fifty/ fifty/ fulby Hans og Birgitte Börjeson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fifty/ fifty/ fulby Hans og Birgitte Börjeson"

Transkript

1 fifty/ fifty/ fulby Hans og Birgitte Börjeson 1

2 2

3 En fortælling om os og vores keramiske værksted i Fulby gennem 50 år. 3

4 FULBY FEMTI i FULD FORM Det er ikke mange forundt samtidig at fejre 50-års guldbryllup og værkstedsfællesskab - og stadig være i fuldt firspring på vej mod nye keramiske udviklinger og oplevelser. For os mange, der dagligt anvender de fornemme brugsting fra Fulby, skabt af Birgitte og Hans Börjeson, er der god grund til at kippe med flaget i den anledning og håbe på mange flere gode år for Fulby. Gennem et halvt århundrede har Birgitte og Hans Börjeson formået at skabe sig et sted i verden, det smukke værkstedsmiljø i landsbyen Fulby ved Sorø, og at præge det med en vitalitet og keramisk kultur, der gør det til en oplevelse at besøge dem. Man fornemmer straks man kommer over dørtærsklen en soberhed og arbejdsomhed parret med munter livsappetit, kvaliteter, som gennemsyrer Fulbyproduktionen og dermed beriger omgivelserne, hvad enten det sker i stort format med udsmykninger eller i form af den daglige mælkekande. Men hvad er den røde tråd i det enestående makkerskab foruden det rent personlige? Noget bærende har sikkert været lysten til at komme rundt i verden, til at møde mennesker og skabe relationer. Denne åbenhed har givet sig udtryk i ægteparrets keramik, som føles almen, ukunstlet og selvfølgelig, fordi den netop har indoptaget spor fra andre kulturer, bla den afrikanske og fra verdenskeramikkens centre i Østen. Hertil kommer de mange forbindelser og venskaber med kolleger rundt om i Europa, hvor Fulby er rigt repræsenteret på vigtige messer og markeder. Fællesskabet begyndte i læreårene i England omkring 1960, hvor både Hans og Birgitte arbejdede på Crowan Pottery hos Harry og May Davis, hvortil de begge kom efter at have gennemført kunsthåndværkets grunduddannelser i henholdsvis Sverige og Danmark. Et gennemgående træk i Fulby samarbejdet og en forudsætning for virksomheden her har naturligvis været det keramiske fællesskab, som er udviklet gennem årene til en symbiose mellem de to keramikere i så høj grad, at de betegner sig med det fælles Fulby. I værkstedet er der arbejdet med både stentøj og porcelæn, med saltglasering, tenmoku- og celadonglasurer og sikkert meget andet. Man når ikke resultaterne fra Fulby uden mange timers og års forsøg og studier og på parrets mange rejser har der været rig mulighed for at se og suge til sig. Hans Börjeson har selv skrevet smukt om sin egen porcelæns historie, som begyndte på Victoria & Albert museet i London med beundringen af skåle fra Sungtidens Kina og inspirationen til indsamling af prøver fra stenbruddene i Cornwall, som blev anvendt i senere glasurforsøg. Sådan forestiller jeg mig, at tingene altid har hængt sammen i det frugtbare Fulby samarbejde. Saltglasering er et speciale for Fulby, de er mestrene, som har opnået det utrolige med en præcision og kontrol af en udefra set ustyrlig proces, hvor de målrettet arbejder med samspillet mellem farver, ornamentik og lerets strukturer. De skaber former: kanderne, som er et særligt kapitel, fade, skåle, søjler, gadeudstyr og -belægninger, alt perfekt til saltovnen. Vidunderlige store gulvkrukker med rørformede halse og netagtig ornamentik og de store skåle fra 1990erne dekoreret med satiriske og urovækkende sammenstød mellem dyr og fuglelignende mennesker. Det svimler for en, når man tænker på de tusindvis af objekter, der er udgået fra Fulby gennem femti år og som er spredt ud over vor verden. Hvis der er noget, man kan være sikker på, er det, at tingene har gjort fyldest. De er måske gået i stykker, keramik har den art, hvis man taber det, men de er ikke blevet frivilligt udskiftede. Det enestående ved Fulby keramik er, at det tåler øjets slitage (Sven Lundh, Källemo). Og det er for mig de smukkeste og mest værdiladede ord, som kan bruges i en karakteristik af det af mennesker skabte. Bodil Busk Laursen 4

5 FULBY FINE FORM AT FIFTY It isn t granted to many people to celebrate a Golden Wedding and 50 years of workshop partnership and still be in full gallop towards new ceramic challenges and experiences. For the many of us who every day use the fine utility objects from Fulby, created by Birgitte and Hans Börjeson, there is good reason to dip the flag in appreciation and hope for many good years to come for Fulby. Through half a century Birgitte and Hans Börjeson have been able to create a place in the world, the beautiful workshop environment in the village of Fulby near Sorø, and to imbue it with a vitality and a pottery culture that make it an experience to visit them. The moment you cross the threshold you feel it the dedication and industriousness coupled with a cheerful appetite for life that permeate Fulby s production and thus enrich the surroundings, whether in the large format with decorations or in the everyday milk jug. But what, besides the purely personal, is the binding element that bears up this unique partnership? One bearing principle has certainly been the desire to travel around the world, to meet people and forge relationships. This openness has come to expression in the couple s pottery, which has a feeling of the universal, the unaffected and inevitable, precisely because its has absorbed traces from other cultures, including Africa and the centres of world ceramics in the East. To these we can add the many connections and friendships with colleagues all over Europe, where Fulby is richly represented at important fairs and markets. The partnership began in the apprentice years in England around 1960, when Hans and Birgitte both worked at Crowan Pottery with Harry and May Davis, where they had both gone after completing basic training in the craft in Sweden and Denmark respectively. A recurring feature in the Fulby collaboration, and a precondition of its enterprise, has of course been the pottery collaboration that has developed over the years into a symbiosis between the two potters so much so that they name themselves with the common designation Fulby. In the workshop they have worked with both stoneware and porcelain, with salt-glazing, tenmoku and celadon glazes, and probably many other things. You get nothing from Fulby that isn t the result many hours and years of experimentation and study, and on their many travels the couple have had rich opportunities to see and absorb impressions. Hans Börjeson has himself written beautifully about the history of his own porcelain, which began at the Victoria & Albert Museum in London when he admired bowls from the China of the Sung period, and was inspired to gather specimens from the quarries in Cornwall that were used in later glazing experiments. That is how I imagine things have always come together in the fruitful Fulby collaboration. Salt glazing is a specialization for Fulby they are masters of the technique who have achieved the incredible with precision and control in a process that seems unmanageable to the outsider as they work determinedly with the interplay of colours, ornamentation and the structures of the clay. They create forms: the jugs, which are in a class by themselves; the dishes, bowls, columns, street furnishings and pavings, all perfectly suited for the salt kiln; wonderful large floor pots with tubular necks and net-like ornamentation; and the large bowls from the 1990s decorated with satirical, disconcerting clashes between animals and bird-like humans. The mind boggles when you think of the thousands of objects that have issued from Fulby for fifty years, and which have spread out over our world. If there s anything you can be certain of, it s that things have consummately made. They may break that is the nature of pottery if you drop it but they haven t been replaced voluntarily. The unique thing about Fulby pottery is that it tolerates the wear of the eye (Sven Lundh, Källemo). And for me these are the most beautiful and most value-laden words that can be used in a characterization of the creations of mankind. Bodil Busk Laursen 5

6 MIN KERAMISKE HISTORIE Jeg begyndte at arbejde med ler i 50 erne. Industrien blomstrede i Sverige og på kunsthåndværkerskolerne blev der lagt meget vægt på industriel formgivning. Dette stod for mig som noget diffust, koldt og kedeligt. Det vigtigste redskab på skolen var drejeskiven den udfordrede mig. Bevidstheden om hvor vanskelig den er at beherske, blev drivkræften fremad. Jeg følte mig tryg på skiven, industrien ville sikkert blomstre videre uden mig. Da jeg var færdig med skolen, rejste jeg til England for at finde et håndværksmiljø, som var et alternativ til det industrielle. Via Lucie Rie kom jeg til Harry og May Davis icornwall. På rejsen derover læste jeg Bernhard Leach s Towards a Standard, for at friske mit skoleengelsk op. Det var nye tanker, som fascinerede mig, og jeg følte jeg var på rette vej. Crowan Pottery var for mig det ideelle et sted hvor så mange håndværksmæssige, kunstneriske og menneskelige kvaliteter var samlede. Lyden af et kæmpe stort vandhjul, som drev hele værkstedet og synet og lugten af det hvidgule ballclay var en oplevelse i sig selv. Det var mit første møde med det højtbrændte stentøj og porcelæn. Cornwall og Devonshire i Sydvestengland er rigt på keramiske råmaterialer. Geologien blev en ny udfordring spændende at havne her midt blandt kaolin, ballclay og mineraler i deres urformer. Jeg erfarede langsomt at det først var nu, jeg faktisk begyndte min vej som keramiker forfra. Jeg var kommet på rette sted, Harry Davis var en mesterlig drejer, det var af ham, jeg skulle lære at beherske drejningens kunst. Geologien blev brugt intensivt Cornwall hviler på et konglomerat af forskellige granitter, (som jo danner grundlaget for glasurer) som var mere eller mindre lettilgængelige i et utal af gamle stenbrud. Jeg rejste en tur til Sverige for at bruge mine nye geologiske erfaringer. Jeg udforskede Småland for råmaterialer jernmalm, granit, kalksten og ler. Det hele fandtes det var bare at vælge. Jeg tog tilbage til Cornwall med en stor tung trækasse som rejsegods. At forklare tolderne på Paddington Station hvad de små sten, indpakkede i avispapir med etiketter med smålandske stednavne på, skulle bruges til, var umuligt. De opgav at fremskaffe en geigertæller, og 3 mand læssede kassen på toget og ønskede god rejse. På Crowan lavede jeg en lang række prøver. Vånga-granit med de røde feldspatkrystaller udviklede, med jernmalm fra Smålands Taberg og kalksten fra Ignaberga, en dyb blå-sort tenmoku. Uden jernmalmen, men kun med det naturlige jernindhold i granitten, dannedes en klargrøn celadon-glasur. Jeg havde en stærk følelse af at have noget meget værdifuldt i bagagen, da jeg efter 3 år forlod England. Davis meddelte en dag ved tea-time, til vores store overraskelse, at Crowan Pottery skulle pakkes sammen og flyttes til New Zealand. Birgitte, der havde arbejdet på Crowan i et par år, og jeg pakkede også sammen og drog til Danmark. Vi fandt den gamle skole i Fulby og startede vores værksted i En ny epoke nu begyndte vores egen keramiske karriere. Stedet havde vi, med masser af plads og så 2 glasurer. Den første sommer byggede vi vores 6m 3 store olieovn og gik i gang med at lave kapsler. Vores energi og tro var der ikke noget i vejen med. Vi drejede tallerkner, suppeskåle, fade, kopper, kander mm. som vi glaserede i den sorte tenmoku eller den grønne celadon. Det var svært at sælge, men i 1965 blev 6

7 60 erne 7 Vores stel med tenmokuglasur

8 vi medlemmer af Den Permanente og gennem deres eksportafdeling solgte vi, til både Nordiska Kompagniet i Stockholm og til Bonniers i New York. Der blev leveret mange papkasser ind til Vesterport i de år. Det var en fryd at tømme en så stor ovn, vel at mærke når brændingen var god (for en tenmoku kræver en helt præcis tykkelse, temperatur og atmosfære i ovnen) hele ovnrummet fyldt med meterhøje stabler af sorte tallerkner. Men det var rigtig hårdt arbejde. Davis besøgte os flere gange fra New Zealand. Han blev ret imponeret af vores mættede blå-sorte tenmoku, det hjalp. Hans besøg var hver gang en herlig opmuntring. Det var også opmuntrende at have unge elever på værkstedet. Vi har haft mange både danske og udenlandske. Der blev diskuteret mange keramiske problemer over formiddagskaffen, og der blev drejet mange postejforme. I 1972 rejste familien til Afrika og arbejdede et par år for Danida i Swaziland. Det var en spændende tid, vi byggede ovne, vi underviste og vi eksperimenterede med lokale råmaterialer. Det var en oplevelse vi sugede til os af den afrikanske natur, mentalitet og livsglæde. I begyndelsen af 1980 erne brændte vi vores første saltglasur en ny udfordring nye materialer, nye farver. Vi arbejdede blandt andet med at løse forskellige udsmykningsopgaver vores brugsting blev større. Det er bænke til boligområder, søjler som indgår i byggeri, som bærende elementer, håndvaske, fliser og brosten. (dette er et udsnit af en artikel jeg skrev til vores første katalog i 1993). I 2003 blev vi medlemmer af The International Academi of Ceramics og har siden rejst med Akademiet til Korea, Baltikum og Kina. I Jingdezhen i Kina var vi i 2004 så heldige at deltage i fejringen af porcelænets 1000-årige historie. Nu i 2013, når vi ser tilbage har det ikke været et kedeligt liv som keramiker det har været en daglig udfordring at afprøve nye ideer. Vi har en føling af at være privilegerede, vi har stadigvæk mod på at udforske lerets uendelige muligheder. Tak til vores værksteds backing group, som kommer fra nær og fjern og Sorø. Den har været nødvendig i alle disse år. Hans In english page 57 8

9 9

10 10

11 11

12 12 Vi underviser 2 år i Swaziland på et Danida-projekt

13 70 erne Landroveren fra 1948 Legekammerater 13 Vores bolig

14 The Great Enclosure, Zimbabwe Vi ses til venstre Rejsen hjem fra Swaziland langs Nigerfloden 14

15 Marked i Mali 15

16 16 Birgittes relief Apartheid

17 17 Projekt 75 6 unge keramikere udvikler nye ideer på Den kgl. Porcelænsfabrik

18 18 Hans drejer håndvask i porcelæn

19 19

20 80 erne Vi arbejder med porcelæn lige fra dukkehoveder, snapseglas til skål med burhøns 20

21 Vi begynder at arbejde med saltglasur. Form d. 25 cm og lystige koner 21

22 22

23 Kander og anti-kander og den første postejform 23

24 24 Skål d.55 cm

25 25

26 Springvand i Brøndby Lang bænk, nu i Frankfurt

27 27

28 28 Rejse til Japan. Soltørring af ler på øen Kiushu og morgenthe hos nabo

29 Rejse til Thailand. Traditionelle vandkrukker i byen Ratchaburi 29

30 30

31 31 Tænkeren h. 45 cm Frelseren h. 65 cm

32 90 erne Rejser til Syrien, Ægypten og Iran 32

33 33

34 Søjle i Sæby bygges op Demonstration i Port Elisabeth S.A. 34

35 Søjle bygges op i Slaglille-Bjernede skole 35

36 36 Udsmykning i Slaglille Bjernede skole

37 Søjler i Sæby og Vordingborg 8 m høje 37

38 38 Vandkunst i Slagelse, kaldet vulkanen

39 Form d. 35 cm 39

40 Sommer, vinter og julestue i Fulby

41 Krukke h. 60 cm. Nationalmuseet i Stockholm 41

42 00 erne Harry og May Davis på besøg, her sammen med vores datter Marie 1. pris, Salzbrand

43 43 Rejse til Kina med Det Internationale Keramiske Akademi, fejring af porcelænets 1000 årige historie i Jengdezhen

44 OM KERAMIKMARKEDER Vi starter vores værksted i Fulby i 1963 og var med til at åbne det første kunsthåndværker- marked på Frue Plads i 1983 efter model fra Oslo, som vi havde deltaget i i flere år. Nu lidt tilbage Efter at have solgt vores potter til Den Permanente og vores sorte tenmoku-tallerkener til DP exportafdeling i mange år og efter at have været med til at starte Butikken på Amager Torv og været med i Galleri Nørby konstaterer vi bare at det hele er lukket vi må finde på noget, for vi lukker jo ikke. Vi synes vi er heldige vi er keramikere. Der findes et stort antal keramikmarkeder i Europa. Vi har prøvet nogen af dem af, for at se hvor vi og vores potter passer ind. Vi har været i Gmunden i Østrig, i Diessen og Oldenburg i Tyskland, i Hatfield House, Rufford og Potfest i England, i Abbaye d`arthous, Bandol og St. Sulpice i Frankrig, og i Swalmen og Milsbeek i Holland. I Milsbeek har vi været med i 25 år. Og hvad er det så vi synes er så fint ved markeder, ok det er et knokkel job, sortere, pakke, køre, finde hotel eller camping, stille op osv.osv. Men det er blevet vores måde at holde ferie på og den er altid gratis. Man står der med sine bedste potter i sin bod, man snakker og forklarer og får kontakt med mange folk, man møder sine kolleger, ser hvad der rører sig rundt omkring, man udveksler tekniske erfaringer og man har det herligt sammen om aftenerne. Og man er spændt på salget, bliver der et større overskud kunne man jo se sig lidt om i Europa, når man nu er der nede. Markederne er også en mulighed for at møde samlere, gallerister, museumsfolk og måske blive inviteret til at udstille et eller andet sted, hvilket vi er blevet en stor separatudstilling i det keramiske center i Giroussens i Sydfrankrig og i Treigny og La Borne syd for Paris. Diskussion med kolleger og publikum har også ført til at vi har stået for adskillige workshops rundt omkring, det har været en fin udfordring. En større kommission fik vi på markedet i Holland, 6 store bærende søjler til et nybyggeri i Wlissingen Markedet i Paris er specielt og fantastisk, hvert år i juni opstilles ca. 100 gamle træboder, som i de 4 weekender bruges til antikviteter, poesi og litteratur og i sidste weekend til keramik før det hele pilles ned, så borgmesteren lige overfor igen kan se det store springvand og St. Sulpice katedralen. Mange markeder skal man inviteres til, andre markeder f.eks. Milsbeek i Holland, skal man indsende ansøgning og billedmateriale til, så udvalget bliver varieret og af god kvalitet. Markederne er for os, blevet en del af den livsform det er at være keramiker og hvornår går man i øvrigt på arbejde i 3 dage fra 11 til 21 i hjertet af Paris. 44

45 ABOUT POTTERY MARKETS We started up our workshop in Fulby in 1963 and helped to open the first market for applied art on Frue Plads in 1983 on the model of one in Oslo in which we had participated for several years. Going back a bit after selling our pots to Den Permanente and our black tenmoku plates to their export department for many years, and co-founding the shop on Amager Torv and being in Galleri Nørby, we noted that everything had closed down: we had to think of something, since we had no intention of closing down. We think we re fortunate to be potters. There are many pottery markets in Europe. We have tried some of them out, to see how we and our pots fit in. We ve been at Gmunden in Austria, at Diessen and Oldenburg in Germany, at Hatfield House, Rufford and Potfest in England, at Abbaye d Arthous, Bandol and St. Sulpice in France, and at Swalmen and Milsbeek in Holland. We have participated in Milsbeek for 25 years. sizeable profit you can look around a little on the Continent now that you re down there. The markets are also an opportunity to meet collectors, gallerists, museum people and perhaps be invited to exhibit somewhere, as we have been a big solo show in the ceramics centre at Giroussens in the south of France and in Treigny and La Borne south of Paris. Discussions with colleagues and the public have also led to our running workshops in various places, and this has been a fine challenge. We won a major commission at the market in Holland, six large bearing col-umns for a new building in Wlissingen. The market in Paris is special and fantastic; every year in June about a hundred old wooden booths are set up and for four weekends are used for activities, poetry and literature, then for pottery in the last weekend before it is all dismantled so that he mayor just across from there can see the big fountain and the So what is it we like so much about markets? Ok, it s hard work sorting, packing, driving, finding a hotel or camping, setting up etc., etc. But it has become our way of taking a holiday, and it s always free. You stand there with your best pots on your stall, you talk and explain and make contact with lots of people, you meet your colleagues, see what s happening round about, you exchange technical experiences and you have a marvellous time together in the evenings. And you re excited about sales if there s a Diskussion med kollegaen Richard Dewar St. Sulpice cathedral again. There are many markets that you have to be invited to; for other markets, for example Milsbeek in Holland, you have to send in an application and illustrative material, to ensure that the range on sale is varied and of high quality. For us the markets have become part of the lifestyle of being potters and when else are you able to work for three days from 11 a.m. to 9 p.m. in the heart of Paris? 45

46 46 Kvadratisk fad 50 x 50 cm og skål d. 60 cm begge special prize 2001 International competition Ichon world ceramic center Korea

47 47

48 48

49 Krukke h. 50 cm 49

50 50 Søjler fra Dianalund, Vlissingen Holland og Ringsted

51 51

52 I efteråret 2007 brændte vores værksted ned på grund af en defekt tørretumbler. Vi var i gang med en større separatudstilling un atelier un couple i Girossens i Frankrig og havde ikke lyst til at opgive den, så vi indrettede et intermistiskt lille værksted i vores hus. Vi købte ny drejeskive, ler, råmaterialer og værktøj og arbejdede videre på udstillingen mens dygtige håndværkere fik et nyt værksted op at stå i løbet af sommeren Det nye værksted er blevet rigtig godt, med masser af lys og varme. Sådan kan tingene pludseligt skifte. In the autumn of 2007 our workshop burned down because of a faulty tumble-drier. We were working on a major solo exhibition, un atelier un couple, in Giroussens in France and had no wish to give up on it, so we set up a small temporary workshop in our house. We bought a new wheel, clay, raw materials and tools and worked on with the exhibition while skilled craftsmen got a new workshop up and running in the course of the summer of The new workshop has turned out really well, with plenty of light and heat. Just shows how suddenly things can change. 52

53 Det nye værksted 53

54 54 Birgitte og kollegaen Richard Godfrey tager sig en snaps efter en lang markedsdag i Milsbeek

55 55

56 56 Krukke h. 40 cm

57 MY POTTERY STORY My work with clay began in Sweden in the 1950s when industry was prospering and at art schools much importance was given to industrial design. All this appeared to me uninspiring. The potter s wheel seemed a more important and challenging tool and, knowing the time and effort it would take to master. I wanted to learn the skill. I felt confident when throwing and was certain that the industry would continue to do fine without my contribution. From art school I went to England hoping to find a sympathetic craft environment that would prove an alternative to the industrial world. Via Lucie Rie I went to Harry and May Davis in Cornwall. To give my English a last minute brush-up I read Bernhard Leach s Towards a Standard whilst travelling to the west of England. Leach s ideas were new to me. I became fascinated by them and felt quite literally that I was moving in the right direction. Crowan Pottery turned out to be the right milieu so many skills in arts and crafts, not to mention the human aspects, all gathered in one place. The sound of a huge water wheel driving the whole workshop and the sight and smell of the yellow ballclay were experiences in themselves. It was my first meeting with high fired stoneware and porcelain. Cornwall and Devonshire in the south west are rich in ceramic raw materials, kaolin, ballclays and other minerals became a huge challenge. Gradually, I realised that it was then that I had actually started my career as a potter. In Sweden I took advantage of my newly-acquired geological experience. I searched Småland for raw materials iron ore, granite, limestone and clay. They were all there for me to pick and choose and I travelled back to Cornwall loaded with a box full of little stones, individually wrapped in old newspapers and carefully labelled with Swedish place-names. It was a paramount task to explain the intended use of the box to incredulous customs officers. Eventually they relented on their request for a Geiger counter instead they had three men load the box onto the train and ended up sending me off with good wishes. At Crowan I made many tests. Vånga-granite with its red feldspar crystals, combined with iron ore from Småland s Taberg and limestone from Ignaberga, resulted in a deep bluish-black tenmoku. Without the iron ore, but only due to the natural contents of iron in the granite, produced a green celadon. After three years I had a feeling of taking something very precious with me when I left England. Together with Birgitte, who had been working at Crowan for the past 2 year, we went to Denmark, Birgitte s homeland. We found the old school in Fulby and opened our workshop in This was the beginning of a new era and of our independent careers. We had got the right place with plenty of space and also the two glazes. During the first summer we built our first oil-fired kiln six cubic meters and made saggers. Busy and confident we threw plates, soup bowls, dishes, cups and jars, which we glazed in black tenmoku or green celadon. It was difficult to sell but in 1965 we became members of Den Permanente and through their export department we began to sell to Nordiska Kompagniet in Stockholm and to Bonniers in New York. Many cardboard boxes were delivered to Vesterport in those years. When the firing was good, it was a great feeling to unload a kiln of that size and to see the piles of black plates everywhere. But the firings were tricky. The tenmoku glaze needs just the right thickness, temperature and atmosphere in the kiln. From New Zealand, Harry Davis visited us several times. He was impressed when he saw our rich bluish-black tenmoku, which of course was a great encouragement. His visits were always a good confidence booster. It has always been encouraging to have students in the workshop. We have had them both from Denmark and abroad. Lots of ceramic problems were solved at coffee times and lots of oval dishes were thrown. In 1972 the family went to Africa for a couple of years to work for Danida in Swaziland. We built kilns, taught, and tested lots of raw materials, enjoying the experience of being exposed to African nature, mentality and love of life. In the early 1980s we fired our first saltkiln, another new experience new materials, new colours. Later we worked on various commissions. One could say that the size of our domestic ceramics had just grown benches, columns, water-fountains tiles and flagstones. (this is a part of an article I wrote in our first catalogue in 1993). page 60 57

58 58

59 59

60 In 2003 we became members of The International Academi of Ceramics and have travelled with the Academi to Korea, The Baltics and China. In Jingdezhen in China we were lucky to attend the celebration of the 1000 years history of porcelain in Now in 2013 when I look back it has not been a boring life being a potter an everyday challenge to try new ideas, filling kilns, firing, trying to get a reasonable control of the ceramic process. We have a feeling of being privileged to still have the spirit to explore the boundless possibilities of clay. Thanks to the Fulby Pottery backing group coming from here and there and Sorø being an important encouragement in all these years. Hans Den gamle Skole i Fulby 60

61 CV 2013 Birgitte Börjeson Uddannet på Kunsthåndværkerskolen Arbejder hos Harry og May Davis, Crowan Pottery, Cornwall Hans Börjeson Uddannet på Slöjdforeningens Skola, Göteborg Arbejder hos Harry og May Davis, Crowan Pottery, Cornwall Starter værksted sammen i Fulby Gamle Skole I 1963 Arbejder med keramisk projekt i Swaziland for Danida Medlemmer af International Academy of Ceramic IAC 2003 Udstillinger Charlottenborg Den Permanente Helligåndshuset Kunstindustrimuseet Galleri Nørby Kunstmuseet Trapholt Nordenfjeldske Kunstindustrimuseet, Trondheim Galleri L., Hamburg Jahrhunderthalle, Frankfurt Galleri Hilde Holstein, Bremen Keramikmuseum Frechen, Tyskland Blås och Knåda, Stockholm Det Historiske Museum, Stockholm Röhska Museet, Göteborg Höganäs Museum Tegelen Pottenbakkermuseum, Holland Galleri Loes und Reinier, Holland Alpha House Galleri, England Hantwerkskammer, Koblenz Centre de la Ceramique la Borne, Frankrig Treigny Frankrig, Giroussens, Frankrig Keramikmuseum Westerwald, Tyskland Galleri Pagter, Kolding Udsmykninger Springvand, Brøndbyøster 7m høj søjle TV2, Vordingborg 8m høj søjle, Sæby Fiskeindustri Bænke Psykiatrihospitalet,Dianalund Pejlemærker Dronning Olgas vej, København 4 søjler Vordingborg Statsseminarium Vandkunst Ringparken, Slagelse Bænke og belægning Solgården, Ringsted Søjle og relief Bjernede Skole, Sorø Stifindersti Vejen Kunstmuseum Relief, belægning og farvesætning KARA kraftvarmeværk, Roskilde 6 søjler og farvesætning Dansk Blindesamfund, København 3 søjler Psykiatrien, Dianalund 6 søjler, Vlissingen, Holland 3 søjler Knud Lavard Center, Ringsted. Vandpost, Grundejernes Investeringsfond, København Repræsenteret på Keramisk Museum Bechynee, Tjekkiet Thiemanns Samlung, Hamburg Taipei Kunstmuseum, Taiwan Kunstindustrimuseet, København Nationalmuseet, Stockholm Kunstmuseet, Trapholt Keramikmuseum, Grimmerhus Craft Counsil, Kilkenny Irland Icheon World Ceramic Center, Korea International Ceramic Center, Xian Kina Keramikmuseum, Westerwald Demonstrationer og Workshops Thomastown, Ireland Bechynee, Tjekkiet Kalamata, Grækenland La Borne, Frankrig Universitetet i Preston, England Universiteter i Cape Town, Port Elizabeth og Pretoria, Syd Afrika Guldagergård, Skælskør University of Aberystwyth, ceramic department Legater og Priser Statens Kunstfond Nationalbankens Jubilæumsfond Dalhoff Larsens Fond Hæderslegat fra Ole Haslunds Kunstner fond Park 90 Malmö Pot D or Milsbeek, Holland 1. Pris Rahren, Belgien 2 Priser International World Ceramic Biennale, Korea 1. pris International Salt Glaze, Koblenz Litteratur Salt glaze Ceramic by Janet Mansfield Salt glaze Ceramic by Rosemary Cochrane Salt glazing by Phil Rogers Stoneware by Richard Dewar The Ceramic Surface by Matthias Ostermann Ceramic Narrative by Matthias Ostermann 61

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 KLASSIK MODERNE MØBELKUNST kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 VELKOMMEN TIL KLASSIK MODERNE MØBELKUNST WELCOME TO KLASSIK MODERNE MØBELKUNST Èn af de ting, som jeg finder mest spændende ved

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw

150 ÅR YEARS. Jesper Böttzauw 150 ÅR YEARS Jesper Böttzauw DAMAS 150 år Firmaportrætbog af Jesper Böttzauw Først udgivet i 2013 Forside: DAMAS Trykt i Danmark ISBN 000-000-000 Copyright DAMAS Der tages forbehold for faktuelle oplysninger,

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012 News from the DLN The first part is only in Danish. It is reflecting the invitation to the AGM 2012. Årets generalforsamling i DLN bliver afholdt lørdag den 24. marts 2012 i U-huset, Klosterport 4 A, 3.

Læs mere

Begivenheder i onecollection. Events in onecollection. What is onecollection? Hvad er onecollection?

Begivenheder i onecollection. Events in onecollection. What is onecollection? Hvad er onecollection? Begivenheder i onecollection Events in onecollection Neocon in Chicago, June Brayton and Steelcase displayed the Finn Juhl furniture beautifully. Bernhardt showed the Bessi chair and ICF showed the mobile

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

Kerteminde 2012. 30. June - 8. July. www.art-festival.dk

Kerteminde 2012. 30. June - 8. July. www.art-festival.dk Kerteminde 2012 30. June - 8. July www.art-festival.dk 1 Kerteminde Kommune Peter Juel Transport Nordjysk Lift Nobody Teltudlejling Niels Jantzen Farver Restaurant Firenze Ib Andresen Industri Persolit

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

POLIT EN #4 - december 2002

POLIT EN #4 - december 2002 POLIT EN #4 - december 2002 Indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen forbeholder

Læs mere

Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100. English version Byron Erickson. PIB Copenhagen A/S

Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100. English version Byron Erickson. PIB Copenhagen A/S Per Sanderhage PIB COPENHAGEN 100 English version Byron Erickson PIB Copenhagen A/S Under udarbejdelsen af denne bog har mange bidraget med oplysninger om firmaets historie og forholdene omkring det. Jeg

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling.

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling. Vråshington Post 12. december 2014 Another kind of traveling Homoseksualitet Is it worth fighting for a man Fra succes til at være ingenting Living the music dream 10 fede opskrifter Gadekunst i Vrå færdselsulykke,

Læs mere

FEMALE FORCES. of architecture. Kvindernes 100-års-jubilæum på Kunstakademiets Arkitektskole, København

FEMALE FORCES. of architecture. Kvindernes 100-års-jubilæum på Kunstakademiets Arkitektskole, København FEMALE FORCES of architecture Kvindernes 100-års-jubilæum på Kunstakademiets Arkitektskole, København Women s centennial anniversary at the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne

The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne Hvad optager unge kunstnere og akademiets undervisere? Hvilke idéer og materialer indgår i deres arbejde? Mød dem, der tager Afgang fra Kunstakademiets Billedkunstskoler og få indsigt i de studerendes

Læs mere

NO. 3 PORTRÆTTER, INTERVIEWS, REPORTAGER, BEKENDELSER / PROFILES, INTERVIEWS, FEATURES, REVELATIONS BORNHOLM THE RADIO-STAR FROM PEDERSKER

NO. 3 PORTRÆTTER, INTERVIEWS, REPORTAGER, BEKENDELSER / PROFILES, INTERVIEWS, FEATURES, REVELATIONS BORNHOLM THE RADIO-STAR FROM PEDERSKER GRATIS / FREE NO. 3 PORTRÆTTER, INTERVIEWS, REPORTAGER, BEKENDELSER / PROFILES, INTERVIEWS, FEATURES, REVELATIONS BORNHOLM grækeren THE RADIO-STAR FROM PEDERSKER 1 magasinet bornholm THE SWAN WILL SAIL

Læs mere

people human resource / den menneskelige ressource

people human resource / den menneskelige ressource vinter / winter 2010 #05 karriere #05 karriere people human resource / den menneskelige ressource contemporary art & social life... 02 Leder/ Editorial 04 Isabelle Graw: Har du hørt? Så du at? Overvejelser

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

Klaus Eusebius Jakobsen rektor MEN FØRST NÆRMER JULEN OG JULEFREDEN SIG, SÅ MED DISSE ORD VIL JEG GERNE ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.

Klaus Eusebius Jakobsen rektor MEN FØRST NÆRMER JULEN OG JULEFREDEN SIG, SÅ MED DISSE ORD VIL JEG GERNE ØNSKE ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. H e r l u f s h o l m S k o l e d e c e m b e r 2 0 1 2 Leder Med de tre nye undervisningslokaler til Fysikum, der er ved at blive bygget og som står færdige til indvielse her i foråret kommer Herlufsholm

Læs mere