Energimærke. Lavt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kong Haralds Park 3 Postnr./by: 2765 Smørum BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for flerfamiliehuse og er lovpligtig. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 467 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: 01/07/08-01/12/08 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste. Besparelsesforslag Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt.flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen. Besparelsesforslag med god rentabilitet Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 1 Bygn. 007, Lej.nr 37 : Isolering af varmerør imellem skakt og energimåler. 0.2 MWh Fjernvarme 110 kr. 375 kr. 3.4 år Øvrige besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid Forklaring: Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra den faktiske anvendelse af bygningen. Der er dermed taget hensyn til de faktiske drifttider mv. af bygningen og dens

2 SIDE 2 AF 13 installationer. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. iform af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstattes med billigere fjernvarme. De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger.tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger. Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Besparelse ved gennemførelse af forslag med god rentabilitet Samlet varmebesparelse: 100 kr./år Samlet elbesparelse: -2 kr./år Investeringsbehov: 400 kr. inkl moms Den samlede besparelse ved de rentable forslag: 100 kr./år Konklusion: Besparelsesforslag med god rentabilitet er med stor sandsynlighed en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelser med god rentabilitet gennemføres, vil mærket være: C VARME : Konklusion Idet bygningen ikke har været i fuldt brug i en samlet årsperiode - er oplyst varmeforbrug fremkommet udfra en vurdering på baggrund af energikonsulentens erfaringstal. I det beregnede varmeforbrug, pr. lejlighed - skal påregnes individuelt tillæg på op til vejl %, og fradrag på vejl. 10 % - pga. brugsmønster, samt det at boliger ikke er ensartede -men kan optræde med tillæg for endegavle mv. UDSUGNING - GENERELT: Indreguleringsrapport bør fremlægges - således at luftmængder / funktion eftervises. Besparelsesforslag ved renovering Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Det er lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer: Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer. Kommentarer til energimærkningen

3 SIDE 3 AF 13 ENERGIMÆRKET ER GÆLDENDE FOR BLOK 001, 002, 005 og 007. Ejendommen er en ny ejendom, ( etageboliger ) - opført i år Ejendommen er udført som 4 stk. fritliggende blokke - der tilsammen består af i alt 60 stk. lejligheder. Bygninger fremstår i lys puds mm "STOLIT", ( Let facadebeklædning ) på betonvæg. Tagflader er mørkt ståltag - på gitterspær - med ensidig taghældning. ( Delpartier på 3 af de 4 blokke - har integreret "Pent-House" tagterrasse Lejligheders størrelse er, ( vejl.) - iht. Landinspektør, LE 34 s opgørelse : 04 stk. - vejl. 078 m m2 - trapperum 02 stk. - vejl. 079 m m2 - trapperum 05 stk. - vejl. 082 m m2 - trapperum 07 stk. - vejl. 083 m m2 - trapperum 02 stk. - vejl. 086 m m2 - trapperum 06 stk. - vejl. 088 m m2 - trapperum 07 stk. - vejl. 090 m m2 - trapperum 09 stk. - vejl. 097 m m2 - trapperum 06 stk. - vejl. 099 m m2 - trapperum 06 stk. - vejl. 100 m m2 - trapperum 03 stk. - vejl. 105 m m2 - trapperum 03 stk. - vejl. 110 m m2 - trapperum Ejendommen er fjernvarmeforsynet. Forbrug er skønnet - idet bygningsmasse ikke har været ibrugtaget i en samlet årsperiode. Varme - Gennemsnitsår Mwh. ( standard år ) El Ukendt.. kwh. Vand Ukendt...m3. Beregnet energimærke C, indikerer et beregnet varmeforbrug på ( 67 kwh / m2 ). Beregnet energimærke C, indikerer et beregnet forbrug til EL til bygningsdrift ( 2,5 x 3 kwh / m2 ). Det ( oplyste ) / skønnede forbrug - forventes at antage en værdi på vejl, ( kwh / m2 ) Denne værdi indikerer et forbrug der ligger under landsgennemsnittet, på ( 110 kwh / m2 ) for etageboliger. Fælles El forbrug er ukendt, idet bygningen ikke har været ibrugtaget i en samlet årsperiode. Det skønnede forbrug - forventes at antage en værdi på vejl, ( 4-6 kwh / m2 ) Landsgennemsnittet er på vejl. ( 5 8 kwh /m2 ).

