Sikkerhed opstår ikke ved et tilfælde Observere, tænke og handle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed opstår ikke ved et tilfælde Observere, tænke og handle"

Transkript

1 Sikkerhed opstår ikke ved et tilfælde Observere, tænke og handle Sikker håndtering af bitumen EN PRAKTISK VEJLEDNING

2 2012 Nynas AB Layout og tryk: Hesketh Design Limited, Storbritannien

3 Nynas politik for helbred, sikkerhed, tryghed, miljø & kvalitet (HSSE&Q) Vi ønsker at være den foretrukne leverandør på langt sigt af specialolieprodukter og serviceydelser, at imødekomme, og hvor det er muligt, overstige vore kunders forventninger. Vi evaluerer løbende vore produkters helbreds, sikkerheds- og miljømæssige påvirkninger og gør vort yderste for at minimere den. Vi udvikler tilstadighed vejledning til sikker anvendelse af vore produkter. Vi overholder både gældende lovgivnings og interne krav som beskrevet og dokumenteret i vores ledelsesmanual. Vi stræber til stadighed efter at leve op til og forbedre vores HSSE&Qkrav. Dette gør vi ved at minimere risici for større eller mindre uheld, for menneskers helbred og for miljøet, samt at optimere vore aktiviteter og anvendelsen af ressourcer. Vi støtter en stærk og positiv HSSE&Q-kultur, hvor linjeledelsen er ansvarlig. Alle medarbejdere er hver især klar over og ansvarlige for deres arbejdsaktiviteter. Vi driver et fuldt integreret- og certificeret ledelsessystem, som overholder kravene i ISO Vores tekniske og operationelle afdelinger opfylder kravene i ISO og OHSAS Vores system danner rammen for opretholdelse og bedømmelse af HSSE&Q-formål og mål, samt for kontinuerligt at evaluere og forbedre ledelsessystemets effektivitet. Hensigten med politikken er at understøtte Nynas vision og levere et resultat, vi alle kan være stolte af, så vi kan gøre os fortjent til kunders, medarbejderes, aktionærers, leverandørers, myndigheders, naboers og samfundets tillid. Staffan Lennström President Nynas AB

4 Om Nynas Nynas er en anderledes type olieselskab. Vi bruger olie til at skabe værdi og mere bæredygtige muligheder. Inden for vores fagområde er vi et af verdens førende. Vi har over firs års erfaring inden for branchen og er én af Europas førende leverandører af bitumen. Vi fortsætter med at udvikle bitumen og dens funktionsdygtighed i en bred vifte af anvendelsesområder. Vores mangeårige fokus på bitumen har givet os ry for at være bitumen specialist - og det er noget vi er meget stolte af. Vi er kendt som en pålidelig leverandør af specifik kvalitetsbitumen, der opfylder vore kunders skiftende behov og krav. logistiksystem og non-stop, året-rundt driftsvirksomhed lever til enhver tid op til disse krævende udfordringer. Dette verificeres af vore ISO 9001 certificerede kvalitetsstyringssystemer. Alle Nynas raffinaderier er ydermere ISO og OHSAS certificerede (henholdsvis miljø og arbejdsmiljø ledelsessystemer). Nynas leverer CE-mærket bitumen til vejbelægningsformål i overensstemmelse med gældende EN-specifikationer. CE-mærkning er en officiel EU-bekræftelse på, at vores produkter opfylder produktspecifikationerne og de væsentlige krav i byggevaredirektivet. Vi har raffinaderier og et netværk af terminaler på tværs af Europa. Vi driver virksomhed som et koordineret europæisk selskab og er i stand til at opfylde hver eneste kundes lokale eller regionale behov, såvel som tværeuropæiske krav. Ved at styre hvert eneste trin i forsyningskæden, transport af råolie, raffinering og afsendelse af det endelige produkt, er vi i stand til at levere homogene produkter med garanteret ydeevne. Vore kunder kræver ofte leveringer med meget kort tids varsel på alle tider af døgnet og på fjerne lokaliteter. Vort kundevenlige

5 Indhold Nynas politik for helbred, sikkerhed, tryghed, miljø & kvalitet (HSSE&Q) Om Nynas Forord Læsningsplan - tankrengøring - tjek 3.5 Prøveudtagning af bitumenprodukter Produktinformation Bitumen - generelt 1.1 Bitumensammensætning 1.2 Bitumentyper 1.3 Bitumenblandinger 1.4 Produktkvalitet 1.5 Produktinformation Helbred, sikkerhed og miljø REACH 2.1 Klassificering, mærkning og emballering 2.2 Bitumen-forbrændinger 2.3 Varm bitumen i kontakt med vand 2.4 Udsættelse for bitumendampe 2.5 Hydrogensulfid 2.6 Hudkontakt med cutbacks og emulsioner 2.7 Brandfare 2.8 Emissioner og andre miljøvirkninger 2.9 Spild Håndtering og opbevaring Opbevaring af bitumen 4.1 Iltning 4.2 Blanding 4.3 Tankkonstruktion og inspektion 4.4 Udluftningsrør og andet tilbehør 4.5 Krav til Bitumen lagertank 4.6 Tømning og rengøring af tanke Appendiks 1. Personligt beskyttelsesudstyr 2. ADR-regulativer. 3. Læsning af Bitumen - tjekliste 4. Aflæsning af bitumen - tjekliste 5. Eurobitume, Bitumen forbrændinger, vejledningskort 6. Anbefalede opbevarings- og håndteringstemperaturer for bitumen 7. Nynas salgskontorer, depoter og Emulsionsanlæg 8. Ordliste 9. Henvisninger 3. Distribution, transport, læsning og aflæsning Transport 3.1 Forhindring af ulykker under håndtering og transport 3.2 Leverandørens ansvar 3.3 Fragtførerens ansvar 3.3 Brug af slange/ledning 3.4

6 Forord Bitumen er ikke klassificeret som farligt. Men på grund af høje temperaturer ved oplagring, håndtering og transport, er der risici ved arbejde med bitumen Hovedformålet med denne folder er derfor at give læseren en klar og brugbar forståelse af bitumen fra et produkt-, sundheds- og sikkerhedsmæssigt perspektiv, således at bitumen kan håndteres sikkert gennem forsyningskæden. Dette skaber et godt vidensgrundlag og en forståelse af produktet og de potentielle risici. Nynas initiativ HSSE&Q Observer, tænk og reager tilskynder folk til at være opmærksomme på eventuelle risici, tænke over hvad der bør gøres for at afhjælpe dem, og derefter rent faktisk gøre noget ved situationen. Oplysningerne i denne vejledning, Sikker Håndtering af Bitumen, er primært beregnet til dem, der arbejder operationelt med bitumen: tankvognschauffører, driftspersonale på asfaltværker og bitumendepoter, vejarbejdere og andre produktionsmedarbejdere. Andre grupper, som vi håber, vil bruge denne publikation, omfatter personaleledere for ovenstående grupper, sikkerhedsledere, undervisningskoordinatorer og teknikere af enhver art. De råd, som gives i denne publikation, afspejler den aktuelle viden om de farer og risici, der eksisterer i forbindelse med håndtering af bitumenprodukter. Hvis produktet blandes med andre materialer, skal brugere tage disse i betragtning ved identificering af eventuelt yderligere farer og risici, som kan opstå. På tidspunktet for trykningen af denne sikkerhedsbog var den fulde rapport IARC monografer om evalueringen af arbejdsmæssig eksponering for bitumen og bitumenemissioner, bind 103 ikke offentliggjort. Den seneste opdatering om bitumenbranchens holdning, som Nynas følger aktivt, kan findes på Eurobitumen webstedet på Hvis der forekommer fremtidige branchekrav om at foretage ændringer i sikkerhedsanbefalingerne, vil disse blive markeret i vore Nynas sikkerhedsdatablade, hvoraf de seneste versioner kan findes på Nynas har gjort sig stor anstrengelse for at sikre, at alle data i denne publikation er pålidelige, men giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar, hverken direkte eller indirekte, for skade eller tab, ej heller for overtrædelse af behørige internationale, statslige eller lokale lovgivninger, ej heller for krænkelse af rettigheder, som tilhører tredjeparter, som en konsekvens af at bruge denne publikation. Uddrag af denne publikation kan gengives i sin helhed, dog ikke til kommercielle formål. Dette hæfte og Nynas sikkerhedsdatablade er tilgængelige på Nynas hjemmeside

7 Produktinformation Produktinformation

8 Bitumen generelt Bitumen er et ikke-flygtigt, klæbende og vandafvisende materiale, som stammer fra udvalgt råolier, som er fuldstændigt eller næsten fuldstændigt opløseligt i toluen. Det er et tyktflydende og elastisk termoplastisk materiale, der er brunsort, og meget tyktflydende eller næsten helt fast ved normal stuetemperatur. Der findes mange forskellige bitumenarter og bitumenprodukter med mange forskellige anvendelsesområder indenfor både vejkonstruktion og industriproduktion. Bitumen er defineret som et byggemateriale i henhold til byggevaredirektivet (Construction Products Directive, CPD). Fra et lovmæssigt synspunkt anses bitumener som stoffer, skønt de indeholder en kompleks blanding af kulbrinter med høj molekylvægt. Bitumen må ikke forveksles med kultjære, som produceres ved tørdestillation af sort kul ved høje temperaturer. Kultjære er helt anderledes i kemisk sammensætning og fysiske egenskaber og er klassificeret som kræftfremkaldende, mens bitumener er ikkeklassificerede. Bitumen må ikke forveksles med naturlige asfalter, som er uraffinerede produkter. 1.1

9 Bitumensammensætning Bitumener er meget komplekse blandinger af højmolekylære kulbrinter, der også indeholder små mængder af svovl, ilt og kvælstof. Kulstofnumre er overvejende større end C25, med molekylevægt varierende fra 350 op til omkring 1500 dalton*. De kan også indeholde små mængder af forskellige metaller, såsom nikkel, jern og vanadium. Kulbrinteskelettet består af fire grundelementer: alkaner i lige kæder, forgrenede alkaner, mættede ringe (naftener) og sammensmeltede aromatiske ringe, som er kombineret i forskellige størrelser og proportioner, der udgør de mange forskellige molekyler i bitumen. De flere hundrede tusinde forskellige molekyler i bitumen er sammenhængende med hensyn til størrelse og andre kemiske egenskaber, som for eksempel polaritet. Al nuværende viden om bitumenkemi er baseret på gennemsnit fra kemisk karakteristik. Det er for nylig blevet muligt at identificere enkelte bitumenmolekyler og bestemme deres grundlæggende struktur med hensyn til størrelse og antallet af ringe, men stadig ikke den nøjagtige struktur. * dalton (DA) er en enhed, der bruges til at angive masse på en atomar eller molekylær skala. 1.2

10 Bitumentyper Der findes tre hovedtyper af bitumen. Vejbitumen, produceres sædvanligvis ved atmosfærisk destillation af råolie, efterfulgt af yderligere bearbejdning, såsom vakuumdestillation, termisk omdannelse, luftrektifikation eller opløsningsmiddeludskillelse. En kombination af disse bearbejdninger kan anvendes til produktion af bitumen i forskellige kvaliteter. Vejbelægning er, som navnet antyder, den vigtigste brug. Hårde bitumener fremstilles på en lignende måde som vejbitumener, men er hårdere og mere sprøde (lavere indtrægninsevne og højere smeltepunkter). Den vigtigste brug er indenfor produktion af gulvbelægning, bitumenmaling, imprægnering af træfiberplader osv. Oxiderede bitumener (luft-blæste) fremstilles ved at sende luft gennem bitumen. Dette giver et produkt med et højere blødgøringspunkt i forhold til indtrægningsevne, hvilket igen betyder reduceret temperaturfølsomhed. Egenskaberne for det endelige bitumen produkt afhænger af graden af blæsning og bearbejdningsbetingelser. En mild grad af luftblæsning, kendt som luftrensning, er almindeligt anvendt til at justere de fysiske egenskaber med henblik på at fremstille stoffer, der anvendes i vejbelægning. En intens grad af blæsning (iltning) er almindeligt anvendt til at justere de fysiske egenskaber med henblik på at fremstille stoffer, der anvendes til industrielle formål. I iltningsprocessen kan der bruges fluxolie til at blødgøre tilførslen. En katalysator (fosforsyre, ferrichlorid osv.) kan også bruges til at øge hastigheden af reaktionen. Den vigtigste brug af oxideret bitumen omfatter tagdækningsmaterialer, vandafvisende imprægnering, el-isolering og mange andre bygnings- og konstruktionsmaterialer. Indtrægningsindekset for kraftigt iltede bitumener er >2. Indtrægningsindekset for luftrensede bitumener er

11 Bitumenblandinger Bitumen anvendes også som råstof til fremstilling af blandinger med forbedrede håndterings- og anvendelsesegenskaber eller for at forbedre de fysiske egenskaber. Modificerede bitumener indeholder normalt polymerer eller voks, der ændrer deres forskellige egenskaber og anvendes i vejbelægning, tagdækning og imprægnering. Bitumenemulsioner fremstilles normalt ved hjælp af en kværn med høj skærehastighed, som dispergerer bitumen i vandet. Nogle bitumenemulsioner kan også indeholde et flusmiddel og / eller et opløsningsmiddel, Når det drejer sig om polymermodificerede bitumener, påvirker produktets ønskede slutydeevne valget af polymertype. Typiske polymerer, der anvendes i bitumenindustrien, er elastiske polymerer, som f.eks. SBS (styrenbutadien, styren co-polymer). Overfladebehandling af bitumenemulsion Voksmodificerede bindemidler udviser lavere viskositeter ved forhøjede temperaturer end uændret bitumen. Denne reducerede viskositet gør det muligt for slutbrugere enten at: reducere blandingstemperaturer, typisk ved 20 C eller opretholde konventionelle blandingstemperaturer og forbedre bearbejdningsevnen og den tid, der er til rådighed til effektiv komprimering, når der sammenlignes med standard vejbelægningsbitumen. Derudover er voksmodificeret bindemiddel udviklet til at forbedre egenskaberne ved asfalt på bestemte områder inden for konstruktion og i levetid. Bitumenemulsionerer er fine dispersioner af bitumener eller modificeret bitumen i vand, hvor bitumenen sædvanligvis er den dispergerede fase, og vandet er den kontinuerte fase. Stærkt forstørret billede af bitumenemulsion. Bitumenpartikler flyder i vandet og bitumenfasen kan være en modificeret bitumen (f.eks. med indhold af polymer). Bitumenindholdet af en emulsion varierer typisk mellem 40 % - 80 %, og anvendelsestemperaturen går fra omgivende til omkring 90 C. Et højere indhold af bitumen fører normalt til en højere anvendelsestemperatur. Bitumenemulsioner identificeres vha. emulgeringsmidlets elektriske ladning. 1.4

12 Tre typer af emulgatorer anvendes: anioniske (alkaliske), kationiske (sure) og ikke-ioniske. I Europa anvendes der hyppigst kationiske emulgeringsmidler til bitumen formål. Cutback bitumener er blandinger af bitumen med flygtige råoliefortyndingsmidler (petroleum, mineralsk terpentin osv.), der gør dem mere flydende, så de er nemmere at håndtere og anvende ved omgivende temperatur. Alt afhængig af fortyndingsmidlet kan bitumeners oprindelige egenskaber helt eller delvist genopnås, efterhånden som opløsningsmidlet fordamper. Cutbacks anvendes hovedsageligt til vejoverfladebehandling og bindelag. Fluxbitumener er blandinger af bitumen med relativt ikke-flygtige fluxolier for at gøre produktet blødere for at lette påføringen. Fluxolier er almindeligvis destillater med højt kogepunkt eller processolier, som har tendens til at forblive i bindemidlet efter påføring. Fluxbitumener anvendes hovedsageligt til stærkt fleksible vejbelægninger i områder med koldt klima. For alle ovennævnte typer af bitumen tilsættes af og til et klæbestof for at forbedre asfaltblandingens klæbeevne. Selv om der kan være andre bitumenblandinger på markedet, tilbyder Nynas kun bitumen og bitumenblandinger, der er beskrevet i dette kapitel. 1.4

13 Produktkvalitet Kvaliteten af og ydeevnen ved bitumen kan blive forringet, hvis det er forurenet med lette olieprodukter under transporten eller lægningen. Hvis der er nogen tvivl, skal produktet testes igen for at tjekke kvaliteten. Selv små mængder opløsningsmidler, benzin, fyringsolie eller diesel kan ændre egenskaberne ved bitumenfilm betydeligt og føre til en forringelse af klæbeegenskaberne, hvilket igen kan føre til svigt af asfalten. Det er absolut nødvendigt, at bitumen håndteres og opbevares ved korrekt temperatur. Forringelse og opblødning af asfalt på grund af spild af brændstof Hvis temperaturen er for lav, vil overfladebelægningen af tilslaget være ujævn, og hvis temperaturen er for høj, vil egenskaberne ved bitumen forringes, og det kan løbe fra tilslaget og medføre afstrømning. Den temperatur, som bitumen kan pumpes og blandes ved, afhænger af kvaliteten. Disse temperaturer beregnes på basis af viskositetsmålinger og understøttes af driftserfaringer. En beskadiget vej, der tyder på, at fejlene kan skyldes en dårligt blandet asfalt Mere information kan findes i Anbefalet opbevaring af bitumen og håndteringstemperaturer, Appendiks

14 Produktinformation Nynas tilbyder et stort udvalg af bitumenprodukter. Sikkerhedsdatablade, produktblade og CEdatablade kan findes på Nynas hjemmeside eller vil blive sendt efter anmodning. For yderligere information kontakt venligst et af Nynas regionale salgskontorer. Kontaktoplysninger findes i Appendiks

15 Helbred, sikkerhed og miljø Helbred, sikkerhed og miljø

16 REACH REACH er den europæiske forordning om kemikalier og deres sikre brug. Det står for Registration (registrering), Evaluation (vurdering), Authorisation (godkendelse) og Restriction (begrænsninger) af Chemicals (kemikalier). REACH pålægger producenter og importører af kemikalier, at registrere stofferne til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Afhængig af den årlige tonnage og stoffets farlighed er der forskellige frister for, hvornår registreringen skal være afsluttet. Pr. den 30. november 2010 skal alle stoffer, der produceres eller importeres over 1000 tons /år være fuldt registreret. En væsentlig del af registreringsakterne er kemikaliesikkerhedsvurdering (CSA), som skal omfatte: Farevurdering; klassificering og mærkning af sundhedsfare for mennesker, miljø og fysisk-kemiske farer; Derived No Effect Levels (DNEL)( 1 ; Predicted No Effect Concentrations (PNECs)( 2 Vurdering af vanskelige, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og meget vanskelige og meget bioakkumulerende (vpvb). Hvis stoffet opfylder kriterierne for klassificering som farlige eller opfylder PBT / vpvb, skal kemikaliesikkerhedsvuderingen endvidere omfatte: En afdampningsvurdering ved alle kendte og relevante anvendelser af stoffet. En risikokarakterisering, der identificerer, om risiciene i forbindelse med fremstilling / import og anvendelse af et stof er tilstrækkeligt kontrolleret. Risikovurderingen består af en sammenligning af DNEL- og PNEC-værdier med beregnede afdampningskoncentrationer for henholdsvis mennesker og miljøet. Hvis det beregnede fordampningsniveau overstiger DNEL / PNEC er der et behov for at gennemføre foranstaltninger til risikostyring (beskyttelsesdragter, ventilation osv.). Europæiske bitumenproducenter har for nylig afsluttet en gennemgang af de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af bitumen, der kræves som en del af REACH-registreringsprocessen. På baggrund af de offentliggjorte data på det pågældende tidspunkt, anses det for usandsynligt, at bitumen udgør en risiko, der kræver klassificering for menneskers sundhed, sikkerhed eller miljøet. Dyreforsøg vedrørende kraftigt oxideret bitumen (penetrationsindeks >2) indikerer, at gentagen eksponering for dampe kan udgøre en svag carcinogen risiko. Klassifikationskriterierne er ikke opfyldt, men yderligere forholdsregler for risikostyring kommunikeres i sikkerhedsdatabladene for disse produkter. Da bitumen ikke er klassificeret som farligt iht. REACH, er der ikke noget juridisk krav om at foretage en afdampningsvurdering eller en Risikoanalyse. 1 Derived No Effect Level: niveauet af afdampning, mennesker ikke bør udsættes for. 2 Predicted No Effect Concentration: den koncentration af stoffet, under hvilken negative virkninger på miljøområdet ikke forventes at forekomme! 2.1

17 Sikkerhedsdatablade REACH fastlægger også forpligtelser til sikkerhedsdatablade (SDB). Leverandører er forpligtet til at levere datablade, indeholdende alle klassificerede stoffer/ blandinger, til deres kunder. SDB formodes at være den vigtigste kanal for kommunikation i forsyningskæden om REACH-relaterede oplysninger. Som en konsekvens er oplysningskravene i SDB blevet mere omfattende i forhold til tidligere sikkerhedsdatablads direktiv! Eksempler på nye oplysninger, der skal medtages: Navngivne anvendelser for stoffets anvendelsesformål, der er blevet kendt af leverandøren og / eller kunde, og som forbrug, betragtes som sikker. REACH registreringsnummer virksomhedens ID no. der bekræfter, at stoffet er blevet registreret. Udsivningscenarier for klassificerede stoffer bør være i et bilag til sikkerhedsdatablad, der dækker de kendte anvendelser. DNEL / PNEC - både DNEL og PNEC er afledt af toksikologiske og økotoksikologiske undersøgelser. Iht. REACH er bitumen ikke klassificeret som farligt, og der er i øjeblikket ikke noget juridisk krav om at give SDS er til bitumen. SDS er indeholder dog meget vigtige oplysninger om sikker håndtering af bitumen, og det er derfor praksis i branchen at levere disse data, hvilket Nynas følger. 2.1

18 Klassificering, mærkning og emballering Klassificering, mærkning og emballering (CLP) er den europæiske version af det FN-baserede system for klassificering og mærkning, globalt harmoniseret system (GHS). CLP introducerer et nyt system, herunder nye kriterier for klassifikationer, nye former for tegn på fare, piktogrammer, faresætninger og sikkerhedssætninger. Fra den 1. december 2010 skal alle stoffer klassificeres i henhold til forordningen om CLP, EC 1272/2008. For blandinger er der en overgangsperiode for klassificering i henhold til CLP frem til Bitumen er ikke klassificeret som farligt i henhold til CLP-forordningen. Bitumenblandinger, der indeholder opløsningsmidler, flux, emulgeringsmidler og andre tilsætningsstoffer, kan være klassificeret som værende skadelige for helbred og/eller miljø. Klassificeringen af disse blandinger er specifik, eftersom den er afhængig af klassificeringen og mængden af de forskellige bestanddele. Det er derfor vigtigt, at kontrollere SDB en. 2.2

19 Bitumen-forbrændinger Bitumen fremstilles, opbevares, transporteres og håndteres normalt varmt. Derfor er der en potentiel fare for alvorlige forbrændinger. Der er flere situationer, hvor der er risiko for at personalet kan blive skadet med varm bitumen, for eksempel: hvis en slange brister lastvogn eller lagertank koger over hvis en ventil er blevet blokeret, og proppen er frigjort prøvetagning uden korrekt personligt beskyttelsesudstyr (PBU) eller erfaring med, hvordan man åbner ventilen. For at minimere risikoen for forbrændinger er det vigtigt altid at bære PBU, Personligt Beskyttelses Udstyr, og følge korrekte arbejdsprocedure. Det krævede PBU vises i Appendiks 1. Det anbefales at have en nødbruser i nærheden (20 m radius) fra læsnings-/aflæsningsområderne. Førstehjælp ved forbrændinger Når der er sket et uheld, skal den angrebne del af kroppen afkøles så hurtigt som muligt, for at forhindre varmen i at forårsage yderligere hudskade. Forbrændingen skal skylles med koldt vand i mindst 10 minutter ved hudforbrændinger og mindst 5 minutter for øjenforbrændinger. Nedkøling af kroppen skal imidlertid undgås. Man må aldrig forsøge at fjerne bitumen fra forbrændt hud! Bitumenlaget vil sidde godt fast på huden, og man må ikke forsøge at fjerne det, medmindre det sker på et medicinsk behandlingscenter under opsyn af en læge. Den kolde bitumen vil danne et vandafvisende, sterilt lag over brandsåret, som vil forhindre brandsåret i at udtørre. Hvis bitumenet fjernes fra såret, er der mulighed for, at huden vil blive yderligere beskadiget, hvilket kan medføre komplikationer. Ved at blotlægge en andengradsforbrænding er der ydermere mulighed for, at infektion eller udtørring vil gøre såret dybere. Eurobitume har publiceret et anbefalingskort om forbrændinger, som er nemt at læse og kan hænges op på arbejdspladsen. Bitumenforbrænding-kortet fås på adskillige sprog og kan bestilles hos Eurobitume eller via Nynas. En kopi af dette er vist i Appendiks 5 (viser den udgave, der er til rådighed på tidspunktet for trykningen). Kontakt med varm bitumen forårsager alvorlige forbrændinger på udsat hud. 2.3

20 Varm bitumen i kontakt med vand Hvis vandet kommer i kontakt med varm bitumen er der risiko for en voldsom reaktion. Ved kontakt med varm bitumen fordamper vandet og udvides i volumen, som fører til stænkning. I en lagertank eller lastvogn kan trykket stige og resultere i et voldsomt udbrud af varm bitumen. Hvis lukket, kan lastvognen eller tanken eksplodere eller sprænges. Som en konsekvens heraf er det af største vigtighed at sikre, at tanke og lastvogne er fri for vand. Se 3.2, 3.5 og 4.1 for mere information. Billede fra CCTV-optagelser af et udslip af bitumen fra en tankvogn Eksempler på risici for overkogning: tidligere læs med bitumenemulsion eller et produkt med et højt vandindhold kold lastvogn (kondensvand / væskedampe) vand indespærret i lagertanken Den hyppigste årsag til overkogning er, at der bliver fyldt varm bitumen i en tank som sidst har transporteret emulsionsbitumen. Vandet i emulsionen begynder at koge, som derved udvider sig voldsomt i form af vanddamp. Trykket vil stige i tanken, og eventuelt blive så højt, at vanddampen vil trykke bitumen ud af mandehullet på tanken. Hvis tanken er lukket, kan trykket blive så højt, at det kan medføre en eksplosion. 2.4

21 Udsættelse for bitumen-dampe Opvarmet bitumen afgiver dampe, der består af en gasfase og en aerosolfase. Gasfasen kaldes ofte den halvflygtige fase, mens aerosolfasen kaldes blårøg. Bitumendampe anses ikke for skadelige for mennesker. Udsættelse for høje koncentrationer ved håndtering af varm bitumen kan forårsage irritation af øjne og næse og / eller luftveje. Derived No Effect Level (DNEL), der er afledt i REACH-processen, er på 2,9 mg/m3 (Total kulbrintekoncentration, TWA * 8t) for bitumen baseret på irritativ virkning. For mere information om måleprotokollen for afdampning på arbejdspladsen, se www. eurobitume.eu Ved at arbejde ved den korrekte temperatur og anvende de korrekte bitumenprodukter for hvert specifikt arbejdsområde kan bitumendampafgivelsen reduceres ved normal håndtering. Det anbefales, at man stræber efter at opnå et godt arbejdsmiljø, hvor al unødvendig afdampning undgås. Ved visse anvendelses områder, som f.eks. indendørs asfaltmastiksarbejder (i tunneller, bygninger eller fleretagers-parkeringshuse) kan afdampningsniveauet være ret højt. I sådanne tilfælde skal der sørges for tilstrækkelig ventilation (f.eks. tunnelblæsere), og det vil være nødvendigt at benytte det anbefalede beskyttelsesudstyr. På grund af opløsningsmiddelforekomsten kan cutbacks forårsage svimmelhed og kvalme, når det anvendes på indelukkede områder. Under sådanne omstændigheder anbefales det altid at udlufte tilstrækkeligt. Der er ingen EU erhvervsmæssig afdampningssgrænse (occupational exposure limit (OEL)) opstillet for bitumendampe, men flere europæiske lande har opstillet deres egen grænseværdi og/eller korttids afdampningsgrænse. Bemærk venligst, at disse værdier er landespecifikke. For mere detaljeret information henvises der til Afsnit 8 i Sikkerhedsdatabladene. Afdampningsmålinger ved vejbelægningsarbejder har vist, at de lette oliemolekyler, som findes i den indåndede luft, hovedsageligt kommer fra de opløsningsmidler, såsom dieselolie, der sædvanligvis anvendtes som slip- og rengøringsmidler ved påføring af bitumen. Bitumen indeholder en lille mængde af polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH er), hvoraf nogle er klassificeret som kræftfremkaldende. Som følge heraf har der været udført mange undersøgelser for at vurdere, om der er en øget risiko for kræft blandt asfaltarbejdere. Det internationale agentur for kræftforskning, International Agency for Research on Cancer (IARC), har udført en epidemiologisk undersøgelse af asfaltarbejdere i flere europæiske lande. Denne undersøgelse viste en lille stigning i lungekræft blandt asfaltarbejdere i nogle lande, men det var ikke muligt at se, om kræften var relateret til bitumen eller andre faktorer (f.eks. rygning). Som en opfølgning har IARC udført en undersøgelse, hvor årsagerne til kræft blev evalueret. Resultatet af denne undersøgelse viste, at der ikke var nogen direkte forbindelse mellem bitumen og lungekræft. Stigningen var nok mere forbundet med tobaksrygning. * Tidsbetinget gennemsnit 2.5

22 BITUMENDAMPAFGIVELSE SOM EN FUNKTION AF HÅNDTERINGSTEMPERATUR Bitumendampe v Temperatur Bitumen af blød kvalitet Bitumen af hård kvalitet På udgivelsestidspunktet af denne sikkerhedspublikation, var den endelige IARC rapport s vurdering vedr. bitumen og bitumenemisioners påvirkning ikke offentliggjort. For yderligere oplysninger om rapportens konklusioner og de seneste opdateringer fra bitumenbranchen, se Eurobitumen webstedet på eller Nynas websted Skønt der ikke i øjeblikket foreligger bevis for, at selv længerevarende udsættelse for bitumendampe er skadelig, anbefales det ikke desto mindre at undgå unødvendig påvirkning. Følgende skal bemærkes: kontroller temperaturen for at reducere dampe der må ikke anvendes dieselbrændstof som slip- og rengøringsmiddel. 2.5

23 Hydrogensulfid (H 2 S), svovl brinte Frigivelsen af H 2 S fra både råolie og visse typer af olieprodukter, såsom opvarmet bitumen er og har været en fælles tema i olieindustrien. Svovlbrinte (CAS # , EINECS # ) er en giftig og brændbar gas, som er tungere end luft og kan ophobes i fordybninger og lukkede rum. Den er kendetegnet ved en kraftig lugt af rådne æg ved lave koncentrationer. Men man kan ikke stole på, at denne lugt advarer mod tilstedeværelsen af farlige koncentrationer, da gassen hurtigt dæmper lugtesansen, selv ved koncentrationer under farlige niveauer. Når bitumen håndteres varmt, vil lugten også camouflere lugten af rådne æg fra H 2 S. De vigtigste symptomer på udsættelse for H 2 S er irritation af øjne, kvalme, opkastning, svimmelhed og hovedpine. Langvarig udsættelse med koncentrationer over 50 ppm, fremkalder irritation af øjne, næse, svælg og lunger. Enhver udsættelse for koncentrationer over 500 ppm kan være dødelig. Niveauer over 700 ppm medfører bevidstløshed, og en person kan kollapse i løbet af få sekunder. På åbne arbejdsområder er det usandsynligt, at hydrogensulfid (svovlbrinte) vil udgøre en helbredsrisiko. Hydrogensulfid kan imidlertid ophobes på indelukkede områder og i den øverste del af lagertanke, der indeholder bitumen, og kan nå op på potentielt farligt koncentrationer (dødelige koncentrationer kan forekomme). Der er også en risiko for potentielt farlige koncentrationer i headspace af lastvogne og i lagertanke længere nede i forsyningskæden (asfaltfabrikker osv.). På mange læssesteder skal chaufføren stå her under læsning 1.5 m 1 ppm Inden for tankvognens mandehulsdæksel <50 ppm 1.0 m 3 ppm 0.5 m 5 ppm Lastvogntankens headspace < 500 ppm Bemærk: tal indhentet fra Nynas H 2 S overvågningsmålinger 2010/11 2.6

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revision: 29012009 / BR Erstatter den: Anvendelse: Til smøring af bl.a. åbne tandhjul, tandhjulsstænger,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Produktanvendelse:

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants * 1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0851 YANMAR POWERHYDRAULIC HVI ISO 46 Anvendelse Specifikt smøremiddel til hydrauliske systemer.

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL)

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) Side 1 af 6 HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden 1.1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Duftspray, Skov 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Duftspray, skov Varenr.: 2717 PR.Nr.: Er tilmeldt, nr. er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1-Methoxy-2-Propanol Dimethoxymethan Butylacetat Carbondioxid Solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0.1% benzen) Propan-2-ol

Sikkerhedsdatablad. 1-Methoxy-2-Propanol Dimethoxymethan Butylacetat Carbondioxid Solventnaphtha (råolie), let aromatisk (<0.1% benzen) Propan-2-ol Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 09072008 / HSV Boliden Bergsøe A/S Hvissingevej 6 Anvendelse: Rengøring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Vinyl/CV lim 322. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand.

Vinyl/CV lim 322. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand. SIKKERHEDSANVISNING Vinyl/CV lim 322 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET, PRODUCENT OG IMPORTØR Kemisk karakteristik: Producent: Polymermikstur Forbo-CTU AG Parkstrasse CH-5012 Schönenwerd Telefon: 0041 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 766410 5. 0. 4 Produktkode: 766410 (25kg) Field 1: Wilhelmsen Ships Service Field 2: Strandveien

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

CB SIKKERHEDSDATABLAD

CB SIKKERHEDSDATABLAD Side : 1 ón 2.2 : Ikke-brandfarlige og ikke-giftige gasser. Advarsel M«1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn :, Kuldioxid N40, Kuldioxid N45,

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør:

Revision: 21/03/2011 SIKKERHEDSDATABLAD. Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Field 3: Tel: (+47) 67 58 45 50 Navn på leverandør: SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 777035 2. 0. 1 Anvendelse af stoffer eller præparatet: Water treatment Produktkode: 777035 (25Ltr

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sid. 1 di 8 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION VAREBETEGNELSE: AKROS GREASE-T2 PRODUKTKODE: 2199 ANVENDELSE ELLER BESKRIVELSE: Specifikt smørefedt til hjulnav og til almindelig smøring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere