God regnskabspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God regnskabspraksis"

Transkript

1 God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1

2

3 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B Måling til dagsværdi Ledelsesberetning og pengestrøm Anlægsnote Lineære afskrivninger Kvoter og betalingsrettigheder Den indre værdis metode Indirekte produktionsomkostninger (IPO) Udskudt skat, herunder ejendomsavance Gældsforpligtelser Afhændelse af anlægsaktiver Artsopdelt resultatopgørelse

4 God regnskabspraksis i DLBR egnskabspraksis i DLBR er en håndbog, der på en let tilelig og overskuelig måde beskriver regnskabsprincipperne Årsrapport. Den indeholder beskrivelser af lovgivningen på det, anbefalinger til regnskabspraksis, behandling af posterregnskabet og forklarende eksempler. Bogen har samtidig et attende stikordsregister, der gør den meget anvendelig som lagsværk. d regnskabspraksis i DLBR er skrevet af medarbejdere ved ndscentret på vegne af Dansk Landbrugsrådgivning. Den tjer som hjælp til implementeringen af Ny Årsrapport og henvener sig derfor til både økonomikonsulenter, assistenter, virksomedsejere, landbrugsskoler og andre, der arbejder med regnskab å de lokale regnskabskontorer. Den kan også være nyttig for brugere af regnskaber, f.eks. pengeinstitutter, realkreditinstitutter og andre investorer. God regnskabspraksis i DLBR Udskudt skat Gældsforpligtelser Dagsværdi Mælke - kvoter Anlægsnote Udviklingen i regnskabslovgivningen trækker i retning af mere værdibaserede årsrapporter og årsrapporter, der indeholder fremadrettet information. På den baggrund besluttede det daværende Landsudvalg for Driftsøkonomi at foretage en revision af retningslinjerne for anvendt regnskabspraksis og for opstillingen af den lovpligtige del af årsrapporten. Ny Årsrapport er resultatet af denne beslutning. For at lette overgangen til Ny Årsrapport har medarbejdere ved Landscentret på vegne af DLBR udarbejdet håndbogen God regnskabspraksis i DLBR, der rummer en samlet beskrivelse af regnskabsprincipperne i den nye årsrapport. Bogen er tænkt som en håndbog, der på en enkel og overskuelig måde beskriver lovgivningen og kommer med anbefalinger til regnskabspraksis. God læselyst. Direktør Hans Peter Bay, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økonomi ISBN: Ønsker du at vide mere om god regnskabspraksis, anbefaler vi håndbogen God regnskabspraksis i DLBR, der er udgivet af Landbrugsforlaget, og som kan bestilles på

5 I DLBR har vi en række anbefalinger om god regnskabspraksis. Anbefalinger, der hjælper dig til at drage nytte af alle de fordele, som en værdibaseret årsrapport kan give dig. I pjecen kan du se anbefalingerne og få et indblik i, hvad de betyder for dig. At balancen og resultatopgørelsen i årsrapporten udarbejdes efter en værdibaseret regnskabspraksis, betyder, at du og dine rådgivere får et overordnet overblik over resultaterne fra din produktion og de værdireguleringer, der har indflydelse på dine muligheder på bedriften. Anbefalingerne og den værdibaserede regnskabspraksis er grundlaget for det eksterne og interne regnskab i DLBR s Ny Årsrapport. Ny Årsrapport anvendes fra september

6 DLBR anbefaler, at personligt drevne virksomheder som hovedregel aflægger regnskab efter reglerne i klasse B. Hvis din primære indtægt stammer fra en heltidsbedrift, anbefaler DLBR, at du aflægger regnskab efter reglerne i klasse B. På den måde viser du dit regnskab i den samme opstilling, som andre landbrug og SMV * benytter. * SMV = Små og Mellemstore Virksomheder at du får mulighed for at sammenligne dig med såvel andre landbrugsbedrifter som med andre brancher. at dine kreditgivere og andre brugere af regnskabet får et regnskab, der har samme opstilling som i lignende landbrugsbedrifter og som i virksomheder i andre brancher med et lignende aktivitetsniveau. Bemærkninger: Indholdet er det samme, uanset om du aflægger regnskab efter reglerne i klasse A eller klasse B. Kun opstillingen adskiller sig. Hvis du driver landbrug, men har din hovedindtægt uden for landbrugsbedriften, er anbefalingen en A-opstilling. I A-opstillingen får du resultatopgørelsens bruttoudbytte opgjort efter produktionsgrene. Bruttoudbyttet er fratrukket stykomkostningerne, der er opstillet efter arten af disse. Har du valgt B-opstillingen, kan du få en tilsvarende opgørelse i analysegrundlaget i det interne regnskab. 6

