Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab"

Transkript

1 Bilag 22 - Side 1 af oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse med opfølgning på IT-budgettet blev det aftalt, at KM-gruppen udarbejdede et notat om periodisering i forbindelse med aflæggelse af periode- eller årsregnskaber. Det skal indledningsvist understreges, at nærværende notat beskriver problemstillingen i relation til periodisering generelt og ikke alene af udgifter og indtægter på IT-området. I bilag 7 til nærværende notat er der foretaget en gennemgang af den regnskabs- og budgetmæssige behandling af udvalgte fakturaer fra KM-gruppens besøg i Lolland Falster Stift i juli I afsnit 3 er behandlingen af en række eksempler medtaget til illustration af, hvorledes periodiseringsreglerne anvendes i praksis. 2. Problemstilling 2.1. De statslige regler omkring periodisering En disponering med indtægts- eller udgiftsmæssige konsekvenser deles ifølge Finansministeriets Budgetvejledning 2001 op i 3 led: På udgiftssiden: Indgåelse af forpligtelse Udgiftens afholdelse Udbetaling På indtægtssiden : Skabelse af fordring Indtægtens modtagelse Indbetaling C:\Documents and Settings\Ebbe\Skrivebord\KM-økonomi\bilag 22.doc 1

2 Bilag 22 - Side 2 af 2 Det fremgår af statens regnskabsbekendtgørelse, at en udgift eller indtægt registreres, når et retligt krav på et veldefineret beløb kan gøres gældende (retserhvervelsesprincippet). En udgift anses for afholdt, når leveringen af en vare eller ydelse har fundet sted, eller et arbejde er udført. Tilsvarende er en indtægt modtaget, når en leverance fra staten af varer eller ydelser er effektueret. Når udgifter eller indtægter ikke hidrører fra levering af varer og ydelser, anses en udgift for afholdt eller en indtægt for modtaget, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. Projektindtægter mv., hvis retmæssige modtagelse forudsætter gennemførelse af en nærmere specificeret aktivitet, indtægtsføres i takt med udgiftens afholdelsen i denne aktivitet. Såfremt størrelsen af et retsligt krav ikke kan opgøres endeligt inden regnskabsårets udløb, skal udgiften registreres i regnskabet for det pågældende finansår på grundlag af et skøn, og således at korrektion af udgiften foretages i det finansår, hvor kravet kan opgøres endeligt Årsregnskabslovens regler vedrørende periodisering Formålet med årsrapporten er overordnet set at give et retvisende billede af en virksomheds aktiver og passiver, samt resultatet. Årsregnskabsloven bygger desuden på en række grundlæggende regnskabsprincipper, hvoraf det i periodiseringsmæssig henseende er værd at fremhæve specielt følgende: Periodisering Forsigtighed og fuldstændighed Med korrekt periodisering menes der, at der tages hensyn til indtægter og udgifter vedrørende det år, som årsregnskabet omfatter, uanset betalingstidspunktet. Periodiseringsprincippet indebærer, at tidsbestemte indtægter og udgifter periodeafgrænses. Det forudsættes herved, at sådanne tidsbestemte poster, der omfatter f.eks. husleje, lønninger mv., forsikringspræmier og renter etc. deles, når de vedrører flere regnskabsår. Delingen foregår på den måde, at den del af indtægten/udgiften, der vedrører regnskabsåret medregnes i resultatopgørelsen (driftsregnskabet), mens den del der vedrører efterfølgende år indregnes i balancen som periodeafgrænsningsposter under henholdsvis tilgodehavender (aktiver) og kortfristede eller langfristede forpligtelser (passiver).

3 Bilag 22 - Side 3 af 3 Værdireguleringer skal altså indregnes i den regnskabsperiode, hvori de er opstået, uanset om de har medført ind- eller udbetalinger i pågældende periode eller i andre perioder. Omkring forsigtighed kan man sige, at der knytter sig en naturlig usikkerhed til mange af de poster, der indgår i et årsregnskab. Begrebet forsigtighed skal forstås på den måde, at man som hovedregel medtager udgifter i deleller årsregnskabet, når de truer eller med andre ord, hvis man har en begrundet og dokumenteret overbevisning om, at en given hændelse, der er indtruffet i et regnskabsår, vil forårsage en udgift for institutionen. Omvendt gælder der også i regnskabsmæssig henseende den hovedregel, at man skal vurdere udgifter realistisk dvs. at man ikke skal overvurdere sit skøn over udgiftens størrelse. Målet med regnskabet er at give et så rigtigt billede som muligt af institutionens drift og status Sammenfatning Sammenfattende kan det altså konkluderes, at uanset om man læner sig op af de statslige regler eller af årsregnskabslovens regler er periodiseringsprincipperne helt grundlæggende og i det væsentlige ens. 3. Praktiske eksempler 3.1. Periodiske ydelser Eksempler på periodiske ydelser er husleje, øvrige lejeaftaler, renter. Der foretages for disse ydelser som hovedregel altid periodisering, hvis periodiseringsposten er væsentlig. Hvis f.eks. den periodiske ydelsen omfatter månederne november, december og januar udgiftsføres en forholdmæssig andel af ydelsen (ca. 2/3) for november og december i driftsregnskabet og beløbet afsættes som skyldigt i årsregnskabet pr. 31. december. Hvis udgiften er konstant eller næsten konstant over årene og hvis udgiften i øvrigt må betragtes som uvæsentlig, kan periodisering undlades, idet driftsresultat og balancen ikke i det væsentlige bliver anderledes, hvis periodisering foretages. Bilag 1 illustrerer konteringen omkring eksemplet.

4 Bilag 22 - Side 4 af Udgifter afholdt i regnskabsåret, men som først betales efter skæringsdagen Der kan være tale om eksterne ydelser f.eks. på IT-området (systemudvikling), hvor der udføres arbejde over en længere periode i gammelt år og hvor regningen fra leverandøren er dateret i nyt år og betales i nyt år. Fakturaen omfatter altså ydelser fra leverandøren, der rent fysisk er udført i gammelt år. Det forudsættes, at ydelsen ikke aktiveres og afskrives. Hvis fakturaen fra leverandøren er fremkommet inden afslutningen af bogholderiet for det gamle år vil korrekt periodisering indebære bogføring af fakturaen i gammelt år, uanset at fakturaen er dateret i nyt år, idet udgiften vedrører arbejde udført i gammelt år. Hvis fakturaen fra leverandøren ikke er fremkommet inden afslutning af bogholderiet for det gamle år, må der laves et skøn over udgiften vedrørende det arbejde, som leverandøren har udført i det gamle år. I den forbindelse kan der søges hjælp i f.eks. tilbudsmateriale vedrørende det udførte arbejde eller hos leverandøren. Eksemplet kan ligeledes være relevant i forbindelse med udgifter til vedligeholdelse eller til ombygning af ejendomme. Bilag 2 illustrerer konteringen omkring eksemplet Forudbetalinger Der forudbetales et beløb for levering af ydelser i f.eks. 3 år. Hvis beløbet ikke kan siges at være væsentligt, udgiftsføres det samlede beløb for ydelser i 3 år over driftsregnskabet i det år, der svarer til fakturadatoen. Hvis beløbet derimod kan siges at være væsentligt, skal beløbet deles over de perioder, hvorover ydelserne leveres f.eks. 3 år. Korrekt bogføring indebærer, at beløbet opføres på en aktivkonto forudbetalte udgifter og modposteres på skyldige omkostninger. Aktivkontoen udlignes løbende over de 3 år med 1/3 i hvert år. Udligningen foretages over driftsregnskabet. Bilag 3 illustrerer konteringen omkring eksemplet.

5 Bilag 22 - Side 5 af Udgifter vedrørende køb af en vare Der kan f.eks. være tale om køb af IT-materiel på et tidspunkt tæt på skæringsdagen. Det forudsættes, at købet ikke aktiveres og afskrives. Følgende eksempler illustrerer periodiseringsproblemet: Varen er leveret i gammelt år, men fakturaen er dateret i nyt år. Korrekt periodisering indebærer, at fakturaen bogføres som udgift over driftsregnskabet i gammelt år, idet risikoen anses for overgået i gammelt år. Modposteringen er på skyldige omkostninger. Varen er leveret i nyt år og fakturaen er dateret i gammelt år. Fakturaen er altså fremkommet før varen. Korrekt periodisering indebærer, at fakturaen i gammelt år bogføres på en aktivkonto og med modpost som skyldige omkostninger pr. statusdagen. Efter statusdagen udlignes aktivkontoen og modposteringen foretages i driftsregnskabet i det nye år. Udgiften belaster altså det år, hvor risikoen for varen er overgået. Bilag 4 illustrerer konteringen omkring eksemplet Forsikringserstatninger I Fællesfonden er praksis omkring forsikringserstatninger indtil videre den, at forsikringssager indberettes til forsikringsselskabet, der behandler sagen og herefter hæver erstatningsbeløbet på Fællesfondens konto i forsikringsselskabet. Korrekt periodisering indebærer, at der udarbejdes en opgørelse over alle forsikringssager, hvor skaden er sket i det gamle år. For de sager, hvor det er muligt, foretages en konkret opgørelse over erstatningsbeløbets størrelse og for øvrige sager foretages et skøn over udgiftens størrelse. Udgiften eller skønnet over udgiften udgiftsføres i driftsregnskabet i det regnskabsår, som udgiften vedrører, i dette tilfælde det gamle år. Modposten er forsikringshensættelser eller med andre ord en gældspost i regnskabet. I det år, hvor den endelige udgift vedrørende en erstatningssag kan opgøres, føres forskellen imellem det tidligere fastsatte skøn over udgiften og den faktiske udgift over driftsresultatet. Modposten er på forsikringshensættelserne. Kontoen for forsikringshensættelser udlignes ved udbetalingen af erstatningen. Bilag 5 illustrerer konteringen omkring eksemplet.

6 Bilag 22 - Side 6 af Tilsagn om tilskud Der gives tilsagn om tilskud til en af folkekirkens institutioner. Tilsagnet er givet i et regnskabsår, men udbetalingen af tilskuddet sker først et eller to år senere. Korrekt periodisering indebærer, at tilskuddet udgiftsføres i driftsregnskabet i det år, hvor tilskuddet bevilges. Modposteringen foretages på skyldige omkostninger (gældspost). Bilag 6 illustrerer konteringen omkring eksemplet Periodiseringsfejl vedrørende tidligere år. I forbindelse med KM-gruppens gennemgang af Fællesfondens regnskab har der været konstateret periodiseringsfejl vedrørende tidligere år, hvorfor KM-gruppen har fundet det relevant også at behandle et sådant eksempel. Midt på året i det nye regnskabsår konstateres fakturaer, som fejlagtigt ikke er blevet bogført i det gamle år. Bogholderimæssigt er det gamle regnskabsår afsluttet, således at det ikke er muligt, at bogføre mere i dette regnskabsår. På dette grundlag er der kun en mulighed, nemlig at bogføre de pågældende fakturaer i nyt år. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at periodiseringen af de pågældende fakturaer kan siges at være foretaget korrekt - ligesom sådanne fakturaer også typisk vil kræve forklaring i forhold til budgettet.

7 Bilag 22 - Side 7 af 7 Kontering omkring periodiske ydelser (f.eks. husleje eller renter) Bilag 1 Gammelt år Driftskt. Husleje Skyldige omk. Noter 1) ) ) Husleje for nov., dec og jan i alt Udgiften i gammelt år ) ) Udgiften i nyt år I alt ) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år ved udligning af driftskontiene over egenkapitalen 3) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år Egenkapitalen ved overførsel af saldi på statuskonti til Debet Kredit nyt år. 2) ) Den samlede husleje faktura jf. note 1 3) bogføres i nyt år Nyt år Driftskt. Husleje Skyldige omk. 4) ) ) ) ) ) ) Den andel af huslejefakturaen, der vedrører gammelt år føres over driftsregnskabet i nyt år. Huslejeudgiften i det nye år svarer herefter til huslejen for jan måned. 6) Den samlede faktura vedr. husleje for perioden nov-jan betales Egenkapital 6) ) 2.000

8 Bilag 22 - Side 8 af 8 Kontering omkring udgifter afholdt i regnskabsåret, men som betales efter skæringsdagen Bilag 2 Gammelt år Systemudvikling Skyldige omk. Noter 1) Faktura på er dateret i nyt år, men 1) ) fakturaen dækker over arbejde, der rent 2) fysisk er udført i gammelt år. 3) Derfor bogføres udgiften i gammelt år. 2) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år ved udligning af driftskontiene over egenkapitalen 3) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år ved overførsel af saldi på statuskonti til nyt år. Egenkapitalen Debet Kredit 4) Fakturaen er dateret i nyt år og bogføres i nyt år 2) ) Periodiseringen jf, note 1 tilbageføres 3) Hvorefter udgiften ikke påvirker driftsregnskabet i nyt år. Nyt år 6) Fakturaen betales i nyt år. Systemudvikling Skyldige omk. 4) ) ) ) ) ) Egenkapital 6) ) 5.000

9 Bilag 22 - Side 9 af 9 Kontering omkring forudbetalinger Bilag 3 År 1 - passivpost Udgiftskonto Skyldige omk. Noter 1) Udgiften på dækker ydelser, 1) ) der leveres over 3 år. 3) ) Udgiften er væsentlig Udgiften deles over 3 år således: År År År I alt aktivpost - aktivpost 2) Betaling af den samlede faktura i år 1 Forudbetalinger 3) Bogholderimæssig afslutning af år 1 ved udligning af driftskontiene over egenkapitalen 2) ) ) ) ) Bogholderimæssig afslutning af år 1 ved overførsel af saldi på statuskonti til år 2. Egenkapitalen 5) Driftsregnskabet skal belastes med Debet Kredit i år 2, idet 1/3 af den samlede ydelse leveres i år 2 3) ) År 2 - aktivpost Udgiftskonto 5) ) aktivpost Egenkapital Forudbetalinger 1) ) ) 1.000

10 Bilag 22 - Side 10 af 10 Kontering af udgifter vedr. køb af en vare Bilag 4 Gammelt år - passivpost Udgiftskonto Skyldige omk. Noter 1) ) Varen er leveret i nyt år og fakturaen er 2) dateret i gammelt år Fakturaen lyder på Driftsregnskabet påvirkes ikke af udgiften i gammelt år. - aktivpost - aktivpost 2) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år ved overførsel af saldi på statuskonti til nyt år. 1) ) ) Varene leveres og fakturaen betales i nyt år Nyt år - aktivpost Udgiftskonto 3) ) passivpost - aktivpost Skyldige omk. 3) ) ) ) 4.000

11 Bilag 22 - Side 11 af 11 Kontering af udgifter vedr. forsikringserstatninger Bilag 5 Gammelt år - passivpost Udgiftskonto Hensættelser - forsikring Noter 1) Skaden vurderes til ultimo gammelt år. 1) ) ) ) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år 3) ved udligning af driftskontiene over egenkapitalen - aktivpost 3) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år Egenkapitalen ved overførsel af saldi på statuskonti til nyt år 2) ) Den reelle forsikringserstatning blev ) Beløbet udbetales i nyt år. Nyt år Forskellen imellem det skønnede beløb og den reelle erstatning = 500 udgiftsføres i nyt år - aktivpost Udgiftskonto 4) 500 4) passivpost Hensættelser - forsikring Egenkapitalen 4) ) ) 2.000

12 Bilag 22 - Side 12 af 12 Kontering af tilsagn om tilskud Bilag 6 Gammelt år - passivpost Udgiftskonto Skyldige omk. Noter 1) Tilsagn om tilskud gives i gammelt, men 1) ) udbetalingen foretages først i nyt år 2) ) Tilsagnet er aktivpost 2) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år Egenkapitalen ved udligning af driftskontiene over egenkapitalen 3) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år 2) ved overførsel af saldi på statuskonti til 3) nyt år Nyt år 4) Tilskudsbeløbet udbetales til tilskuds- modtager i nyt år. - aktivpost Udgiftskonto 4) passivpost Skyldige omk. Egenkapitalen 4) ) ) 1.000

13 Bilag 22 - Side 13 af 13 Bilag 7 Regnskabsmæssig behandling af udvalgte fakturaer fra KM-gruppens besøg i Lolland Falster Stift 1. Faktura nr af 30. september 2002, Dansk Internet Selskab Problemstilling Fakturaen er dateret den 30. september Fakturabeløb inkl. moms kr. Fakturaen vedrører arbejde udført for Kirkeministeriet vedrørende et projekt, der løber over en længere periode fra 2002 til ultimo april 2003, hvor den endelige accept af færdiggørelsen af projektet har fundet sted. Dokumentationen for den endelige levering fremgår af et bilag Accept af levering, der er vedhæftet fakturaen og som er underskrevet af Kirkeministeriet og af Dansk Internet Selskab i juni Af bilaget Accept af levering fremgår det, at nærværende dokument efter parternes underskrift udgør en accept af den leverede løsning iflg. kontrakten Udviklingskontrakt indgået mellem parterne den 29. april 2002 Omkring fakturaen kan det desuden oplyses, at det af fakturaen fremgår, at der tidligere dvs. før 30. september 2002 har været fremsendt en faktura på et acontobeløb på kr. Acontobeløbet ses fratrukket i faktura nr Acontobeløbet er bogført i Faktura nr vedrører sammen med acontobeløbet arbejde, der rent fysisk er udført i 2002, hvorfor korrekt bogføring også umiddelbart forudsætter bogføring i 2002 uanset, at projektet først er afsluttet i Periodisering Kirkeministeriet har oplyst, at fakturaen dækker brugen af Intraswite fra perioden 1. januar 2003 og at licensen først er taget i brug efter 1. januar Hvis disse oplysninger er korrekte, er det en rigtig fremgangsmåde, at beløbet først udgiftsføres regnskabsmæssigt i Alternativt burde beløbet være udgiftsført i 2002, som ovenfor beskrevet. 2. Faktura nr af 10. januar 2003, CSC Computer Sciences Corp. Problemstilling Fakturaen er dateret den 10. januar Fakturabeløbet inkl. moms kr.

14 Bilag 22 - Side 14 af 14 Fakturaen omfatter arbejde udført i Fakturaen vedrører arbejde, der rent fysisk er udført i 2002, mens programmet først er taget i brug i januar 2003 Periodisering Fakturaen er bogført i 2003 i modstrid med almindelig dansk regnskabspraksis. Fakturaen burde derfor også have været medtaget i budgettet for Dette er imidlertid ikke sket (ITbudgettet for halvåret 2003, side 16), hvorfor fakturaen derfor kan siges at give anledning til en budgetoverskridelse. 3. Faktura nr Dansk Internet Selskab Problemstilling Fakturaen er dateret 30. december Fakturabeløbet er kr. inkl. moms. Fakturaen omfatter levering af en ydelse/vare, der er leveret i 2002 og derfor vil korrekt bogføring også være i Periodisering Fakturaen er bogført i 2003, hvilket er i modstrid med almindelig dansk regnskabspraksis. Jævnfør IT-budgettet for halvåret 2003, side 12 er ydelsen medtaget i budgettet for KMgruppen har fået oplyst, at beløbet imidlertid ikke er medtaget med et tilstrækkeligt beløb, der må derfor forventes en mindre budgetoverskridelse. 4. Fakturaer fra WM-data Problemstilling Der er tale om 2 fakturaer, der beløbsmæssigt i alt udgør kr. inkl. moms. Beløbet specificeres således: Fakturadato Beløb i kr. inkl. moms 10. Dec Nov

15 Bilag 22 - Side 15 af 15 Fakturaerne omfatter begge ydelser, der er leveret i 2002, hvorfor korrekt bogføring også forudsætter bogføring i Periodisering Kirkeministeriet har oplyst, at de pågældende fakturaer burde være bogført i 2002, men på grund af leverandørens manglende opfyldelse af servicemål skulle en kreditnota i samme størrelsesorden tilsvarende være bogført i Indvirkningerne på driftsregnskabet for 2002 ville have været neutrale. KM-gruppen er enig i Kirkeministeriets betragtninger omkring bogføringstidspunktet. For at sikre fuldstændigheden af registreringerne i bogholderiet burde der have været anvendt følgende fremgangsmåde: Fakturaerne bogføres i Såfremt der i forbindelse med årsafslutningen 2002 er en begrundet og dokumenteret overbevisning om, at fakturaen efterfølgende udlignes af en kreditnota, bør dette bogføres, som en kreditering i Såfremt der derimod i forbindelse med årsafslutningen stadig hersker tvivl om, om en kreditnota udstedes fra leverandøren på hele eller dele af beløbet, vil det være bogføringsmæssigt korrekt at vente med at bogføre kreditnotaen, indtil sagen er endeligt afgjort og kreditnotaen er modtaget i Det er oplyst af Kirkeministeriet, at såvel fakturaen som kreditnotaen er bogført i Derfor er driftsvirkningen på 2003-regnskabet neutral.

Den anvendte regnskabspraksis for Fællesfonden og for stiftsmidlerne

Den anvendte regnskabspraksis for Fællesfonden og for stiftsmidlerne Bilag 21 - Side 1 af 1 16. september 2003 KM-Projektgruppe Den anvendte regnskabspraksis for Fællesfonden og for stiftsmidlerne 1. Formål Formålet med dette notat er at beskrive den nuværende anvendte

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab

Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 2: Sammenhængen mellem bogføring og regnskab Valdemar Nygaard Temaet vil blive gennemgået med udgangspunkt i lærebogens kapitel 2. Indledning: Den nye

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015 NEMIMPORT ApS Møllevej 4 6580 Vamdrup Årsrapport 19. november 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2016 Klaus Garde Nielsen Dirigent

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Kap. 6 Indtægtsregistrering indlæringsmål

Kap. 6 Indtægtsregistrering indlæringsmål Kap. 6 Indtægtsregistrering indlæringsmål 1. Forstå (a) de økonomiske konsekvenser af et regnskab og (b) hvilke forhold regnskabslæser skal være opmærksom på i relation til en virksomheds rapporterede

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Bilag 2b. Konteringseksempler for de omflytninger og fejlrettelser, som skal foregå lokalt hos brugere af Navision Stat Dato:

Bilag 2b. Konteringseksempler for de omflytninger og fejlrettelser, som skal foregå lokalt hos brugere af Navision Stat Dato: Konteringseksempel 1) Rette fejl fra tidligere finansår på kortfristede beholdningskonti Eksempel 1.1) En kreditsaldo ultimo tidligere finansår er ved en fejl for høj. Der har været udgiftsført for meget

Læs mere

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002. Interessentskabsoplysninger Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2002 1 Indholdsfortegnelse: Side Interessentskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisors erklæring... 3 Ledelsesberetning for perioden 1. januar

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

CENTERKLUBBERNE BIRKERØD. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015/16

CENTERKLUBBERNE BIRKERØD. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015/16 CENTERKLUBBERNE BIRKERØD CVR.nr. 32 82 29 75 ÅRSRAPPORT 2015/16 INDHOLD Side Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Årsregnskab 1. juli 2015 30. juni

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende Side 1 af 9 Notat 28. september 2012 ØKO/JBN Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende udbetalinger Ref.: Vejledning Håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet af

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR

Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR. 28 63 71 36 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære generalforsamling den 17 /3 2016. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE:

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Denne vejledning er lavet for at samle relevante oplysninger, som er vigtige for at medarbejdere på Aalborg Universitet kan levere retvisende

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2)

EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2) EKSTERNT REGNSKAB 11 KONCERNREGNSKABER (2) KONCERNREGNSKABER 3 TYPER REGNSKABER I EN KONCERN: a) Et regnskab for modervirksomheden b) Et regnskab for hvert enkelt dattervirksomhed c) Et regnskab for hele

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 CVR. nr. 40 55 82 68 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsespåtegning Revisorpåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance

Læs mere

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med?

Ny årsregnskabslov. - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen. - - Hvad skal med? Ny årsregnskabslov - - Vejledning fra erhvervsstyrelsen - - Hvad skal med? Årsregnskabsloven Større ændring af årsregnskabsloven. Lov 738 af 1. juni vedtaget af Folketinget d. 21. maj 2015 Bekendtgørelse

Læs mere

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015 JGP HOLDING ApS Birkehavevej 7 3100 Hornbæk Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/04/2016 Jørgen Grumstrup Dirigent

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning.

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning. Skyldige omk. og køb på maskiner Skyldige omk. og køb på maskiner vedrører altid solgte maskiner og opstår, når en maskine sælges inden alle omkostninger og køb er bogført. For at få et retvisende billede

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET

EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET EKSTERNT REGNSKAB 7 SKATTER I ÅRSREGNSKABET SKATTEBETALING VEDR. SELSKABSSKAT 2 ordninger: a) A conto skattebetaling. Tilnærmelsesvis samtidighedsskat (svarer til kildeskat). Obligatorisk for nye virksomheder.

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31. Istedgade 62, 5. tv. 1650 København V Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2016

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2016 Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle CVR-nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2016 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling. Fårevejle, den 26.

Læs mere

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer

Revidata. Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Revidata Jens Koch-Nielsen - Kenny Mencke - Michel Mandrup Anne Haarløv - Minna Jensen Registrerede revisorer Erhvervsstyrelsen A. Saaby-Jensen & Søn ApS Olufsvej 6 B 2100 København Ø Årsrapport 1/1-31/12

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere