fifty/ fifty/ fulby Hans og Birgitte Börjeson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fifty/ fifty/ fulby Hans og Birgitte Börjeson"

Transkript

1 fifty/ fifty/ fulby Hans og Birgitte Börjeson 1

2 2

3 En fortælling om os og vores keramiske værksted i Fulby gennem 50 år. 3

4 FULBY FEMTI i FULD FORM Det er ikke mange forundt samtidig at fejre 50-års guldbryllup og værkstedsfællesskab - og stadig være i fuldt firspring på vej mod nye keramiske udviklinger og oplevelser. For os mange, der dagligt anvender de fornemme brugsting fra Fulby, skabt af Birgitte og Hans Börjeson, er der god grund til at kippe med flaget i den anledning og håbe på mange flere gode år for Fulby. Gennem et halvt århundrede har Birgitte og Hans Börjeson formået at skabe sig et sted i verden, det smukke værkstedsmiljø i landsbyen Fulby ved Sorø, og at præge det med en vitalitet og keramisk kultur, der gør det til en oplevelse at besøge dem. Man fornemmer straks man kommer over dørtærsklen en soberhed og arbejdsomhed parret med munter livsappetit, kvaliteter, som gennemsyrer Fulbyproduktionen og dermed beriger omgivelserne, hvad enten det sker i stort format med udsmykninger eller i form af den daglige mælkekande. Men hvad er den røde tråd i det enestående makkerskab foruden det rent personlige? Noget bærende har sikkert været lysten til at komme rundt i verden, til at møde mennesker og skabe relationer. Denne åbenhed har givet sig udtryk i ægteparrets keramik, som føles almen, ukunstlet og selvfølgelig, fordi den netop har indoptaget spor fra andre kulturer, bla den afrikanske og fra verdenskeramikkens centre i Østen. Hertil kommer de mange forbindelser og venskaber med kolleger rundt om i Europa, hvor Fulby er rigt repræsenteret på vigtige messer og markeder. Fællesskabet begyndte i læreårene i England omkring 1960, hvor både Hans og Birgitte arbejdede på Crowan Pottery hos Harry og May Davis, hvortil de begge kom efter at have gennemført kunsthåndværkets grunduddannelser i henholdsvis Sverige og Danmark. Et gennemgående træk i Fulby samarbejdet og en forudsætning for virksomheden her har naturligvis været det keramiske fællesskab, som er udviklet gennem årene til en symbiose mellem de to keramikere i så høj grad, at de betegner sig med det fælles Fulby. I værkstedet er der arbejdet med både stentøj og porcelæn, med saltglasering, tenmoku- og celadonglasurer og sikkert meget andet. Man når ikke resultaterne fra Fulby uden mange timers og års forsøg og studier og på parrets mange rejser har der været rig mulighed for at se og suge til sig. Hans Börjeson har selv skrevet smukt om sin egen porcelæns historie, som begyndte på Victoria & Albert museet i London med beundringen af skåle fra Sungtidens Kina og inspirationen til indsamling af prøver fra stenbruddene i Cornwall, som blev anvendt i senere glasurforsøg. Sådan forestiller jeg mig, at tingene altid har hængt sammen i det frugtbare Fulby samarbejde. Saltglasering er et speciale for Fulby, de er mestrene, som har opnået det utrolige med en præcision og kontrol af en udefra set ustyrlig proces, hvor de målrettet arbejder med samspillet mellem farver, ornamentik og lerets strukturer. De skaber former: kanderne, som er et særligt kapitel, fade, skåle, søjler, gadeudstyr og -belægninger, alt perfekt til saltovnen. Vidunderlige store gulvkrukker med rørformede halse og netagtig ornamentik og de store skåle fra 1990erne dekoreret med satiriske og urovækkende sammenstød mellem dyr og fuglelignende mennesker. Det svimler for en, når man tænker på de tusindvis af objekter, der er udgået fra Fulby gennem femti år og som er spredt ud over vor verden. Hvis der er noget, man kan være sikker på, er det, at tingene har gjort fyldest. De er måske gået i stykker, keramik har den art, hvis man taber det, men de er ikke blevet frivilligt udskiftede. Det enestående ved Fulby keramik er, at det tåler øjets slitage (Sven Lundh, Källemo). Og det er for mig de smukkeste og mest værdiladede ord, som kan bruges i en karakteristik af det af mennesker skabte. Bodil Busk Laursen 4

5 FULBY FINE FORM AT FIFTY It isn t granted to many people to celebrate a Golden Wedding and 50 years of workshop partnership and still be in full gallop towards new ceramic challenges and experiences. For the many of us who every day use the fine utility objects from Fulby, created by Birgitte and Hans Börjeson, there is good reason to dip the flag in appreciation and hope for many good years to come for Fulby. Through half a century Birgitte and Hans Börjeson have been able to create a place in the world, the beautiful workshop environment in the village of Fulby near Sorø, and to imbue it with a vitality and a pottery culture that make it an experience to visit them. The moment you cross the threshold you feel it the dedication and industriousness coupled with a cheerful appetite for life that permeate Fulby s production and thus enrich the surroundings, whether in the large format with decorations or in the everyday milk jug. But what, besides the purely personal, is the binding element that bears up this unique partnership? One bearing principle has certainly been the desire to travel around the world, to meet people and forge relationships. This openness has come to expression in the couple s pottery, which has a feeling of the universal, the unaffected and inevitable, precisely because its has absorbed traces from other cultures, including Africa and the centres of world ceramics in the East. To these we can add the many connections and friendships with colleagues all over Europe, where Fulby is richly represented at important fairs and markets. The partnership began in the apprentice years in England around 1960, when Hans and Birgitte both worked at Crowan Pottery with Harry and May Davis, where they had both gone after completing basic training in the craft in Sweden and Denmark respectively. A recurring feature in the Fulby collaboration, and a precondition of its enterprise, has of course been the pottery collaboration that has developed over the years into a symbiosis between the two potters so much so that they name themselves with the common designation Fulby. In the workshop they have worked with both stoneware and porcelain, with salt-glazing, tenmoku and celadon glazes, and probably many other things. You get nothing from Fulby that isn t the result many hours and years of experimentation and study, and on their many travels the couple have had rich opportunities to see and absorb impressions. Hans Börjeson has himself written beautifully about the history of his own porcelain, which began at the Victoria & Albert Museum in London when he admired bowls from the China of the Sung period, and was inspired to gather specimens from the quarries in Cornwall that were used in later glazing experiments. That is how I imagine things have always come together in the fruitful Fulby collaboration. Salt glazing is a specialization for Fulby they are masters of the technique who have achieved the incredible with precision and control in a process that seems unmanageable to the outsider as they work determinedly with the interplay of colours, ornamentation and the structures of the clay. They create forms: the jugs, which are in a class by themselves; the dishes, bowls, columns, street furnishings and pavings, all perfectly suited for the salt kiln; wonderful large floor pots with tubular necks and net-like ornamentation; and the large bowls from the 1990s decorated with satirical, disconcerting clashes between animals and bird-like humans. The mind boggles when you think of the thousands of objects that have issued from Fulby for fifty years, and which have spread out over our world. If there s anything you can be certain of, it s that things have consummately made. They may break that is the nature of pottery if you drop it but they haven t been replaced voluntarily. The unique thing about Fulby pottery is that it tolerates the wear of the eye (Sven Lundh, Källemo). And for me these are the most beautiful and most value-laden words that can be used in a characterization of the creations of mankind. Bodil Busk Laursen 5

6 MIN KERAMISKE HISTORIE Jeg begyndte at arbejde med ler i 50 erne. Industrien blomstrede i Sverige og på kunsthåndværkerskolerne blev der lagt meget vægt på industriel formgivning. Dette stod for mig som noget diffust, koldt og kedeligt. Det vigtigste redskab på skolen var drejeskiven den udfordrede mig. Bevidstheden om hvor vanskelig den er at beherske, blev drivkræften fremad. Jeg følte mig tryg på skiven, industrien ville sikkert blomstre videre uden mig. Da jeg var færdig med skolen, rejste jeg til England for at finde et håndværksmiljø, som var et alternativ til det industrielle. Via Lucie Rie kom jeg til Harry og May Davis icornwall. På rejsen derover læste jeg Bernhard Leach s Towards a Standard, for at friske mit skoleengelsk op. Det var nye tanker, som fascinerede mig, og jeg følte jeg var på rette vej. Crowan Pottery var for mig det ideelle et sted hvor så mange håndværksmæssige, kunstneriske og menneskelige kvaliteter var samlede. Lyden af et kæmpe stort vandhjul, som drev hele værkstedet og synet og lugten af det hvidgule ballclay var en oplevelse i sig selv. Det var mit første møde med det højtbrændte stentøj og porcelæn. Cornwall og Devonshire i Sydvestengland er rigt på keramiske råmaterialer. Geologien blev en ny udfordring spændende at havne her midt blandt kaolin, ballclay og mineraler i deres urformer. Jeg erfarede langsomt at det først var nu, jeg faktisk begyndte min vej som keramiker forfra. Jeg var kommet på rette sted, Harry Davis var en mesterlig drejer, det var af ham, jeg skulle lære at beherske drejningens kunst. Geologien blev brugt intensivt Cornwall hviler på et konglomerat af forskellige granitter, (som jo danner grundlaget for glasurer) som var mere eller mindre lettilgængelige i et utal af gamle stenbrud. Jeg rejste en tur til Sverige for at bruge mine nye geologiske erfaringer. Jeg udforskede Småland for råmaterialer jernmalm, granit, kalksten og ler. Det hele fandtes det var bare at vælge. Jeg tog tilbage til Cornwall med en stor tung trækasse som rejsegods. At forklare tolderne på Paddington Station hvad de små sten, indpakkede i avispapir med etiketter med smålandske stednavne på, skulle bruges til, var umuligt. De opgav at fremskaffe en geigertæller, og 3 mand læssede kassen på toget og ønskede god rejse. På Crowan lavede jeg en lang række prøver. Vånga-granit med de røde feldspatkrystaller udviklede, med jernmalm fra Smålands Taberg og kalksten fra Ignaberga, en dyb blå-sort tenmoku. Uden jernmalmen, men kun med det naturlige jernindhold i granitten, dannedes en klargrøn celadon-glasur. Jeg havde en stærk følelse af at have noget meget værdifuldt i bagagen, da jeg efter 3 år forlod England. Davis meddelte en dag ved tea-time, til vores store overraskelse, at Crowan Pottery skulle pakkes sammen og flyttes til New Zealand. Birgitte, der havde arbejdet på Crowan i et par år, og jeg pakkede også sammen og drog til Danmark. Vi fandt den gamle skole i Fulby og startede vores værksted i En ny epoke nu begyndte vores egen keramiske karriere. Stedet havde vi, med masser af plads og så 2 glasurer. Den første sommer byggede vi vores 6m 3 store olieovn og gik i gang med at lave kapsler. Vores energi og tro var der ikke noget i vejen med. Vi drejede tallerkner, suppeskåle, fade, kopper, kander mm. som vi glaserede i den sorte tenmoku eller den grønne celadon. Det var svært at sælge, men i 1965 blev 6

7 60 erne 7 Vores stel med tenmokuglasur

8 vi medlemmer af Den Permanente og gennem deres eksportafdeling solgte vi, til både Nordiska Kompagniet i Stockholm og til Bonniers i New York. Der blev leveret mange papkasser ind til Vesterport i de år. Det var en fryd at tømme en så stor ovn, vel at mærke når brændingen var god (for en tenmoku kræver en helt præcis tykkelse, temperatur og atmosfære i ovnen) hele ovnrummet fyldt med meterhøje stabler af sorte tallerkner. Men det var rigtig hårdt arbejde. Davis besøgte os flere gange fra New Zealand. Han blev ret imponeret af vores mættede blå-sorte tenmoku, det hjalp. Hans besøg var hver gang en herlig opmuntring. Det var også opmuntrende at have unge elever på værkstedet. Vi har haft mange både danske og udenlandske. Der blev diskuteret mange keramiske problemer over formiddagskaffen, og der blev drejet mange postejforme. I 1972 rejste familien til Afrika og arbejdede et par år for Danida i Swaziland. Det var en spændende tid, vi byggede ovne, vi underviste og vi eksperimenterede med lokale råmaterialer. Det var en oplevelse vi sugede til os af den afrikanske natur, mentalitet og livsglæde. I begyndelsen af 1980 erne brændte vi vores første saltglasur en ny udfordring nye materialer, nye farver. Vi arbejdede blandt andet med at løse forskellige udsmykningsopgaver vores brugsting blev større. Det er bænke til boligområder, søjler som indgår i byggeri, som bærende elementer, håndvaske, fliser og brosten. (dette er et udsnit af en artikel jeg skrev til vores første katalog i 1993). I 2003 blev vi medlemmer af The International Academi of Ceramics og har siden rejst med Akademiet til Korea, Baltikum og Kina. I Jingdezhen i Kina var vi i 2004 så heldige at deltage i fejringen af porcelænets 1000-årige historie. Nu i 2013, når vi ser tilbage har det ikke været et kedeligt liv som keramiker det har været en daglig udfordring at afprøve nye ideer. Vi har en føling af at være privilegerede, vi har stadigvæk mod på at udforske lerets uendelige muligheder. Tak til vores værksteds backing group, som kommer fra nær og fjern og Sorø. Den har været nødvendig i alle disse år. Hans In english page 57 8

9 9

10 10

11 11

12 12 Vi underviser 2 år i Swaziland på et Danida-projekt

13 70 erne Landroveren fra 1948 Legekammerater 13 Vores bolig

14 The Great Enclosure, Zimbabwe Vi ses til venstre Rejsen hjem fra Swaziland langs Nigerfloden 14

15 Marked i Mali 15

16 16 Birgittes relief Apartheid

17 17 Projekt 75 6 unge keramikere udvikler nye ideer på Den kgl. Porcelænsfabrik

18 18 Hans drejer håndvask i porcelæn

19 19

20 80 erne Vi arbejder med porcelæn lige fra dukkehoveder, snapseglas til skål med burhøns 20

21 Vi begynder at arbejde med saltglasur. Form d. 25 cm og lystige koner 21

22 22

23 Kander og anti-kander og den første postejform 23

24 24 Skål d.55 cm

25 25

26 Springvand i Brøndby Lang bænk, nu i Frankfurt

27 27

28 28 Rejse til Japan. Soltørring af ler på øen Kiushu og morgenthe hos nabo

29 Rejse til Thailand. Traditionelle vandkrukker i byen Ratchaburi 29

30 30

31 31 Tænkeren h. 45 cm Frelseren h. 65 cm

32 90 erne Rejser til Syrien, Ægypten og Iran 32

33 33

34 Søjle i Sæby bygges op Demonstration i Port Elisabeth S.A. 34

35 Søjle bygges op i Slaglille-Bjernede skole 35

36 36 Udsmykning i Slaglille Bjernede skole

37 Søjler i Sæby og Vordingborg 8 m høje 37

38 38 Vandkunst i Slagelse, kaldet vulkanen

39 Form d. 35 cm 39

40 Sommer, vinter og julestue i Fulby

41 Krukke h. 60 cm. Nationalmuseet i Stockholm 41

42 00 erne Harry og May Davis på besøg, her sammen med vores datter Marie 1. pris, Salzbrand

43 43 Rejse til Kina med Det Internationale Keramiske Akademi, fejring af porcelænets 1000 årige historie i Jengdezhen

44 OM KERAMIKMARKEDER Vi starter vores værksted i Fulby i 1963 og var med til at åbne det første kunsthåndværker- marked på Frue Plads i 1983 efter model fra Oslo, som vi havde deltaget i i flere år. Nu lidt tilbage Efter at have solgt vores potter til Den Permanente og vores sorte tenmoku-tallerkener til DP exportafdeling i mange år og efter at have været med til at starte Butikken på Amager Torv og været med i Galleri Nørby konstaterer vi bare at det hele er lukket vi må finde på noget, for vi lukker jo ikke. Vi synes vi er heldige vi er keramikere. Der findes et stort antal keramikmarkeder i Europa. Vi har prøvet nogen af dem af, for at se hvor vi og vores potter passer ind. Vi har været i Gmunden i Østrig, i Diessen og Oldenburg i Tyskland, i Hatfield House, Rufford og Potfest i England, i Abbaye d`arthous, Bandol og St. Sulpice i Frankrig, og i Swalmen og Milsbeek i Holland. I Milsbeek har vi været med i 25 år. Og hvad er det så vi synes er så fint ved markeder, ok det er et knokkel job, sortere, pakke, køre, finde hotel eller camping, stille op osv.osv. Men det er blevet vores måde at holde ferie på og den er altid gratis. Man står der med sine bedste potter i sin bod, man snakker og forklarer og får kontakt med mange folk, man møder sine kolleger, ser hvad der rører sig rundt omkring, man udveksler tekniske erfaringer og man har det herligt sammen om aftenerne. Og man er spændt på salget, bliver der et større overskud kunne man jo se sig lidt om i Europa, når man nu er der nede. Markederne er også en mulighed for at møde samlere, gallerister, museumsfolk og måske blive inviteret til at udstille et eller andet sted, hvilket vi er blevet en stor separatudstilling i det keramiske center i Giroussens i Sydfrankrig og i Treigny og La Borne syd for Paris. Diskussion med kolleger og publikum har også ført til at vi har stået for adskillige workshops rundt omkring, det har været en fin udfordring. En større kommission fik vi på markedet i Holland, 6 store bærende søjler til et nybyggeri i Wlissingen Markedet i Paris er specielt og fantastisk, hvert år i juni opstilles ca. 100 gamle træboder, som i de 4 weekender bruges til antikviteter, poesi og litteratur og i sidste weekend til keramik før det hele pilles ned, så borgmesteren lige overfor igen kan se det store springvand og St. Sulpice katedralen. Mange markeder skal man inviteres til, andre markeder f.eks. Milsbeek i Holland, skal man indsende ansøgning og billedmateriale til, så udvalget bliver varieret og af god kvalitet. Markederne er for os, blevet en del af den livsform det er at være keramiker og hvornår går man i øvrigt på arbejde i 3 dage fra 11 til 21 i hjertet af Paris. 44

45 ABOUT POTTERY MARKETS We started up our workshop in Fulby in 1963 and helped to open the first market for applied art on Frue Plads in 1983 on the model of one in Oslo in which we had participated for several years. Going back a bit after selling our pots to Den Permanente and our black tenmoku plates to their export department for many years, and co-founding the shop on Amager Torv and being in Galleri Nørby, we noted that everything had closed down: we had to think of something, since we had no intention of closing down. We think we re fortunate to be potters. There are many pottery markets in Europe. We have tried some of them out, to see how we and our pots fit in. We ve been at Gmunden in Austria, at Diessen and Oldenburg in Germany, at Hatfield House, Rufford and Potfest in England, at Abbaye d Arthous, Bandol and St. Sulpice in France, and at Swalmen and Milsbeek in Holland. We have participated in Milsbeek for 25 years. sizeable profit you can look around a little on the Continent now that you re down there. The markets are also an opportunity to meet collectors, gallerists, museum people and perhaps be invited to exhibit somewhere, as we have been a big solo show in the ceramics centre at Giroussens in the south of France and in Treigny and La Borne south of Paris. Discussions with colleagues and the public have also led to our running workshops in various places, and this has been a fine challenge. We won a major commission at the market in Holland, six large bearing col-umns for a new building in Wlissingen. The market in Paris is special and fantastic; every year in June about a hundred old wooden booths are set up and for four weekends are used for activities, poetry and literature, then for pottery in the last weekend before it is all dismantled so that he mayor just across from there can see the big fountain and the So what is it we like so much about markets? Ok, it s hard work sorting, packing, driving, finding a hotel or camping, setting up etc., etc. But it has become our way of taking a holiday, and it s always free. You stand there with your best pots on your stall, you talk and explain and make contact with lots of people, you meet your colleagues, see what s happening round about, you exchange technical experiences and you have a marvellous time together in the evenings. And you re excited about sales if there s a Diskussion med kollegaen Richard Dewar St. Sulpice cathedral again. There are many markets that you have to be invited to; for other markets, for example Milsbeek in Holland, you have to send in an application and illustrative material, to ensure that the range on sale is varied and of high quality. For us the markets have become part of the lifestyle of being potters and when else are you able to work for three days from 11 a.m. to 9 p.m. in the heart of Paris? 45

46 46 Kvadratisk fad 50 x 50 cm og skål d. 60 cm begge special prize 2001 International competition Ichon world ceramic center Korea

47 47

48 48

49 Krukke h. 50 cm 49

50 50 Søjler fra Dianalund, Vlissingen Holland og Ringsted

51 51

52 I efteråret 2007 brændte vores værksted ned på grund af en defekt tørretumbler. Vi var i gang med en større separatudstilling un atelier un couple i Girossens i Frankrig og havde ikke lyst til at opgive den, så vi indrettede et intermistiskt lille værksted i vores hus. Vi købte ny drejeskive, ler, råmaterialer og værktøj og arbejdede videre på udstillingen mens dygtige håndværkere fik et nyt værksted op at stå i løbet af sommeren Det nye værksted er blevet rigtig godt, med masser af lys og varme. Sådan kan tingene pludseligt skifte. In the autumn of 2007 our workshop burned down because of a faulty tumble-drier. We were working on a major solo exhibition, un atelier un couple, in Giroussens in France and had no wish to give up on it, so we set up a small temporary workshop in our house. We bought a new wheel, clay, raw materials and tools and worked on with the exhibition while skilled craftsmen got a new workshop up and running in the course of the summer of The new workshop has turned out really well, with plenty of light and heat. Just shows how suddenly things can change. 52

53 Det nye værksted 53

54 54 Birgitte og kollegaen Richard Godfrey tager sig en snaps efter en lang markedsdag i Milsbeek

55 55

56 56 Krukke h. 40 cm

57 MY POTTERY STORY My work with clay began in Sweden in the 1950s when industry was prospering and at art schools much importance was given to industrial design. All this appeared to me uninspiring. The potter s wheel seemed a more important and challenging tool and, knowing the time and effort it would take to master. I wanted to learn the skill. I felt confident when throwing and was certain that the industry would continue to do fine without my contribution. From art school I went to England hoping to find a sympathetic craft environment that would prove an alternative to the industrial world. Via Lucie Rie I went to Harry and May Davis in Cornwall. To give my English a last minute brush-up I read Bernhard Leach s Towards a Standard whilst travelling to the west of England. Leach s ideas were new to me. I became fascinated by them and felt quite literally that I was moving in the right direction. Crowan Pottery turned out to be the right milieu so many skills in arts and crafts, not to mention the human aspects, all gathered in one place. The sound of a huge water wheel driving the whole workshop and the sight and smell of the yellow ballclay were experiences in themselves. It was my first meeting with high fired stoneware and porcelain. Cornwall and Devonshire in the south west are rich in ceramic raw materials, kaolin, ballclays and other minerals became a huge challenge. Gradually, I realised that it was then that I had actually started my career as a potter. In Sweden I took advantage of my newly-acquired geological experience. I searched Småland for raw materials iron ore, granite, limestone and clay. They were all there for me to pick and choose and I travelled back to Cornwall loaded with a box full of little stones, individually wrapped in old newspapers and carefully labelled with Swedish place-names. It was a paramount task to explain the intended use of the box to incredulous customs officers. Eventually they relented on their request for a Geiger counter instead they had three men load the box onto the train and ended up sending me off with good wishes. At Crowan I made many tests. Vånga-granite with its red feldspar crystals, combined with iron ore from Småland s Taberg and limestone from Ignaberga, resulted in a deep bluish-black tenmoku. Without the iron ore, but only due to the natural contents of iron in the granite, produced a green celadon. After three years I had a feeling of taking something very precious with me when I left England. Together with Birgitte, who had been working at Crowan for the past 2 year, we went to Denmark, Birgitte s homeland. We found the old school in Fulby and opened our workshop in This was the beginning of a new era and of our independent careers. We had got the right place with plenty of space and also the two glazes. During the first summer we built our first oil-fired kiln six cubic meters and made saggers. Busy and confident we threw plates, soup bowls, dishes, cups and jars, which we glazed in black tenmoku or green celadon. It was difficult to sell but in 1965 we became members of Den Permanente and through their export department we began to sell to Nordiska Kompagniet in Stockholm and to Bonniers in New York. Many cardboard boxes were delivered to Vesterport in those years. When the firing was good, it was a great feeling to unload a kiln of that size and to see the piles of black plates everywhere. But the firings were tricky. The tenmoku glaze needs just the right thickness, temperature and atmosphere in the kiln. From New Zealand, Harry Davis visited us several times. He was impressed when he saw our rich bluish-black tenmoku, which of course was a great encouragement. His visits were always a good confidence booster. It has always been encouraging to have students in the workshop. We have had them both from Denmark and abroad. Lots of ceramic problems were solved at coffee times and lots of oval dishes were thrown. In 1972 the family went to Africa for a couple of years to work for Danida in Swaziland. We built kilns, taught, and tested lots of raw materials, enjoying the experience of being exposed to African nature, mentality and love of life. In the early 1980s we fired our first saltkiln, another new experience new materials, new colours. Later we worked on various commissions. One could say that the size of our domestic ceramics had just grown benches, columns, water-fountains tiles and flagstones. (this is a part of an article I wrote in our first catalogue in 1993). page 60 57

58 58

59 59

60 In 2003 we became members of The International Academi of Ceramics and have travelled with the Academi to Korea, The Baltics and China. In Jingdezhen in China we were lucky to attend the celebration of the 1000 years history of porcelain in Now in 2013 when I look back it has not been a boring life being a potter an everyday challenge to try new ideas, filling kilns, firing, trying to get a reasonable control of the ceramic process. We have a feeling of being privileged to still have the spirit to explore the boundless possibilities of clay. Thanks to the Fulby Pottery backing group coming from here and there and Sorø being an important encouragement in all these years. Hans Den gamle Skole i Fulby 60

61 CV 2013 Birgitte Börjeson Uddannet på Kunsthåndværkerskolen Arbejder hos Harry og May Davis, Crowan Pottery, Cornwall Hans Börjeson Uddannet på Slöjdforeningens Skola, Göteborg Arbejder hos Harry og May Davis, Crowan Pottery, Cornwall Starter værksted sammen i Fulby Gamle Skole I 1963 Arbejder med keramisk projekt i Swaziland for Danida Medlemmer af International Academy of Ceramic IAC 2003 Udstillinger Charlottenborg Den Permanente Helligåndshuset Kunstindustrimuseet Galleri Nørby Kunstmuseet Trapholt Nordenfjeldske Kunstindustrimuseet, Trondheim Galleri L., Hamburg Jahrhunderthalle, Frankfurt Galleri Hilde Holstein, Bremen Keramikmuseum Frechen, Tyskland Blås och Knåda, Stockholm Det Historiske Museum, Stockholm Röhska Museet, Göteborg Höganäs Museum Tegelen Pottenbakkermuseum, Holland Galleri Loes und Reinier, Holland Alpha House Galleri, England Hantwerkskammer, Koblenz Centre de la Ceramique la Borne, Frankrig Treigny Frankrig, Giroussens, Frankrig Keramikmuseum Westerwald, Tyskland Galleri Pagter, Kolding Udsmykninger Springvand, Brøndbyøster 7m høj søjle TV2, Vordingborg 8m høj søjle, Sæby Fiskeindustri Bænke Psykiatrihospitalet,Dianalund Pejlemærker Dronning Olgas vej, København 4 søjler Vordingborg Statsseminarium Vandkunst Ringparken, Slagelse Bænke og belægning Solgården, Ringsted Søjle og relief Bjernede Skole, Sorø Stifindersti Vejen Kunstmuseum Relief, belægning og farvesætning KARA kraftvarmeværk, Roskilde 6 søjler og farvesætning Dansk Blindesamfund, København 3 søjler Psykiatrien, Dianalund 6 søjler, Vlissingen, Holland 3 søjler Knud Lavard Center, Ringsted. Vandpost, Grundejernes Investeringsfond, København Repræsenteret på Keramisk Museum Bechynee, Tjekkiet Thiemanns Samlung, Hamburg Taipei Kunstmuseum, Taiwan Kunstindustrimuseet, København Nationalmuseet, Stockholm Kunstmuseet, Trapholt Keramikmuseum, Grimmerhus Craft Counsil, Kilkenny Irland Icheon World Ceramic Center, Korea International Ceramic Center, Xian Kina Keramikmuseum, Westerwald Demonstrationer og Workshops Thomastown, Ireland Bechynee, Tjekkiet Kalamata, Grækenland La Borne, Frankrig Universitetet i Preston, England Universiteter i Cape Town, Port Elizabeth og Pretoria, Syd Afrika Guldagergård, Skælskør University of Aberystwyth, ceramic department Legater og Priser Statens Kunstfond Nationalbankens Jubilæumsfond Dalhoff Larsens Fond Hæderslegat fra Ole Haslunds Kunstner fond Park 90 Malmö Pot D or Milsbeek, Holland 1. Pris Rahren, Belgien 2 Priser International World Ceramic Biennale, Korea 1. pris International Salt Glaze, Koblenz Litteratur Salt glaze Ceramic by Janet Mansfield Salt glaze Ceramic by Rosemary Cochrane Salt glazing by Phil Rogers Stoneware by Richard Dewar The Ceramic Surface by Matthias Ostermann Ceramic Narrative by Matthias Ostermann 61

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 Skulptur med sejl Saltglaseret stentøj 62 cm høj. Aage Birck Aage Birck har gennem mange år fundet og samlet på ting, der forekom ham interessante, enten på grund af formen, eller

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013 2u, SH og MW Studietur 2.u Dublin og Belfast Samfundsfag (SH) og engelsk (MW) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Torsdag den 14.3 Mødetidspunkt senest 12.10

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G

PRODUCT SHEET BASIC SIZES 150 G 250 G 900 G NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE 170 G NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE 170 G PRODUCT SHEET BASIC NO. 1 SWEET LIQUORICE NO. 2 SALTY LIQUORICE NO. 3 RED LIQUORICE NO. 4 HABANERO CHILI LIQUORICE NO. 5 SALTY CHILI CRANBERY LIQUORICE A CHOCOLATE COATED LIQUORICE B PASSION CHOC COATED

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 %

Statistik 38 kunne besvare dette evalueringsskema 22 har besvaret dette evalueringsskema 57.89 svarprocent: 22 / 38 % Page 1 of 7 Rolf Molich In English Hjælp Kursusbasen portalen.dtu.dk DTU DTV Log af (SSO) Personlig menu Forside Institut for Informatik og Matematisk Modellering Deltagerliste Meddelelser Kalender Konference

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Forelæsning CRADLE- TO- CRADLE

Forelæsning CRADLE- TO- CRADLE Forelæsning CRADLE- TO- CRADLE Ecological design Ringen slu2es Ecological design handler om at skabe løsninger på de problemer som den industrielle revolu=on har afstedkommet Eco- design handler om et

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning Marcus Henglein og Lise Grønvold HVEM ER VI? Marcus Henglein Student fra Niels Brock HHX (2011) BA Philosophy, Politics, and Economics 3. år på St. Edmund Hall

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere