Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli"

Transkript

1 Kirke sogn Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april Billund og Grene juni juli 2013

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf eh Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Gitte Jørgensen, Vagn Hansen og Laila Fasterholdt Busborg. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Vagn Hansen Billeder i bladet i øvrigt er taget af Erik Noer, Morten Noren og Vagn Hansen. e Personale ved begge kirker: Kordegn: Maria Friis Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen, tlf Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej 75, 6000 Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Organistvikar: Lone Skovgaard-Petersen, kontor tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 TJEK... nyheder og opdateringer på vores hjemmeside 2

3 Fra præsteværelset Hvem skal bestemme? Hvordan skal folkekirkens styre være i fremtiden? Det spørgsmål har et udvalg nedsat af regeringen set på. Udvalgets foreløbige overvejelser er den 2. maj 2013 offentliggjort i et debatoplæg, og der inviteres hen over sommeren til en bred og åben debat, inden arbejdet i udvalget genoptages til efteråret. Nu kan man spørge, om der i det hele taget er nogen grund til at lave noget om? Det er netop det spørgsmål, der frem for alt deler vandene. Historisk set har folkekirken altid haft en tæt binding til staten. Før den blev en folkekirke i 1849 var den styret af den enevældige konge. Med grundloven i 1849 blev folkekirken stillet sin egen styreform (dvs. forfatning) i udsigt, men det blev aldrig til virkelighed. Derfor styres folkekirken i dag langt på vej fra kirkeministerens kontor på Frederiksholms Kanal og gennem et bredt sammensat folketing. Det har folkekirken egentlig været ganske godt tjent med. Ikke mindst i kraft af en traditionelt stærk politisk tilbageholdenhed med at regulere i såkaldte indre anliggender, dvs. i det, der angår folkekirkens gudstjenesteliv, dens ritualer m.m. Men spørgsmålet er bare, om folkekirken også i fremtiden vil kunne regne med en sådan politisk tilbageholdenhed? Man kan nok frygte, at denne tilbageholdenhed vil blive mindre i takt med at stadigt flere folketingsmedlemmer og ministre ikke selv er medlemmer af den folkekirke, som de er sat til at styre. Og indenfor de sidste år har vi da også haft et par sager, der udstiller hvor stor indflydelse politikere i grunden har på kirkens gudstjenesteliv og ritualer. Det gælder i forhold til den nuværende salmebog, der pga. en daværende kirkeminister nær ikke var blevet autoriseret, og det gælder i forhold til hele processen omkring kirkelig vielse af par af samme køn. Dette er noget af baggrunden for, at et udvalg er bedt om at komme med et oplæg til en mere selvstændig styreform for folkekirken uden at de historisk tætte bånd til staten skæres helt over. Både kirkeminister, regering og folketing vil altså ifølge oplægget stadig have en vis beslutningskompetence over folkekirken. Der er således mere tale om forslag til større demokratisering og formel folkekirkelig medindflydelse på den beslutningsproces, der i dag ret ensidigt er lagt i hænderne på regering og folketing. Det svarer meget godt til den øgede demokratisering, der i tidens løb er sket på en lang række lokale niveauer i folkekirken. I 1903 kom menighedsrådsloven, og derfor vælges der i sognet et menighedsråd, der har meget stor indflydelse over de lokale kirkelige forhold. I 1922 kom provstiudvalg, der i dag koordinerer og administrerer kirkens økonomi for alle de sogne, der hører til i samme kommune. I 2009 kom der demokratisk valgte stiftsråd, der inden for hvert af landets 10 stifter har en vis indflydelse på nogle af de områder, som biskoppen førhen var forholdsvis alene om at styre. Det er denne demokratiseringsproces på lokalt niveau, der nu fører til, at der også foreslås en mere demokratisk valgt ledelse til på nationalt niveau at have medindflydelse på overordnede og fælles folkekirkelige forhold. Det gælder både i forhold til folkekirkens fælles ritualer, salmebog, dåbspraksis m.m., og det gælder i forhold til den fælles økonomi på landsplan (det, der hedder fællesfonden), hvor kirkeministeren ret selvstændigt kan fastsætte både fællesfondens budget og beslutte hvor stor en andel af medlemmernes kirkeskat, der skal gå til denne fællesfond. Er det ikke bedre med en sådan demokratisk ledelse end med den nuværende enevældige ordning? Efter min mening ikke ubetinget! Erfaringsmæssigt har politikere frem for kirkens egne folk nemlig været langt mere tilbageholdende med at tage parti i interne kirkelige stridigheder. Af den grund har netop den nuværende ordning sikret størst mulig bredde og rummelighed indenfor folkekirken. Omvendt har oprettelsen af f.eks. menighedsråd, provstiudvalg og stifts- 3

4 Fra præsteværelset Formanden for den kirkeministerielle arbejdsgruppe, Hans Gammeltoft Hansen (foto: Maj-Britt Boa) råd ført meget godt med sig, f.eks. øget gennemsigtighed og medlemsindflydelse i forhold til kirkelige aktiviteter og budgetter. Det kunne jo tale for oprettelsen af et lignende råd på nationalt niveau med en tilsvarende indflydelse på kirkens fælles liv og økonomi. Naturligvis indenfor visse rammer. Det springende punkt ved alt dette er for mig at se blot om hele folkekirkens bredde vil føle sig repræsenteret og også hørt i en ny (og ifølge oplægget forholdsvis smal) folkekirkelig ledelse. Men det samme spørgsmål kan man nu også stille til den nuværende ordning med dens skiftende og omskiftelige kirkeministre. Og måske er tiden efterhånden bare ved at være moden til at afløse den enevældige styreform af folkekirkens fælles, nationale anliggender med en mere demokratisk styreform. Sådan som det i vid udstrækning netop er sket på det lokale niveau gennem menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd! Tja, hvem ved? Grene Distriktsforening har arrangeret et debatmøde i Teatersalen i Billund Centret den 26. juni kl om ovennævnte debatoplæg. Her deltager to medlemmer af den kirkeministerielle arbejdsgruppe: formand for arbejdsgruppen, Hans Gammeltoft Hansen, og formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen, sammen med folketingsmedlem Mette Bock og korshærsleder Morten Aagaard. Her er alle velkomne! Peter Fredensborg 4

5 Fra formanden Indvielse af naturkirkegården Efter otte måneders forsinkelse, der mest skyldtes vejrliget, fik menighedsrådet overdraget den nye naturkirkegård ved Grene Kirke den 15. maj. Selve indvielsen fandt sted søndag den 19. maj Pinsedag lige efter gudstjenesten. Menigheden fulgtes med sognepræst Solvej Paabøl Andersen ned til indgangen til den nye del af kirkegården. Menigheden sang salmen Krist stod op af døde hvorefter Solvej læste et stykke fra første Korintherbrev og sluttede med indvielsesordene: Så indvier jeg da dette sted til kristen begravelsesplads i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Fred være med deres støv, som skal hvile her. Efterfølgende var menighedsrådet vært ved en forfriskning. Hele udvidelsesprojektet har været en meget spændende opgave, og menighedsrådet glæder sig over et smukt resultat og at alt grønnes. Else Marie Madsen, formand Fra den nyindviede naturkirkegård ved Grene Kirke. Fest i en hel uge Den 15. april tog vi hul på en hel uges fejring af Billund Centrets og Billund Kirkes 40 års jubilæum. Det skete med en festlig jubilæumsgudstjeneste i Billund Kirke, hvor Herning Drengekor under ledelse af dirigent Mads Bille og korets organist, Kristian Marius Andersen medvirkede. I ugens løb var der mange forskellige aktiviteter for folk i alle aldre, der helt klart viste de mange muligheder Billund Centret giver byens borgere. Det hele sluttede lørdag eftermiddag med et brag af en koncert i en fuld teatersal med Billund Garden, Trine Gadeberg og et gensyn med Gratulanterne. Tak til Billund Kommune for et godt arrangement, tak til jubilæumsudvalget for et godt samarbejde omkring planlægningen af det og tak til Ole Kirk s Fond for en økonomisk håndsrækning! Else Marie Madsen, formand 5

6 Historie fra Grene Sogn Herredsfoged og kirkeværge Niels Clemendsen Når man læser om Grene Sogns historie fra 1600-tallet støder man ofte på herredsfoged Niels Clemendsen og hans hustru Sophie Christensdatter. At denne Niels Clemendsen var en betydelig person i sognet hersker der nok ingen tvivl om, og der blev da også sat to store gravsten over ham og hans hustru. Begge sten er formentlig lavet før deres død, da der er levnet plads til deres dødsår. På Niels Clemendsens gravsten står der bl.a.: døde Anno 16.., men han omtales som levende endnu i Så man kan nok sige, at han snød gravstenshuggeren! Niels Clemendsen og hustru skænkede således i 1691 sølvkalk og disk til Grene Kirke (formentlig på hans 60 års fødselsdato). I respekt for Niels Clemendsens liv og levned kan man da også læse denne tekst på hans gravsten: Herunder hviler udi Herren, ærlig og agtbare Mand Niels Clemesøn, barnfød i Aager i Thyregod sogn, Anno 31, Herredsfoged i Slaugs Herred og Kierckeværge til Grene Kiercke, kom udi Egteskab med erlig Dyd og gudfrygtig Matrone Sophie Christensadatter, døde Anno 16.. Vi har nu lært Niels Clemendsen at kende som herredsfoged, ægtemand og kirkeværge, der tilmed flere gange betænkte Grene Kirke med ret kostbare gaver. I det efterfølgende afsnit skal vi få lejlighed til at stifte nøjere bekendtskab med hans færd og virke, som måske set med nutidens øjne stemmer mindre godt med hans stilling som herredsfoged og kirkeværge, men målt med det 17. århundredes målestok er han sikkert kun en typisk repræsentant for den tid på både godt og ondt. Således fortæller pastor Johannes Brus i sine erindringer Grene Sogns og Kirkes Historie : Niels Clemendsen tiltrådte som herredsfoged den 24. februar 1685, men da Slaugs herred blev sammenlagt med Jerlev og Andst herreder i 1687 og der derfor udnævntes ny herredsfoged, har Niels Clemendsen ikke haft nogen lang funktionstid; men des mere er der at fortælle om manden selv (han benævnes bl.a. rytterbonde ), nemlig som menneske og kirkeværge. Provst Søren Jensen, Horsens har i sin dagbog og i provsteprotokollen meddelt mange oplysninger om pastor Koch og hans forhold til Niels Clemendsen: 3. Pinsedag 1662 var provsten i Grene og Vorbasse kirker overværende, da hr. Hans sang sin første messe. Navnlig er der oplysninger om mellemværender mellem pastor Koch og Niels Clemendsen i Løvlund. Den 16. februar 1664 begærede Niels Clemendsen hos provsten stævning udtaget mod hr. Hans for gæld og klagede over, at præsten havde skældt ham (Niels Clemendsen) ud. Den 22. september 1668 holdt provsten visitats i Grene Kirke. Her trådte Niels Clemendsen frem og klagede hardeligen over hr. Hans, at han to eller tre gange havde vist ham ned fra skriftestolen og ikke villet modtage ham til privat absolution. Hr. Hans bemærkede hertil: Niels Clemendsen havde ved et gilde den 30. juni overfaldet ham, grebet ham i håret, skældt ham ud for en kæltring med al sin afkom osv. Niels Clemendsen, som dog benægtede dette, burde derfor forlige sig med sin modstander, inden han gik til Her- 6

7 rens alter og ofrede sin gave. Niels Clemendsen havde også gjort molest (besværet sig), da præsten skriftede andre, så denne fire gange i et skriftemål måtte holde op og bede om fred og ly osv. I 1681 var det galt igen. Da provsten kom til Grene Kirke, trådte Niels Clemendsen frem og beskyldte hr. Hans for adskillige poster (forhold): Han kom meget for sent til kirke, forsømte sine bededagstjenester og sidst forleden søndag nægtede hr. Hans i kirken for alle at modtage Niels Clemendsen til skriftemål, endog denne tilforn havde ladet ham advare og ombede. Også den kapellan, Niels Gjørding, som pastor Koch antog 1684, kom i gæld til Niels Clemendsen og pastor Koch havde kautioneret. I 1687 måtte pastor Koch og kapellanen møde for provsteretten. Koch anklagede Gjørding om hvem det oplyses, at han boede i Grene for uskikkelighed og andet forargelse i embedet; han skulle bl.a. have grebet en vindser og en tjørnekæp og villet slå Niels Clemendsen de havde hverandre i hår sammen (læs: nærkamp ). I den indberetning som pastor Koch afgav i 1690, nævner han bl.a. forhold vedr. en vis afgift fra hver af kirkerne, at af Vorbasse Kirke får han beløbet, men af Grene Kirke har kirkeværgen Niels Clemendsen af fortræd og had forholdt ham samme i syv år imod kirkens patroners vilje og minde. I samme indberetning hedder det senere: Enhver kan forringe mig mit offer efter eget tykke, hvad mig allerede er vederfaret af forrige kirkeværge Niels Clemendsen, som er den rigeste mand her i sognene og dog af had forringede mig mit offer til jul sidst forleden snart den halve del. Herefter er der tilsyneladende ikke flere sammenstød mellem Niels Clemendsen og andre personer i sognet nedfældet i de omtale bøger. Trods det noget kringlede sprog, håber jeg, at man alligevel kan få så meget ud af Provst Søren Jensens dagbogs- og provsteprotokols notater, at denne velgører Niels Clemendsen ikke var nem at omgås hverken i hverdagen eller søndagen for den sags skyld. Han har helt sikker ment sig berettiget til en vis status ud fra hans ry og status i sognet og ikke mindst de funktioner, man havde betroet ham. Han var en mand med både en ret- og ikke mindst en vrangside; en mand man helst ikke skulle komme på kant med. At livet i 1600-tallet var så meget anderledes taler ovennævnte beskrivelser sit tydelige sprog om. Vagn Hansen Kilder: Pastor Johs. Brus erindringer Grene Sogns og Kirkes Historie Pastor Johannes Brus f , død , Præst i Grene sogn Niels Clemendsen født ca. 1631, død ca

8 SKET i Grene Sogn Festgudstjeneste i Billund Kirke den 15. april I anledningen af Billund Centrets 40 års jubilæum, blev der sat mange kulturelle arrangementer i værk. På selve dagen for jubilæet den 15. april 2013 markeredes festugen med en festgudstjeneste, der naturligvis fristes man til at sige blev afholdt i Billund Kirke. Der var mødt mange gæster op på denne solbeskinnede forårsdag. Således opløftet af både feststemning og forårssol, fik vi fremmødte en skøn musikalsk oplevelse. Udvalget, der har planlagt festligholdelsen gennem lang tid, fik chancen for at præsentere Herning Kirkes Drengekor og hvad kunne være mere oplagt end ved en festgudstjeneste? De klare lyse unge stemmer, de ældre i falset og de voksne tenorer og basser skabte i samspillet en smuk rumfyldende klang. Jeg synes det var en smuk koncert, der også bevægede sig lidt væk fra de rene harmonier. En dejlig aften i Billund Kirke og en fin optakt til ugens markering af 40 året for indvielsen af Billund Centret. Tillykke til os alle med vores perle stadig forud for sin tid Laila Fasterholdt Busborg Vinternyt godt nyt Redaktionen har bedt mig om et tilbageblik på en vinterdag i marts. I skrivende stund midt i april kæmper foråret for et gennembrud, og når kirkebladet udkommer i juni, nyder vi forhåbentlig den danske sommer. 37 voksne + en snes børn og unge i Grene Sogn husker givetvis søndag den 10. marts. De havde valgt at deltage i årets sogneindsamling. Det var ikke det bedste indsamlingsvejr, Danmark vågnede til denne søndag morgen. Nogle steder sneede det kraftigt, fygning skabte problemer i trafikken, og over hele landet blæste en så kraftig vind, at de to-tre minusgrader føltes som op mod 20 graders kulde. En barsk tørn ventede. 44 af 45 mulige ruter blev besat. En enkelt forhåndstilmeldt mødte ikke op. Dagens resultat blev et indsamlet beløb på kr. Aldrig tidligere har vi opnået så flot et resultat med hensyn til rutedækning og indsamlet beløb. Stor tak til vore tapre indsamlere og bidragsyderne. Flot. Flot. Trods den intense kulde lykkedes det Folkekirkens Nødhjælps frivillige indsamlere at samle 13,5 millioner kroner ind til kampen mod sult i verdens fattige lande. Det er omkring en million mindre end sidste år. Men det nytter- og de tapre indsamlere gjorde en forskel. Et eksempel på forskellen er fra flygtningelejren Rwamwanja i Uganda: * 667 familier har fået såsæd i form af majs og bønner (3 kg af hver til hver familie), samt såsæd til løg, salat og aubergine (10 kg af hver til hver familie). * 10 udgravede borehuller sikrer befolkningen livsnødvendigt drikkevand og endnu 10 er igangsat. * 360 sæt redskaber uddelt til udgravning af latriner for at sikre sanitære forhold for befolkningen. * Undervisning i nyere dyrkningsmetoder og i opbevaring af afgrøder for at sikre bæredygtig fødevaresikkerhed for befolkningen. * Otte frivillige iblandt flygtningene er udvalgt til at være hygiejnefortalere, som eksempelvis opfordrer andre til at sikre bedre hygiejne, både omkring brøndene og i husholdningerne. Næste sogneindsamling er søndag den 9. marts 2014 igen anden søndag i marts. Sæt x i din kalender, og vær klar som indsamler. Der kan man gøre en forskel, og det er utroligt, hvad man kan gøre, bare man gør det. Ole Sørensen, indsamlingsleder 8

9 Gudstjenester Gudstjeneste i Anlægget Lørdag den 1. juni kl er der gudstjeneste ved friluftsscenen i Anlægget i anledning af Byens Fest. Ved gudstjenesten medvirker bl.a. Billund Kirkes Voksenkor, der også synger et par sange efter gudstjenesten. Hverdagsgudstjeneste i Billund Kirke tirsdag den 11. juni kl ved Solvej Paabøl Andersen Temaet bliver: I lyst og nød. Gudstjeneste på Grene Gamle Kirkegård Søndag den 21. juli holder vi aftengudstjeneste på Grene Gamle Kirkegård. Det er kl , og Solvej Paabøl Andersen står for gudstjenesten. Der er kirkekaffe bagefter. I tilfælde af regn bliver gudstjenesten IKKE aflyst, men flyttet til Grene Kirke. Fra friluftsgudstjenesten sidste år > LÆSERNE SKRIVER... Har du noget, du vil dele med kirkebladets læsere, er du mere end velkommen til at indsende et indlæg til redaktionen enten ved at sende det til kirkekontoret eller ved at maile det til Her følger et indlæg, vi har modtaget. Red. Efterlysning! Den 18. november er det 100 år siden, at Billund Missionshus blev indviet. Det vil vi gerne markere. Har du en oplevelse eller ligger du inde med billeder eller lignende derfra, som du vil dele med os, hører vi meget gerne fra dig. Idéer vedrørende jubilæet modtages også. Karen Arvad Jakobsen, Kontaktperson for Billund Missionhus eh e 9

10 Menighedsrådet arrangerer Klokkespil 1. juni juni Du danske sommer Måne og sol En yndig og frydefuld sommertid Alle mine kilder 23. juni juli Det dufter lysegrønt af græs The music box Nu fryde sig hver kristen mand Musette af C. W. Gluck 14. juli - 31 juli Du omslutter mig, Gud Maple Leaf Rag Kærlighed fra Gud Du er den højeste Forårskoncert i Billund Kirke den 29. maj kl De tre kor ved Billund Kirke: Børnekoret, Ungdomskoret og Voksenkoret under ledelse af Kristjan Piirimets og Lone Skovgaard inviterer til en stemningsfuld forårskoncert. Korene vil synge en del satser, som har været brugt i løbet af det forgangne år, og også værker, der er specielt indstuderet til den skønne, og længe ventede forårstid. Der vil være en blanding af klassisk og rytmisk kormusik, kendte og ukendte værker i en fint sammensat forårsbuket. Ind imellem satserne vil der være fællessalmer og orgelmusik. Lone Skovgaard Klokkespilskoncerter fra Billund Kirke Lørdag 8. juni kl Søndag 23. juni kl Søndag 7. juli kl Lyt til det ude i byen eller ved Billund Centret. Kirken vil være åben. Ved klokkespillet: Kristjan Piirimets Menighedsrådsmøder Tirsdag den 4. juni kl Indsamlede kollekter i marts og april 2013 Samvirkende Menighedsplejer KFUM & KFUK i Danmark Kofoeds Skole Skt. Lukas Stiftelsen Folkekirkens Ungdomskor 254,00 kr ,50 kr. 250,00 kr. 85,00 kr. 200,00 kr. Billund Kirkes Ungdomskor Sogneudflugten finder som nævnt i sidste nummer af kirkebladet sted onsdag den 12. juni med afgang fra Billund Centerets parkeringsplads kl.13. Der er også afhentning med handicapbus ved Billund Plejecenter. Turen går til Skanderborg-egnen, så der er garanti for smukke veje. Kaffen indtages på Restaurant Vestermølle ved Skanderborg Sø. Derfra kører vi til Veng Kirke, som er meget seværdig og historisk interessant. Aftensmaden får vi på Hotel Blicher i Ry. Det bestyres af Torben fra Hotel Propellen i Billund. Vi forventer at være tilbage i Billund ca. kl. 21. Deltagerbetalingen er 200 kr. pr. person. Der er tilmelding til kirkekontoret, tlf Det går efter først-til-mølle-princippet, med sidste frist torsdag den 6. juni kl

11 Konfirmander 2013 Konfirmander den 7. april Konfirmander den 14. april 11

12 Konfirmander 2013 Konfirmander den 21. april Konfirmander den 26. april 12

13 Konfirmander den 28. april 13

14 DET Det SKER sker i Grene Sogn Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Billund Y s Men s Club: Henny Sørensen, Frederikshåbvej 44, 7183 Randbøl, telefon Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund Missionshus Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf Juni 2013 Fredag og lørdag den 7-8. juni: IMs Årsmøde i Skjern Mandag den 10. kl : Sognepræst Steen Søvndal, Grindsted taler. Onsdag den 19. kl : Bibelkreds. Juli 2013 Alle ønskes en god sommer! Billund FDF: Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4. Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf Løvlund Missionshus Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf Juni Mandag den 3. juni: Fællesskabsaften Søndag den 23. juni: Sct. Hans fest Juli God sommer! Grillaften fredag den 9. august kl hos A. & T. Møller, Karlskovvej 5, Karlskov. Billund KFUM og KFUK: Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4. 14

15 e KFUM & KFUK Løvlund Fredagsklubben "J4U" Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Kærhuset, Kærhusvej 4, hver fredag kl til i månederne fra oktober til april. Kirkens Korshær Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Karin Hansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Bibelkredsene Juni 2013 På grund af sogneudflugten den 12. juni er vejledningsmødet denne gang flyttet til tirsdag den 11. juni. Tekst: 4. søndag efter trinitatis: Luk 6, I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Anne Grethe Bergholt 4. Vera & Søren Hansen 6. Udflugt 8. Ellen & John Hansen 10. Knud Ærbo Jakobsen 13. Udflugt Døbte i Grene Sogn 1. marts til 30. april: Jeppe Vejlfeldt Thomsen Merle Emilie Schakmann Victoria Kongstad Hansen Emil Kierby Jørgensen Nicolai Liam Østerby Handeland William Lagoni Jacobsen Mikkel Juul Weis Liam Hjermitslev Christiansen Døde og begravede i Grene Sogn 1. marts til 30. april: Kirsten Marianne Pedersen Britta Pedersen Marius Hummelgaard Nielsen Ove Bauengaard Thomsen Else Marie Christensen Amalie Ebba Andersen Eli Nielsen Sonja Meretha Pannerup Jensen Preben P Frederiksen Johannes Chr Damkier Petra Elbania Pedersen Agnes Helene Hansen Mary Nielsen Ebba Margrethe Povlsen eh 15

16 Gudstjenester Juni Billund Grene Indsamlinger Lør PF/SPA Anlægget/VK Søn s. e. trinitatis SPA Søn s. e. trinitatis PF 9.00 PF FDF s missions-arbejde Tirs 11. Hverdagsgudstj SPA - - Søn s. e. trinitatis SPA Søn s. e. trinitatis PF 9.00 PF Søn s. e. trinitatis 9.00 PF PF Juli Søn s. e. trinitatis PF 9.00 PF Tvær-kulturelt Center Søn s. e. trinitatis 9.00 PF PF Søn s. e. trinitatis SPA SPA GGK Søn s. e. trinitatis 9.00 SPA SPA August Søn s. e. trinitatis SPA 9.00 SPA VK = Voksenkoret medvirker. Anlægget = Friluftsgudstjeneste ifm. Byens Fest. GGK = Friluftsgudstjeneste på Grene gl. Kirkegård. Gudstjenester på Billund Plejecenter Torsdag den 6. juni kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag den 20. juni kl Peter Fredensborg Torsdag den 4. juli kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag den 18. juli kl Solvej Paabøl Andersen Torsdag den 1. august kl Solvej Paabøl Andersen, altergang

Billund Kirke i forårsomgivelser. Billund og Grene. juni juli. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Billund Kirke i forårsomgivelser. Billund og Grene. juni juli. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Billund Kirke i forårsomgivelser Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. juni juli 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Sommer, sol og salmesang ved friluftsgudstjenesten i Anlægget ved Byens Fest den 7. juni. Se mere på side 3. Billund og Grene.

Sommer, sol og salmesang ved friluftsgudstjenesten i Anlægget ved Byens Fest den 7. juni. Se mere på side 3. Billund og Grene. Kirke sogn Sommer, sol og salmesang ved friluftsgudstjenesten i Anlægget ved Byens Fest den 7. juni. Se mere på side 3. Billund og Grene august september 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund

Læs mere

Afrikansk livsglæde med Pearl Children's Choir i Billund Kirke. Billund og Grene. juni juli

Afrikansk livsglæde med Pearl Children's Choir i Billund Kirke. Billund og Grene. juni juli Kirke sogn Afrikansk livsglæde med Pearl Children's Choir i Billund Kirke Billund og Grene juni juli 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Billund og Grene. december januar 2012-13

Billund og Grene. december januar 2012-13 Kirke sogn Billund og Grene december januar 2012-13 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Fra friluftsgudstjenesten i Anlægget den 1. juni. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i Anlægget den 1. juni. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i Anlægget den 1. juni Billund og Grene august september 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i Anlægget den 7. juni. Billund og Grene. august september. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Friluftsgudstjeneste i Anlægget den 7. juni. Billund og Grene. august september. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i Anlægget den 7. juni Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. august september 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i anlægget Billund og Grene august september 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

2015-16. Billund og Grene. december januar. Hvorfor får vi flæskesteg og rødvin til jul? portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 13.

2015-16. Billund og Grene. december januar. Hvorfor får vi flæskesteg og rødvin til jul? portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 13. Kirke sogn Fra syng-sammen-eftermiddag den 21. oktober på Billund Plejecenter Billund og Grene Hvorfor får vi flæskesteg og rødvin til jul? Se mere på side 13. portræt af to foreninger i sognet Se mere

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Billund Kirke i vinterdragt. Billund og Grene. december januar 2013-14

Billund Kirke i vinterdragt. Billund og Grene. december januar 2013-14 Kirke sogn Billund Kirke i vinterdragt Billund og Grene december januar 2013-14 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Billund og Grene. Juni Juli

Billund og Grene. Juni Juli KIRKE SOGN Billund og Grene... Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens lyset lander på verdens kyst! Juni Juli 2005 GRENE

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

Billund og Grene. oktober november

Billund og Grene. oktober november Kirke sogn Billund og Grene oktober november 2010 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2007 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk BØRNEHJØRNET Israelitterne har nu efter at have været slaver i Egypten i mange, mange år, forladt landet og er

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Billund og Grene. juni juli. om at sidde i menighedsrådet. Se mere på side 7. (Fra præsteværelset) Se mere på side 11

Billund og Grene. juni juli. om at sidde i menighedsrådet. Se mere på side 7. (Fra præsteværelset) Se mere på side 11 Kirke sogn Fra korkoncert den 28. april i Billund Kirke. Billund og Grene om at sidde i menighedsrådet Se mere på side 7 Trinitatis-tanker (Fra præsteværelset) Se mere på side 11 juni juli 2016 GRENE SOGN

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Billund og Grene JUNI JULI

Billund og Grene JUNI JULI KIRKE SOGN Billund og Grene JUNI JULI 2008 NOAS ARK I BILLUND KIRKE OMKRING 1. MAJ blev der under kyndig vejledning af kirkeværgen, Niels Kaaberbøl, hængt et stort billede op inde i Billund Kirke. Billedet

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Billund og Grene FEBRUAR MARTS

Billund og Grene FEBRUAR MARTS KIRKE SOGN Billund og Grene FEBRUAR MARTS 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf.

Læs mere

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 og referat af ØKO og FU møde. Udsendes inden mødet. b. Justeringer i Budget 2014 Godkendt.

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 og referat af ØKO og FU møde. Udsendes inden mødet. b. Justeringer i Budget 2014 Godkendt. Menighedsrådsmøde i Dato: Torsdag den 15. Blad nr. 8 Karlslunde Menighedsråd august 2013 kl. 19,00 Formandens initialer: Sted: Sognegården Spisning kl. 18,30 AMJ Dagsorden 1. Indledning: Ved Alfred Jensen

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Almind-Lysgård Pastorat

Almind-Lysgård Pastorat Kirkeblad for Sjørslev-Almind Almind-Lysgård Pastorat Nr. 1 februar marts 2016 Meld dig som indsamler til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 13. marts fra 10.00-ca. 12.00 Den landsdækkende årlige sogneindsamling

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere