SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN. Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN. Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene"

Transkript

1 SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene

2 Landsbyplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter. Ved igangsættelse af videre projekter skal der tages kontakt til Haderslev kommune for at få kontakt de de rette myndigheder i.ft. diverse godkendelser af projekterne. Haderslev Kommune har bidraget med kortbilag med bindinger, ortofoto og tekniske kort som er anvendt som kortgrundlag i Landsbyplanen. Landsbyplanen er finansieret med midler fra Velfærdsministeriets landdistriktspulje. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning, proces & ressourcer Mål og visioner med planen de Fælles initiativer Sønderballe & sønderballe strand Historie Sønderballe landdistrikt - topografi & natur Befolkning & Bosætning Bebyggelse & karakteristika erhverv & service Infrastruktur Forskønnelse i by og på land Enderupskov Historie landskab & natur Bevaringsværdige og historiske bygninger erhverv & service Infrastruktur Kommunikation Forskønnelse i by og på land

4 Haderslev Kommune Enderupskov Sønderballe De to landdistrikters placering i Haderslev Kommune kilometer HADERSLEV KOMMUNE 2008

5 Indledning, proces & ressourcer Sønderballe Ejerlavs Beboerforening og Enderupskov Beboerforening er gået sammen om udformningen af en landsbyplan. De to beboerforeninger er blevet enige om, at Sønderballe formelt er ansøger og økonomisk ansvarlig for projektet. Landsbyplanen er bygget op på en sådan måde, at der først kommer en række fælles afsnit, som de to landdistrikter er enige om og som giver en mulighed for fortsat at udvikle samarbejdet mellem to landdistrikter. Efter disse fælles afsnit kommer to hovedafsnit om hver af landsbyerne Sønderballe og Enderupskov til trods for, at arbejdet i temagrupperne er sket på tværs af de to landdistrikter. Baggrunden for projektet og projektets formål Baggrunden for at starte dette projekt er, at beboerforeningerne mødtes på et cafémøde på Gram Slot og talte om at være venskabslanddistrikter, da de to landdistrikter har mange fælles problemstillinger. De to landdistrikter har efterfølgende talt med Haderslev Kommunes landdistriktskoordinator Tine Kierkegaard, hvor det er kommet på tale at bruge udarbejdelsen af en landsbyplan, som det første store fælles projekt, hvor der kan drages nytte af erfaringsudveksling og samarbejde. I Haderslev Kommunes regi er der blevet udarbejdet et pilotprojekt, hvor landdistrikterne Vilstrup, Bevtoft/Strandelhjørn og Jegerup har udarbejdet udviklingsplaner. Foreningerne i Sønderballe og Enderupskov synes, at det kunne være utroligt spændende selv at få udarbejdet sådan en udviklingsplan eller landsbyplan. Såvel beboerforeningen i Sønderballe som den i Enderupskov er etableret i foråret 2008, og begge foreninger brænder for at gøre noget, der kan skabe liv og sammenhold i lokalområdet. De landdistrikter, som nævnes ovenfor, og som allerede har fået lavet udviklingsplaner, er alle noget større og har flere beboere og dermed flere menneskelige ressourcer end Sønderballe og Enderupskov landdistrikter. Der er derfor tænkt meget over, hvordan der kan udarbejdes en proces og en plan, der er tilpasset de to mindre landdistrikter med færre menneskelige ressourcer. Et forløb igangsættes, hvor de to landdistrikter mødtes for at finde frem til de ting, der kan etableres fællesskab om og derefter opstarte en proces, hvor der sættes gang i udviklingen. Denne proces skal munde ud i en landsbyplan, men samtidig skal der sikres en efterfølgende proces med at få landsbyplanen ført ud i praksis. Derfor er det også vigtigt, at begge landdistrikter deltager i processen og hjælper med at give hinanden gejst, for på den måde at hjælpe hinanden med en virkeliggørelse af de visioner og mål hvert af landdistrikterne har. Enderupskov landdistrikt ligger i gl. Gram Kommune, mens Sønderballe landdistrikt er en del af gl. Haderslev Kommune. Projektets aktiviteter og forløb De to landdistrikter påbegyndte arbejdet med landsbyplanen i samarbejde med Haderslev Kommunens landdistriktskoordinator Tine Kierkegaard. Derfor er der også taget udgangspunkt i de pilotprojekter som Haderslev Kommune allerede har kørt. Skabelonen for denne landsbyplan er dog lidt anderledes, så den passer til to landdistrikter. 5

6 Byvandring i Enderupskov - til venstre på den eksisterende teltplads og til højre på udsigtspunktet ved Aftægten. Skabelonen for landsbyplanen: Introduktion (primo juni 2009) Der afholdes et møde med deltagelse af repræsentanter fra Sønderballe og Enderupskov Landdistrikter samt Haderslev Kommunes landdistriktskoordinator. På mødet orienteres der om forskellige udviklingsprojekter, forskellige partneres forventninger til sådanne projekter, og de to landdistrikter får lejlighed til at udtrykke deres forventninger til nærværende landsbyplan. Efter introduktionsmødet udarbejdes i fællesskab en procebsbeskrivelse og en tidsplan for landsbyplanen. Deltagerne på introduktionsmødet skal efter mødet virke som en slags ambassadører for landsbyplanen overfor deres bagland Valg af konsulentfirma (ultimo juni 2009) Der træffes aftale med et konsulentfirma med speciale i landdistriktsudvikling og procesledelse om at stå for den praktiske gennemførelse af projektet dvs. at være procesleder, inspirator og vejleder på projektet samt tovholder på den endelige udformning af landsbyplanen. Valget faldt på GBL Gruppen for By og Landskabsplanlægning. Afholdelse af opstartsmøde (august 2009) Borgerne i Sønderballe og Enderupskov landdistrikter inviteres til at deltage i et fælles opstartsmøde om landdistrikternes fremtid. Indlæggene på mødet bestod af: Introduktion og velkomst ved landdistriktskoordinator Tine Kirkegaard, Haderslev Kommune Overordnede betragtninger om generelle udfordringer i landsbyer oplæg fra konsulent Pilotprojekt i Assens Kommune Verninge som eksempel oplæg fra konsulent Sønderballe & Enderupskov set udefra oplæg fra konsulent Ligheder & forskelle på de to lokalsamfund oplæg fra konsulent Eksempler på indsatsområder oplæg fra konsulent Diskussion af deltagernes idéer til indsatsområder Nedsættelse af temagrupper Temagruppernes videre arbejde oplæg fra konsulent Beslutning om tidsplanen for udarbejdelse af Landsbyplanen Der blev nedsat følgende temagrupper alle med repræsentanter fra begge landdistrikter: 1. Kontaktgruppen bestående af Jørn Bue Madsen, Morten B. Weiland, Mette Leth Schmidt og Thorkild Tingleff denne gruppe forestår afrapporteringen til ministeriet osv. 2. Byudvikling (herunder bosætning, vedvarende energi mm) tovholder er Morten B. Weiland, Enderupskov 3. Trafik (infrastruktur, trafiksikkerhed, stier mm) tovholder er Kathrine Tryk, Sønderballe 4. Forskønnelse i by og på land (beplantning, byporte, belægninger osv) tovholder er Kaja Fyhr, Enderupskov 5. Rekreative og sociale faciliteter (fælleshus, kommunikationshus, legeplads, boldbane mm) tovholder er Karl Erik Olesen, Sønderballe 6. Sammenhængskraft (herunder netværk, service, fællesskab og organisering mm) tovholder er Birgitte Kofod Møller, Enderupskov Arbejde i temagrupper (september og november 2009) Temagrupperne arbejder med de valgte temaer: Byudvikling, Trafik, Forskønnelse, Rekreative og sociale faciliteter og i en periode på nogle måneder. Temagrupperne mødes og diskutere det enkelte tema på en række møder. Disse møder udmunder i en tekst for det enkelte tema, hvortil der er kortmateriale og billeder. Grupperne trækker især på Landdistriktskoordinatorens muligheder for at indhente kommunale data men også på ek- 6

7 sempelvis ældres viden om lokalsamfundene. Der afholdes desuden en fælles workshop i forbindelse med en byvandring i Enderupskov og Sønderballe. Her deltager alle temagrupper, og workshoppen bidrager i høj grad med koordination, vidensdeling og fremdrift i det overordnede projektet. Færdiggørelse af udviklingsplanen (december marts 2010) I slutningen af processen mødes kontaktgruppen og konsulenten fra GBL for at færdiggøre Landsbyplan Sønderballe og Enderupskov På mødet sammenskrives hvert temagruppes bidrag, samt der udarbejdes fælles afsnit for de to landdistrikter, der kan omhandle evt. fælles målsætninger og de fælles erfaringer, der er fremkommet i processen. Forinden har konsulentfirmaet udarbejdet et 1. udkast til landsbyplanen. Det har været forelagt på et fælles borgermøde i slutningen af februar måned, hvor udkastet og forslag til korrektioner, rettelser og tilføjelser nøje er blevet gennemgået, således at der ved borgermødets afslutning ligger en fuld færdig landsbyplan med bred opbakning i de to landsbysamfund, Sønderballe og Enderupskov. Landsbyplanen sendes til Haderslev kommunes serviceområder for kommentarer. Realisering af Landsbyplanen (foråret 2010) Det er vigtigt, at sikre overgangen fra landsbyplanarbejdet til en mere praktisk del. Derfor er det nødvendigt at indarbejde, at der i perioden efter udviklingsplanens udarbejdelse kan trækkes på kommunalpolitisk opbakning, og at der kan trækkes på Landdistriktskoordinatorens kommunale indsigt. Derved kan detailplanlægningen og/eller gennemførelsen af de højst prioriterede projekter foregå mest muligt gnidningsfrit. Herved kan udførelsen af landsbyplanens forskellige handlingsforslag opkvalificeres, og i de to landdistrikter kan de enkelte beboers kompetencer i forbindelse med f.eks. at søge fondsmidler og projektledelse øges. Hvorfor er landsbyplanen med dens behandlede temaer vigtig? Det er af stor betydning for en hvilken som helst landsby, at der er liv i området, og at beboerne i et område har et fællesskab. Det styrker den sociale sammenhængskraft og det er med til at sikre, at landsbyen fortsat vil være attraktiv som bosætningsområde. For at sikre, at de helt små samfund overlever, sættes der i denne landsbyplan blandt andet fokus på nye måder at skabe sammenhæng på. Landsbyplanen er desuden i sig selv en måde at skabe sammenhængskraft på, idet det demokratiske element i udarbejdelsesprocessen forener beboerne i hvert af og imellem de to landdistrikter. Ressourcerne i Sønderballe Ejerlav og Enderupskov Ejerlav Sønderballe og Enderupskov landdistrikters største ressource er landskabet, naturen og de kvaliteter det har, foruden de mennesker der bor i de to landdistrikter. Begge landdistrikter er karakteristisk ved fraværet af en række traditionelle ressourcer. Der er ingen særlige samlingsmuligheder i form af forsamlingshus, skole, forretning, kirke, foreningslokale eller lignende. I Sønderballe eksisterer en kommunal lejrskole, men den må beboerforeningen ikke benytte til foreningsaktiviteter. Der er derfor behov for tiltag af særlig karakter i de to landdistrikter i forhold til rekreative og sociale faciliteter og muligheder. Der vil være et behov for at tilføre økonomiske midler udefra f.eks. fra forskellige fonde og fra Haderslev Kommune, for at Sønderballe og Enderupskov landdistrikter kan gennemføre de ønskede initiativer, som kan være med til at styrke de to landdistrikter. 7

8 Mål & vision med planen Vision for begge landdistrikter I begge landdistrikter er det visionen at skabe et sammenhængende landdistrikt, hvor der er en høj grad af fællesskab, respekt og forståelse for hinanden og landdistriktets forskellige delområder. Samtidig har begge landsbyer, - Sønderballe og Enderupskov - et ønske om, på sigt at være et bæredygtigt og energi-neutralt eller sågar energi-plus bysamfund. I den forbindelse tænkes der på etablering af eksempelvis landsbyprojekter omfattende husstandsmøller, jordvarme, solfangeranlæg, pileanlæg, eller en form for decentral kraftvarmeværk/biogasanlæg. Landsbyplanen skal gerne være medvirkende til, at beboerne både i Sønderballe og Enderupskov arbejder på at få et frugtbart samarbejde etableret. Målet er at skabe sammenhold og aktivitet på en ny måde i de to landdistrikter både på tværs af distrikterne og internt i det enkelte distrikt. Landsbyplanen skal give et bud på hvilke tiltag, der skal gøres for, at vi kommer videre i de to landdistrikter. Her er det vigtigt med sammenhold og en fælles forståelse for landdistriktsudvikling, både internt i Sønderballe og Enderupskov og de to landdistrikter imellem. Erfaringsudveksling mellem to landdistrikter er et af de store mål med Landsbyplanen. Planen skulle derfor gerne være en øjenåbner og give ny inspiration og hjælpe til at bevare gejsten i det fremtidige arbejde med udviklingen af de to landdistrikter. Sønderballe og Enderupskov håber samtidigt, at kunne inspirere andre landdistrikter og vise, hvordan to landdistrikter, som er meget forskellige på nogle punkter og ens på andre punkter, kan arbejde sammen. Projektet skulle gerne give en bunke erfaringer om, hvordan et sådant udviklingsplanprojekt kan udformes i et samarbejde. Mål for Sønderballe Målet for Sønderballe landdistrikt er: At skabe fælles identitet i landdistriktet At sikre den offentlige service (kollektivtrafik, snerydning og anden årlig vejvedligeholdelse, postudbringning og skolen i Hoptrup) Med respekt og forståelse for hinanden at forskønne landsbyrummet med udgangspunkt fra det centale vejkryds At etablere bedre faciliteter i tilknytning til den kollektive trafik (etablering af læskur og fortorv/fodgængerfelt langs Diernæsvej`s østlige vejbane samt læskur og cykelskur i det gamle sprøjtehus) At sætte fokus på landskabsoplevelser af de smukke landskab med hav, sø, skov, eng og derigennem få landskabet og natu- ren ind i bevidstheden. At sikre tilgængelighed til det omkringliggende landskab og naturen At skabe en forståelse for at beskytte, og pleje kyst-natur, vandhuller, levende hegn m.m. At gøre det attraktivt at bosætte sig i Sønderballe At etablere en fælles gårdbutik (kunsthåndværk og forskellige produkter fra egen og/ eller naturens have), At sikre mulighed for et samlingssted, hvor beboerne kan dyrke fritidsinteresser (f.eks. bålhus, legeplads, inderum til fritidsaktiviteter f.eks. håndarbejde og IT-fællesskab) At sikre oplevelser og muligheder for områdets turister samtidig med at beboere ikke generes af dette. At nedsætte farten på trafikken på vejene gennem Sønderballe 8

9 Mål for Enderupskov Sønderballe og Enderupskov har ikke tidligere haft relationer til hinanden bl.a. begrundet i, at de 2 landsbysamfund inden den seneste kommunalreform var beliggenhed i hver sin kommune. Dertil kommer, at den indbyrdes afstand på 40 km i sig selv udgør en barriere. Til trods herfor er det påfaldende, at målene for Enderupskov stort set er identiske med målene for Sønderballe. Målet for Enderupskov landdistrikt er: At skabe fælles identitet i landdistriktet At sikre den offentlige service At forskønne byen At sætte fokus på landskabsoplevelser af deres smukke landskab med å, hede, skov, eng og derigennem få landskabet og naturen ind i bevidstheden. At sikre tilgængelighed til det omkringliggende landskab og naturen At skabe en forståelse for at pleje og beskytte natur, vandhuller, levende hegn og seværdigheder At pege på mulighed for nye helårsboliger At sikre mulighed for et samlingssted, hvor beboerne kan dyrke fritidsinteresser og som kan danne ramme om fælles aktiviteter (f.eks. forsamlingshus som kan lejes ud til beboerne, fællesspisning, legeplads m.m) At udarbejde en fælles hjemmeside for Enderupskov landdistrikt At sikre oplevelser og muligheder for områdets turister samtidig med at beboere ikke generes af dette At søge midler til at få en energikonsulent til, at komme med input og eventuelt hjælpe med at udarbejde et lokalt idékatalog At nedsætte hastigheden for den gennemkørende trafik At nedsætte risiko for ulykker ved Ribe Landevej/Stampemøllevej At etablere cykelstier mod nabobyerne Snarere end en tilfældighed afspejler de ens mål for Sønderballe og Enderupskov Udkants - Danmarks generelle problemstillinger. Sønderballe Gels ådal 9

10 De fælles initiativer Gennem arbejdet med Landsbyplanerne er der tre punkter som de to landdistrikter ønsker at være fælles om at udvikle. Det er: Det rullende køkken (fællesspisning i landsbyerne) Fælles stiprojekt (her skal inddrages flere landdistrikter) Fælles markedsføring (her kan de to landdistrikter lære meget af hinanden og fortsat udveksle erfaringer) Fælles opfordring til at blive inspireret af Real Danias projekt Genanvend Gården Et eksempel på en køkkenvogn. De fælles initiativer er beskrevet først i denne plan, for at understrege vigtigheden af fællesskabet og vidensdeling. Det rullende Køkken Sønderballe og Enderupskov skal i fællesskab etablere et rullende køkken, som bygger på, at der skal opbygges nye fællesskaber i de to landdistrikter. Det rullende køkken skal bygges op omkring en ca. 5 meter lang trailer. I den ene ende af traileren skal der være et depot til stole og borde til 30 personer, og i den anden ende skal der være et mobilt køkken med service, gryder, komfur, køleskab, fryser m.m. Traileren giver mulighed for at køre ud til et hvilket som helst hus i området og sætte gang i det sociale projekt det rullende køkken en slags alternativ fællesspisning til steder, hvor der ikke er noget etableret samlingssted. Konceptet kan også bruges i en lade eller i et hvilket som helst lidt større lokale. Det rullende køkken må veje op til 1400 kg, da det skal være muligt at transportere det mellem Enderupskov og Sønderballe. Fælles stiprojekt De to landdistrikter ønsker at arbejde på at etablere en sti mellem de to landdistrikter. Stien skal ses som et fælles projekt, hvor også andre landdistrikter i Haderslev Kommune vil skulle involveres. En sti mellem de to landdistrikter vil skabe en fysisk forbindelse mellem en række landdistrikter i kommunen og samtidig et symbol på fællesskabet landdistrikterne imellem. Herudover vil et nyt stiprojekt dække lokale og turisters behov for at komme rundt i landskabet til fods. Fælles markedsføring Markedsføring af området er af betydning både internt som information mellem områdets beboere og eksternt for at fastholde opmærksomheden på lokalsamfundene. Der er altså 2 niveauer i markedsføringen: 1: Markedsføring af området, så potentielle tilflyttere og besøgende bliver gjort opmærksom på lokalområdet. 2: Markedsføring af aktiviteter og arrangementer i lokalområdet, så lokale beboere derved bliver gjort opmærksom på aktiviteter og dermed får lyst til at deltage i dem. Et aktivt landdistrikt er med til at holde på de gode menneskelige ressourcer. Dvs. at en forskelligartet befolkningssammensætning bliver boende i landdistriktet. Markedsføring af området At markedsføre området udadtil kræver et forholdsvis stort ressourceapparat. Det første skridt er at finde ud af, hvilke målgrupper markedsføringen skal rettes mod. Derefter skal det undersøges med hvilke midler og kanaler, disse målgrupper kan nås. Målgruppen for denne markedsføring er potentielle tilflyttere og besøgende i form af f.eks. turister. Landdistrikterne ligger i en helt fantastisk natur, og dette er med til at gøre områderne attraktive for folk fra Haderslev, der ønsker at flytte lidt uden for byen. Boligpriserne er væsentlig lavere end i Haderslev by, hvilket også kan være en fordel i forbindelse med at tiltrække nye beboere til landsbyerne. 10

11 I markedsføringen skal der gøres opmærksom på det aktive landsbyliv, naturen, fællesskabet og muligheden for at leve det gode hverdagsliv. Det gælder således om at gøre potentielle tilflyttere opmærksomme på lokalsamfundenes kvaliteter. Dette kan gøres gennem flere kanaler, som eksempelvis ejendomsmæglere, turistkontorer, avisartikler, velkomstpakke til nytilflyttere, hjemmeside osv. Markedsføring af arrangementer i området Markedsføring af de lokale fællesskaber, aktiviteter og arrangementer skal rette sig mod landdistriktets beboere med informationer om aktiviteter i foreninger, skole og generelt. Den nuværende situation for Enderupskov er, at informationerne sendes ud i området på papirsedler. Disse sedler har det med at forsvinde i reklamestakken, hvilket gør det nødvendigt at tænke nyt. Visionen på sigt er, at alle informationer når borgerne via elektronisk post. Men da ikke alle kan eller ønsker at modtage s, er det også vigtigt at få informationerne ud på andre måder. Det ville være ønskeligt at beboere kunne tilmelde sig til informationer via eller på papir, og at de som ønsker informationerne på papir kan få dem leveret. Samtidig kunne det være ønskeligt med en landsbyopslagstavle et centralt sted i Enderupskov. For Sønderballes vedkommende findes en hjemmeside, der siden foreningens start har fungeret fint. Til hjemmesiden er knyttet et nyhedsbrev, Sønderballe Tidende, der udkommer hver 14. dag. Medlemmer, der ikke har internetadgang, får tilsendt Sønderballe Tidende i papirudgave. Genanvend Gården Genanvend Gården er et formidlingsinitiativ fra Realdania, der gennemføres af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret. Initiativet bygger videre på Realdanias kampagne Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer fra , som samlede 234 kreative forslag til at gentænke bevaringsværdige gårde. Tiloversblevne landbrugsbygninger er både et problem for ejerne og for samfundet. For ejerne, fordi bygningerne ikke bidrager til driften og derfor ofte står og forfalder. Og for samfundet, fordi den store tomme bygningsmasse fylder i landskabet, udgør en uudnyttet ressource, og ofte ikke bidrager til forskønnelsen af landdistrikter. Det har medført et øget behov for at finde en alternativ brug og genanvendelse af bygninger på landet. Ny anvendelse af bygningerne kan skabe grundlag for, at ejerne har råd til at holde dem ved lige, bidrage til nyt liv på gården og skabe større ejerglæde. Også for omverden kan ny brug af de tidligere landbrugsbygninger have en positiv effekt. Real Dania har på hjemmesiden allerede skitseret en række gode eksempler på, hvorledes tiloversblevne landbrugsbygninger anvendes til andre formål. Af vellykkede projekter kan nævnes fra jord til bord koncept, bed & breakfast, lokalt kulturelt samlingssted, kulinarisk oplevelsescenter, boliger med fælleshus, herberg, mølleri og bageri og museum. Disse projekter er værd at lade sig inspirere af. Når der skal tænkes fremtidig udvikling af de to landdistrikter. Der skal arbejdes med at udbygge de lokale stier med en mere regional sti der forbinder de to landdistrikter. De lokale ressourcer skal have udfoldelsesmulighed i de gamle gårde i de to landdistrikter. 11

12 Sønderballe & Sønderballe strand Den gamle købmandsgård Gammel flintøkse og udgravet tom stenkiste Jysk Lov Sønderballes kanoner fra 1. Verdenskrig. Historie For at opnå en forståelse for landsbyens udseende, struktur og kultur det vigtigt at kende til landdistriktets historie. Landsbyens navn kendes tilbage fra Den har oprindelig udgjort den sydlige del af bebyggelsen Diernæs, der har fået navn efter næsset, hvorpå nu Sønderballe ligger. Mange fortidsminder indenfor Sønderballe landdistrikt vidner om, at området har været beboet langt tilbage i tiden. Således er der gjort fund af en stenalderboplads ( år f. Kr.) ved Gåsevig der er fundet skraber og bor af flint, flintsegl, flintøkser, fiskehaledolk, flintflækker m.m., pålstav, en slags våbenøkse fra ældre bronzealder ( år f. Kr). Desuden er der fundet en boplads fra omkring Kristi fødsel i form af stolpehuller og stenbrolægninger fra mindst 3 huse, vikingetids boplads (År ) m.m. Haderslev Museums har endvidere udgravet en tom stenkiste fra enkeltgravskulturen (År f. Kr.), tilbage i 1958 på Hans Ravns mark. (www.dkconline.dk., lokalitet i Sønderballe SB 246). Sønderballe landdistrikt har været et udpræget bondesamfund, bestående af bønder, husmænd, daglejere og tyende. Det var de jordejende bønder, der dominerede det gamle landsbysamfund, der alt i alt har været selvforsynende. Jorden har været drevet i en slags fællesskab, der op gennem 1600-tallet gradvist gik i opløsning og for Sønderballes vedkommende mundede ud i udskiftningen i 1792, hvorved gårdenes jordtilliggende blev samlet til få, men større marker. Ligesom det øvrige Sønderjylland har Sønderballes tilhørsforhold op gennem tiden haft en omtumlet tilværelse, men det til trods har Jyske Lov fra 1241 været grundlaget for retsudøvelsen i Sønderjylland helt frem til år Frem til 1920 udgjorde Sønderballe en selvstændig kommune med blandt andet egen skole og brandværn. 1. Verdenskrig Fra 1. Verdenskrig ved vi, at der har været et kanonbatteri nord for Sønderballe og et kanonbatteri ved Sønderballe By. Nord for Sønderballe var der tale om et 4-kanoners batteri delt i to halvbatterier bag hver sin lave bakkekam ca. 300 meter nordøst for Sønderballegaard. De to halvbatterier har været forbundet med nogle siksak grave, og kommandostationen har været en relativt stor observationsbunker tæt foran venstre halvbatteri. Batteriet ved Sønderballe By bestod af to lette feltkanoner, ikke over 9 cm beliggende på bakkeskråningen umiddelbart øst for Sønderballegård. Batteriet var bemandet med hærens artillerister. Ved krigens begyndelse kom tropper og indkvarterede sig selv på Sønderballegaard (og andre gårde i Sønderballe). Der ligger stadig bunkers og batterianlæg begravet under mulden på marken bag Dundelum 49 og det, der blandt andet vidner om disse krigsrester nu til dags, er, at kornet tørrer ud i pletter på marken, når der er vandmangel. Der var i øvrigt en tolder fra Kalvø, der gik Sønderballe Hoved rundt et par gange om ugen for at patruljere grænsen. 2. Verdenskrig 2. Verdenskrig forløb meget roligt i Sønderballe. Alle passede sit arbejde. Under 2. verdens krig var det pålagt den enkelte gård at aflevere brændsel og korn, alt efter gårdens størrelse, til den danske stat. Mange af gårdene i Sønderballe skulle derudover imod betaling bespise de tyske soldater. I løbet af maj måned 1941 tager den tyske krigsmarine en ubåds - lyttestation ved Gåsevig i brug. Lyttestationen oprettes antageligt på grund af Tysklands angreb på Sovjetunionen, som betød, at man i en periode ikke kunne bruge anlæggene længere mod øst. Der blev udlagt lyttekabler med hydrofoner i området fra Halk Hoved til et godt stykke ned i Als fjord. Anlægget blev etableret for at kunne kontrollere ubådenes støjniveau under prøvesejlads. Lytteposten blev besluttet nedlagt d. 24. december 1941 og den 22. januar 1942 er stationen rømmet, og kabler og bøjer fjernet. 12

13 Johannes Mejers kort anno

14 Skolen i Sønderballe Skolen i Sønderballe havde i sin tid adresse på Diernæsvej nr Skolebørnene kunne cykle eller gå til skole dengang, indtil skolen blev nedlagt i juni Frem til december 1999 bor skolens sidste lærerpar Ane og Eivind Stahl Pedersen fortsat på skolen, hvilket medfører, at skolelokalet fortsat er til rådighed for lokalsamfundet som forsamlingssted. Bygningen er i dag privat beboelse. Foruden børn fra Sønderballe, gik også fiskebørnene fra Kalvø i skolen. I 1924 gik der 52 børn på skolen. I forlængelse af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig blev der rundt omkring i sognene den 10. februar 1920 afholdt folkeafstemninger om, hvilket land befolkningen ønskede, de skulle være en del af. Sønderballe, som jo var en del af afstemningszone I, stemte med et stort flertal dansk. Børnene startede i Lille-skole, hvor de var mellem 7 og 9 år og fordelt på 3 klassetrin. I Store-skole var børnene mellem 10 og 14 år. Når læreren kom, rejste alle sig, og læreren sagde så, at man skulle sætte sig. Skolebørnene var De s med læreren og tog hatten af, når de mødte læreren. Den danske kultur var stærk og blev prioriteret højt i skolen dengang, blandt andet var der undervisning i danske sange og salmer og Danmarks historie. Både Lille-skolen og Store-skolen var på sommertur til f.eks. sommerrestaurationen Viktoriabad, E Knapp, Tørning Mølle, Slesvig, Dannevirke, Rømø eller København. Den gamle skolebygning i Sønderballe som den ser ud i dag. Fra foråret 1920 blev der derfor undervist på dansk, og skolen blev en dansk skole. Lærer Hermansen blev ansat som den første danske lærer, og virkede som sådan frem til sin pensionering i

15 SØNDERBALLE Hoved Vikær Strand Camping N Gl. Sprøjtehus Sønderballe Gl. Købmandsgård Gåsevig Strand Camping Sønderballe Lejrskole Gl. Skole Gl. Smedie Gl. Frysehus Gåsevig Sønderballe Camping Hop Sø Sønderballe Strand Sommerhuse Sønderballe Skov Sønderballe Hoved Solbakken Genner Bugt 15

16 Sønderballe landdistrikt - Topografi & natur En af de største ressourcer i Sønderballe Landdistrikt er landskabet, som udgøres af topografi, kultur og natur. I det følgende ses nærmere på topografien og naturen. Topografien Landskabsmæssigt er Sønderballe landdistrikt præget af de enorme kræfter, som de store ismasser under den sidste istid har repræsenteret, når de har været i bevægelse mod vest. Hele området ligger op mod Sønderjyllands tag landskabsformationen ved Knivsbjerg, som er det højeste område i det sønderjyske morænelandskab med bakker på omkring 100 meter. Sønderballe landdistrikt har således været dækket af is i den sidste istid og er først sluppet ud af isens påvirkning for år siden. Efterfølgende har isklumper, der i mange år har ligget gemt i morænelandskabet og langsomt er smeltet, medvirket til dannelsen af et smukt kuperet terræn placeret mellem de to store tunneldalssystemer Genner Bugt og Slivsøen dannet i forbindelse med isens afsmeltning. Topografien er karakteristisk for det østjyske morænelandskab med store bakker, højtliggende afløbsløse lavninger, mindre strandengsområder, en sø (Hop Sø) opstået på grund af aflejringer og landhævning, høje skrænter skabt af havet både direkte ud mod Lillebælt og skrænter, der i dag ligger inde i landskabet, hvilket er særligt karakteristisk ved Sønderballe Strand. Afvandingen af landskabet sker gennem Vedbæk med udløb i Diernæs Bugt, gennem Hop Sø og gennem Saltbæk med udløb i Genner Bugt, samt gennem en række mindre vandløb direkte ud i Lillebælt. Området omkring Sønderballe Hoved er med jævne mellemrum ramt af højvande. Enkelte gange er dette højvande voldsomt, og meget sjældent er det ekstremt. Det påvirker klinterne langs hele kystlinien, og der er i visse tilfælde risiko for, at vejanlæg kan blive ødelagt. Det drejer sig især om kystlinien ved Gåsevig Strand Camping og Sønderballe Lejrskole og området langs med Sønderballe Strand fra kommunegrænsen til Aabenraa kommune og 500 meter øst på. Den gamle løvskov på Sønderballe Hoved giver sammen med mange levende hegn et frodigt naturpræg, medens den vestlige halvdel af området er præget af store hegnsfattige kornmarker og et stort svinebrug. Landskabskarakteren har hovedsagelig sin kulturhistoriske oprindelse i det udskiftede jordbrug fra 1792 samt, jordfordelingen i og den seneste jordfordelingen i i forbindelse med genskabelsen af Slivsøen. Morænelandskabet med de mange bakker og afløbsløse lavninger er skabt af de isklumper, der i mange år har ligget i morænelandskabet og langsomt er smeltet for enten at blive til små søer, som i dag oftest er drænet væk eller bare til et smukt kuperet terræn. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø 16

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Østerholm Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Indledning... 2 Historie og naturanalyse... 2 Vision... 3 Strategi... 4 I. Styrke sammenhold og fællesskab:... 4 II. Et CO2 neutralt

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Voldby Udviklingsplan 2013

Voldby Udviklingsplan 2013 Voldby Udviklingsplan 2013 Indhold Voldby Forord Lidt om Voldby Voldbys beliggenhed Voldbys historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabt omkring Voldby Bybeskrivelse Borgermøde

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev

Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Lejrskole hos Danhostel I Haderslev Vælger Du at tage Din klasse med på lejrskole hos Danhostel I Haderslev har Du en række af muligheder for at sammensætte turen således at den passer netop til Jeres

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere