t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n"

Transkript

1 t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m e d s u c c e s m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

2 T i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g a f g l a s v æ v m e d s u c c e s F o r b e r e d e l s e o g o p s æ t n i n g S i d e 4 8. I n d p a k n i n g V i g t i g i n f o r m a t i o n f ø r o p s æ t n i n g. S i d e F o r b e r e d e n d e b e h a n d l i n g a f v æ g o v e r f l a d e n S i d e P å f ø r i n g a f k l æ b e r m e d r u l l e e l l e r a i r l e s s S i d e P å f ø r i n g a f k l æ b e r v e d h j æ l p a f k l i s t e r m a s k i n e S i d e O p s æ t n i n g a f b a n e r S i d e P å f ø r i n g a f m a l i n g S i d e m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

3 F o r b e r e d e l s e o g o p s æ t n i n g» p h a n t a s y / c l a s s i c / p i g m e n t p l u s «O p s æ t n i n g f o r e g å r l e t Værktøjerne du har brug for F j e r n a l e k s i s t e r e n d e v æ g b e k l æ d n i n g i n d t i l d u o p n å r e n t ø r, r e n o g g l a t o v e r f l a d e, o g u d f y l d e v e n t u e l l e r e v n e r o g u r e g e l m æ s s i g h e d e r. H v i s o v e r f l a d e n e r p o r ø s, p å f ø r e s e n g a n g p r i m e r. Klæberen påføres jævnt med rulle e lle r kl iste rma ski ne Pres eventuelle luftbobler ud med en bred spartel eller gu mmirulle Kontroller at batchnumrene er de samme før opskæring af banerne Bemærk: Bagsiden er markeret med en blå streg 5 Afskær ved loftet og fodpanelet med en skarp kniv 3 Opsæt de enkelte baner nøjagtig kant imod kant og tilpas mønstret 6 Påfør maling, når glasvæven er tør 3» p h a n t a s y / c l a s s i c / p i g m e n t p l u s «

4 S y v t r i n t i l e n p e r f e k t v æ g» a q u a p l u s p i g m e n t «1 F O R B E R E D U N D E R L A G E T K o n t r o l l é r u n d e r l a g e t. H v i s n ø d v e n d i g t f o r e t a g g r u n d i g f o r b e h a n d l i n g. 2 PÅ F Ø R VA N D P å f ø r v a n d p å g l a s v æ v e n v e d b r u g a f» a q u a q u i c k «m a s k i n e n, m a l e r u l l e e l l e r a n s t r y g e r. S a m m e n f o l d b a n e r n e. 3 T I L L A D T I D T I L AT A K T I V E R E K L Æ B E R E N L a d b a n e r n e t r æ k k e i m i n d s t 3 m i n u t t e r, m e n h ø j s t 1 0 m i n u t t e r a f h æ n g i g a f d e s i g n o g t e m p e r a t u r e n i r u m m e t f o r a t s i k r e, a t v a n d e t h a r a k t i v e r e t k l æ b e r e n. 4 O P S Æ T N I N G N æ s t e t r i n e r o p s æ t n i n g a f b a n e r n e p å v æ g g e n. U n d e r o p s æ t n i n g e n k a n b a n e r n e l e t s k u b b e s o g k o r r i g e r e s, s å o f t e d e t e r n ø d v e n d i g t. 5 T I L L A D A F B I N D I N G E f t e r c a. 2 0 m i n u t t e r v i l g l a s v æ v e n s i d d e u r o k k e l i g t f a s t p å v æ g g e n. I n d e n d a m å e n h v e r k o r r e k t i o n v æ r e f o r e t a g e t. 6 T Ø R R I N G G l a s v æ v e n v i l v æ r e t ø r i n d e n f o r 7 t i l 1 2 t i m e r, v e d c a. 2 0 C. 7 O V E R M A L I N G A f h æ n g i g a f h v i l k e n g l a s v æ v d e r e r a n v e n d t, k a n d e n n u m a l e s. N o r m a l t 2 g a n g e, h v i s d e t e r» a q u a p l u s p i g m e n t «e l l e r 3 s å f r e m t» a q u a p l u s «e r a n v e n d t. Ve d k r i t i s k s i d e l y s k a n e k s t r a p å f ø r i n g v æ r e n ø d v e n d i g. 4» a q u a p l u s p i g m e n t «

5 H u r t i g t o g r e n t» a q u a p l u s p i g m e n t «V i t r u l a n» a q u a q u i c k «D e n p r o f e s s i o n e l l e m å d e f o r p r o f e s s i o n e l l e. V e d a t b r u g e g l a s v æ v s a f r u l l e r e n» a q u a q u i c k «, e r d e t e n n e m s a g. V a n d f r a v a n d h a n e n h æ l d e s o p i k a r r e t, g l a s v æ v e n t r æ k k e s i g e n n e m v a n d k a r r e t, b a n e r n e s a m m e n f o l d e s. D e r e f t e r s k a l b a n e r n e» h v i l e «i m i n d s t 3 m i n u t t e r o g h ø j s t i 1 0 m i n u t t e r f ø r o p s æ t n i n g. 5» a q u a p l u s p i g m e n t «

6 i n d p a k n i n g 6 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

7 I n d p a k n i n g V i g t i g i n f o r m a t i o n f o r o p s æ t n i n g K o n t r o l a f d e s i g n S e r i e n u m m e r / p a k k e d a t o M a r k e r i n g p å b a g s i d e n E t i k e t s o m v i s e r, h v a d d e r e r f o r- o g b a g s i d e P r o d u k t i o n s n u m m e r M a r k e r i n g a f f e j l o g m a n g l e r H j æ l p t i l a f m å l i n g 7

8 Kontrol af mønstret igennem åbning H v e r e n k e l t k a r t o n e r u d s t y r e t m e d e n å b n i n g. G e n n e m d e n n e å b n i n g k a n m a n l e t k o n t r o l l e r e i n d h o l d e t Å b n i n g e n t j e n e r d e s u d e n s o m e t p r a k t i s k b æ r e h å n d t a g Serienummer / pakkedato A l g l a s v æ v e r m æ r k e t m e d e t s e r i e n u m m e r u d e n p å k a r t o n e n. S å f r e m t d e r æ n d r e s v e d p r o d u k t e t ( f. e k s. v e d r e c e p t e n p å a p p r e t u r e n ) æ n d r e s d e t t e s e r i e n u m m e r. F o r a t u n d g å e t u e n s a r t e t r e s u l t a t e f t e r o p s æ t n i n g, m å g l a s v æ v m e d f o r s k e l l i g e s e r i e n u m r e i k k e o p s æ t t e s f o r t l ø b e n d e H v e r k a r t o n v i s e r e n p a k k e d a t o u d e n p å k a r t o n e n. D a t o e n l æ s e s f r a h ø j r e i m o d v e n s t r e. I t i l f æ l d e a f r e k l a m a t i o n s k a l p a k k e d a t o o p l y s e s P r o d u k t i o n s n u m m e r I n d e n i r u l l e n s k e r n e e r d e r e n l i l l e f a r v e t l a b e l m e d e t k o d e n u m m e r. P å b a g g r u n d a f d e t t e n u m m e r k a n a l l e s t a d i e r i p r o d u k t i o n e n b e l y s e s. I t i l f æ l d e a f r e k l a m a t i o n s k a l d e t t e n u m m e r o p l y s e s, d a d e t k a n g i v e v i g t i g e o p l y s n i n g e r v e d a n a l y s e a f f e j l 8 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

9 M a r k e r i n g e n p å b a g s i d e n S m å f o r s k e l l e i s t r u k t u r e n f r a f o r- t i l b a g s i d e n, s å v e l s o m i r u l l e n s r e t n i n g k a n f o r e k o m m e f r a p r o d u k t i o n s p r o c e s s e n. S i d e n m e d d e n m i n d r e u d p r æ g e d e s t r u k t u r e r b a g s i d e n, o g d e r f o r f o r s y n e t m e d e n f a r v e t s t r e g, s o m e r p l a c e r e t c a. 1 0 c m f r a k a n t e n. S å f r e m t d e n n e s t r e g o p s æ t t e s m e d c a. 1 m e t e r s m e l l e m r u m i m o d v æ g g e n u d e l u k k e r d e t t e f ø l g e n d e f e j l m u l i g h e d e r I n g e n s t r u k t u r f o r s k e l l e e f t e r o v e r m a l i n g B a g s i d e n v i l i k k e f e j l a g t i g t b l i v e o p s a t s o m f o r s i d e I n g e n r i s i k o f o r f e j l a g t i g t a t s t y r t e e n b a n e ( v e n d e d e n ) 10 cm 10 cm 100 cm 100 cm Etiket som illustrerer for- og bagside D e r f i n d e s e n e t i k e t i h v e r r u l l e. D e n g i v e r e n t y d i g i n f o r m a t i o n o m, h v i l k e n s i d e d e r s k a l m a l e s M a r k e r i n g a f f e j l o g m a n g l e r V i t r u l a n g l a s v æ v e r u n d e r l a g t s t r e n g k v a l i t e t s k o n t r o l. S m å v æ v e f e j l k a n i m i d l e r t i d i k k e h e l t u d e l u k k e s, i d e t d e e r e t r e s u l t a t a f p r o d u k t i o n s p r o c e s s e n. D i s s e f e j l e r k l a r t m a r k e r e t m e d e n l a b e l v e d r u l l e n s k a n t. D e r t i l l æ g g e s m e r e e n d 1 / 2 m e t e r t i l r u l l e n f o r s å d a n e n f e j l Enkeltrullekarton som»afrulleapparat«f o r u d e n e n i d e é l b e s k y t t e l s e a f r u l l e n i m o d s k a d e r o g s n a v s, e r k a r t o n e n o g s å s æ r d e l e s a n v e n d e l i g t i l a t a f r u l l e l æ n g d e r f r a. E f t e r å b n i n g a f k a r t o n e n i d e n e n e s i d e, o g f o l i e n e r f j e r n e t f r a r u l l e n, k a n g l a s v æ v e n a f r u l l e s ( s t a d i g g o d t b e s k y t t e t i m o d s n a v s ) i d e n ø d v e n d i g e l æ n g d e r, s o m d e r e f t e r l æ g g e s d i r e k t e i k l æ b e r e n p å v æ g g e n 9

10 K r a v t i l u n d e r l a g e t 1 0 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

11 F o r b e h a n d l i n g U n d e r l a g e t s k a l v æ r e t ø r t, r e n t, g l a t o g b æ r e d y g t i g t. A h æ n g i g a f u n d e r l a g e t s b e s k a f f e n h e d, s k a l d e t f o r b e r e d e s o m h y g g e l i g t. R e v n e r, h u l l e r o g u j æ v n h e d e r s k a l s p a r t l e s t i l p l a n f l a d e N o r m a l t s u g e n d e p u d s, g i p s p u d s o g g i p s k a r t o n p l a d e r s k a l e f t e r b e h o v g r u n d e s m e d M i k r o d i s p e r s G r u n d e r M e g e t g l a t t e f l a d e r s k a l s l i b e s t i l r u f l a d e r I k k e b æ r e d y g t i g t u n d e r l a g s o m f. e k s. t a p e t, s a v s m u l d s t a p e t, l i m f a r v e e l l e r t i l s v a r e n d e m a l i n g s l a g s k a l f j e r n e s h e l t. H e r e f t e r s k a l s u g e n d e u n d e r l a g g r u n d e s m e d M i k r o d i s p e r s G r u n d e r F å a t o p n å b e d s t m u l i g t r e s u l t a t, b ø r u n d e r l a g e t v æ r e f u l d s t æ n d i g g l a t o g p l a n H v i s u n d e r l a g e t e r a n g r e b e t a f s k i m m e l o g s v a m p, s k a l d e r f o r b e h a n d l e s m e d m i d l e r m o d d i s s e a n g r e b. V e d m e g e t s t æ r k e a n g r e b, r e n g ø r e s m e k a n i s k e f t e r f u l g t a f g r u n d i g a f v a s k n i n g N i k o t i n - o g s o d a n g r e b n e s t e d e r b e h a n d l e s m e d i s o l e r e n d e m i d l e r V o k s e d e s p å n p l a d e r, t r æ o g t r æ f i b e r p l a d e r s k a l s l i b e s o g b e h a n d l e s m e d i s o l e r i n g s m i d d e l 1 1

12 F o r b e h a n d l i n g I k k e b æ r e d y g t i g e v æ g f l a d e r L ø s e i k k e b æ r e d y g t i g e o v e r f l a d e r, s k a l r e n s e s m a s k i n e l t o g u d b e d r e s O p f y l d e s d e n n e f o r u d s æ t n i n g i k k e, r i s i k e r e r m a n p a r t i e l l e a f s k a l n i n g e r o g b u l e d a n n e l s e r, h v i l k e t k a n ø d e l æ g g e o v e r f l a d e r e s u l t a t e t. D e n a r m e r e n d e v i r k n i n g f r a g l a s v æ v e n f u n g e r e r s å l e d e s h e l l e r i k k e f o r k e r t U j æ v n h e d e r i v æ g o v e r f l a d e n U j æ v n h e d e r i v æ g o v e r f l a d e n v i s e r s i g m e g e t t y d e l i g t v e d f i n e o g m e l l e m f i n e g l a s v æ v s t y p e r k o r r e k t K u n e n g l a t o g v e l f o r b e r e d t v æ g o v e r f l a d e v i s e r e l e g a n c e n a f d e f o r s k e l l i g e g l a s v æ v s t y p e r 1 2

13 F o r b e h a n d l i n g R e p a r a t i o n a f v æ g g e U j æ v n h e d e r, s o m i k k e e r u d s p a r t l e t f a g l i g t k o r r e k t f o r b l i v e r s y n l i g e e f t e r o p s æ t n i n g a f g l a s v æ v e n i s æ r v e d s i d e l y s O g s å h e r g æ l d e r : A t j o f i n e r e e n v æ v s t r u k t u r j o m e r e o m h y g g e l i g t s k a l u n d e r l a g e t f o r b e r e d e s 1 3

14 p å f ø r i n g a f klæber med r u l l e e l l e r a i r l e s s 1 4 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

15 P å f ø r i n g a f k l æ b e r m e d r u l l e / a i r l e s s * E n s a r t e t p å f ø r i n g a f k l æ b e r F o r a t u n d g å u j æ v n h e d e r p å d e n f æ r d i g e o v e r f l a d e, s k a l m a n v æ r e o m h y g g e l i g m e d e n e n s a r t e t f o r d e l i n g a f d e n r i g t i g e m æ n g d e k l æ b e r. D e t t e e r i s æ r v i g t i g t, n å r d e r e r t a l e o m f i n e t i l m e l l e m f i n e k v a l i t e t e r. V e d b r u g a f a i r l e s s s p r ø j t n i n g, a n b e f a l e s e f t e r r u l n i n g a f k l æ b e r e n. O p s æ t n i n g a f g l a s v æ v s b a n e r i d e n v å d e k l æ b e r H v i s g l a s v æ v e n i k k e t r y k k e s e n s a r t e t o g o r d e n t l i g t f a s t o v e r a l t, s å f å r m a n u e n s a r t e t v e d h æ f t n i n g t i l v æ g g e n. G o d t h æ f t e n d e o m r å d e r m e d t i l s t ø d e n d e o m r å d e r, d e r k u n h a r d e l v i s v e d h æ f t n i n g, m e d f ø r e r s t r u k t u r f e j l i d e n f æ r d i g e o v e r f l a d e. L i g e l e d e s s e s s a m m e n s k u b n i n g ( v u l s t d a n n e l s e r ) a f k l æ b e r e n m e g e t t y d e l i g t i d e t f æ r d i g e o v e r f l a d e b i l l e d e. (Foto: Glasvæv opsat i en blåfarvet dispersionsklæber på glasplade) S n a v s i k l æ b e r e n F o r u r e n i n g, s o m f. e k s. s n a v s f r a b y g g e p l a d s e n, k o m m e r l e t i k l æ b e r e n v i a m a l e r u l l e n. H v i s m a n i k k e e r o m h y g g e l i g, k a n d e t m e d f ø r e k n o p p e r o g u r e n h e d e r u n d e r g l a s v æ v e n. * g æ l d e r i k k e f o r» a q u a p l u s p i g m e n t «( s e s i d e 4 5 ) 1 5

16 p å f ø r i n g a f klæber ved h jj ææl pl pa f ae nf k l i s t e r m a s k i n e 1 6 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

17 Påføring af klæber ved hjælp af en klistermaskine* K l æ b e r e n s v i s k o s i t e t N å r d e r b r u g e s e n k l i s t e r m a s k i n e e r d e t m e g e t v i g t i g t, a t k l æ b e r e n h a r d e n k o r r e k t e v i s k o s i t e t. K u n e n k o r r e k t i n d s t i l l e t k l æ b e r g i v e r e n s a r t e t l a g t y k k e l s e, u d e n b r u d i k l æ b e r f i l m e n. H v i s d e n p å f ø r t e k l æ b e r e r f o r t y k, v i l k l æ b e r f i l m e n i k k e b l i v e e n s a r t e t, o g d e t t e v i l r e s u l t e r e i f e j l o g m a n g l e r s o m b u l e r i d e n f æ r d i g e o v e r f l a d e. S n a v s f r a k l i s t e r m a s k i n e n S n a v s i k l æ b e r e n f. e k s. f r a i n d t ø r r e d e k l æ b e r e s t e r s æ t t e r s i g f a s t i m e l l e m v a l s e n o g s k r a b e s k i n n e n. D e t t e m e d f ø r e r s t r i b e r u d e n k l æ b e r p å v æ v e n. H v i s d i s s e b a n e r o p s æ t t e s u d e n n o g e n f o r m f o r u d b e d r i n g, f r e m t r æ d e r d e o m r å d e r u d e n k l æ b e r m e g e t t y d e l i g t s o m b u l e r i d e n f æ r d i g e o v e r f l a d e. * g æ l d e r i k k e f o r» a q u a p l u s p i g m e n t «( s e s i d e 4 5 ) 1 7

18 p å f ø r i g a f o p s æ t n i n g klæber a f e n k eved l t e h j æ l p a f e n b a n e r k l i s t e r m a s k i n e 1 8 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

19 O p s æ t n i n g a f e n k e l t e b a n e r M ø n s t e r t i l p a s n i n g S e l v h e l t a l m i n d e l i g e s å k a l d t e» l æ r r e d s l i g n e n d e «g l a s v æ v h a r m ø n s t e r t i l p a s n i n g. Ta g e r m a n i k k e h e n s y n t i l d e t, s å o p s t å r e n t y d e l i g s y n l i g s å k a l d t» l y n l å s e f f e k t «i s a m l i n g e n. N å r b a n e r n e o p s æ t t e s k o r r e k t, v i l d e v a n d r e t t e s k u d t r å d e f o r t s æ t t e n a t u r l i g t o v e r i n æ s t e b a n e, h v i l k e t g i v e r e n b e t y d e l i g b e d r e s a m l i n g. O p s æ t n i n g a f b a n e r i s a m l i n g e r n e Glasvævsbanerne skal opsættes omhyggeligt i samlingerne. E l l e r s v i l e v e n t u e l l e å b n i n g e r ( s p a l t e r ) v i s e s i g t y d e l i g t e f t e r o v e r m a l i n g. H v i s g l a s v æ v s b a n e r n e e r o p s a t k o r r e k t i s a m l i n g e r n e, v i l m a n s e l v v e d g r o v e k v a l i t e t e r k u n n e o p n å t i l f r e d s s t i l l e n d e s a m l i n g e r. Glasvæv oven på glasvæv A t o p s æ t t e g l a s v æ v o v e n p å e k s i s t e r e n d e g l a s v æ v s k a l a b s o l u t u n d g å s. U d o v e r o p n å e l s e a f u r e g e l m æ s s i g s t r u k t u r, f å r m a n o g s å e t b ø l g e f o r m e t b i l l e d e, d e r i s æ r f r e m t r æ d e r e f t e r o v e r m a l i n g. 1 9

20 å f ø r i n g a f p å f ø r i n g klæber a f ved h j æ l p a f e n m a l i n g k l i s t e r m a s k i n e 2 0 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

21 Før du begynder at male glasvæven A f h æ n g i g a f s t r u k t u r o g t y p e d a n n e r g l a s v æ v e n e t r e l a t i v t s t æ r k t s u g e n d e u n d e r l a g. V æ r d e r f o r o p m æ r k s o m p å a t m æ t t e u n d e r l a g e t g o d t o g e n s a r t e t m e d e g n e t f i l t - o g v æ v f y l d e r. E f t e r f ø l g e n d e m a l i n g v i l s å l e d e s i k k e t r æ n g e i n d i g l a s v æ v e n, o g m a n o p n å r e n o v e r f l a d e u d e n s k j o l d e r. G l a n s g r a d F o r a t o p n å d e t b e d s t e r e s u l t a t, a n b e f a l e s d e t a t b e n y t t e e g n e t f i l t - o g v æ v f y l d e r f ø r m a l i n g m e d ø n s k e t g l a n s g r a d. Vigtige tips før påføring af maling N e d e n s t å e n d e g æ l d e r n æ s t e n a l l e g l a s v æ v s t y p e r : Tø r r e t i d f o r k l æ b e r e n : G e n e r e l t g æ l d e r, a t k l æ b e r e n s k a l v æ r e f u l d s t æ n d i g t ø r, i n d e n m a n p å b e g y n d e r a t m a l e. K l æ b e r e n s k a l t ø r r e f r a d a g t i l d a g. P å f ø r i n g a f m a l i n g : F i l t - o g v æ v f y l d e r p å f ø r e s l e t t e s t m e d m a l e r u l l e t i l e n s a r t e t m æ t t e t f l a d e. B e s k æ r i n g a f k a n t e r, h j ø r n e r o g l i g n e n d e f o r e t a g e s l ø b e n d e s a m t i d i g m e d r u l n i n g e n, s å l e d e s a t p å f ø r i n g e n f o r e t a g e s v å d t i v å d t. G r u n d m a l i n g e n u d e l a d e s p å» a q u a p l u s p i g m e n t «o g» p i g m e n t p l u s «. E f t e r t ø r r i n g p å f ø r e s 1 2 g a n g e s l u t m a l i n g e f t e r s a m m e f r e m g a n g s m å d e. 2 1

22 S p e c i e l l e i n s t r u k t i o n e r f o r m a l i n g a f s æ r l i g e t y p e r g l a s v æ v» c l a s s i c p l u s «,» p h a n t a s y p l u s a q u a p l u s c l a s s i c «F o r a l l e g l a s v æ v i d i s s e k o l l e k t i o n e r S K A L d e r g r u n d m a l e s m e d e g n e t f i l t - o g v æ v f y l d e r o g a f s l u t t e s m e d m i n. 2 g a n g e a f h æ n g i g a f k u l ø r.» p i g m e n t p l u s «,» a q u a p l u s p i g m e n t «F o r a t o p n å e n m a t e l l e r s i l k e m a t g l a n s g r a d i h v i d e f a r v e r e l l e r p a s t e l f a r v e r k a n f o r p i g m e n t e r e t g l a s v æ v f r a V i t r u l a n n o r m a l t f æ r d i g g ø r e s m e d 2 g a n g e m a l i n g. Ø n s k e s h ø j e r e g l a n s g r a d k a n e n e k s t r a p å f ø r i n g v æ r e n ø d v e n d i g. 2 2 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

23 w w w. v i t r u l a n. c o m DK/BJ/19/310107/19

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER

GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER Træt af at høre at opskriften sælges kun sammen med garnet Træt af at opskrifterne aldrig helt ligner den trøje du går rundt og forestiller dig? Træt af at lede og lede

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Active M22

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Active M22 TEKNISK INFORMATION Magnetisk aktivt glasfilt Egenskaber glasfilt har en metalbelagt bagside. Af den grund holder gængse magneter direkte på vægbelægningen. forarbejdes med den gængse vægklæbeteknik. vægbeklædning

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

At montere nye tænder i et fjederhus.

At montere nye tænder i et fjederhus. At montere nye tænder i et fjederhus. Øv! 2 tænder er skæve... Det må rettes! Men først lige lidt teori om tænder! Se... her har Isak Jensen ( 1927 ) tegnet et hjul med 36 tænder, og et driv med 6 tænder.

Læs mere

guide Forny dine vægge - og dermed hele hjemmet sider Inspiration og tips Eksperternes egne løsninger

guide Forny dine vægge - og dermed hele hjemmet sider Inspiration og tips Eksperternes egne løsninger Foto: Byline guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 24 sider Maling, tapet, wallstickers eller fotostater? Forny dine vægge - og dermed hele hjemmet Inspiration og tips Eksperternes

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Universal Contour Wrap Classic er Storbritanniens mest populære og effektive Body wrap behandling.

Universal Contour Wrap Classic er Storbritanniens mest populære og effektive Body wrap behandling. PRODUKTER Universal Contour Wrap Classic er Storbritanniens mest populære og effektive Body wrap behandling. Universal Contour Wrap bedst sælgende produkt - Slim Kit, kan nu også købes i Danmark. Det er

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel.

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel. Side 1 Mange kender programmet Microsoft Publisher hvor man sætte forskellige ting op i, blade, skrivelser, sange m.m. Libre Office Draw der er en del af den gratis LibreOffice pakke kan noget i samme

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk indendørs Kom rigtig godt i gang Med denne guide giver vi vores viden og erfaring videre til dig, så du står tilbage med det bedste resultat.

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes Entrémøbel - præsentabelt og anderledes GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON FÅ SKÅRET TRÆET I SILVANS SAVVÆRK! Lægterne/gulvstrøerne: Vores blev skåret ud i flg. mål: 2 stk. 2 meter lange (lodrette). 12 stk. 148

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

1. Hvad er en varegældskonto. 2. Ny varegældskonto. Håndtering varegældskonti. Varegældskonto til e-faktura

1. Hvad er en varegældskonto. 2. Ny varegældskonto. Håndtering varegældskonti. Varegældskonto til e-faktura Varegældskonto til e-faktura Håndtering varegældskonti 1. Hvad er en varegældskonto 2. Ny varegældskonto 3. Varegældskonto kontonummer 3.1 DLBR e-faktura 3.2 Ø90 4. Ændring af varegældskontonummer 1. Hvad

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl

Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl DIY SENGEGAVL Lav din egen sengegavl med hjælp fra denne guide! Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl En sengegavl giver hygge, atmosfære og lækkerhedsfaktor til dit soveværelse.

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere