig etablering. Vi har indgået aftale med Helsingør Forsyning. De benytter nu vores årlige elektroniske aflæsning til opgørelse af vandafledningsbidrag til de interessenter, som har kloakering. Denne aflæsning foregår i starten af nyt kalender år af bestyrelsesmedlemmer. Nævnte information deles på med de interessenter, som har oplyst deres adresse på vores hjemmeside eller direkte til bestyrelsen. Vi opfordrer alle, som ikke har oplyst adresse til os endnu, om at gøre det. Den årlige aflæsning, som inberettes til Helsingør forsyning bliver kun delt med de interessenter, hvor vi har en adresse, som er aktiv. Vi kan herved spare udgifter ved at du oplyser adresse samt den tid som benyttes til at pakke breve til udsendelse og til indkaldelse til generalforsamling plus udsendelse af referat. Som tidligere år, opfordres du til at lukke for vandet i målerbrønden, når huset ikke er beboet i kortere elle længere perioder. Du bedes sikre, at målerbrønden ligger frit tilgængelig og at holde den tømt for vand, jord og sten m.v. På hjemmesiden finder du blanket til oplysing om din adresse, samt oversigt med information om dit vandforbrug. Bestyrelsen takker for den periode, som er gået. Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen Bente Beck Jensen, formand

3 REVI-HUSET Bøgeskovvej Kvistgård Telefon: Telefax: Birgitte: Bjarne: Jesper: DALE KORSVEJ VANDVÆRK I/S CVR.NR.: AGGERBOGÅRDSVEJ TIKØB ÅRSRAPPORT FOR 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning 3 Side Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse for periode til Balance

4 LEDELSESBERETNING Interessentskabets opgave er at levere vand til interessenterne og drive ledningsnettet. Interessentskabets økonomi er baseret på, at interessentskabets medlemmer dækker foreningens omkostninger efter budget. Årets resultat viser et overskud på kr efter henlæggelser og en egenkapital på kr Resultatet anses for tilfredsstillende. Interessentskabets økonomi forventes at forløbe efter budgettet i 2014/2015. Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb. BESTYRELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013/2014 for Dale Korsvej Vandværk I/S Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til interessenter i Dale Korsvej Vandværk I/S. Vi har revideret årsregnskabet for Dale Korsvej Vandværk I/S for regnskabsåret 1. oktober september 2014 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for, at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er, at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på, at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for, at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen valgte anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

6 Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger om andre forhold i regnskabet Budgetterne for 2013/2014 er ikke omfattet af revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen: Ledelsen har ansvaret for, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Kvistgård den 14 / BBJØRNILD REGNSKAB

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for 2013/2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, dog er der anvendt undtagelser jf. loven, ligesom der er afvigelser, der er nødvendiggjort af regnskabsaflæggelsen for et vandværk etableret som et I/S. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen Vandafgifter fra medlemmer er vandafgifter, som vedrører regnskabsåret. Gebyrer er fra medlemmer for opkrævning m.m. Tilslutningsafgift er fra nye medlemmer. Finansieringsposter er indregnet med de beløb, som vedrører regnskabsåret. Udgifter er opdelt i henlæggelser, udgifter til vandværket og administration som afholdes i regnskabsåret. Balancen Likvide midler er indregnet til dagsværdi. Tilgodehavender er målt til nominel værdi. Uerholdelige fordringer er ikke medtaget. Gælden er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. RESULTATOPGØRELSE til Budget 2013/ / /2014 Vandafgifter og faste afgifter ilg.opgørelse Gebyrer Tilslutningsafgift Renteindtægter INDTÆGTER I ALT

8 RESULTATOPGØRELSE FORTSAT Budget UDGIFTER 2013/ / /2014 Henlæggelser Henlæggelser til nye vandmålere Henlæggelser til pumper og ledningsnet Henlæggelser i alt Vandværk Reparation og vedligeholdelse Elektricitet vandværk Ejendomsskatter Vandprøver og analyser Tilsyn instalationer Nye interessenter Anvendt hensættelse tidligere år Vandværk i alt Administration Navi Partner Kontingenter Kontorhold Forsikringer Generalforsamling Møder, diæter og kørsel Honorarer Advokat Revision og regnskabsassistance Tab på forbrugere Administration i alt UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT

9 BALANCE AKTIVER 2013/ /2013 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgode interessenter Tilgode grønne afgifter 0 0 Moms tilgode Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Saldo primo Årets resultat Saldo ultimo HENLÆGGELSER Nye vandmålere Pumper og ledningsnet anvendt i året Henlagt i alt Årets henlæggelser: Nye vandmålere Pumper og ledningsnet HENLÆGGELSER I ALT EGENKAPITAL I ALT GÆLD Skyldig interessenter, årsafregning Skyldige omkostninger Gæld i alt PASSIVER I ALT

10 DALE KORSVEJ VANDVÆRK I/S. BUDGET ÅR Ex. moms Indtægter: M³ KR / 15 M³ KR / 16 Fast afgift pr. parcel parcel x KR , ,00 Vandforbrug (skønnet) M³ x KR , , , ,00 Restancer 0 0 Nyt Anlægsbidrag 0 0 Nye Interessenter 0 0 Indtægter I alt: , ,00 Henlæggelser nye vandmålere M³ x KR , , , ,00 Henlæggelser til bl.a. pumper & ledningsnet , , , ,00 Henlæggelser I alt: År , ,00 Udgifter: Vandværk: (bygninger) 6.000, ,00 Reparation og Vedligeholdelse , ,00 El , ,00 Ejendomsskatter , ,00 Vandprøver og analyser , ,00 Tilsyn af div. Installationer , ,00 Nye Interessenter 0 0 Udgifter vandværk I alt: , ,00 Administration: Navi Partner , ,00 Kontingenter , ,00 Kontorhold, tryksager og div. Inventar 9.000, ,00 Forsikringer 5.500, ,00 Generalforsamling 3.000, ,00 Møder, Diæter og Kørsel 9.000, ,00 Honorar 8.000, ,00 Juridisk assistance 2.000, ,00 Revision og Regnskabsassistance , ,00 Tab på forbrugere 1.000, ,00 Administration I alt: , ,00 Udgifter I alt: , ,00 Opgradering af vandværks overvågning system ,00 Årets resultat: , ,00 Henlæggelser I alt: År , ,00 Årets overskud: 450, ,00

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Amstrup Ege Vandværk c/o Per Højgaard Andersen Alrøvej 124 8300 Odder

Amstrup Ege Vandværk c/o Per Højgaard Andersen Alrøvej 124 8300 Odder c/o Per Højgaard Andersen Alrøvej 124 8300 Odder CVR-nummer 30038754 Årsregnskab 2006 Partnere: Sonja Hartmeier Bo Pode, HD Registrerede revisorer FRR ND REVISION ODDER registreret revisionsinteressentskab

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere