FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS:"

Transkript

1

2

3

4 FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: Svein Hertel-Aas (2, 10, 32, 40, 41, 44, 54, 55, 56, 64), Agnete Schlichtkrull (5, 6, 15, 27, 60), Carsten Snejbjerg (5, 6), Adam Mørk (28), HBG UK Ltd. (37), Åke Lindman (41), Philips (48-49), Mads Andersen (50-51), Københavns Bymuseum (53, 54, 55, 57), Jens Panduro (63) Denne trykssag er trykt på Papyrus Cyclus Office, der er et naturligt hvidt og 100 % returfiberbaseret papir. Papiret er mærket med Svanen (Nordisk Ministerråds miljømærke). This booklet is printed on Papyrus Cyclus Office, a naturally white and 100 % recycled paper. The paper is classified as Swan Ecolabel by the Nordic Council. 2 / Henning Larsen Architects 2007

5 INDHOLD CONTENTS 2007 Arkitektur med hjertet 2007 Architecture at heart...4 Arkitekturen under forandring Architecture in change...6 En rose i Damaskus A rose in Damascus...8 Byudvikling på vandet Urban development on the water...14 Et loop i ørkenen A loop in the desert...18 Invitation til åbenhed Invitation to openness...22 Projekter Projects...26 Scala Scala 28 Sydporten Sydporten 30 Kay Fiskers Plads Kay Fisker s Square 31 Rådhus i Viborg Town hall in Viborg 32 Børnehave Bernts Have Kindergarten Bernts Have 34 Russian House Russian House 35 JBC Dublin JBC Dublin 36 Faculties of Arts University of Plymouth Faculties of Arts University of Plymouth 37 Woodlands Woodlands 38 King Abdullah Financial District King Abdullah Financial District 39 Uppsala Konsert och Kongress Uppsala Concert and Congress Hall 40 Carlsberg Carlsberg 42 Jåttå Videregående Skole Stavanger Vocational High School 43 Milano Hospital Milan Hospital 44 Umeå Kunstcampus Umeå Arts Campus 46 Würth Arts Centre Würth Arts Centre 47 Design: Transitions II Transitions II 48 Design: Kronborg Konference Kronborg Conference 50 Ombygning Vesterbrogade 76 Reconstruction Vesterbrogade Årets projekter Projects of the year...58 Henning Larsen Architects 2007 Henning Larsen Architects Medarbejdere Employees...62 Indhold Contents / 3

6 2007 ARKITEKTUR MED HJERTET 2007 ARCHITECTURE AT HEART Arkitektur er en vigtig ramme for alle menneskers liv. Det gælder i Vejle, Damaskus og Reykjavik. Når børn går i skole og uddanner sig, er det vigtigt, at det sker i rammer, hvor der er mulighed for at blive inspireret. Når vi går på arbejde, spiller omgivelserne en stor rolle for arbejdsmiljøet. Den måde en bygning forholder sig til omgivelserne på, er vigtig for en bys liv. Det ansvar må arkitekter tage på sig. Arkitekturen er en vigtig aktør i samfundet, og det fordrer et engagement i verden. Det gælder arkitektvirksomheder og den enkelte arkitekt. Ansvaret stiller store krav til fagligheden og det personlige engagement. Henning Larsen Architects arbejder fuldt ud i en global verden og 75 % af årets omsætning er hentet uden for Danmark. Vores praksis og tradition for at arbejde i åben dialog med projekternes kulturelle kontekst giver et godt fundament for det møde med andre kulturer, som er en del af hverdagen. Nettoomsætningen er vokset med Net turnover has increased by 66 % Antallet af medarbejdere er vokset med Staff has increased by 30 % Samlet årlig omsætning fra internationale projekter Total turnover from international projects 75 % 2007 har været et meget travlt og frodigt år for Henning Larsen Architects. Den internationale strategi har rigtig fået fat. Årets omsætning er vokset markant, og vi har fået mange nye, dygtige og engagerede medarbejdere. Året har budt på mange nye samarbejdspartnere fra andre fagområder og forskningsverdenen. Åbenhed er afgørende i vores arbejde. Det er vigtigt, at en bygherre får pladsen til at engagere sig, og at samarbejdet i de tværfaglige teams bygger på respekt for de forskellige kompetencer og holdninger. Denne åbenhed skaber gode relationer og har betydet, at mange af Henning Larsen Architects lokale samarbejdspartnere er blevet internationale samarbejdspartnere. Hos Henning Larsen Architects vil vi have hjertet med, når vi arbejder. Det er der, de faglige ambitioner finder næring og udfordring. Mette Kynne Frandsen, adm. direktør 4 / Henning Larsen Architects 2007

7 Arkitekturen er en vigtig aktør i samfundet, og det fordrer et engagement i verden Architecture is a major presence in society and that requires a commitment to the world Mette Kynne Frandsen, adm. direktør / CEO Architecture is an important aspect in everyone s life. This applies in Vejle, Damascus and Reykjavik. When children go to school and learn, it is important that the settings are inspirational to the children. When at work, our surroundings play a major part in the working environment. The way a building relates to its surroundings is vital to urban life. Architects must assume this responsibility. Architecture is a major presence in society and that requires a commitment to the world. This concerns both architectural firms and each individual architect, and the responsibility calls for high professionalism and a personal dedication. Henning Larsen Architects works fully in a global world and 75 % of the annual turnover derives from outside Denmark. Our custom and tradition of working in open dialogue with the cultural context of the projects provide a firm basis for the encounter with other cultures that is part of our everyday life has been a very busy and prolific year for Henning Larsen Architects. The international strategy has got a firm hold. The annual turnover has grown considerably and we have many new, talented and committed employees. The past year involved many new collaborating partners from other professions and from the research world. Openness is of the essence in our work. It is important that the client is given room to commit and that the collaboration in the interdisciplinary teams is based on respect for the various qualifications and approaches. This openness results in good relations and has turned several of Henning Larsen Architects local collaborating partners into international partners. At Henning Larsen Architects we put our hearts into the projects. That is where the professional ambitions are nourished and challenged. Mette Kynne Frandsen, CEO 2007 Arkitektur med hjertet 2007 Architecture at heart / 5

8 Den globale klimaudfordring vil ændre arkitekturen The global climate challenge will change architecture Louis Becker, direktør / Director 6 / Henning Larsen Architects 2007

9 ARKITEKTUREN UNDER FORANDRING ARCHITECTURE IN CHANGE I 2007 var verdens klimaproblemer på alles læber. Nobels Fredspris gik til forkæmpere for miljøet, og Danmark fik sin første klimaminister. I arkitektverdenen kom bæredygtighed øverst på dagsordenen. Drømmen om luft og lys ændrede arkitekturen og skabte modernismen. Den globale klimaudfordring vil ændre arkitekturen på samme måde. Bæredygtigheden vil forandre byplanlægning, arkitektur og design for altid, siger arkitekt Louis Becker, direktør hos Henning Larsen Architects. Arkitektur har altid været mere end funktionelle og smukke rum. Bæredygtigheden er en ny dimension. Hos Henning Larsen Architects opfattes begrebet som en udfordring med flere aspekter. Der er hensynet til klimaet og de fremtidige generationer. Der er hensynet til projekters sociale profil. Teknologien udvikler sig hele tiden og gør det lettere at implementere bæredygtige løsninger. Jorden kan ikke holde til, at vi fortsætter ad samme spor. Vi skal kunne være her om 50 år også. Det handler om, hvordan vi bruger ressourcerne, og hvordan vi planlægger vores byer, siger Louis Becker. Vi arbejder blandt andet med flere projekter, hvor bygningerne ikke bare bruger, men faktisk genererer energi. Det er nogle spændende perspektiver. For at kunne arbejde med bæredygtighed skal man have kendskab til den mest opdaterede viden. Alle medarbejdere hos Henning Larsen Architects deltager i et efteruddannelsesforløb. Løbende er der workshops og inspirationsforedrag med nogle af verdens førende på området. Den globale udfordring er blevet en del af den arkitektfaglige udfordring, siger Louis Becker. Som arkitekter kan vi bidrage med at indarbejde bæredygtige løsninger i projekterne. In 2007 the climatic issues of the world were the talk of the town. Environmentalists were awarded the Nobel Peace Prize, and in Denmark our first minister of climate and energy was appointed. In the architectural world sustainability became top of the list. The dream of air and light changed architecture and created modernism. The global climate challenge will change architecture in the same way. Sustainability will change urban planning, architecture and design forever, says Architect Louis Becker, Director of Henning Larsen Architects. Architecture has always been more than functional and beautiful spaces. Sustainability adds another dimension. Henning Larsen Architects perceives the concept as a challenge of many aspects. It is the consideration of the climate and the future generations. It is the consideration of the social profile of the projects. Technology develops all the time, making it easier to implement sustainable solutions. Earth does not last if we continue our current pace. It has to be there for us in 50 years as well. It is all about how we apply our resources and how we plan our cities, Louis Becker says. At present we are working on several projects with structures that do not only consume, but actually generate energy. These are intriguing perspectives. To be able to work with sustainability you need to be updated on the latest knowledge in the field. All employees at Henning Larsen Architects participate in an educational programme. Workshops and inspirational lectures from prominent experts are also part of the programme. The global challenge has become part of the professional challenge to architects, says Louis Becker. We contribute to incorporate sustainable solutions in the projects. Arkitekturen under forandring Architecture in change / 7

10 EN ROSE I DAMASKUS A ROSE IN DAMASCUS Det er ikke hver dag, at Henning Larsen Architects vinder en international arkitektkonkurrence uden at tegne en eneste skitse. Men det skete med Massar Children s Discovery Centre. I et felt af internationale stjernearkitekter, der bl.a. talte Zaha Hadid, løb Henning Larsen Architects med sejren og er nu ved at tegne et opdagelsescenter, der skal stimulere syriske børn til at uddanne sig. Konkurrencen foregik som interviews over tre dage i Damaskus, og NGO en Massar ønskede ikke et færdigt projekt præsenteret, men en strategi for projektet og det rigtige team at samarbejde med. It is not everyday business to Henning Larsen Architects to win an international architectural competition without producing a single drawing. But that is exactly what happened with the Massar Children s Discovery Centre. In a field of international star architects, among others Zaha Hadid, Henning Larsen Architects won the competition and has now embarked on the task of making a discovery centre that aims at stimulating Syrian children to get an education. The competition was a three-day interview sequence in Damascus, and the NGO Massar did not request a presentation of a finished project, but a project strategy and the right team for the collaboration. 8 / Henning Larsen Architects 2007

11 En rose i Damaskus A rose in Damascus / 9

12 Formen skaber skygge og naturlig ventilation i bygningen The shape provides shade and natural ventilation in the building Anne Marie Galmstrup, arkitekt og associeret / Architect and Associate 10 / Henning Larsen Architects 2007

13 Udgangspunktet for konkurrencen var capacity building. Idéen er at udvikle et projekt på tværs af kulturer med en gensidig læreproces og forståelse, der involverer både brugere, organisationen og teamet, fortæller arkitekt Anne Marie Galmstrup. Læringen trækkes helt ind i design- og projekteringsfasen. Opdagelsescentret har fundet inspirationen til sin smukke form i en særlig syrisk rose. Byggegrunden har i mange år været et stort tomrum midt i Damaskus, og det har krævet et usædvanligt projekt. I Damaskus har man talt om, at byens hjerte var revet ud. Derfor er et projekt med fokus på de kommende generationer som skabt til stedet, siger Anne Marie Galmstrup. Fra starten havde vi et tæt samarbejde med ingeniørerne fra Buro Happold, og mens vi ledte efter muligheder for at mindske behovet for køling, blev vi opmærksomme på de muligheder, en struktur som en rose kan skabe. Vi havde et ønske om at arbejde med passivt design. Formen skaber skygge og naturlig ventilation i bygningen. Det er en kompleks struktur, og det tætte samarbejde med de britiske ingeniører har gjort det muligt at tænke konkrete løsninger ind tidligt i designfasen. I centrets midte vil børnene kunne mødes, dele deres viden og udvikle nye ideer sammen, fortæller Anne Marie Galmstrup. Bygningen er vævet sammen med den omkringliggende park. Det er et kulturelt tæppe. Parken er skabt i samarbejde med Martha Schwartz Landscape Architects. Det kreative udviklingsprojekt og samarbejdet mellem de forskellige parter har været så interessant, at Harvard Business School har gjort projektet til genstand for et studie. The competition basis was capacity building. The concept is to develop a transcultural project with a mutual process of learning and understanding that involves both users, the organisation and the team, Architect Anne Marie Galmstrup explains. Learning is incorporated into the design and planning stages. The beautiful shape of the discovery centre is inspired by a special Syrian rose. For many years the building site has been lying as a large void in the centre of Damascus, and it has called for an extraordinary project to fill it. In Damascus they said that the heart of the city had been torn out. This is why a project focusing on future generations is cut out for the site, Anne Marie Galmstrup says. From the very beginning we were in close collaboration with the engineers from Buro Happold, and by the time we were searching for measures to reduce the cooling requirements, we became aware of the possibilities that lie in the structure of a rose. We wished to work with passive design. The shape provides shade and natural ventilation in the building. The structure is complex, and the close teamwork with the British engineers has made it possible to incorporate specific solutions at an early stage in the design. In the heart of the centre, the children may meet, share knowledge and together develop new ideas, says Anne Marie Galmstrup. The building is interwoven with the surrounding park. It s a cultural carpet. The park is created in collaboration with Martha Schwartz Landscape Architects. The creative development project and the teamwork of the involved parties have been so interesting that Harvard Business School is now using the project as a topic of study. En rose i Damaskus A rose in Damascus / 11

14 MASSAR CHILDREN S DISCOVERY CENTRE, SYRIEN Massar Children s Discovery Centre er et opdagelsescenter for børn. Det skal ligge på en central grund i Damaskus. Bygherre: Massar Bruttoareal: Opdagelsescenter: m² Park: m² Opgaveform: Førstepræmie i international konkurrence Team: Henning Larsen Architects, Buro Happold Engineering, Martha Schwartz Landscape Architects og Geoffrey Barnett Associates MASSAR CHILDREN S DISCOVERY CENTRE, SYRIA Massar Children s Discovery Centre is a centre dedicated to the interaction and learning of children. It will be located on a central site in Damascus. Client: Massar Gross floor areal: Discovery centre: 14,000 m² Park: 170,000 m² Type of assignment: First prize in international competition Team: Henning Larsen Architects, Buro Happold Engineering, Martha Schwartz Landscape Architects and Geoffrey Barnett Associates 12 / Henning Larsen Architects 2007

15 En rose i Damaskus A rose in Damascus / 13

16 14 / Henning Larsen Architects 2007 Det flydende hotel i Københavns havn er et forslag, som Henning Larsen Architects har lavet i samarbejde med Multiconsult og LMG Marin. Hotellet er CO ² -neutralt, og bygningens energiforbrug er reduceret med 70 %. The floating hotel in the Copenhagen harbour is a proposal that Henning Larsen Architects designed in collaboration with Multiconsult and LMG Marin. The hotel is carbon neutral and the building s energy consumption is reduced with 70 %.

17 København skal udvikles yderligere, så havnen og havet kommer mere i spil, når der skal bygges nyt Copenhagen needs to be further developed for the harbour and the sea to attract more focus when new structures are built Peer Teglgaard Jeppesen, direktør / Director BYUDVIKLING PÅ VANDET URBAN DEVELOPMENT ON THE WATER Københavns udvikling er til debat. Hvordan skal byen udvikle sig? Som arkitekt er det svært ikke at drømme om den by, man bor og arbejder i. Hvordan kan man være med til at gøre den til et bedre sted at være? Henning Larsen Architects har været med til at præge byen og prioriterer et engagement i Københavns udvikling højt. Et af de projekter, som virksomheden har udviklet, er et hotel på vandet i Københavns havn. Bygningen står på bunden. Det er sket i samarbejde med LMG Marin fra Norge og Multiconsult. Ambitionen er, at hotellet kan byde de første gæster velkommen under FN s klimatopmøde i København i december Hotellet bliver et mønstereksempel i brugen af bæredygtig teknologi. En placering ved vandet er meget attraktiv. Her er lys, luft og udsigt. Bygger man på vandet, giver det forskellige muligheder for energirigtige løsninger, fortæller direktør Peer Teglgaard Jeppesen, Henning Larsen Architects. Ved at inddrage LMG Marins viden om at bygge på vandet peger vi på nogle helt nye muligheder for at udvikle byen. En bygning, der står på havbunden, kan bl.a. bruge vandet til køling og varmekilde. Det er også en attraktiv løsning for placeringer, hvor man må tage hensyn til vandgennemstrømningen og vandmiljøet. På et senere tidspunkt kan bygningen flyttes og følge med byens udvikling. The development of Copenhagen is at issue. How is the city to be developed? As an architect it is difficult not to dream about the city that you live and work in. How can you become part of making it a better place to stay? Henning Larsen Architects has influenced the city and prioritises committing to the development of Copenhagen. One of the projects that the company has designed is a hotel on the water in the Copenhagen harbour. The building stands on the bottom. The project is designed in collaboration with LMG Marin from Norway and Multiconsult. The ambition is to welcome the first guests to the hotel during the UN Climate Summit in Copenhagen in December The hotel will become a prime example of the use of sustainable technology. A location by the water is very attractive. There is light, air and a view. Building on water provides several opportunities for energy efficient solutions, Peer Teglgaard Jeppesen, Director at Henning Larsen Architects, says. By incorporating LMG Marin s knowledge of building on water we define entirely new possibilities for developing the city. A building standing on the bottom of the sea can, among others, use water as a source of cooling and heating. Additionally, this is an attractive solution for locations where you need to consider water flow and environment. Later, the building can be moved and keep up with the development of the city. Byudvikling på vandet Urban development on the water / 15

18 16 / Henning Larsen Architects 2007

19 BYGNINGEN BRUGER BL.A. Passiv solvarme Solvarmepaneler til varmt vand Solceller Dagslysoptimering Varmegenvinding Havvandskøling Havvandsvarme Regnvandsanlæg Vindkraft Balanceret ventilation Behovsstyret belysning LED-belysning Højisolerede konstruktioner AMONG OTHERS THE BUILDING USES: Passive solar heating Solar heating panels for hot water Solar cells Daylight optimisation Heat recovery Seawater cooling Seawater heating Rainwater retrieval Wind power Balanced ventilation Demand lighting LED lighting High-level insulation constructions hotel Tidligere opfattede man havnen som byens bagindgang, som udelukkende blev brugt til at transportere gods ind og ud af byen. Havnen var en arbejdsplads, som man ikke udnyttede rekreativt, siger Peer Teglgaard Jeppesen. København skal udvikles yderligere, så havnen og havet kommer mere i spil, når der skal bygges nyt. Vi skal diskutere, hvor meget og hvordan der kan bygges i selve havneområdet. Kan centrum forstærkes ved udbygning i havnen, og kan der laves nye øer, der strækker sig fra centrum ud i havet? Kan vi finde svarene på Københavns udfordringer i en blå fingerplan?. København kan se frem til et projekt, der viser hvad vi kan i Danmark. Henning Larsen Architects vil med dette projekt samle erfaringerne med miljørigtigt byggeri i én bygning. Previously you considered the harbour as the back entry of the city, which was solely used for transporting goods in and out of the city. The harbour was a work place and it wasn t used recreationally, Peer Teglgaard Jeppesen stresses. Copenhagen needs to be further developed for the harbour and the sea to attract more focus when new structures are built. We need to discuss how much and how we can build in the harbour area. Do we strengthen the city centre by extending it to the harbour, and is it possible to make new islands that stretch from the city centre into the sea? Do we fi nd the answers to the Copenhagen challenges in a blue fi nger plan? Copenhagen may look forward to a project that will demonstrate our capabilities in Denmark. With this project Henning Larsen Architects puts its experience of environmentally sound building practice into one building. Byudvikling på vandet Urban development on the water / 17

20 ET LOOP I ØRKENEN A LOOP IN THE DESERT Et spektakulært loop på kanten af ørkenen, der vokser ud af ørkensandets duvende, bløde form, er Henning Larsen Architects forslag til et kulturhus i Dhahran i den østlige del af Saudi-Arabien. På kanten af ørkenen ligger verdens største olieproducent, Saudi Aramco. I 2013 har virksomheden 75-årsjubilæum og vil i den anledning åbne et kulturhus med et eksperimentarium for børn, bibliotek, museum, udstillinger og en masse andre tilbud. Byen skal med dette projekt sættes på verdenskortet. Henning Larsen Architects samarbejder med den saudiarabiske tegnestue Omrania & Associates. Ørkenen med de bølgende sandklitter, der altid er i bevægelse, er et poetisk landskab, der gør et stort indtryk. Det har været inspirationen til dette projekt, fortæller arkitekt Jacob Kurek. I bygningen er åbenhed og interaktion nøgleord. Fra lang afstand vil den lyse op som et vartegn for Dhahran. På nært hold vil man få et indblik i de aktiviteter, der fi nder sted i huset. A spectacular loop growing out of the undulating, soft shapes of the sand at the desert boundary that is the Henning Larsen Architects proposal for a cultural centre in Dhahran in eastern Saudi Arabia. At the rim of the desert lies the globally leading oil production company, Saudi Aramco. In 2013 the company celebrates its 75th anniversary and on that occasion they plan to open a cultural centre comprising a children s experimentarium, library, museum, exhibitions and a variety of other offers. With this project, the city will be put on the map. Henning Larsen Architects collaborates with the Saudi Arabian architectural practice Omrania & Associates. The desert with the undulating sand dunes always in motion is a poetic landscape that leaves a signifi cant impression. It has been the inspiration of this particular project, explains Architect Jacob Kurek. Openness and interaction are keywords of the building. From a distance it will shine like a landmark of Dhahran. Up close you will get a glimpse of the inside and the activities taking place within the building. 18 / Henning Larsen Architects 2007

21 SAUDI ARAMCO CULTURAL CENTRE, SAUDI-ARABIEN Saudi Aramco Cultural Centre er et konkurrenceforslag til kulturhus i Dhahran i det østlige Saudi-Arabien. Bygherre: Saudi Aramco Bruttoareal: m² Opgaveform: Inviteret international konkurrence Team: Henning Larsen Architects, Omrania & Associates, COWI og Marianne Levinsen Landskab SAUDI ARAMCO CULTURAL CENTRE, SAUDI-ARABIA Saudi Aramco Cultural Centre is a competition proposal for a cultural centre in Dhahran in eastern Saudi Arabia. Client: Saudi Aramco Gross floor area: 55,000 m² Type of assignment: Invited international competition Team: Henning Larsen Architects, Omrania & Associates, COWI and Marianne Levinsen Landskab Et loop i ørkenen A loop in the desert / 19

22 Når man bygger i ørkenen er der en række helt særlige forhold, man skal forholde sig til. Temperaturerne kan nå op over 50 grader celsius. Luftfugtigheden er meget høj. Projektet har fundet inspiration til løsningerne i traditionelt arabisk byggeri og ældre byer. Skygge og køling af temperaturen med vand er fx indarbejdet i bygningen. Ambitionen for designet er at skabe en bygning, der bruger så lidt energi som muligt. I Mellemøsten anvendes størstedelen af en bygnings energiforbrug på aircondition. Det er vigtigt at minimere behovet og kombinere det med teknologiske løsninger. Selve loopet fungerer fx som et termisk system, der lagrer kulde om natten og køler bygningen, når det er nødvendigt. Desuden er solenergi en væsentlig energikilde. Vi håber, at bygningen vil drage folk til sig og med sin åbenhed inspirere dem til at modtage ny viden. Derfor er vi glade for, at Saudi Aramco ikke bare har lagt et højt ambitionsniveau for arkitekturen, men også for bæredygtigheden. Det er et vigtigt tema at sætte på dagsordenen, siger Jacob Kurek. When building in the desert there are several specific conditions to consider. The temperatures occasionally exceed 50 degrees Celsius. Humidity is extremely high. The project has found inspiration to its solutions in the traditional Arabian building tradition and in older cities. Shading and water cooled temperature are eg incorporated in the building. The design ambition is to make a building that consumes as little energy as possible. In the Middle East most of the energy consumption inside buildings is employed for air conditioning. It is of importance to reduce the requirements for energy in a combination with technological solutions. The loop, for example, is functioning as a thermal system storing coolness during the night for daytime cooling when required. Also solar energy is an essential energy source. We hope that the building will attract people and with its openness be an inspiration to seek more knowledge. We are therefore pleased that Aramco has not only insisted on a high level of architectural ambition, but of sustainable ambition as well. This is an important topic to put on the agenda, says Jacob Kurek. Projektet har fundet inspiration til løsningerne i traditionelt arabisk byggeri og ældre byer The project has found inspiration to the solutions applied in the traditional Arabian building tradition and in older cities Jacob Kurek, arkitekt og associeret / Architect and Associate 20 / Henning Larsen Architects 2007

23 Et loop i ørkenen A loop in the desert / 21

24 SPIEGEL, TYSKLAND Spiegels nye hovedsæde skal ligge på Ericusspitze i HafenCity i Hamborgs inderhavn. Bygherre: ABG Allgemeine Bauträgergesellschaft mbh & Co. og Spiegel Group Bruttoareal: m² Opgaveform: Førstepræmie i international konkurrence Team: Henning Larsen Architects og Arup SPIEGEL, GERMANY Spiegel s new headquarters will be located on Ericusspitze in HafenCity in Hamburg s inner harbour. Client: ABG Allgemeine Bauträgergesellschaft mbh & Co. and Spiegel Group Gross floor area: 50,000 m² Type of assignment: First prize in international competition Team: Henning Larsen Architects and Arup INVITATION TIL ÅBENHED INVITATION TO OPENNESS Spiegel Group er en af Tysklands mest kendte medievirksomheder. I august 2007 vandt Henning Larsen Architects den internationale arkitektkonkurrence om at tegne et nyt hovedsæde i Hamborg. Vinderprojektet skal ligge på Ericusspitze i byens inderhavn. Det bliver et markant bygningsværk i Hamborgs havn, hvor også det nye koncerthus tegnet af Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie, skal ligge. Ved den første aflevering var dommerkomitéen meget kritiske over for vores forslag, som de ikke mente svarede på opgaven, fortæller arkitekt og associeret The Spiegel Group is one of Germany s most well-known media corporations. In August 2007 Henning Larsen Architects won the international architectural competition for designing their new headquarters in Hamburg. The winning project will be located on Ericusspitze in the city s inner harbour. It will become a significant building in the Hamburg harbour where also the new concert hall designed by Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie, will be located. When we submitted our competition proposal, the jury was very critical and didn t feel it matched the assignment, Architect and Associate Ulrik Raysse says. 22 / Henning Larsen Architects 2007

25 Invitation til åbenhed Invitation to openness / 23

26 Dette projekt overbeviser med sin byrumsmæssige kvalitet. Det har en inviterende gestus This project convinces with its urban quality. It has a welcoming gesture Dommerkomitéen / The jury Ulrik Raysse. Vi havde tegnet et moderne mediehus, der åbner sig mod omverdenen. Vi havde lagt vægt på fleksibilitet i indretningen for at gøre det muligt for de mange forskellige redaktioner at samarbejde på tværs. De skal jo for første gang samles under samme tag. Dommerkomitéen fik dog øje på kvaliteterne i forslaget. Ambitionerne i HafenCity er tårnhøje. Det gælder arkitekturen, og det gælder hensynet til miljøet. Det spillede en afgørende rolle i valget af vinderprojektet. Dette projekt overbeviser med sin byrumsmæssige kvalitet. Det har en inviterende gestus, der vil binde Hamborgs havn og centrum sammen i et arkitektonisk højdepunkt, skrev dommerkomitéen. De smalle bygningskroppe er som skabt til en naturlig ventilation. Dobbeltfacaden betyder, at man også på 13. sal kan åbne et vindue. Det er med til at regulere indeklimaet og skaber tilfredse brugere. Den bedst mulige udnyttelse af lysforholdene, termiske anlæg til at lagre overskydende kulde og varme, solcelleanlæg på taget og en vifte af andre tiltag er med til at minimere bygningens energiforbrug betydeligt. Allerede en uge efter sejren holdt vi det første byggemøde. Processen er forceret, for der er kun kort tid til at bygge huset. Vi skal hurtigt i jorden, og det stiller krav til os om at optimere processerne og holde fast i fokus, fortæller Ulrik Raysse. Når Spiegels nye hovedsæde i 2010 står færdigt samtidig med byens nye koncerthus, får byen to nye, fremtrædende bygningsværker. We have designed a modern media building that opens to the surrounding world. We have put emphasis on the flexibility of the arrangement to help the many different editorial offices to collaborate across the organisation. It is the first time they will all be united under the same roof. However, the jury saw the qualities of the proposal. Ambitions in HafenCity are major. These concern architecture and the consideration for the environment. This played a crucial part when selecting the winning project. This project convinces with its urban quality. It has a welcoming gesture that will unite Hamburg s harbour and city centre in an architectural culmination, the jury wrote. The narrow building structures are perfect for natural ventilation. The double façade makes it possible to open a window even on the 13th floor. This helps regulating the indoor climate as well as making the users content. The best possible exploitation of natural lighting, thermal systems for storing excess cold and heat, solar cell installations on the roof and a number of other initiatives are all part of minimising the building s energy consumption considerably. Just a week after the victory we had the first site meeting. The process is hastened since there is only a short period of time to build the house. We need to get moving and that requires us to optimise the processes and maintain our focus, Ulrik Raysse stresses. In 2010 when Spiegel s new headquarters and the city s new concert hall are completed, the city will boast two new remarkable buildings. 24 / Henning Larsen Architects 2007

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international

2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008. nordhavnen. program åben international ordha 2 0 0 8 b r i e f o p e n i n t e r n at i o n a l ideas competition copenhagen 2008 nordhavnen program åben international idékonkurrence københavn 2008 cph city and port development The City of

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK

ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK ARCHITECTURE 2.0 BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I DANMARK SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN DENMARK Bæredygtighed i moderne betydning fandt vej ind i vores sprog i forbindelse med Gro Harlem Brundtlands definition af

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre

Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42

Læs mere

bæredygtigt byggeri sustainability tekt

bæredygtigt byggeri sustainability tekt aar hus arki bæredygtigt byggeri sustainability tekt bæredygtigt byggeri sustainability grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 5. udgave intro Den globale opvarmning, CO2 debatten og stigende energipriser

Læs mere

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag

Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet. Forord: Mod en bedre fremtid. Dommerbetænkning i uddrag Indhold Contents Bente Ourø Rørth & Henrik Schødts 2 Patientens behov, vores rygrad Arkitekterne bag projektet 3 Patient Needs Our Backbone The Architects behind the Project Robert Bontempo 4 Forord: Mod

Læs mere

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy ordha 2 0 0 9 bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy november 2009 november 2009 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

KOBBER FORUM. Boligbebyggelser på Frederikskaj i København. Nyt kobber til Roskilde Domkirke. En stor sportsbygning i Budapest

KOBBER FORUM. Boligbebyggelser på Frederikskaj i København. Nyt kobber til Roskilde Domkirke. En stor sportsbygning i Budapest KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 26/2009 Boligbebyggelser på Frederikskaj i København Nyt kobber til Roskilde Domkirke En stor sportsbygning i Budapest Accordia Britisk boligprojekt Velkommen

Læs mere

Rethink your worklife

Rethink your worklife Rethink your worklife Copenhagen Towers er et anderledes og visionært kontorbyggeri. Copenhagen Towers handler ikke kun om nye fysiske rammer og bedre infrastruktur for dine medarbejdere det handler også

Læs mere

KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008

KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008 KOBBER FORUM MAGASIN OM KOBBER I BYGGEBRANCHEN 25/2008 Prisbelønnet, luksuriøse Stella Maris Kunsten af kobber Marie Louise Kold Kobberudsmykning og -arkitektur Helsinkis musikhus aktuel status Leder Velkommen

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

på Vej mod VidensBydel nørre campus the Way to SCIeNCe CIty NORth CamPUS

på Vej mod VidensBydel nørre campus the Way to SCIeNCe CIty NORth CamPUS på Vej mod VidensBydel nørre campus the Way to SCIeNCe CIty NORth CamPUS Vinderforslag fra konkurrencens første runde WINNING PROPOSaLS FROm ROUND 1 OF the COmPetItION på vej mod vidensbydel nørre campus

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere