Lidt om Endelave... Færgeforbindelse Endelavefærgen sejler mellem Snaptun og Endelave By. Overfartstiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lidt om Endelave... Færgeforbindelse Endelavefærgen sejler mellem Snaptun og Endelave By. Overfartstiden"

Transkript

1 Lidt om Endelave... Endelave ligger i Kattegat ud for Horsens Fjord, knap 10 km. fra fastlandet. Øen er 13,2 km² stor. Ca. 1/3 af øen er skov, hede og overdrev, mens resten er opdyrket. Befolkningen tæller ca. 175 fastboende. Størstedelen af bebyggelsen ligger i og omkring Endelave By, mens der er langt mellem huse og gårde på den øvrige del af øen. Dog findes et større sommerhusområde ved Lynger Hage på sydøstkysten. Endelave kan besøges på alle årstider, og øen byder på et væld af flotte vandre- og cykelture i en varieret og uberørt natur. Badevandskvaliteten omkring øen er meget høj. Færgeforbindelse Endelavefærgen sejler mellem Snaptun og Endelave By. Overfartstiden er 55 min. Tirsdag og fredag sejles også til/fra Horsens. Pladsreservering til personbiler og grupper bør foretages. Yderligere oplysninger og pladsbestilling: tlf åben mandag-fredag kl eller (færgen). Udarbejdet af Vejle Amt og Endelave Beboerforening med støtte fra Horsens Turistforening, Revideret januar Forsidefoto: Kristian Danielsen / Aerodan

2 Endelave By Foto: Jens Toft Endelave by er en usædvanlig smuk og stor landsby, som har bevaret sit gamle landsbypræg. I byen, og især omkring gadekæret i den vestlige ende, ligger stadig mange af de gamle bindingsværksgårde og -huse, bl.a. den gl. skole fra Det er da også her omkring den første Endelave By lå. Kirken stammer fra 1400-tallet, men er ombygget flere gange siden, - senest i 1931, hvor tårnet blev tilføjet. Den gl. skole fra 1828 og kirken. I byen findes stadig en række butikker og servicefunktioner, der dækker øboernes daglige fornødenheder - købmand, bageri, posthus, skole, bibliotek og gæstgiveri.

3 Landskab og geologi Øens centrale del med det højeste punkt, Snekkebjerget på blot 7,8 m, er skabt under sidste istid. Uden på dette skelet af istidsdannelser har havet siden aflejret nyt land. Øens 3 spidser, Lynger Hage, Kloben og Øvre er sådanne marine dannelser. Specielt er det tydeligt, at Øvre er opstået som en serie af krumodder, - med den ældste længst mod syd og den yngste nærmest kysten mod nord. Odderne er dannet fra Kattegatsiden i øst og er krummet mod nordvest. Strandvold efter strandvold af grus og rullesten er herved lagt uden om hinanden, så øen gradvist er vokset mod nord. En proces der stadig finder sted. Havet æder sig ganske langsomt ind i øen på sydvestkysten, og har herved skabt den 5 m høje klint. Hvert år skrider store stykker af den stejle klint i havet og kystlinien ændres således gradvist. At øen gennem tiderne har ændret form kan iøvrigt også ses ved, at der findes rester efter en gammel mose med store elle- og egetræer 200 m ude i vandet nord for Endelave By. Klinten ved Endelaves sydvestkyst, som havet gradvist æder sig ind i. Havet omkring Endelave er meget lavvandet, hvilket tydeligt ses ved de to ikke oversvømmede sandbanker - Møllegrunden og Svanegrunden. Ud for Øvre ligger endnu en lille ø kaldet Terneøen. Foto: Søren Højager Sagn og historie Tidligere tiders endelavitter har efterladt sig mange flinteredskaber og andre spor, der vidner om bosættelse på øen tilbage fra ældre stenalder, omkring 4000 år før kristi fødsel. Et andet levn fra fortiden ses på engen ved Bremå. En stor sten med en indhugget skålgrube - et frugtbarhedstegn ristet af bronzealderfolket. På strandengen ved Lynger ligger de højryggede agre og viser tidligere tiders dyrkning med hjulplov. Samme sted ligger en anden stor sten - Fandens sten - med et hesteskolignende aftryk. Ifølge sagnet sat af Fanden engang han sprang fra Hjarnø til Samsø og satte af med sin hov på stenen. Første gang øen nævnes i gamle skrifter er Val- demar Atterdags jordebog i 1231, hvor øen kaldes Øndælaghæ. Om det er den lave ø eller Odins søn Ennelaugur, som har givet øen sit særprægede navn, må stå hen i det uvisse. Men sikkert er det, at stednavne som Kongevejen og Kongsbo fortæller om tiden, hvor hele øen tilhørte kongen. Skiftende ejere og skiftende tider har sat sine spor på øen. Således faldt størstedelen af den gamle egeskov ved Louisenlund for øksen efter major von Schildknechts overtagelse af øen i slutningen af 1700-tallet. Egetømmeret herfra anvendtes til opbygningen af den danske krigsflåde. Siden har bl.a. den berømte løvetæmmer Hjalmar Olsen ejet Louisenlund og haft løver på godset. Det fortælles, at 2 af hans løver forsvandt i skoven, og aldrig siden er blevet fundet.

4 Øvre tønder land fredet natur Foto: Jan Kofod Winther Den øverste ende af Endelave - Øvre, er èt stort fredet naturområde. Et varieret område med store åbne strandenge, lynghede, fyrrekrat, og, skjult i bevoksningen, adskillige små skovsøer. Det er muligt at opleve områdets spændende plante- og dyreliv, enten ved en tur langs kysten eller ad hjulsporene gennem bevoksningen. Her er mulighed for at træffe vilde kaniner i stort tal, se den insektædende plante soldug, eller, en stille juniaften, være heldig at opleve et kor af syngende strandtudser. Hele området er oprindeligt skabt af havet. Strandvold efter strandvold har lagt sig i buer uden om hinanden, og herved i bølger gradvist udvidet øen mod nord. Voldene kan tydeligt fornemmes, når man færdes ad stierne gennem det særprægede terræn. Helt ude på nordspidsen - Øverste Ende - kan opleves samme fænomen som på Skagensgrenen - pålandsbrænding i vindsiden og blankt vand i læ.

5 Plante- og dyreliv Kystområderne omkring Endelave er med uforstyrrede strandenge og lavvandede havområder rige på fugleliv. Ofte raster store flokke af ænder i havområderne nord og nordvest for øen, og ved Flasken kan ses vadefugle i tusindvis. Endelave med det omkringliggende hav er således også udpeget som EFfuglebeskyttelsesområde. Det betyder, at der skal vises ekstra hensyn og specielt i ynglesæsonen: - gå kun på stierne eller langs stranden - gå uden om fuglekolonier - tag ikke ophold i nærheden af reder eller unger - løsgående hunde må ikke medbringes Flere steder på de kreaturgræssede strandenge ses rækker af små græsklædte tuer - den gule engmyres karakteristiske myretuer. Strandengene og skov- og hedearealerne ved Lynger og Øvre har en rig planteflora, heriblandt flere sjældne og fredede orkidéer. Intet pattedyr sætter så stor præg på Endelave som vildkaninen. Den ses stort set overalt. I midten af 20 erne blev udsat blot 4 par, men bestanden er siden vokset meget voldsomt. I dag drives således meget kaninjagt på Endelave og bl.a. ved hjælp af fritter. Fritten er et ilderlignende dyr, og jagten foregår ved at fritten sendes ned i kaningraven for at jage kaninerne op til de ventende jægere. Foto: Arthur Christensen/BIOFOTO Endelave er kendt for sine tusindtallige vilde kaniner. Af større pattedyr findes både rådyr og ræve på Endelave. Ræven har flere gange været udryddet på øen, men i isvintre kommer nye ræve over isen fra fastlandet. Flere forholdsvis almindelige dyr fra den danske fauna findes slet ikke på Endelave, som eksempelvis hugorme og muldvarpe. Foto: Søren Højager Blomstrende engelskgræs markerer en af strandvoldene på Øvre Strand-tusindgylden Foto: Søren Højager

6 Møllegrunden - sælreservat Foto: Bert Wiklund Møllegrunden, - et lille smalt sandrev lidt nordvest for Endelave, er et vigtigt ynglereservat for Kattegats sæler. Foruden sælerne holder mange fugle til på Møllegrunden, bl.a. vil man ofte kunne se store flokke af skarver. Revet og havet omkring er lukket for al færdsel hele året. Fra reservatets grænser er der dog gode muligheder for, såvel for sejlende, som for færgepassagerer, at iagttage sælerne.

7 Natur Skoven ved Louisenlund kaldes også for Troldeskoven på grund af træernes mange sjove og krogede former. Endelaves natur er bemærkelsesværdig, og rummer en mangfoldighed af forskellige naturtyper. De centrale dele af øen er agerjord, mens henved en trediedel består af uopdyrket og forholdsvis uforstyrret natur. Foruden det 300 tdr. land store fredede naturområde ved Øvre, er der et andet stort sammenhængende naturområde ved Lynger Hage i syd med lyng og blandet bevoksning af fyr, eg, birk og rønnebær. Omkring godset Louisenlund findes øens største løvskov, hvori der endnu er bevaret rester af den århundrede gamle herregårdsskov. Foto; Bert Wiklund Skovbunden er rig på bloms - ter, bl.a. blå anemone. Her er en mangfoldighed af gamle danske træer. Vedbend og kaprifolier slynger sig som lianer op ad stammerne og mellem træerne, og giver flere steder skoven et helt urskovsagtigt præg.

8 Vandre- og cykelture Med de korte afstande og de mange små hyggelige veje er Endelave ideel til lange og gode spadsereture såvel som cykelture (cykler kan lejes ved Endelave Gæstgiveri). Alle øens naturområder kan således nås af gående via veje, stier eller langs stranden. Et turforslag med start i Endelave By følger Endelave Strandvej langs kysten, gennem strandengene ved Flasken, hvor kystfugle raster i stort tal. Det levende hegn af bukketorn langs vejen er tilholdssted for tusindvis af vilde kaniner, så muligheden for at møde dem er stor her. Længere nordpå kommer man til Øvre, det store fredede naturområde på 300 tdr. land. Området byder på en række spændende turmu- ligheder, hvadenten man foretrækker en tur langs vandet, i klart vejr med udsigt til Samsø og Jylland, eller ad grusveje og stier gennem det særprægede terræn med lyng, fyrrekrat og småsøer. Turen tilbage følger Kongevejen på midten af øen. En tur på i alt 13 km. Et forslag til en vandretur går fra Endelave By til stranden ved Klinten, som på sine højeste steder er omkring 5 meter høj. Herfra er en meget smuk udsigt i klart vejr til både Æbelø, Fyn og Jylland. Følges kysten mod øst, forbi sommerhusområdet, kommer man til Lynger - det andet af Endelaves store naturarealer afvekslende med skov, hede og engområder. En række stier og veje fører rundt i området. Retur igen langs stranden eller ad Lyngervej over midten af øen. En tur på ca. 11 km. Foto: Svend Tougaard/BIOFOTO Det store naturområde ved Lynger med øens største løvskov byder på en afvekslende natur og mange spændende turmuligheder.

9 Det reneste vand i Vejle Amt Rødalger I farvandet syd og øst for Endelave er der flere stenrevsområder med spændende algebevoksninger. Farvandet her rummer derfor oplagte udflugtsmål for sportsdykkere. Vandet omkring Endelave er det reneste i Vejle Amt. Det betyder, at vandet er meget klart og uden misfarvninger af opblomstrene alger. Der findes mange forskellige arter af bundplanter, og på grund af det klare vand vokser de på selv store dybder. Dyrelivet på havbunden omkring øen tilhører også amtets rigeste. Man finder her en række arter, der kun lever i et rent havmiljø, og såvel antal som artsrigdom er stor.

10 Praktiske oplysninger Badestrand, god strand næsten overalt på øens sydlige og østlige kyster og på Øvre. Bibliotek, Endelave Skole, Kongevejen 26, åbent: Mandag kl og onsdag kl Den lille butik, cykeludlejning til børn og voksne, fiskegrej, souvenirs, legetøj m.v., Kongevejen 36, tlf Duddines Vævestue - Levende Museum, salg af husflid, garn og is. Åben hele året. Havhornet 19, tlf Dyrlægen, Kongevejen 67, tlf Endelave Camping og Hytteferie,Kongevejen 29, åbent påske-1.nov. Tlf , fax Endelave Galleri, Vesterby 25, tlf / (privat). Endelave Gæstgiveri, kro, kursuscenter og restaurant. Kongevejen 15, tlf. og fax Endelave Havn, hyggelig havn med plads til 60 både. Toiletter, bruserum og strøm. Havnefoged Jørgen Holm, tlf Endelave Kirke, åbent daglig kl Gudstjeneste søndag kl. 11. Endelave Kurveflet, v/henry Hansen, Søndermølle 15. Åbent kl. 9-17, tlf Endelave Købmandshandel, Kongevejen 10, tlf , fax Endelave Lægeurtehave, Søndermølle 29, med 300 forskellige lægeurter. Åben hele året, butik og urtehavehus åben , kl Mulighed for rundvisning tlf / Endelave Spejderlejr, Vesterby 49, tlf Endelave Turistinformation og Sommerhusudlejning, Kongevejen 49. Åben hele året kl. 9-17, lør. kl. 9-21, tlf , fax Flyveplads, 260-1,6 km fra Endelave By. Elevation 16 ft. Bane 11/ x25m. Vindpose. Tlf Legeplads, ved sportspladsen, Kongevejen 46. Læge, Kongevejen 48, konsultationstid 10-11, lørdag lukket, tlf Mejerigården Café, Kongevejen 29, bageri, butik, galleri,(pizzarestaurant i juli). Skiftende åbningstider. Tlf , fax Minigrønt, Vesterby 32, tlf Korttelefoner, på Havnen, ved Skolen og mønttelefon på Lynger. Louisenlund En tidligere herregård, opført i slutningen af tallet af øens daværende ejer, major von Schildknecht. I dag ejes gården af Vejle Kommune og bruges som lejrskole og feriekoloni for skolebørn. Endelave Museum Museet er indrettet i den gl. præstegård fra 1741, og indeholder bl.a. en mindestue for færgen AGDA s forlis i Vesterby 1. Åben juni, aug, og sept.(skoleferien undtaget) hver weekend kl I skoleferien åben daglig kl , tirsdag lukket. Udenfor åbningstid, henvendelse tlf Offentlige Toiletter, på havnen, på skolen og ved kirken (handicap). Politi, Sognefoged Frede Lassen, Vesterby 90, tlf Posthus, Kongevejen 57, åbent kl , tirs. kl.16-18, lør. kl , tlf Øffen og Bøffen, besøgslandbrug med salg af økologiske varer. Kongevejen 67, tlf

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker Udflugtsmål Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker I vest står majestætiske skove som kulisse for Kalø Slotsruin. Mod øst ligger Jernhatten med udsigt fra toppen højt oppe

Læs mere

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med

Læs mere

Alrø. en landfast ø i Horsens Fjord. Natur Fiskeri Vandsport Spisesteder Gårdbutikker

Alrø. en landfast ø i Horsens Fjord. Natur Fiskeri Vandsport Spisesteder Gårdbutikker Alrø en landfast ø i Horsens Fjord Natur Fiskeri Vandsport Spisesteder Gårdbutikker Velkommen til Alrø! Nyttige links: www.visitodder.dk / Cykelfærgens afgangstider samt aktiviteter i Odder kommune www.alroenet.dk

Læs mere

2014-15. Informations- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn. www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk. Tlf. 20 41 48 95

2014-15. Informations- og telefonbog for Ulfborg-Vemb og omegn. www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk. Tlf. 20 41 48 95 2014-15 Holstebrovej MØBLER - TÆPPER - GARDINER - MALING Tlf. 97 49 19 75 www.veigaard.dk 70 20 19 97 Tlf. 20 41 48 95 www.brocon.dk E-mail: post@brocon.dk Anlægsgartner Holm www.agholm.dk Informations-

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup.

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup. ÆRØ GUIDE 07 ØVERSTE SKOVBYMARK SKOVBRYNET 2 ÆRØ GUIDE 2007 Velkommen til Ærø Ærø er en ø i Det Sydfynske Øhav med 6900 indbyggere. Øen har 3 byer Marstal, Ærøs købing og Søby. Ærø er et dynamisk og levende

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Frederikshavn. Frederikshavns hemmeligheder. CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry

Frederikshavn. Frederikshavns hemmeligheder. CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry Frederikshavn Frederikshavns hemmeligheder De afskårne hjørner Altertavle-drillerier Bangsbo Å Boolsens Stenhave Brysterne og Tubablæseren Cloostårnet Dronningestien Dyrehaven Endagstur til Hirsholmene

Læs mere

Ture i Københavns omegn

Ture i Københavns omegn Selv om Københavns omegn er præget af by, veje og industri, udgør naturen en betydelig del. Her er skove, marker, søer, vandløb og kyster og spændende kultur historie. Denne guide beskriver 52 ture i Københavns

Læs mere

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab Ture i Københavns omegn Kulturhistorie Natur Landskab 4 ndholdsfortegnelse Tag ud og oplev Københavns omegn 7 Københavns omegn 8 Sådan er guiden bygget op 9 Fra Øresunds kyst 0 Udvalgte seværdigheder 2

Læs mere

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde 100 Naturoplevelser i Sydvestjylland Idé og Tekst: Marco Brodde 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (33) September 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (33) September 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (33) September 2008 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold:

Læs mere

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY EN CYKEL- OG VANDREGUIDE NATIONALPARKTHY.DK VELKOMMEN TIL NATIONALPARK THY GUIDENS INDHOLD Velkommen til Nationalpark Thy... 5 Sådan bruger du guiden... 7 KOLOFON Udgiverne

Læs mere

SKAGEN. Lejrskolemanual for Skagen området 2013. www.skagen-tourist.dk

SKAGEN. Lejrskolemanual for Skagen området 2013. www.skagen-tourist.dk SKAGEN Lejrskolemanual for Skagen området 2013 www.skagen-tourist.dk Indholdsfortegnelse FORORD Velkommen til Skagen-Området... 1 SKAGEN Skagen i tal... 2 ADRESSER Skagen Turistforenings adresser og åbningstider...

Læs mere

Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD

Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD Velkommen til 20 nordiske naturområder TIPS FRA NORDISK MINISTERRÅD 2 I Norden er der tusindvis af beskyttede områder i form af nationalparker og naturreservater. De er beskyttet for at værne om områdernes

Læs mere

Fejø, en perle. Fejø Fejø Lokalhistoriske Arkiv, som er beliggende i kælderen. Juni, juli og august, hver tirsdag tirsdag

Fejø, en perle. Fejø Fejø Lokalhistoriske Arkiv, som er beliggende i kælderen. Juni, juli og august, hver tirsdag tirsdag SYDHAVSØERNES PERLE Fejø Fra er Kragenæs 16 km 2 med tager en det bugtet kun et kystlinje, kvarter at der sejle over med 30 færgen km. Landskabet Christine er Fra ejø er Kragenæs 16 km 2 med tager en det

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Bilag Indholdsfortegnelse Årsag til positiv vurdering af Samsø som feriemål... 2 Sjælland og Jylland... 2 Årsag

Læs mere

Rørvig 2012. Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker

Rørvig 2012. Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker Rørvig 2012 Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker Lokalplaner, natur- og landzoneadministration Hovedvægten lægges på bevarelsen af de gamle landsby- og fiskermiljøer og bevarelsen af Rørvigs

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDVIKLING & STRATEGI TEMASTRATEGIER DEN TILGÆNGELIGE

Læs mere

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Il. RÆKKE - 2. BIND RØNNE 1966 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI INDHOLD Vald. M. Mikkelsen Bornholms natur, beboere og naturfredning

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog

Landsbyplan for. Mandø. - et idekatalog Landsbyplan for Mandø - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå

Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå Leif Bertelsen På tur - cykeltur Banestien: Den skæve Bane Grindsted - Langå 3 På tur - cykeltur Udvalgte jyske Banestier Den Skæve Bane : Grindsted - Langå

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Lyngå Udviklingsplan 2013 Indhold Lyngå Forord

Læs mere

Sommer-Sort Sol, Sæler og SAFARI

Sommer-Sort Sol, Sæler og SAFARI Nyhedsbrev 2014 Sommer-Sort Sol, Sæler og SAFARI Velkommen i Nationalpark Vadehavet SAFARI i verdensklasse ægte naturoplevelser Velkommen hos Sort Safari altid autentisk og original Foto og tekst Sort

Læs mere