4 SIDE 4 AF 13 Vandforbrug er ukendt - men kan vejl. andrage en værdi på vejl. ( 0,70-0,80 m3 / m2 bolig ). Da der ikke foreligger oplysninger om registrering af det varme brugsvand er forbrug derfor skønnet. ( Vandforbrug kan registreres - så årsforbrug er kendt og det derved er muligt at afgøre hvor meget "sparebruserindsatse" ville kunne bidrage med ). Adgang til lokaliteterne blev anvist af kontaktperson, Timo Schrøder, tlf Eventuelle forslag kræver en nærmere undersøgelse / projektering /dimensionering, samt yderligere detaljeringsgrad - af fagområde og / eller rådgivende ingeniørfirma - forinden evt. iværksættelse af forslag. Priser er vejledende. ( Det foreslås, at der indhentes konkrete tilbud før evt. iværksættelse.) Utilgængelige rum : Ingen bemærkninger... Månedlige aflæsninger : Iflg. bekendtgørelse skal der føres løbende månedlig registrering af hovedforbrug. ( Fælles EL ). Undtaget herfor er dog de forbrug der afregnes direkte imellem beboere og forsyningsleverandører. Individuelt varmeforbrug afregnes via separate energimålere. Brugsvand - ( varmt og koldt fælles ) - afregnes via individuelle hovedmålere til hver lejlighed -, ( m3 - måler ). PRAKTISKE OPLYSNINGER : BLOK Lej. nr. 05 Reparation af indklædning ved bundkarm af vindue til Pent - House udgang - pågår. Reparation af gulv ved sydøst vendt vinduesparti - pågår. BLOK 002- Lej. nr. 49 : 1 stk. kontrolventil - på udsugning - baderum, mangler.

5 SIDE 5 AF 13 BLOK Lej. nr. 23 : Mislyd fra 1 stk. centralvarmepumpe, ( evt. lejestøj ). BLOK Lej. nr. 35 : 1 stk. Tætningsliste ved 1 stk skydedør er mekanisk deformeret og bør repareres. Teknikskabe - generelt : Temperatur på varmt brugsvand bør ligge på max Grd C - for at modvirke tilkalkning og min Grd C - for at modvirke bakteriedannelse. Anlæg er med manuel fremløbsregulering til radiatorer - afhængig af aktuel udetemperatur. Bør indstilles til fremløbstemperatur - f.eks. 65 Grd C - ( okt - april ) Bør indstilles til fremløbstemperatur - f.eks. 45 Grd C - ( maj - sept. ) UDSUGNING - GENERELT: Indreguleringsrapport bør fremlægges - således at luftmængder / funktion eftervises. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft GENERELT : Tagflader er mørkt ståltag - på gitterspær - med ensidig taghældning. Vandret isolering med 300 mm. ( Målt til 300 mm - OK ). TAGE MED TAGTERRASSER & TAGHUSE : Brædder på strøer mm kileskåret isolering, ( Opgraderet iht. NLT - Tagentreprise ).

6 SIDE 6 AF mm betondæk. Tag på taghuse / trappeopgang : Er isoleret med 250 mm. Kilde : Tegn. nr. ( 99 ) 50 og ( 99 ) 51 Ydervægge " Tunge " ydervægge : 150 mm betonvæg - for " Let " systempuds-beklædning, fabr. " STOLIT ". 258 mm isolerende, " STOLIT " - beklædning. Pudset overflade. " Lette " lodrette ydervægge - ved buede hjørner :..Indv. let beklædning...70 mm mineraluld iht. Detailtegn. nr 01 og 05, i mål 1 : mm " STOLIT " - beklædning..--iht. Detailtegn. nr 01 og 05, i mål 1 : mm - yderligere isolering iht. Arkitekt White. " Øvrige " lodrette ydervægge :..Indv. let beklædning...70 mm mineraluld..50 mm " STOLIT " - beklædning. Lodrette ydervægge - Taghuse / trappeopgang : 2 x 13 mm Gipsplader mm mineraluld..stålpladebeklædning Kilde : Tegn. nr. ( 99 ) 50, ( 99 ) 51, 7 ( 99 ) 26 samt Detailtegn. nr 01 og 05

7 SIDE 7 AF 13 Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer og glasdøre er hovedsageligt 1 - fags vinduer, energiglas. Større glaspartier, er dog 4 - fags vinduer, energiglas. Alle konstrueret som trækarme/trærammer. Gulve og terrændæk Terrændæk er udført som følger mm trægulv på strøer mm betondæk. 2 x 150 mm isolering Kilde : Tegn. nr. ( 99 ) 50 og ( 99 ) 51 Ventilation Ventilation Ejendommen er forsynet med 8 stk. mekaniske udsugningsanlæg - placeret i tagrum. Derudover er ejendommen forsynet med 11 stk mekanisk udsugning fra skarnkasserum. Data stammer fra ventilationsentreprenør - " Engelgaar & Carlsson". Generelt : Luftmængder er givet udfra udleveret plantegninger, samt BR - krav, emhætter 20 / 40 l /sec. og baderum 15 l /sec, samt særskilte - selvstændige WC - rum 10 l / sec. Luftmængder er vægtet - da emhætter kun periodisk, ( vejl. 1 time / døgn ) - kører med fuld luftmængde - via trykknap. Anlæg er erfaringsmæssigt opbygget med tryktransducer for at kunne opfylde den forudsatte funktion med variabel / forceret luftmængde ved emhætter. Aggregatdata : Type 1 : 12 lejlighedsanlæg Type 2 : 6 lejlighedsanlæg Type 3 :.4 lejlighedsanlæg Type 1: ØLAND, GTHB-035-B.- 0,37 kw. Driftpunkt : Vejl m3 / h - SEL : 0,55 kj / m3

8 SIDE 8 AF 13 Type 2: ØLAND, GTHB-031-B.- 0,25 kw. Driftpunkt : Vejl m3 / h - SEL : 0,60 kj / m3 Type 3: ØLAND, GTHB-031-B.- 0,25 kw. Driftpunkt : Vejl m3 / h - SEL : 0,60 kj / m3 Skarnkasseventilatorer : Er vejl. som "SYSTEMAIR" - TFER - 160, Vejl. 0,077 kw. ( Disse anlæg er beregningsmæssigt vurderet som " Procesanlæg" - idet disse ikke bidrager med udsugning af varm luft - men får tilført "kold" erstatningsluft ). Varme Varmeanlæg Hver lejlighed er forsynet med selvstændig unit til individuel regulering af radiatoranlæg, gulvvarmeanlæg og varmtvandstemperatur. ( Unit med indbygget shuntpumpe for radiatoranlæg / gulvvarme ). Kompakt - Unit pr. lejlighed er GEMINA TERMIX Units indeholder : Varmeveksler, Type T H - 8. Varmtvandsbeholder, Type BVX Pumpeshunt for radiatorkreds / gulvvarme, energimåler, termostatventiler til indstilling af brugsvandstemperatur og fremløbstemperatur til gulvvarmekreds. Unit er placeret i installationsskab - i de enkelte lejligheder. Varmeveksler er isoleret med præfabr. kappe - vejl. 30 mm PUR - isolering. Forsyningsrør i lejligheders teknikskab - imellem hovedskakte og energimålere - er isoleret med 30 mm mineraluld. Varmetab fra hovedvarmerør i installationsniche - der forsynes direkte fra fjernvarmeleverandør - indgår ikke i energimærkning - idet varmetab pr. princip er fastlagt til at hidrøre forsyningsselskab - idet varme "først" afregnes - på strækning - efter de individuelle energimålere. Dette forhold er ligeledes gældende for de varme brugsvandsrør hvor der ikke foreligger konstant cirkulation - idet anlæg er uden brugsvandscirkulationspumpe. Aht. opretholdelse af betjeningsfunktion på UNITS reguleringsventiler mv.-skønnes tiltag i selve UNITS ikke hensigtsmæssigt eller rentabelt - idet varmetab kommer bygningen tilgode.

9 SIDE 9 AF 13 Varmt vand Hver enkelt bolig - har egen varmtvandsproduktion. Varmtvandsbeholdere er Fabr. GEMINA TERMIX Liter. Anlæg er uden cirkulationspumpe - OK. Temperatur aflæst på beholder : Grd C. Temperatur på varmt brugsvand bør ligge på max Grd C - for at modvirke tilkalkning og min Grd C - for at modvirke bakteriedannelse. Varmtvandsbeholder er isoleret med præfabr. kappe - vejl. 40 mm PUR - isolering. Fordelingssystem Units forsyner gulvvarme- og radiatorkredse. Hovedfremføring sker i skakte, fra stueplan - via lodrette nicher, og videre fordeling til lejlighedsteknikrum - til de enkelte vandudtag / radiatorer - som skjult installation i tomrør, ( trækrør ). Pumper i skakte er Alpha +, 15-40, 45 watt, autm. ( 1 stk pr lejlighed ). Anlæg er et traditionelt radiatoranlæg, 2 - strengs system. Forslag 1: Bygn. 007, Lej.nr 37 : Isolering af vejl. 2 x 0,50 m varmerør imellem skakt og energimåler. NB : Evt. tilsvarende lejligheder - samme procedure. Automatik Anlæg er med manuel fremløbsregulering til radiatorer - afhængig af aktuel udetemperatur. Bør indstilles til fremløbstemperatur - f.eks. 65 Grd C - ( okt - april ) Bør indstilles til fremløbstemperatur - f.eks. 45 Grd C - ( maj - sept. ) El Belysning Ejendommen er forsynet med trappebelysning, "adgangsbelysning" og P -lamper. Udendørsbelysning styres efter lysintensitetsføler og ur - ( dagslys / "skumringsrelæ"). Antal trappebelysning, "adgangsbelysning" og P -lamper. - er fastlagt udfra registrering / optælling.

10 SIDE 10 AF 13 Trappebelysning er med trykknapbetjening - med tidsstyring. Vejledende effektoversigt - iflg. EL - Entreprenør, Helmer Nielsen: 3 - Etager, trappeopgange - 11 stk / opgang - 2 x 18 watt, lavenergi. 2 - Etager, trappeopgange - 07 stk / opgang - 2 x 18 watt, lavenergi. Adgangsbelysning stk x 26 watt, lavenergi P - Lys...17 stk x 42 watt, lavenergi Skarnkasserum...11 stk x 36 watt, lavenergi, med PIR - føler. Bemærk : Data er stibuleret - udfra de indput, som har været tilgængelige, samt udfra de data personalet - vejledende, har kunnet oplyse. Andre elinstallationer Elevator : Effekt til elevatorer er vejl. 2,3 kw / stk. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 2008 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 6257 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 6163 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Areal - boliger... er iflg. BBR... : m2 ( Brutto - incl. opvarmede trapperum).

11 SIDE 11 AF 13 Opvarmet boligareal --- iflg. Landinspektør, LE : m2 Opvarmet trappeareal - iflg. Landinspektør, LE : m2 Forudsætninger Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Varme: 680 kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 56 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgifter 100 m m kr. 78 m m kr. 110 m m kr. 82 m m kr. 99 m m kr. 86 m m kr. 90 m m kr. 105 m m kr. 100 m m kr. 78 m m kr. 110 m m kr. 82 m m kr. 99 m m kr. 83 m m kr. 88 m m kr. 105 m m kr. 97 m m kr. 79 m m kr. 100 m m kr. 78 m m kr. 110 m m kr. 82 m m kr. 99 m m kr. 83 m m kr. 88 m m kr.

12 SIDE 12 AF m m kr. 105 m2 + 11m kr. 97 m m kr. 83 m m kr. 79 m2 + 11m kr. 100 m m kr. 83 m m kr. 88 m m kr. 97 m m kr. 78 m m kr. 82 m m kr. 90 m m kr. 86 m m kr.

13 SIDE 13 AF 13 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Hvordan læses mærkningen? Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes på Energikonsulent og gyldighed Adresse: Galaksevej Næstved Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørremarksvej 8 Postnr./by: 6270 Tønder BBR-nr.: 550-015375 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens vej 003 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-363397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 17 8900 Randers 730-009848-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viggo Stuckenbergs Vej 25 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-521561 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 820-003354 Energimærkning nr.: 200005080 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 820-003354 Energimærkning nr.: 200005080 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tulipanhaven 001 Postnr./by: 9640 Farsø BBR-nr.: 820-003354 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindeparken 002 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-010921 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Østerbæksvej 143 5000 Odense C 461-450482-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Kældervægge isoleres indvendig 0.3 MWh Fjernvarme 150 kr. 7080 kr. 47.2 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Kældervægge isoleres indvendig 0.3 MWh Fjernvarme 150 kr. 7080 kr. 47.2 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Paludan Müllersvej, Århus N 44 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-360185 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere