Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008"

Transkript

1 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator er KAB. Ejendomskontoret er beliggende Bøgehegnet 1 og er åbent for personlig eller telefonisk henvendelse mandag fredag mell. 8:00-9:00. Tirsdage tillige 17:00-18:00, dog ikke på helligdage. Leje af selskabslokaler sker ved henvendelse på ejendomskontoret tirsdage mell. 17: I kontortiden kan ejendomskontoret være behjælpelig med praktiske oplysninger, tlf Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at vi opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed at holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk på, at enhver krone vi bruger i afdelingen, skal hentes via huslejen! Klager: Føler du dig generet at dine medbeboere, kan du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter skriftlig henvendelse til KAB. Overtrædelser af denne husorden kan medføre, at dit lejemål bliver opsagt af boligforeningen. Klagen sendes til: KAB Vester Voldgade København V Klagen bør have et klart indhold, en nøje beskrivelse af de påklagede forhold, dato og tidspunkt for generne samt underskrifter fra vidner. Klageskema kan afhentes på ejendomskontoret. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3. Side 4. Side 5. Side 6. *Affald *Altaner *Antenner *Bad og toilet *Boliggarantibevis *Bilvask *Campingvogne *Cykler og knallerter *Forsikring *Forurening *Fravær i længere tid *Fremleje *Fyrværkeri *Fællesskure *Færden i lejemålet *Færdsel på fællesarealer *Havegrill *Haver *Husdyr *Kamphunde *Hærværk *Indeklima *Køleskabe, komfurer etc. *Kælderrum *Opgange til boliger *Parkering *Radiatorer *Rygning *Råderet *Selskabslokaler *Skadedyr *Skiltning *Tæpper *Vandforbrug *Vask og Tørring 2

3 AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, helst i affaldsposer. Poserne skal være lukkede, inden de smides i containeren til husholdningsaffald. Storskrald (glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande, papkasser, møbler eller lignede) skal afleveres i containergården. Ejendomskontoret yder evt. hjælp til ældre/handicappede. Containerne må ikke anvendes til køkkenaffald. Aviser og ugeblade skal anbringes i de af kommunen opsatte papircontainere. Flasker skal anbringes i de kommunale flaskecontainere. Der henvises i øvrigt til affaldsreglementet. ALTANER Altanerne skal holdes ryddelige, så papir, plastposer og lignende ikke virker skæmmende. Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsager vandskade hos andre beboere. Det er tilladt at anbringe altankasser på indersiden af altanen. Tørring af tøj er tilladt på altaner hvis det anbringes under altanbrystningen. Der må ikke anbringes voliere/kaninbure på altanen. Det er tilladt at anvende elektrisk grill ANTENNER Lejligheden er forsynet med stik til kabel-tv og radio. Der må kun anvendes original-kabler og stik. SydBo har en fordelagtig aftale med en udbyder, der til boligselskabet leverer tv og radiokanaler som fuldpakke. Der er også mulighed for, via tv-stikket, at blive koblet på Internettet. Enhver form for opsætning af synlige antenner og paraboler er ikke tilladt, ligesom det ikke er tilladt at opsætte disse på bygningernes konstruktioner. Kontakt ejendomskontoret ved tvivlsspørgsmål. BAD OG TOILET Det er tilladt at opsætte sanitetsudstyr på badeværelset, men huller må ikke bores i vådområdet. Spørg ejendomskontoret ved tvivl. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til ejendomskontoret. BOLIGGARANTIBEVIS Boliggarantibevis kan oprettes ved henvendelse til: KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh. V, tlf BILVASK Det er ikke tilladt at vaske bil med slange eller anden form for rindende vand. Ved bilvask tilråder vi at benytte de dertil indrettede vaskepladser. CAMPINGVOGNE Ifølge politivedtægterne er det ikke tilladt at overnatte i campingvogne/telte på afdelingens område. Campingvogne må ikke parkeres på afdelingens område. Denne regel kan fraviges i forbindelse med klargøring til ferie etc. Parkering må ikke overskride 24 timer. CYKLER og KNALLERTER Af hensyn til gående trafik er det ikke tilladt at cykle eller køre på knallert i Bøgehegnet. FORSIKRING Før du tegner en forsikring, bør du spørge boligorganisationen/ejendomskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde skal dækkes ind. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, kummeskade,indbrud og forsøg på indbrud på ejendommen, men ikke skader på indbo der er opstået som følgeskader. Det er derfor tilrådeligt at have en husstandseller familieforsikring. 3

4 FORURENING Forurening inden og udendørs samt på fællesarealerne medfører erstatningsansvar samt pligt til oprydning af skadevolderen. Legepladser og sandkasser skal holdes fri for skarpe genstande. Sandkasserne er for børnene og må ikke anvendes som hunde- og kattetoilet. FRAVÆR I LÆNGERE TID Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomskontoret (og/eller naboen) om det. Ejendomskontoret har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn. Det kan også være en idé at etablere NABOHJÆLP, søg vejledning hos det lokale politi. FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til KAB s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt. FYRVÆRKERI Afbrænding af fyrværkeri skal ske iht. dansk lovgivning og skal derfor affyres uden for gårdene og i god afstand fra bygningerne. Den enkelte beboer er ansvarlig for oprydning efter afbrænding af fyrværkeri. FÆLLESSKURE Al unødigt ophold i cykel, - kælder- og barnevognsrum er ikke tilladt. Dette indebærer bl.a., at rummene ikke må bruges til reparation af knallerter/motorcykler m.v. FÆRDEN I LEJEMÅLET Al færden i og omkring lejemålet skal foregå på en måde der ikke er til ulempe for de omkringboende, og evt. støjende adfærd adviseres i opgangen. I tidsrummet 22:00-08:00 skal der tages særligt hensyn til de omkringboende, hvilket bl.a. indebærer, at høj musik undgås og vaskemaskiner ikke bruges om natten. Støjende maskiner såsom boremaskiner, plæneklipper etc. må anvendes alle hverdage i tidsrummet 09:00-18:00, lørdag 10:00-16:00 og søndag FÆRDSEL PÅ FÆLLESAREALER Al færdsel på fællesarealer bør foregå på en måde, der ikke er til ulempe for de omkringboende. Det er ikke tilladt at spille bold i gårdene. Det er strengt forbudt, at spille alt form for boldspil op af boligens facader. Klinkerne kan ikke holde til det. Der henviser til boldbanen ved selskabslokalerne. Der må ikke opslås telte i området. HAVEGRILL Ved grillning på udearealerne skal det foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. Det er tilladt at grille på altaner ved brug af elektrisk grill. HAVER Der henvises til råderets- og vedligeholdesreglementet. HUSDYR Der kræves skriftlig tilladelse for at holde husdyr. Der gives tilladelse til en hund eller en kat. Følgende regler skal overholdes: 1. Hunde og katte skal føres i snor på afdelingens område. 2. Hunde og katte må ikke besørge på afdelingens område. Er uheldet ude, er ejeren forpligtet til omgående at gøre rent efter husdyret. 3. Støjende og/eller uheldig adfærd skal undgås. 4. Det er tilladt at have dyr i pleje i en begrænset periode efter aftale med ejendomskontoret. KAMPHUNDE: Det er ikke tilladt at holde kamphunde/muskelhunde og/eller aggressive hunderacer jfr. gældende juridiske regler. Af disse racer kan bl.a. nævnes: Amstaff og blandinger heraf. 4

5 Bullmastiff og blandinger heraf. Bullterrier og blandinger heraf. Pitt Bull Terrier (er forbudt ved lov). Dogo Argentino, Dogo Canarian, Dogo de Bordeaux og blandinger af disse. Americano Bull Terrier og blandinger af disse. HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. INDEKLIMA Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen. KØLESKABE, KOMFURER OG LIGNENDE For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Spørg ejendomskontoret, hvis du er i tvivl. Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks ejendomskontoret. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for. KÆLDERRUM Kælderrum må IKKE bruges til opholds eller soverum. Døre ind til kælderrum/pulterrum skal altid holdes lukket. Der må IKKE henstilles effekter på gangene udenfor kælderrummene. Der må IKKE opbevares brandbare væsker i kælderrummene. Ligeledes er henstilling og reparation af knallerter forbudt. Kælderrum og tilhørende arealer er røgfrie områder. OPGANGE TIL BOLIGERNE For at give fri passage (brand m.v.) og plads til den ugentlige rengøring, er det ikke tilladt at henstille effekter og husholdningsaffald i og udenfor opgange og indgangspartier. Cykler og barnevogne skal anbringes i de dertil indrettede rum/cykelstativer, ligesom indkøbsvogne skal anbringes i de opstillede stativer. Opgange og indgangspartier er røgfrie områder. PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. For køretøjer over 3500 kg. tilladt totalvægt er standsning samt af/pålæsning tilladt. Last- og campingvogne (se endvidere CAMPINGVOGNE) samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads, medmindre man har fået en særlig tilladelse. Dette gælder også trailere og og både. Det er ikke tilladt at tage strøm til campingvogne m.v. fra afdelingens vaskepladser. Standsning og parkering i busstoppestedet og på rabatter ved parkeringsanlæg er ikke tilladt. Disse forbud er understreget ved gul afmærkning RADIATORER Radiatorvarmen styres af en termostat, der aldrig bør lukkes, da det øger risikoen for frostsprængninger. Foretager du udluftning i boligen, kan det dog være hensigtsmæssigt at lukke for radiatorerne, i den tid udluftningen står på, for at begrænse varmeforbruget. RYGNING Lov om rygning af 15. august 2007 gælder i afdelingen. RÅDERET Der findes et særligt råderetsreglement for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og udenfor din bolig. Du kan indhente oplysning herom hos 5

6 ejendomskontoret eller på KAB s hjemmeside: SELSKABSLOKALER Til afdelingen hører et selskabslokale som udlejes til beboere i afdelingen. Lokalet må max. rumme 80 siddende gæster eller max. 150 stående gæster. Vi tilråder reservation i god tid. Henvendelse på ejendomskontoret alle tirsdage mell. 17: Selskabslokalet og tilhørende arealer er røgfrie områder. der er pengeløst, er kun til rådighed for afdelingens beboere. Vaskeriet og tilhørende arealer er røgfrie områder SKADEDYR Der er altid risiko for rottefare i og omkring boliger. Derfor skal køkkenaffald og lignende altid anbringes i de affaldscontainere, der er opstillet. Fodring af fugle er derfor heller ikke tilladt ved udkastning af brød eller lignende. Observeres der rotter skal dette omgående meddeles til ejendomskontoret. SKILTNING Skilte og reklamer må IKKE opsættes i afdelingen. TÆPPER, MÅTTER etc. Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altaner, vinduer eller på trappeopgange. Luftning af sengetøj/tæpper og lignende må ikke ske ud af vinduer eller udover altanbrystningen. VANDFORBRUG Vand er blevet meget dyrt. Derfor skal vanding af have ske med vandkande og IKKE med slange. Brug af børne- og bade bassiner er IKKE tilladt i haver og på afdelingens områder. Registrerer du en utæthed, at toilettet løber eller en vandhane ikke er tæt, så kontakt STRAKS ejendomskontoret. VASK OG TØRRING Til afdelingen er der i samarbejde med Bøgehegnet II tilknyttet et vaskeri. Vaskeriet, 6

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 1

Lejlighedsmappe Afdeling 1 Lejlighedsmappe Afdeling 1 Hospitalsvej 1 41, Ejegodvej 1-31 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere