Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 tøfc te v ^S^^ f ^

2 jyosl

3

4

5

6

7 PROVINDSLIV

8 KANDARIUS: GARNISONSLIV 1893 l'aa OPMAALING 1895 MED LØSE PATRONER 1897

9 PROVINDSLIV FORTÆLLING KANDARIUS Tp s AARHUS JYDSK FORLAGS-FORRETNING 1899

10 pr *» Pie I AAHHUS STIKTSLiOOTHYKKKKl

11 I.»Alen hvordan i Alverden har den Mand dog nogensinde faaet Mod til at fri til sin Kone?«var et Spørgsmaal, der næsten uvilkaarligt og ikke uden en vis Berettigelse formede sig hos Enhver, som for første Gang saae den spinkle, lille Distriktslæge Markus Kopp ved Siden af hans et helt Hoved høiere, mindst dobbelt saa massive og særdeles mandhaftige bedre Halvdel. Nu skal det villigt indrømmes, at da Doktoren for snart tredive Aar siden som temmelig nybagt Kandidat og Amanuensis hos hendes forlængst hedengangne Fader, der paa nævnte Tidspunkt var ansat som Læge ved Livgarden til Fods, havde udført den omtalte Heltegjærning, var Gjenstanden for hans ømme Følelser ikke fremtonet i en fuldt saa grenadermæssig Skikkelse, som det nu maatte siges at være Tilfældet. Men der kan dog ikke være Tvivl om, at hendes martialske Holdning, som ikke vilde have mis-

12 klædt selv en Gardelieutenant, hendes sorte, fyldige Haar og den kraftige, let buede Næse, over hvis Rod et Par særdeles vel udviklede, kulsorte Øienbryn næsten stødte sammen, medens de med deres omtrent snorlige Linier overskyggede to lynende, brune Øine, allerede den Gang maatte have forlenet hende med et ret imponerende Ydre, og at der muligvis nok kunde lindes Adskillige, der i den unge Doktor Kopps Sted havde betænkt sig baade to og tre Gange, inden de havde faaet Mod og Mands Hjærte til at oplyse hende om Beskaffenheden af de Følelser, som hun havde vakt til Live i deres Barm. Xaa, i ethvert Tilfælde var det ingen somhelst Tvivl underkastet, at han var sluppen absolut helskindet fra det vovelige Experiment, thi man skulde sikkert lede længe, ikke alene i den lille Stump sjællandske Provinsby med dens Mennesker, blandt hvilke de nu havde havt deres Hjem i over tyve Aar, men sikkert ogsaa i adskillige andre og større Samfund, inden man fandt et Ægtepar, som levede bedre og lykkeligere sammen end Doktor Kopp og hans Laura. Børn havde de aldrig havt, men det freidige, lyse Sind, som Naturen havde givet dem Begge i Vuggegave, havde uden synderligt Besvær hjulpet dem over denne Skuffelse. Og Fru Laura havde altid forstaaet at sørge for, at hendes lille Mand

13 Tante 3 fandt et hyggeligt, venligt Hjem og fuldt op af Liv og Lystighed, naar han vendte træt og undertiden nedstemt tilbage fra sit anstrængende Dagværk. En ret betydelig Formue, som hun havde medbragt i deres Ægteskab, i Forbindelse med hans udstrakte Praxis satte dem i Stand til at føre et stort og gjæstfrit Hus, og deres rummelige, i Byens sydlige Udkant liggende, elegante Villa var jævnligt Skuepladsen for baade større Middags- og Aftenselskaber og smaa gemytlige Sammenkomster, naar enkelte Udvalgte, navnlig Yngre, enten af sig selv eller ifølge som oftest umiddelbart forudgaaende Tilsigelse indfandt sig for at nyde en Kop The med tilhørende fornøielig Passiar. At blive Deltager i disse fortrolige Cirkler hvormed for de Yngres Vedkommende fulgte det Privilegium at turde betjene sig over for den elskværdige Værtinde af den familiære Tiltaleform : Laura var Gjenstand for lønlig Higen hos Alle, der smigrede sig med at høre til Byens Tine Portion«. Men i det Kapitel var den gode Doktorfrue i en betydelig Grad kræsen, som Følge af hvilken Omstændighed de Udvalgtes Skare kun yderst sjældent talte mere end en otte ti Personer af begge Kjøn. Og at forsøge ved eget Initiativ at bane sig Vei til den, var et Foretagende, hvis totale Haabløshed alt forlængst var bleven konstateret paa det mest 1*

14 4 Soleklare. Dels viste nemlig Tante Laura sig uhelbredelig tungnem over for enhver direkte eller indirekte Antydning i denne Retning, og dels besad Distriktslægens Villa i den gamle Stuepige, Birthe, som i hele femten Aar havde tjent der i Huset, en Cerberus, der ubønhørlig spærrede Adgangen for alle Ukaldede, som efter Klokken syv Aften indfandt sig i selskabeligt Formaal. Enhver Saadan modtog hun nemlig ufravigeligt med det bistre Spørgsmaal;»Æ der Nouen sy'e hos Dem?«Og naar dette besvaredes benægtende, tilføiede Birthe lige saa ufravigeligt:»ja, saa æ her Ingen hjemme! Adjøs!«Og svab! fløi Døren i lige for Næsen af den Formastelige. Havde Tante Laura derimod blot en eneste Gang til en af de faa Udvalgte sagt saadant Noget som:»hør, jeg synes egentlig, De meget passende kunde kigge indenfor en Gang imellem og faa Dem en Kop Thevand og en lille Sludder med os to Gamle! saa vare disse Ord lige saa gode som en Trylleformel, der aabnede Doktorvillaens Dør til alle Dagens Tider, ja endog forniaaede at fremkalde et Velkomstsmil paa gamle Birthes barske Ansigt. At denne Exklusivitet just ikke bidrog til at forøge Tante Lauras Folkekjærhed i visse af de stedlige Kredse, turde være umiddelbart indlysende. Og i det Hele taget maa det indrømmes, at den værdige Frue var nok saa meget frygtet som

15 elsket blandt et vist Parti af Byens større Handlende og Industridrivende, og særligt da blandt deres Damer, med hvem hun paa Grund af de smaa Forhold og hendes Mands Stilling ikke ret vel kunde undgaa af og til at komme i Berøring ved større Selskaber baade i sit eget Hus og udenfor dette. Medens hun nemlig ved slige festlige Ledigheder hjemme hos sig selv viste sig som en fortræffelig Værtinde over for alle sine Gjæster uden Undtagelse, hændte det til Gjengjæld jævnligt, at hun udenfor sine egne fire Vægge med en overraskende Ugenerthed kunde fremsætte høist nærgaaende Bemærkninger og betjene sig af Udtryk, som man ikke med sin bedste Villie kunde kalde salonmæssige. Denne Eiendommelighed havde hun i Aarenes Løb udviklet i en ligefrem forbløffende Grad, og navnlig kunde den antage uhyggelige Dimensioner, naar Blodet steg hende til Hovedet, eller med andre Ord, naar hun blev»flintrende arrig*, saaledes som hun med et teknisk Udtryk benævnede denne Sindsstemning, hvori hun, i Forbigaaende bemærket, ved visse forefaldende Lejligheder havde forbausende let ved at blive hensat. For hendes lille Mand og deres fortrolige Vennekreds var denne hendes Specialitet ofte en Kilde til ubeskrivelig Fornøielse, i hvilken hun da selv deltog af et oprigtigt Hjærte, uden i mindste Maade at lade sig anfægte af, at den gik paa

16 6 hendes egen Bekostning. Og naar hun, hvilket ikke saa sjældent hændte, ogsaa i disse snævrere Omgivelser under en livlig Diskussion kunde lade sig henrive til at betjene sig af et særlig blomstrende Kraftudtryk, da steg Jubelen til Begeistring. En sommervarm, solklar Eftermiddag i Slutningen af September finde vi den værdige Doktorfrue staaende ude paa den rummelige, glasoverda^kkede Veranda, der strakte sig langs den østlige Halvdel af Villaens Sydside. Skyggende med Haanden over Øjnene for ikke at generes af de kraftige, skraat faldende Solstraaler, speidede hun ivrigt hen ad den brede Landevei, der strakte sig forbi Villaens østlige Gavl, adskilt fra den store, foran Verandaen liggende, meget smukt holdte Have ved en af lave Lindetræer overskygget Spadseresti, der ind mod Haven begrænsedes af et høit, hvidmalet Stakit. Paa den modsatte Side indrammedes Veien af nogle nette Villaer med pyntelige Smaahaver foran, og fra disse den lille B} r s yderste Udløbere førte Chausseen i en mægtig Bue ud gjennem et vidtstrakt, ægte sjællandsk Landskab med Kløverenge og gule Stubmarker, venlige Landsbyer med rødtoppede Kirketaarne og idylliske Smaaskove, medens mod Vest den langstrakte Fjords speilblanke Flade glimtede i Solstraalerne. I nos>le hundrede Alens Afstand fra

17 Distriktslægens Villa, og adskilt fra denne ved en Række frodige Kløvermarker, skraanede en ret anselig Skov med prægtige gamle Bøgetræer ned mod Fjordbredden, og midt i denne Skov kneisede op over Trætoppene en høi Flagstang, der stod foran den store»skyttepavillon«, saaledes kaldet, fordi det stedlige Skyttelav her afholdt sin aarlige store i Kongefugleskydning«, i hvilken Anledning Skoven ogsaa i daglig Tale gik under Navnet Skyttelunden«. Men denne idylliske Udsigt, hvis Skjønhed end yderligere forhøiedes, som den her bredte sig i det tidlige Efteraars vidunderlige Klarhed, syntes ingenlunde at have kaldt harmoniske Følelser til Live i Fru Kopps Barm. Tvært imod bleve hendes Miner stadig barskere, og da hun omsider næsten rev Haanden ned fra Øinene og med en kort Omkringvending tiltraadte Tilbagetoget hen mod den til de indre Gemakker førende Glasdør, skete dette med en Brummen, der lød, som om den kom fra en i sine dybeste Følelser saaret Bjørn.»Jeg kan saagu' da heller ikke begribe, hvor den lange Drivert bliver af! «udbrød hun med sin dybe, haarde Stemme, idet hun satte Foden ind i den store, med solid, smagfuld Elegance udstyrede Dagligstue, og samtidig kastede hun et bistert Blik hen til det paa Hylden af den kæmpemæssige hvide Fajaneekak kelovn staaende

18 Han 8 sorte Marmortaffeluhr, hvis forgyldte Visere angave Tiden at være et Kvarter over fire. kommer Bare sindig, Tante Lanra! saamæn nok, skal De se!«lod en gemytlig flegmatisk Røst sig høre henne fra en af de i et Hjørne af Stuen omkring et stort Nøddetræs Divanhord anbragte, magelige røde Fløils Lænestole, hvor en trivelig, middelhøi og mørkeblond Herre i Begyndelsen af Trediverne sad og strakte sig, idet han med en overmaade fornøiet Mine satte Næseklemmeren til Rette for sine nærsynede, lyseblaa Øine.»Ti stille, og lad være at drille mig, De tykke Bavian!«buldrede den vrede Husfrue med et bistert Blik til den ukaldede Trøster.»Det manglede bare, at han ikke skulde komme! Men Kavaleren burde have været her allerede for tyve Minuter siden, ved De akkurat lige saa godt som jeg! Og nu sidder min stakkels Mand derinde og sulter, og kan ikke begribe, hvorfor vi ingen Mad faar!«med disse Ord styrede hun i fuld Fart løs paa den høire af de to Døre i Værelsets Baggrund, bankede ganske let paa og aabnede den efter et Øiebliks Venten saa meget, at hun akkurat kunde stikke Hovedet ind i det tilstødende Værelse.»Er Du meget sulten, min stakkels Markus?«spurgte hun, og hendes før saa barske Stemme

19 blev med et mærkværdig blød og dæmpet.»vi kan naturligvis spise, naar Du ønsker det, men jeg vilde gjærne bave denne Fyr, Brix, med, og ban bar ikke bebaget at vise sig endnu!«den sidste Oplysning blev af den tidligere Bisterhed i Tonefaldet.»Bryd Dig bare aldrig om det, givet med en Del kjære Laura!«svarede en munter, behagelig Stemme fra Værelsets Indre.»Vi spiser jo i Dag en hel Time tidligere end sædvanligt, for at vi bagefter kan faa god Tid til at tage Markedet i Øiesyn. Og naturligvis venter vi med at gaa til Bords, til Brix kommer. Det passer forresten udmærket, for jeg er netop i Færd med et Arbeide, som jeg først bliver færdig med om et Kvarters Tid!Ja, ja, min Ven! Saa venter vi naturligvis under alle Omstændigheder paa Dig! Og dermed lukkede den martialske Frue Døren lige saa lydløst, som hun havde aabnet den. Men hvad Pokker, Borgstad! Har Katten nu taget Kvindfolkene? De laa jo begge To og kravlede paa Gulvet der henne ved Nodeskabet for et Øjeblik siden!«udbrød hun med den sædvanlige Klang i Stemmen, idet hun dreiede sig paa Hælen om mod den unge Mand, der for Tiden var ivrig beskjæftiget med at putte Sukkerstumper ind til en stor, grøn Papegøie, hvis sirlige Messingbur var anbragt ved en

20 10 Vinduesniche, omgivet ai' en Gruppe frodige Bladplanter.»Lad dog for en Ulykke være at staa der og ødelægge mig det stakkels Dyr ved at proppe den Maven fuld af Sukker, Menneske!«raabte Tante Laura ilter, idet hun foer hen og med et kraftigt Dask slog den ædle Givers Haand bort fra hendes specielle Yndling, ligesom den begjærligt aabnede sit store,' krumme Næb for at modtage endnu en Lækkerbid.»Man kan da heller ikke lade Dem være ene et Øieblik, uden at De strax finder paa Tossestreger! Hvor er Nelly og Asta, spørger jeg?skidt Person! Laura! Rar Poppe! - Sukker!«tog Papegøien Ordet i en dybt krænket Tone, idet den kravlede sidelænds hen ad Pinden og hagede sig fast med Næbet i en af Burets Stænger.»Du kan ikke taale mere, min søde Dreng! Naa vi drikker Kaffe, skal Du nok faa et lille Stykke til!' beroligede Fruen den, kløende dens grønne Hoved, som den kjælent bøiede hen imod hende.»hahaha!«skoggerlo Herredsfuldmægtig Borgstad, et af de fasteste Medlemmer blandt Husets udvalgte Skare.»Hør, Tante Laura, det er ligefrem forbausende, hvor slaaende en Lighed i Udtryksmaaden Poppe efterhaanden faar med

21 11 sin Herskerinde! Hørte De, hvad den fordristede sig til at kalde Dem?Vrøvl! Det var naturligvis Dem, den mente. Det var da tydeligt nok!«snærrede Fru Kopp, stadig kjærtegnende Fuglen.»Faar jeg saa at vide, hvor Deres Kone og min Niece er bleven af, eller faar jeg det ikke?til behageligst Underretning tjener, at Damerne trak sig tilbage til Frøken Nellys Værelse for at lede efter nogle Noder, medens De stod paa Forpost ude paa Verandaen!«oplyste Borgstad med et høitideligt Buk.»Der har vi dem forresten, kan jeg høre!«tilføiede han, da en lys, velskolet Sopran i det Samme trallede nogle Takter af»paria Valsen inde i det tilstødende Kabinet. Og umiddelbart efter viste sig ganske rigtigt mellem de mørkerøde Fløils Portierer, som halvt dækkede Døraabningen ind til dette, Arm i Arm to unge Damer i lixe, lyse Kjoler og bærende en Del Nodehæfter. Xaa, det kan jeg lide, Pigebørn!«raabte Tante Laura dem fornøiet i Møde.»Nu skal vi have det til at gaa rigtig løs med Musiken! Asta synger jo som en skinbarlig Nattergal, og nu, da vi har faaet saadan en Spillekanter i Huset som Dig, Nelly, der lige har været et helt Aar paa Kjøbenhavns musikalske Laboratorium eller Konservatorium, eller hvad den gamle An-

22 12 stalt hedder, kan I da rigtigt kvinkelere af Hjærtens Lyst!Ja, vi har saamæn allerede faaet et stort, brillant Repertoire stillet paa Benene, Tante!«lød det muntre Svar fra den Ene af de Indtrædende, en høi, slank Pige paa en Snes Aai\ med glimrende, brune Øjne, et prægtigt, guldglinsende, rødligt Haar og den herlige, klare Teint, der saa ofte forenes med nævnte Haarfarve.»Og Fru Borgstad har vist mig en hel Mængde Sange, som jeg skal akkompagnere hende til!fru Borgstad?«gjentog Tante Laura barsk.»kjender ikke den Person! Er det den der, Du mener, saa hedder hun her i Huset Asta, og intet som helst Andet!«Med disse Ord pegede hun hen paa den anden unge Dame, der snarest muligt havde lagt Noderne fra sig paa det store Flygel og umiddelbart efter var faret om Halsen paa sin i en Lænestol hvilende Herre og Gemal, med hvem hun efter fem Maaneders Ægteskab endnu fremdeles levede midt i Hvedebrødsdagenes Lyksalighed.»Men er I da virkelig ikke bleven»dus«endnu, efter at I har kjendt hinanden i hele to Timer, Pigebørn?«vedblev Tante Laura høist forbauset og slog Hænderne sammen.»gud bevares vel! Det skulde have været i mine unge

23 13 Dage! Da fløi saadan et Par Bachiische i Armene paa hinanden og ndvexlede alle deres Hjærtes Hemmeligheder, inden de havde kjendt hinanden i tre Kvarter! Men det er det jeg altid siger: der er saagu' ingen Fut i Ungdommen nu om Stunder!«Tante Laura! Maa jeg gjøre Dem opmærksom paa,. at jeg er en ung Frue paa to og tyve Aar og aldeles ingen Bachfisch!«lød det høist fornærmet henne fra den før omtalte Lænestol, hvor den med den angivne Værdighed prydede Dame samtidig reiste sin sirlige lille Skikkelse i Veiret og rettede de leende, mørkehlaa Øjne mod den sidste Talerske. Puh!«stønnede den trivelige Herredsfuldmægtig, medens han læmpeligt udfriede sin Hals af sin hedre Halvdels Arme og derefter lod sin Haand glide hen over hendes purrede, askehlonde Pandehaar.»Og maa jeg ærbødigst tillade mig at henstille, Tante Laura, hvorvidt en slig højtidelig Handling ikke rettest hør udsættes, indtil den kan gaa for sig paa fuld rituel Vis og under Anvendelsen af et Par Glas af Doktorens nok som hekjendte, delikate Rødvin ved det forhaahentlig i en nær Fremtid stedfindende Middagsmaaltid!«.la. Du glade Verden! Det maa De nok sige, Borgstad! udbrød Husfruen, idet hun som en Raket lløi op af Sofaen, hvor hun for faa

24 14 Øieblikke siden havde ladet Hvile falde paa sig.»her sidder jeg og vrøvler og glemmer rent Middagsmaden! Og saa denne Brix! Hvor Pokker bliver den Kamel af? Aa, Nelly! Spring ud paa Verandaen og se efter, om han ikke er i Opmarch!Men jeg kjender jo slet ikke Lieutenant Brix, Tante!«indvendte den unge Pige leende.»passiar! Jeg har jo nylig vist Dig hans Portræt i Albumet! Saa maa Du da for Pokker sagtens kunde kjende den lange Bækel!«svarede Tante Laura bister.»ja, men der er han jo i Gardeuniform med Bjørneskindshue og Tornyster paa. Og jeg formoder, at han ikke spadserer rundt i den Udhaling, naar han er ude paa Landmaaleri!«bemærkede Nelly med et overmaade lystigt Ansigt.»Ti stille! Du er en næsvis Unge! Ikke et Haar bedre end de to Andre derhenne!«buldrede hendes Tante med rynkede Øienbryn. v Aldrig kan I finde paa nogen større Fornøielse end at drille og modsige mig skikkelige, fredsommelige Kone! Men nu skal jeg selv Og afsted foer hun hen mod Glasdøren med en Fart, saa Baandene paa hendes fixe lille Kappe flagrede efter hende som et Par Vimpler. I samme Nu lød ude fra Haven de takt faste Toner af»biberhusmarchen«, fløitede med

25 «15 stor Virtuositet, og denne musikalske Præstation virkede aabenbart beroligende paa Doktorfruens oprørte Følelser, thi øieblikkelig standsede hun sin ilsomme Gang og stirrede skiftevis paa de tre Andre med en Mine, hvori Gemytlighed paa en høist pudsig Maade blandedes med Resterne af hendes til Dels fordampede Vrede.»Der er han!«udbrød hun endelig.»hæf Vil I nu bare høre! Trækker Fyren ikke nok saa freidig op med fuld Musik, som om det var den naturligste Ting af Verden, at han kommer drattende en halv Time bagefter? Men jeg skal Og atter satte hun sig i Fart hen mod Glasdøren. I det Samme udfyldtes dennes langt overveiende Del af en ung Mand i Slutningen af Tyverne, der ude fra Verandaen traadte ind i Dagligstuen med raske Skridt, idet han meget gemytligt rev den lette Straahat af sit lyse, tæt klippede Haar. En Maler eller Billedhugger, der var paa Jagt efter en Model til en ungdommelig, nordisk Vikingeskikkelse, vilde utvivlsomt være geraadet i en Tilstand af ublandet Henrykkelse ved Synet af denne nye Fremtoning, thi Landinspektør, Sekondlieutenant Gustav Brix maalte paa det alier Nærmeste sine tre Alen, var af den gavmilde Natur bleven udstyret efter samme Maale-

26 16 stok med Hensyn til Drøiden, og vilde med sin prægtige, ranke Væxt og sit kjække, solbrændte Ansigt med de store, lyseblaa Øine og det tvedelte, blonde Fuldskjæg ubetinget have taget sig glimrende ud i en Vikingebrynje med tilhørende Vingehjælm og Stridsøxe. Og selv i den mere beskedne Aabenbarelse, hvori han nu freintraadte, iført en elegant, tæt sluttende Diplomatfrakke og lysegraa Benklæder, maatte han absolut henregnes blandt de Skikkelser, der ere sikre paa at vække en vis Opsigt, hvor somhelst de vise sig. Det kunde vel være en tre Maaneder siden, at Gustav Brix, efter med Glans at have bestaaet sin Examen som Landinspektør, en skjøn Dag holdt sit Indtog i den lille By, for at uddanne sig videre i praktisk Retning som Assistent hos gamle Kammerraad Søkilde, der i umindelige Tider havde resideret her som eneste Mand af Faget i adskillige Miles Omkreds, men nu paa Grund af Alder og tiltagende Skrøbelighed havde fundet Anledning til at sikre sig en yngre Medhjælper til Bestridelsen af sin omfattende Virksomhed. Til sin store Glæde havde den unge Landinspektør endnu paa Ankomstdagen truffet sin gamle Ven og Skolekammerat, Herredsfuldmægtig Victor Borgstad, og denne havde saa, i fuldstændig rigtig Erkjendelse af sin intime Veninde, Tante Lauras Smag og Til-

27 17 bøieligheder, ikke tøvet med at indføre den nys Ankomne i hendes Villa, hvor Brix var bleven modtaget med aabne Arme, dels som Følge af sin egen freidige og hjærtevindende Elskværdighed i Forbindelse med den varme Anbefalingstale, hvormed hans Ven havde ledsaget hans første Indtrædelse der i Huset, og dels i Egenskab af forhenværende Medlem af Livgarden, hvor han havde begyndt sin kortvarige militære Løbebane som Menig og Korporal, forinden han efter sin Udnævnelse til Sekondlieutenant havde gjort nogle Maaneders Tjeneste ved en Infanteribataillon. Allerede i Løbet af den første Aften, som Brix havde tilbragt indenfor Villaens gjæstfrie Mure, var Trylleordet om»at kigge ind og drikke en Kop Thevand, o. s. v.«, faldet fra Tante Lauras Læber, og næppe var der gaaet fjorten Dage efter hans Ankomst til Byen, før han næsten i endnu høiere Grad end Ægteparret Borgstad maatte henregnes til Husets fortrolige Skare. Og selvfølgelig havde han i den forløbne Tid allerede ved mangfoldige Ledigheder og af høist forskjellige Grunde nedkaldt over sit Hoved oh hel Suite i mer eller mindre blomstrende Udtryk affattede Tordentaler fra den strixe Husfrue. Men med en urokkelig Sindsro havde han i slige Tilfælde stadig et eller andet kort Svar paa rede Haand, der i Reglen vakte stor Fornøjelse hos det tilstedeværende Publikum, og Provindgliv. ')

28 18 gjentagne Gange fik Tante Laura til leende at erklære paa det Højtideligste, at hun fremtidig ikke gad spilde sin Veltalenhed paa en Person, der var lige saa uimodtagelig for den som en Gaas for et Styrtebad. Næppe havde den forsinkede unge Kæmpe nu sat det ene Ben ind i Dagligstuen, før bemeldte værdige Dame foer løs paa ham som en Skoleinspektør paa en mindre pligtopfyldende Discipel.»Hvor bliver Han af, Smølebøtte?«buldrede hun, idet hun greb ham i Armen og ruskede ham.»her sidder vi fem stakkels Mennesker og er lige ved at krepere af Sult, bare fordi Han ikke gider skruppe sig lidt og flytte sine lange Skanker!Tør jeg maaske spørge, Tante Laura,«svarede Synderen med et høitideligt Ansigt og tilsvarende, dybt Buk,»om De vilde have anset det for passende, at jeg havde ladet en mindre sober Familiefader og hans tre haabefulde Poder ligge og sprælle midt paa Landeveien en halv Mil herfra?hvad er det for noget Pærevrøvl?«udbrød Doktorfruen i en allerede betydelig afdæmpet Tone. Hvad mener De, Menneske? Hvordan Pokker var en hel Familie kommen til at ligge der?af den ganske naturlige Grund,«oplyste

29 19 Brix med et lystigt Nik til Borgstad og hans lille Kone, at dens Overhoved var geraadet i en noget løftet Stemning under sit Markedsbesøg her i Staden, og paa Hjemturen mødte han saa en Afvisersten, der ikke viste sig tilbøielig til at gaa af Veien for hans ene Vognhjul.Naa! Det kunde De jo have sagt strax!«brummede Tante Laura. > Væltede han da?ja, saa temmelig!«bekræftede den unge Mand med stor Sindsro.»Hm! Noget i Stykker?Ikke Andet end den faderlige Næse, en Vognstang og tilsvarende Skagle. Alle tre Dele besørgede jeg repareret saa godt, som Omstændighederne tillod det.ja, ja! Saa har De jo endda baaret Dem nogenlunde fornuftigt ad!«attesterede Tante Laura med et majestætisk Nik.»Kom nu her, og lad mig vise Dem min Broderdatter, Nelly Hein, som De jo ved er kommen hertil i Formiddags. Og nu trak hun afsted med ham hen til Flygelet, hvor Nelly hidtil havde staaet ubemærket og med store Øine stirret paa denne statelige Landinspektør. Ja! Se, steiler han! raabte Tante Laura, da del formelig gav et Sæt i Brix ved Synet af den smukke unge Pige; der nu traadle ham et Par Skridt i Møde, medens en dvb Bødme lløi

30 20 hen over hendes friske Ansigt.»Hvad behager? Er det kanske ikke et Syn, som nok kan faa Hjærtet til at hoppe i Livet paa et Par gamle Garderkarle som os To?«Kom nu her og giv Pigebarnet Haanden! Hun bider ikke!«tilføiede hun beroligende, da Brix fremdeles blev staaende og stirrede ganske betaget paa Nelly. Men nu kom der Liv i den unge Mand. Med to lange Skridt foer han hen imod hende, greb hendes Haand og begyndte at holde en ikke synderlig sammenhængende Velkomsttale, medens hans Øine endnu stadig hvilede paa hende med et ligefrem beundrende Udtryk.»Javel!«afbrød Fru Kopp omsider hans Veltalenheds Strøm.»Se nu at blive gode Venner, I To! - - I ved jo, at I skal trække sammen her i Huset i al Fald hele Vinteren, og forhaa bentlig endnu længere, hvis Nelly da vil slaa sig til Ro hos os to Gamle. Nu maa jeg ind at hente Markus, at vi kan faa nogen Mad. Det er saagu' paa Tiden! Men Herregud! Hvor er nu Alfred henne?«vedblev hun med hævet Røst, medens de to Unge fordybede sig i en livlig Passiar.»Nu sidder Barnet bestemt igjen og hænger over en eller anden tosset gammel Bog oppe i sin Stue og glemmer baade Middagsmad og alt muligt Andet! Aa, Asta! Løb op og kald paa ham, saa er Du en god Pige!»Ja, gjærne, Tante Laura!«svarede den unge

31 21 Frue meget beredvilligt, idet hun sprang op fra Sidestykket paa den Lænestol, hvori hendes trivelige Ægteherre tronede med Armen om hendes Skuldre. Og afsted foer hun og den travle Husmoder hver ud af sin Dør. Strax efter viste Tante Laura sig atter paa Skuepladsen, Arm i Arm med sin sirlige lille Mand, hvem Brix, der havde en særlig høi Stjærne hos ham, øiehlikkelig ilede i Møde. Og snart vare de To og Nelly ivrigt optagne af en fornøielig Samtale, gjennem hvilken Doktorens muntre Latter jævnligt klang, medens han lod sin hvide, velpleiede Haand glide gjennem sit fyldige, graa Haar og det kortstudsede Kindskjæg. Og omsider returnerede Fru Asta ligeledes, i Følge med en lille, spinkel Dreng paa omtrent elleve Aar. Det var en Søstersøn af Doktoren, som med sin Kones fulde Tilslutning havde taget ham i Huset, da hans Forældre for nogle Aar siden vare døde snart efter hinanden. Begge holdt de af den lille Fyr, som om han kunde være deres egen Søn, om han end ved sit blide, stilfærdige Væsen og navnlig ved sin stærkt udviklede Tilhøielighed til at fordybe sig i alle mulige alvorlige Bøger afpressede Tante Laura mangt et Suk. Den sidste Kgenskah havde iovrigt indenfor Familiens fortrolige Kreds skaffet Alfred Tilnavnet Magisteren, hvilket han

32 22 til sin Pleiem oders dybe Forargelese syntes ligefrem at betragte som en Æresbevisning.»Naa, er Du der, min søde Dreng?«udbrød nævnte Dame, idet hun klappede ham paa hans glatte, blonde Haar.»Hvad har Du bestilt, siden Du ikke før er kommen ned til os?aa, Tante!«svarede Alfred undselig, idet han trykkede sig ind til hende.»jeg læser saadan en uhyre interessant Bog om Amerikas gamle Beboere, og saa løb Tiden rent fra mig!ok, ja, ja!«sukkede Tante Laura halvhøit og rystende melankolsk paa Hovedet.»Brix! Vi oplever aldrig at se den Dreng med en Bjørneskindshue paa Hovedet, det tør jeg holde en hel Skjæppe Tyvekroner paa! Læse og læse i en Evindelighed, det kan han, som om han fik Penge for det. Men smaddre en Bude eller flaa et Par Buxer itu, det har jeg saagu' endnu aldrig set ham gjøre! - - Naa, nu til Bords, I Grinebidere!«vedblev hun, da dette hendes elegiske Udbrud vakte almindelig Munterhed.»Brix! I Egenskab af eneste uforsørgede Hanfolk fører De Nelly! Klar? Vel! Bataillon! March!«Og nu satte det lille Selskab sig i Bevægelse ind i den store, hyggelige, med Egetræs Panel og kasetteret Loft udstyrede Spisestue, medens Værtinden med høi, om end ikke synderlig velklingende Bøst istemte»de gode

33 23 gamle.egyptere«, hvori Brix strax faldt ind med sin dvbe Basstemme. II. En god Times Tid senere finde vi de sex Bordfæller i den fornøieligste Stemning af Verden ude paa Verandaen, hvilende i magelige Børlænestole og fordybede i Nydelsen af deres Kaffe, medens fine, blaa Skyer fra Herrernes Cigarer hvirvlede op mod Glastaget og blandede sig med Bøgen fra Cigaretterne, som de tre Damer manipulerede med en Virtuositet, der nok som godtgjorde, at det ingenlunde var første Gang, de forsøgte sig i denne Sport. Let og muntert gik Passiaren imedens over hele Linien, meget jævnligt blandet med lystige Latterudbrud, som end yderligere tiltog i Hyppighed og Klang, da Distriktslægen i Samtalens Løb gav nogle fornøielige Minder fra sin mangeaarige Praxis til Bedste. Den Eneste, der i Øieblikket gjorde et noget aandsfraværende Indtryk, var den unge Landinspektør, der havde faaet Plads yderst ved Glasvæggen ud mod Haven, lige over for Nelly, som, medens hun lyttede til sin Onkels Historier, havde indtaget en saadan Stilling i sin Lænestol, at hendes rene, græske

34 24 Profil vendte imod ham, medens den dalende Sols sidste Straaler faldt paa hendes pragtfulde Haar og bragte det til at funkle som Guld.»Hov! Brix!«lød pludselig Husfruens dybe Altstemme.»Har De kanske faaet ondt i Maven af Æblegrøden, eller har De lidt Havari paa Deres Trommehinder, eller hvad er der i Veien med Dem? Nu har jeg to Gange spurgt, om De vil have mere Kaffe, og jeg kan saa uhyre godt lide, at Folk svarer, naar jeg taler til dem! Det gav formelig et Sæt i den unge Mand ved denne uventede Salve.»Jeg beder Dem ydinygst om Forladelse, Tante Laura!«svarede han med et dybt Aandedrag.»Men De vil sikkert indrømme mig, at man nok kan have Lov til at blive distræt med en saadan Udsigt for Øie!«Og med en let Haandbevægelse viste han over mod sin smukke vis-å-vis. Xaa aa! Er det vor Rødtop, De falder i Staver over? Ja, det er en anden Sag! Saa skal det være Dem tilgivet! erklærede Tante Laura naadig.»aldrig i mine Dage har jeg dog set saa deiligt et Haar!«sagde Brix halvhøit og med et Blik, der straalede af uhyklet Beundring.»Aa, Lieutenant Brix!«udbrød Nelly med ynkelig Stemme, idet hun hurtigt dreiede sig om

35 2o mod ham.»jeg beder Dem saa bønligt: Lad være at sige»tiziansk«! De gjør Dem ingen Ide om, hvor kjed jeg er af det Ord, for hver Gang en Herre vil gjøre sig lidt behagelig for mig, kan jeg roligt vædde Hundrede mod En paa, at han kjører op med den Betegnelse^ inden der er gaaet to Minuter!Ja! Da er det min Sandten ogsaa fuldt berettiget, Frøken!«forsikrede Brix ivrig.»det var Bet! Kil bare paa, Børn!«raabte Tante Laura leende.»folk bliver aldrig saa hurtigt gode Venner, som naar de først har været lidt oppe at nappes! Halløi! Der har vi saagu' vor Postmester og hans Ægteviv!«afbrød hun sig selv, idet hun foer hen til Døren ud mod Haven. Dem maa vi have ind at drikke en Taar Kaffe med! Hov! Postmester! Æren af Deres behagelige Nærværelse udbedes til en lille Forfriskning ovenpaa Spadsereturen! Værs'artig! Laagen er aaben!«og med dette Udraab gav hun sig til at vinke med begge Hænder ud mod et midaldrende Par, der i al Sindighed kom vandrende Arm i Arm ude fra Skyttelunden hen ad Gangstien udenfor Havestakittet. Men, Laura! Vi skal jo ud at se paa Markedet! indvendte Doktoren leende. Blase med det! Saa tager vi dem med!«erklærede hans bedre Halvdel affeiende.»han

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø. Omslag og design: LS2

LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø. Omslag og design: LS2 LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø Omslag og design: LS2 Smertefri /LS Når solen varmer, så man bliver helt afslappet Når man dufter blomsterne i haven Og smager det nyplukkede frugt Imens fuglene

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 15. december

JULEPOSTHUSET. 15. december JULEPOSTHUSET afs.15 - side 1 JULEPOSTHUSET 15. december LYD: CLS POSTHUS KLIK FRA EL-KONTAKT STOL VÆLTER BRAG (NOGET FALDER PÅ GULVET) MIAUV FRA KAT BORNHOLMERUR TIKKER KNIRKENDE DØR POSTHUSDØR KLEMTER

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere