t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n"

Transkript

1 t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m e d s u c c e s m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

2 T i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g a f g l a s v æ v m e d s u c c e s F o r b e r e d e l s e o g o p s æ t n i n g S i d e 4 8. I n d p a k n i n g V i g t i g i n f o r m a t i o n f ø r o p s æ t n i n g. S i d e F o r b e r e d e n d e b e h a n d l i n g a f v æ g o v e r f l a d e n S i d e P å f ø r i n g a f k l æ b e r m e d r u l l e e l l e r a i r l e s s S i d e P å f ø r i n g a f k l æ b e r v e d h j æ l p a f k l i s t e r m a s k i n e S i d e O p s æ t n i n g a f b a n e r S i d e P å f ø r i n g a f m a l i n g S i d e m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

3 F o r b e r e d e l s e o g o p s æ t n i n g» p h a n t a s y / c l a s s i c / p i g m e n t p l u s «O p s æ t n i n g f o r e g å r l e t Værktøjerne du har brug for F j e r n a l e k s i s t e r e n d e v æ g b e k l æ d n i n g i n d t i l d u o p n å r e n t ø r, r e n o g g l a t o v e r f l a d e, o g u d f y l d e v e n t u e l l e r e v n e r o g u r e g e l m æ s s i g h e d e r. H v i s o v e r f l a d e n e r p o r ø s, p å f ø r e s e n g a n g p r i m e r. Klæberen påføres jævnt med rulle e lle r kl iste rma ski ne Pres eventuelle luftbobler ud med en bred spartel eller gu mmirulle Kontroller at batchnumrene er de samme før opskæring af banerne Bemærk: Bagsiden er markeret med en blå streg 5 Afskær ved loftet og fodpanelet med en skarp kniv 3 Opsæt de enkelte baner nøjagtig kant imod kant og tilpas mønstret 6 Påfør maling, når glasvæven er tør 3» p h a n t a s y / c l a s s i c / p i g m e n t p l u s «

4 S y v t r i n t i l e n p e r f e k t v æ g» a q u a p l u s p i g m e n t «1 F O R B E R E D U N D E R L A G E T K o n t r o l l é r u n d e r l a g e t. H v i s n ø d v e n d i g t f o r e t a g g r u n d i g f o r b e h a n d l i n g. 2 PÅ F Ø R VA N D P å f ø r v a n d p å g l a s v æ v e n v e d b r u g a f» a q u a q u i c k «m a s k i n e n, m a l e r u l l e e l l e r a n s t r y g e r. S a m m e n f o l d b a n e r n e. 3 T I L L A D T I D T I L AT A K T I V E R E K L Æ B E R E N L a d b a n e r n e t r æ k k e i m i n d s t 3 m i n u t t e r, m e n h ø j s t 1 0 m i n u t t e r a f h æ n g i g a f d e s i g n o g t e m p e r a t u r e n i r u m m e t f o r a t s i k r e, a t v a n d e t h a r a k t i v e r e t k l æ b e r e n. 4 O P S Æ T N I N G N æ s t e t r i n e r o p s æ t n i n g a f b a n e r n e p å v æ g g e n. U n d e r o p s æ t n i n g e n k a n b a n e r n e l e t s k u b b e s o g k o r r i g e r e s, s å o f t e d e t e r n ø d v e n d i g t. 5 T I L L A D A F B I N D I N G E f t e r c a. 2 0 m i n u t t e r v i l g l a s v æ v e n s i d d e u r o k k e l i g t f a s t p å v æ g g e n. I n d e n d a m å e n h v e r k o r r e k t i o n v æ r e f o r e t a g e t. 6 T Ø R R I N G G l a s v æ v e n v i l v æ r e t ø r i n d e n f o r 7 t i l 1 2 t i m e r, v e d c a. 2 0 C. 7 O V E R M A L I N G A f h æ n g i g a f h v i l k e n g l a s v æ v d e r e r a n v e n d t, k a n d e n n u m a l e s. N o r m a l t 2 g a n g e, h v i s d e t e r» a q u a p l u s p i g m e n t «e l l e r 3 s å f r e m t» a q u a p l u s «e r a n v e n d t. Ve d k r i t i s k s i d e l y s k a n e k s t r a p å f ø r i n g v æ r e n ø d v e n d i g. 4» a q u a p l u s p i g m e n t «

5 H u r t i g t o g r e n t» a q u a p l u s p i g m e n t «V i t r u l a n» a q u a q u i c k «D e n p r o f e s s i o n e l l e m å d e f o r p r o f e s s i o n e l l e. V e d a t b r u g e g l a s v æ v s a f r u l l e r e n» a q u a q u i c k «, e r d e t e n n e m s a g. V a n d f r a v a n d h a n e n h æ l d e s o p i k a r r e t, g l a s v æ v e n t r æ k k e s i g e n n e m v a n d k a r r e t, b a n e r n e s a m m e n f o l d e s. D e r e f t e r s k a l b a n e r n e» h v i l e «i m i n d s t 3 m i n u t t e r o g h ø j s t i 1 0 m i n u t t e r f ø r o p s æ t n i n g. 5» a q u a p l u s p i g m e n t «

6 i n d p a k n i n g 6 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

7 I n d p a k n i n g V i g t i g i n f o r m a t i o n f o r o p s æ t n i n g K o n t r o l a f d e s i g n S e r i e n u m m e r / p a k k e d a t o M a r k e r i n g p å b a g s i d e n E t i k e t s o m v i s e r, h v a d d e r e r f o r- o g b a g s i d e P r o d u k t i o n s n u m m e r M a r k e r i n g a f f e j l o g m a n g l e r H j æ l p t i l a f m å l i n g 7

8 Kontrol af mønstret igennem åbning H v e r e n k e l t k a r t o n e r u d s t y r e t m e d e n å b n i n g. G e n n e m d e n n e å b n i n g k a n m a n l e t k o n t r o l l e r e i n d h o l d e t Å b n i n g e n t j e n e r d e s u d e n s o m e t p r a k t i s k b æ r e h å n d t a g Serienummer / pakkedato A l g l a s v æ v e r m æ r k e t m e d e t s e r i e n u m m e r u d e n p å k a r t o n e n. S å f r e m t d e r æ n d r e s v e d p r o d u k t e t ( f. e k s. v e d r e c e p t e n p å a p p r e t u r e n ) æ n d r e s d e t t e s e r i e n u m m e r. F o r a t u n d g å e t u e n s a r t e t r e s u l t a t e f t e r o p s æ t n i n g, m å g l a s v æ v m e d f o r s k e l l i g e s e r i e n u m r e i k k e o p s æ t t e s f o r t l ø b e n d e H v e r k a r t o n v i s e r e n p a k k e d a t o u d e n p å k a r t o n e n. D a t o e n l æ s e s f r a h ø j r e i m o d v e n s t r e. I t i l f æ l d e a f r e k l a m a t i o n s k a l p a k k e d a t o o p l y s e s P r o d u k t i o n s n u m m e r I n d e n i r u l l e n s k e r n e e r d e r e n l i l l e f a r v e t l a b e l m e d e t k o d e n u m m e r. P å b a g g r u n d a f d e t t e n u m m e r k a n a l l e s t a d i e r i p r o d u k t i o n e n b e l y s e s. I t i l f æ l d e a f r e k l a m a t i o n s k a l d e t t e n u m m e r o p l y s e s, d a d e t k a n g i v e v i g t i g e o p l y s n i n g e r v e d a n a l y s e a f f e j l 8 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

9 M a r k e r i n g e n p å b a g s i d e n S m å f o r s k e l l e i s t r u k t u r e n f r a f o r- t i l b a g s i d e n, s å v e l s o m i r u l l e n s r e t n i n g k a n f o r e k o m m e f r a p r o d u k t i o n s p r o c e s s e n. S i d e n m e d d e n m i n d r e u d p r æ g e d e s t r u k t u r e r b a g s i d e n, o g d e r f o r f o r s y n e t m e d e n f a r v e t s t r e g, s o m e r p l a c e r e t c a. 1 0 c m f r a k a n t e n. S å f r e m t d e n n e s t r e g o p s æ t t e s m e d c a. 1 m e t e r s m e l l e m r u m i m o d v æ g g e n u d e l u k k e r d e t t e f ø l g e n d e f e j l m u l i g h e d e r I n g e n s t r u k t u r f o r s k e l l e e f t e r o v e r m a l i n g B a g s i d e n v i l i k k e f e j l a g t i g t b l i v e o p s a t s o m f o r s i d e I n g e n r i s i k o f o r f e j l a g t i g t a t s t y r t e e n b a n e ( v e n d e d e n ) 10 cm 10 cm 100 cm 100 cm Etiket som illustrerer for- og bagside D e r f i n d e s e n e t i k e t i h v e r r u l l e. D e n g i v e r e n t y d i g i n f o r m a t i o n o m, h v i l k e n s i d e d e r s k a l m a l e s M a r k e r i n g a f f e j l o g m a n g l e r V i t r u l a n g l a s v æ v e r u n d e r l a g t s t r e n g k v a l i t e t s k o n t r o l. S m å v æ v e f e j l k a n i m i d l e r t i d i k k e h e l t u d e l u k k e s, i d e t d e e r e t r e s u l t a t a f p r o d u k t i o n s p r o c e s s e n. D i s s e f e j l e r k l a r t m a r k e r e t m e d e n l a b e l v e d r u l l e n s k a n t. D e r t i l l æ g g e s m e r e e n d 1 / 2 m e t e r t i l r u l l e n f o r s å d a n e n f e j l Enkeltrullekarton som»afrulleapparat«f o r u d e n e n i d e é l b e s k y t t e l s e a f r u l l e n i m o d s k a d e r o g s n a v s, e r k a r t o n e n o g s å s æ r d e l e s a n v e n d e l i g t i l a t a f r u l l e l æ n g d e r f r a. E f t e r å b n i n g a f k a r t o n e n i d e n e n e s i d e, o g f o l i e n e r f j e r n e t f r a r u l l e n, k a n g l a s v æ v e n a f r u l l e s ( s t a d i g g o d t b e s k y t t e t i m o d s n a v s ) i d e n ø d v e n d i g e l æ n g d e r, s o m d e r e f t e r l æ g g e s d i r e k t e i k l æ b e r e n p å v æ g g e n 9

10 K r a v t i l u n d e r l a g e t 1 0 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

11 F o r b e h a n d l i n g U n d e r l a g e t s k a l v æ r e t ø r t, r e n t, g l a t o g b æ r e d y g t i g t. A h æ n g i g a f u n d e r l a g e t s b e s k a f f e n h e d, s k a l d e t f o r b e r e d e s o m h y g g e l i g t. R e v n e r, h u l l e r o g u j æ v n h e d e r s k a l s p a r t l e s t i l p l a n f l a d e N o r m a l t s u g e n d e p u d s, g i p s p u d s o g g i p s k a r t o n p l a d e r s k a l e f t e r b e h o v g r u n d e s m e d M i k r o d i s p e r s G r u n d e r M e g e t g l a t t e f l a d e r s k a l s l i b e s t i l r u f l a d e r I k k e b æ r e d y g t i g t u n d e r l a g s o m f. e k s. t a p e t, s a v s m u l d s t a p e t, l i m f a r v e e l l e r t i l s v a r e n d e m a l i n g s l a g s k a l f j e r n e s h e l t. H e r e f t e r s k a l s u g e n d e u n d e r l a g g r u n d e s m e d M i k r o d i s p e r s G r u n d e r F å a t o p n å b e d s t m u l i g t r e s u l t a t, b ø r u n d e r l a g e t v æ r e f u l d s t æ n d i g g l a t o g p l a n H v i s u n d e r l a g e t e r a n g r e b e t a f s k i m m e l o g s v a m p, s k a l d e r f o r b e h a n d l e s m e d m i d l e r m o d d i s s e a n g r e b. V e d m e g e t s t æ r k e a n g r e b, r e n g ø r e s m e k a n i s k e f t e r f u l g t a f g r u n d i g a f v a s k n i n g N i k o t i n - o g s o d a n g r e b n e s t e d e r b e h a n d l e s m e d i s o l e r e n d e m i d l e r V o k s e d e s p å n p l a d e r, t r æ o g t r æ f i b e r p l a d e r s k a l s l i b e s o g b e h a n d l e s m e d i s o l e r i n g s m i d d e l 1 1

12 F o r b e h a n d l i n g I k k e b æ r e d y g t i g e v æ g f l a d e r L ø s e i k k e b æ r e d y g t i g e o v e r f l a d e r, s k a l r e n s e s m a s k i n e l t o g u d b e d r e s O p f y l d e s d e n n e f o r u d s æ t n i n g i k k e, r i s i k e r e r m a n p a r t i e l l e a f s k a l n i n g e r o g b u l e d a n n e l s e r, h v i l k e t k a n ø d e l æ g g e o v e r f l a d e r e s u l t a t e t. D e n a r m e r e n d e v i r k n i n g f r a g l a s v æ v e n f u n g e r e r s å l e d e s h e l l e r i k k e f o r k e r t U j æ v n h e d e r i v æ g o v e r f l a d e n U j æ v n h e d e r i v æ g o v e r f l a d e n v i s e r s i g m e g e t t y d e l i g t v e d f i n e o g m e l l e m f i n e g l a s v æ v s t y p e r k o r r e k t K u n e n g l a t o g v e l f o r b e r e d t v æ g o v e r f l a d e v i s e r e l e g a n c e n a f d e f o r s k e l l i g e g l a s v æ v s t y p e r 1 2

13 F o r b e h a n d l i n g R e p a r a t i o n a f v æ g g e U j æ v n h e d e r, s o m i k k e e r u d s p a r t l e t f a g l i g t k o r r e k t f o r b l i v e r s y n l i g e e f t e r o p s æ t n i n g a f g l a s v æ v e n i s æ r v e d s i d e l y s O g s å h e r g æ l d e r : A t j o f i n e r e e n v æ v s t r u k t u r j o m e r e o m h y g g e l i g t s k a l u n d e r l a g e t f o r b e r e d e s 1 3

14 p å f ø r i n g a f klæber med r u l l e e l l e r a i r l e s s 1 4 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

15 P å f ø r i n g a f k l æ b e r m e d r u l l e / a i r l e s s * E n s a r t e t p å f ø r i n g a f k l æ b e r F o r a t u n d g å u j æ v n h e d e r p å d e n f æ r d i g e o v e r f l a d e, s k a l m a n v æ r e o m h y g g e l i g m e d e n e n s a r t e t f o r d e l i n g a f d e n r i g t i g e m æ n g d e k l æ b e r. D e t t e e r i s æ r v i g t i g t, n å r d e r e r t a l e o m f i n e t i l m e l l e m f i n e k v a l i t e t e r. V e d b r u g a f a i r l e s s s p r ø j t n i n g, a n b e f a l e s e f t e r r u l n i n g a f k l æ b e r e n. O p s æ t n i n g a f g l a s v æ v s b a n e r i d e n v å d e k l æ b e r H v i s g l a s v æ v e n i k k e t r y k k e s e n s a r t e t o g o r d e n t l i g t f a s t o v e r a l t, s å f å r m a n u e n s a r t e t v e d h æ f t n i n g t i l v æ g g e n. G o d t h æ f t e n d e o m r å d e r m e d t i l s t ø d e n d e o m r å d e r, d e r k u n h a r d e l v i s v e d h æ f t n i n g, m e d f ø r e r s t r u k t u r f e j l i d e n f æ r d i g e o v e r f l a d e. L i g e l e d e s s e s s a m m e n s k u b n i n g ( v u l s t d a n n e l s e r ) a f k l æ b e r e n m e g e t t y d e l i g t i d e t f æ r d i g e o v e r f l a d e b i l l e d e. (Foto: Glasvæv opsat i en blåfarvet dispersionsklæber på glasplade) S n a v s i k l æ b e r e n F o r u r e n i n g, s o m f. e k s. s n a v s f r a b y g g e p l a d s e n, k o m m e r l e t i k l æ b e r e n v i a m a l e r u l l e n. H v i s m a n i k k e e r o m h y g g e l i g, k a n d e t m e d f ø r e k n o p p e r o g u r e n h e d e r u n d e r g l a s v æ v e n. * g æ l d e r i k k e f o r» a q u a p l u s p i g m e n t «( s e s i d e 4 5 ) 1 5

16 p å f ø r i n g a f klæber ved h jj ææl pl pa f ae nf k l i s t e r m a s k i n e 1 6 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

17 Påføring af klæber ved hjælp af en klistermaskine* K l æ b e r e n s v i s k o s i t e t N å r d e r b r u g e s e n k l i s t e r m a s k i n e e r d e t m e g e t v i g t i g t, a t k l æ b e r e n h a r d e n k o r r e k t e v i s k o s i t e t. K u n e n k o r r e k t i n d s t i l l e t k l æ b e r g i v e r e n s a r t e t l a g t y k k e l s e, u d e n b r u d i k l æ b e r f i l m e n. H v i s d e n p å f ø r t e k l æ b e r e r f o r t y k, v i l k l æ b e r f i l m e n i k k e b l i v e e n s a r t e t, o g d e t t e v i l r e s u l t e r e i f e j l o g m a n g l e r s o m b u l e r i d e n f æ r d i g e o v e r f l a d e. S n a v s f r a k l i s t e r m a s k i n e n S n a v s i k l æ b e r e n f. e k s. f r a i n d t ø r r e d e k l æ b e r e s t e r s æ t t e r s i g f a s t i m e l l e m v a l s e n o g s k r a b e s k i n n e n. D e t t e m e d f ø r e r s t r i b e r u d e n k l æ b e r p å v æ v e n. H v i s d i s s e b a n e r o p s æ t t e s u d e n n o g e n f o r m f o r u d b e d r i n g, f r e m t r æ d e r d e o m r å d e r u d e n k l æ b e r m e g e t t y d e l i g t s o m b u l e r i d e n f æ r d i g e o v e r f l a d e. * g æ l d e r i k k e f o r» a q u a p l u s p i g m e n t «( s e s i d e 4 5 ) 1 7

18 p å f ø r i g a f o p s æ t n i n g klæber a f e n k eved l t e h j æ l p a f e n b a n e r k l i s t e r m a s k i n e 1 8 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

19 O p s æ t n i n g a f e n k e l t e b a n e r M ø n s t e r t i l p a s n i n g S e l v h e l t a l m i n d e l i g e s å k a l d t e» l æ r r e d s l i g n e n d e «g l a s v æ v h a r m ø n s t e r t i l p a s n i n g. Ta g e r m a n i k k e h e n s y n t i l d e t, s å o p s t å r e n t y d e l i g s y n l i g s å k a l d t» l y n l å s e f f e k t «i s a m l i n g e n. N å r b a n e r n e o p s æ t t e s k o r r e k t, v i l d e v a n d r e t t e s k u d t r å d e f o r t s æ t t e n a t u r l i g t o v e r i n æ s t e b a n e, h v i l k e t g i v e r e n b e t y d e l i g b e d r e s a m l i n g. O p s æ t n i n g a f b a n e r i s a m l i n g e r n e Glasvævsbanerne skal opsættes omhyggeligt i samlingerne. E l l e r s v i l e v e n t u e l l e å b n i n g e r ( s p a l t e r ) v i s e s i g t y d e l i g t e f t e r o v e r m a l i n g. H v i s g l a s v æ v s b a n e r n e e r o p s a t k o r r e k t i s a m l i n g e r n e, v i l m a n s e l v v e d g r o v e k v a l i t e t e r k u n n e o p n å t i l f r e d s s t i l l e n d e s a m l i n g e r. Glasvæv oven på glasvæv A t o p s æ t t e g l a s v æ v o v e n p å e k s i s t e r e n d e g l a s v æ v s k a l a b s o l u t u n d g å s. U d o v e r o p n å e l s e a f u r e g e l m æ s s i g s t r u k t u r, f å r m a n o g s å e t b ø l g e f o r m e t b i l l e d e, d e r i s æ r f r e m t r æ d e r e f t e r o v e r m a l i n g. 1 9

20 å f ø r i n g a f p å f ø r i n g klæber a f ved h j æ l p a f e n m a l i n g k l i s t e r m a s k i n e 2 0 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

21 Før du begynder at male glasvæven A f h æ n g i g a f s t r u k t u r o g t y p e d a n n e r g l a s v æ v e n e t r e l a t i v t s t æ r k t s u g e n d e u n d e r l a g. V æ r d e r f o r o p m æ r k s o m p å a t m æ t t e u n d e r l a g e t g o d t o g e n s a r t e t m e d e g n e t f i l t - o g v æ v f y l d e r. E f t e r f ø l g e n d e m a l i n g v i l s å l e d e s i k k e t r æ n g e i n d i g l a s v æ v e n, o g m a n o p n å r e n o v e r f l a d e u d e n s k j o l d e r. G l a n s g r a d F o r a t o p n å d e t b e d s t e r e s u l t a t, a n b e f a l e s d e t a t b e n y t t e e g n e t f i l t - o g v æ v f y l d e r f ø r m a l i n g m e d ø n s k e t g l a n s g r a d. Vigtige tips før påføring af maling N e d e n s t å e n d e g æ l d e r n æ s t e n a l l e g l a s v æ v s t y p e r : Tø r r e t i d f o r k l æ b e r e n : G e n e r e l t g æ l d e r, a t k l æ b e r e n s k a l v æ r e f u l d s t æ n d i g t ø r, i n d e n m a n p å b e g y n d e r a t m a l e. K l æ b e r e n s k a l t ø r r e f r a d a g t i l d a g. P å f ø r i n g a f m a l i n g : F i l t - o g v æ v f y l d e r p å f ø r e s l e t t e s t m e d m a l e r u l l e t i l e n s a r t e t m æ t t e t f l a d e. B e s k æ r i n g a f k a n t e r, h j ø r n e r o g l i g n e n d e f o r e t a g e s l ø b e n d e s a m t i d i g m e d r u l n i n g e n, s å l e d e s a t p å f ø r i n g e n f o r e t a g e s v å d t i v å d t. G r u n d m a l i n g e n u d e l a d e s p å» a q u a p l u s p i g m e n t «o g» p i g m e n t p l u s «. E f t e r t ø r r i n g p å f ø r e s 1 2 g a n g e s l u t m a l i n g e f t e r s a m m e f r e m g a n g s m å d e. 2 1

22 S p e c i e l l e i n s t r u k t i o n e r f o r m a l i n g a f s æ r l i g e t y p e r g l a s v æ v» c l a s s i c p l u s «,» p h a n t a s y p l u s a q u a p l u s c l a s s i c «F o r a l l e g l a s v æ v i d i s s e k o l l e k t i o n e r S K A L d e r g r u n d m a l e s m e d e g n e t f i l t - o g v æ v f y l d e r o g a f s l u t t e s m e d m i n. 2 g a n g e a f h æ n g i g a f k u l ø r.» p i g m e n t p l u s «,» a q u a p l u s p i g m e n t «F o r a t o p n å e n m a t e l l e r s i l k e m a t g l a n s g r a d i h v i d e f a r v e r e l l e r p a s t e l f a r v e r k a n f o r p i g m e n t e r e t g l a s v æ v f r a V i t r u l a n n o r m a l t f æ r d i g g ø r e s m e d 2 g a n g e m a l i n g. Ø n s k e s h ø j e r e g l a n s g r a d k a n e n e k s t r a p å f ø r i n g v æ r e n ø d v e n d i g. 2 2 m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

23 w w w. v i t r u l a n. c o m DK/BJ/19/310107/19

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922 REDSKABSHUS Best.nr. HN8922 Brugervejledning og samleinstruktioner Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3

Læs mere

Vægbeklædning. Vægbeklædning. Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt. Papirfugestrimmel/sparteltape.

Vægbeklædning. Vægbeklædning. Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt. Papirfugestrimmel/sparteltape. Vægbeklædning Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt PAPIRREMSE / SPARTELTAPE 50MM X 75MTR Papirfugestrimmel/sparteltape. Papirremsen skal bruges ved spartling

Læs mere

Vægbeklædning. Vægbeklædning. Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt ARMERINGSTAPE 48 MM X 90 M

Vægbeklædning. Vægbeklædning. Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt ARMERINGSTAPE 48 MM X 90 M Vægbeklædning Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt ARMERINGSTAPE 48 MM X 90 M Selvklæbende glasfibervæv til reparation. Velegnet til plade- og element

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Monteringsvejledning Bulletin Board

Monteringsvejledning Bulletin Board Monteringsvejledning Bulletin Board Bulletin Board er et alsidigt overflademateriale i linoleum. Det har en enestående slidstyrke og er almindeligt brugt som vægbeklædning på f.eks. skoler, kontorer og

Læs mere

Vægbeklædning Specielle funktioner og overflader

Vægbeklædning Specielle funktioner og overflader Vægbeklædning Specielle funktioner og overflader Undervisningsministeriet, januar 2016. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærerne

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Guide Lovebirds. En trin for trin guide, med plads til dine noter. KREATIV AKRYLMALING. www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen

Guide Lovebirds. En trin for trin guide, med plads til dine noter. KREATIV AKRYLMALING. www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Guide Lovebirds En trin for trin guide, med plads til dine noter. KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige et par ting der skal limes, jeg har brugt almindelig

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun

48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun 48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 8/2000 Praktisk vaskevæg af genialt materiale: Nu er det en ren fornøjelse Der er tre gode grunde til at bygge en vaskereol.

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

genialt genbrug Lækre lopper og ı genbrug

genialt genbrug Lækre lopper og ı genbrug bolig ı genbrug Lækre lopper og genialt genbrug Har du også besøgt nogle af sommerens mange loppemarker og fundet skønne sager og møbler med historie og sjæl? Så er det måske ved at være tid til at friske

Læs mere

Guide Forårets Firkanter

Guide Forårets Firkanter Guide Forårets Firkanter En trin for trin guide, med plads til dine noter. KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Rudersdal kommune 22-11-2012. Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard.

Rudersdal kommune 22-11-2012. Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard. Hestkøbvænge 4 DK-3460 Birkerød +45 4581 7444 www.fggolf.dk kontor@fggolf.dk Rudersdal kommune 22-11-2012 Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard.

Læs mere

12681 50,40 12082 26,00 12081 7,80. Limspray, velegnet til lette limninger f.eks. oplimning af plakater og billeder på karton o.lign.

12681 50,40 12082 26,00 12081 7,80. Limspray, velegnet til lette limninger f.eks. oplimning af plakater og billeder på karton o.lign. Lim & spartel Lim & spartel FIX-O-CHIM, 280 ML. Fix-O-Chim er en 2-komponent epoxylim/fuge i praktisk patron som passer i en normal fugepistol. Anvendes som kemisk anker ved montageopgaver, eller som lim

Læs mere

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Opsætning af klikvæg Så enkelt klikker du plader og stålprofiler sammen Når en plade er klikket sammen med den forrige plade, trykkes stålprofilen

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige noget der skal limes, lim de fire stykker med

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper.

Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper. Ort O Mate ORT O MATE Danish CARE Supply Ort-O-Mate er et meget brugervenligt værktøj, der anvendes til aftagning af støtte- og kompressionsstrømper. De Ort-O-Mate is een gebruiksv hulpmiddel voor het

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

ROCKFON SYSTEM G DIREKTE

ROCKFON SYSTEM G DIREKTE Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM G DIREKTE System til direkte montage Hurtig og effektiv montageprocess Ubrudt og enkelt loftudtryk Ideel til rum med lav loftshøjde G 300 mm ROCKFON SYSTEM G DIREKTE BESKRIVELSE

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Bitorn Hanne Rasmussen StrikStrikStrik 2016

Bitorn Hanne Rasmussen StrikStrikStrik 2016 Bitorn Hanne Rasmussen StrikStrikStrik 2016 Der skal bruges: Bitorn En kombination af et klassisk nordisk hjulmønster og Tern, et lækkert garn af 75% uld og 25% silke fra Quince & Co har dannet basis for

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler.

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Du skal bruge følgende værktøjer: En arbejdsbænk med en lige kant Nogle vægte

Læs mere

Montagevejledning. Tripplex Wall Design & Mosaik

Montagevejledning. Tripplex Wall Design & Mosaik 1 Montagevejledning Tripplex Wall Design & Mosaik 2 Tripplex Walldesign/Mosaik 40-100mm, kan både monteres med skjulte beslag og oplimet. NB: 20,30mm kan udelukkende monteres oplimet. Opmåling Feltet hvor

Læs mere

ROCKFON SYSTEM C DIREKTE

ROCKFON SYSTEM C DIREKTE Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM C DIREKTE System til direkte montage Mulighed for montage i forbandt Skjult skinnesystem Kan monteres på vandrette, skrå eller lodrette flader C BESKRIVELSE Rockfon System

Læs mere

T I L S Y N S N O T A T N R. 01

T I L S Y N S N O T A T N R. 01 T I L S Y N S N O T A T N R. 01 Sagsnavn:. Dato 14/07-2016 Sagsnavn: Bygherre: Besøg/ møde: Ca. 08:30 09:30 Ca. 09:45 10:30 Sags nr.: 2016/1000 Dato: 09/06-2016 15/06-2016 Sted: Vejret: Temp: 12 gr. C

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

40 Gør Det Selv 3/2001

40 Gør Det Selv 3/2001 40 Gør Det Selv 3/2001 Gyngehest til skrappe drenge og piger Dette superflotte 2-spand vil helt sikkert blive modtaget med stor begejstring. Da hestene fremstilles af limtræ, er de meget solide og kan

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Checkliste: Fra start til slut

Checkliste: Fra start til slut : Fra start til slut Brug nedenstående checkliste for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. 1) Check rammen/vævet 2) Affedtning. 3) Oprakling. 4) Placering af film og belysning. 5) Fremkaldning. 6)

Læs mere

Møbel- & Loftbehandling

Møbel- & Loftbehandling træplejesystem Møbel- & Loftbehandling indendørs Væg- & Loftbehandling Bevar træets lyse, lette udtryk Væg- og loftpaneler af lyst træ gulner naturligt, som tiden går. Hvis du vil bevare et naturligt lyst

Læs mere

Brugsvejledning for CanUp

Brugsvejledning for CanUp Brugsvejledning for CanUp Hvem bør læse denne vejledning? Vejledningen bør læses af operatøren, for at sikre at maskinen bliver brugt korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derudover bør personer der

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

ICOPAL SYNTAN. Arbejdsanvisning

ICOPAL SYNTAN. Arbejdsanvisning ICOPAL SYNTAN Arbejdsanvisning Icopal med SYNTAN overflader SYNTAN er en tynd acrylcoating som primært anvendes til produkterne fra 500-serien. SYNTANEN er påført de bituminøse overflader for at få optimale

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Grunder, spartel og lim.

Grunder, spartel og lim. Grunder, spartel og lim. Grunder, spartel og lim. Grunder, Polyfilla, vævlim og tapetlim. Uundværligt tilbehør, når du maler og sætter i stand. Find gode råd til at male vægge og lofter her Bestil inden

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT:

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT: SÅDN UDNYTTER DU PLDSEN OPTIMLT: GRDEROBE under sengen Udtræksreolerne under sengen udnytter pladsen optimalt i værelset. lt er rummeligt og overskueligt. Hvis pladsen er trang, er denne seng perfekt.

Læs mere

Grunder, spartel og lim.

Grunder, spartel og lim. Grunder, spartel og lim. Grunder, spartel og lim. Grunder, Polyfilla, vævlim og tapetlim. Uundværligt tilbehør, når du maler og sætter i stand. Find gode råd til at male vægge og lofter her Bestil inden

Læs mere

FLERE TIMERS UNDERHOLDNING ANDRE AKTIVITETER

FLERE TIMERS UNDERHOLDNING ANDRE AKTIVITETER FLERE TIMERS UNDERHOLDNING ANDRE AKTIVITETER // Vil du gerne have at dit arrangement strækker sig over flere timer, giver vi her en række forslag til aktiviteter der kan laves før eller efter selve CRIMEbuster

Læs mere

økologisk 400 g honning 235 g rørsukker 235 g smør 10 g potaske 2 spsk. vand Cirka 1 kg mel 2 tsk stødt kanel 1 tsk stødt nellike 1 tsk stødt ingefær

økologisk 400 g honning 235 g rørsukker 235 g smør 10 g potaske 2 spsk. vand Cirka 1 kg mel 2 tsk stødt kanel 1 tsk stødt nellike 1 tsk stødt ingefær Honningkagehus økologisk Ingredienser 400 g honning 235 g rørsukker 235 g smør 10 g potaske 2 spsk. vand Cirka 1 kg mel 2 tsk stødt kanel 1 tsk stødt nellike 1 tsk stødt ingefær 2 bæger pasteuriserede

Læs mere

Diktat 1. . Og så er den med at gå tur. Vi går lange ture langs. Navn: Klasse: Dato:

Diktat 1. . Og så er den med at gå tur. Vi går lange ture langs. Navn: Klasse: Dato: Diktat 1 Hjemme hos mig har vi fået en u e va. Min søster og jeg jæ e med at passe den. Den er stærk som en lille b ø. Og så har den helt hvide n r. D er skarpe som et s æ. Når den er sulten, ab den med

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

Gulvfliser som køkkenbordplade

Gulvfliser som køkkenbordplade Gulvfliser som køkkenbordplade Jennifer og Kristian Obel Romeyke satte nyt køkken i deres 70 er parcelhus for 9 år siden. Valget faldt dengang på et køkken med træbordplader. Allerede efter 6 år var bordpladerne

Læs mere

skørter... Sommerskønne ı SY SELV BØRNETØJ

skørter... Sommerskønne ı SY SELV BØRNETØJ Design og tekst: Pernille Albers Foto: Skovdal og Skovdal Se læserservice side 73 Sommerskønne skørter... Vi har lavet en lille, lækker børnetøjskollektion, som er let at sy. Og børnene vil elske disse

Læs mere

Grafik & Billede Lasse Kühnel fra low res til storformatsprint

Grafik & Billede Lasse Kühnel fra low res til storformatsprint Lasse Kühnel fra low res til storformatsprint Opgave: Kunden til denne opgave ville give sin kammerat en plakat i fødselsdagsgave. Plakaten skal laves i B2 format (50x70 cm). Motivet på plakaten skulle

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Datablad Monteringsvejledning i inden- og udendørs tørapplikation April 2003

Datablad Monteringsvejledning i inden- og udendørs tørapplikation April 2003 Datablad Monteringsvejledning i inden- og udendørs tørapplikation April 2003 Generel information 3M Scotchcal Plus 639, 3M Controltac Plus og 3M Scotchlite Plus Den trykaktiverede klæber på disse folier,

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl

Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl DIY SENGEGAVL Lav din egen sengegavl med hjælp fra denne guide! Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl En sengegavl giver hygge, atmosfære og lækkerhedsfaktor til dit soveværelse.

Læs mere

NEM reol. af køkkenskabe

NEM reol. af køkkenskabe NEM reol af køkkenskabe Reolen her er en praktisk kombination af skabe og åbne hylder. en er nem at bygge det eneste, du behøver at lave, er en ramme med fem ben under. Resten består af færdige køkkenskabe,

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Ileostomi pleje. Bandagering med en tømbar bandage

Ileostomi pleje. Bandagering med en tømbar bandage Ileostomi pleje Bandagering med en tømbar bandage Designet til Livet FOKUS på Dig Dansac udvikler, producerer og markedsfører unikke stomiprodukter, der imødekommer specifikke behov, og som forbedrer livskvaliteten

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

Montageprofiler med tilbehør Tætninger og glasklodser Dør og glasmoduler. Tætningliste (blå streg) for 10 og 15 mm glas

Montageprofiler med tilbehør Tætninger og glasklodser Dør og glasmoduler. Tætningliste (blå streg) for 10 og 15 mm glas TP Lite montagevejledning Indholdsfortegnelse: 1. Komponentoversigt 2. Modtagelses og opstartskontrol 3. Montering af bund, top og sideprofiler 4. Samlinger af montageprofiler 5. Montering af glas 6. Montering

Læs mere

IsoCover Monteringsanvisning

IsoCover Monteringsanvisning IsoCover Monteringsanvisning Gode råd ved montage af IsoCover Værktøj: Kan klippes / skæres med saks eller hobbykniv. IsoCover formes med hænderne. Fleksibel / selvvulkaniserende: IsoCover kan strækkes

Læs mere

Der er plads til to cykler i skuret, men det kan selvfølgelig laves bredere, så der kan blive plads til flere side om side.

Der er plads til to cykler i skuret, men det kan selvfølgelig laves bredere, så der kan blive plads til flere side om side. LeT Sværhedsgrad: e buede stykker til de to gavle er projektets sværeste del, så vær omhyggelig, når de tegnes op på spærtræet. tidsforbrug: Projektet kan klares på tre arbejdsdage. Pris: Skuret kan laves

Læs mere

Er du vild med patchwork? Der er masser af sjove projekter, som du kan gå i gang med, og vi har alt det stof, som du skal bruge!

Er du vild med patchwork? Der er masser af sjove projekter, som du kan gå i gang med, og vi har alt det stof, som du skal bruge! Patchwork INSTRUKTION 80411 Er du vild med patchwork? Der er masser af sjove projekter, som du kan gå i gang med, og vi har alt det stof, som du skal bruge! Patchwork er en teknik, hvor det går ud på at

Læs mere

Komplet. Stænger Telt. Bagvæg. Karton Stænger se side 4 Monteringsdele se side 5 Stangtegning Dobbeltskinne 2 2 2

Komplet. Stænger Telt. Bagvæg. Karton Stænger se side 4 Monteringsdele se side 5 Stangtegning Dobbeltskinne 2 2 2 Villa manual Komplet... 2 Nødvendigt værktøj... 3 Opbygning af trægulv... 4 Sorter stænger efter længde... 4 Samling af eslag... 5 Frontvæg... 6 agvæg... Tag... 14 Gavl... 15 Montering af teltdug... 16

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads.

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. et færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. elene skæres ud or at få vores møbel til at ligne deres svenske forbilleder mest muligt har vi arbejdet med

Læs mere

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd.

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd. s r. r li 'a- :, i:. Eftex ApS har i samarbejde med de førende producenter af lyd reducerende materialer sammensat et unik sortiment til den danske byggebranche, og er i stand til at designe en etageadskillelse

Læs mere

- det øger genkendeligheden og styrker personligheden

- det øger genkendeligheden og styrker personligheden - det øger genkendeligheden og styrker personligheden Du har fået svært ved at huske og finde rundt. Du flytter i plejebolig, men har svært ved at finde din egen dør. Du tager din gamle dør med, som du

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere