Kap. 6 Indtægtsregistrering indlæringsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kap. 6 Indtægtsregistrering indlæringsmål"

Transkript

1 Kap. 6 Indtægtsregistrering indlæringsmål 1. Forstå (a) de økonomiske konsekvenser af et regnskab og (b) hvilke forhold regnskabslæser skal være opmærksom på i relation til en virksomheds rapporterede indtjening (indtjeningens beskaffenhed). 2. Forstå de overvejelser der ligger bag valg af tidspunkt for indtægtsregistrering 3. Registrering og måling af indtægter og udgifter for forskellige typer af virksomheder. 4. Forstå og kunne anvende produktionskriteriet 5. Forstå de to metoder (direkte nedskr. vs. beregnet nedskr.) der anvendes ved nedskrivning på uerholdelige debitorer. 6. Kunne skelne mellem ordinære og ekstraordinære omk.

2 Økonomiske konsekvenser Hvem har regnskabsaflæggelsen økonomiske konsekvenser for? Långivere og investorer Virksomheden, dens ledelse og øvrige regnskabslæsere De der udformer reglerne (FASB, IASC, FSR)

3 Økonomiske konsekvenser Hvad kan de økonomiske konsekvenser være afledt af? Regnskab påvirkes af virksomhedens reelle forhold (fx dårligt resultat pga. faldende salg el. stigende omk.) => faldende kurser? Valg af regnskabsprincipper, fx ændring af værdiansættelsesprincipperne for et varelager => ændret indkøbspolitik (og dermed ændret skat?) Regnskab påvirkes af ændring i god regnskabsskik, fx krav om, at udviklingsomkostninger altid skal udgiftsføres, hvormed muligheden for aktivering bortfalder=>ændret adfærd? De konsekvenser ændringer i god regnskabsskik har for de organisationer, der udformer reglerne.

4 Quality of earnings Ledelsens mulighed for at påvirke resultatet i en given retning Eksempler: Valg af regnskabsprincipper, fx produktionskriteriet vs. faktureringskriteriet. Udøvelsen af skøn, fx forventet brugstid og dermed afskrivningsperioden for et anlægsaktiv. Timing af transaktioner i et forsøg på at styre indtægts/udgiftsregistreringen (vær opmærksom på resultatudjævning). Quality er et analytiker-begreb som ikke må oversættes med retvisende billede

5 Omsætning indtægtsførsel? Følgende kriterier skal være opfyldte: 1. Den kritiske begivenhed for at opnå omsætningen skal være indtruffet. 2. Beløbet, der skal indregnes, er rimeligt sikkert og kan opgøres/måles med en vis sikkerhed (målbar) Vigtigt at begge kriterier er opfyldte

6 Indtægtsregistering Betingelser for indtægtsregistrering: Optjeningen skal være gennemført Dvs. virksomheden skal have udført hele eller den væsentligste del af de ydelser den skal præstere eller - hvis den skal udføre fremtidige ydelser (f.eks. garantiomkostninger) er i stand til at lave et rimeligt skøn over omkostningerne ved at udføre disse. Indtægtens størrelse skal være kendt Dvs. virksomheden skal have modtaget kontanter, et tilgodehavende eller et aktiv, som kan opgøres med tilstrækkelig sikkerhed Efterfølgende modtagelse i kontanter skal være rimelig sikker Dvs. at virksomheden skal kunne lave et rimeligt skøn over tab på debitorer, returvarer osv.

7 Omkostningsregistrering Omkostninger matches med de indtægter, de genererer: Det antages, at virksomheder kun investerer i aktiver, der forventes at give et afkast i form af indtægter. En fair/retvisende opgørelse af virksomhedens resultat medfører således, at disse omkostninger matches med de afledte indtægter. Omkostninger registreres i samme periode som den tilsvarende indtægt. Årsagsprincip/Hensigtsprincip DK: Resultat opgøres efter periodiseringsprincip, jf. 49 og 29 i ÅRL.: Indtægtsanerkendelsesprincippet ( 49) Matchingprincip ( 29)

8 Driftsprocessen i produktionsvirksomhed Hvornår kan virksomheden registrere en indtægt? Hvornår er en udgift afholdt? time (1) Rekvirerer råvarer, bygninger og driftsmidler (2) Rekvirerer arbejdskraft mm. og producerer færdigvarer (3) Sælger produktet (4) Opnår et tilgodehavende hos kunden (5) Modtager betaling (6) Returneringog garantiperioden udløber

9 Faktureringskriteriet Indtægter og de tilhørende omkostninger registreres på leveringstidspunktet ÅRL: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. Metoden har den fordel, at den er let at verificere Distribueres de solgte varer via en speditør, vil tidspunktet for overgangen af ejendomsretten fra sælger til køber være afgørende for tidspunktet for registrering af salget.

10 Entreprisekontrakt Def. Iflg. Regnskabsvejledning nr. 6: Kontrakter om anlæg, opførelse eller bygning af et større aktiv eller af flere aktiver, der tilsammen udgør et projekt Kendetegn: Kontrakt med 3. mand om opførelse af større aktiv/projekt Salgsprisen ofte aftalt på forhånd Gennemførelsen af kontrakten strækker sig over mere end et regnskabsår Ejd.retten overgår normalt til kontraktgiver i takt med arbejdets udførelse

11 Produktionskriteriet Virksomheder, der udfører arbejde, der strækker sig over længere tid (> 1 år) kan indtægtsregistrere i takt med arbejdets udførelse ud fra færdiggørelsesgraden. Eventuelle acontofaktureringer påvirker ikke indtægtsregistreringen. Fx entreprenører der anlægger veje, opfører broer mm. Udgifterne matches med indtægterne. Altså udgiftsføres der forholdsmæssigt i takt med indtægtsregistreringen. Det sværeste ved metoden er at få opgjort færdiggørelsesgraden, der er dog fx følgende muligheder: Lad en ekspert beregne færdiggørelsesgraden, eller foretag en forholdsmæssig beregning på afholdte omkostninger i forhold til de totale budgetterede omkostninger. Milestone-metoden

12 Efter udløb af kontrakt = Faktureringskriterier Er det ikke muligt at beregne færdiggørelsesgraden, må indtægtsregistreringen afvente arbejdets færdiggørelse og accept af kunden. Et eksempel kunne være en kontrakt på udvikling af et software. Enten virker programmet eller også gør det ikke - det vil ikke nødvendigvis give mening at opgøre en færdiggørelsesgrad. Indtægten registreres på færdiggørelsestidspunktet og omkostningerne matches, idet disse først udgiftsføres i forbindelse med indtægtsregistreringen. De afholdte omkostninger skal naturligvis registreres i bogholderiet på et tidligere tidspunkt end indtægtsregistreringen, dette medfører: at de afholdte omkostninger aktiveres, dvs. debiteres på en aktivkonto aktivkontoen krediteres i forbindelse med færdiggørelsen, og der debiteres et tilsvarende beløb på en omkostningskonto.

13 Regnskabsvejledning nr. 6 Afsnit 37: Entreprisekontrakter anbefales regnskabsmæssigt behandlet efter produktionskriteriet. Faktureringskriteriet vil kunne anvendes, når dette anses for at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

14 Direkte nedskrivning ved tabskonst. Mangler Lever ikke op til princippet om matching. Indtægten registres på salgstidspunktet, mens tabet først registreres, når der vurderes at være risiko for at en debitor ikke kan/vil betale. Giver mulighed for at manipulere med indtjeningen ved at nedskrive på debitorerne udfra strategiske overvejelser. Er ikke den bedste metode til vurdering af de forventede fremtidige indbetalinger. Har en virksomhed fx en stor debitormasse og en høj misligholdelsesrate, da vil de fremtidige indbetalinger med stor sandsynlighed være væsentligt lavere end den opgjorte debitormasse.

15 Beregnet nedskrivning ved risikokonst. Lever bedre op til lovens kravet om matching, iflg. krav om periodisering samt korrekt værdiansættelse af aktiver. Samtidig med indtægtsregistreringen, udgiftsføres der et beløb svarende til det forventede tab på debitorer. Det forventede tab på debitorer er et estimat på hvor stor en del af tilgodehavendet, der vurderes ikke at blive indbetalt. Modposteringen til denne udgift er en kreditering på nedskrivningskontoen for uerholdelige debitorer = Hensat til tab på debitorer (aktivregulerende konto). Metoden dæmmer dog ikke 100% op for problematikken om manipulering med indtjeningen.

16 Hvordan opgøres det forventede tab Procentdel af salg (kreditsalget) Udfra tidligere års erfaringer om gennemsnitlig tab på kreditsalg Udfra aldersfordelt saldoliste Viser hvor lang tid tilgodehavender fra salg har været forfaldne. Hensætter en procentdel udfra erfaringer fra tidligere år.

17 På basis af kreditsalget 1. Opgør kreditsalget i den pågældende periode. 2. Beregner tabet på debitorer i samme periode som, En procent af kreditsalget, procenten opgøres ud fra tidligere erfaringstal sammenholdt med den økonomiske konjunktur. 3. Det beregnede tab debiteres udgiftskontoen tab på debitorer. 4. Nedskrivningskontoen (under aktiver i balancen) krediteres et tilsvarende beløb. 5. Når en specifik debitor viser sig uerholdelig: Krediteres debitoren med det pågældende beløb i debitormodulet Beløbet modposteres på nedskrivningskontoen og reducerer dermed nedskrivningskontoen.

18 På basis af en aldersopdelt debitorliste 1. Beregn det forventede netto tilgodehavende (tilgodehavender fra debitorer minus beregnet tab på debitorer) 2. Det beregnede tab på debitorer svarer til ultimo balancen for nedskrivningskontoen tab på debitorer. Er der fx bogført 100 tkr. på kontoen i forvejen, og tab på debitorer er beregnet til 300 tkr., da krediteres kontoen med 200 tkr. 3. Beløbet modposteres på udgiftskontoen tab på debitorer. 4. Når en specifik debitor viser sig uerholdelig: som forrige planchen. 5. Tabet beregnes ud fra en aldersopdelt debitorliste (fx opdelt således: ikke forfaldne, forfalden til betaling 1-30 dage, forfalden til betaling dage osv.). Jo længere tid en saldo har været forfalden jo højere procentsats anvendes der.

19 Afbetalingssalg Der indtægtsregistreres i takt med at sælger modtager afbetalingerne. Udgifterne matches indtægterne forholdsmæssigt. Benyttes kun i helt, helt særlige tilfælde

20 Omkostningsdækningsmetoden En mere forsigtig udgave af afbetalingsmetoden. Der indtægtsregistreres på tilsvarende vis. I stedet for en forholdsmæssig udgiftsføring, omkostningsføres et beløb helt svarende til indtægten(=betalingerne), indtil totalomkostningen er inddækket. Metoden medfører en væsentlig forsinkelse i registreringen af nettoindtægter. Metoden kan måske forsvares anvendt i de tilfælde, hvor der er helt ubestemmelig risiko for misligeholdelse fra kundens side (og hvor sælger derfor har ejendomsforbehold, indtil hele købssummen er betalt)

21 Ordinære/ekstraordinære indtægter/omkostninger Der er reelt set to dimensioner i afgørelsen af, om en transaktion er ekstraordinær: hyppighed og driftsnærhed. Er en transaktion/hændelse sjældent forekommende og har den ringe driftstilknytning -> ekstraordinær Men der skal meget til!

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Af cand.merc.aud. Morten Stokholm Buhl, Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resumé Virksomheders offentlige regnskabsaflæggelse er

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN Praktisk vejledning vedrørende problemstillinger som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 10 december 2008 Indhold IASB IFRS 1, Førstegangsaflæggelse efter IFRS er kommet i ny gennemskrevet version, dog ingen indholdsmæssige ændringer IFRIC 17, Fortolkningsbidrag

Læs mere

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009

Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Besluttet af Posten Nordens bestyrelse den 11. november 2009 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Overensstemmelse med gældende lov og regler Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere