Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer"

Transkript

1 Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Kundeproduktmanual Reservedel _02 Danish - Udgivet 12/11 Finishing Customer Support Center på (800) Dette dokument kan ændres uden varsel. Se for at få den seneste udgave. NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

2 Kontakt os Nordson Corporation svarer gerne på anmodninger om oplysninger, bemærkninger og forespørgsler om Nordsons produkter. De finder generelle oplysninger om Nordson på følgende internetadresse: Bemærk Dette er en publikation fra Nordson Corporation, som er beskyttet af copyright. Original copyrightdato Ingen del af dette dokument må fotokopieres, gengives eller oversættes til et andet sprog uden skriftlig forhåndstilladelse fra Nordson Corporation. Oplysningerne i denne publikation kan ændres uden varsel. Varemærker Encore, Nordson og Nordsons logo er Nordson Corporations registrerede varemærker. Betasolv er Oakite Corporation, Inc.'s registrerede varemærke.

3 Introduction O 1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_O 0211

4 O 2 Introduction Outside Europe / Hors d'europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l'un de bureaux ci dessous. Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA Japan North America Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_O Nordson Corporation All rights reserved

5 Indholdsfortegnelse I Indholdsfortegnelse Sikkerhed Indledning Kvalificeret personale Påtænkt brug Bestemmelser og godkendelser Personlig sikkerhed Brandsikkerhed Jordforbindelse Forholdsregler i tilfælde af defekt Bortskaffelse Beskrivelse Introduktion Komponenter til transportabelt system Komponenter til system til skinnemontering Komponenter til system til vægmontering Tekniske data Transportabelt system med vibrationskasseføder Transportabelt system med 25 kg fødebeholder Mærker på udstyret Certificeringsmærker for pulversprøjtepistol Certificeringsmærke for styreenhed

6 II Indholdsfortegnelse Systemopsætning Skinnemontering af styreenhed Vægmontering af styreenhed Systemtilslutninger Systemdiagram Tilslutninger til styreenheden Opsætning af et system med vibrationskasseføder Opsætning af fødebeholder og systemer til væg- eller skinnemontering Installation af tilpasningssæt eller kobling - Systemer til væg- og skinnemontering Installation af kobling Montering af tilpasningsdel Sprøjtepistoltilslutninger Pistolkabel Luftslanger og pulverslange Bundtning af slanger og kabler Systemlufttilslutninger Luftforsyning til systemet Transportable systemer Systemer til væg- og skinnemontering Elektriske tilslutninger til systemet Strømforsyning Systemjordforbindelse Konfiguration af styreenheden Opstartssekvens Indlæsning af konfigurationsfunktion Funktionsindstillinger Indstillinger for vibrationskasseføder Kontinuerlig drift Forsinkelse for motor slukket Afslutning af konfigurationsfunktionen

7 Indholdsfortegnelse III Betjening Den Europæiske Union, ATEX, særlige betingelser for sikker anvendelse Styreenhedsinterface Energibesparende tilstand Display og LED Elektrostatiske indstillinger Select Charge-funktion Elektrostatisk standardfunktion Klassisk elektrostatisk funktion Classic Standard-funktion (STD) Klassisk AFC funktion Indstilling af pulvermængden Indstillinger i Smart Flow funktion Indstillinger i Classic Flow funktion Betjening af sprøjtepistolen Elektrodeluftrensning Daglig betjening Opstart Rensning Installation af pulverkasse Betjening af vibrationskasseføderen Udskiftning af fladsprøjtedyser Udskiftning af koniske dyser og deflektorer Installation af det valgfrie mønsterregulatorsæt Nedlukning Vedligeholdelse Anbefalet rengøringsprocedure for dele, der kommer i kontakt med pulveret Vedligeholdelse Fejlfinding Styreenhedsfejl Oversigt over generel fejlfinding Modstandstest af strømforsyningen til sprøjtepistolen Test af elektrodeenhedens modstand Test af pistolkablets kontinuitet Reparation Reparation af sprøjtepistol Udskiftning af strømforsyning og pulverpassage Adskillelse af pistolen Udskiftning af strømforsyning Udskiftning af pulverpassage Installation af pulverpassage Samling af pistolen Udskiftning af kabel Afmontering af kabel Montering af kabel Udskiftning af triggerkontakt Afmontering af kontakten Installation af kontakt Reparation af styreenheden Komponenter til bagpanelet Udskiftning af vibrationsmotor

8 IV Indholdsfortegnelse Reservedele Introduktion Systemreservedelsnumre Reservedele til sprøjtepistoler Valgfrit tilbehør til sprøjtepistoler Diverse valgfrit tilbehør til sprøjtepistoler Fladsprøjtedyser Konisk dyse og deflektorer Korsskårne dyser Mønsterregulatorsæt Reservedele til styreenhed Frontpanel og indvendig kabinetjordforbindelse Reservedelsliste for frontpanel og indvendig kabinetjordforbindelse Dele til bagpanelet Reservedelsliste for dele til bagpanelet Dele til manifold Systemkomponenter og reservedele Pulverslange og luftslanger Valgfrit tilbehør til systemer Wiring Diagram

9 Sikkerhed 1 1 Afsnit 1 Sikkerhed Indledning Læs og følg sikkerhedsanvisningerne. Udførelses og udstyrsspecifikke advarsler, forsigtighedsregler og anvisninger er, hvis det er hensigtsmæssigt, medtaget i manualerne til udstyret. Sørg for, at al dokumentation til udstyret, herunder denne manual, er tilgængelig for personer, der betjener eller efterser udstyret. Kvalificeret personale Ejerne af udstyret er ansvarlige for at sikre, at Nordson udstyr installeres, betjenes og efterses af kvalificeret personale. Kvalificeret personale er ansatte eller leverandører, der er uddannet til sikkert at kunne udføre de pålagte opgaver. De er bekendt med alle relevante sikkerhedsregler og bestemmelser og har den rette fysik til at udføre disse opgaver. Påtænkt brug Hvis Nordson udstyr anvendes på andre måder end angivet i den manual, der følger med udstyret, kan det medføre personskade eller materiel skade. Eksempler på ikke påtænkt brug af udstyret kan være: at bruge uforenelige materialer at foretage uautoriserede ændringer at fjerne eller ikke bruge beskyttelsesskærme eller blokeringsmekanismer at anvende uforenelige eller defekte dele at anvende ikke godkendt hjælpeudstyr at anvende udstyret ud over den nominelle ydelse 2001 Nordson Corporation S1DA-03-[SF-Powder]-6

10 1 2 Sikkerhed Bestemmelser og godkendelser Personlig sikkerhed Brandsikkerhed Sørg for, at alt udstyr er normeret og godkendt til de omgivelser, hvor det skal anvendes. Enhver godkendelse af Nordson udstyr er ugyldig, hvis installations, betjenings og eftersynsanvisningerne ikke overholdes. Alle trin i forbindelse med installationen af udstyret skal være i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. For at undgå skader skal disse anvisninger følges. Betjen eller efterse ikke udstyret, medmindre De har de rette kvalifikationer. Betjen ikke udstyret, medmindre sikkerhedsforanstaltninger, døre eller låg er intakte, og de automatiske blokeringsmekanismer virker korrekt. Lad være med ikke at bruge eller afmontere sikkerhedsanordninger. Hold Dem på afstand af bevægeligt udstyr. Før bevægelige dele reguleres eller efterses, skal De slukke for strømmen og vente, indtil udstyret standser helt. Spær for strømmen og sørg for at sikre udstyret for at forhindre uventet bevægelse. Udlign (luk luft ud) det hydrauliske og pneumatiske tryk, før systemer eller komponenter under tryk justeres eller efterses. Afbryd, spær og afmærk kontakter, før elektrisk udstyr efterses. Læs sikkerhedsdatabladene for alle anvendte materialer. Følg leverandørens anvisninger om sikker håndtering og anvendelse af materialerne og brug de anbefalede anordninger til personlig beskyttelse. For at undgå skader skal De være opmærksom på mindre iøjnefaldende farer på arbejdsstedet, som ofte ikke helt kan undgås, såsom varme overflader, skarpe kanter, strømførende elektriske kredsløb og bevægelige dele, som af praktiske grunde ikke kan lukkes inde eller på anden måde sikres. Følg disse anvisninger for at undgå brand eller eksplosion. Der må ikke ryges, svejses, slibes eller anvendes åben ild på steder, hvor der anvendes eller opbevares brandfarlige materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation for at undgå farlige koncentrationer af flygtige partikler eller dampe. Se lokale bestemmelser eller sikkerhedsdatabladet for materialet for at få vejledning. Afbryd ikke strømførende elektriske kredsløb, mens der arbejdes med brandfarlige stoffer. Luk først for strømmen på en afbryder for at undgå gnistdannelse. S1DA-03-[SF-Powder] Nordson Corporation

11 Sikkerhed 1 3 Find ud ad, hvor nødafbrydere, afspærringsventiler og brandslukkere er placeret. Hvis der opstår brand i en sprøjtekabine, slukkes omgående for sprøjtesystemet og sugeblæserne. Udstyret rengøres, vedligeholdes og testes i henhold til anvisningerne i betjeningsmanualen. Anvend kun reservedele, som er beregnet til at blive anvendt sammen med originaludstyr. Kontakt Deres Nordson repræsentant vedrørende oplysninger og råd om reservedele. Jordforbindelse ADVARSEL: Det er farligt at betjene defekt elektrostatisk udstyr, og det kan medføre dødbringende elektrisk stød, brand eller eksplosion. Lad kontrol af modstand indgå i det regelmæssige vedligeholdelsesprogram. Hvis De får selv et let elektrisk stød eller bemærker statisk gnistdannelse, slukkes straks for alt elektrisk eller elektrostatisk udstyr. Start ikke udstyret igen, før problemet er blevet påvist og løst. Alt arbejde, der udføres inde i sprøjtekabinen eller inden for 1 m fra kabineåbningerne, skal udføres i henhold til reglerne for klasse 2, afdeling 1 eller 2 vedrørende farlig placering og skal være i overensstemmelse med NFPA 33, NFPA 70 (artikel 500, 502 og 516 i NEC) og NFPA 77, seneste udgave. Alle strømførende genstande i sprøjteområderne skal være forbundet med jorden med en modstand på højst 1 megohm målt med et apparat, der påfører det kredsløb, der skal vurderes, mindst 500 volt. Udstyr, som skal jordforbindes, omfatter bl.a. gulvet i sprøjteområdet, operatørplatforme, tanke, fotocelleholdere og udblæsningsdyser. Personer, der arbejder i sprøjteområdet, skal være forbundet med jorden. Der kan ske antændelse i forbindelse med en opladet menneskekrop. Personer, som står på en malet overflade, f.eks. en opratørplatform, eller som er iført ikke ledende fodtøj, vil ikke være jordforbundne. Personalet skal være iført sko med ledende såler eller anvende en jordforbindelsesrem for at være forbundet med jorden, når de arbejder med eller i nærheden af elektrostatisk udstyr. Operatørerne skal have permanent hud til håndtag kontakt, d.v.s. konstant røre ved pistolens håndtag med hånden, for at undgå at få elektrisk stød, når de betjener manuelle, elektrostatiske sprøjtepistoler. Hvis det er nødvendigt at have handsker på, skæres håndfladen eller fingrene væk, eller operatøren kan være iført elektrisk ledende handsker eller en jordforbindelsesrem, der er forbundet til pistolgrebet, eller en anden form for jordforbindelse. Sluk for den elektrostatiske strømforsyning og forbind pistolelektroderne med jorden, før der foretages justeringer, eller sprøjtepistolerne rengøres. Tilslut alt afbrudt udstyr, jordledningskabler og ledninger, efter der er foretaget eftersyn på udstyret Nordson Corporation S1DA-03-[SF-Powder]-6

12 1 4 Sikkerhed Forholdsregler i tilfælde af defekt Hvis et anlæg eller dele af et anlæg ikke fungerer rigtigt, sluk straks for anlægget og tag følgende forholdsregler: Afbryd og spær for den elektriske strøm til anlægget. Luk de pneumatiske afspærringsventiler og udlign trykket. Find grunden til defekten og ret den, før anlægget startes igen. Bortskaffelse Sørg for bortskaffelse af udstyr og materialer, der har været anvendt til betjening og eftersyn, i henhold til lokale bestemmelser. S1DA-03-[SF-Powder] Nordson Corporation

13 Beskrivelse 2 1 Afsnit 2 Beskrivelse Introduktion Se figur 2 1. Denne manual dækker alle versioner af det manuelle Encore sprøjtemalingssystem med lav temperatur (LT): Transportabelt system med vibrationskasseføder Transportabelt system med fødebeholder System til skinnemontering System til vægmontering Transportabelt system med fødebeholder Transportabelt system med vibrationskasseføder Figur 2 1 Manuelle Encore sprøjtemalingssystemer med lav temperatur

