Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002"

Transkript

1 Årsregnskab Cand. Merc. Aud Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1. Råvarer og hjælpematerialer 2. Varer under fremstilling 3. Fremstillede varer og handelsvarer 4. Forudbetalinger for varer NB! Igangværende arbejder for fremmed regning indgår ikke som en post!!! Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 2 Varelagre efter ÅRL Klasse B: 44 Kostprisen for omsætningsaktiver skal indeholde de omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv. Distributionsomkostninger må ikke indgå i kostprisen. Herudover kan renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstilling af varer, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen. 46 Varebeholdninger kan opskrives til genanskaffelsesværdi... Varebeholdninger skal nedskrives til en lavere nettorealisationsværdi (!!!). Klasse C+D: 82 Virksomheder skal i kostprisen for de anlægs- og omsætningsaktiver, den har fremstillet, jf. 40 og 44, indregne de omkostninger, der indirekte kan henføres til det pågældende produkt, hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperioden. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 3 1

2 Varelagerkonventioner Udgangspunkt er en konkret værdiansættelse af hver enkelt genstand 45 Kostprisen for varebeholdninger kan beregnes på grundlag af vejede gennemsnitspriser, først ind først ud (FIFO) metoden eller en anden lignende metode, som afspejler værdien af den fysiske varebeholdning på balancedagen. Ikke-brugbare konventioner: Normallagerprincippet LIFO Seneste fakturapris Det er tilladt at indregne IPO (Klasse B)!! Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 4 Anvendt praksis og noter 53 Redegørelse for indregningsmetoder og målegrundlag, herunder: Indregning af renter Metode og grundlag for op-, ned- og afskrivninger 87 Indregningsmetoder og målegrundlag for indirekte produktionsomkostninger, der indregnes under aktiver 89 Afviger en varebeholdnings genanskaffelsesværdi fra kostprisen opgjort i overensstemmelse med 44, 45 og 82, skal virksomheden for hver post oplyse forskelsbeløbet. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 5 Varebeholdninger efter RV 8 1/5 (8) Varebeholdninger skal indregnes i balancen: på det tidspunkt, hvor fordele og risici ved besiddelsen overgår til virksomheden og Kostprisen kan opgøres pålideligt (11) Forbrug af varebeholdninger skal indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvori den hertil knyttede omsætning indregnes. (U 30 20) Indtægter ved salg af varebeholdninger indregnes når følgende betingelser er opfyldt: Der foreligger dokumentation for, at der er en indtægt Indtægten fra salg af varen kan opgøres pålideligt Det er sandsynligt, at indtægten vil resultere i en indbetaling, og Omkostningerne forbundet med salget kan opgøres pålideligt De indtægtsskabende ydelser er præsteret. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 6 2

3 Varebeholdninger efter RV 8 2/5 (12) Kostprisen for råvarer og handelsvarer omfatter købspris samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. Fradrag for varerabatter, bonus mv. (14) I kostprisen for varer under fremstilling og færdigvarer skal indgå: Kostpris for råvarer Kostpris for hjælpematerialer Forarbejdningsomkostninger, der i fremstillingsperioden er medgået ved produktionen og direkte kan henføres til produktionen af den pågældende vare Forarbejdningsomkostninger, der i fremstillingsperioden er medgået ved produktionen og indirekte kan henføres til produktionen af den pågældende vare (IPO) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 7 Varebeholdninger efter RV 8 3/5 Indregning af IPO: (17) IPO kan omfatte: Indirekte materialer og løn Vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner og produktionsbygninger Omkostninger til produktionsledelse og administration (18) Svind, spild o.l. Skal løbende resultatføres (22) Salgs-, distributions- og forskningsomkostninger må ikke indgå! (23-25) Der må kun henføres IPO ud fra den beregnede produktionskapacitet (den beregnede gnst. produktion over flere perioder) omkostningerne ved ledig kapacitet må ikke indregnes (27) Ved længerevarende fremstillingsperioder kan finansieringsomkostninger medregnes Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 8 Varebeholdninger efter RV 8 4/5 (33) Hvis kostpris overstiger nettorealisationsværdien, skal der nedskrives til denne lavere værdi. Nedskrivningen indregnes i resultatopgørelsen. (36) Der må ikke nedskrives til en genanskaffelsespris, der er lavere end nettorealisationsværdien. Genanskaffelsesprisen kan være en indikator! (37) Nedskrivning af kostpris for varebeholdninger med henblik på at opnå normalavance ved senere salg kan ikke foretages, idet en sådan nedskrivning medfører, at årets resultat både i nedskrivningsåret og i efterfølgende år opgøres misvisende. (40) Sammenligning af kostpris med nettorealisationsværdi skal ske for hver enkelt vare Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 9 3

4 Varebeholdninger efter RV 8 5/5 (46) Oplysninger i noterne: Indregnede finansieringsomkostninger for hver post Regnskabsmæssig værdi for den del, der er målt til nettorealisationsværdi Størrelsen af årets tilbageførte nedskrivninger, inkl. Begrundelse for tilbageføringen Begrænsninger i ejendomsretten inkl. Den regnskabsmæssige værdi af pantsætninger. Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 10 Entreprisekontrakter efter ÅRL 1/3 Indregning efter produktionsmetoden: Der angives intet direkte i ÅRL! Se dog def. af indtægter og 49 I bemærkninger til loven er angivet, at omsætningen under visse forudsætninger kan indregnes på et tidligere tidspunkt end leveringstidspunktet Et krav i RV 6 Skal angives i balancen under tilgodehavender måling til salgsværdi produktionsmetoden skal anvendes E. & S. Er enig i fortolkningen Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 11 Entreprisekontrakter efter ÅRL 2/3 Definition af indtægter: Stigning i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører stigninger i egenkapitalen 49 Alle indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes... Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 12 4

5 Entreprisekontrakter efter ÅRL 3/3 26 Stk. 2 Forudbetalinger fra kunder kan på en synlig måde modregnes inden for aktivposten Varebeholdninger henholdsvis posten Igangværende arbejder for fremmed regning, i det omfang forudbetalingerne vedrører de pågældende poster. Da Igangværende arbejder for fremmed regning nu skal optages som et tilgodehavende, må entreprisekontrakterne præsenteres som: Summen af salgsværdien af de enkelte entrepriser Fratrukket modtagne forudbetalinger Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 13 Entreprisekontrakter efter RV 6 1/7 (3-9) Definitioner af begreberne: Entreprisekontrakt (def. yderligere i 10 og 12) Igangværende arbejde for fremmed regning Fastpriskontrakt (def. yderligere i 11) Kostpris-plus-kontrakt Produktionsmetoden Faktureringsmetoden Salgsværdi for igangværende arbejder Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 14 Entreprisekontrakter efter RV 6 2/7 Detaljerede bestemmelser om sammenlægning og opsplitning af entreprisekontrakter. (18-21) Indtægter og udgifter vedr. entreprisekontrakter Kontraktpris (fastpriskontrakter) eller (22) Kalkuleret salgspris (kostpris-plus-kontrakter) (22) + ændringer til kontrakten (22) Det er sandsynligt det medfører ændringer i indtægten (24) Ændringen kan opgøres pålideligt (24) Alle udgifter fra kontraktopnåelse inkl. IPO og finansieringsomkostninger (27-37) Modningsomkostninger kan/skal indgå! (38-41) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 15 5

6 Entreprisekontrakter efter RV 6 3/7 Indregning til salgsværdi, når udfaldet kan måles pålideligt jf. følgende kriterier (42, 44 og 45): a) den samlede entrepriseindtægt er kendt (kun fastpr. k.) b) det er sandsynligt, at fordele og ulemper overgår c) omkostninger til færdiggørelse og færdiggørelsesgraden kan måles pålideligt (kun fastpr. k.) d) omkostninger kan idendificeres og måles pålideligt e) omkostninger kan sammenholdes med budgetterede omkostninger (kun fastpr. k.) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 16 Entreprisekontrakter efter RV 6 4/7 Indregning til salgsværdi: Indregning efter færdiggørelsesgrad (47) Omkostninger skal indregnes i takt med, at de afholdes (48) Færdiggørelsesgraden skal fastsættes for hver entreprisekontrakt ved udgangen af hvert regnskabsår og skal opgøres efter den eller de metoder, der bedst afspejler aktiviteten på det pågældende igangværende arbejde for fremmed regning (50+51): Ved en vurdering af stadet for det udførte arbejde Som forholdet mellem udgifter afholdt til dato og de totalt kalkulerede udgifter Som forholdet mellem de indsatte ressourcer til dato og de totalt kalkulerede ressourcer Ved afslutning af delaktiviteter (milestones) En kombination af ovnenævnte Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 17 Entreprisekontrakter efter RV 6 5/7 Hvis udfaldet af entreprisekontrakten ikke kan opgøres pålideligt, da indregning til forbrugte omkostninger (57) Kriterier for ikke pålidelig måling (60): a) entreprisekontraktens gyldighed kan drages i tvivl b) omfanget og udførelsen af resterende arbejder afhænger af kørende tvister eller retssager c) kunden eller leverandøren ikke forventes at overholde kontrakten d) der er væsentlig usikkerhed om kontraktens indtægter eller omkostninger Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 18 6

7 Entreprisekontrakter efter RV 6 6/7 Hvis årsagen til den upålidelige opgørelse bortfalder, da igen indregning til salgsværdi (61) Indregning ophører, når arbejdet er klar til aflevering. resterende forpligtelser til udførelse af arbejder indregnes under forpligtelser (62) Når det er sandsynligt, at den fremtidige aktivitet vedr. en kontrakt vil give tab, skal dette indregnes som en hensat forpligtelse (63) Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 19 Entreprisekontrakter efter RV 6 7/7 Præsentation, angivelser i anvendt regnskabspraksis og noter (66+69): Metode for indregning Metode for opgørelse af færdiggørelsesgrad Særskilt indregning af kontrakter som nettoaktiver og nettoforpligtelser Specifikation af salgsværdi, acontofaktureringer og tab på tilgodehavender Den i omsætningen indregnede salgsværdi, hvis den ikke er særskilt specificeret Betingede betalinger, der er tilbageholdt Eventualforpligtelser og -aktiver Cand. merc. aud. Tage Rasmussen 20 7

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Chapter 7: Inventories

Chapter 7: Inventories Chapter 7: Inventories Begrebet varebeholdninger Hovedpunkter/emner Værdiansættelse Lageropgørelse/-styring Cost flow forudsætningen (Lagerkonventioner) Opgaver Begrebet varebeholdninger Varebeholdninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796 Koncernregnskab 042 Resultatopgørelse 043 Totalindkomstopgørelse 044 Balance 046 Egenkapitalopgørelse 047 Pengestrømsopgørelse 048 Noter til koncernregnskabet 097 Juridiske enheder 100 Ledelsens påtegning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere