Bronzealder: Højbyggerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bronzealder: Højbyggerne"

Transkript

1 KLØVENHØJ Bronzealder: Højbyggerne I Danmark begyndte man at støbe smykker og våben i bronze for 4000 år siden. I Grækenland var bronzealderen opstået 1000 år før. Både i Centraleuropa og i Sydskandinavien opstod nye rangdelte samfund. Magt og status blev demonstreret med guld og bronze. Bygningen af tusindvis af enorme gravhøje var et markant udtryk for, hvad det nye samfund kunne præstere. Bronze Age: The Barrow builders Der opstod nye byggeskikke. Man boede i gårde, der lå spredt ud over landskabet. Nogle huse var meget store, op til 500 kvadratmeter. De kunne huse familier fra samfundets top. Fornemme våben og smykker fulgte udvalgte mænd og kvinder i gravene. Aldrig før er så store rigdomme blevet lagt i jorden. Det var gravgaver til de døde og offergaver til de magter, der kunne sikre frugtbarhed. Bronzealderens verden er stadig meget synlig med de tusinder af gravhøje, som ses i det danske landskab. In Denmark, bronze casting of jewellery and weaponry began 4,000 years ago; in Greece, the Bronze Age arose 1,000 years earlier. Both in Central Europe and in Southern Scandinavia, a large number of ranked societies emerged. Power and status were demonstrated by gold and bronze. The building of enormous burial mounds was a distinctive expression of the superior skills of this new society. New building practices evolved in the settlements. The people lived mainly on individual and scattered farmsteads. Some of the longhouses were very large, up to 500 square metres. They may have housed leading families in society. Fine weaponry and jewellery followed chosen men and women to their graves. Never before had such great riches been placed in the ground. These were grave goods for the dead and sacrificial offerings for the powers responsible for fertility. The world order of the Bronze Age is still all in evidence in the thousands of burial mounds that characterise the Danish landscape. Bronzezeit: Die Hügelbauer KULTURSTYRELSEN; THISTED MUSEUM; THISTED KOMMUNE TEL: In Dänemark begann man vor Jahren, Schmuck und Waffen aus Bronze zu schmieden. In Griechenland hatte die Bronzezeit bereits Jahre früher begonnen. Sowohl in Zentraleuropa als auch in Südskandinavien entstanden neue nach Rang gegliederte Gemeinwesen. Man demonstrierte seine Macht und seinen Status durch Gold und Bronze. Die enormen Grabhügel waren ein markanter Ausdruck der neuen Gesellschaftsordnung. In den Siedlungen kamen neue Bauweisen auf. Man lebte überwiegend in Einzelhöfen, die in der Landschaft verstreut lagen. Für die bedeutendsten Sippen des Gemeinwesens wurden bis zu 500 m² große Langhäuser errichtet. Edle Waffen und Schmuckstücke wurden ausgewählten Männern und Frauen mit ins Grab gegeben. Nie zuvor verschwanden so große Reichtümer im Boden in Form von Grabbeigaben für die Toten und Opfergaben für die Mächte, die Fruchtbarkeit schenkten. Die Welt der Bronzezeit ist noch heute durch Tausende von Grabhügeln sichtbar, die die dänische Landschaft prägen.

2 Højbyggeri var en stor begivenhed, der samlede mennesker fra hele egnen. Tørven skulle skæres, transporteres og stables og endelig skulle der festes. Det var en an ledning til at møde fjerne slægtninge, udveksle viden og indgå aftaler. Bronzealderens støbeteknik var avanceret. Smykkets mønster blev stemplet i en voksmodel. Udenpå modellen blev bygget en lerform, som den flydende bronze blev hældt ind i. Voksen smeltede og efterlod et aftryk i leret, som bronzen fyldte ud. HØJFOLKET Nogle høje blev konstrueret, så kisten med den døde blev bevaret. Derfor har vi i Danmark en unik samling af 3500 år gamle dragter. Mandsdragten bestod af kjortel og kappe og kvindedragten af enten kort eller langt skørt med bluse.

3 OLDTIDSKIRKEGÅRDEN Fra Danmark kendes mere høje fra bronzealderen. I området omkring Ydby Hede, Kløvenhøj og Dover Plantage ligger samlet næsten 80 gravhøje. Det er den største samling af høje på ét sted. Langt de fleste høje er bygget i bronzealderen, hvor højbyggeriet udgjorde et rent byggeboom. TÆTTE FORBINDELSER Bronze er en blanding af kobber og tin. Det findes forskellige steder i Europa. I det fremhævede område delte man ideer om gravskik, våben, mode mm. HØJ I HATTEN I store dele af Europa har hatten haft en særlig symbolsk betydning. Derfor har man lagt fine uldhatte i graven endda to i den samme grav eller ridset en hat i sten eller ofret en hat af guld. VIDSTE DU... at der er skåret tørv af græsmarker for at bygge en storhøj? Det er 7 fodboldbaner. at man holdt bier for at få voks til bronzestøbning og honning til mjød? at sværdet blev opfundet i bronzealderen? FÅ MERE VIDEN Danmarks Oldtid i Landskabet Fortællinger fra Fortiden Tin Kobber TIDSLINJE 1400 f.kr. Vi kender ikke det nøjagtige antal, men i løbet af år byggede man omkring gravhøje i Danmark f.kr. Solvognen fra Trundholm blev ofret i mosen. Det er en enestående figur, som måske gengiver ideen om, at solen blev kørt hen over himlen Bronzealderens lurer bruges i nutiden som kvalitetsstempel for smør f.kr. Med centrum i Mykene i Grækenland fandtes en rig og berejst bronzealdercivilisation. Den berømte løveport er indgang til borgen f.kr. Tutankhamon var en ægyptisk drengekonge, der regerede fra Hans grav var fantastisk rigt udsmykket og den blev fundet næsten urørt i f.kr. Lurerne blev ofret parvis. Deres toner er mørke rungende naturtoner, som har lydt ved ceremonier og fester. De fleste lurer er fundet i Danmark De fantastiske genstande fra bronzealderen kan ses som symboler på en storslået kultur. Derfor blev de f.eks. brugt i nazisternes propaganda.

4 YDBY HEDE Gravhøje i alle størrelser Den centrale del af Ydby Hede blev købt og fredet i 1916 af lokale borgere for at beskytte højene mod dyrkning og tilplantning. Deres fremsyn har givet os et fortidsminde af national betydning. I selve heden findes 32 høje i alle størrelser fra små tuer på 7 x 0,3 m til storhøje på op til 28 x 5m. De fleste høje er rundhøje, men der ligger også enkelte langhøje. Kun få af højene er blevet udgravet. I nogle af de små høje er der gjort fund fra bondestenalder, men de monumentale storhøje er uden tvivl opført i ældre bronzealder, for år siden. Højene lå også dengang i et åbent landskab med vidt udsyn. I nærheden har der ligget bopladser med huse og marker, men deres nøjagtige placering kendes ikke. Dengang var der ikke meget hede i Thy, og på højene har der formentlig groet græs og urter. Different shapes and sizes The central part of Ydby Hede was acquired and brought under a conservation order in 1916 by local residents seeking to protect the barrows from the impacts of land cultivation. The heath itself contains 32 barrows of all sizes from low mounds of 7 x 0.3 m to imposing ones of 28 x 5 m. The majority of the barrows are round barrows, but there are also long barrows. Only a few of the barrows have been excavated. In some of the small barrows, finds were made from the Neolithic Period, while the monumental great barrows date, without doubt, from the Early Bronze Age, 3,500-3,000 years ago. Then, as now, the barrows would have been surrounded by open countryside, with an unobstructed view of the landscape. Nearby, there would have been settlements of hou ses and cultivated fields. At that time, there was little heathland in Thy, and the barrows are likely to have been covered in grasses and herbaceous plants Grabhügel in allen Größen Der zentrale Teil von Ydby Hede wurde 1916 von lokalen Bürgern gekauft und unter Denkmalschutz gestellt, um die Hügel vor Überpflügen und Bepflanzen zu sichern. Diesem Weitblick verdanken wir ein vorgeschichtliches Denkmal von nationaler Bedeutung. Auf der Heide gibt es 32 Hügel in allen Größen kleine mit Abmessungen von 7 x 0,3 m und große Hügel von bis zu 28 x 5 m. Die meisten sind Rundhügel, aber es gibt auch einzelne Langhügel. Nur wenige wurden ausgegraben. In einigen der kleinen Hügel wurden jedoch Funde aus der Bauernsteinzeit gemacht, während die monumentalen großen Hügel zweifellos in der frühen Bronzezeit vor Jahren errichtet wurden. Die Hügel lagen auch damals in einer offenen Landschaft mit weitem Blick. In der Nähe lagen Siedlungen mit Häusern und Feldern, deren genaue Lage jedoch unsicher ist. Damals gab es nicht viel Heide in Thy, so dass auf den Hügeln vermutlich Gras und Kräuter wuchsen. FLERE HØJE I ÉN Højene er bygget af græstørv. Nogle er opført i flere omgange, hvor et nyt lag tørv blev lagt på en mindre høj i forbind else med en ny begravelse. En stor høj kan således rumme flere grave. Måske blev medlemmer af samme slægt begravet i samme høj? PLANTESPOR I og under højene kan der findes blomsterstøv pollen fra de planter, der voksede her i oldtiden. I Thy rummer højene især pollen af græsser og vejbred. Det viser, at området har været præget af store, åbne overdrev med flokke af græssende husdyr.

5 YDBY HEDE Høje og hulveje Under den sidste istid var Thy dækket af en tyk iskappe. Da isen smeltede, efterlod den enorme dynger af ler, sand, grus og sten, som dannede nutidens bakkelandskab. Gravhøjene på Ydby Hede ligger meget synligt på toppen af et bakkedrag ud mod Skibsted Fjord, som er en del af Limfjorden. Øst for lavningen Brokær fortsætter højene op på halvøen Boddum, der i stenalderen var en ø. Bakkerne er furede af kløfter med gamle vejspor, der fra begge sider fører ned til fjorden. Hulvejene følger højene helt ned til bakkens fod, og selv om vejenes alder ikke kendes, er nogle af dem sikkert flere tusind år gamle lige som højene. Limfjorden var en hovedfærdselsåre i oldtiden og langt op i historien. De mange høje og vejspor ved Ydby Hede viser, at stedet har været af betydning gennem årtusinder. Barrows and sunken roads During the last Ice Age, Thy was covered in a thick ice cap. When the ice melted, it left behind vast deposits of clay, sand, gravel and stone, which formed today s rolling landscape. The Ydby Hede barrows are very prominently located at the top of a hill facing Skibsted Fjord, part of the Lim Fjord. East of the Brokær lowland, the barrows continue to the Boddum peninsula, which was an island in the Neolithic Period. The slopes on both sides are furrowed by ancient road tracks leading down to the fjord. The sunken roads follow the barrows all the way down to the foot of the hill, and although the age of the roads has not been established, some are likely to be several millennia old, like the barrows. The many barrows and road tracks at Ydby Hede indicate that this location was important for thousands of years. Hügel und Hohlwege Während der letzten Eiszeit war Thy von einer dicken Eiskappe bedeckt. Als das Eis schmolz, hinterließ es enorme Mengen von Ton, Sand, Kies und Steinen, die die heutige Hügellandschaft formten. Die Grabhügel bei Ydby Hede liegen deutlich sichtbar auf der Kuppe eines Höhenzuges zum Skibsted Fjord, der ein Arm des Limfjords ist. Östlich der Niederung Brokær verlaufen die Hügel weiter auf der Halbinsel Boddum, die in der Steinzeit eine Insel war. Die Hügel sind von Schluchten und alten Fahrspuren zerfurcht, die von beiden Seiten zum Fjord hinunterführen. Die Hohlwege folgen den Grabhügeln bis zum Fuß des Höhenzuges. Zwar ist das Alter der Wege nicht bekannt, einige sind jedoch genau wie die Hügel sicher mehrere tausend Jahre alt. Die vielen Hügel und Wegespuren bei Ydby Hede zeigen, dass der Ort jahrtausendelang von Bedeutung war. Ydby Hede Her er du Kløvenhøj COPYRIGHT: GEODATASTYRELSEN På kortet ses de mange høje på Ydby Hede og på Boddum øst for Brokær ( ). Midt ude i det lave, fugtige kær ligger et lille middelaldervoldsted, Voldhøj ( ). Man kan følge hulvejene ned til fjorden og videre op til Kløvenhøj på Boddum. SKIBSTED FJORD Der kendes mange afbildninger af skibe fra nordisk bronzealder, både på metalgenstande og hugget i sten. Endnu har man ikke fundet skibene selv, men uden tvivl har der været livlig sejlads på fjorden. Kontakten med omverdenen var meget vigtig.

6 KLØVENHØJ Den kløvede høj Kløvenhøj og dens nabohøje har ligget her i mere end år. Kløvenhøj har fået sit navn efter kløften i toppen af højen. Kløften blev gravet for over 100 år siden sikkert af skattejægere. Fra toppen af Kløvenhøj ser man ud over et dramatisk bakkelandskab, skabt af isen under sidste istid. De dybe kløfter i bakkernes sider er eroderet af overfladevand efter, at isen var smeltet. Hele området omkring Ydby og Kløvenhøj rummer mange spor fra oldtiden. Mod sydvest ser man over mod de mange gravhøje på Ydby Hede. Følger man hulvejen ned mod vandet, kan man gå op til højene på den anden side af lavningen Brokær. I en lysning i Dover Plantage ligger to imponerende langhøje fra bronzealderen, 54 og 63 m lange. I Thy kaldte man langhøje uden sten for Daaser og langhøje med store sten for Kouer. A cloven barrow Kløvenhøj and its neighbouring barrows date back more than 3,000 years. The name Kløvenhøj (Dan. Kløve = cleave) stems from the cleft at the top of the barrow, dug 100 years ago, presumably by treasure hunters. The top of Kløvenhøj offers a view over a dramatic glaciated hilly landscape, created during the last Ice Age. The deep furrows in the hillsides were created by surface water erosion following the melting of the ice cap. The entire area surrounding Ydby and Kløvenhøj contains many traces of prehistoric Denmark. The view southwest is of the many barrows at Ydby Hede. The route along the sunken road down towards the water leads to the barrows on the other side of the Brokær lowland. A clearing inside Dover Plantation contains two impressive Bronze Age long barrows, 54 and 63 m long. Der gespaltete Weg Hügel Kløvenhøj und die Nachbarhügel liegen hier seit über Jahren. Kløvenhøj (dän. kløve = spalten) hat seinen Namen nach der Kluft auf der Kuppe, die vor über 100 Jahren gegraben wurde, sicher von Schatzjägern. Von der Hügelkuppe aus schaut man über eine dramatische Hügellandschaft, die während der letzten Eiszeit vom Eis geformt wurde. Die tiefen Klüfte an den Flanken der Hügel wurden vom Oberflächenwasser nach dem Schmelzen des Eises ausgewaschen. Das ganze Gebiet um Ydby und Kløvenhøj enthält zahlreiche Spuren aus vorgeschichtlicher Zeit. Gegen Südwesten überblickt man die vielen Grabhügel auf Ydby Hede. Folgt man dem Hohlweg zum Wasser hinunter, so kann man auf der anderen Seite von der Niederung Brokær zu den Hügeln hinaufgehen. In einer Lichtung im Wald Dover Plantage liegen zwei eindrucksvolle Langhügel aus der Bronzezeit, 54 und 63 m lang. Ydby Hede Her er du Kløvenhøj COPYRIGHT: GEODATASTYRELSEN Boddum var i stenalderen en ø, og lavningen Brokær var et sund med åbent vand, der adskilte øen fra Thy. På Ydby Hede og ved Kløvenhøj er mange gravhøje ( ). Midt ude i det lave, fugtige kær ligger et lille middelaldervoldsted, Voldhøj ( ). Der er ikke adgang til kæret. Gravning i en høj på Fur, 1893 GRAVRØVERE Sagn om plove af guld og andre skatte i højene fristede mange grav røvere til at prøve lykken. Hvis en ko på gården pludselig døde eller andre ulykker skete, troede man, at de underjordiske, der boede i højen, hævnede sig. Så blev gravningen indstillet.

7 YDBY HEDE Bronzealder: Højbyggerne I Danmark begyndte man at støbe smykker og våben i bronze for 4000 år siden. I Grækenland var bronzealderen opstået 1000 år før. Både i Centraleuropa og i Sydskandinavien opstod nye rangdelte samfund. Magt og status blev demonstreret med guld og bronze. Bygningen af tusindvis af enorme gravhøje var et markant udtryk for, hvad det nye samfund kunne præstere. Bronze Age: The Barrow builders Der opstod nye byggeskikke. Man boede i gårde, der lå spredt ud over landskabet. Nogle huse var meget store, op til 500 kvadratmeter. De kunne huse familier fra samfundets top. Fornemme våben og smykker fulgte udvalgte mænd og kvinder i gravene. Aldrig før er så store rigdomme blevet lagt i jorden. Det var gravgaver til de døde og offergaver til de magter, der kunne sikre frugtbarhed. Bronzealderens verden er stadig meget synlig med de tusinder af gravhøje, som ses i det danske landskab. In Denmark, bronze casting of jewellery and weaponry began 4,000 years ago; in Greece, the Bronze Age arose 1,000 years earlier. Both in Central Europe and in Southern Scandinavia, a large number of ranked societies emerged. Power and status were demonstrated by gold and bronze. The building of enormous burial mounds was a distinctive expression of the superior skills of this new society. New building practices evolved in the settlements. The people lived mainly on individual and scattered farmsteads. Some of the longhouses were very large, up to 500 square metres. They may have housed leading families in society. Fine weaponry and jewellery followed chosen men and women to their graves. Never before had such great riches been placed in the ground. These were grave goods for the dead and sacrificial offerings for the powers responsible for fertility. The world order of the Bronze Age is still all in evidence in the thousands of burial mounds that characterise the Danish landscape. Bronzezeit: Die Hügelbauer KULTURSTYRELSEN; THISTED MUSEUM; THISTED KOMMUNE TEL: In Dänemark begann man vor Jahren, Schmuck und Waffen aus Bronze zu schmieden. In Griechenland hatte die Bronzezeit bereits Jahre früher begonnen. Sowohl in Zentraleuropa als auch in Südskandinavien entstanden neue nach Rang gegliederte Gemeinwesen. Man demonstrierte seine Macht und seinen Status durch Gold und Bronze. Die enormen Grabhügel waren ein markanter Ausdruck der neuen Gesellschaftsordnung. In den Siedlungen kamen neue Bauweisen auf. Man lebte überwiegend in Einzelhöfen, die in der Landschaft verstreut lagen. Für die bedeutendsten Sippen des Gemeinwesens wurden bis zu 500 m² große Langhäuser errichtet. Edle Waffen und Schmuckstücke wurden ausgewählten Männern und Frauen mit ins Grab gegeben. Nie zuvor verschwanden so große Reichtümer im Boden in Form von Grabbeigaben für die Toten und Opfergaben für die Mächte, die Fruchtbarkeit schenkten. Die Welt der Bronzezeit ist noch heute durch Tausende von Grabhügeln sichtbar, die die dänische Landschaft prägen.

8 Højbyggeri var en stor begivenhed, der samlede mennesker fra hele egnen. Tørven skulle skæres, transporteres og stables og endelig skulle der festes. Det var en an ledning til at møde fjerne slægtninge, udveksle viden og indgå aftaler. Bronzealderens støbeteknik var avanceret. Smykkets mønster blev stemplet i en voksmodel. Udenpå modellen blev bygget en lerform, som den flydende bronze blev hældt ind i. Voksen smeltede og efterlod et aftryk i leret, som bronzen fyldte ud. HØJFOLKET Nogle høje blev konstrueret, så kisten med den døde blev bevaret. Derfor har vi i Danmark en unik samling af 3500 år gamle dragter. Mandsdragten bestod af kjortel og kappe og kvindedragten af enten kort eller langt skørt med bluse.

9 OLDTIDSKIRKEGÅRDEN Fra Danmark kendes mere høje fra bronzealderen. I området omkring Ydby Hede, Kløvenhøj og Dover Plantage ligger samlet næsten 80 gravhøje. Det er den største samling af høje på ét sted. Langt de fleste høje er bygget i bronzealderen, hvor højbyggeriet udgjorde et rent byggeboom. TÆTTE FORBINDELSER Bronze er en blanding af kobber og tin. Det findes forskellige steder i Europa. I det fremhævede område delte man ideer om gravskik, våben, mode mm. HØJ I HATTEN I store dele af Europa har hatten haft en særlig symbolsk betydning. Derfor har man lagt fine uldhatte i graven endda to i den samme grav eller ridset en hat i sten eller ofret en hat af guld. VIDSTE DU... at der er skåret tørv af græsmarker for at bygge en storhøj? Det er 7 fodboldbaner. at man holdt bier for at få voks til bronzestøbning og honning til mjød? at sværdet blev opfundet i bronzealderen? FÅ MERE VIDEN Danmarks Oldtid i Landskabet Fortællinger fra Fortiden Tin Kobber TIDSLINJE 1400 f.kr. Vi kender ikke det nøjagtige antal, men i løbet af år byggede man omkring gravhøje i Danmark f.kr. Solvognen fra Trundholm blev ofret i mosen. Det er en enestående figur, som måske gengiver ideen om, at solen blev kørt hen over himlen Bronzealderens lurer bruges i nutiden som kvalitetsstempel for smør f.kr. Med centrum i Mykene i Grækenland fandtes en rig og berejst bronzealdercivilisation. Den berømte løveport er indgang til borgen f.kr. Tutankhamon var en ægyptisk drengekonge, der regerede fra Hans grav var fantastisk rigt udsmykket og den blev fundet næsten urørt i f.kr. Lurerne blev ofret parvis. Deres toner er mørke rungende naturtoner, som har lydt ved ceremonier og fester. De fleste lurer er fundet i Danmark De fantastiske genstande fra bronzealderen kan ses som symboler på en storslået kultur. Derfor blev de f.eks. brugt i nazisternes propaganda.

Barrow tomb and temple

Barrow tomb and temple Dyssen grav og tempel Den 5500 år gamle langdysse ligger relativt lavt i landskabet, men man kan alligevel se den på lang afstand. De kæmpestore gavlsten rager op som et vartegn, der både kan ses fra de

Læs mere

Kong Asgers Høj. A megalithic chamber. en mægtig stenstue. eine mächtige steinkammer. Møn

Kong Asgers Høj. A megalithic chamber. en mægtig stenstue. eine mächtige steinkammer. Møn Kong Asgers Høj en mægtig stenstue Kong Asgers Høj er med sit 10 meter lange kammer en af Danmarks største jættestuer. gravhøjen troner stadig højt i det kuperede landskab nær Møns kyst. stenalderens grave

Læs mere

Village of princes and gods

Village of princes and gods Fyrstens og gudernes landsby Her øst for Gudme By lå i 300-tallet den største bebyggelse med de største rigdomme i Danmark. I dette småkuperede landskab lå gårdene på små bakketoppe. I alt bestod bebyggel

Læs mere

ODSHERRED. Familiesjov - Feel Like Natur - Zeit zum Leben / - Time for Life. Dragsholm Slot Kunsthåndværk. SOMMERLAND Den Danske Riviera

ODSHERRED. Familiesjov - Feel Like Natur - Zeit zum Leben / - Time for Life. Dragsholm Slot Kunsthåndværk. SOMMERLAND Den Danske Riviera VisitOdsherred.dk ODSHERRED Oplevelser mellem Lammefjord, Sjællands Odde og Rørvig 2013 Dragsholm Slot Kunsthåndværk SOMMERLAND Den Danske Riviera Zoo Kulturfestival Badestrande Familiesjov - Feel Like

Læs mere

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro.

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro. VINDERUP EGNEN.dk Vinderup egnen Aalborg Skive Lemvig Holstebro Ringkøbing Vejle Velkommen Welcome Willkommen Århus Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur WILKOMMEN IN DIE VINDERUP GEGEND Vinderupegnens

Læs mere

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Indhold Velkomstcenter... 4 Esbjerg... 6 Contents Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Inhalt Besucherinformationscenter.. 4 Esbjerg... 6 Attraktioner Fiskeri-.og.Søfartsmuseet... 8 Mennesket.ved.Havet...

Læs mere

FREDERICIA MADSBY LEGEPARK HISTORISK MINIBY TALLSHIPS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND

FREDERICIA MADSBY LEGEPARK HISTORISK MINIBY TALLSHIPS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND FREDERICIA 2014 Besøg byen med de historiske og sjove oplevelser MADSBY LEGEARK HISTORISK MINIBY TALLSHIS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND VOLDANLÆG SHOING

Læs mere

Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo

Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo Indhold Contents Inhalt Kære gæst Dear visitor Liebe Gäste Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo INFORMATION Ribe Velkomstcenter Ribe Visitors' Centre Begrüßungscenter Ribe Visit Ribe slår i januar

Læs mere

FREDERICIA. www.visitfredericia.dk

FREDERICIA. www.visitfredericia.dk FREERICIA 2010 www.visitfredericia.dk Kære gæst Med sin placering midt i anmark er Fredericia det perfekte opholdssted, hvis du er sulten efter oplevelser af enhver slags. I selve Fredericia befinder du

Læs mere

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL EVENTS I 2015 06 SORØ JAZZ- FESTIVAL 16-17 TAG EN GRØN DUKKERT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD 28 SLARAFFEN SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL 30 SMAG I SORØ 33 SPIS GODT PÅ EN AF SORØS CAFEER ELLER RESTAURANTER 36-37

Læs mere

velkommen til lønstrup

velkommen til lønstrup 2 velkommen til lønstrup velkommen til lønstrup 3 Velkommen til INDHOLD Velkommen Welcome, Willkommen... 3 Oplev Discover, Entdecken... 4 Kunst & gallerier Arts and crafts, Kunsthandwerk... 14 Antik &

Læs mere

2015 VisitVestegnen 1

2015 VisitVestegnen 1 2015 VisitVestegnen 1 Velkommen Borgmester Ole Bjørstorp byder velkommen til den københavnske Vestegn Som borgmester i Ishøj vil jeg gerne byde velkommen til Vestegnen. Vestegnen er gæstfri og ukrukket,

Læs mere

DRY AGED MEAT. Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner.

DRY AGED MEAT. Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner. GUIDEN 2015 Åbningstider: Man - tors 8-17.30 Fredag 8-18.00 Lørdag 8-13.00 Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner. DRY AGED MEAT Alle unsere

Læs mere

Agersø og Omø 2015 1

Agersø og Omø 2015 1 Agersø og Omø 20151 Agersø og Omø 2015 Agersø og Omø små perler i Storebælt De to små øer Agersø og Omø ligger i Danmarks maritime midtpunkt syd for Storebæltsbroen. Mod vest ses Langeland og Fyn, mod

Læs mere

visit Give og omegn Oplevelsesguide 2010 experience guide 2010 erlebnisführer 2010 Aktiviteter Kultur Shopping

visit Give og omegn Oplevelsesguide 2010 experience guide 2010 erlebnisführer 2010 Aktiviteter Kultur Shopping visit Give og omegn Oplevelsesguide 2010 experience guide 2010 erlebnisführer 2010 Aktiviteter Kultur Shopping visit Give og omegn TurisTinfOrmaTiOn Visit Vejledresse her og telefon Banegaardspladsen 6

Læs mere

FYNS STØRSTE UDVALG MANDAG-FREDAG 10-19 LØRDAG 10-17 1. OG SIDSTE SØNDAG I HVER MÅNED 10-17

FYNS STØRSTE UDVALG MANDAG-FREDAG 10-19 LØRDAG 10-17 1. OG SIDSTE SØNDAG I HVER MÅNED 10-17 ODENSE 1 MANDAG-FREDAG 10-19 LØRDAG 10-17 1. OG SIDSTE SØNDAG I HVER MÅNED 10-17 Shopp Oplev Danmarks største shoppingcenter på Fyn. Rosengårdcentret har over 150 butikker. Her finder du mode, mærkevarer

Læs mere

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sorø Bådfart www.oplevsoroe.dk Velkommen til sorø Viden / sport / oplevelser kunst / mad / natur kultur / musik / shopping 2012 Klosterporten Støvlet Katrines Hus indhold

Læs mere

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2014 Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2 3 Indhold 24 34 Historiske Kolding 4 Historical Kolding Historische Kolding Har du lyst til at lege? 14 Do you want to play? Spielst du gern? 38 41 25 Kunst

Læs mere

SORØ MAGAZINE DA FAR FIK BIL SMAG I SORØ 2013 / DK / GB / DE

SORØ MAGAZINE DA FAR FIK BIL SMAG I SORØ 2013 / DK / GB / DE SORØ MAGAZINE 2013 / DK / GB / DE Farmers market LÆS MERE / READ PAGE / Lesen Sie mehr 35 SMAG I SORØ Madmesse spændende kulinariske oplevelser Food Fair exciting culinary experiences Lebensmittel-Messe

Læs mere

UDFORSK VORES VERDEN. A world full of play OG FIND BÅDE STORE OG SMÅ FERIEEVENTYR KOLDING / VEJLE / BILLUND / VEJEN

UDFORSK VORES VERDEN. A world full of play OG FIND BÅDE STORE OG SMÅ FERIEEVENTYR KOLDING / VEJLE / BILLUND / VEJEN UDFORSK KOLDING / VEJLE / BILLUND / VEJEN VORES VERDEN OG FIND BÅDE STORE OG SMÅ FERIEEVENTYR A world full of play EXPLORE OUR WORLD - AND HOLIDAY ADVENTURES GREAT AND SMALL ENTDECKT UNSERE WELT - TOLLE

Læs mere

Antonitterruten EN HISTORISK BYVANDRING I PRÆSTØ ANTONITERROUTE EINE HISTORISCHE STADTWANDERUNG DURCH PRÆSTØ

Antonitterruten EN HISTORISK BYVANDRING I PRÆSTØ ANTONITERROUTE EINE HISTORISCHE STADTWANDERUNG DURCH PRÆSTØ Antonitterruten EN HISTORISK BYVANDRING I PRÆSTØ ANTONITERROUTE EINE HISTORISCHE STADTWANDERUNG DURCH PRÆSTØ THE ANTHONITE ROUTE A HISTORICAL WALK AROUND PRÆSTØ Antonitterruten EN HISTORISK BYVANDRING

Læs mere

FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten.

FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten. FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København Online booking: www.christiansoefarten.dk Bornholm: Tlf. +45 5648 5176. Sverige: Tlf. +46 414 10700 info@christiansoefarten.dk.

Læs mere

velkommen til lønstrup

velkommen til lønstrup Lønstrup 2014 2 velkommen til lønstrup velkommen til lønstrup 3 Her er værnet om de originale miljøer, og byen emmer af idyl og stemning. Velkommen til Lønstrup INDHOLD Velkommen Welcome, Willkommen...3

Læs mere

Sæby. Sæby Lyngså Voerså

Sæby. Sæby Lyngså Voerså Sæby 2013 GUIDE TIL SÆBYOMRÅDET DANSK deutsch english Sæby Lyngså Voerså Sæby Turistbureau... 4 Byen ved havet, Golf...44-45 Cykling...46-49 magiske feriedage i sæby dejligst hele året... 5 Sæby - ferieby

Læs mere

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17 SORØ JAZZFESTIVAL SIDE 16-17 TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK TYSTRUP-BAVELSE NATIONAL PARK / TYSTRUP-BAVELSE NATURPARK SIDE 25 SORØ BÅDFART SORØ BOAT RIDES DER SORØ SCHIFFSVERKEHR SIDE 27 BIRKEGÅRDENS HAVER

Læs mere

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN DANSK deutsch english 2012 Tversted Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN Velkommen til Tversted Gi dig selv og din familie en ferie

Læs mere

Lønstrup. Ravgården G T E R B U M M E. Find Lønstrup på din smartphone. Lønstrup 2013 BRØNDERSLEV. Stavanger - Bergen. Kristiansand.

Lønstrup. Ravgården G T E R B U M M E. Find Lønstrup på din smartphone. Lønstrup 2013 BRØNDERSLEV. Stavanger - Bergen. Kristiansand. 2013 M M E Rødhus trup p Bratbjerg Torslev Blokhus TRANUM KLITPLANTAGE BROVST G T E R B U N PANDRUP Moseby KAAS Birkelse Arentsminde Halvrimmen Vejlen Østerby Vesterby 55 Birkelse Gjøl Ryå Gjøl Bredning

Læs mere

VADEHAVS FESTIVAL 4-7 september 2014

VADEHAVS FESTIVAL 4-7 september 2014 VADEHAVS FESTIVAL 4-7 september 2014 Udstillinger kan opleves frem til d. 4. oktober 2014 FORTÆLLINGER BEVÆGELSE PERFORMANCE MUSIK LAND-ART SKULPTURER KUNSTOPLEVELSER LANGS VADEHAVET Vadehavsfestival 2014

Læs mere

VisitOdsherred.dk. Kunst og Kultur

VisitOdsherred.dk. Kunst og Kultur VisitOdsherred.dk Kunst og Kultur F 35 Havnebyen 50 32 G Klint H Rørvig 48 Lumsås 48 51 52 18 37 42 Nyrup 57 17 43 Stenstrup 25 11 16 Nykøbing 46 31 13 27 8 30 34 55 Højby 9 3 5 4 Nr. Asmindrup 44 12 15

Læs mere

The world s best family holiday Die besten Kinderferien der Welt BEDSTE BØRNEFERIE VARDE / ESBJERG / BILLUND / VEJEN / VEJLE / KOLDING / MIDDELFART

The world s best family holiday Die besten Kinderferien der Welt BEDSTE BØRNEFERIE VARDE / ESBJERG / BILLUND / VEJEN / VEJLE / KOLDING / MIDDELFART VERDENS The world s best family holiday Die besten Kinderferien der Welt BEDSTE BØRNEFERIE / / / / / / Billund Vejle Varde Middelfart Esbjerg Vejen Kolding TA MIG MED! Pick me up! / Nimm mich mit! A world

Læs mere