14 2 2 Beskrivelse Komponenter til transportabelt system De transportable systemer omfatter: En manuel Encore LT styreenhed En manuel Encore LT sprøjtepistol En Encore generation II pulverfødepumpe Et Encore pumpeopsamlingsrør En af følgende komponenter afhængig af systemversionen: Et vibrationsbord og en motor - fluidiserer en kasse med 12 eller 25 kg pulver En 25 kg rund Encore fødebeholder - fluidiserer pulver med trykluft med lavt tryk 11 mm pulverslange, luftslange, spiralvikling, velcroremme Komponenterne er monteret på en solid tohjulet vogn. Komponenter til system til skinnemontering Systemer til skinnemontering omfatter: En manuel Encore LT styreenhed En manuel Encore LT sprøjtepistol En Encore generation II pulverfødepumpe Et pumpetilpasningssæt og en kobling til brug på HR/NHR-fødebeholdere Et beslagsæt til skinnemontering Et jordforbindelsessæt 11 mm pulverslange, luftslange, spiralvikling, velcroremme Et luftfiltersæt BEMÆRK: Pulverforsyningen kan også komme fra en Encore inlinepumpe, som er monteret på et fødecenter. Komponenter til system til vægmontering Systemer til vægmontering omfatter: En manuel Encore LT styreenhed En manuel Encore LT sprøjtepistol En Encore generation II pulverfødepumpe Et pumpetilpasningssæt og en kobling til brug på HR/NHR-fødebeholdere Et beslagsæt til vægmontering Et jordforbindelsessæt 11 mm pulverslange, luftslange, spiralvikling, velcroremme Et luftfiltersæt

15 Beskrivelse 2 3 BEMÆRK: Pulverforsyningen kan også komme fra en Encore inlinepumpe, som er monteret på et fødecenter. Tekniske data Model Indgangseffekt Udgangseffekt ENCORE Applikator +/- 19 V vekselstrøm, 1 A 100 KV, 100 µa ENCORE Styreenhed V vekselstrøm, 50/60 Hz Ikke relevant Vibrationsmotor 50 Hz 230 V vekselstrøm, +/- 10 % Ikke relevant Vibrationsmotor 60 Hz 115 V vekselstrøm, +/- 10 % Ikke relevant Indgangsluft: 4,0-7,6 bar ( psi), <5µ partikler, dugpunkt <10 C (50F) Maks. fugtighedsgrad: 95 % ikke kondenserende Omgivende temperaturområde: +15 til +40 C (59-104F) Klassificering af farlig placering for applikatoren: Zone 21 (EU) eller klasse II, afdeling 1, gruppe F og G Klassificering af farlig placering for styreenheden: Zone 22 (EU) eller klasse II, afdeling 2, gruppe F og G Støvbeskyttelse: IP6X Vibrationsbordets kapacitet: 25 kg (50 lb) pulverkasse Transportabelt system med vibrationskasseføder Højde: 995 mm (35,2 tommer) Længde: 820 mm (32,25 tommer) Hjulfundament: 598,5 mm (23,5 tommer) Vægt: 46,7 kg (103 lbs) Transportabelt system med 25 kg fødebeholder Højde: 995 mm (35,2 tommer) Længde: 812 mm (32 tommer) Hjulfundament: 598,5 mm (23,5 tommer) Vægt: 50,4 kg (111 lbs)

16 2 4 Beskrivelse Mærker på udstyret Certificeringsmærker for pulversprøjtepistol Certificeringsmærke for styreenhed ENCORE LT EN FM11ATEX0057X (2) 3 D Ex tc IIIC T60 C Dc T A= +15 to +40 C NORDSON CORP. AMHERST, OH, USA Vn= Vac n=50-60hz Pn=100VA OUTPUT: V(peak)= 19V Io(peak)= 1.0A WARNING - POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD, SEE INSTRUCTION MANUAL.

17 Systemopsætning 3 1 Skinnemontering af styreenhed Afsnit 3 Systemopsætning Se figur 3 1. Systemer til skinnemontering leveres med et beslagsæt, et delbakkesæt og et strømskinne-jordforbindelsessæt. 1. Monter styreenhedsbeslaget (1) på styreenhedens bund med fire M5 x 12 sorte fladhovedskruer (2) og en nr. 10 konkav låseskive (9). 2. Monter styreenhedsbeslaget (1) på skinnebeslaget (5) med to M8 splitlåseskiver (7) og to M8 x 70 sekskanttopskruer (8). 3. Skru de to M8 kontramøtrikker (4) på de to M8 x 40 skruer (3), og skru derefter de to skruer ind i hullerne i skinnebeslaget Figur 3 1 Installation af skinnemonteringssæt og delbakke 1. Styreenhedsbeslag 5. Skinnebeslag 2. M5 x 12 skruer 6. Skinne 3. M8 x 40 skruer 7. M8 låseskiver 4. M8 kontramøtrikker 8. M8 x 70 skruer 9. Nr. 10 konkav låseskive 10. Delbakke

18 3 2 Systemopsætning Skinnemontering af styreenhed (forts.) Vægmontering af styreenhed 4. Monter skinnebeslaget over rækværket til operatørplatformen (6), tilspænd skruerne (3) imod skinnen, og tilspænd derefter kontramøtrikkerne (4) op imod skinnebeslaget for at forhindre skruerne i at løsne sig. 5. Monter delbakken (10) i de to forreste huller øverst på styreenheden ved hjælp af to af M5 skruerne (2) i toppen af styreenheden og en nr. 10 konkav låseskive (9), som er inkluderet i sættet. 6. Brug strømskinne-jordforbindelsessættet til at tilslutte styreenhedens jordforbindelsesstolpe til kabinens gulv som beskrevet i vejledningen til jordforbindelsessættet. Se figur3 2. Systemer til vægmontering leveres med et beslagsæt, som omfatter vægmonteringsbeslaget og de nødvendige fastgørelsesanordninger til at fastgøre styreenheden til beslaget. Med beslaget kan styreenheden monteres vinkelret på væggen eller i en vinkel, 30 grader ad gangen. 1. Monter beslaget på væggen med fastgørelsesanordninger på 3/8 tommer (ikke inkluderet). 2. Monter styreenheden på beslaget med de medfølgende skruer og spændeskiver, også den enkelte konkave spændeskive. Spændeskiven tilvejebringer en jordforbindelse mellem styreenheden og beslaget. 3. Brug strømskinne-jordforbindelsessættet til at tilslutte styreenhedens jordforbindelsesstolpe til kabinens gulv som beskrevet i vejledningen til jordforbindelsessættet. Konkav spændeskive Figur 3 2 Montering af vægmonteringsbeslag

19 Systemopsætning 3 3 Systemtilslutninger Systemdiagram ADVARSEL: Dette diagram viser ikke alle jordforbindelser til systemet. Alt ledende udstyr i sprøjteområdet skal være tilsluttet en ægte jordforbindelse. BEMÆRK: Det indgangsluftfilter, der vises i dette diagram, er monteret bag frontpanelet på vogne til transportable systemer. Filteret og monteringsbeslaget til systemer til skinne- eller vægmontering leveres i et sæt til montering på kundens fabrik. Tastatur Sprøjtepistol Encore LT styreenhed Filter 24 V JÆVNSTRØM Magnetvent. & regulator ledningsføring Hovedprintkort Luftrenseluft Renseluft Forstøvningsluft Mængderelateret luft Fluidiseringsluft 6 mm blå Pistolkabel 4 mm klar 6 mm sort 8 mm blå 8 mm sort Pulverslange Pumpe 10 mm Manifold 6 mm blå* 6 mm sort Ledende* Opsamlingsrør 10 mm Indgangsluft Strøm Forsyning 6 mm blå** Fødebeholder** Relækort VBF stærkstrømskabel* Vekselstrømskabel Linjefilter Pulverkasse* Vogn eller kabine Jordforbindelse Vibrationsmotor* * System med vibrationskasseføder ** System med fødebeholder Figur 3 3 Blokdiagram til manuelt Encore LT pulversystem

20 3 4 Systemopsætning Tilslutninger til styreenheden På styreenhedens bagpanel er der tilslutninger til strøm, jordforbindelse, vibrationsmotor, pistol, pumpe og fluidiseringsluft JORD (GRØN/GUL) L2 (BLÅ) L1 (BRUN) Figur 3 4 Tilslutninger til Encore LT pistolstyreenhed 1. Elektrostatisk jordforbindelse (til vogn eller kabine) 2. Stærkstrømskabel til vibrationsmotor 3. Stærkstrømskabel (15 fod) 4. Forstøvningsluft (blå, 8 mm, pumpe) 5. Luftforsyning (blå, 10 mm) 6. Mængderelateret luft (sort, 8 mm, pumpe) 7. Pistolkabel 8. Renseluft (sort, 6 mm, pistol) 9. Fluidiseringsluft (blå, 6 mm) 10. Nåleventil til fluidiseringsluft 11. Elektrode-luftrensning (klar, 4 mm, pistol)

21 Systemopsætning 3 5 Opsætning af et system med vibrationskasseføder Denne fremgangsmåde anvendes til transportable systemer med en vibrationskasseføder. 1. Pak opsamlingsarmen, kraven og sætskruen, opsamlingsrøret og pumpen ud. 2. Se figur3 5. Monter opsamlingsarmen som vist ved hjælp af de fire M5 x 10 skruer med integrerede spændeskiver (3) Figur 3 5 Montering af opsamlingsarm 1. Arm 2. Beslag til arm 3. M5 x 10 skruer (x 4) 3. Se figur 3 6. Monter kraven (1) på opsamlingsrøret (2) som vist. Tilspænd unbrakoskruerne for at fastgøre kraven Figur 3 6 Montering af krave på opsamlingsrør 1. Krave 2. M5 unbrakoskrue (sort) 3. Opsamlingsrør 4. Pumpemontering

22 3 6 Systemopsætning Opsætning af et system med vibrationskasseføder (forts.) 4. Se figur 3 7. Drej rørbeslaget væk, og monter opsamlingsrøret (1) i armen. 5. Sæt pumpen (3) ind i pumpemonteringsdelen (2) med en let vridning Figur Opsamlingsrør 2. Pumpe Montering af Encore LT pistolopsamlingsrør og pumpe 3. Rørbeslag 4. Pumpemontering 6. Pak de luftslanger, den pulverslange og de spændestykker og velcroremme, der følger med systemet, ud. 7. Se figur 3 4. Stik de korte længder af slangerne ind i styreenheden: den 8 mm blå forstøvningsluftslange (4) den 8 mm sorte mængderelateret luftslange (6) den 6 mm blå fluidiseringsluftslange (9) 8. Se figur 3 8. Før slangerne (4, 6, 9) gennem ringen i vogntårnets frontpanel som vist. 9. Tilslut slangerne og pulverslangen som vist: den 8 mm blå forstøvningsluftslange (4) til pumpens øverste fitting den 8 mm sorte mængderelaterede luftslange (6) til pumpens nederste fitting. den 6 mm blå fluidiseringsluftslange (9) til endestykkesamlingen (1) den 6 mm sorte fluidiseringsluftslange (2) til samlingen og opsamlingsrøret. pulverslangen (7) til pumpen - fastgør med slangeklemmen (3) BEMÆRK: Før pumpen og fluidiseringsluftslangen fastgøres til opsamlingsarmen, laves en servicesløjfe i slangerne, således at opsamlingsrøret og pumpen kan løftes af armen uden at frakoble slangerne. 10. Fastgør slangerne til armen med blå Nordson velcroremme (5).

23 Systemopsætning 3 7 Lav en servicesløjfe her 7 3 6* 4* 2* Figur 3 8 Montering af Encore LT pistolopsamlingsrør og pumpe 1. Endestykkesamling 2. 6 mm sort fluidiseringsluftslange* 3. Slangeklemme Bemærk: 4. Blå 8 mm forstøvningsluftslange* 5. Velcroremme 6. Sort 8 mm mængderelateret luftslange* * Lav en servicesløjfe som nævnt ovenfor, før slangerne fastgøres til armen med remme. 7. Pulverslange 9. Blå 6 mm fluidiseringsluftslange 12. Ring ADVARSEL: Den sorte fluidiseringsluftslange (2), opsamlingsrørstikforbindelsen og endestykkesamlingen (1) er ledende og danner en passage til jord til vognen. Disse dele må ikke udskiftes med ikke-ledende dele. Se Reservedele vedrørende nye slanger. BEMÆRK: Pumpen er forsynet med koblingsstykker, der hurtigt kan tilsluttes, og som gør det muligt hurtigt at frakoble luftslangen, når pumpen skal rengøres eller repareres. Træk i de riflede koblingsringe for at frakoble dem.

24 3 8 Systemopsætning Opsætning af fødebeholder og systemer til væg- eller skinnemontering Denne fremgangsmåde anvendes til transportable systemer og systemer til væg- eller skinnemontering, der forsynes med pulver fra en fødebeholder. 1. Klemmerne på låget til fødebeholderen løsnes, og ventilationsslangen og slangeklemmerne tages ud. Klemmerne på låget sættes fast igen. 2. Pak den pumpe, den pulverslange og de luftslanger, klemmer og velcroremme, der følger med systemet, ud. 3. Se figur 3 4. Stik følgende ind i styreenheden: den 8 mm blå forstøvningsluftslange (4) den 8 mm sorte mængderelaterede luftslange (6) den 6 mm blå fluidiseringsluftslange (9) 4. Se figur 3 9. Før forstøvningsluftslangen (4) og den mængderelaterede luftslange (6) gennem ringen(12) på vogntårnets frontpanel. 5. Før fluidiseringsluftslangen (9) gennem tårnet og ud forneden gennem frontpanelet. 6. Transportable systemer: Anbring fødebeholderen på vognplatformen mellem holdetapperne. 7. Sæt pumpen (7) ind i pumpemonteringsdelen (5) med en let vridning. Tilslut fluidiserings- og forstøvningsluftslangerne til pumpen som vist. BEMÆRK: Systemer til skinnemontering leveres med et pumpetilpasningssæt og en kobling til brug sammen med opsamlingsrør konstrueret til andre pumper. Se installationsvejledningen på side Tilslut reduktionsmuffen på 10 mm x 6 mm (11) til vinkelfittingen på 10 mm på fluidiseringsbeholderens opsamlingsbakke. Forbind fluidiseringsluftslangen (9) med reduktionsmuffen. 9. Tilslut øjeterminalen på den grønne/gule jordledning (10) til jordforbindelsesstolpen på siden af fluidiseringsbeholderen, og tilslut derefter jordledningen i jordstikforbindelsen på vognens bund. 10. Monter en slangeklemme (8) over enden af ventilationsslangen (1), og tilslut slangen til ventilationskanalen på låget. Stram klemmen for at fastgøre slangen. 11. Tilslut pulverslangen (2) til pumpen, og fastgør den med en slangeklemme (3). BEMÆRK: Pumpen er forsynet med koblingsstykker, der hurtigt kan tilsluttes, og som gør det muligt hurtigt at frakoble luftslangen, når pumpen skal rengøres eller repareres. Træk i de riflede koblingsringe for at frakoble dem.

25 Systemopsætning Figur 3 9 Transportabelt Encore LT system med fødebeholder - Installation af fødebeholder og pumpe 1. Ventilationsslange 2. Pulverslange 3. Slangeklemme 4. Blå forstøvningsluftslange 5. Pumpemontering 6. Sort mængderelateret luftslange 7. Pumpe 8. Ventilationsslangeklemme 9. Blå fluidiseringsluftslange 10. Jordledning x 6 mm reduktionsmuffefitting 12. Ring

26 3 10 Systemopsætning Installation af tilpasningssæt eller kobling - Systemer til væg- og skinnemontering Systemer til væg- og skinnemontering leveres med et pumpetilpasningssæt og en kobling, der gør det muligt at anvende Encore pumpen på opsamlingsrør til HR- og NHR-fødebeholdere, som er konstrueret til andre pumpetyper. Tilpasningssættet giver en permanent montering, og det anbefales at anvende det. Installation af kobling Koblingen gør det muligt at anvende den eksisterende pumpetilpasningsdel. 1. Monter pumpekoblingen på den eksisterende pumpetilpasningsdel med en let vridning. 2. Sæt Encore pumpen ind i koblingen med en let vridning. Montering af tilpasningsdel Tilpasningssættet erstatter eksisterende pumpetilpasningsdele med udvendige O ringe på alle gevindopsamlingsrør med en indvendig diameter på 0,360 tommer. 1. Træk pumpetilpasningsdelen og opsamlingsrøret ud af pumpemonteringen på fødebeholderens låg. 2. Skru opsamlingsrøret fra den eksisterende tilpasningsdel. 3. Skru opsamlingsrøret ind i den Encore pumpetilpasningsdel, der fulgte med systemet. 4. Sæt pumpetilpasningsdelen og opsamlingsrøret ind i pumpemonteringen. 5. Sæt Encore pumpen ind i pumpetilpasningsdelen med en let vridning. 2. Udskift med Encore tilpasningsdel Pumpekobling Pumpetilpasningsdel 1. Fjern den eksisterende tilpasningsdel Fødebeholder opsamlingsrør enhed Installation af kobling Installation af tilpasningsdel Figur 3 10 Montering af pumpe

27 Systemopsætning 3 11 Sprøjtepistoltilslutninger Pak sprøjtepistolen ud. Rul kablet, den klare 4 mm og 6 mm sorte luftslange og 11 mm pulverslangen ud. Foretag følgende tilslutninger: Pistolkabel Se figur Tilslut pistolkablet til kontakten (7) på pistolstyreenhedens bagpanel. Kabelstikket og kontakten er påkilet. 2. Skru kabelmøtrikken på kontakten, og tilspænd møtrikken forsvarligt. Luftslanger og pulverslange Se figur 3 4 og Tilslut den sorte 6 mm luftslange til den let aftagelige fitting i pistolgrebet. 2. Tilslut den klare 4 mm elektrode luftrenseslange til fittingen med modhager i pistolgrebet. 4 mm klar elektrode-luftrense-slange 6 mm sort renseluftslange Pistolkabel Slangetilpasningsdel Pulverslange Figur 3 11 Pistoltilslutninger

28 3 12 Systemopsætning Luftslanger og pulverslange (forts.) 3. Tilslut pulverslangen til slangetilpasningsdelen, og stik derefter slangetilpasningsdelen ind i pistolgrebet. BEMÆRK: Der følger 6 meter pulverslange med en indvendig diameter på 11 mm med systemet. Hvis De skal bruge en længere slange, skal De skifte til en pulverslange med en indvendig diameter på 1/2 tomme. Se Reservedele vedrørende reservedelsnumre til slanger. 4. Før luftslangen til pistolstyreenhedens bagpanel. 5. Se figur 3 4. Tilslut den klare 4 mm slange til den let aftagelige pistolluftfitting til elektrodeluftrensningen (11). 6. Tilslut den klare 6 mm sorte slange til den let aftagelige fitting til renseluften (8). Bundtning af slanger og kabler Anvend den sorte spiralskårne bevikling, der følger med systemet, til at bundte pistolkablet, luftslangen og pulverfødeslangen sammen. Rul de bundtede slanger og kabler sammen, og hæng rullen på krogen bag på vogntårnet. Systemlufttilslutninger Luftforsyning til systemet Der bør tilføres trykluft fra et luftdrop forsynet med en selvudløsende afspærringsventil. Luften skal være ren og tør. Der anbefales kølende eller absorberende tørremidler og luftfiltre. Alle systemer leveres med et luftfilter på 0,3 mikron. Det er vigtigt, at filtret anvendes til at forhindre forurening af systemets pneumatiske komponenter og pulverforsyningen. Forsyningslufttrykket bør være 4,0-7,6 bar ( psi). For at tilføre luft til systemet fås et indgangsluftsæt med stikforbindelser, koblinger og 10 mm luftslange (15 fod til vognsystemer, 25 fod til systemer til væg- og skinnemontering). Se afsnittet Reservedele vedrørende reservedelsnumre til filtersæt, nye elementer og indgangsluftsæt samt oplysninger vedrørende bestilling. Transportable systemer Tilslut en 10 mm luftslange fra Deres trykluftforsyning til luftindgangsfittingen på vognens bagpanel.

icontrol Integratet styreenhed

icontrol Integratet styreenhed icontrol Integratet styreenhed Manual P/N 397 38 A Danish Trykt 2/3 NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Varenummer P/N = Varenummer til Nordson produkter Bemærk Dette er en publikation af Nordson Corporation,

Læs mere

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele - Danish - Udgivet 06/11 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

VersaBlue og VersaBlue Plus hot melt applikatorer i serien N Typen VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ

VersaBlue og VersaBlue Plus hot melt applikatorer i serien N Typen VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ VersaBlue og VersaBlue Plus hot melt applikatorer i serien N Typen VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ Manual - Danish - Trykt 03/13 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Varenummer P/N = Varenummer til

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

HURTIGVEJLEDNING. Freedom Hotmelt-system. Sikkerhed. Nordson Corporation. P/N 7179931_01 - Danish - Generelle advarsler og forholdsregler

HURTIGVEJLEDNING. Freedom Hotmelt-system. Sikkerhed. Nordson Corporation. P/N 7179931_01 - Danish - Generelle advarsler og forholdsregler Nordson Corporation HURTIGVEJLEDNING P/N 7179931_01 - Danish - Freedom Hotmelt-system Sikkerhed Generelle advarsler og forholdsregler ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre følgende opgaver. Følg

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion

Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Vejledning - delliste 312568ZAC DA Sprøjtepistol med multikomponent og indtrængende blandingsluft- og rensningsfunktion Anvendes med ikke brændbart skum og polyurea. Kun til professionel brug. Må ikke

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprøjtestyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4372-DA-TPA Rev. nummer: 1.2.2 Til brug med softwareversion: 3.12.12 Copyright Topcon

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED

POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED Installations-, betjenings- og servicemanual (DK) Denne manual indeholder fuldstændige instruktioner for MANUELLE KONSOLLER begyndende med

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere