t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n"

Transkript

1 t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m e d s u c c e s m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

2 T i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g a f g l a s v æ v m e d s u c c e s F o r b e r e d e l s e o g o p s æ t n i n g S i d e 4 8. I n d p a k n i n g V i g t i g i n f o r m a t i o n f ø r o p s æ t n i n g. S i d e F o r b e r e d e n d e b e h a n d l i n g a f v æ g o v e r f l a d e n S i d e P å f ø r i n g a f k l æ b e r m e d r u l l e e l l e r a i r l e s s S i d e P å f ø r i n g a f k l æ b e r v e d h j æ l p a f k l i s t e r m a s k i n e S i d e O p s æ t n i n g a f b a n e r S i d e P å f ø r i n g a f m a l i n g S i d e m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

3 F o r b e r e d e l s e o g o p s æ t n i n g» p h a n t a s y / c l a s s i c / p i g m e n t p l u s «O p s æ t n i n g f o r e g å r l e t Værktøjerne du har brug for F j e r n a l e k s i s t e r e n d e v æ g b e k l æ d n i n g i n d t i l d u o p n å r e n t ø r, r e n o g g l a t o v e r f l a d e, o g u d f y l d e v e n t u e l l e r e v n e r o g u r e g e l m æ s s i g h e d e r. H v i s o v e r f l a d e n e r p o r ø s, p å f ø r e s e n g a n g p r i m e r. Klæberen påføres jævnt med rulle e lle r kl iste rma ski ne Pres eventuelle luftbobler ud med en bred spartel eller gu mmirulle Kontroller at batchnumrene er de samme før opskæring af banerne Bemærk: Bagsiden er markeret med en blå streg 5 Afskær ved loftet og fodpanelet med en skarp kniv 3 Opsæt de enkelte baner nøjagtig kant imod kant og tilpas mønstret 6 Påfør maling, når glasvæven er tør 3» p h a n t a s y / c l a s s i c / p i g m e n t p l u s «

4 S y v t r i n t i l e n p e r f e k t v æ g» a q u a p l u s p i g m e n t «1 F O R B E R E D U N D E R L A G E T K o n t r o l l é r u n d e r l a g e t. H v i s n ø d v e n d i g t f o r e t a g g r u n d i g f o r b e h a n d l i n g. 2 PÅ F Ø R VA N D P å f ø r v a n d p å g l a s v æ v e n v e d b r u g a f» a q u a q u i c k «m a s k i n e n, m a l e r u l l e e l l e r a n s t r y g e r. S a m m e n f o l d b a n e r n e. 3 T I L L A D T I D T I L AT A K T I V E R E K L Æ B E R E N L a d b a n e r n e t r æ k k e i m i n d s t 3 m i n u t t e r, m e n h ø j s t 1 0 m i n u t t e r a f h æ n g i g a f d e s i g n o g t e m p e r a t u r e n i r u m m e t f o r a t s i k r e, a t v a n d e t h a r a k t i v e r e t k l æ b e r e n. 4 O P S Æ T N I N G N æ s t e t r i n e r o p s æ t n i n g a f b a n e r n e p å v æ g g e n. U n d e r o p s æ t n i n g e n k a n b a n e r n e l e t s k u b b e s o g k o r r i g e r e s, s å o f t e d e t e r n ø d v e n d i g t. 5 T I L L A D A F B I N D I N G E f t e r c a. 2 0 m i n u t t e r v i l g l a s v æ v e n s i d d e u r o k k e l i g t f a s t p å v æ g g e n. I n d e n d a m å e n h v e r k o r r e k t i o n v æ r e f o r e t a g e t. 6 T Ø R R I N G G l a s v æ v e n v i l v æ r e t ø r i n d e n f o r 7 t i l 1 2 t i m e r, v e d c a. 2 0 C. 7 O V E R M A L I N G A f h æ n g i g a f h v i l k e n g l a s v æ v d e r e r a n v e n d t, k a n d e n n u m a l e s. N o r m a l t 2 g a n g e, h v i s d e t e r» a q u a p l u s p i g m e n t «e l l e r 3 s å f r e m t» a q u a p l u s «e r a n v e n d t. Ve d k r i t i s k s i d e l y s k a n e k s t r a p å f ø r i n g v æ r e n ø d v e n d i g. 4» a q u a p l u s p i g m e n t «

5 H u r t i g t o g r e n t» a q u a p l u s p i g m e n t «V i t r u l a n» a q u a q u i c k «D e n p r o f e s s i o n e l l e m å d e f o r p r o f e s s i o n e l l e. V e d a t b r u g e g l a s v æ v s a f r u l l e r e n» a q u a q u i c k «, e r d e t e n n e m s a g. V a n d f r a v a n d h a n e n h æ l d e s o p i k a r r e t, g l a s v æ v e n t r æ k k e s i g e n n e m v a n d k a r r e t, b a n e r n e s a m m e n f o l d e s. D e r e f t e r s k a l b a n e r n e» h v i l e «i m i n d s t 3 m i n u t t e r o g h ø j s t i 1 0 m i n u t t e r f ø r o p s æ t n i n g. 5» a q u a p l u s p i g m e n t «

6 i n d p a k n i n g 6 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

7 I n d p a k n i n g V i g t i g i n f o r m a t i o n f o r o p s æ t n i n g K o n t r o l a f d e s i g n S e r i e n u m m e r / p a k k e d a t o M a r k e r i n g p å b a g s i d e n E t i k e t s o m v i s e r, h v a d d e r e r f o r- o g b a g s i d e P r o d u k t i o n s n u m m e r M a r k e r i n g a f f e j l o g m a n g l e r H j æ l p t i l a f m å l i n g 7

8 Kontrol af mønstret igennem åbning H v e r e n k e l t k a r t o n e r u d s t y r e t m e d e n å b n i n g. G e n n e m d e n n e å b n i n g k a n m a n l e t k o n t r o l l e r e i n d h o l d e t Å b n i n g e n t j e n e r d e s u d e n s o m e t p r a k t i s k b æ r e h å n d t a g Serienummer / pakkedato A l g l a s v æ v e r m æ r k e t m e d e t s e r i e n u m m e r u d e n p å k a r t o n e n. S å f r e m t d e r æ n d r e s v e d p r o d u k t e t ( f. e k s. v e d r e c e p t e n p å a p p r e t u r e n ) æ n d r e s d e t t e s e r i e n u m m e r. F o r a t u n d g å e t u e n s a r t e t r e s u l t a t e f t e r o p s æ t n i n g, m å g l a s v æ v m e d f o r s k e l l i g e s e r i e n u m r e i k k e o p s æ t t e s f o r t l ø b e n d e H v e r k a r t o n v i s e r e n p a k k e d a t o u d e n p å k a r t o n e n. D a t o e n l æ s e s f r a h ø j r e i m o d v e n s t r e. I t i l f æ l d e a f r e k l a m a t i o n s k a l p a k k e d a t o o p l y s e s P r o d u k t i o n s n u m m e r I n d e n i r u l l e n s k e r n e e r d e r e n l i l l e f a r v e t l a b e l m e d e t k o d e n u m m e r. P å b a g g r u n d a f d e t t e n u m m e r k a n a l l e s t a d i e r i p r o d u k t i o n e n b e l y s e s. I t i l f æ l d e a f r e k l a m a t i o n s k a l d e t t e n u m m e r o p l y s e s, d a d e t k a n g i v e v i g t i g e o p l y s n i n g e r v e d a n a l y s e a f f e j l 8 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

9 M a r k e r i n g e n p å b a g s i d e n S m å f o r s k e l l e i s t r u k t u r e n f r a f o r- t i l b a g s i d e n, s å v e l s o m i r u l l e n s r e t n i n g k a n f o r e k o m m e f r a p r o d u k t i o n s p r o c e s s e n. S i d e n m e d d e n m i n d r e u d p r æ g e d e s t r u k t u r e r b a g s i d e n, o g d e r f o r f o r s y n e t m e d e n f a r v e t s t r e g, s o m e r p l a c e r e t c a. 1 0 c m f r a k a n t e n. S å f r e m t d e n n e s t r e g o p s æ t t e s m e d c a. 1 m e t e r s m e l l e m r u m i m o d v æ g g e n u d e l u k k e r d e t t e f ø l g e n d e f e j l m u l i g h e d e r I n g e n s t r u k t u r f o r s k e l l e e f t e r o v e r m a l i n g B a g s i d e n v i l i k k e f e j l a g t i g t b l i v e o p s a t s o m f o r s i d e I n g e n r i s i k o f o r f e j l a g t i g t a t s t y r t e e n b a n e ( v e n d e d e n ) 10 cm 10 cm 100 cm 100 cm Etiket som illustrerer for- og bagside D e r f i n d e s e n e t i k e t i h v e r r u l l e. D e n g i v e r e n t y d i g i n f o r m a t i o n o m, h v i l k e n s i d e d e r s k a l m a l e s M a r k e r i n g a f f e j l o g m a n g l e r V i t r u l a n g l a s v æ v e r u n d e r l a g t s t r e n g k v a l i t e t s k o n t r o l. S m å v æ v e f e j l k a n i m i d l e r t i d i k k e h e l t u d e l u k k e s, i d e t d e e r e t r e s u l t a t a f p r o d u k t i o n s p r o c e s s e n. D i s s e f e j l e r k l a r t m a r k e r e t m e d e n l a b e l v e d r u l l e n s k a n t. D e r t i l l æ g g e s m e r e e n d 1 / 2 m e t e r t i l r u l l e n f o r s å d a n e n f e j l Enkeltrullekarton som»afrulleapparat«f o r u d e n e n i d e é l b e s k y t t e l s e a f r u l l e n i m o d s k a d e r o g s n a v s, e r k a r t o n e n o g s å s æ r d e l e s a n v e n d e l i g t i l a t a f r u l l e l æ n g d e r f r a. E f t e r å b n i n g a f k a r t o n e n i d e n e n e s i d e, o g f o l i e n e r f j e r n e t f r a r u l l e n, k a n g l a s v æ v e n a f r u l l e s ( s t a d i g g o d t b e s k y t t e t i m o d s n a v s ) i d e n ø d v e n d i g e l æ n g d e r, s o m d e r e f t e r l æ g g e s d i r e k t e i k l æ b e r e n p å v æ g g e n 9

10 K r a v t i l u n d e r l a g e t 1 0 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

11 F o r b e h a n d l i n g U n d e r l a g e t s k a l v æ r e t ø r t, r e n t, g l a t o g b æ r e d y g t i g t. A h æ n g i g a f u n d e r l a g e t s b e s k a f f e n h e d, s k a l d e t f o r b e r e d e s o m h y g g e l i g t. R e v n e r, h u l l e r o g u j æ v n h e d e r s k a l s p a r t l e s t i l p l a n f l a d e N o r m a l t s u g e n d e p u d s, g i p s p u d s o g g i p s k a r t o n p l a d e r s k a l e f t e r b e h o v g r u n d e s m e d M i k r o d i s p e r s G r u n d e r M e g e t g l a t t e f l a d e r s k a l s l i b e s t i l r u f l a d e r I k k e b æ r e d y g t i g t u n d e r l a g s o m f. e k s. t a p e t, s a v s m u l d s t a p e t, l i m f a r v e e l l e r t i l s v a r e n d e m a l i n g s l a g s k a l f j e r n e s h e l t. H e r e f t e r s k a l s u g e n d e u n d e r l a g g r u n d e s m e d M i k r o d i s p e r s G r u n d e r F å a t o p n å b e d s t m u l i g t r e s u l t a t, b ø r u n d e r l a g e t v æ r e f u l d s t æ n d i g g l a t o g p l a n H v i s u n d e r l a g e t e r a n g r e b e t a f s k i m m e l o g s v a m p, s k a l d e r f o r b e h a n d l e s m e d m i d l e r m o d d i s s e a n g r e b. V e d m e g e t s t æ r k e a n g r e b, r e n g ø r e s m e k a n i s k e f t e r f u l g t a f g r u n d i g a f v a s k n i n g N i k o t i n - o g s o d a n g r e b n e s t e d e r b e h a n d l e s m e d i s o l e r e n d e m i d l e r V o k s e d e s p å n p l a d e r, t r æ o g t r æ f i b e r p l a d e r s k a l s l i b e s o g b e h a n d l e s m e d i s o l e r i n g s m i d d e l 1 1

12 F o r b e h a n d l i n g I k k e b æ r e d y g t i g e v æ g f l a d e r L ø s e i k k e b æ r e d y g t i g e o v e r f l a d e r, s k a l r e n s e s m a s k i n e l t o g u d b e d r e s O p f y l d e s d e n n e f o r u d s æ t n i n g i k k e, r i s i k e r e r m a n p a r t i e l l e a f s k a l n i n g e r o g b u l e d a n n e l s e r, h v i l k e t k a n ø d e l æ g g e o v e r f l a d e r e s u l t a t e t. D e n a r m e r e n d e v i r k n i n g f r a g l a s v æ v e n f u n g e r e r s å l e d e s h e l l e r i k k e f o r k e r t U j æ v n h e d e r i v æ g o v e r f l a d e n U j æ v n h e d e r i v æ g o v e r f l a d e n v i s e r s i g m e g e t t y d e l i g t v e d f i n e o g m e l l e m f i n e g l a s v æ v s t y p e r k o r r e k t K u n e n g l a t o g v e l f o r b e r e d t v æ g o v e r f l a d e v i s e r e l e g a n c e n a f d e f o r s k e l l i g e g l a s v æ v s t y p e r 1 2

13 F o r b e h a n d l i n g R e p a r a t i o n a f v æ g g e U j æ v n h e d e r, s o m i k k e e r u d s p a r t l e t f a g l i g t k o r r e k t f o r b l i v e r s y n l i g e e f t e r o p s æ t n i n g a f g l a s v æ v e n i s æ r v e d s i d e l y s O g s å h e r g æ l d e r : A t j o f i n e r e e n v æ v s t r u k t u r j o m e r e o m h y g g e l i g t s k a l u n d e r l a g e t f o r b e r e d e s 1 3

14 p å f ø r i n g a f klæber med r u l l e e l l e r a i r l e s s 1 4 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

15 P å f ø r i n g a f k l æ b e r m e d r u l l e / a i r l e s s * E n s a r t e t p å f ø r i n g a f k l æ b e r F o r a t u n d g å u j æ v n h e d e r p å d e n f æ r d i g e o v e r f l a d e, s k a l m a n v æ r e o m h y g g e l i g m e d e n e n s a r t e t f o r d e l i n g a f d e n r i g t i g e m æ n g d e k l æ b e r. D e t t e e r i s æ r v i g t i g t, n å r d e r e r t a l e o m f i n e t i l m e l l e m f i n e k v a l i t e t e r. V e d b r u g a f a i r l e s s s p r ø j t n i n g, a n b e f a l e s e f t e r r u l n i n g a f k l æ b e r e n. O p s æ t n i n g a f g l a s v æ v s b a n e r i d e n v å d e k l æ b e r H v i s g l a s v æ v e n i k k e t r y k k e s e n s a r t e t o g o r d e n t l i g t f a s t o v e r a l t, s å f å r m a n u e n s a r t e t v e d h æ f t n i n g t i l v æ g g e n. G o d t h æ f t e n d e o m r å d e r m e d t i l s t ø d e n d e o m r å d e r, d e r k u n h a r d e l v i s v e d h æ f t n i n g, m e d f ø r e r s t r u k t u r f e j l i d e n f æ r d i g e o v e r f l a d e. L i g e l e d e s s e s s a m m e n s k u b n i n g ( v u l s t d a n n e l s e r ) a f k l æ b e r e n m e g e t t y d e l i g t i d e t f æ r d i g e o v e r f l a d e b i l l e d e. (Foto: Glasvæv opsat i en blåfarvet dispersionsklæber på glasplade) S n a v s i k l æ b e r e n F o r u r e n i n g, s o m f. e k s. s n a v s f r a b y g g e p l a d s e n, k o m m e r l e t i k l æ b e r e n v i a m a l e r u l l e n. H v i s m a n i k k e e r o m h y g g e l i g, k a n d e t m e d f ø r e k n o p p e r o g u r e n h e d e r u n d e r g l a s v æ v e n. * g æ l d e r i k k e f o r» a q u a p l u s p i g m e n t «( s e s i d e 4 5 ) 1 5

16 p å f ø r i n g a f klæber ved h jj ææl pl pa f ae nf k l i s t e r m a s k i n e 1 6 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

17 Påføring af klæber ved hjælp af en klistermaskine* K l æ b e r e n s v i s k o s i t e t N å r d e r b r u g e s e n k l i s t e r m a s k i n e e r d e t m e g e t v i g t i g t, a t k l æ b e r e n h a r d e n k o r r e k t e v i s k o s i t e t. K u n e n k o r r e k t i n d s t i l l e t k l æ b e r g i v e r e n s a r t e t l a g t y k k e l s e, u d e n b r u d i k l æ b e r f i l m e n. H v i s d e n p å f ø r t e k l æ b e r e r f o r t y k, v i l k l æ b e r f i l m e n i k k e b l i v e e n s a r t e t, o g d e t t e v i l r e s u l t e r e i f e j l o g m a n g l e r s o m b u l e r i d e n f æ r d i g e o v e r f l a d e. S n a v s f r a k l i s t e r m a s k i n e n S n a v s i k l æ b e r e n f. e k s. f r a i n d t ø r r e d e k l æ b e r e s t e r s æ t t e r s i g f a s t i m e l l e m v a l s e n o g s k r a b e s k i n n e n. D e t t e m e d f ø r e r s t r i b e r u d e n k l æ b e r p å v æ v e n. H v i s d i s s e b a n e r o p s æ t t e s u d e n n o g e n f o r m f o r u d b e d r i n g, f r e m t r æ d e r d e o m r å d e r u d e n k l æ b e r m e g e t t y d e l i g t s o m b u l e r i d e n f æ r d i g e o v e r f l a d e. * g æ l d e r i k k e f o r» a q u a p l u s p i g m e n t «( s e s i d e 4 5 ) 1 7

18 p å f ø r i g a f o p s æ t n i n g klæber a f e n k eved l t e h j æ l p a f e n b a n e r k l i s t e r m a s k i n e 1 8 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

19 O p s æ t n i n g a f e n k e l t e b a n e r M ø n s t e r t i l p a s n i n g S e l v h e l t a l m i n d e l i g e s å k a l d t e» l æ r r e d s l i g n e n d e «g l a s v æ v h a r m ø n s t e r t i l p a s n i n g. Ta g e r m a n i k k e h e n s y n t i l d e t, s å o p s t å r e n t y d e l i g s y n l i g s å k a l d t» l y n l å s e f f e k t «i s a m l i n g e n. N å r b a n e r n e o p s æ t t e s k o r r e k t, v i l d e v a n d r e t t e s k u d t r å d e f o r t s æ t t e n a t u r l i g t o v e r i n æ s t e b a n e, h v i l k e t g i v e r e n b e t y d e l i g b e d r e s a m l i n g. O p s æ t n i n g a f b a n e r i s a m l i n g e r n e Glasvævsbanerne skal opsættes omhyggeligt i samlingerne. E l l e r s v i l e v e n t u e l l e å b n i n g e r ( s p a l t e r ) v i s e s i g t y d e l i g t e f t e r o v e r m a l i n g. H v i s g l a s v æ v s b a n e r n e e r o p s a t k o r r e k t i s a m l i n g e r n e, v i l m a n s e l v v e d g r o v e k v a l i t e t e r k u n n e o p n å t i l f r e d s s t i l l e n d e s a m l i n g e r. Glasvæv oven på glasvæv A t o p s æ t t e g l a s v æ v o v e n p å e k s i s t e r e n d e g l a s v æ v s k a l a b s o l u t u n d g å s. U d o v e r o p n å e l s e a f u r e g e l m æ s s i g s t r u k t u r, f å r m a n o g s å e t b ø l g e f o r m e t b i l l e d e, d e r i s æ r f r e m t r æ d e r e f t e r o v e r m a l i n g. 1 9

20 å f ø r i n g a f p å f ø r i n g klæber a f ved h j æ l p a f e n m a l i n g k l i s t e r m a s k i n e 2 0 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

21 Før du begynder at male glasvæven A f h æ n g i g a f s t r u k t u r o g t y p e d a n n e r g l a s v æ v e n e t r e l a t i v t s t æ r k t s u g e n d e u n d e r l a g. V æ r d e r f o r o p m æ r k s o m p å a t m æ t t e u n d e r l a g e t g o d t o g e n s a r t e t m e d e g n e t f i l t - o g v æ v f y l d e r. E f t e r f ø l g e n d e m a l i n g v i l s å l e d e s i k k e t r æ n g e i n d i g l a s v æ v e n, o g m a n o p n å r e n o v e r f l a d e u d e n s k j o l d e r. G l a n s g r a d F o r a t o p n å d e t b e d s t e r e s u l t a t, a n b e f a l e s d e t a t b e n y t t e e g n e t f i l t - o g v æ v f y l d e r f ø r m a l i n g m e d ø n s k e t g l a n s g r a d. Vigtige tips før påføring af maling N e d e n s t å e n d e g æ l d e r n æ s t e n a l l e g l a s v æ v s t y p e r : Tø r r e t i d f o r k l æ b e r e n : G e n e r e l t g æ l d e r, a t k l æ b e r e n s k a l v æ r e f u l d s t æ n d i g t ø r, i n d e n m a n p å b e g y n d e r a t m a l e. K l æ b e r e n s k a l t ø r r e f r a d a g t i l d a g. P å f ø r i n g a f m a l i n g : F i l t - o g v æ v f y l d e r p å f ø r e s l e t t e s t m e d m a l e r u l l e t i l e n s a r t e t m æ t t e t f l a d e. B e s k æ r i n g a f k a n t e r, h j ø r n e r o g l i g n e n d e f o r e t a g e s l ø b e n d e s a m t i d i g m e d r u l n i n g e n, s å l e d e s a t p å f ø r i n g e n f o r e t a g e s v å d t i v å d t. G r u n d m a l i n g e n u d e l a d e s p å» a q u a p l u s p i g m e n t «o g» p i g m e n t p l u s «. E f t e r t ø r r i n g p å f ø r e s 1 2 g a n g e s l u t m a l i n g e f t e r s a m m e f r e m g a n g s m å d e. 2 1

22 S p e c i e l l e i n s t r u k t i o n e r f o r m a l i n g a f s æ r l i g e t y p e r g l a s v æ v» c l a s s i c p l u s «,» p h a n t a s y p l u s a q u a p l u s c l a s s i c «F o r a l l e g l a s v æ v i d i s s e k o l l e k t i o n e r S K A L d e r g r u n d m a l e s m e d e g n e t f i l t - o g v æ v f y l d e r o g a f s l u t t e s m e d m i n. 2 g a n g e a f h æ n g i g a f k u l ø r.» p i g m e n t p l u s «,» a q u a p l u s p i g m e n t «F o r a t o p n å e n m a t e l l e r s i l k e m a t g l a n s g r a d i h v i d e f a r v e r e l l e r p a s t e l f a r v e r k a n f o r p i g m e n t e r e t g l a s v æ v f r a V i t r u l a n n o r m a l t f æ r d i g g ø r e s m e d 2 g a n g e m a l i n g. Ø n s k e s h ø j e r e g l a n s g r a d k a n e n e k s t r a p å f ø r i n g v æ r e n ø d v e n d i g. 2 2 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

23 w w w. v i t r u l a n. c o m DK/BJ/19/310107/19

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads.

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. et færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. elene skæres ud or at få vores møbel til at ligne deres svenske forbilleder mest muligt har vi arbejdet med

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi BUS TRYKFAKTA ABRIBUS TRANSPORT RETAIL BILLBOARDS AIRPORT CITY RELATION BUS TRYKFAKTA Side 2 TIL GRAFIKEREN/DESIGNEREN MEDIEFORMAT Decobus: Se ordrebekræftelse Alm. bagside: Se ordrebekræftelse RENTEGNINGSMÅL

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima

Adeso Tagpap. Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Adeso Tagpap Fuldklæbende tagpap til det nordiske klima Fuldklæbende tagpap 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, fuldklæbende

Læs mere

Kirstine Krath Nieslen

Kirstine Krath Nieslen 1. Mål hofte omkreds 2. Mål fra talje til skridt. Både for og bag. 3. Mål låret omkreds. 4. Mål længde fra talje til ankel. For at kunne sy sine benklæder skal man først have lavet sit mønster. Dette tegnes

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay Værd at vide... FARVEPRINT FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV Scale 1:10.000 Contour interval 5 metres WOC 2006 model event relay WOC mapping team: Coordinator: Flemming Nørgaard

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade

Malerfagets Behandlingsanvisning Renovering. SB flyttelejlighed. Transparant behandling. Ensartet og Lukket flade. Ensartet og Lukket flade Renovering Blad nr. R7012C1G GULVE Transparant behandling Ensartet og Lukket flade Ensartet og Lukket flade Kommentar IKKE Hverken fastsiddende eller bæredygtig Foruden huller, revner og skrammer forekommer

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl

Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl DIY SENGEGAVL Lav din egen sengegavl med hjælp fra denne guide! Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl En sengegavl giver hygge, atmosfære og lækkerhedsfaktor til dit soveværelse.

Læs mere

Rev. 08-08-2007 INDIVIDUEL KØKKENUDSKIFTNING KRAV TIL ET KØKKEN

Rev. 08-08-2007 INDIVIDUEL KØKKENUDSKIFTNING KRAV TIL ET KØKKEN Rev. 08-08-2007 INDIVIDUEL KØKKENUDSKIFTNING KRAV TIL ET KØKKEN Navneliste Ejendomsansvarlig: Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 2750 Ballerup Telefon nummer: 44970886 Telefax nummer: 44682810 Direktør:

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE Terrasse 13 m2 Lejlighedstype 2V-B 76 m 2 ( ca. areal) Artillerivej nr. 142,148,154 n. Lejlighednr. : 1, 32, 69 Terrasse 15 m 2 Lejlighedstype 2V-A 77 m 2 ( ca. areal) Artillerivej nr. 146,150 n. Lejlighednr.

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020073 02 Montering og Vedligeholdelse af Granitbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Granit

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N

G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N G E O E N V I R O N O G K O M M U N A L R E F O R M E N I N T R O D U K T I O N Nærværende skrift giver på meget overordnet niveau en beskrivelse af miljøinformationssystemet Geo- Environ, der er udviklet til danske og udenlandske

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER Træt af at høre at opskriften sælges kun sammen med garnet Træt af at opskrifterne aldrig helt ligner den trøje du går rundt og forestiller dig? Træt af at lede og lede

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22 TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22 Innovative Glasvæv til væg og loft Egenskaber SYSTEXX Comfort V22 glasfiberstof overgår gængs cellulosefiberstof i mange henseender: Det er let at skære både vådt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Aishakenza fortæller: Mange tak for jeres interesse i min lille Bamse Rangle. Her er endelig opskriften. Som sædvanlig må du ikke sælge dette mønster. Du må

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår m vinteren er drivhuset klappet sammen og står i skuret. Når det bliver forår, finder du et egnet sted at stille drivhuset op. På 20 minutter samler du dit drivhus med bolte og vingemøtrikker. illigt begynderdrivhus

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

GUIDE TIL AT LAVE HJEMMELAVET SUSHI

GUIDE TIL AT LAVE HJEMMELAVET SUSHI GUIDE TIL AT LAVE HJEMMELAVET SUSHI Bliv ekspert i hjemmelavet sushi Indhold 1 FORORD... 1 2 DE 10 VIGTIGSTE RÅD TIL GOD SUSHI... 1 3 SUSHI OPSKRIFTER... 8 3.1 Maki opskrifter... 8 3.2 Nigiri...12 3.3

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Aalborg Lufthavn - Bagagevogne

Aalborg Lufthavn - Bagagevogne Aalborg Lufthavn - Bagagevogne TIL GRAFIKEREN/DESIGNEREN B 50 x H 40 cm PRODUKTION/OPSÆTNING Håndteres af AFA JCDecaux. RENTEGNINGSMÅL Layout kan med fordel laves i forholdet 1:4, som svarer til B 125

Læs mere

HANEGALS SLAGTECONTAINER

HANEGALS SLAGTECONTAINER HANEGALS SLAGTECONTAINER Etableret i 1994 ved Hanegal Landbrug i Voel, Silkeborg. Har fungeret som slagtehus fra 1994 til 2007. Der har i denne periode også været tilsluttet opskæring, pølsemageri, koge-

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

ADESO. - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER ADESO - fuldklæbende tagpap med lang levetid PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Unikt tagpapsystem 10 års produktgaranti Fuldklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang

Læs mere

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED.

Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. 19. september 2011 Vedr.: VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSLEJLIGHED. Beliggende: Andelsboligforeningen: Stefansgade 40, 3. th AB Merkur Besigtiget den: 16. september 2011 Tilstede ved besigtigelsen:

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini

Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini Spar tid og penge, når boldbanerne skal streges op! + mini igo Mini + Impact XP-mali for opstregning af boldban Linemark igo Mini enkel og effektiv opstregningsmaskine Linemark igo Mini er en opstregningsmaskine,

Læs mere

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Problemfri sprøjtemaling Et flottere hjem En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Make it your home. Skab dit eget hjem med sprøjtepistolerne PFS 2000, PFS 3000-2 og PFS 5000 E fra Bosch.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation

FALDSIKRINGSGUIDE. - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation FLSIKRINGSGUIE - find den korrekte faldsikring til din arbejdssituation VÆR T VIE når du skal vælge korrekt FLSIKRING Klassifikation af personligt sikkerhedsudstyr 1 Valg af ankerpunkt Findes der et eksisterende

Læs mere

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle Rie Wiberg SM GR AG AT SP IS RØ VE 24 juleideer for alle Kære læser Rie Wiberg 24 juleideer for alle Jeg håber, at du får glæde af bogen her. Hvis du er interesseret i andre hobbies, så kig forbi www.altomhobby.dk,

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning 3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde...2 Quick Guide...3 Tætning af overlapsamlinger på dampspærrefolie...4 Reparation af

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Datablad 3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Produktbeskrivelse: 3M Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade, serie 9100, er baseret på en helt ny teknologi med en patenteret

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 2 ISBN: 978-87-92488-18-3 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Universal Contour Wrap Classic er Storbritanniens mest populære og effektive Body wrap behandling.

Universal Contour Wrap Classic er Storbritanniens mest populære og effektive Body wrap behandling. PRODUKTER Universal Contour Wrap Classic er Storbritanniens mest populære og effektive Body wrap behandling. Universal Contour Wrap bedst sælgende produkt - Slim Kit, kan nu også købes i Danmark. Det er

Læs mere