7 DLBR anbefaler måling til dagsværdi. DLBR anbefaler måling af aktiver og passiver til dagsværdi. Ved måling til dagsværdi viser du din virksomheds reelle værdier og egenkapital. Det giver kreditgivere, leverandører og rådgivere et bedre billede at vurdere din virksomhed ud fra. at du får en kreditvurdering, der tager udgangspunkt i dine reelle værdier. at du har overblik over, hvad du får med, hvis ejendommen skal sælges. at udviklingen i egenkapitalen indgår løbende i vurderingen af din afviklings- og pensionsstrategi. at du har det bedste grundlag, når du sammenligner sammensætningen af dine aktiver og passiver med tilsvarende virksomheder, så du kan få et bud på, hvor god du er til at udnytte de muligheder, dine værdier giver dig. 7

8 DLBR anbefaler at medtage ledelsesberetningen og pengestrømsopgørelsen. DLBR anbefaler, at man medtager både ledelsesberetning og pengestrømsopgørelse i årsrapporten. I ledelsesberetningen har du mulighed for at redegøre for udviklingen i virksomheden, forventninger til fremtiden mv. Pengestrømsopgørelsen giver dig og dit pengeinstitut et overblik over virksomhedens likviditetsflow. at du selv får et godt overblik over årets udvikling. at du får et bedre forhandlingsgrundlag, når du skal diskutere lån med banken, fordi du får mulighed for at forklare kassekredittens størrelse og udsving. Bemærkninger: Det er frivilligt for regnskabsklasse A og B, om ledelsesberetning og pengestrømsopgørelse tages med i årsrapporten. Pengestrømsopgørelsen giver et overblik over likviditetsflowet herunder kapitalfremskaffelse og hvilke investeringer der er foretaget hvilket især bankerne har meget fokus på. 8

9 DLBR anbefaler, at anlægsnoten medtages i årsrapporten. DLBR anbefaler, at du tager anlægsnoten med i årsrapporten. Anlægsnoten indeholder oplysninger om kostpris, opskrivninger, nedskrivninger samt afskrivninger. at du får vist årets til- og afgange på anlægsaktiverne og den samlede anskaffelsessum i en særskilt note. Bemærkning: I regnskabsklasse A og B er det ifølge årsregnskabsloven frivilligt, om anlægsnoten medtages. 9

10 DLBR anbefaler lineære afskrivninger. DLBR anbefaler lineære afskrivninger, fordi de typisk giver et mere retvisende billede af aktivets værdiforringelse og dermed er i tråd med den værdibaserede tilgang. at når du erhverver et anlægsaktiv, vurderer du, hvor mange år der går, inden aktivet vil blive afhændet til en vurderet scrapværdi. Afskrivningsbeløbet er en konstant størrelse hvert år, indtil scrapværdien nås. Bemærkninger: Tidligere kunne man benytte saldoafskrivninger. Denne afskrivningsmetode bruges stadig ved den skattemæssige opgørelse. Afhændes et anlægsaktiv til en anden sum end den afskrevne værdi, påvirker tabet eller gevinsten resultatopgørelsen. 10

11 DLBR anbefaler, at kvoter og betalingsrettigheder opskrives til dagsværdi. Ved at opskrive kvoter og betalingsrettigheder til dagsværdi kommer de reelle værdier til at fremgå af årsrapporten. Dermed får du, rådgiverne og kreditgiverne et mere korrekt billede af virksomhedens aktiver og egenkapital. Betydningen er den samme som for anbefalingen om måling til dagsværdi, se side 7. Bemærkninger: Denne anbefaling er en følge af anbefalingen om måling til dagsværdi. Reguleringen på immaterielle aktiver føres direkte på egenkapitalen, mens tab til under anskaffelsessummen føres på resultatopgørelsen.! Kvoter og betalingsrettigheder er immaterielle anlægsværdier. DLBR s anbefaling afviger her fra årsregnskabsloven, der ikke tillader, at immaterielle anlægsaktiver opskrives. Begrundelsen for afvigelsen er, at kvoter og betalingsrettigheder repræsenterer store værdier i landbrugssektoren, og at der i modsætning til i andre brancher findes et reelt marked for salg, der gør, at værdien kan opgøres pålideligt. 11

12 DLBR anbefaler den indre værdis metode. Er andre virksomheder tilknyttet din virksomhed (som datterselskaber, interessentskaber, joint ventures eller på anden måde), anbefaler DLBR den indre værdis metode. Dvs. at den andel af en anden virksomheds egenkapital, som din virksomhed ejer, skal indregnes i balancen, og ligeledes at andelen af den tilknyttede virksomheds resultater efter skat skal indregnes i din virksomheds resultat. Betydningen er den samme som for anbefalingen om måling til dagsværdi, se side 7. 12

13 DLBR anbefaler, at de indirekte produktionsomkostninger (IPO) indregnes på jordbeholdninger. DLBR anbefaler, at de indirekte produktionsomkostninger (IPO) på jordbeholdninger indregnes i balancen. Dvs. at alle de omkostninger, som du har haft ved årets dyrkning af marken, og som du først får udbytte af ved næste høst, kan aflæses af balancen, fordi de er til stede i jordbeholdningerne. at du får et mere retvisende billede af de omkostninger, der har været i forbindelse med dyrkningen af jorden. Bemærkning: Ud over omkostninger til f.eks. gødning indregnes også en del af lønudgifter, afskrivninger, renter mv. 13

14 DLBR anbefaler, at udskudt skat indregnes, herunder også ejendomsavance. DLBR anbefaler, at udskudt skat indregnes i balancen, således at du hensætter et beløb til udskudt skat under dine passiver. at reguleringen af din udskudte skat siden sidste opgørelse påvirker årets resultatet (dog ikke udskudt skat af opskrivninger på immaterielle anlægsaktiver og ejendom). at du får et mere retvisende billede af virksomhedens egenkapital. Bemærkning: Når dagsværdi indregnes i egenkapitalen, medfører det store forskelle mellem de forventede handelsværdier (dagsværdierne) og de skattemæssige værdier. På denne forskel påhviler der virksomheden en udskudt skat. 14

15 DLBR anbefaler, at gældsforpligtelser i personligt ejede virksomheder måles til dagsværdi. Gældsforpligtelser er en aftalt pligt til at betale et givent beløb på givne tidspunkter til tredjemand. Ved at indregne gældsforpligtelserne til dagsværdi kan du læse de reelle værdier i årsrapporten. Dermed får du, rådgiverne og kreditgiverne et mere korrekt billede af virksomhedens passiver. Betydningen er den samme som for anbefalingen om måling til dagsværdi, se side 7. Bemærkning: Anbefalingen er en følge af anbefalingen om måling til dagsværdi. 15

16 DLBR anbefaler, at fortjeneste og tab i forbindelse med afhændelse af anlægsaktiver vises i en særskilt linje efter afskrivningerne. DLBR anbefaler, at du i forbindelse med afhændelse af anlægsaktiver viser fortjeneste og tab i en særskilt linje efter afskrivningerne. På den måde fremgår dine gevinster og tab ved salg af anlægsaktiver tydeligt af regnskabet. at dine gevinster ikke tages med i bruttoresultatet, men først i driftsresultatet. at nøgletallet bruttoavance er renset for tab eller gevinster ved salg af anlægsaktiver. at du undgår store udsving i ordinære afskrivninger fra år til år, idet gevinst og tab ses i en særskilt post. 16 Bemærkninger:! Denne anbefaling afviger fra årsregnskabsloven, der foreskriver, at en fortjeneste indregnes under Andre indtægter. Dette kan give en misvisende bruttoavance, og det er begrundelsen for afvigelsen. Anbefalingen afviger også fra andre revisionshuses anbefalinger, hvor fortjeneste og tab modregnes i årets ordinære afskrivninger. Dette kan give store udsving i afskrivningerne, hvilket er begrundelsen for denne afvigelse. Se eksempel næste side.

17 Eksempel vedrørende behandling af gevinst / tab på salg af anlægsaktiver Forudsætninger: Anskaffelsessum den 1. januar Scrapværdi Forventet levetid i år 8 Årlig afskrivning Salgssum den 31. december Opgørelse af regnskabsmæssig avance ved salg: Salgssum 31. december Anskaffelsessum Afskrivning Afskrivning Afskrivning Afskrivning Bogført værdi 31. december Avance Konsekvens i resultatopgørelsen og på nøgletal: Resultatopgørelse DLBR anbefaling Årsregnskabsloven Andre revisionshuse Nettoomsætning Ændring i varelager Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste Af- og nedskrivning af anlægsaktiver Gevinst og tab på salg af anlægsaktiver Driftsresultat Nøgletal Bruttoavance 26,47% 35,29% 26,47% 17

18 DLBR anvender den artsopdelte resultatopgørelse. DLBR anvender den artsopdelte resultatopgørelse. På den måde bliver driftsomkostningerne i resultatopgørelsen præsenteret efter arten af omkostninger (afskrivninger, materialer, løn, andre eksterne omkostninger etc.). at du får overblik over sammensætningen af omkostninger i forhold til deres art. at du kan sammenligne dine omkostninger med tilsvarende landbrugsbedrifter eller SMV*, der får lavet regnskab i DLBR. * SMV = Små og Mellemstore Virksomheder 18

19 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udkærsvej Århus N

20 Udviklingen i regnskabslovgivningen går i retning af mere værdibaserede og personlige årsrapporter. Det har medført en revidering af regnskabspraksis og en udarbejdelse af Ny Årsrapport, der anvendes fra september Denne pjece indeholder DLBR s anbefalinger til god regnskabspraksis. Anbefalingerne bygger på årsregnskabsloven og er udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Pjecen henvender sig til landmænd og andre, der skal arbejde med Ny Årsrapport. Ønsker du mere uddybende informationer, anbefaler vi håndbogen God regnskabspraksis i DLBR. grafica-design.dk

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010

Aalborg Universitet. Speciale på cand.merc.aud-studiet. Juni 2010 Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet Hvad skal revisor være opmærksom på i forbindelse med revision af værdiansættelse af investeringsejendomme? Juni 2010 Udarbejdet af: Jens Otte Foldbjerg

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Af cand.merc.aud. Morten Stokholm Buhl, Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resumé Virksomheders offentlige regnskabsaflæggelse er

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere