Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer"

Transkript

1 Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Kundeproduktmanual Reservedel _02 Danish - Udgivet 12/11 Finishing Customer Support Center på (800) Dette dokument kan ændres uden varsel. Se for at få den seneste udgave. NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

2 Kontakt os Nordson Corporation svarer gerne på anmodninger om oplysninger, bemærkninger og forespørgsler om Nordsons produkter. De finder generelle oplysninger om Nordson på følgende internetadresse: Bemærk Dette er en publikation fra Nordson Corporation, som er beskyttet af copyright. Original copyrightdato Ingen del af dette dokument må fotokopieres, gengives eller oversættes til et andet sprog uden skriftlig forhåndstilladelse fra Nordson Corporation. Oplysningerne i denne publikation kan ændres uden varsel. Varemærker Encore, Nordson og Nordsons logo er Nordson Corporations registrerede varemærker. Betasolv er Oakite Corporation, Inc.'s registrerede varemærke.

3 Introduction O 1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_O 0211

4 O 2 Introduction Outside Europe / Hors d'europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l'un de bureaux ci dessous. Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA Japan North America Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_O Nordson Corporation All rights reserved

5 Indholdsfortegnelse I Indholdsfortegnelse Sikkerhed Indledning Kvalificeret personale Påtænkt brug Bestemmelser og godkendelser Personlig sikkerhed Brandsikkerhed Jordforbindelse Forholdsregler i tilfælde af defekt Bortskaffelse Beskrivelse Introduktion Komponenter til transportabelt system Komponenter til system til skinnemontering Komponenter til system til vægmontering Tekniske data Transportabelt system med vibrationskasseføder Transportabelt system med 25 kg fødebeholder Mærker på udstyret Certificeringsmærker for pulversprøjtepistol Certificeringsmærke for styreenhed

6 II Indholdsfortegnelse Systemopsætning Skinnemontering af styreenhed Vægmontering af styreenhed Systemtilslutninger Systemdiagram Tilslutninger til styreenheden Opsætning af et system med vibrationskasseføder Opsætning af fødebeholder og systemer til væg- eller skinnemontering Installation af tilpasningssæt eller kobling - Systemer til væg- og skinnemontering Installation af kobling Montering af tilpasningsdel Sprøjtepistoltilslutninger Pistolkabel Luftslanger og pulverslange Bundtning af slanger og kabler Systemlufttilslutninger Luftforsyning til systemet Transportable systemer Systemer til væg- og skinnemontering Elektriske tilslutninger til systemet Strømforsyning Systemjordforbindelse Konfiguration af styreenheden Opstartssekvens Indlæsning af konfigurationsfunktion Funktionsindstillinger Indstillinger for vibrationskasseføder Kontinuerlig drift Forsinkelse for motor slukket Afslutning af konfigurationsfunktionen

7 Indholdsfortegnelse III Betjening Den Europæiske Union, ATEX, særlige betingelser for sikker anvendelse Styreenhedsinterface Energibesparende tilstand Display og LED Elektrostatiske indstillinger Select Charge-funktion Elektrostatisk standardfunktion Klassisk elektrostatisk funktion Classic Standard-funktion (STD) Klassisk AFC funktion Indstilling af pulvermængden Indstillinger i Smart Flow funktion Indstillinger i Classic Flow funktion Betjening af sprøjtepistolen Elektrodeluftrensning Daglig betjening Opstart Rensning Installation af pulverkasse Betjening af vibrationskasseføderen Udskiftning af fladsprøjtedyser Udskiftning af koniske dyser og deflektorer Installation af det valgfrie mønsterregulatorsæt Nedlukning Vedligeholdelse Anbefalet rengøringsprocedure for dele, der kommer i kontakt med pulveret Vedligeholdelse Fejlfinding Styreenhedsfejl Oversigt over generel fejlfinding Modstandstest af strømforsyningen til sprøjtepistolen Test af elektrodeenhedens modstand Test af pistolkablets kontinuitet Reparation Reparation af sprøjtepistol Udskiftning af strømforsyning og pulverpassage Adskillelse af pistolen Udskiftning af strømforsyning Udskiftning af pulverpassage Installation af pulverpassage Samling af pistolen Udskiftning af kabel Afmontering af kabel Montering af kabel Udskiftning af triggerkontakt Afmontering af kontakten Installation af kontakt Reparation af styreenheden Komponenter til bagpanelet Udskiftning af vibrationsmotor

8 IV Indholdsfortegnelse Reservedele Introduktion Systemreservedelsnumre Reservedele til sprøjtepistoler Valgfrit tilbehør til sprøjtepistoler Diverse valgfrit tilbehør til sprøjtepistoler Fladsprøjtedyser Konisk dyse og deflektorer Korsskårne dyser Mønsterregulatorsæt Reservedele til styreenhed Frontpanel og indvendig kabinetjordforbindelse Reservedelsliste for frontpanel og indvendig kabinetjordforbindelse Dele til bagpanelet Reservedelsliste for dele til bagpanelet Dele til manifold Systemkomponenter og reservedele Pulverslange og luftslanger Valgfrit tilbehør til systemer Wiring Diagram

9 Sikkerhed 1 1 Afsnit 1 Sikkerhed Indledning Læs og følg sikkerhedsanvisningerne. Udførelses og udstyrsspecifikke advarsler, forsigtighedsregler og anvisninger er, hvis det er hensigtsmæssigt, medtaget i manualerne til udstyret. Sørg for, at al dokumentation til udstyret, herunder denne manual, er tilgængelig for personer, der betjener eller efterser udstyret. Kvalificeret personale Ejerne af udstyret er ansvarlige for at sikre, at Nordson udstyr installeres, betjenes og efterses af kvalificeret personale. Kvalificeret personale er ansatte eller leverandører, der er uddannet til sikkert at kunne udføre de pålagte opgaver. De er bekendt med alle relevante sikkerhedsregler og bestemmelser og har den rette fysik til at udføre disse opgaver. Påtænkt brug Hvis Nordson udstyr anvendes på andre måder end angivet i den manual, der følger med udstyret, kan det medføre personskade eller materiel skade. Eksempler på ikke påtænkt brug af udstyret kan være: at bruge uforenelige materialer at foretage uautoriserede ændringer at fjerne eller ikke bruge beskyttelsesskærme eller blokeringsmekanismer at anvende uforenelige eller defekte dele at anvende ikke godkendt hjælpeudstyr at anvende udstyret ud over den nominelle ydelse 2001 Nordson Corporation S1DA-03-[SF-Powder]-6

10 1 2 Sikkerhed Bestemmelser og godkendelser Personlig sikkerhed Brandsikkerhed Sørg for, at alt udstyr er normeret og godkendt til de omgivelser, hvor det skal anvendes. Enhver godkendelse af Nordson udstyr er ugyldig, hvis installations, betjenings og eftersynsanvisningerne ikke overholdes. Alle trin i forbindelse med installationen af udstyret skal være i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. For at undgå skader skal disse anvisninger følges. Betjen eller efterse ikke udstyret, medmindre De har de rette kvalifikationer. Betjen ikke udstyret, medmindre sikkerhedsforanstaltninger, døre eller låg er intakte, og de automatiske blokeringsmekanismer virker korrekt. Lad være med ikke at bruge eller afmontere sikkerhedsanordninger. Hold Dem på afstand af bevægeligt udstyr. Før bevægelige dele reguleres eller efterses, skal De slukke for strømmen og vente, indtil udstyret standser helt. Spær for strømmen og sørg for at sikre udstyret for at forhindre uventet bevægelse. Udlign (luk luft ud) det hydrauliske og pneumatiske tryk, før systemer eller komponenter under tryk justeres eller efterses. Afbryd, spær og afmærk kontakter, før elektrisk udstyr efterses. Læs sikkerhedsdatabladene for alle anvendte materialer. Følg leverandørens anvisninger om sikker håndtering og anvendelse af materialerne og brug de anbefalede anordninger til personlig beskyttelse. For at undgå skader skal De være opmærksom på mindre iøjnefaldende farer på arbejdsstedet, som ofte ikke helt kan undgås, såsom varme overflader, skarpe kanter, strømførende elektriske kredsløb og bevægelige dele, som af praktiske grunde ikke kan lukkes inde eller på anden måde sikres. Følg disse anvisninger for at undgå brand eller eksplosion. Der må ikke ryges, svejses, slibes eller anvendes åben ild på steder, hvor der anvendes eller opbevares brandfarlige materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation for at undgå farlige koncentrationer af flygtige partikler eller dampe. Se lokale bestemmelser eller sikkerhedsdatabladet for materialet for at få vejledning. Afbryd ikke strømførende elektriske kredsløb, mens der arbejdes med brandfarlige stoffer. Luk først for strømmen på en afbryder for at undgå gnistdannelse. S1DA-03-[SF-Powder] Nordson Corporation

11 Sikkerhed 1 3 Find ud ad, hvor nødafbrydere, afspærringsventiler og brandslukkere er placeret. Hvis der opstår brand i en sprøjtekabine, slukkes omgående for sprøjtesystemet og sugeblæserne. Udstyret rengøres, vedligeholdes og testes i henhold til anvisningerne i betjeningsmanualen. Anvend kun reservedele, som er beregnet til at blive anvendt sammen med originaludstyr. Kontakt Deres Nordson repræsentant vedrørende oplysninger og råd om reservedele. Jordforbindelse ADVARSEL: Det er farligt at betjene defekt elektrostatisk udstyr, og det kan medføre dødbringende elektrisk stød, brand eller eksplosion. Lad kontrol af modstand indgå i det regelmæssige vedligeholdelsesprogram. Hvis De får selv et let elektrisk stød eller bemærker statisk gnistdannelse, slukkes straks for alt elektrisk eller elektrostatisk udstyr. Start ikke udstyret igen, før problemet er blevet påvist og løst. Alt arbejde, der udføres inde i sprøjtekabinen eller inden for 1 m fra kabineåbningerne, skal udføres i henhold til reglerne for klasse 2, afdeling 1 eller 2 vedrørende farlig placering og skal være i overensstemmelse med NFPA 33, NFPA 70 (artikel 500, 502 og 516 i NEC) og NFPA 77, seneste udgave. Alle strømførende genstande i sprøjteområderne skal være forbundet med jorden med en modstand på højst 1 megohm målt med et apparat, der påfører det kredsløb, der skal vurderes, mindst 500 volt. Udstyr, som skal jordforbindes, omfatter bl.a. gulvet i sprøjteområdet, operatørplatforme, tanke, fotocelleholdere og udblæsningsdyser. Personer, der arbejder i sprøjteområdet, skal være forbundet med jorden. Der kan ske antændelse i forbindelse med en opladet menneskekrop. Personer, som står på en malet overflade, f.eks. en opratørplatform, eller som er iført ikke ledende fodtøj, vil ikke være jordforbundne. Personalet skal være iført sko med ledende såler eller anvende en jordforbindelsesrem for at være forbundet med jorden, når de arbejder med eller i nærheden af elektrostatisk udstyr. Operatørerne skal have permanent hud til håndtag kontakt, d.v.s. konstant røre ved pistolens håndtag med hånden, for at undgå at få elektrisk stød, når de betjener manuelle, elektrostatiske sprøjtepistoler. Hvis det er nødvendigt at have handsker på, skæres håndfladen eller fingrene væk, eller operatøren kan være iført elektrisk ledende handsker eller en jordforbindelsesrem, der er forbundet til pistolgrebet, eller en anden form for jordforbindelse. Sluk for den elektrostatiske strømforsyning og forbind pistolelektroderne med jorden, før der foretages justeringer, eller sprøjtepistolerne rengøres. Tilslut alt afbrudt udstyr, jordledningskabler og ledninger, efter der er foretaget eftersyn på udstyret Nordson Corporation S1DA-03-[SF-Powder]-6

12 1 4 Sikkerhed Forholdsregler i tilfælde af defekt Hvis et anlæg eller dele af et anlæg ikke fungerer rigtigt, sluk straks for anlægget og tag følgende forholdsregler: Afbryd og spær for den elektriske strøm til anlægget. Luk de pneumatiske afspærringsventiler og udlign trykket. Find grunden til defekten og ret den, før anlægget startes igen. Bortskaffelse Sørg for bortskaffelse af udstyr og materialer, der har været anvendt til betjening og eftersyn, i henhold til lokale bestemmelser. S1DA-03-[SF-Powder] Nordson Corporation

13 Beskrivelse 2 1 Afsnit 2 Beskrivelse Introduktion Se figur 2 1. Denne manual dækker alle versioner af det manuelle Encore sprøjtemalingssystem med lav temperatur (LT): Transportabelt system med vibrationskasseføder Transportabelt system med fødebeholder System til skinnemontering System til vægmontering Transportabelt system med fødebeholder Transportabelt system med vibrationskasseføder Figur 2 1 Manuelle Encore sprøjtemalingssystemer med lav temperatur

14 2 2 Beskrivelse Komponenter til transportabelt system De transportable systemer omfatter: En manuel Encore LT styreenhed En manuel Encore LT sprøjtepistol En Encore generation II pulverfødepumpe Et Encore pumpeopsamlingsrør En af følgende komponenter afhængig af systemversionen: Et vibrationsbord og en motor - fluidiserer en kasse med 12 eller 25 kg pulver En 25 kg rund Encore fødebeholder - fluidiserer pulver med trykluft med lavt tryk 11 mm pulverslange, luftslange, spiralvikling, velcroremme Komponenterne er monteret på en solid tohjulet vogn. Komponenter til system til skinnemontering Systemer til skinnemontering omfatter: En manuel Encore LT styreenhed En manuel Encore LT sprøjtepistol En Encore generation II pulverfødepumpe Et pumpetilpasningssæt og en kobling til brug på HR/NHR-fødebeholdere Et beslagsæt til skinnemontering Et jordforbindelsessæt 11 mm pulverslange, luftslange, spiralvikling, velcroremme Et luftfiltersæt BEMÆRK: Pulverforsyningen kan også komme fra en Encore inlinepumpe, som er monteret på et fødecenter. Komponenter til system til vægmontering Systemer til vægmontering omfatter: En manuel Encore LT styreenhed En manuel Encore LT sprøjtepistol En Encore generation II pulverfødepumpe Et pumpetilpasningssæt og en kobling til brug på HR/NHR-fødebeholdere Et beslagsæt til vægmontering Et jordforbindelsessæt 11 mm pulverslange, luftslange, spiralvikling, velcroremme Et luftfiltersæt

15 Beskrivelse 2 3 BEMÆRK: Pulverforsyningen kan også komme fra en Encore inlinepumpe, som er monteret på et fødecenter. Tekniske data Model Indgangseffekt Udgangseffekt ENCORE Applikator +/- 19 V vekselstrøm, 1 A 100 KV, 100 µa ENCORE Styreenhed V vekselstrøm, 50/60 Hz Ikke relevant Vibrationsmotor 50 Hz 230 V vekselstrøm, +/- 10 % Ikke relevant Vibrationsmotor 60 Hz 115 V vekselstrøm, +/- 10 % Ikke relevant Indgangsluft: 4,0-7,6 bar ( psi), <5µ partikler, dugpunkt <10 C (50F) Maks. fugtighedsgrad: 95 % ikke kondenserende Omgivende temperaturområde: +15 til +40 C (59-104F) Klassificering af farlig placering for applikatoren: Zone 21 (EU) eller klasse II, afdeling 1, gruppe F og G Klassificering af farlig placering for styreenheden: Zone 22 (EU) eller klasse II, afdeling 2, gruppe F og G Støvbeskyttelse: IP6X Vibrationsbordets kapacitet: 25 kg (50 lb) pulverkasse Transportabelt system med vibrationskasseføder Højde: 995 mm (35,2 tommer) Længde: 820 mm (32,25 tommer) Hjulfundament: 598,5 mm (23,5 tommer) Vægt: 46,7 kg (103 lbs) Transportabelt system med 25 kg fødebeholder Højde: 995 mm (35,2 tommer) Længde: 812 mm (32 tommer) Hjulfundament: 598,5 mm (23,5 tommer) Vægt: 50,4 kg (111 lbs)

16 2 4 Beskrivelse Mærker på udstyret Certificeringsmærker for pulversprøjtepistol Certificeringsmærke for styreenhed ENCORE LT EN FM11ATEX0057X (2) 3 D Ex tc IIIC T60 C Dc T A= +15 to +40 C NORDSON CORP. AMHERST, OH, USA Vn= Vac n=50-60hz Pn=100VA OUTPUT: V(peak)= 19V Io(peak)= 1.0A WARNING - POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD, SEE INSTRUCTION MANUAL.

17 Systemopsætning 3 1 Skinnemontering af styreenhed Afsnit 3 Systemopsætning Se figur 3 1. Systemer til skinnemontering leveres med et beslagsæt, et delbakkesæt og et strømskinne-jordforbindelsessæt. 1. Monter styreenhedsbeslaget (1) på styreenhedens bund med fire M5 x 12 sorte fladhovedskruer (2) og en nr. 10 konkav låseskive (9). 2. Monter styreenhedsbeslaget (1) på skinnebeslaget (5) med to M8 splitlåseskiver (7) og to M8 x 70 sekskanttopskruer (8). 3. Skru de to M8 kontramøtrikker (4) på de to M8 x 40 skruer (3), og skru derefter de to skruer ind i hullerne i skinnebeslaget Figur 3 1 Installation af skinnemonteringssæt og delbakke 1. Styreenhedsbeslag 5. Skinnebeslag 2. M5 x 12 skruer 6. Skinne 3. M8 x 40 skruer 7. M8 låseskiver 4. M8 kontramøtrikker 8. M8 x 70 skruer 9. Nr. 10 konkav låseskive 10. Delbakke

18 3 2 Systemopsætning Skinnemontering af styreenhed (forts.) Vægmontering af styreenhed 4. Monter skinnebeslaget over rækværket til operatørplatformen (6), tilspænd skruerne (3) imod skinnen, og tilspænd derefter kontramøtrikkerne (4) op imod skinnebeslaget for at forhindre skruerne i at løsne sig. 5. Monter delbakken (10) i de to forreste huller øverst på styreenheden ved hjælp af to af M5 skruerne (2) i toppen af styreenheden og en nr. 10 konkav låseskive (9), som er inkluderet i sættet. 6. Brug strømskinne-jordforbindelsessættet til at tilslutte styreenhedens jordforbindelsesstolpe til kabinens gulv som beskrevet i vejledningen til jordforbindelsessættet. Se figur3 2. Systemer til vægmontering leveres med et beslagsæt, som omfatter vægmonteringsbeslaget og de nødvendige fastgørelsesanordninger til at fastgøre styreenheden til beslaget. Med beslaget kan styreenheden monteres vinkelret på væggen eller i en vinkel, 30 grader ad gangen. 1. Monter beslaget på væggen med fastgørelsesanordninger på 3/8 tommer (ikke inkluderet). 2. Monter styreenheden på beslaget med de medfølgende skruer og spændeskiver, også den enkelte konkave spændeskive. Spændeskiven tilvejebringer en jordforbindelse mellem styreenheden og beslaget. 3. Brug strømskinne-jordforbindelsessættet til at tilslutte styreenhedens jordforbindelsesstolpe til kabinens gulv som beskrevet i vejledningen til jordforbindelsessættet. Konkav spændeskive Figur 3 2 Montering af vægmonteringsbeslag

19 Systemopsætning 3 3 Systemtilslutninger Systemdiagram ADVARSEL: Dette diagram viser ikke alle jordforbindelser til systemet. Alt ledende udstyr i sprøjteområdet skal være tilsluttet en ægte jordforbindelse. BEMÆRK: Det indgangsluftfilter, der vises i dette diagram, er monteret bag frontpanelet på vogne til transportable systemer. Filteret og monteringsbeslaget til systemer til skinne- eller vægmontering leveres i et sæt til montering på kundens fabrik. Tastatur Sprøjtepistol Encore LT styreenhed Filter 24 V JÆVNSTRØM Magnetvent. & regulator ledningsføring Hovedprintkort Luftrenseluft Renseluft Forstøvningsluft Mængderelateret luft Fluidiseringsluft 6 mm blå Pistolkabel 4 mm klar 6 mm sort 8 mm blå 8 mm sort Pulverslange Pumpe 10 mm Manifold 6 mm blå* 6 mm sort Ledende* Opsamlingsrør 10 mm Indgangsluft Strøm Forsyning 6 mm blå** Fødebeholder** Relækort VBF stærkstrømskabel* Vekselstrømskabel Linjefilter Pulverkasse* Vogn eller kabine Jordforbindelse Vibrationsmotor* * System med vibrationskasseføder ** System med fødebeholder Figur 3 3 Blokdiagram til manuelt Encore LT pulversystem

20 3 4 Systemopsætning Tilslutninger til styreenheden På styreenhedens bagpanel er der tilslutninger til strøm, jordforbindelse, vibrationsmotor, pistol, pumpe og fluidiseringsluft JORD (GRØN/GUL) L2 (BLÅ) L1 (BRUN) Figur 3 4 Tilslutninger til Encore LT pistolstyreenhed 1. Elektrostatisk jordforbindelse (til vogn eller kabine) 2. Stærkstrømskabel til vibrationsmotor 3. Stærkstrømskabel (15 fod) 4. Forstøvningsluft (blå, 8 mm, pumpe) 5. Luftforsyning (blå, 10 mm) 6. Mængderelateret luft (sort, 8 mm, pumpe) 7. Pistolkabel 8. Renseluft (sort, 6 mm, pistol) 9. Fluidiseringsluft (blå, 6 mm) 10. Nåleventil til fluidiseringsluft 11. Elektrode-luftrensning (klar, 4 mm, pistol)

21 Systemopsætning 3 5 Opsætning af et system med vibrationskasseføder Denne fremgangsmåde anvendes til transportable systemer med en vibrationskasseføder. 1. Pak opsamlingsarmen, kraven og sætskruen, opsamlingsrøret og pumpen ud. 2. Se figur3 5. Monter opsamlingsarmen som vist ved hjælp af de fire M5 x 10 skruer med integrerede spændeskiver (3) Figur 3 5 Montering af opsamlingsarm 1. Arm 2. Beslag til arm 3. M5 x 10 skruer (x 4) 3. Se figur 3 6. Monter kraven (1) på opsamlingsrøret (2) som vist. Tilspænd unbrakoskruerne for at fastgøre kraven Figur 3 6 Montering af krave på opsamlingsrør 1. Krave 2. M5 unbrakoskrue (sort) 3. Opsamlingsrør 4. Pumpemontering

22 3 6 Systemopsætning Opsætning af et system med vibrationskasseføder (forts.) 4. Se figur 3 7. Drej rørbeslaget væk, og monter opsamlingsrøret (1) i armen. 5. Sæt pumpen (3) ind i pumpemonteringsdelen (2) med en let vridning Figur Opsamlingsrør 2. Pumpe Montering af Encore LT pistolopsamlingsrør og pumpe 3. Rørbeslag 4. Pumpemontering 6. Pak de luftslanger, den pulverslange og de spændestykker og velcroremme, der følger med systemet, ud. 7. Se figur 3 4. Stik de korte længder af slangerne ind i styreenheden: den 8 mm blå forstøvningsluftslange (4) den 8 mm sorte mængderelateret luftslange (6) den 6 mm blå fluidiseringsluftslange (9) 8. Se figur 3 8. Før slangerne (4, 6, 9) gennem ringen i vogntårnets frontpanel som vist. 9. Tilslut slangerne og pulverslangen som vist: den 8 mm blå forstøvningsluftslange (4) til pumpens øverste fitting den 8 mm sorte mængderelaterede luftslange (6) til pumpens nederste fitting. den 6 mm blå fluidiseringsluftslange (9) til endestykkesamlingen (1) den 6 mm sorte fluidiseringsluftslange (2) til samlingen og opsamlingsrøret. pulverslangen (7) til pumpen - fastgør med slangeklemmen (3) BEMÆRK: Før pumpen og fluidiseringsluftslangen fastgøres til opsamlingsarmen, laves en servicesløjfe i slangerne, således at opsamlingsrøret og pumpen kan løftes af armen uden at frakoble slangerne. 10. Fastgør slangerne til armen med blå Nordson velcroremme (5).

23 Systemopsætning 3 7 Lav en servicesløjfe her 7 3 6* 4* 2* Figur 3 8 Montering af Encore LT pistolopsamlingsrør og pumpe 1. Endestykkesamling 2. 6 mm sort fluidiseringsluftslange* 3. Slangeklemme Bemærk: 4. Blå 8 mm forstøvningsluftslange* 5. Velcroremme 6. Sort 8 mm mængderelateret luftslange* * Lav en servicesløjfe som nævnt ovenfor, før slangerne fastgøres til armen med remme. 7. Pulverslange 9. Blå 6 mm fluidiseringsluftslange 12. Ring ADVARSEL: Den sorte fluidiseringsluftslange (2), opsamlingsrørstikforbindelsen og endestykkesamlingen (1) er ledende og danner en passage til jord til vognen. Disse dele må ikke udskiftes med ikke-ledende dele. Se Reservedele vedrørende nye slanger. BEMÆRK: Pumpen er forsynet med koblingsstykker, der hurtigt kan tilsluttes, og som gør det muligt hurtigt at frakoble luftslangen, når pumpen skal rengøres eller repareres. Træk i de riflede koblingsringe for at frakoble dem.

24 3 8 Systemopsætning Opsætning af fødebeholder og systemer til væg- eller skinnemontering Denne fremgangsmåde anvendes til transportable systemer og systemer til væg- eller skinnemontering, der forsynes med pulver fra en fødebeholder. 1. Klemmerne på låget til fødebeholderen løsnes, og ventilationsslangen og slangeklemmerne tages ud. Klemmerne på låget sættes fast igen. 2. Pak den pumpe, den pulverslange og de luftslanger, klemmer og velcroremme, der følger med systemet, ud. 3. Se figur 3 4. Stik følgende ind i styreenheden: den 8 mm blå forstøvningsluftslange (4) den 8 mm sorte mængderelaterede luftslange (6) den 6 mm blå fluidiseringsluftslange (9) 4. Se figur 3 9. Før forstøvningsluftslangen (4) og den mængderelaterede luftslange (6) gennem ringen(12) på vogntårnets frontpanel. 5. Før fluidiseringsluftslangen (9) gennem tårnet og ud forneden gennem frontpanelet. 6. Transportable systemer: Anbring fødebeholderen på vognplatformen mellem holdetapperne. 7. Sæt pumpen (7) ind i pumpemonteringsdelen (5) med en let vridning. Tilslut fluidiserings- og forstøvningsluftslangerne til pumpen som vist. BEMÆRK: Systemer til skinnemontering leveres med et pumpetilpasningssæt og en kobling til brug sammen med opsamlingsrør konstrueret til andre pumper. Se installationsvejledningen på side Tilslut reduktionsmuffen på 10 mm x 6 mm (11) til vinkelfittingen på 10 mm på fluidiseringsbeholderens opsamlingsbakke. Forbind fluidiseringsluftslangen (9) med reduktionsmuffen. 9. Tilslut øjeterminalen på den grønne/gule jordledning (10) til jordforbindelsesstolpen på siden af fluidiseringsbeholderen, og tilslut derefter jordledningen i jordstikforbindelsen på vognens bund. 10. Monter en slangeklemme (8) over enden af ventilationsslangen (1), og tilslut slangen til ventilationskanalen på låget. Stram klemmen for at fastgøre slangen. 11. Tilslut pulverslangen (2) til pumpen, og fastgør den med en slangeklemme (3). BEMÆRK: Pumpen er forsynet med koblingsstykker, der hurtigt kan tilsluttes, og som gør det muligt hurtigt at frakoble luftslangen, når pumpen skal rengøres eller repareres. Træk i de riflede koblingsringe for at frakoble dem.

25 Systemopsætning Figur 3 9 Transportabelt Encore LT system med fødebeholder - Installation af fødebeholder og pumpe 1. Ventilationsslange 2. Pulverslange 3. Slangeklemme 4. Blå forstøvningsluftslange 5. Pumpemontering 6. Sort mængderelateret luftslange 7. Pumpe 8. Ventilationsslangeklemme 9. Blå fluidiseringsluftslange 10. Jordledning x 6 mm reduktionsmuffefitting 12. Ring

26 3 10 Systemopsætning Installation af tilpasningssæt eller kobling - Systemer til væg- og skinnemontering Systemer til væg- og skinnemontering leveres med et pumpetilpasningssæt og en kobling, der gør det muligt at anvende Encore pumpen på opsamlingsrør til HR- og NHR-fødebeholdere, som er konstrueret til andre pumpetyper. Tilpasningssættet giver en permanent montering, og det anbefales at anvende det. Installation af kobling Koblingen gør det muligt at anvende den eksisterende pumpetilpasningsdel. 1. Monter pumpekoblingen på den eksisterende pumpetilpasningsdel med en let vridning. 2. Sæt Encore pumpen ind i koblingen med en let vridning. Montering af tilpasningsdel Tilpasningssættet erstatter eksisterende pumpetilpasningsdele med udvendige O ringe på alle gevindopsamlingsrør med en indvendig diameter på 0,360 tommer. 1. Træk pumpetilpasningsdelen og opsamlingsrøret ud af pumpemonteringen på fødebeholderens låg. 2. Skru opsamlingsrøret fra den eksisterende tilpasningsdel. 3. Skru opsamlingsrøret ind i den Encore pumpetilpasningsdel, der fulgte med systemet. 4. Sæt pumpetilpasningsdelen og opsamlingsrøret ind i pumpemonteringen. 5. Sæt Encore pumpen ind i pumpetilpasningsdelen med en let vridning. 2. Udskift med Encore tilpasningsdel Pumpekobling Pumpetilpasningsdel 1. Fjern den eksisterende tilpasningsdel Fødebeholder opsamlingsrør enhed Installation af kobling Installation af tilpasningsdel Figur 3 10 Montering af pumpe

27 Systemopsætning 3 11 Sprøjtepistoltilslutninger Pak sprøjtepistolen ud. Rul kablet, den klare 4 mm og 6 mm sorte luftslange og 11 mm pulverslangen ud. Foretag følgende tilslutninger: Pistolkabel Se figur Tilslut pistolkablet til kontakten (7) på pistolstyreenhedens bagpanel. Kabelstikket og kontakten er påkilet. 2. Skru kabelmøtrikken på kontakten, og tilspænd møtrikken forsvarligt. Luftslanger og pulverslange Se figur 3 4 og Tilslut den sorte 6 mm luftslange til den let aftagelige fitting i pistolgrebet. 2. Tilslut den klare 4 mm elektrode luftrenseslange til fittingen med modhager i pistolgrebet. 4 mm klar elektrode-luftrense-slange 6 mm sort renseluftslange Pistolkabel Slangetilpasningsdel Pulverslange Figur 3 11 Pistoltilslutninger

28 3 12 Systemopsætning Luftslanger og pulverslange (forts.) 3. Tilslut pulverslangen til slangetilpasningsdelen, og stik derefter slangetilpasningsdelen ind i pistolgrebet. BEMÆRK: Der følger 6 meter pulverslange med en indvendig diameter på 11 mm med systemet. Hvis De skal bruge en længere slange, skal De skifte til en pulverslange med en indvendig diameter på 1/2 tomme. Se Reservedele vedrørende reservedelsnumre til slanger. 4. Før luftslangen til pistolstyreenhedens bagpanel. 5. Se figur 3 4. Tilslut den klare 4 mm slange til den let aftagelige pistolluftfitting til elektrodeluftrensningen (11). 6. Tilslut den klare 6 mm sorte slange til den let aftagelige fitting til renseluften (8). Bundtning af slanger og kabler Anvend den sorte spiralskårne bevikling, der følger med systemet, til at bundte pistolkablet, luftslangen og pulverfødeslangen sammen. Rul de bundtede slanger og kabler sammen, og hæng rullen på krogen bag på vogntårnet. Systemlufttilslutninger Luftforsyning til systemet Der bør tilføres trykluft fra et luftdrop forsynet med en selvudløsende afspærringsventil. Luften skal være ren og tør. Der anbefales kølende eller absorberende tørremidler og luftfiltre. Alle systemer leveres med et luftfilter på 0,3 mikron. Det er vigtigt, at filtret anvendes til at forhindre forurening af systemets pneumatiske komponenter og pulverforsyningen. Forsyningslufttrykket bør være 4,0-7,6 bar ( psi). For at tilføre luft til systemet fås et indgangsluftsæt med stikforbindelser, koblinger og 10 mm luftslange (15 fod til vognsystemer, 25 fod til systemer til væg- og skinnemontering). Se afsnittet Reservedele vedrørende reservedelsnumre til filtersæt, nye elementer og indgangsluftsæt samt oplysninger vedrørende bestilling. Transportable systemer Tilslut en 10 mm luftslange fra Deres trykluftforsyning til luftindgangsfittingen på vognens bagpanel.

Transportabelt Encore pulversprøjtesystem med vibrationskasseføder

Transportabelt Encore pulversprøjtesystem med vibrationskasseføder Transportabelt Encore pulversprøjtesystem med vibrationskasseføder Manual P/N 7146901A03 Danish Trykt 11/08 Dette dokument kan ændres uden varsel. Se http://emanuals.nordson.com/finishing for at få den

Læs mere

OPERATØRKORT. Encore HD pulvermalingssystem med Prodigy Color on Demand. Nordson Corporation. P/N 7192625_01 - Danish -

OPERATØRKORT. Encore HD pulvermalingssystem med Prodigy Color on Demand. Nordson Corporation. P/N 7192625_01 - Danish - Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 7192625_01 - Danish - Encore HD pulvermalingssystem med Prodigy Color on Demand Figur 1 Systemdiagram (tegningen viser et system med to pistoler) 1 ADVARSEL: Lad kun

Læs mere

Encore Pulverfødepumpe

Encore Pulverfødepumpe Instruktionsblad 02 - Danish - Encore Pulverfødepumpe Introduktion Encore pulverfødepumpen anvendes til at pumpe organisk og metallisk pulvermaling til sprøjtepistoler. Pumpen er en venturi pumpe, og den

Læs mere

Vantage modulpistolstyreenhed

Vantage modulpistolstyreenhed Vantage modulpistolstyreenhed Manual Danish Trykt 03/04 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inline pulverpumpe. Beskrivelse. Afmontering af inline pulverpumpen. Instruktionsblad P/N B. - Danish -

Inline pulverpumpe. Beskrivelse. Afmontering af inline pulverpumpen. Instruktionsblad P/N B. - Danish - Instruktionsblad P/N 397 466 B - Danish - ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre de følgende opgaver. Læs og følg sikkerhedsregler, der er i dette dokument og al anden relateret dokumentation.

Læs mere

Prodigy HDLV pumpe med høj ydelse

Prodigy HDLV pumpe med høj ydelse Prodigy HDLV pumpe med høj ydelse Manual - Danish - Trykt 07/05 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Freedom hotmelt-slange

Freedom hotmelt-slange Instruktionsblad - Danish - Freedom hotmelt-slange Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse og vedligeholde udstyret. Hvis der anvendes uuddannet

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80 Instruktionsblad P/N 1 9 G Danish HR-X-X Fødebeholdere ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre de følgende opgaver. Læs og følg sikkerhedsregler, der er i dette dokument og al anden relateret dokumentation.

Læs mere

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system Instruktionsblad P/N 75499A0 Danish ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale foretage eftersyn på dette pumpepanel. Afbryd strømmen ved en ekstern afbryder, før der foretages elektriske reparationer. Afbryd

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

NVR serien Opretstående reciprocatorer

NVR serien Opretstående reciprocatorer NVR serien Opretstående reciprocatorer Kundeproduktmanual Del 769507_0 - Danish - Udgivet 6/ Dette dokument kan ændres uden varsel. Se http://emanuals.nordson.com/finishing for at få den seneste udgave.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers Installationsvejledning Sikkerhedsinformation Sikkerhedsadvarsler 1.1 Læs og gem alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til fremtidig

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Instruktionsblad - Danish - Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse udstyret. Hvis der anvendes

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

icontrol Integrerede styreenhed

icontrol Integrerede styreenhed icontrol Integrerede styreenhed Manual Danish Trykt 3/4 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Varenummer

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift Monteringsvejledning Sukup Manufacturing Company 1555 255 th Street, Box 677 Sheffield, Iowa USA 50475 Telefon: 641-892-4222 Fax: 641-892-4629

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Sure Coat Manuel Pistol Kontrolmodul

Sure Coat Manuel Pistol Kontrolmodul Sure Coat Manuel Pistol Kontrolmodul Manual P/N 409 114 A Danish NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Varenummer P/N = Varenummer til Nordson produkter Bemærk Dette er en publikation af Nordson Corporation,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Versa Spray II IPS Manuel Pulversprøjtepistol

Versa Spray II IPS Manuel Pulversprøjtepistol Versa Spray II IPS Manuel Pulversprøjtepistol Manual P/N 315 767 C - Danish - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Varenummer P/N = Varenummer til Nordson produkter Bemærk Dette er en publikation af Nordson

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Manual P/N A02 - Danish - Trykt 01/07

Manual P/N A02 - Danish - Trykt 01/07 Prodigy HDLV pumpe Manual - Danish - Trykt 01/07 Dette dokument kan ændres uden varsel. Se http://emanuals.nordson.com/finishing for at få den seneste udgave. NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Versa Spray automatisk elektrostatisk pulversprøjtepistol til porcelænsemalje med integreret strømforsyning

Versa Spray automatisk elektrostatisk pulversprøjtepistol til porcelænsemalje med integreret strømforsyning Versa Spray automatisk elektrostatisk pulversprøjtepistol til porcelænsemalje med integreret strømforsyning Kundeproduktmanual - Danish - Udgivet /06 NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Nordson International...

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Hotmelt-slange i Blue-serien med RediFlex II Hanger System

Hotmelt-slange i Blue-serien med RediFlex II Hanger System Instruktionsblad - Danish - Hotmelt-slange i Blue-serien med RediFlex II Hanger System Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse udstyret. Hvis der

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere