Niels Bølling Fuldmægtig. April 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Bølling Fuldmægtig. April 2013"

Transkript

1 Niels Bølling Fuldmægtig April 2013

2 Præsentation Niels Bølling, Naturstyrelsen Naturplanlægning, naturprojekter og skov

3 Temaer Hvorfor regler om forbud mod handel med ulovligt fældet træ? EU regulering af handel med træ Dansk lovgivning Due Diligence Spørgsmål! Afrunding

4 Hvorfor regler om forbud mod handel med ulovligt fældet træ? Kampen for lovligt og bæredygtigt træ regulering af handel 20 års indsats hvad er resultatet? Øget pres på verdens skove ulovlig skovhugst, fødevareproduktion, minedrift, bioenergi m.m. Korruption, manglende klart ejerskab, ringe indkøbs- og forbrugerpres for lovligt og bæredygtigt træ.

5 Baggrund EU vedtog i 2003 en Handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet: Formålet var at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ Midler til at nå målet inkluderer i dag bl.a: FLEGT-licensordningen, som er en importregulering ift. Partnerlande, hvor kun blåstemplet lovligt træ (dvs. træ med licens udstedt af partnerlandet) må importeres til EU fra partnerlande Generel EU-regulering (EUTR), som gør det strafbart at bringe ulovligt fældet træ i omsætning i EU og som påbyder operatører, der bringer træ i omsætning første gang i EU at indføre påpasselighedsordninger ( due dilligence ) og alle efterfølgende handelsled at holde styr på indkøb og videresalg (til kommercielt brug) Tilskyndelse til (og implementering af) nationale offentlige og private indkøbspolitikker, som fremmer indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

6 EU regulering af handel med træ EU - regulering af handel med ulovligt fældet træ EUTR FLEGT CITES LBA Tømmerforordninger (3 stk.) Licensordninger (2 stk.) Regulering (Washington konventionen) Legally Binding Agreement on forests in Europe

7 EU s tømmerlovgivning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 607/2012 om de nærmere regler for due diligence-ordningen samt hyppigheden og arten af det tilsyn med overvågningsorganer, der skal føres i henhold til Rådets og Europa- Parlamentets forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning, Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 363/2012 af 23. februar 2012 om procedureregler for anerkendelse og inddragelse af overvågningsorganer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning,

8 EU s tømmerlovgivning Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab Kommissionens forordning (EF) nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab Lov nr af 18. december 2012 om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ Bekendtgørelser nr. 168/169 af 18. februar 2013 om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ

9 EU s tømmerlovgivning Artikel 4, stk. 1 Omsætning af ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf er forbudt

10 EU s tømmerlovgivning Hvad tilføjer den danske lovgivning? EU-forordningerne med tilhørende implementeringsforordninger og delegerede retsakter gælder umiddelbart i Danmark og er direkte anvendelige. Det er i forordningerne de egentlige forpligtelser for virksomheder og overvågningsorganer er fastlagt. Den danske lovgivning (Lov nr af 18. december bekendtgørelse) har primært til formål at etablere det fornødne hjemmelsgrundlag for at administrere EU-reglerne og fastlægge bestemmelser om kontrol, sanktioner og strafferamme. Ingen nye danske regler for virksomheder og skovbrugere

11 EU s tømmerlovgivning f)»lovligt fældet«: fældet i overensstemmelse med hugstlandets gældende lovgivning g)»ulovligt fældet«: fældet i strid med hugstlandets gældende lovgivning h)»gældende lovgivning«: den lovgivning, der gælder i hugstlandet for følgende forhold: rettigheder til skovhugst inden for lovmæssigt offentliggjorte grænser betaling for rettigheder til hugst og for træ, herunder afgifter i forbindelse med skovhugst skovhugst, herunder miljø- og skovbrugslovgivning, herunder lovgivning vedrørende skovforvaltning og bevarelse af den biologiske mangfoldighed, som er i direkte tilknytning til skovhugst tredjeparters lovfæstede brugs- og ejendomsret, som skovhugsten påvirker, samt handel og told, i det omfang skovbrugssektoren er berørt.

12 EU s tømmerlovgivning Naturstyrelsens opgaver vedrørende FLEGT-licenser: Naturstyrelsen påser overholdelse af reglerne Naturstyrelsen og SKAT forestår verfikation af FLEGTlicensernes gyldighed FLEGT-licenser skal være modtaget i Naturstyrelsen senest 1 arbejdsdag før fortoldning FLEGT-licenser skal fremvises for SKAT ved fortoldning Vilkår for bødestraf Vilkår for fængelsstraf (ved forsætlig overtrædelse eller grov uagtsomhed) og rammen herfor (1 år) Regler for meddelelse af påbud og forbud Vejledning om Import af træ omfattet af FLEGT-licensordningen (er udgivet, fastlægger procedurer for fremsendelse af licenser til Naturstyrelsen og SKAT)

13 EU s tømmerlovgivning Naturstyrelsens opgaver vedrørende EUTR: Tømmerforordningen Forordning 995/2010 Art. 10 Føre kontrol med virksomheder og skovbrugere Art. 11 Dokumentation for tilsyn Art. 12 Samarbejde med erhverv, andre EUmedlemslande og Kommissionen Art. 13 Yde vejledning Art. 14 Sanktionere overtrædelser Art. 15 Rapportering til Kommissionen Overvågningsorganer Forordning 363/2012 Art. 5 Juridisk person Art. 6 Passende kompetencer Art. 7 Kapacitet til at udføre overvågningsorganers opgaver Art. 8 Ingen interessekonflikter Art. 9 Informerer Kommissionen om ændringer Art. 10 Rapportering til Kommissionen Overvågningsorganer Forordning 607/2012 Art. 2 Anvendelsen af due diligence system Art. 3 Oplysninger vedrørende virksomhedernes lagre Art. 4 Risikovurdering og begrænsning Art. 5 Virksomhedernes bogføring Art. 6 Hyppigheden og arten af tilsynet med overvågningsorganer Art. 7 Rapportering af tilsyn

14 EU s tømmerlovgivning Risikobaserede tilsyn Eksempelvis: Volumen Oprindelsesland For sene indbetalinger af skatter og afgifter Overtrædelser af arbejdsmiljøloven Markedsføring Tidligere afvigelser M.m.

15 EU s tømmerlovgivning Due Diligence Fornøden omhu Tilsyn som audit: Fortæl om Jeres system Vis hvordan det fungerer i praksis Lad os tage et check om det virker

16 Due diligence A way of thinking

17 Due diligence The HACCP principles HACCP is a systematic approach to the identification, evaluation, and control of food safety hazards based on the following seven principles: Principle 1: Conduct a hazard analysis. Principle 2: Determine the critical control points (CCPs). Principle 3: Establish critical limits. Principle 4: Establish monitoring procedures. Principle 5: Establish corrective actions. Principle 6: Establish verification procedures. Principle 7: Establish record-keeping and documentation procedures.

18 Due diligence Principle 1: Conduct a hazard analysis 995/Article 6, (b) Risk assessment procedures enabling the operator to analyse and evaluate the risk of illegally harvested timber or timber products derived from such timber being placed on the market 607/Article 5, 2 (c) In applying their due diligence system operators shall be able to demonstrate how the information gathered was checked against the risk criteria provided for in Article 6(1)(b) of Regulation (EU) No 995/2010, how a decision on risk mitigation measures was taken and how the operator determined the degree of risk

19 Due diligence Principle 2: Determine the critical control points (CCPs). Not comparable to EUTR. Critical control points are located at any step in the production where hazards can be either prevented, eliminated, or reduced to acceptable levels e.g. thermal processing, chilling, adjusting of ph. But Operators could set up critical control points/awareness in supply chains e.g.: outbreak of civil war, withdraw of certification from supplier, change in level of corruption, new NGO/newspaper information

20 Due diligence Principle 3: Establish critical limits 995/Article 6, (c) except where the risk identified in course of the risk assessment procedures referred to in point (b) is negligible, risk mitigation procedures which consist of a set of measures and procedures.. Operators should/could establish critical limits to determine when he believes that the risk is negligible. A critical limit could be the level of access to information from supplier, level of corruption in supplying country/region e.i.

21 Due diligence Principle 4: Establish monitoring procedures. Observations or measurements to assess whether a CCP is under control Difficult for operators. But! Possible weekly / monthly routine for screening internet information's of supplier/nation/region? Ask what is happening down the road?

22 Due diligence Principle 5: Establish corrective actions Not directly in EUTR but! Article 6, c). and which may include requiring additional information or documents and/or requiring third party verification. And in guidelines: verification ones year annually of suppliers certificate Indirectly: shift of supplier when risk changes

23 Due diligence Principle 6: Establish verification procedures. Article 4, 3) Each operator shall maintain and regularly evaluate the due diligence system which it uses,. M.O., DNA, isotope analysis, M.O., DNA, isotope analysis, third party verification, on the spot check, experts, consultants,..

24 Due diligence Principle 7: Establish record-keeping and documentation procedures. 995/Article 6, 607/Article 3. Record keeping. Need for justification of decisions of risk evaluation and risk mitigation

25 Due diligence En måde at tænke på Virksomhedsspecifikke, branchetilpassede, anvendelse af Overvågningsorganer, lær af eksisterende systemer m.m.» Der skal være opbakning fra ledelsen» Man kan med fordel danne et EUTR Team» Opstil et flowdiagram» Find de kritiske steder i hele processen og produktionskæden» Lav en risikovurdering og om nødvendigt en risikominimering» Ha styr på dokumenter og dokumentation» Indfør procedurer til verifikation af systemet» Indfør procedurer til håndtering af situationer, der kræver opfølgning» Sørg for løbende at holde øje med at systemet anvendes» Indfør evt. grænser for afvigelser, der kræver en reaktion

26 EU s tømmerlovgivning TAK Spørgsmål og kommentarer

27 EU s tømmerlovgivning Niels Bølling Fuldmægtig Naturplanlægning, naturprojekter og skov Dir tlf.: (+45) Haraldsgade 53 DK København Ø Tlf.: (+45)

EU forordning om ulovligt træ

EU forordning om ulovligt træ EU forordning om ulovligt træ Problemet Ulovlig Skovhugst Skovrydning & tab af resourcer Unfair konkurrence Tab af indtægter Social ustabilitet Organiseret kriminalitet Korruption Et omfattande problem

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor

Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveløsere: Thomas S. Kjærgaard Henrik Rasmussen Kandidatafhandling Vejleder: Niels Steenholdt Intern revisions anvendelighed for ekstern revisor Handelshøjskolen i Århus 2007

Læs mere

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller

Vejleder: John Wiingaard. Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller HD Hovedopgave Opgaveløser: Institut for regnskab Tina Lyngholm Rasmussen Vejleder: John Wiingaard Revision af varedebitorer, herunder gennemgang og vurdering af virksomhedens interne kontroller Handelshøjskolen

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

Revisors uafhængighed

Revisors uafhængighed Kandidatafhandling Cand.merc.aud Institut for Økonomi Revisors uafhængighed Forbud mod udførelse af ikke- revisionsydelser og krav om rotation af revisionsvirksomheden Forfatter: Mia Kahr Vejleder: Bent

Læs mere

Notat om forlig om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 som revideret den 10. juni 2011

Notat om forlig om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 som revideret den 10. juni 2011 Notat om forlig om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 som revideret den 10. juni 2011 Af Gerd Battrup, Institut for Grænseregionsforskning, Sønderborg Regeringen indgik

Læs mere

STANDARDER Udviklingssurvey no. 1 2013 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr

STANDARDER Udviklingssurvey no. 1 2013 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr STANDARDER Udviklingssurvey no. 1 2013 Fokus: Standarder for medicinsk udstyr Senior Teknologi Specialist Jørn Johansen, DELTA 1719.1.13 We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM DELTA DELTA

Læs mere

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Genanvendelse af hård PVC i Danmark Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Titel: Genanvendelse af hård PVC i Danmark Redaktion: Ole Kaysen og Kristoffer Gulmark Poulsen, Econet AS Anders Christian Schmidt, Force

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Ny revisionsbekendtgørelse i høring

Ny revisionsbekendtgørelse i høring Se vedlagte høringsliste 9. oktober 2014 Ref. hem/pdn J.nr. 10121-0019 Ny revisionsbekendtgørelse i høring Finanstilsynet sender hermed vedhæftede udkast til bekendtgørelse om revisionens gennemførelse

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) - egenkontrol og dokumentation

Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) - egenkontrol og dokumentation Opdateret udgave, april 2011 Færdig 1 Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) - egenkontrol og dokumentation Rapport med vejledning og forslag til initiativer fra Fødevarestyrelsen og danske erhvervsorganisationer

Læs mere

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Forfatter: Louise Rosgaard Birknow Vejleder: Hans Henrik Berthing Aalborg Universitet Kandidatafhandling - Juni 2014 Cand.merc.aud

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur. (fremsat af Kommissionen) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) GRØNBOG om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (fremsat af Kommissionen) DA DA GRØNBOG OM ET EUROPÆISK

Læs mere

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland UNDGÅ AFFALD S T O P S P I LD Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse Eksempler fra ind- og udland Undgå affald, stop spild nr. 04, 2014 Titel: Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse

Læs mere

Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten?

Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten? Forfatter: Søren Lean Madsen Vejleder: John Wiingaard Cand.merc.aud. Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten? Aarhus School of Business, Aarhus University Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling Høringssvar fra 92-gruppen 1 Forum for Bæredygtig og udvikling og Globalt Fokus 2 Folkelige organisationers udviklingssamarbejde vedr. Udkast til forslag til Lov

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning Kandidatspeciale Brian Jakobsen 7. marts 2014 Igangværende arbejder for fremmed regning Analyse af udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger for regnskabsaflægger i forbindelse med indregning og måling

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Oversættelse * side 1 af 16 [logo] KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Paris, 17. oktober 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Oversættelse * side 2 af 16 KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere