Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli"

Transkript

1 Kirke sogn Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april Billund og Grene juni juli 2013

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf eh Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Gitte Jørgensen, Vagn Hansen og Laila Fasterholdt Busborg. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Vagn Hansen Billeder i bladet i øvrigt er taget af Erik Noer, Morten Noren og Vagn Hansen. e Personale ved begge kirker: Kordegn: Maria Friis Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen, tlf Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej 75, 6000 Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Organistvikar: Lone Skovgaard-Petersen, kontor tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 TJEK... nyheder og opdateringer på vores hjemmeside 2

3 Fra præsteværelset Hvem skal bestemme? Hvordan skal folkekirkens styre være i fremtiden? Det spørgsmål har et udvalg nedsat af regeringen set på. Udvalgets foreløbige overvejelser er den 2. maj 2013 offentliggjort i et debatoplæg, og der inviteres hen over sommeren til en bred og åben debat, inden arbejdet i udvalget genoptages til efteråret. Nu kan man spørge, om der i det hele taget er nogen grund til at lave noget om? Det er netop det spørgsmål, der frem for alt deler vandene. Historisk set har folkekirken altid haft en tæt binding til staten. Før den blev en folkekirke i 1849 var den styret af den enevældige konge. Med grundloven i 1849 blev folkekirken stillet sin egen styreform (dvs. forfatning) i udsigt, men det blev aldrig til virkelighed. Derfor styres folkekirken i dag langt på vej fra kirkeministerens kontor på Frederiksholms Kanal og gennem et bredt sammensat folketing. Det har folkekirken egentlig været ganske godt tjent med. Ikke mindst i kraft af en traditionelt stærk politisk tilbageholdenhed med at regulere i såkaldte indre anliggender, dvs. i det, der angår folkekirkens gudstjenesteliv, dens ritualer m.m. Men spørgsmålet er bare, om folkekirken også i fremtiden vil kunne regne med en sådan politisk tilbageholdenhed? Man kan nok frygte, at denne tilbageholdenhed vil blive mindre i takt med at stadigt flere folketingsmedlemmer og ministre ikke selv er medlemmer af den folkekirke, som de er sat til at styre. Og indenfor de sidste år har vi da også haft et par sager, der udstiller hvor stor indflydelse politikere i grunden har på kirkens gudstjenesteliv og ritualer. Det gælder i forhold til den nuværende salmebog, der pga. en daværende kirkeminister nær ikke var blevet autoriseret, og det gælder i forhold til hele processen omkring kirkelig vielse af par af samme køn. Dette er noget af baggrunden for, at et udvalg er bedt om at komme med et oplæg til en mere selvstændig styreform for folkekirken uden at de historisk tætte bånd til staten skæres helt over. Både kirkeminister, regering og folketing vil altså ifølge oplægget stadig have en vis beslutningskompetence over folkekirken. Der er således mere tale om forslag til større demokratisering og formel folkekirkelig medindflydelse på den beslutningsproces, der i dag ret ensidigt er lagt i hænderne på regering og folketing. Det svarer meget godt til den øgede demokratisering, der i tidens løb er sket på en lang række lokale niveauer i folkekirken. I 1903 kom menighedsrådsloven, og derfor vælges der i sognet et menighedsråd, der har meget stor indflydelse over de lokale kirkelige forhold. I 1922 kom provstiudvalg, der i dag koordinerer og administrerer kirkens økonomi for alle de sogne, der hører til i samme kommune. I 2009 kom der demokratisk valgte stiftsråd, der inden for hvert af landets 10 stifter har en vis indflydelse på nogle af de områder, som biskoppen førhen var forholdsvis alene om at styre. Det er denne demokratiseringsproces på lokalt niveau, der nu fører til, at der også foreslås en mere demokratisk valgt ledelse til på nationalt niveau at have medindflydelse på overordnede og fælles folkekirkelige forhold. Det gælder både i forhold til folkekirkens fælles ritualer, salmebog, dåbspraksis m.m., og det gælder i forhold til den fælles økonomi på landsplan (det, der hedder fællesfonden), hvor kirkeministeren ret selvstændigt kan fastsætte både fællesfondens budget og beslutte hvor stor en andel af medlemmernes kirkeskat, der skal gå til denne fællesfond. Er det ikke bedre med en sådan demokratisk ledelse end med den nuværende enevældige ordning? Efter min mening ikke ubetinget! Erfaringsmæssigt har politikere frem for kirkens egne folk nemlig været langt mere tilbageholdende med at tage parti i interne kirkelige stridigheder. Af den grund har netop den nuværende ordning sikret størst mulig bredde og rummelighed indenfor folkekirken. Omvendt har oprettelsen af f.eks. menighedsråd, provstiudvalg og stifts- 3

4 Fra præsteværelset Formanden for den kirkeministerielle arbejdsgruppe, Hans Gammeltoft Hansen (foto: Maj-Britt Boa) råd ført meget godt med sig, f.eks. øget gennemsigtighed og medlemsindflydelse i forhold til kirkelige aktiviteter og budgetter. Det kunne jo tale for oprettelsen af et lignende råd på nationalt niveau med en tilsvarende indflydelse på kirkens fælles liv og økonomi. Naturligvis indenfor visse rammer. Det springende punkt ved alt dette er for mig at se blot om hele folkekirkens bredde vil føle sig repræsenteret og også hørt i en ny (og ifølge oplægget forholdsvis smal) folkekirkelig ledelse. Men det samme spørgsmål kan man nu også stille til den nuværende ordning med dens skiftende og omskiftelige kirkeministre. Og måske er tiden efterhånden bare ved at være moden til at afløse den enevældige styreform af folkekirkens fælles, nationale anliggender med en mere demokratisk styreform. Sådan som det i vid udstrækning netop er sket på det lokale niveau gennem menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd! Tja, hvem ved? Grene Distriktsforening har arrangeret et debatmøde i Teatersalen i Billund Centret den 26. juni kl om ovennævnte debatoplæg. Her deltager to medlemmer af den kirkeministerielle arbejdsgruppe: formand for arbejdsgruppen, Hans Gammeltoft Hansen, og formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen, sammen med folketingsmedlem Mette Bock og korshærsleder Morten Aagaard. Her er alle velkomne! Peter Fredensborg 4

5 Fra formanden Indvielse af naturkirkegården Efter otte måneders forsinkelse, der mest skyldtes vejrliget, fik menighedsrådet overdraget den nye naturkirkegård ved Grene Kirke den 15. maj. Selve indvielsen fandt sted søndag den 19. maj Pinsedag lige efter gudstjenesten. Menigheden fulgtes med sognepræst Solvej Paabøl Andersen ned til indgangen til den nye del af kirkegården. Menigheden sang salmen Krist stod op af døde hvorefter Solvej læste et stykke fra første Korintherbrev og sluttede med indvielsesordene: Så indvier jeg da dette sted til kristen begravelsesplads i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Fred være med deres støv, som skal hvile her. Efterfølgende var menighedsrådet vært ved en forfriskning. Hele udvidelsesprojektet har været en meget spændende opgave, og menighedsrådet glæder sig over et smukt resultat og at alt grønnes. Else Marie Madsen, formand Fra den nyindviede naturkirkegård ved Grene Kirke. Fest i en hel uge Den 15. april tog vi hul på en hel uges fejring af Billund Centrets og Billund Kirkes 40 års jubilæum. Det skete med en festlig jubilæumsgudstjeneste i Billund Kirke, hvor Herning Drengekor under ledelse af dirigent Mads Bille og korets organist, Kristian Marius Andersen medvirkede. I ugens løb var der mange forskellige aktiviteter for folk i alle aldre, der helt klart viste de mange muligheder Billund Centret giver byens borgere. Det hele sluttede lørdag eftermiddag med et brag af en koncert i en fuld teatersal med Billund Garden, Trine Gadeberg og et gensyn med Gratulanterne. Tak til Billund Kommune for et godt arrangement, tak til jubilæumsudvalget for et godt samarbejde omkring planlægningen af det og tak til Ole Kirk s Fond for en økonomisk håndsrækning! Else Marie Madsen, formand 5

6 Historie fra Grene Sogn Herredsfoged og kirkeværge Niels Clemendsen Når man læser om Grene Sogns historie fra 1600-tallet støder man ofte på herredsfoged Niels Clemendsen og hans hustru Sophie Christensdatter. At denne Niels Clemendsen var en betydelig person i sognet hersker der nok ingen tvivl om, og der blev da også sat to store gravsten over ham og hans hustru. Begge sten er formentlig lavet før deres død, da der er levnet plads til deres dødsår. På Niels Clemendsens gravsten står der bl.a.: døde Anno 16.., men han omtales som levende endnu i Så man kan nok sige, at han snød gravstenshuggeren! Niels Clemendsen og hustru skænkede således i 1691 sølvkalk og disk til Grene Kirke (formentlig på hans 60 års fødselsdato). I respekt for Niels Clemendsens liv og levned kan man da også læse denne tekst på hans gravsten: Herunder hviler udi Herren, ærlig og agtbare Mand Niels Clemesøn, barnfød i Aager i Thyregod sogn, Anno 31, Herredsfoged i Slaugs Herred og Kierckeværge til Grene Kiercke, kom udi Egteskab med erlig Dyd og gudfrygtig Matrone Sophie Christensadatter, døde Anno 16.. Vi har nu lært Niels Clemendsen at kende som herredsfoged, ægtemand og kirkeværge, der tilmed flere gange betænkte Grene Kirke med ret kostbare gaver. I det efterfølgende afsnit skal vi få lejlighed til at stifte nøjere bekendtskab med hans færd og virke, som måske set med nutidens øjne stemmer mindre godt med hans stilling som herredsfoged og kirkeværge, men målt med det 17. århundredes målestok er han sikkert kun en typisk repræsentant for den tid på både godt og ondt. Således fortæller pastor Johannes Brus i sine erindringer Grene Sogns og Kirkes Historie : Niels Clemendsen tiltrådte som herredsfoged den 24. februar 1685, men da Slaugs herred blev sammenlagt med Jerlev og Andst herreder i 1687 og der derfor udnævntes ny herredsfoged, har Niels Clemendsen ikke haft nogen lang funktionstid; men des mere er der at fortælle om manden selv (han benævnes bl.a. rytterbonde ), nemlig som menneske og kirkeværge. Provst Søren Jensen, Horsens har i sin dagbog og i provsteprotokollen meddelt mange oplysninger om pastor Koch og hans forhold til Niels Clemendsen: 3. Pinsedag 1662 var provsten i Grene og Vorbasse kirker overværende, da hr. Hans sang sin første messe. Navnlig er der oplysninger om mellemværender mellem pastor Koch og Niels Clemendsen i Løvlund. Den 16. februar 1664 begærede Niels Clemendsen hos provsten stævning udtaget mod hr. Hans for gæld og klagede over, at præsten havde skældt ham (Niels Clemendsen) ud. Den 22. september 1668 holdt provsten visitats i Grene Kirke. Her trådte Niels Clemendsen frem og klagede hardeligen over hr. Hans, at han to eller tre gange havde vist ham ned fra skriftestolen og ikke villet modtage ham til privat absolution. Hr. Hans bemærkede hertil: Niels Clemendsen havde ved et gilde den 30. juni overfaldet ham, grebet ham i håret, skældt ham ud for en kæltring med al sin afkom osv. Niels Clemendsen, som dog benægtede dette, burde derfor forlige sig med sin modstander, inden han gik til Her- 6

7 rens alter og ofrede sin gave. Niels Clemendsen havde også gjort molest (besværet sig), da præsten skriftede andre, så denne fire gange i et skriftemål måtte holde op og bede om fred og ly osv. I 1681 var det galt igen. Da provsten kom til Grene Kirke, trådte Niels Clemendsen frem og beskyldte hr. Hans for adskillige poster (forhold): Han kom meget for sent til kirke, forsømte sine bededagstjenester og sidst forleden søndag nægtede hr. Hans i kirken for alle at modtage Niels Clemendsen til skriftemål, endog denne tilforn havde ladet ham advare og ombede. Også den kapellan, Niels Gjørding, som pastor Koch antog 1684, kom i gæld til Niels Clemendsen og pastor Koch havde kautioneret. I 1687 måtte pastor Koch og kapellanen møde for provsteretten. Koch anklagede Gjørding om hvem det oplyses, at han boede i Grene for uskikkelighed og andet forargelse i embedet; han skulle bl.a. have grebet en vindser og en tjørnekæp og villet slå Niels Clemendsen de havde hverandre i hår sammen (læs: nærkamp ). I den indberetning som pastor Koch afgav i 1690, nævner han bl.a. forhold vedr. en vis afgift fra hver af kirkerne, at af Vorbasse Kirke får han beløbet, men af Grene Kirke har kirkeværgen Niels Clemendsen af fortræd og had forholdt ham samme i syv år imod kirkens patroners vilje og minde. I samme indberetning hedder det senere: Enhver kan forringe mig mit offer efter eget tykke, hvad mig allerede er vederfaret af forrige kirkeværge Niels Clemendsen, som er den rigeste mand her i sognene og dog af had forringede mig mit offer til jul sidst forleden snart den halve del. Herefter er der tilsyneladende ikke flere sammenstød mellem Niels Clemendsen og andre personer i sognet nedfældet i de omtale bøger. Trods det noget kringlede sprog, håber jeg, at man alligevel kan få så meget ud af Provst Søren Jensens dagbogs- og provsteprotokols notater, at denne velgører Niels Clemendsen ikke var nem at omgås hverken i hverdagen eller søndagen for den sags skyld. Han har helt sikker ment sig berettiget til en vis status ud fra hans ry og status i sognet og ikke mindst de funktioner, man havde betroet ham. Han var en mand med både en ret- og ikke mindst en vrangside; en mand man helst ikke skulle komme på kant med. At livet i 1600-tallet var så meget anderledes taler ovennævnte beskrivelser sit tydelige sprog om. Vagn Hansen Kilder: Pastor Johs. Brus erindringer Grene Sogns og Kirkes Historie Pastor Johannes Brus f , død , Præst i Grene sogn Niels Clemendsen født ca. 1631, død ca

8 SKET i Grene Sogn Festgudstjeneste i Billund Kirke den 15. april I anledningen af Billund Centrets 40 års jubilæum, blev der sat mange kulturelle arrangementer i værk. På selve dagen for jubilæet den 15. april 2013 markeredes festugen med en festgudstjeneste, der naturligvis fristes man til at sige blev afholdt i Billund Kirke. Der var mødt mange gæster op på denne solbeskinnede forårsdag. Således opløftet af både feststemning og forårssol, fik vi fremmødte en skøn musikalsk oplevelse. Udvalget, der har planlagt festligholdelsen gennem lang tid, fik chancen for at præsentere Herning Kirkes Drengekor og hvad kunne være mere oplagt end ved en festgudstjeneste? De klare lyse unge stemmer, de ældre i falset og de voksne tenorer og basser skabte i samspillet en smuk rumfyldende klang. Jeg synes det var en smuk koncert, der også bevægede sig lidt væk fra de rene harmonier. En dejlig aften i Billund Kirke og en fin optakt til ugens markering af 40 året for indvielsen af Billund Centret. Tillykke til os alle med vores perle stadig forud for sin tid Laila Fasterholdt Busborg Vinternyt godt nyt Redaktionen har bedt mig om et tilbageblik på en vinterdag i marts. I skrivende stund midt i april kæmper foråret for et gennembrud, og når kirkebladet udkommer i juni, nyder vi forhåbentlig den danske sommer. 37 voksne + en snes børn og unge i Grene Sogn husker givetvis søndag den 10. marts. De havde valgt at deltage i årets sogneindsamling. Det var ikke det bedste indsamlingsvejr, Danmark vågnede til denne søndag morgen. Nogle steder sneede det kraftigt, fygning skabte problemer i trafikken, og over hele landet blæste en så kraftig vind, at de to-tre minusgrader føltes som op mod 20 graders kulde. En barsk tørn ventede. 44 af 45 mulige ruter blev besat. En enkelt forhåndstilmeldt mødte ikke op. Dagens resultat blev et indsamlet beløb på kr. Aldrig tidligere har vi opnået så flot et resultat med hensyn til rutedækning og indsamlet beløb. Stor tak til vore tapre indsamlere og bidragsyderne. Flot. Flot. Trods den intense kulde lykkedes det Folkekirkens Nødhjælps frivillige indsamlere at samle 13,5 millioner kroner ind til kampen mod sult i verdens fattige lande. Det er omkring en million mindre end sidste år. Men det nytter- og de tapre indsamlere gjorde en forskel. Et eksempel på forskellen er fra flygtningelejren Rwamwanja i Uganda: * 667 familier har fået såsæd i form af majs og bønner (3 kg af hver til hver familie), samt såsæd til løg, salat og aubergine (10 kg af hver til hver familie). * 10 udgravede borehuller sikrer befolkningen livsnødvendigt drikkevand og endnu 10 er igangsat. * 360 sæt redskaber uddelt til udgravning af latriner for at sikre sanitære forhold for befolkningen. * Undervisning i nyere dyrkningsmetoder og i opbevaring af afgrøder for at sikre bæredygtig fødevaresikkerhed for befolkningen. * Otte frivillige iblandt flygtningene er udvalgt til at være hygiejnefortalere, som eksempelvis opfordrer andre til at sikre bedre hygiejne, både omkring brøndene og i husholdningerne. Næste sogneindsamling er søndag den 9. marts 2014 igen anden søndag i marts. Sæt x i din kalender, og vær klar som indsamler. Der kan man gøre en forskel, og det er utroligt, hvad man kan gøre, bare man gør det. Ole Sørensen, indsamlingsleder 8

9 Gudstjenester Gudstjeneste i Anlægget Lørdag den 1. juni kl er der gudstjeneste ved friluftsscenen i Anlægget i anledning af Byens Fest. Ved gudstjenesten medvirker bl.a. Billund Kirkes Voksenkor, der også synger et par sange efter gudstjenesten. Hverdagsgudstjeneste i Billund Kirke tirsdag den 11. juni kl ved Solvej Paabøl Andersen Temaet bliver: I lyst og nød. Gudstjeneste på Grene Gamle Kirkegård Søndag den 21. juli holder vi aftengudstjeneste på Grene Gamle Kirkegård. Det er kl , og Solvej Paabøl Andersen står for gudstjenesten. Der er kirkekaffe bagefter. I tilfælde af regn bliver gudstjenesten IKKE aflyst, men flyttet til Grene Kirke. Fra friluftsgudstjenesten sidste år > LÆSERNE SKRIVER... Har du noget, du vil dele med kirkebladets læsere, er du mere end velkommen til at indsende et indlæg til redaktionen enten ved at sende det til kirkekontoret eller ved at maile det til Her følger et indlæg, vi har modtaget. Red. Efterlysning! Den 18. november er det 100 år siden, at Billund Missionshus blev indviet. Det vil vi gerne markere. Har du en oplevelse eller ligger du inde med billeder eller lignende derfra, som du vil dele med os, hører vi meget gerne fra dig. Idéer vedrørende jubilæet modtages også. Karen Arvad Jakobsen, Kontaktperson for Billund Missionhus eh e 9

10 Menighedsrådet arrangerer Klokkespil 1. juni juni Du danske sommer Måne og sol En yndig og frydefuld sommertid Alle mine kilder 23. juni juli Det dufter lysegrønt af græs The music box Nu fryde sig hver kristen mand Musette af C. W. Gluck 14. juli - 31 juli Du omslutter mig, Gud Maple Leaf Rag Kærlighed fra Gud Du er den højeste Forårskoncert i Billund Kirke den 29. maj kl De tre kor ved Billund Kirke: Børnekoret, Ungdomskoret og Voksenkoret under ledelse af Kristjan Piirimets og Lone Skovgaard inviterer til en stemningsfuld forårskoncert. Korene vil synge en del satser, som har været brugt i løbet af det forgangne år, og også værker, der er specielt indstuderet til den skønne, og længe ventede forårstid. Der vil være en blanding af klassisk og rytmisk kormusik, kendte og ukendte værker i en fint sammensat forårsbuket. Ind imellem satserne vil der være fællessalmer og orgelmusik. Lone Skovgaard Klokkespilskoncerter fra Billund Kirke Lørdag 8. juni kl Søndag 23. juni kl Søndag 7. juli kl Lyt til det ude i byen eller ved Billund Centret. Kirken vil være åben. Ved klokkespillet: Kristjan Piirimets Menighedsrådsmøder Tirsdag den 4. juni kl Indsamlede kollekter i marts og april 2013 Samvirkende Menighedsplejer KFUM & KFUK i Danmark Kofoeds Skole Skt. Lukas Stiftelsen Folkekirkens Ungdomskor 254,00 kr ,50 kr. 250,00 kr. 85,00 kr. 200,00 kr. Billund Kirkes Ungdomskor Sogneudflugten finder som nævnt i sidste nummer af kirkebladet sted onsdag den 12. juni med afgang fra Billund Centerets parkeringsplads kl.13. Der er også afhentning med handicapbus ved Billund Plejecenter. Turen går til Skanderborg-egnen, så der er garanti for smukke veje. Kaffen indtages på Restaurant Vestermølle ved Skanderborg Sø. Derfra kører vi til Veng Kirke, som er meget seværdig og historisk interessant. Aftensmaden får vi på Hotel Blicher i Ry. Det bestyres af Torben fra Hotel Propellen i Billund. Vi forventer at være tilbage i Billund ca. kl. 21. Deltagerbetalingen er 200 kr. pr. person. Der er tilmelding til kirkekontoret, tlf Det går efter først-til-mølle-princippet, med sidste frist torsdag den 6. juni kl

11 Konfirmander 2013 Konfirmander den 7. april Konfirmander den 14. april 11

12 Konfirmander 2013 Konfirmander den 21. april Konfirmander den 26. april 12

13 Konfirmander den 28. april 13

14 DET Det SKER sker i Grene Sogn Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Billund Y s Men s Club: Henny Sørensen, Frederikshåbvej 44, 7183 Randbøl, telefon Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund Missionshus Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf Juni 2013 Fredag og lørdag den 7-8. juni: IMs Årsmøde i Skjern Mandag den 10. kl : Sognepræst Steen Søvndal, Grindsted taler. Onsdag den 19. kl : Bibelkreds. Juli 2013 Alle ønskes en god sommer! Billund FDF: Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4. Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf Løvlund Missionshus Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf Juni Mandag den 3. juni: Fællesskabsaften Søndag den 23. juni: Sct. Hans fest Juli God sommer! Grillaften fredag den 9. august kl hos A. & T. Møller, Karlskovvej 5, Karlskov. Billund KFUM og KFUK: Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4. 14

15 e KFUM & KFUK Løvlund Fredagsklubben "J4U" Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Kærhuset, Kærhusvej 4, hver fredag kl til i månederne fra oktober til april. Kirkens Korshær Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Karin Hansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Bibelkredsene Juni 2013 På grund af sogneudflugten den 12. juni er vejledningsmødet denne gang flyttet til tirsdag den 11. juni. Tekst: 4. søndag efter trinitatis: Luk 6, I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Anne Grethe Bergholt 4. Vera & Søren Hansen 6. Udflugt 8. Ellen & John Hansen 10. Knud Ærbo Jakobsen 13. Udflugt Døbte i Grene Sogn 1. marts til 30. april: Jeppe Vejlfeldt Thomsen Merle Emilie Schakmann Victoria Kongstad Hansen Emil Kierby Jørgensen Nicolai Liam Østerby Handeland William Lagoni Jacobsen Mikkel Juul Weis Liam Hjermitslev Christiansen Døde og begravede i Grene Sogn 1. marts til 30. april: Kirsten Marianne Pedersen Britta Pedersen Marius Hummelgaard Nielsen Ove Bauengaard Thomsen Else Marie Christensen Amalie Ebba Andersen Eli Nielsen Sonja Meretha Pannerup Jensen Preben P Frederiksen Johannes Chr Damkier Petra Elbania Pedersen Agnes Helene Hansen Mary Nielsen Ebba Margrethe Povlsen eh 15

16 Gudstjenester Juni Billund Grene Indsamlinger Lør PF/SPA Anlægget/VK Søn s. e. trinitatis SPA Søn s. e. trinitatis PF 9.00 PF FDF s missions-arbejde Tirs 11. Hverdagsgudstj SPA - - Søn s. e. trinitatis SPA Søn s. e. trinitatis PF 9.00 PF Søn s. e. trinitatis 9.00 PF PF Juli Søn s. e. trinitatis PF 9.00 PF Tvær-kulturelt Center Søn s. e. trinitatis 9.00 PF PF Søn s. e. trinitatis SPA SPA GGK Søn s. e. trinitatis 9.00 SPA SPA August Søn s. e. trinitatis SPA 9.00 SPA VK = Voksenkoret medvirker. Anlægget = Friluftsgudstjeneste ifm. Byens Fest. GGK = Friluftsgudstjeneste på Grene gl. Kirkegård. Gudstjenester på Billund Plejecenter Torsdag den 6. juni kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag den 20. juni kl Peter Fredensborg Torsdag den 4. juli kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag den 18. juli kl Solvej Paabøl Andersen Torsdag den 1. august kl Solvej Paabøl Andersen, altergang

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ Kirke sogn Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

MØLHOLM KIRKE OG SOGN

MØLHOLM KIRKE OG SOGN kort & godt Julekrybber fra hele verden Mød det nye menighedsråd Hvad er en sorgruppe Händels Messias i Mølholm Kirke Side 2-3 Side 4-5 Side 7 Side 8 Mere information på: på: www.molholm-kirke.dk MØLHOLM

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet 08-09 Menighedsrådsvalg 10 Koncerter

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Forår 2015 Marts April Maj Nr. 2 30. årg. www.skivesogn.dk Findes der et liv efter fødselen? I forbindelse med den atter aktuelle debat om tro og videnskab, faldt mine tanker på følgende:

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 I DETTE NUMMER Ånd over ånder, Pinsen 2015 2 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 3 Det sker 3 Gudstjenester, møder

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere