Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer"

Transkript

1 Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Kundeproduktmanual Reservedel _02 Danish - Udgivet 12/11 Finishing Customer Support Center på (800) Dette dokument kan ændres uden varsel. Se for at få den seneste udgave. NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

2 Kontakt os Nordson Corporation svarer gerne på anmodninger om oplysninger, bemærkninger og forespørgsler om Nordsons produkter. De finder generelle oplysninger om Nordson på følgende internetadresse: Bemærk Dette er en publikation fra Nordson Corporation, som er beskyttet af copyright. Original copyrightdato Ingen del af dette dokument må fotokopieres, gengives eller oversættes til et andet sprog uden skriftlig forhåndstilladelse fra Nordson Corporation. Oplysningerne i denne publikation kan ændres uden varsel. Varemærker Encore, Nordson og Nordsons logo er Nordson Corporations registrerede varemærker. Betasolv er Oakite Corporation, Inc.'s registrerede varemærke.

3 Introduction O 1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_O 0211

4 O 2 Introduction Outside Europe / Hors d'europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l'un de bureaux ci dessous. Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA Japan North America Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_O Nordson Corporation All rights reserved

5 Indholdsfortegnelse I Indholdsfortegnelse Sikkerhed Indledning Kvalificeret personale Påtænkt brug Bestemmelser og godkendelser Personlig sikkerhed Brandsikkerhed Jordforbindelse Forholdsregler i tilfælde af defekt Bortskaffelse Beskrivelse Introduktion Komponenter til transportabelt system Komponenter til system til skinnemontering Komponenter til system til vægmontering Tekniske data Transportabelt system med vibrationskasseføder Transportabelt system med 25 kg fødebeholder Mærker på udstyret Certificeringsmærker for pulversprøjtepistol Certificeringsmærke for styreenhed

6 II Indholdsfortegnelse Systemopsætning Skinnemontering af styreenhed Vægmontering af styreenhed Systemtilslutninger Systemdiagram Tilslutninger til styreenheden Opsætning af et system med vibrationskasseføder Opsætning af fødebeholder og systemer til væg- eller skinnemontering Installation af tilpasningssæt eller kobling - Systemer til væg- og skinnemontering Installation af kobling Montering af tilpasningsdel Sprøjtepistoltilslutninger Pistolkabel Luftslanger og pulverslange Bundtning af slanger og kabler Systemlufttilslutninger Luftforsyning til systemet Transportable systemer Systemer til væg- og skinnemontering Elektriske tilslutninger til systemet Strømforsyning Systemjordforbindelse Konfiguration af styreenheden Opstartssekvens Indlæsning af konfigurationsfunktion Funktionsindstillinger Indstillinger for vibrationskasseføder Kontinuerlig drift Forsinkelse for motor slukket Afslutning af konfigurationsfunktionen

7 Indholdsfortegnelse III Betjening Den Europæiske Union, ATEX, særlige betingelser for sikker anvendelse Styreenhedsinterface Energibesparende tilstand Display og LED Elektrostatiske indstillinger Select Charge-funktion Elektrostatisk standardfunktion Klassisk elektrostatisk funktion Classic Standard-funktion (STD) Klassisk AFC funktion Indstilling af pulvermængden Indstillinger i Smart Flow funktion Indstillinger i Classic Flow funktion Betjening af sprøjtepistolen Elektrodeluftrensning Daglig betjening Opstart Rensning Installation af pulverkasse Betjening af vibrationskasseføderen Udskiftning af fladsprøjtedyser Udskiftning af koniske dyser og deflektorer Installation af det valgfrie mønsterregulatorsæt Nedlukning Vedligeholdelse Anbefalet rengøringsprocedure for dele, der kommer i kontakt med pulveret Vedligeholdelse Fejlfinding Styreenhedsfejl Oversigt over generel fejlfinding Modstandstest af strømforsyningen til sprøjtepistolen Test af elektrodeenhedens modstand Test af pistolkablets kontinuitet Reparation Reparation af sprøjtepistol Udskiftning af strømforsyning og pulverpassage Adskillelse af pistolen Udskiftning af strømforsyning Udskiftning af pulverpassage Installation af pulverpassage Samling af pistolen Udskiftning af kabel Afmontering af kabel Montering af kabel Udskiftning af triggerkontakt Afmontering af kontakten Installation af kontakt Reparation af styreenheden Komponenter til bagpanelet Udskiftning af vibrationsmotor

8 IV Indholdsfortegnelse Reservedele Introduktion Systemreservedelsnumre Reservedele til sprøjtepistoler Valgfrit tilbehør til sprøjtepistoler Diverse valgfrit tilbehør til sprøjtepistoler Fladsprøjtedyser Konisk dyse og deflektorer Korsskårne dyser Mønsterregulatorsæt Reservedele til styreenhed Frontpanel og indvendig kabinetjordforbindelse Reservedelsliste for frontpanel og indvendig kabinetjordforbindelse Dele til bagpanelet Reservedelsliste for dele til bagpanelet Dele til manifold Systemkomponenter og reservedele Pulverslange og luftslanger Valgfrit tilbehør til systemer Wiring Diagram

9 Sikkerhed 1 1 Afsnit 1 Sikkerhed Indledning Læs og følg sikkerhedsanvisningerne. Udførelses og udstyrsspecifikke advarsler, forsigtighedsregler og anvisninger er, hvis det er hensigtsmæssigt, medtaget i manualerne til udstyret. Sørg for, at al dokumentation til udstyret, herunder denne manual, er tilgængelig for personer, der betjener eller efterser udstyret. Kvalificeret personale Ejerne af udstyret er ansvarlige for at sikre, at Nordson udstyr installeres, betjenes og efterses af kvalificeret personale. Kvalificeret personale er ansatte eller leverandører, der er uddannet til sikkert at kunne udføre de pålagte opgaver. De er bekendt med alle relevante sikkerhedsregler og bestemmelser og har den rette fysik til at udføre disse opgaver. Påtænkt brug Hvis Nordson udstyr anvendes på andre måder end angivet i den manual, der følger med udstyret, kan det medføre personskade eller materiel skade. Eksempler på ikke påtænkt brug af udstyret kan være: at bruge uforenelige materialer at foretage uautoriserede ændringer at fjerne eller ikke bruge beskyttelsesskærme eller blokeringsmekanismer at anvende uforenelige eller defekte dele at anvende ikke godkendt hjælpeudstyr at anvende udstyret ud over den nominelle ydelse 2001 Nordson Corporation S1DA-03-[SF-Powder]-6

10 1 2 Sikkerhed Bestemmelser og godkendelser Personlig sikkerhed Brandsikkerhed Sørg for, at alt udstyr er normeret og godkendt til de omgivelser, hvor det skal anvendes. Enhver godkendelse af Nordson udstyr er ugyldig, hvis installations, betjenings og eftersynsanvisningerne ikke overholdes. Alle trin i forbindelse med installationen af udstyret skal være i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. For at undgå skader skal disse anvisninger følges. Betjen eller efterse ikke udstyret, medmindre De har de rette kvalifikationer. Betjen ikke udstyret, medmindre sikkerhedsforanstaltninger, døre eller låg er intakte, og de automatiske blokeringsmekanismer virker korrekt. Lad være med ikke at bruge eller afmontere sikkerhedsanordninger. Hold Dem på afstand af bevægeligt udstyr. Før bevægelige dele reguleres eller efterses, skal De slukke for strømmen og vente, indtil udstyret standser helt. Spær for strømmen og sørg for at sikre udstyret for at forhindre uventet bevægelse. Udlign (luk luft ud) det hydrauliske og pneumatiske tryk, før systemer eller komponenter under tryk justeres eller efterses. Afbryd, spær og afmærk kontakter, før elektrisk udstyr efterses. Læs sikkerhedsdatabladene for alle anvendte materialer. Følg leverandørens anvisninger om sikker håndtering og anvendelse af materialerne og brug de anbefalede anordninger til personlig beskyttelse. For at undgå skader skal De være opmærksom på mindre iøjnefaldende farer på arbejdsstedet, som ofte ikke helt kan undgås, såsom varme overflader, skarpe kanter, strømførende elektriske kredsløb og bevægelige dele, som af praktiske grunde ikke kan lukkes inde eller på anden måde sikres. Følg disse anvisninger for at undgå brand eller eksplosion. Der må ikke ryges, svejses, slibes eller anvendes åben ild på steder, hvor der anvendes eller opbevares brandfarlige materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation for at undgå farlige koncentrationer af flygtige partikler eller dampe. Se lokale bestemmelser eller sikkerhedsdatabladet for materialet for at få vejledning. Afbryd ikke strømførende elektriske kredsløb, mens der arbejdes med brandfarlige stoffer. Luk først for strømmen på en afbryder for at undgå gnistdannelse. S1DA-03-[SF-Powder] Nordson Corporation

11 Sikkerhed 1 3 Find ud ad, hvor nødafbrydere, afspærringsventiler og brandslukkere er placeret. Hvis der opstår brand i en sprøjtekabine, slukkes omgående for sprøjtesystemet og sugeblæserne. Udstyret rengøres, vedligeholdes og testes i henhold til anvisningerne i betjeningsmanualen. Anvend kun reservedele, som er beregnet til at blive anvendt sammen med originaludstyr. Kontakt Deres Nordson repræsentant vedrørende oplysninger og råd om reservedele. Jordforbindelse ADVARSEL: Det er farligt at betjene defekt elektrostatisk udstyr, og det kan medføre dødbringende elektrisk stød, brand eller eksplosion. Lad kontrol af modstand indgå i det regelmæssige vedligeholdelsesprogram. Hvis De får selv et let elektrisk stød eller bemærker statisk gnistdannelse, slukkes straks for alt elektrisk eller elektrostatisk udstyr. Start ikke udstyret igen, før problemet er blevet påvist og løst. Alt arbejde, der udføres inde i sprøjtekabinen eller inden for 1 m fra kabineåbningerne, skal udføres i henhold til reglerne for klasse 2, afdeling 1 eller 2 vedrørende farlig placering og skal være i overensstemmelse med NFPA 33, NFPA 70 (artikel 500, 502 og 516 i NEC) og NFPA 77, seneste udgave. Alle strømførende genstande i sprøjteområderne skal være forbundet med jorden med en modstand på højst 1 megohm målt med et apparat, der påfører det kredsløb, der skal vurderes, mindst 500 volt. Udstyr, som skal jordforbindes, omfatter bl.a. gulvet i sprøjteområdet, operatørplatforme, tanke, fotocelleholdere og udblæsningsdyser. Personer, der arbejder i sprøjteområdet, skal være forbundet med jorden. Der kan ske antændelse i forbindelse med en opladet menneskekrop. Personer, som står på en malet overflade, f.eks. en opratørplatform, eller som er iført ikke ledende fodtøj, vil ikke være jordforbundne. Personalet skal være iført sko med ledende såler eller anvende en jordforbindelsesrem for at være forbundet med jorden, når de arbejder med eller i nærheden af elektrostatisk udstyr. Operatørerne skal have permanent hud til håndtag kontakt, d.v.s. konstant røre ved pistolens håndtag med hånden, for at undgå at få elektrisk stød, når de betjener manuelle, elektrostatiske sprøjtepistoler. Hvis det er nødvendigt at have handsker på, skæres håndfladen eller fingrene væk, eller operatøren kan være iført elektrisk ledende handsker eller en jordforbindelsesrem, der er forbundet til pistolgrebet, eller en anden form for jordforbindelse. Sluk for den elektrostatiske strømforsyning og forbind pistolelektroderne med jorden, før der foretages justeringer, eller sprøjtepistolerne rengøres. Tilslut alt afbrudt udstyr, jordledningskabler og ledninger, efter der er foretaget eftersyn på udstyret Nordson Corporation S1DA-03-[SF-Powder]-6

12 1 4 Sikkerhed Forholdsregler i tilfælde af defekt Hvis et anlæg eller dele af et anlæg ikke fungerer rigtigt, sluk straks for anlægget og tag følgende forholdsregler: Afbryd og spær for den elektriske strøm til anlægget. Luk de pneumatiske afspærringsventiler og udlign trykket. Find grunden til defekten og ret den, før anlægget startes igen. Bortskaffelse Sørg for bortskaffelse af udstyr og materialer, der har været anvendt til betjening og eftersyn, i henhold til lokale bestemmelser. S1DA-03-[SF-Powder] Nordson Corporation

13 Beskrivelse 2 1 Afsnit 2 Beskrivelse Introduktion Se figur 2 1. Denne manual dækker alle versioner af det manuelle Encore sprøjtemalingssystem med lav temperatur (LT): Transportabelt system med vibrationskasseføder Transportabelt system med fødebeholder System til skinnemontering System til vægmontering Transportabelt system med fødebeholder Transportabelt system med vibrationskasseføder Figur 2 1 Manuelle Encore sprøjtemalingssystemer med lav temperatur

14 2 2 Beskrivelse Komponenter til transportabelt system De transportable systemer omfatter: En manuel Encore LT styreenhed En manuel Encore LT sprøjtepistol En Encore generation II pulverfødepumpe Et Encore pumpeopsamlingsrør En af følgende komponenter afhængig af systemversionen: Et vibrationsbord og en motor - fluidiserer en kasse med 12 eller 25 kg pulver En 25 kg rund Encore fødebeholder - fluidiserer pulver med trykluft med lavt tryk 11 mm pulverslange, luftslange, spiralvikling, velcroremme Komponenterne er monteret på en solid tohjulet vogn. Komponenter til system til skinnemontering Systemer til skinnemontering omfatter: En manuel Encore LT styreenhed En manuel Encore LT sprøjtepistol En Encore generation II pulverfødepumpe Et pumpetilpasningssæt og en kobling til brug på HR/NHR-fødebeholdere Et beslagsæt til skinnemontering Et jordforbindelsessæt 11 mm pulverslange, luftslange, spiralvikling, velcroremme Et luftfiltersæt BEMÆRK: Pulverforsyningen kan også komme fra en Encore inlinepumpe, som er monteret på et fødecenter. Komponenter til system til vægmontering Systemer til vægmontering omfatter: En manuel Encore LT styreenhed En manuel Encore LT sprøjtepistol En Encore generation II pulverfødepumpe Et pumpetilpasningssæt og en kobling til brug på HR/NHR-fødebeholdere Et beslagsæt til vægmontering Et jordforbindelsessæt 11 mm pulverslange, luftslange, spiralvikling, velcroremme Et luftfiltersæt

15 Beskrivelse 2 3 BEMÆRK: Pulverforsyningen kan også komme fra en Encore inlinepumpe, som er monteret på et fødecenter. Tekniske data Model Indgangseffekt Udgangseffekt ENCORE Applikator +/- 19 V vekselstrøm, 1 A 100 KV, 100 µa ENCORE Styreenhed V vekselstrøm, 50/60 Hz Ikke relevant Vibrationsmotor 50 Hz 230 V vekselstrøm, +/- 10 % Ikke relevant Vibrationsmotor 60 Hz 115 V vekselstrøm, +/- 10 % Ikke relevant Indgangsluft: 4,0-7,6 bar ( psi), <5µ partikler, dugpunkt <10 C (50F) Maks. fugtighedsgrad: 95 % ikke kondenserende Omgivende temperaturområde: +15 til +40 C (59-104F) Klassificering af farlig placering for applikatoren: Zone 21 (EU) eller klasse II, afdeling 1, gruppe F og G Klassificering af farlig placering for styreenheden: Zone 22 (EU) eller klasse II, afdeling 2, gruppe F og G Støvbeskyttelse: IP6X Vibrationsbordets kapacitet: 25 kg (50 lb) pulverkasse Transportabelt system med vibrationskasseføder Højde: 995 mm (35,2 tommer) Længde: 820 mm (32,25 tommer) Hjulfundament: 598,5 mm (23,5 tommer) Vægt: 46,7 kg (103 lbs) Transportabelt system med 25 kg fødebeholder Højde: 995 mm (35,2 tommer) Længde: 812 mm (32 tommer) Hjulfundament: 598,5 mm (23,5 tommer) Vægt: 50,4 kg (111 lbs)

16 2 4 Beskrivelse Mærker på udstyret Certificeringsmærker for pulversprøjtepistol Certificeringsmærke for styreenhed ENCORE LT EN FM11ATEX0057X (2) 3 D Ex tc IIIC T60 C Dc T A= +15 to +40 C NORDSON CORP. AMHERST, OH, USA Vn= Vac n=50-60hz Pn=100VA OUTPUT: V(peak)= 19V Io(peak)= 1.0A WARNING - POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD, SEE INSTRUCTION MANUAL.

17 Systemopsætning 3 1 Skinnemontering af styreenhed Afsnit 3 Systemopsætning Se figur 3 1. Systemer til skinnemontering leveres med et beslagsæt, et delbakkesæt og et strømskinne-jordforbindelsessæt. 1. Monter styreenhedsbeslaget (1) på styreenhedens bund med fire M5 x 12 sorte fladhovedskruer (2) og en nr. 10 konkav låseskive (9). 2. Monter styreenhedsbeslaget (1) på skinnebeslaget (5) med to M8 splitlåseskiver (7) og to M8 x 70 sekskanttopskruer (8). 3. Skru de to M8 kontramøtrikker (4) på de to M8 x 40 skruer (3), og skru derefter de to skruer ind i hullerne i skinnebeslaget Figur 3 1 Installation af skinnemonteringssæt og delbakke 1. Styreenhedsbeslag 5. Skinnebeslag 2. M5 x 12 skruer 6. Skinne 3. M8 x 40 skruer 7. M8 låseskiver 4. M8 kontramøtrikker 8. M8 x 70 skruer 9. Nr. 10 konkav låseskive 10. Delbakke

18 3 2 Systemopsætning Skinnemontering af styreenhed (forts.) Vægmontering af styreenhed 4. Monter skinnebeslaget over rækværket til operatørplatformen (6), tilspænd skruerne (3) imod skinnen, og tilspænd derefter kontramøtrikkerne (4) op imod skinnebeslaget for at forhindre skruerne i at løsne sig. 5. Monter delbakken (10) i de to forreste huller øverst på styreenheden ved hjælp af to af M5 skruerne (2) i toppen af styreenheden og en nr. 10 konkav låseskive (9), som er inkluderet i sættet. 6. Brug strømskinne-jordforbindelsessættet til at tilslutte styreenhedens jordforbindelsesstolpe til kabinens gulv som beskrevet i vejledningen til jordforbindelsessættet. Se figur3 2. Systemer til vægmontering leveres med et beslagsæt, som omfatter vægmonteringsbeslaget og de nødvendige fastgørelsesanordninger til at fastgøre styreenheden til beslaget. Med beslaget kan styreenheden monteres vinkelret på væggen eller i en vinkel, 30 grader ad gangen. 1. Monter beslaget på væggen med fastgørelsesanordninger på 3/8 tommer (ikke inkluderet). 2. Monter styreenheden på beslaget med de medfølgende skruer og spændeskiver, også den enkelte konkave spændeskive. Spændeskiven tilvejebringer en jordforbindelse mellem styreenheden og beslaget. 3. Brug strømskinne-jordforbindelsessættet til at tilslutte styreenhedens jordforbindelsesstolpe til kabinens gulv som beskrevet i vejledningen til jordforbindelsessættet. Konkav spændeskive Figur 3 2 Montering af vægmonteringsbeslag

19 Systemopsætning 3 3 Systemtilslutninger Systemdiagram ADVARSEL: Dette diagram viser ikke alle jordforbindelser til systemet. Alt ledende udstyr i sprøjteområdet skal være tilsluttet en ægte jordforbindelse. BEMÆRK: Det indgangsluftfilter, der vises i dette diagram, er monteret bag frontpanelet på vogne til transportable systemer. Filteret og monteringsbeslaget til systemer til skinne- eller vægmontering leveres i et sæt til montering på kundens fabrik. Tastatur Sprøjtepistol Encore LT styreenhed Filter 24 V JÆVNSTRØM Magnetvent. & regulator ledningsføring Hovedprintkort Luftrenseluft Renseluft Forstøvningsluft Mængderelateret luft Fluidiseringsluft 6 mm blå Pistolkabel 4 mm klar 6 mm sort 8 mm blå 8 mm sort Pulverslange Pumpe 10 mm Manifold 6 mm blå* 6 mm sort Ledende* Opsamlingsrør 10 mm Indgangsluft Strøm Forsyning 6 mm blå** Fødebeholder** Relækort VBF stærkstrømskabel* Vekselstrømskabel Linjefilter Pulverkasse* Vogn eller kabine Jordforbindelse Vibrationsmotor* * System med vibrationskasseføder ** System med fødebeholder Figur 3 3 Blokdiagram til manuelt Encore LT pulversystem

20 3 4 Systemopsætning Tilslutninger til styreenheden På styreenhedens bagpanel er der tilslutninger til strøm, jordforbindelse, vibrationsmotor, pistol, pumpe og fluidiseringsluft JORD (GRØN/GUL) L2 (BLÅ) L1 (BRUN) Figur 3 4 Tilslutninger til Encore LT pistolstyreenhed 1. Elektrostatisk jordforbindelse (til vogn eller kabine) 2. Stærkstrømskabel til vibrationsmotor 3. Stærkstrømskabel (15 fod) 4. Forstøvningsluft (blå, 8 mm, pumpe) 5. Luftforsyning (blå, 10 mm) 6. Mængderelateret luft (sort, 8 mm, pumpe) 7. Pistolkabel 8. Renseluft (sort, 6 mm, pistol) 9. Fluidiseringsluft (blå, 6 mm) 10. Nåleventil til fluidiseringsluft 11. Elektrode-luftrensning (klar, 4 mm, pistol)

21 Systemopsætning 3 5 Opsætning af et system med vibrationskasseføder Denne fremgangsmåde anvendes til transportable systemer med en vibrationskasseføder. 1. Pak opsamlingsarmen, kraven og sætskruen, opsamlingsrøret og pumpen ud. 2. Se figur3 5. Monter opsamlingsarmen som vist ved hjælp af de fire M5 x 10 skruer med integrerede spændeskiver (3) Figur 3 5 Montering af opsamlingsarm 1. Arm 2. Beslag til arm 3. M5 x 10 skruer (x 4) 3. Se figur 3 6. Monter kraven (1) på opsamlingsrøret (2) som vist. Tilspænd unbrakoskruerne for at fastgøre kraven Figur 3 6 Montering af krave på opsamlingsrør 1. Krave 2. M5 unbrakoskrue (sort) 3. Opsamlingsrør 4. Pumpemontering

22 3 6 Systemopsætning Opsætning af et system med vibrationskasseføder (forts.) 4. Se figur 3 7. Drej rørbeslaget væk, og monter opsamlingsrøret (1) i armen. 5. Sæt pumpen (3) ind i pumpemonteringsdelen (2) med en let vridning Figur Opsamlingsrør 2. Pumpe Montering af Encore LT pistolopsamlingsrør og pumpe 3. Rørbeslag 4. Pumpemontering 6. Pak de luftslanger, den pulverslange og de spændestykker og velcroremme, der følger med systemet, ud. 7. Se figur 3 4. Stik de korte længder af slangerne ind i styreenheden: den 8 mm blå forstøvningsluftslange (4) den 8 mm sorte mængderelateret luftslange (6) den 6 mm blå fluidiseringsluftslange (9) 8. Se figur 3 8. Før slangerne (4, 6, 9) gennem ringen i vogntårnets frontpanel som vist. 9. Tilslut slangerne og pulverslangen som vist: den 8 mm blå forstøvningsluftslange (4) til pumpens øverste fitting den 8 mm sorte mængderelaterede luftslange (6) til pumpens nederste fitting. den 6 mm blå fluidiseringsluftslange (9) til endestykkesamlingen (1) den 6 mm sorte fluidiseringsluftslange (2) til samlingen og opsamlingsrøret. pulverslangen (7) til pumpen - fastgør med slangeklemmen (3) BEMÆRK: Før pumpen og fluidiseringsluftslangen fastgøres til opsamlingsarmen, laves en servicesløjfe i slangerne, således at opsamlingsrøret og pumpen kan løftes af armen uden at frakoble slangerne. 10. Fastgør slangerne til armen med blå Nordson velcroremme (5).

23 Systemopsætning 3 7 Lav en servicesløjfe her 7 3 6* 4* 2* Figur 3 8 Montering af Encore LT pistolopsamlingsrør og pumpe 1. Endestykkesamling 2. 6 mm sort fluidiseringsluftslange* 3. Slangeklemme Bemærk: 4. Blå 8 mm forstøvningsluftslange* 5. Velcroremme 6. Sort 8 mm mængderelateret luftslange* * Lav en servicesløjfe som nævnt ovenfor, før slangerne fastgøres til armen med remme. 7. Pulverslange 9. Blå 6 mm fluidiseringsluftslange 12. Ring ADVARSEL: Den sorte fluidiseringsluftslange (2), opsamlingsrørstikforbindelsen og endestykkesamlingen (1) er ledende og danner en passage til jord til vognen. Disse dele må ikke udskiftes med ikke-ledende dele. Se Reservedele vedrørende nye slanger. BEMÆRK: Pumpen er forsynet med koblingsstykker, der hurtigt kan tilsluttes, og som gør det muligt hurtigt at frakoble luftslangen, når pumpen skal rengøres eller repareres. Træk i de riflede koblingsringe for at frakoble dem.

24 3 8 Systemopsætning Opsætning af fødebeholder og systemer til væg- eller skinnemontering Denne fremgangsmåde anvendes til transportable systemer og systemer til væg- eller skinnemontering, der forsynes med pulver fra en fødebeholder. 1. Klemmerne på låget til fødebeholderen løsnes, og ventilationsslangen og slangeklemmerne tages ud. Klemmerne på låget sættes fast igen. 2. Pak den pumpe, den pulverslange og de luftslanger, klemmer og velcroremme, der følger med systemet, ud. 3. Se figur 3 4. Stik følgende ind i styreenheden: den 8 mm blå forstøvningsluftslange (4) den 8 mm sorte mængderelaterede luftslange (6) den 6 mm blå fluidiseringsluftslange (9) 4. Se figur 3 9. Før forstøvningsluftslangen (4) og den mængderelaterede luftslange (6) gennem ringen(12) på vogntårnets frontpanel. 5. Før fluidiseringsluftslangen (9) gennem tårnet og ud forneden gennem frontpanelet. 6. Transportable systemer: Anbring fødebeholderen på vognplatformen mellem holdetapperne. 7. Sæt pumpen (7) ind i pumpemonteringsdelen (5) med en let vridning. Tilslut fluidiserings- og forstøvningsluftslangerne til pumpen som vist. BEMÆRK: Systemer til skinnemontering leveres med et pumpetilpasningssæt og en kobling til brug sammen med opsamlingsrør konstrueret til andre pumper. Se installationsvejledningen på side Tilslut reduktionsmuffen på 10 mm x 6 mm (11) til vinkelfittingen på 10 mm på fluidiseringsbeholderens opsamlingsbakke. Forbind fluidiseringsluftslangen (9) med reduktionsmuffen. 9. Tilslut øjeterminalen på den grønne/gule jordledning (10) til jordforbindelsesstolpen på siden af fluidiseringsbeholderen, og tilslut derefter jordledningen i jordstikforbindelsen på vognens bund. 10. Monter en slangeklemme (8) over enden af ventilationsslangen (1), og tilslut slangen til ventilationskanalen på låget. Stram klemmen for at fastgøre slangen. 11. Tilslut pulverslangen (2) til pumpen, og fastgør den med en slangeklemme (3). BEMÆRK: Pumpen er forsynet med koblingsstykker, der hurtigt kan tilsluttes, og som gør det muligt hurtigt at frakoble luftslangen, når pumpen skal rengøres eller repareres. Træk i de riflede koblingsringe for at frakoble dem.

25 Systemopsætning Figur 3 9 Transportabelt Encore LT system med fødebeholder - Installation af fødebeholder og pumpe 1. Ventilationsslange 2. Pulverslange 3. Slangeklemme 4. Blå forstøvningsluftslange 5. Pumpemontering 6. Sort mængderelateret luftslange 7. Pumpe 8. Ventilationsslangeklemme 9. Blå fluidiseringsluftslange 10. Jordledning x 6 mm reduktionsmuffefitting 12. Ring

26 3 10 Systemopsætning Installation af tilpasningssæt eller kobling - Systemer til væg- og skinnemontering Systemer til væg- og skinnemontering leveres med et pumpetilpasningssæt og en kobling, der gør det muligt at anvende Encore pumpen på opsamlingsrør til HR- og NHR-fødebeholdere, som er konstrueret til andre pumpetyper. Tilpasningssættet giver en permanent montering, og det anbefales at anvende det. Installation af kobling Koblingen gør det muligt at anvende den eksisterende pumpetilpasningsdel. 1. Monter pumpekoblingen på den eksisterende pumpetilpasningsdel med en let vridning. 2. Sæt Encore pumpen ind i koblingen med en let vridning. Montering af tilpasningsdel Tilpasningssættet erstatter eksisterende pumpetilpasningsdele med udvendige O ringe på alle gevindopsamlingsrør med en indvendig diameter på 0,360 tommer. 1. Træk pumpetilpasningsdelen og opsamlingsrøret ud af pumpemonteringen på fødebeholderens låg. 2. Skru opsamlingsrøret fra den eksisterende tilpasningsdel. 3. Skru opsamlingsrøret ind i den Encore pumpetilpasningsdel, der fulgte med systemet. 4. Sæt pumpetilpasningsdelen og opsamlingsrøret ind i pumpemonteringen. 5. Sæt Encore pumpen ind i pumpetilpasningsdelen med en let vridning. 2. Udskift med Encore tilpasningsdel Pumpekobling Pumpetilpasningsdel 1. Fjern den eksisterende tilpasningsdel Fødebeholder opsamlingsrør enhed Installation af kobling Installation af tilpasningsdel Figur 3 10 Montering af pumpe

27 Systemopsætning 3 11 Sprøjtepistoltilslutninger Pak sprøjtepistolen ud. Rul kablet, den klare 4 mm og 6 mm sorte luftslange og 11 mm pulverslangen ud. Foretag følgende tilslutninger: Pistolkabel Se figur Tilslut pistolkablet til kontakten (7) på pistolstyreenhedens bagpanel. Kabelstikket og kontakten er påkilet. 2. Skru kabelmøtrikken på kontakten, og tilspænd møtrikken forsvarligt. Luftslanger og pulverslange Se figur 3 4 og Tilslut den sorte 6 mm luftslange til den let aftagelige fitting i pistolgrebet. 2. Tilslut den klare 4 mm elektrode luftrenseslange til fittingen med modhager i pistolgrebet. 4 mm klar elektrode-luftrense-slange 6 mm sort renseluftslange Pistolkabel Slangetilpasningsdel Pulverslange Figur 3 11 Pistoltilslutninger

28 3 12 Systemopsætning Luftslanger og pulverslange (forts.) 3. Tilslut pulverslangen til slangetilpasningsdelen, og stik derefter slangetilpasningsdelen ind i pistolgrebet. BEMÆRK: Der følger 6 meter pulverslange med en indvendig diameter på 11 mm med systemet. Hvis De skal bruge en længere slange, skal De skifte til en pulverslange med en indvendig diameter på 1/2 tomme. Se Reservedele vedrørende reservedelsnumre til slanger. 4. Før luftslangen til pistolstyreenhedens bagpanel. 5. Se figur 3 4. Tilslut den klare 4 mm slange til den let aftagelige pistolluftfitting til elektrodeluftrensningen (11). 6. Tilslut den klare 6 mm sorte slange til den let aftagelige fitting til renseluften (8). Bundtning af slanger og kabler Anvend den sorte spiralskårne bevikling, der følger med systemet, til at bundte pistolkablet, luftslangen og pulverfødeslangen sammen. Rul de bundtede slanger og kabler sammen, og hæng rullen på krogen bag på vogntårnet. Systemlufttilslutninger Luftforsyning til systemet Der bør tilføres trykluft fra et luftdrop forsynet med en selvudløsende afspærringsventil. Luften skal være ren og tør. Der anbefales kølende eller absorberende tørremidler og luftfiltre. Alle systemer leveres med et luftfilter på 0,3 mikron. Det er vigtigt, at filtret anvendes til at forhindre forurening af systemets pneumatiske komponenter og pulverforsyningen. Forsyningslufttrykket bør være 4,0-7,6 bar ( psi). For at tilføre luft til systemet fås et indgangsluftsæt med stikforbindelser, koblinger og 10 mm luftslange (15 fod til vognsystemer, 25 fod til systemer til væg- og skinnemontering). Se afsnittet Reservedele vedrørende reservedelsnumre til filtersæt, nye elementer og indgangsluftsæt samt oplysninger vedrørende bestilling. Transportable systemer Tilslut en 10 mm luftslange fra Deres trykluftforsyning til luftindgangsfittingen på vognens bagpanel.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

icontrol Integratet styreenhed

icontrol Integratet styreenhed icontrol Integratet styreenhed Manual P/N 397 38 A Danish Trykt 2/3 NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Varenummer P/N = Varenummer til Nordson produkter Bemærk Dette er en publikation af Nordson Corporation,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere