FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS:"

Transkript

1

2

3

4 FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: Svein Hertel-Aas (2, 10, 32, 40, 41, 44, 54, 55, 56, 64), Agnete Schlichtkrull (5, 6, 15, 27, 60), Carsten Snejbjerg (5, 6), Adam Mørk (28), HBG UK Ltd. (37), Åke Lindman (41), Philips (48-49), Mads Andersen (50-51), Københavns Bymuseum (53, 54, 55, 57), Jens Panduro (63) Denne trykssag er trykt på Papyrus Cyclus Office, der er et naturligt hvidt og 100 % returfiberbaseret papir. Papiret er mærket med Svanen (Nordisk Ministerråds miljømærke). This booklet is printed on Papyrus Cyclus Office, a naturally white and 100 % recycled paper. The paper is classified as Swan Ecolabel by the Nordic Council. 2 / Henning Larsen Architects 2007

5 INDHOLD CONTENTS 2007 Arkitektur med hjertet 2007 Architecture at heart...4 Arkitekturen under forandring Architecture in change...6 En rose i Damaskus A rose in Damascus...8 Byudvikling på vandet Urban development on the water...14 Et loop i ørkenen A loop in the desert...18 Invitation til åbenhed Invitation to openness...22 Projekter Projects...26 Scala Scala 28 Sydporten Sydporten 30 Kay Fiskers Plads Kay Fisker s Square 31 Rådhus i Viborg Town hall in Viborg 32 Børnehave Bernts Have Kindergarten Bernts Have 34 Russian House Russian House 35 JBC Dublin JBC Dublin 36 Faculties of Arts University of Plymouth Faculties of Arts University of Plymouth 37 Woodlands Woodlands 38 King Abdullah Financial District King Abdullah Financial District 39 Uppsala Konsert och Kongress Uppsala Concert and Congress Hall 40 Carlsberg Carlsberg 42 Jåttå Videregående Skole Stavanger Vocational High School 43 Milano Hospital Milan Hospital 44 Umeå Kunstcampus Umeå Arts Campus 46 Würth Arts Centre Würth Arts Centre 47 Design: Transitions II Transitions II 48 Design: Kronborg Konference Kronborg Conference 50 Ombygning Vesterbrogade 76 Reconstruction Vesterbrogade Årets projekter Projects of the year...58 Henning Larsen Architects 2007 Henning Larsen Architects Medarbejdere Employees...62 Indhold Contents / 3

6 2007 ARKITEKTUR MED HJERTET 2007 ARCHITECTURE AT HEART Arkitektur er en vigtig ramme for alle menneskers liv. Det gælder i Vejle, Damaskus og Reykjavik. Når børn går i skole og uddanner sig, er det vigtigt, at det sker i rammer, hvor der er mulighed for at blive inspireret. Når vi går på arbejde, spiller omgivelserne en stor rolle for arbejdsmiljøet. Den måde en bygning forholder sig til omgivelserne på, er vigtig for en bys liv. Det ansvar må arkitekter tage på sig. Arkitekturen er en vigtig aktør i samfundet, og det fordrer et engagement i verden. Det gælder arkitektvirksomheder og den enkelte arkitekt. Ansvaret stiller store krav til fagligheden og det personlige engagement. Henning Larsen Architects arbejder fuldt ud i en global verden og 75 % af årets omsætning er hentet uden for Danmark. Vores praksis og tradition for at arbejde i åben dialog med projekternes kulturelle kontekst giver et godt fundament for det møde med andre kulturer, som er en del af hverdagen. Nettoomsætningen er vokset med Net turnover has increased by 66 % Antallet af medarbejdere er vokset med Staff has increased by 30 % Samlet årlig omsætning fra internationale projekter Total turnover from international projects 75 % 2007 har været et meget travlt og frodigt år for Henning Larsen Architects. Den internationale strategi har rigtig fået fat. Årets omsætning er vokset markant, og vi har fået mange nye, dygtige og engagerede medarbejdere. Året har budt på mange nye samarbejdspartnere fra andre fagområder og forskningsverdenen. Åbenhed er afgørende i vores arbejde. Det er vigtigt, at en bygherre får pladsen til at engagere sig, og at samarbejdet i de tværfaglige teams bygger på respekt for de forskellige kompetencer og holdninger. Denne åbenhed skaber gode relationer og har betydet, at mange af Henning Larsen Architects lokale samarbejdspartnere er blevet internationale samarbejdspartnere. Hos Henning Larsen Architects vil vi have hjertet med, når vi arbejder. Det er der, de faglige ambitioner finder næring og udfordring. Mette Kynne Frandsen, adm. direktør 4 / Henning Larsen Architects 2007

7 Arkitekturen er en vigtig aktør i samfundet, og det fordrer et engagement i verden Architecture is a major presence in society and that requires a commitment to the world Mette Kynne Frandsen, adm. direktør / CEO Architecture is an important aspect in everyone s life. This applies in Vejle, Damascus and Reykjavik. When children go to school and learn, it is important that the settings are inspirational to the children. When at work, our surroundings play a major part in the working environment. The way a building relates to its surroundings is vital to urban life. Architects must assume this responsibility. Architecture is a major presence in society and that requires a commitment to the world. This concerns both architectural firms and each individual architect, and the responsibility calls for high professionalism and a personal dedication. Henning Larsen Architects works fully in a global world and 75 % of the annual turnover derives from outside Denmark. Our custom and tradition of working in open dialogue with the cultural context of the projects provide a firm basis for the encounter with other cultures that is part of our everyday life has been a very busy and prolific year for Henning Larsen Architects. The international strategy has got a firm hold. The annual turnover has grown considerably and we have many new, talented and committed employees. The past year involved many new collaborating partners from other professions and from the research world. Openness is of the essence in our work. It is important that the client is given room to commit and that the collaboration in the interdisciplinary teams is based on respect for the various qualifications and approaches. This openness results in good relations and has turned several of Henning Larsen Architects local collaborating partners into international partners. At Henning Larsen Architects we put our hearts into the projects. That is where the professional ambitions are nourished and challenged. Mette Kynne Frandsen, CEO 2007 Arkitektur med hjertet 2007 Architecture at heart / 5

8 Den globale klimaudfordring vil ændre arkitekturen The global climate challenge will change architecture Louis Becker, direktør / Director 6 / Henning Larsen Architects 2007

9 ARKITEKTUREN UNDER FORANDRING ARCHITECTURE IN CHANGE I 2007 var verdens klimaproblemer på alles læber. Nobels Fredspris gik til forkæmpere for miljøet, og Danmark fik sin første klimaminister. I arkitektverdenen kom bæredygtighed øverst på dagsordenen. Drømmen om luft og lys ændrede arkitekturen og skabte modernismen. Den globale klimaudfordring vil ændre arkitekturen på samme måde. Bæredygtigheden vil forandre byplanlægning, arkitektur og design for altid, siger arkitekt Louis Becker, direktør hos Henning Larsen Architects. Arkitektur har altid været mere end funktionelle og smukke rum. Bæredygtigheden er en ny dimension. Hos Henning Larsen Architects opfattes begrebet som en udfordring med flere aspekter. Der er hensynet til klimaet og de fremtidige generationer. Der er hensynet til projekters sociale profil. Teknologien udvikler sig hele tiden og gør det lettere at implementere bæredygtige løsninger. Jorden kan ikke holde til, at vi fortsætter ad samme spor. Vi skal kunne være her om 50 år også. Det handler om, hvordan vi bruger ressourcerne, og hvordan vi planlægger vores byer, siger Louis Becker. Vi arbejder blandt andet med flere projekter, hvor bygningerne ikke bare bruger, men faktisk genererer energi. Det er nogle spændende perspektiver. For at kunne arbejde med bæredygtighed skal man have kendskab til den mest opdaterede viden. Alle medarbejdere hos Henning Larsen Architects deltager i et efteruddannelsesforløb. Løbende er der workshops og inspirationsforedrag med nogle af verdens førende på området. Den globale udfordring er blevet en del af den arkitektfaglige udfordring, siger Louis Becker. Som arkitekter kan vi bidrage med at indarbejde bæredygtige løsninger i projekterne. In 2007 the climatic issues of the world were the talk of the town. Environmentalists were awarded the Nobel Peace Prize, and in Denmark our first minister of climate and energy was appointed. In the architectural world sustainability became top of the list. The dream of air and light changed architecture and created modernism. The global climate challenge will change architecture in the same way. Sustainability will change urban planning, architecture and design forever, says Architect Louis Becker, Director of Henning Larsen Architects. Architecture has always been more than functional and beautiful spaces. Sustainability adds another dimension. Henning Larsen Architects perceives the concept as a challenge of many aspects. It is the consideration of the climate and the future generations. It is the consideration of the social profile of the projects. Technology develops all the time, making it easier to implement sustainable solutions. Earth does not last if we continue our current pace. It has to be there for us in 50 years as well. It is all about how we apply our resources and how we plan our cities, Louis Becker says. At present we are working on several projects with structures that do not only consume, but actually generate energy. These are intriguing perspectives. To be able to work with sustainability you need to be updated on the latest knowledge in the field. All employees at Henning Larsen Architects participate in an educational programme. Workshops and inspirational lectures from prominent experts are also part of the programme. The global challenge has become part of the professional challenge to architects, says Louis Becker. We contribute to incorporate sustainable solutions in the projects. Arkitekturen under forandring Architecture in change / 7

10 EN ROSE I DAMASKUS A ROSE IN DAMASCUS Det er ikke hver dag, at Henning Larsen Architects vinder en international arkitektkonkurrence uden at tegne en eneste skitse. Men det skete med Massar Children s Discovery Centre. I et felt af internationale stjernearkitekter, der bl.a. talte Zaha Hadid, løb Henning Larsen Architects med sejren og er nu ved at tegne et opdagelsescenter, der skal stimulere syriske børn til at uddanne sig. Konkurrencen foregik som interviews over tre dage i Damaskus, og NGO en Massar ønskede ikke et færdigt projekt præsenteret, men en strategi for projektet og det rigtige team at samarbejde med. It is not everyday business to Henning Larsen Architects to win an international architectural competition without producing a single drawing. But that is exactly what happened with the Massar Children s Discovery Centre. In a field of international star architects, among others Zaha Hadid, Henning Larsen Architects won the competition and has now embarked on the task of making a discovery centre that aims at stimulating Syrian children to get an education. The competition was a three-day interview sequence in Damascus, and the NGO Massar did not request a presentation of a finished project, but a project strategy and the right team for the collaboration. 8 / Henning Larsen Architects 2007

11 En rose i Damaskus A rose in Damascus / 9

12 Formen skaber skygge og naturlig ventilation i bygningen The shape provides shade and natural ventilation in the building Anne Marie Galmstrup, arkitekt og associeret / Architect and Associate 10 / Henning Larsen Architects 2007

13 Udgangspunktet for konkurrencen var capacity building. Idéen er at udvikle et projekt på tværs af kulturer med en gensidig læreproces og forståelse, der involverer både brugere, organisationen og teamet, fortæller arkitekt Anne Marie Galmstrup. Læringen trækkes helt ind i design- og projekteringsfasen. Opdagelsescentret har fundet inspirationen til sin smukke form i en særlig syrisk rose. Byggegrunden har i mange år været et stort tomrum midt i Damaskus, og det har krævet et usædvanligt projekt. I Damaskus har man talt om, at byens hjerte var revet ud. Derfor er et projekt med fokus på de kommende generationer som skabt til stedet, siger Anne Marie Galmstrup. Fra starten havde vi et tæt samarbejde med ingeniørerne fra Buro Happold, og mens vi ledte efter muligheder for at mindske behovet for køling, blev vi opmærksomme på de muligheder, en struktur som en rose kan skabe. Vi havde et ønske om at arbejde med passivt design. Formen skaber skygge og naturlig ventilation i bygningen. Det er en kompleks struktur, og det tætte samarbejde med de britiske ingeniører har gjort det muligt at tænke konkrete løsninger ind tidligt i designfasen. I centrets midte vil børnene kunne mødes, dele deres viden og udvikle nye ideer sammen, fortæller Anne Marie Galmstrup. Bygningen er vævet sammen med den omkringliggende park. Det er et kulturelt tæppe. Parken er skabt i samarbejde med Martha Schwartz Landscape Architects. Det kreative udviklingsprojekt og samarbejdet mellem de forskellige parter har været så interessant, at Harvard Business School har gjort projektet til genstand for et studie. The competition basis was capacity building. The concept is to develop a transcultural project with a mutual process of learning and understanding that involves both users, the organisation and the team, Architect Anne Marie Galmstrup explains. Learning is incorporated into the design and planning stages. The beautiful shape of the discovery centre is inspired by a special Syrian rose. For many years the building site has been lying as a large void in the centre of Damascus, and it has called for an extraordinary project to fill it. In Damascus they said that the heart of the city had been torn out. This is why a project focusing on future generations is cut out for the site, Anne Marie Galmstrup says. From the very beginning we were in close collaboration with the engineers from Buro Happold, and by the time we were searching for measures to reduce the cooling requirements, we became aware of the possibilities that lie in the structure of a rose. We wished to work with passive design. The shape provides shade and natural ventilation in the building. The structure is complex, and the close teamwork with the British engineers has made it possible to incorporate specific solutions at an early stage in the design. In the heart of the centre, the children may meet, share knowledge and together develop new ideas, says Anne Marie Galmstrup. The building is interwoven with the surrounding park. It s a cultural carpet. The park is created in collaboration with Martha Schwartz Landscape Architects. The creative development project and the teamwork of the involved parties have been so interesting that Harvard Business School is now using the project as a topic of study. En rose i Damaskus A rose in Damascus / 11

14 MASSAR CHILDREN S DISCOVERY CENTRE, SYRIEN Massar Children s Discovery Centre er et opdagelsescenter for børn. Det skal ligge på en central grund i Damaskus. Bygherre: Massar Bruttoareal: Opdagelsescenter: m² Park: m² Opgaveform: Førstepræmie i international konkurrence Team: Henning Larsen Architects, Buro Happold Engineering, Martha Schwartz Landscape Architects og Geoffrey Barnett Associates MASSAR CHILDREN S DISCOVERY CENTRE, SYRIA Massar Children s Discovery Centre is a centre dedicated to the interaction and learning of children. It will be located on a central site in Damascus. Client: Massar Gross floor areal: Discovery centre: 14,000 m² Park: 170,000 m² Type of assignment: First prize in international competition Team: Henning Larsen Architects, Buro Happold Engineering, Martha Schwartz Landscape Architects and Geoffrey Barnett Associates 12 / Henning Larsen Architects 2007

15 En rose i Damaskus A rose in Damascus / 13

16 14 / Henning Larsen Architects 2007 Det flydende hotel i Københavns havn er et forslag, som Henning Larsen Architects har lavet i samarbejde med Multiconsult og LMG Marin. Hotellet er CO ² -neutralt, og bygningens energiforbrug er reduceret med 70 %. The floating hotel in the Copenhagen harbour is a proposal that Henning Larsen Architects designed in collaboration with Multiconsult and LMG Marin. The hotel is carbon neutral and the building s energy consumption is reduced with 70 %.

17 København skal udvikles yderligere, så havnen og havet kommer mere i spil, når der skal bygges nyt Copenhagen needs to be further developed for the harbour and the sea to attract more focus when new structures are built Peer Teglgaard Jeppesen, direktør / Director BYUDVIKLING PÅ VANDET URBAN DEVELOPMENT ON THE WATER Københavns udvikling er til debat. Hvordan skal byen udvikle sig? Som arkitekt er det svært ikke at drømme om den by, man bor og arbejder i. Hvordan kan man være med til at gøre den til et bedre sted at være? Henning Larsen Architects har været med til at præge byen og prioriterer et engagement i Københavns udvikling højt. Et af de projekter, som virksomheden har udviklet, er et hotel på vandet i Københavns havn. Bygningen står på bunden. Det er sket i samarbejde med LMG Marin fra Norge og Multiconsult. Ambitionen er, at hotellet kan byde de første gæster velkommen under FN s klimatopmøde i København i december Hotellet bliver et mønstereksempel i brugen af bæredygtig teknologi. En placering ved vandet er meget attraktiv. Her er lys, luft og udsigt. Bygger man på vandet, giver det forskellige muligheder for energirigtige løsninger, fortæller direktør Peer Teglgaard Jeppesen, Henning Larsen Architects. Ved at inddrage LMG Marins viden om at bygge på vandet peger vi på nogle helt nye muligheder for at udvikle byen. En bygning, der står på havbunden, kan bl.a. bruge vandet til køling og varmekilde. Det er også en attraktiv løsning for placeringer, hvor man må tage hensyn til vandgennemstrømningen og vandmiljøet. På et senere tidspunkt kan bygningen flyttes og følge med byens udvikling. The development of Copenhagen is at issue. How is the city to be developed? As an architect it is difficult not to dream about the city that you live and work in. How can you become part of making it a better place to stay? Henning Larsen Architects has influenced the city and prioritises committing to the development of Copenhagen. One of the projects that the company has designed is a hotel on the water in the Copenhagen harbour. The building stands on the bottom. The project is designed in collaboration with LMG Marin from Norway and Multiconsult. The ambition is to welcome the first guests to the hotel during the UN Climate Summit in Copenhagen in December The hotel will become a prime example of the use of sustainable technology. A location by the water is very attractive. There is light, air and a view. Building on water provides several opportunities for energy efficient solutions, Peer Teglgaard Jeppesen, Director at Henning Larsen Architects, says. By incorporating LMG Marin s knowledge of building on water we define entirely new possibilities for developing the city. A building standing on the bottom of the sea can, among others, use water as a source of cooling and heating. Additionally, this is an attractive solution for locations where you need to consider water flow and environment. Later, the building can be moved and keep up with the development of the city. Byudvikling på vandet Urban development on the water / 15

18 16 / Henning Larsen Architects 2007

19 BYGNINGEN BRUGER BL.A. Passiv solvarme Solvarmepaneler til varmt vand Solceller Dagslysoptimering Varmegenvinding Havvandskøling Havvandsvarme Regnvandsanlæg Vindkraft Balanceret ventilation Behovsstyret belysning LED-belysning Højisolerede konstruktioner AMONG OTHERS THE BUILDING USES: Passive solar heating Solar heating panels for hot water Solar cells Daylight optimisation Heat recovery Seawater cooling Seawater heating Rainwater retrieval Wind power Balanced ventilation Demand lighting LED lighting High-level insulation constructions hotel Tidligere opfattede man havnen som byens bagindgang, som udelukkende blev brugt til at transportere gods ind og ud af byen. Havnen var en arbejdsplads, som man ikke udnyttede rekreativt, siger Peer Teglgaard Jeppesen. København skal udvikles yderligere, så havnen og havet kommer mere i spil, når der skal bygges nyt. Vi skal diskutere, hvor meget og hvordan der kan bygges i selve havneområdet. Kan centrum forstærkes ved udbygning i havnen, og kan der laves nye øer, der strækker sig fra centrum ud i havet? Kan vi finde svarene på Københavns udfordringer i en blå fingerplan?. København kan se frem til et projekt, der viser hvad vi kan i Danmark. Henning Larsen Architects vil med dette projekt samle erfaringerne med miljørigtigt byggeri i én bygning. Previously you considered the harbour as the back entry of the city, which was solely used for transporting goods in and out of the city. The harbour was a work place and it wasn t used recreationally, Peer Teglgaard Jeppesen stresses. Copenhagen needs to be further developed for the harbour and the sea to attract more focus when new structures are built. We need to discuss how much and how we can build in the harbour area. Do we strengthen the city centre by extending it to the harbour, and is it possible to make new islands that stretch from the city centre into the sea? Do we fi nd the answers to the Copenhagen challenges in a blue fi nger plan? Copenhagen may look forward to a project that will demonstrate our capabilities in Denmark. With this project Henning Larsen Architects puts its experience of environmentally sound building practice into one building. Byudvikling på vandet Urban development on the water / 17

20 ET LOOP I ØRKENEN A LOOP IN THE DESERT Et spektakulært loop på kanten af ørkenen, der vokser ud af ørkensandets duvende, bløde form, er Henning Larsen Architects forslag til et kulturhus i Dhahran i den østlige del af Saudi-Arabien. På kanten af ørkenen ligger verdens største olieproducent, Saudi Aramco. I 2013 har virksomheden 75-årsjubilæum og vil i den anledning åbne et kulturhus med et eksperimentarium for børn, bibliotek, museum, udstillinger og en masse andre tilbud. Byen skal med dette projekt sættes på verdenskortet. Henning Larsen Architects samarbejder med den saudiarabiske tegnestue Omrania & Associates. Ørkenen med de bølgende sandklitter, der altid er i bevægelse, er et poetisk landskab, der gør et stort indtryk. Det har været inspirationen til dette projekt, fortæller arkitekt Jacob Kurek. I bygningen er åbenhed og interaktion nøgleord. Fra lang afstand vil den lyse op som et vartegn for Dhahran. På nært hold vil man få et indblik i de aktiviteter, der fi nder sted i huset. A spectacular loop growing out of the undulating, soft shapes of the sand at the desert boundary that is the Henning Larsen Architects proposal for a cultural centre in Dhahran in eastern Saudi Arabia. At the rim of the desert lies the globally leading oil production company, Saudi Aramco. In 2013 the company celebrates its 75th anniversary and on that occasion they plan to open a cultural centre comprising a children s experimentarium, library, museum, exhibitions and a variety of other offers. With this project, the city will be put on the map. Henning Larsen Architects collaborates with the Saudi Arabian architectural practice Omrania & Associates. The desert with the undulating sand dunes always in motion is a poetic landscape that leaves a signifi cant impression. It has been the inspiration of this particular project, explains Architect Jacob Kurek. Openness and interaction are keywords of the building. From a distance it will shine like a landmark of Dhahran. Up close you will get a glimpse of the inside and the activities taking place within the building. 18 / Henning Larsen Architects 2007

21 SAUDI ARAMCO CULTURAL CENTRE, SAUDI-ARABIEN Saudi Aramco Cultural Centre er et konkurrenceforslag til kulturhus i Dhahran i det østlige Saudi-Arabien. Bygherre: Saudi Aramco Bruttoareal: m² Opgaveform: Inviteret international konkurrence Team: Henning Larsen Architects, Omrania & Associates, COWI og Marianne Levinsen Landskab SAUDI ARAMCO CULTURAL CENTRE, SAUDI-ARABIA Saudi Aramco Cultural Centre is a competition proposal for a cultural centre in Dhahran in eastern Saudi Arabia. Client: Saudi Aramco Gross floor area: 55,000 m² Type of assignment: Invited international competition Team: Henning Larsen Architects, Omrania & Associates, COWI and Marianne Levinsen Landskab Et loop i ørkenen A loop in the desert / 19

22 Når man bygger i ørkenen er der en række helt særlige forhold, man skal forholde sig til. Temperaturerne kan nå op over 50 grader celsius. Luftfugtigheden er meget høj. Projektet har fundet inspiration til løsningerne i traditionelt arabisk byggeri og ældre byer. Skygge og køling af temperaturen med vand er fx indarbejdet i bygningen. Ambitionen for designet er at skabe en bygning, der bruger så lidt energi som muligt. I Mellemøsten anvendes størstedelen af en bygnings energiforbrug på aircondition. Det er vigtigt at minimere behovet og kombinere det med teknologiske løsninger. Selve loopet fungerer fx som et termisk system, der lagrer kulde om natten og køler bygningen, når det er nødvendigt. Desuden er solenergi en væsentlig energikilde. Vi håber, at bygningen vil drage folk til sig og med sin åbenhed inspirere dem til at modtage ny viden. Derfor er vi glade for, at Saudi Aramco ikke bare har lagt et højt ambitionsniveau for arkitekturen, men også for bæredygtigheden. Det er et vigtigt tema at sætte på dagsordenen, siger Jacob Kurek. When building in the desert there are several specific conditions to consider. The temperatures occasionally exceed 50 degrees Celsius. Humidity is extremely high. The project has found inspiration to its solutions in the traditional Arabian building tradition and in older cities. Shading and water cooled temperature are eg incorporated in the building. The design ambition is to make a building that consumes as little energy as possible. In the Middle East most of the energy consumption inside buildings is employed for air conditioning. It is of importance to reduce the requirements for energy in a combination with technological solutions. The loop, for example, is functioning as a thermal system storing coolness during the night for daytime cooling when required. Also solar energy is an essential energy source. We hope that the building will attract people and with its openness be an inspiration to seek more knowledge. We are therefore pleased that Aramco has not only insisted on a high level of architectural ambition, but of sustainable ambition as well. This is an important topic to put on the agenda, says Jacob Kurek. Projektet har fundet inspiration til løsningerne i traditionelt arabisk byggeri og ældre byer The project has found inspiration to the solutions applied in the traditional Arabian building tradition and in older cities Jacob Kurek, arkitekt og associeret / Architect and Associate 20 / Henning Larsen Architects 2007

23 Et loop i ørkenen A loop in the desert / 21

24 SPIEGEL, TYSKLAND Spiegels nye hovedsæde skal ligge på Ericusspitze i HafenCity i Hamborgs inderhavn. Bygherre: ABG Allgemeine Bauträgergesellschaft mbh & Co. og Spiegel Group Bruttoareal: m² Opgaveform: Førstepræmie i international konkurrence Team: Henning Larsen Architects og Arup SPIEGEL, GERMANY Spiegel s new headquarters will be located on Ericusspitze in HafenCity in Hamburg s inner harbour. Client: ABG Allgemeine Bauträgergesellschaft mbh & Co. and Spiegel Group Gross floor area: 50,000 m² Type of assignment: First prize in international competition Team: Henning Larsen Architects and Arup INVITATION TIL ÅBENHED INVITATION TO OPENNESS Spiegel Group er en af Tysklands mest kendte medievirksomheder. I august 2007 vandt Henning Larsen Architects den internationale arkitektkonkurrence om at tegne et nyt hovedsæde i Hamborg. Vinderprojektet skal ligge på Ericusspitze i byens inderhavn. Det bliver et markant bygningsværk i Hamborgs havn, hvor også det nye koncerthus tegnet af Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie, skal ligge. Ved den første aflevering var dommerkomitéen meget kritiske over for vores forslag, som de ikke mente svarede på opgaven, fortæller arkitekt og associeret The Spiegel Group is one of Germany s most well-known media corporations. In August 2007 Henning Larsen Architects won the international architectural competition for designing their new headquarters in Hamburg. The winning project will be located on Ericusspitze in the city s inner harbour. It will become a significant building in the Hamburg harbour where also the new concert hall designed by Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie, will be located. When we submitted our competition proposal, the jury was very critical and didn t feel it matched the assignment, Architect and Associate Ulrik Raysse says. 22 / Henning Larsen Architects 2007

25 Invitation til åbenhed Invitation to openness / 23

26 Dette projekt overbeviser med sin byrumsmæssige kvalitet. Det har en inviterende gestus This project convinces with its urban quality. It has a welcoming gesture Dommerkomitéen / The jury Ulrik Raysse. Vi havde tegnet et moderne mediehus, der åbner sig mod omverdenen. Vi havde lagt vægt på fleksibilitet i indretningen for at gøre det muligt for de mange forskellige redaktioner at samarbejde på tværs. De skal jo for første gang samles under samme tag. Dommerkomitéen fik dog øje på kvaliteterne i forslaget. Ambitionerne i HafenCity er tårnhøje. Det gælder arkitekturen, og det gælder hensynet til miljøet. Det spillede en afgørende rolle i valget af vinderprojektet. Dette projekt overbeviser med sin byrumsmæssige kvalitet. Det har en inviterende gestus, der vil binde Hamborgs havn og centrum sammen i et arkitektonisk højdepunkt, skrev dommerkomitéen. De smalle bygningskroppe er som skabt til en naturlig ventilation. Dobbeltfacaden betyder, at man også på 13. sal kan åbne et vindue. Det er med til at regulere indeklimaet og skaber tilfredse brugere. Den bedst mulige udnyttelse af lysforholdene, termiske anlæg til at lagre overskydende kulde og varme, solcelleanlæg på taget og en vifte af andre tiltag er med til at minimere bygningens energiforbrug betydeligt. Allerede en uge efter sejren holdt vi det første byggemøde. Processen er forceret, for der er kun kort tid til at bygge huset. Vi skal hurtigt i jorden, og det stiller krav til os om at optimere processerne og holde fast i fokus, fortæller Ulrik Raysse. Når Spiegels nye hovedsæde i 2010 står færdigt samtidig med byens nye koncerthus, får byen to nye, fremtrædende bygningsværker. We have designed a modern media building that opens to the surrounding world. We have put emphasis on the flexibility of the arrangement to help the many different editorial offices to collaborate across the organisation. It is the first time they will all be united under the same roof. However, the jury saw the qualities of the proposal. Ambitions in HafenCity are major. These concern architecture and the consideration for the environment. This played a crucial part when selecting the winning project. This project convinces with its urban quality. It has a welcoming gesture that will unite Hamburg s harbour and city centre in an architectural culmination, the jury wrote. The narrow building structures are perfect for natural ventilation. The double façade makes it possible to open a window even on the 13th floor. This helps regulating the indoor climate as well as making the users content. The best possible exploitation of natural lighting, thermal systems for storing excess cold and heat, solar cell installations on the roof and a number of other initiatives are all part of minimising the building s energy consumption considerably. Just a week after the victory we had the first site meeting. The process is hastened since there is only a short period of time to build the house. We need to get moving and that requires us to optimise the processes and maintain our focus, Ulrik Raysse stresses. In 2010 when Spiegel s new headquarters and the city s new concert hall are completed, the city will boast two new remarkable buildings. 24 / Henning Larsen Architects 2007

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Solceller og Arkitektur

Solceller og Arkitektur Solceller og Arkitektur InnoBYG, GI Bedre Boliger, VE-net 5. december 2012 Akademisk Arkitektforening Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA 1 AA anbefalinger 10 gode råd solcelleteknologier solcellekomponenter

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Byens Havn. Baggrund og fomål Status og plan. For mere information http://www.byenshavn.dk/

Byens Havn. Baggrund og fomål Status og plan. For mere information http://www.byenshavn.dk/ Byens Havn Baggrund og fomål Status og plan For mere information http://www.byenshavn.dk/ BAGGRUND MandagMorgens kompetenceregnskab for Sønderjylland Lavt uddannelsesniveau i forhold til resten af Danmark

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Lobby Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Ønsker du at opholde dig midt i København, og vil du samtidig kunne trække dig tilbage i rolige, stilrene omgivelser, så

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København

Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Lobby Velkommen til Hotel The Square cool og trendy oase i centrum af København Ønsker du at opholde dig midt i København, og vil du samtidig kunne trække dig tilbage i rolige, stilrene omgivelser, så

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Bæredygtighed og intelligente bygninger

Bæredygtighed og intelligente bygninger Bæredygtighed og intelligente bygninger Behov og muligheder for intelligent styring af bygningskomplekser 9. oktober 2012 René Aaholm Sektionsleder, Installationer COWI, Aalborg raa@cowi.dk 1 9 OKTOBER

Læs mere

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Kultur- og værdibaseret boligbyggeri Det 4. byrum: mellemrummet! Eksempler fra Malmø og København Hvad er kultur- og værdibaseret boligbyggeri? Betydningen af den franske revolution for den moderne samfundsudvikilng?

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City Scandic IN DENMARK Denmark Norway Sweden Netherlands Belgium Germany Poland Finland Estonia 23 hotels In 2012: Opening of Scandic Aarhus City An upgraded experience SCANDIC SYDHAVNEN Meeting and conference

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

A NEW CREATIVE PART OF ROSKILDE TOWN

A NEW CREATIVE PART OF ROSKILDE TOWN A NEW CREATIVE PART OF ROSKILDE TOWN Søndre Ringvej Havsteensvej P1 MUSICON IS A NEW CREATIVE PART OF ROSKILDE TOWN This creative epicenter is only 20 minutes from Copenhagen, and is

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere