Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab"

Transkript

1 Bilag 22 - Side 1 af oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse med opfølgning på IT-budgettet blev det aftalt, at KM-gruppen udarbejdede et notat om periodisering i forbindelse med aflæggelse af periode- eller årsregnskaber. Det skal indledningsvist understreges, at nærværende notat beskriver problemstillingen i relation til periodisering generelt og ikke alene af udgifter og indtægter på IT-området. I bilag 7 til nærværende notat er der foretaget en gennemgang af den regnskabs- og budgetmæssige behandling af udvalgte fakturaer fra KM-gruppens besøg i Lolland Falster Stift i juli I afsnit 3 er behandlingen af en række eksempler medtaget til illustration af, hvorledes periodiseringsreglerne anvendes i praksis. 2. Problemstilling 2.1. De statslige regler omkring periodisering En disponering med indtægts- eller udgiftsmæssige konsekvenser deles ifølge Finansministeriets Budgetvejledning 2001 op i 3 led: På udgiftssiden: Indgåelse af forpligtelse Udgiftens afholdelse Udbetaling På indtægtssiden : Skabelse af fordring Indtægtens modtagelse Indbetaling C:\Documents and Settings\Ebbe\Skrivebord\KM-økonomi\bilag 22.doc 1

2 Bilag 22 - Side 2 af 2 Det fremgår af statens regnskabsbekendtgørelse, at en udgift eller indtægt registreres, når et retligt krav på et veldefineret beløb kan gøres gældende (retserhvervelsesprincippet). En udgift anses for afholdt, når leveringen af en vare eller ydelse har fundet sted, eller et arbejde er udført. Tilsvarende er en indtægt modtaget, når en leverance fra staten af varer eller ydelser er effektueret. Når udgifter eller indtægter ikke hidrører fra levering af varer og ydelser, anses en udgift for afholdt eller en indtægt for modtaget, så snart beløbet kan opgøres og senest på betalingstidspunktet. Projektindtægter mv., hvis retmæssige modtagelse forudsætter gennemførelse af en nærmere specificeret aktivitet, indtægtsføres i takt med udgiftens afholdelsen i denne aktivitet. Såfremt størrelsen af et retsligt krav ikke kan opgøres endeligt inden regnskabsårets udløb, skal udgiften registreres i regnskabet for det pågældende finansår på grundlag af et skøn, og således at korrektion af udgiften foretages i det finansår, hvor kravet kan opgøres endeligt Årsregnskabslovens regler vedrørende periodisering Formålet med årsrapporten er overordnet set at give et retvisende billede af en virksomheds aktiver og passiver, samt resultatet. Årsregnskabsloven bygger desuden på en række grundlæggende regnskabsprincipper, hvoraf det i periodiseringsmæssig henseende er værd at fremhæve specielt følgende: Periodisering Forsigtighed og fuldstændighed Med korrekt periodisering menes der, at der tages hensyn til indtægter og udgifter vedrørende det år, som årsregnskabet omfatter, uanset betalingstidspunktet. Periodiseringsprincippet indebærer, at tidsbestemte indtægter og udgifter periodeafgrænses. Det forudsættes herved, at sådanne tidsbestemte poster, der omfatter f.eks. husleje, lønninger mv., forsikringspræmier og renter etc. deles, når de vedrører flere regnskabsår. Delingen foregår på den måde, at den del af indtægten/udgiften, der vedrører regnskabsåret medregnes i resultatopgørelsen (driftsregnskabet), mens den del der vedrører efterfølgende år indregnes i balancen som periodeafgrænsningsposter under henholdsvis tilgodehavender (aktiver) og kortfristede eller langfristede forpligtelser (passiver).

3 Bilag 22 - Side 3 af 3 Værdireguleringer skal altså indregnes i den regnskabsperiode, hvori de er opstået, uanset om de har medført ind- eller udbetalinger i pågældende periode eller i andre perioder. Omkring forsigtighed kan man sige, at der knytter sig en naturlig usikkerhed til mange af de poster, der indgår i et årsregnskab. Begrebet forsigtighed skal forstås på den måde, at man som hovedregel medtager udgifter i deleller årsregnskabet, når de truer eller med andre ord, hvis man har en begrundet og dokumenteret overbevisning om, at en given hændelse, der er indtruffet i et regnskabsår, vil forårsage en udgift for institutionen. Omvendt gælder der også i regnskabsmæssig henseende den hovedregel, at man skal vurdere udgifter realistisk dvs. at man ikke skal overvurdere sit skøn over udgiftens størrelse. Målet med regnskabet er at give et så rigtigt billede som muligt af institutionens drift og status Sammenfatning Sammenfattende kan det altså konkluderes, at uanset om man læner sig op af de statslige regler eller af årsregnskabslovens regler er periodiseringsprincipperne helt grundlæggende og i det væsentlige ens. 3. Praktiske eksempler 3.1. Periodiske ydelser Eksempler på periodiske ydelser er husleje, øvrige lejeaftaler, renter. Der foretages for disse ydelser som hovedregel altid periodisering, hvis periodiseringsposten er væsentlig. Hvis f.eks. den periodiske ydelsen omfatter månederne november, december og januar udgiftsføres en forholdmæssig andel af ydelsen (ca. 2/3) for november og december i driftsregnskabet og beløbet afsættes som skyldigt i årsregnskabet pr. 31. december. Hvis udgiften er konstant eller næsten konstant over årene og hvis udgiften i øvrigt må betragtes som uvæsentlig, kan periodisering undlades, idet driftsresultat og balancen ikke i det væsentlige bliver anderledes, hvis periodisering foretages. Bilag 1 illustrerer konteringen omkring eksemplet.

4 Bilag 22 - Side 4 af Udgifter afholdt i regnskabsåret, men som først betales efter skæringsdagen Der kan være tale om eksterne ydelser f.eks. på IT-området (systemudvikling), hvor der udføres arbejde over en længere periode i gammelt år og hvor regningen fra leverandøren er dateret i nyt år og betales i nyt år. Fakturaen omfatter altså ydelser fra leverandøren, der rent fysisk er udført i gammelt år. Det forudsættes, at ydelsen ikke aktiveres og afskrives. Hvis fakturaen fra leverandøren er fremkommet inden afslutningen af bogholderiet for det gamle år vil korrekt periodisering indebære bogføring af fakturaen i gammelt år, uanset at fakturaen er dateret i nyt år, idet udgiften vedrører arbejde udført i gammelt år. Hvis fakturaen fra leverandøren ikke er fremkommet inden afslutning af bogholderiet for det gamle år, må der laves et skøn over udgiften vedrørende det arbejde, som leverandøren har udført i det gamle år. I den forbindelse kan der søges hjælp i f.eks. tilbudsmateriale vedrørende det udførte arbejde eller hos leverandøren. Eksemplet kan ligeledes være relevant i forbindelse med udgifter til vedligeholdelse eller til ombygning af ejendomme. Bilag 2 illustrerer konteringen omkring eksemplet Forudbetalinger Der forudbetales et beløb for levering af ydelser i f.eks. 3 år. Hvis beløbet ikke kan siges at være væsentligt, udgiftsføres det samlede beløb for ydelser i 3 år over driftsregnskabet i det år, der svarer til fakturadatoen. Hvis beløbet derimod kan siges at være væsentligt, skal beløbet deles over de perioder, hvorover ydelserne leveres f.eks. 3 år. Korrekt bogføring indebærer, at beløbet opføres på en aktivkonto forudbetalte udgifter og modposteres på skyldige omkostninger. Aktivkontoen udlignes løbende over de 3 år med 1/3 i hvert år. Udligningen foretages over driftsregnskabet. Bilag 3 illustrerer konteringen omkring eksemplet.

5 Bilag 22 - Side 5 af Udgifter vedrørende køb af en vare Der kan f.eks. være tale om køb af IT-materiel på et tidspunkt tæt på skæringsdagen. Det forudsættes, at købet ikke aktiveres og afskrives. Følgende eksempler illustrerer periodiseringsproblemet: Varen er leveret i gammelt år, men fakturaen er dateret i nyt år. Korrekt periodisering indebærer, at fakturaen bogføres som udgift over driftsregnskabet i gammelt år, idet risikoen anses for overgået i gammelt år. Modposteringen er på skyldige omkostninger. Varen er leveret i nyt år og fakturaen er dateret i gammelt år. Fakturaen er altså fremkommet før varen. Korrekt periodisering indebærer, at fakturaen i gammelt år bogføres på en aktivkonto og med modpost som skyldige omkostninger pr. statusdagen. Efter statusdagen udlignes aktivkontoen og modposteringen foretages i driftsregnskabet i det nye år. Udgiften belaster altså det år, hvor risikoen for varen er overgået. Bilag 4 illustrerer konteringen omkring eksemplet Forsikringserstatninger I Fællesfonden er praksis omkring forsikringserstatninger indtil videre den, at forsikringssager indberettes til forsikringsselskabet, der behandler sagen og herefter hæver erstatningsbeløbet på Fællesfondens konto i forsikringsselskabet. Korrekt periodisering indebærer, at der udarbejdes en opgørelse over alle forsikringssager, hvor skaden er sket i det gamle år. For de sager, hvor det er muligt, foretages en konkret opgørelse over erstatningsbeløbets størrelse og for øvrige sager foretages et skøn over udgiftens størrelse. Udgiften eller skønnet over udgiften udgiftsføres i driftsregnskabet i det regnskabsår, som udgiften vedrører, i dette tilfælde det gamle år. Modposten er forsikringshensættelser eller med andre ord en gældspost i regnskabet. I det år, hvor den endelige udgift vedrørende en erstatningssag kan opgøres, føres forskellen imellem det tidligere fastsatte skøn over udgiften og den faktiske udgift over driftsresultatet. Modposten er på forsikringshensættelserne. Kontoen for forsikringshensættelser udlignes ved udbetalingen af erstatningen. Bilag 5 illustrerer konteringen omkring eksemplet.

6 Bilag 22 - Side 6 af Tilsagn om tilskud Der gives tilsagn om tilskud til en af folkekirkens institutioner. Tilsagnet er givet i et regnskabsår, men udbetalingen af tilskuddet sker først et eller to år senere. Korrekt periodisering indebærer, at tilskuddet udgiftsføres i driftsregnskabet i det år, hvor tilskuddet bevilges. Modposteringen foretages på skyldige omkostninger (gældspost). Bilag 6 illustrerer konteringen omkring eksemplet Periodiseringsfejl vedrørende tidligere år. I forbindelse med KM-gruppens gennemgang af Fællesfondens regnskab har der været konstateret periodiseringsfejl vedrørende tidligere år, hvorfor KM-gruppen har fundet det relevant også at behandle et sådant eksempel. Midt på året i det nye regnskabsår konstateres fakturaer, som fejlagtigt ikke er blevet bogført i det gamle år. Bogholderimæssigt er det gamle regnskabsår afsluttet, således at det ikke er muligt, at bogføre mere i dette regnskabsår. På dette grundlag er der kun en mulighed, nemlig at bogføre de pågældende fakturaer i nyt år. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at periodiseringen af de pågældende fakturaer kan siges at være foretaget korrekt - ligesom sådanne fakturaer også typisk vil kræve forklaring i forhold til budgettet.

7 Bilag 22 - Side 7 af 7 Kontering omkring periodiske ydelser (f.eks. husleje eller renter) Bilag 1 Gammelt år Driftskt. Husleje Skyldige omk. Noter 1) ) ) Husleje for nov., dec og jan i alt Udgiften i gammelt år ) ) Udgiften i nyt år I alt ) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år ved udligning af driftskontiene over egenkapitalen 3) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år Egenkapitalen ved overførsel af saldi på statuskonti til Debet Kredit nyt år. 2) ) Den samlede husleje faktura jf. note 1 3) bogføres i nyt år Nyt år Driftskt. Husleje Skyldige omk. 4) ) ) ) ) ) ) Den andel af huslejefakturaen, der vedrører gammelt år føres over driftsregnskabet i nyt år. Huslejeudgiften i det nye år svarer herefter til huslejen for jan måned. 6) Den samlede faktura vedr. husleje for perioden nov-jan betales Egenkapital 6) ) 2.000

8 Bilag 22 - Side 8 af 8 Kontering omkring udgifter afholdt i regnskabsåret, men som betales efter skæringsdagen Bilag 2 Gammelt år Systemudvikling Skyldige omk. Noter 1) Faktura på er dateret i nyt år, men 1) ) fakturaen dækker over arbejde, der rent 2) fysisk er udført i gammelt år. 3) Derfor bogføres udgiften i gammelt år. 2) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år ved udligning af driftskontiene over egenkapitalen 3) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år ved overførsel af saldi på statuskonti til nyt år. Egenkapitalen Debet Kredit 4) Fakturaen er dateret i nyt år og bogføres i nyt år 2) ) Periodiseringen jf, note 1 tilbageføres 3) Hvorefter udgiften ikke påvirker driftsregnskabet i nyt år. Nyt år 6) Fakturaen betales i nyt år. Systemudvikling Skyldige omk. 4) ) ) ) ) ) Egenkapital 6) ) 5.000

9 Bilag 22 - Side 9 af 9 Kontering omkring forudbetalinger Bilag 3 År 1 - passivpost Udgiftskonto Skyldige omk. Noter 1) Udgiften på dækker ydelser, 1) ) der leveres over 3 år. 3) ) Udgiften er væsentlig Udgiften deles over 3 år således: År År År I alt aktivpost - aktivpost 2) Betaling af den samlede faktura i år 1 Forudbetalinger 3) Bogholderimæssig afslutning af år 1 ved udligning af driftskontiene over egenkapitalen 2) ) ) ) ) Bogholderimæssig afslutning af år 1 ved overførsel af saldi på statuskonti til år 2. Egenkapitalen 5) Driftsregnskabet skal belastes med Debet Kredit i år 2, idet 1/3 af den samlede ydelse leveres i år 2 3) ) År 2 - aktivpost Udgiftskonto 5) ) aktivpost Egenkapital Forudbetalinger 1) ) ) 1.000

10 Bilag 22 - Side 10 af 10 Kontering af udgifter vedr. køb af en vare Bilag 4 Gammelt år - passivpost Udgiftskonto Skyldige omk. Noter 1) ) Varen er leveret i nyt år og fakturaen er 2) dateret i gammelt år Fakturaen lyder på Driftsregnskabet påvirkes ikke af udgiften i gammelt år. - aktivpost - aktivpost 2) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år ved overførsel af saldi på statuskonti til nyt år. 1) ) ) Varene leveres og fakturaen betales i nyt år Nyt år - aktivpost Udgiftskonto 3) ) passivpost - aktivpost Skyldige omk. 3) ) ) ) 4.000

11 Bilag 22 - Side 11 af 11 Kontering af udgifter vedr. forsikringserstatninger Bilag 5 Gammelt år - passivpost Udgiftskonto Hensættelser - forsikring Noter 1) Skaden vurderes til ultimo gammelt år. 1) ) ) ) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år 3) ved udligning af driftskontiene over egenkapitalen - aktivpost 3) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år Egenkapitalen ved overførsel af saldi på statuskonti til nyt år 2) ) Den reelle forsikringserstatning blev ) Beløbet udbetales i nyt år. Nyt år Forskellen imellem det skønnede beløb og den reelle erstatning = 500 udgiftsføres i nyt år - aktivpost Udgiftskonto 4) 500 4) passivpost Hensættelser - forsikring Egenkapitalen 4) ) ) 2.000

12 Bilag 22 - Side 12 af 12 Kontering af tilsagn om tilskud Bilag 6 Gammelt år - passivpost Udgiftskonto Skyldige omk. Noter 1) Tilsagn om tilskud gives i gammelt, men 1) ) udbetalingen foretages først i nyt år 2) ) Tilsagnet er aktivpost 2) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år Egenkapitalen ved udligning af driftskontiene over egenkapitalen 3) Bogholderimæssig afslutning af gammelt år 2) ved overførsel af saldi på statuskonti til 3) nyt år Nyt år 4) Tilskudsbeløbet udbetales til tilskuds- modtager i nyt år. - aktivpost Udgiftskonto 4) passivpost Skyldige omk. Egenkapitalen 4) ) ) 1.000

13 Bilag 22 - Side 13 af 13 Bilag 7 Regnskabsmæssig behandling af udvalgte fakturaer fra KM-gruppens besøg i Lolland Falster Stift 1. Faktura nr af 30. september 2002, Dansk Internet Selskab Problemstilling Fakturaen er dateret den 30. september Fakturabeløb inkl. moms kr. Fakturaen vedrører arbejde udført for Kirkeministeriet vedrørende et projekt, der løber over en længere periode fra 2002 til ultimo april 2003, hvor den endelige accept af færdiggørelsen af projektet har fundet sted. Dokumentationen for den endelige levering fremgår af et bilag Accept af levering, der er vedhæftet fakturaen og som er underskrevet af Kirkeministeriet og af Dansk Internet Selskab i juni Af bilaget Accept af levering fremgår det, at nærværende dokument efter parternes underskrift udgør en accept af den leverede løsning iflg. kontrakten Udviklingskontrakt indgået mellem parterne den 29. april 2002 Omkring fakturaen kan det desuden oplyses, at det af fakturaen fremgår, at der tidligere dvs. før 30. september 2002 har været fremsendt en faktura på et acontobeløb på kr. Acontobeløbet ses fratrukket i faktura nr Acontobeløbet er bogført i Faktura nr vedrører sammen med acontobeløbet arbejde, der rent fysisk er udført i 2002, hvorfor korrekt bogføring også umiddelbart forudsætter bogføring i 2002 uanset, at projektet først er afsluttet i Periodisering Kirkeministeriet har oplyst, at fakturaen dækker brugen af Intraswite fra perioden 1. januar 2003 og at licensen først er taget i brug efter 1. januar Hvis disse oplysninger er korrekte, er det en rigtig fremgangsmåde, at beløbet først udgiftsføres regnskabsmæssigt i Alternativt burde beløbet være udgiftsført i 2002, som ovenfor beskrevet. 2. Faktura nr af 10. januar 2003, CSC Computer Sciences Corp. Problemstilling Fakturaen er dateret den 10. januar Fakturabeløbet inkl. moms kr.

14 Bilag 22 - Side 14 af 14 Fakturaen omfatter arbejde udført i Fakturaen vedrører arbejde, der rent fysisk er udført i 2002, mens programmet først er taget i brug i januar 2003 Periodisering Fakturaen er bogført i 2003 i modstrid med almindelig dansk regnskabspraksis. Fakturaen burde derfor også have været medtaget i budgettet for Dette er imidlertid ikke sket (ITbudgettet for halvåret 2003, side 16), hvorfor fakturaen derfor kan siges at give anledning til en budgetoverskridelse. 3. Faktura nr Dansk Internet Selskab Problemstilling Fakturaen er dateret 30. december Fakturabeløbet er kr. inkl. moms. Fakturaen omfatter levering af en ydelse/vare, der er leveret i 2002 og derfor vil korrekt bogføring også være i Periodisering Fakturaen er bogført i 2003, hvilket er i modstrid med almindelig dansk regnskabspraksis. Jævnfør IT-budgettet for halvåret 2003, side 12 er ydelsen medtaget i budgettet for KMgruppen har fået oplyst, at beløbet imidlertid ikke er medtaget med et tilstrækkeligt beløb, der må derfor forventes en mindre budgetoverskridelse. 4. Fakturaer fra WM-data Problemstilling Der er tale om 2 fakturaer, der beløbsmæssigt i alt udgør kr. inkl. moms. Beløbet specificeres således: Fakturadato Beløb i kr. inkl. moms 10. Dec Nov

15 Bilag 22 - Side 15 af 15 Fakturaerne omfatter begge ydelser, der er leveret i 2002, hvorfor korrekt bogføring også forudsætter bogføring i Periodisering Kirkeministeriet har oplyst, at de pågældende fakturaer burde være bogført i 2002, men på grund af leverandørens manglende opfyldelse af servicemål skulle en kreditnota i samme størrelsesorden tilsvarende være bogført i Indvirkningerne på driftsregnskabet for 2002 ville have været neutrale. KM-gruppen er enig i Kirkeministeriets betragtninger omkring bogføringstidspunktet. For at sikre fuldstændigheden af registreringerne i bogholderiet burde der have været anvendt følgende fremgangsmåde: Fakturaerne bogføres i Såfremt der i forbindelse med årsafslutningen 2002 er en begrundet og dokumenteret overbevisning om, at fakturaen efterfølgende udlignes af en kreditnota, bør dette bogføres, som en kreditering i Såfremt der derimod i forbindelse med årsafslutningen stadig hersker tvivl om, om en kreditnota udstedes fra leverandøren på hele eller dele af beløbet, vil det være bogføringsmæssigt korrekt at vente med at bogføre kreditnotaen, indtil sagen er endeligt afgjort og kreditnotaen er modtaget i Det er oplyst af Kirkeministeriet, at såvel fakturaen som kreditnotaen er bogført i Derfor er driftsvirkningen på 2003-regnskabet neutral.

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER 7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da disse spørgsmål materielt er nært

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere