egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18"

Transkript

1 egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr Til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nærværende regnskab er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2012 (Dirigent)

2 Indhold Ledelsens beretning: 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Hovedaktivitet 4 Væsentlige begivenheder i årets løb 4 Koncernens økonomiske resultater 5 Risikostyring 5 Forsknings- og udviklingsaktiviteter 8 Fremtiden 8 Aktionærinformation 8 Regnskabsberetning 11 Efterfølgende begivenheder 12 Corporate Governance i egetæpper 12 Corporate Social Responsibility (CSR) 15 Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv 17 Øvrige oplysninger om bestyrelsen 18 Påtegninger: Ledelsespåtegning 19 Den uafhængige revisors erklæringer 20 Koncern- og årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse 1. maj april 28 Totalindkomstopgørelse 1. maj april 29 Balance pr. 30. april 30 Egenkapitalopgørelse 32 Pengestrømsopgørelse 35 Noter 36 1

3 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for koncernen mio.kr. 2011/ / / / /08 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster (netto) Resultat før skat Årets resultat Minoritetsinteressers andel Koncernens nettoresultat Samlede aktiver ultimo Nettoarbejdskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Aktiekapital Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsandele Antal medarbejdere Investeringer i langfristede aktiver (excl. køb af virksomhed) Afskrivninger Overskudsgrad (EBIT-margin) Egenkapitalens forrentning efter skat (p.a.) Soliditetsgrad Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal

4 Grafisk fremstilling af udvalgte hoved- og nøgletal Nettoomsætning Mio.DKK /12 10/11 09/10 08/09 07/08 Mio.DKK overskud før renter Resultat før skat og overskudsgrad 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 % Overskudsgrad Egenkapital og egenkapitalens forrentning Mio.DKK Egenkapital % Egenkap. forrentning /12 10/11 09/10 08/09 07/08 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kapitalstruktur Kortfr. forpligt. Langfr. forpligt. Minoritetsandele Egenkapital 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 Investeringer og afskrivninger Mio.DKK Investeringer Afskrivninger Udbytte pr. B-aktie og udbyttets andel af koncernresultat DKK % Udbytte Andel af koncernresultat /12 10/11 09/10 08/09 07/08 3

5 Hovedaktivitet Koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af tuftede tæpper til kontrakt- og boligmarkedet. egetæpper har 30 forskellige standard tæppeprodukter og 13 fliseprodukter til contract-markedet og 21 standard boligprodukter, som ved hjælp af avanceret teknologi farvelægges i et utal af farver og mønstre. Koncernen producerer årligt omkring 5 mio. m 2 tæpper. Produktionen foregår på fire fabrikker i Danmark. - Herning: Produktion af mønstrede, tuftede og fladvævede tæpper - Gram: Produktion af tuftede og fladvævede tæpper - Vejle: Produktion af garner til tæppeindustrien (under afvikling) - Middelfart: Produktion af vævede tæpper - Litauen: Produktion af uldgarn Contract-tæpperne varierer fra ensfarvede til mønstrede, med og uden logo, afhængigt af kundernes specifikke ønsker. Contract-tæpperne sælges primært til hoteller, restauranter, butikskæder, kontorer og skibe. Boligtæpperne fremstilles i bestemte mønstre og farver og afsættes primært til detailhandlere i Danmark. På grund af vores unikke produktionsteknologi kan vi producere et hvilket som helst motiv på tæpperne. Det placerer os i en stærk position på det europæiske contract-marked, især inden for mønstrede tæpper. Ca. 85% af koncernens omsætning er contract-tæpper, mens de resterende 15% er boligtæpper. Væsentlige begivenheder i årets løb Lukning af fabrik i Vejle I december 2011 blev det besluttet at nedlægge produktionen på selskabets fabrik i Vejle jf. fondsbørsmeddelelse af 19. december Restruktureringsforpligtigelse som følge af lukningen af spinderiet udgør 1,4 mio.kr. relateret til medarbejderforpligtigelser, der er udgiftsført i regnskabet. Produktion af polyamidgarn er outsourcet til en af koncernens nuværende leverandører af garn, der samtidig har købt relevant del af maskinparken i Vejle. Gevinst ved salg af maskiner andrager samlet 7,8 mio.kr. Øvrige omkostninger forbundet med nedlæggelse af produktion i Vejle, og deraf følgende flytning og outsourcing af produktion, udgør 1,5 mio.kr. Årets resultat før skat påvirkes samlet positivt med 4,9 mio.kr. I regnskabsåret 2012/13 vil der være udgifter i forbindelse med flytning af maskiner til fabrikkerne i Herning og Litauen på ca. 4,0 mio.kr. Der forventes en gevinst ved salg af ejendommen, som dog tidligst kan realiseres i regnskabsåret 2013/14. Overtagelse af aktiekapital i UAB Litspin egetæpper har pr. 16. februar 2012 overtaget 100% af aktierne i UAB Litspin for en købssum på 8,3 mio.kr. Overtagelsen sker som en konsekvens af lukning af fabrik i Vejle, og produktion af uldgarn flyttes til UAB Litspin i løbet af regnskabsåret 2012/13. Der henvises til note 26. 4

6 Koncernens økonomiske resultater Årets resultat før skat blev på 54,8 mio.kr., hvilket er bedre end vore forventninger ved årets begyndelse, men i tråd med det estimat, der blev udsendt i marts måned 2012, hvor vi forventede et resultat før skat på ca. 50 mio.kr. Årets hovedtal: Koncernens omsætning blev 753 mio.kr., hvilket er en stigning på 15 mio.kr. eller 2% i forhold til sidste år. Resultat før finansielle poster og skat blev på 64 mio.kr., en stigning på 6 mio.kr. i forhold til sidste år. Resultat før skat blev 54,8 mio.kr. svarende til 7% af omsætningen. Koncernens resultat blev på 35,8 mio.kr. mod 29,9 mio.kr. sidste år. Årets udbytte foreslås fastsat til 30 kr. pr. aktie, svarende til 8,3 mio.kr. Årets investeringer i langfristede aktiver blev på 29 mio.kr. Herudover udgør investering i UAB Litspin 8,3 mio.kr. jf. note 26. Rentebærende nettogæld er reduceret med 1,6 mio.kr. i forhold til sidste år. Årets investeringer er finansieret gennem pengestrømme fra driftsaktivitet. Der henvises til regnskabsberetningen side 11. Risikostyring ege-koncernen er gennem sit forretningsgrundlag og sin strategi underlagt risikofaktorer af såvel kommerciel som finansiel art. Risiciene kan påvirke værdien af koncernens indtjening samt værdien af aktiver og forpligtelser, men er generelt ikke forskellige fra hvad, der er sædvanligt for andre virksomheder inden for tæppebranchen. Nedenfor er listet de væsentligste risikofaktorer. Kommercielle risikofaktorer ege-koncernens daglige drift indebærer en række almindeligt forekommende risici af kommerciel art. De vigtigste risikofaktorer knytter sig til afsætningen af vore produkter og omfatter bl.a. konjunkturudvikling, forbrugsvaner og konkurrencen på markedet. Konjunkturudvikling Konjunkturerne i de lande, hvori koncernen driver forretning, har væsentlig betydning for indtjeningen, især i relation til byggebranchen. ege-koncernen har i en årrække udvidet markedsdækningen, således at afsætning af vore produkter sker i stort set hele Europa samt Mellem- og Fjernøsten. Derved er opnået en spredning af risikoen. Forbrugsvaner Markedet for tæpper i Europa har i en årrække været stagnerende, hvilket især skyldes ændrede forbrugsvaner for gulvbelægning. Det er især boligmarkedet, der er påvirket af disse ændringer. Som følge deraf udgør en stadig stigende del af vores omsætning contractvarer, en tendens som forventes at fortsætte i de kommende år. De senere års investeringer er foretaget for at styrke vores position på dette marked. 5

7 Konkurrence Tæppeindustrien er i de senere år kendetegnet ved en lav kapacitetsudnyttelse, hvilket har bevirket en massiv priskonkurrence, særligt på markedet for boligtæpper. For at imødegå dette har vi som nævnt ovenfor søgt at styrke vores position på contractmarkedet. Finansielle risikofaktorer Koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau. Valutarisiko Koncernen er kendetegnet ved, at hovedparten af produktion foregår i Danmark, mens fakturering primært sker i lokal valuta. 76% af omsætningen eksporteres. Koncernens omsætning ser således ud fordelt på valutaer: Fordeling af omsætning 11,3% 3,4% 26,7% 7,1% 6,9% DKK EUR GBP NOK SEK Øvrige 44,6% Det er vores politik løbende at følge udviklingen på valutamarkederne og foretage afdækning i det omfang, vi finder dette hensigtsmæssigt. Renterisiko Den rentebærende nettogæld (beholdningen af omsættelige værdipapirer og likvide midler fratrukket prioritetsgæld og bankgæld) har udviklet sig således de seneste 5 år: 6

8 0 Rentebærende aktiver og gæld, netto /12 10/11 09/10 08/09 07/08 Gælden er i al væsentlighed variabelt forrentet. En stigning i renteniveauet på 1% p.a. i forhold til årets faktiske rentesatser ville alt andet lige have haft en negativ indvirkning på resultat og egenkapital på 0,4 mio.kr. (2010/11: 0,5 mio.kr.). Kreditrisiko Koncernens tilgodehavender vurderes generelt ikke at være forbundet med usædvanlig kreditrisiko. Hvis der er knyttet mere end sædvanlig usikkerhed til kreditvurdering af samhandelspartnere, sikres tilgodehavender. Forsikringsforhold Koncernens danske selskaber har alle væsentlige forsikringer samlet i forsikringsselskabet Codan. Direktionen foretager årligt en gennemgang og vurdering af risici og afdækninger sammen med en uafhængig forsikringsmægler. Direktionen vurderer, at der er tegnet forsikringer i et sådan omfang, at selskabets aktiver og hele virksomheden skønnes rimeligt forsikringsdækket i eventuelle skadessituationer. Interne kontrol- og risikostyringssystemer Nedenfor redegøres for hovedelementerne i egetæppers interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst en gang om året koncernens organisatoriske struktur samt bemandingen på væsentlige områder. Bestyrelse og direktion godkender overordnede politikker og procedurer, herunder anvendt regnskabspraksis samt væsentlige regnskabsmæssige skøn samt andre forhold af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen. Grundlaget herfor er en klar og gennemsigtig organisationsstruktur, fælles IT-platform, centraliseret regnskabsfunktion, attestations- og autorisationsprocedurer samt funktionsadskillelse. Risikovurdering Bestyrelsen og direktionen vurderer mindst en gang om året væsentlige forretningsmæssige risici, kapitalforhold samt likviditet. Vurderingen omfatter tillige besvigelsesrisici samt interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 7

9 Kontrolaktiviteter Kontrolaktiviteter tager udgangspunkt i risikovurderingen. Målet er at sikre, at politikker og procedurer efterleves og samtidig forebygge og rette eventuelle fejl eller mangler. Kontrolaktiviteterne omfatter manuelle og fysiske kontroller samt IT-kontroller. Der er etableret en formel rapporteringsproces til direktion og bestyrelse. Der indhentes løbende oplysninger for at sikre, at den eksterne rapportering til enhver tid overholder gældende krav. Information og kommunikation egetæpper har informations- og kommunikationssystemer, der sikrer, at regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med lovgivningen samt interne politikker og procedurer. Disse tager desuden højde for, at reglerne om fortrolighed for børsnoterede virksomheder overholdes, samt at der rettidigt kan kommunikeres til investorer og andre interessenter. Overvågning Ledelsen overvåger løbende og periodisk med vurdering og kontrol på alle niveauer i selskabet. Den generalforsamlingsvalgte revisor rapporterer i revisionsprotokollen og management letters til direktion og bestyrelse om væsentlige svagheder i selskabets interne kontrolsystemer. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Der udøves ingen forskning i koncernen. Der foretages løbende udvikling af vore kollektioner samt optimering af vore produkter. Omkostninger hertil indregnes i resultatopgørelsen. Fremtiden 2012/13: Den økonomiske krise sætter stadig sit præg på byggebranchen i store dele af Europa. Blandt vore større markeder er der fortsat et lavt aktivitetsniveau i Danmark, England og Sydeuropa, mens Norge, Sverige og Mellemøsten er på et relativt højt aktivitetsniveau. Vi forventer ikke at dette billede vil ændre sig væsentligt i det kommende år. Vores etablering på det kinesiske marked i 2011/12 forventes at give et beskedent, men dog positivt bidrag til resultatet i 2012/13. Vi har følgende forventninger til 2012/13: En omsætning på mio.kr. svarende til en stigning på 0-5%. En EBIT-margin på 7-8%. Et resultat før skat på ca. 50 mio.kr. Korrigeret for engangsposter i forbindelse med lukning af fabrik i Vejle, er resultatet på niveau med 2011/12. Et cash flow fra driften på ca. 85 mio.kr. Investeringer i langfristede aktiver på mio.kr. Det skal præciseres, at der fortsat er stor usikkerhed omkring markedsudviklingen. Aktionærinformation Udbytte Det er egetæppers udbyttepolitik, at aktionærerne skal opnå et afkast af deres investering i form af kursstigning og udbytte, der overstiger en risikofri investering i obligationer. Udbetaling af udbytte skal ske under hensyn til indtjeningen i selskabet samt til selskabets behov for at finansiere organisk vækst og eventuelle akkvisitioner inden for en vis størrelse. På baggrund af årets resultat fastholdes udbytteprocenten på 30%. 8

10 Egne aktier Der er i regnskabsåret ikke anskaffet egne aktier. Beholdningen af egne aktier pr. 30. april 2012 udgør stk., svarende til 5,3% af aktiekapitalen. Aktie- og udbyttenøgletal 2011/ / / / /08 Aktiekapital nom. tkr Antal A-aktier à 100 kr Antal B-aktier à 100 kr Antal egne B-aktier Antal B-aktier i cirkulation Udvandet resultat pr. aktie, kr Resultat pr. aktie, kr Foreslået udbytte pr. aktie, kr Indre værdi pr. aktie, kr Børskurs Børskurs/Indre værdi 0,88 0,85 0,84 0,68 1,85 Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på 27,7 mio.kr. består af stk. A-aktier med hver 10 stemmer og stk. B-aktier med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmeretsdifferentieringen. Aktionærsammensætning Antal Antal Antal Kapital Stemmer A- aktier B- aktier aktier % % Mads Eg Damgaards Familiefond 7400 Herning ,6 69,4 Ege Fonden - Vibeke & Mads Eg Damgaards Fond, 7400 Herning ,6 13,3 SmallCap Danmark A/S, ,2 10,2 København K. Øvrige aktionærer ,3 4,5 I alt ekskl. egne aktier ,7 97,5 Egne aktier ,3 2,5 I alt 30. april 2012 (t.dkk) ,0 100,0 9

11 Koncerndirektionens og bestyrelsens aktieposter i egetæpper Tilgang Markedsværdi i tkr. Antal aktier: 1. maj / april april 2012 Koncerndirektionen John Vestergaard Svend Aage Færch Nielsen I alt Bestyrelsen Ebbe Malte Iversen Egon Damgaard Frank Uhrenholt Der findes ingen særlige aktiebaserede incitamentsprogrammer for selskabets ledelse eller øvrige medarbejdere. Fondsbørsmeddelelser i 2011/12 Selskabet har i regnskabsåret 2011/12 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: 30. juni 2011 Årsregnskabsmeddelelse for 2010/ august 2011 Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2011/ august 2011 Forløb af ordinær generalforsamling 12. december 2011 Delårsrapport 2011/ december 2011 Varsel om lukning af spinderi i Vejle 19. december 2011 Lukning af spinderi i Vejle 29. marts 2012 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011/ marts 2012 Finanskalender 2012/13 Finanskalender for 2012/13 Selskabet forventer at udsende følgende fondsbørsmeddelelser i regnskabsåret 2012/13: 28. juni 2012 Årsregnskabsmeddelelse for 2011/ august 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012/ august 2012 Forløb af ordinær generalforsamling 12. december 2012 Delårsrapport 2012/ marts 2013 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012/13 Forslag til generalforsamlingen Bestyrelsen foreslår, at udbytte fastsættes til 30% (30 kr. pr. aktie) eller 8,3 mio.kr. Bestyrelsen indstiller endvidere til generalforsamlingen, at der gives bemyndigelse til at erhverve yderligere egne aktier op til nominelt 5,0 mio. kr. Bemyndigelsen ønskes givet for tidsrummet frem til næste års ordinære generalforsamling. 10

12 Regnskabsberetning Koncernen Omsætning Koncernens omsætning blev 753 mio.kr., hvilket er en stigning på 15 mio.kr. eller 2% i forhold til sidste år. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgør 11,5 mio.kr. mod 2,6 mio.kr. sidste år. Stigningen skyldes primært gevinst ved salg af maskiner fra fabrikken i Vejle på 7,8 mio.kr. Omkostninger Andre eksterne omkostninger har andraget 141 mio.kr. mod 138 mio.kr. sidste år, og personaleomkostninger har andraget 217 mio.kr. mod sidste år 208 mio.kr. Samlet udgør stigningen i omkostninger ca. 3%. Afskrivninger har andraget 28 mio.kr. mod 30 mio.kr. sidste år. Finansielle poster Finansielle poster udgør -9 mio.kr. mod sidste år -11 mio.kr. Årets resultat Resultatet før skat andrager herefter 54,8 mio.kr. mod sidste år 46,5 mio.kr. - en stigning på 8,3 mio.kr. Af årets stigning i resultat udgør 4,9 mio. kr. forhold vedrørende lukning af fabrik i Vejle. Efter årets udgiftsførte skat på 17,5 mio.kr., mod sidste år 15,0 mio.kr., udgør årets resultat 37,3 mio.kr. mod sidste år 31,6 mio.kr. Egenkapital Koncernens egenkapital ekskl. minoritetsandele er opgjort til 351 mio.kr. mod sidste år 323 mio.kr. Soliditetsgraden udgør 62%, hvilket er uændret i forhold til sidste år. Rentebærende nettogæld Rentebærende nettogæld er reduceret med 1,6 mio.kr. i forhold til sidste år. Årets investeringer er primært finansieret gennem pengestrømme fra driftsaktivitet. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driften udgør 44 mio.kr. mod sidste år 64 mio.kr. Pengestrømme til investeringer udgør -32 mio.kr. mod -65 mio.kr. sidste år. Heraf udgør køb af virksomhed 5,5 mio.kr. Pengestrømme fra finansiering udgør -9 mio.kr. mod -10 mio.kr. sidste år. I regnskabsåret er der udbetalt udbytte på 8 mio.kr. Ændringer i likvider andrager 3 mio.kr., og likvider udgør således 12 mio.kr. ved årets udgang. Investeringer Årets investeringer i langfristede aktiver blev på 29 mio.kr. Herudover udgør investering i UAB Litspin 8,3 mio.kr. 11

13 Moderselskabet Forslag til resultatdisponering Årets resultat på tkr. foreslås disponeret således: tkr. Udbytte, 30% Overført resultat Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for koncernregnskabet for 2011/12. Corporate Governance i egetæpper Det er ledelsens opfattelse, at egetæpper i al væsentlighed lever op til intentionerne i Anbefalingerne for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen. Selskaberne skal enten følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvis ikke følges. Efter princippet "følg eller forklar" beror det på selskabets egne forhold, om anbefalingerne følges, eller om det ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt, hvorefter dette forklares. egetæppers stillingstagen og kommentarer til anbefalingerne er samlet i Redegørelse for selskabsledelse, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, Ejerforhold egetæpper er grundlagt tilbage i 1938 og blev introduceret på Københavns Fondsbørs i Aktiekapitalen udgør i dag 27,7 mio.kr. fordelt på 3,3 mio.kr. unoterede A-aktier med 10 stemmer pr. aktie og 24,4 mio.kr. noterede B-aktier med 1 stemme pr. aktie. Det er ledelsens opfattelse, at fordelingen af stemmeretten har givet og giver selskabet den nødvendige ro og beslutningskompetence til at nå sine mål. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Kommunikationen mellem ledelsen og aktionærerne er af stor betydning for egetæpper. egetæpper informerer aktionærerne via hjemmeside, delårsrapporter, årsrapport, fondsbørsmeddelelser samt på generalforsamlingen. Derudover afholdes der løbende møder med nuværende og potentielle investorer på fabrikken i Herning. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Det er en del af egetæppers ledelsesfilosofi at have en åben dialog med selskabets interessenter. Selskabet fører således løbende en aktiv dialog med kunder, leverandører, medarbejdere, myndigheder og andre interessenter. Åbenhed og gennemsigtighed egetæpper ønsker at opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Det er samtidig koncernens hensigt løbende at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder selskabets aktionærer. Løbende informationer om selskabets udvikling gives i kvartalsorienteringer, delårsrapporter samt årsrapporter. Yderligere oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside, 12

14 Bestyrelsens opgaver og ansvar Der foreligger en forretningsorden for egetæppers bestyrelse. Den gennemgås en gang årligt af den samlede bestyrelse med henblik på opdatering. Forretningsordenen fastlægger bl.a. retningslinier for bestyrelsens forhold til direktionen samt bestyrelsesformandens og næstformandens opgaver og pligter. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens samlede profil kan karakteriseres som havende en bred og international forretningserfaring med faglige kompetencer bl.a. inden for produktion, innovation, salg og marketing, der vurderes at svare til selskabets behov. Der henvises til side 17 vedr. de enkelte bestyrelsesmedlemmers særlige kompetencer samt Kompetencebeskrivelse for bestyrelse, der findes på hjemmesiden. Bestyrelsen vurderer løbende behovet for eventuelle ændringer i den samlede bestyrelses kompetencer. Bestyrelsesmedlemmerne skal aktivt holde sig orienteret om egetæpper og branchen generelt. Valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er en rettighed, de danske medarbejdere har ifølge dansk selskabslovgivning. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere, hvad der svarer til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. På tidspunktet for det seneste medarbejdervalg medførte antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, at der skulle vælges to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fungerer på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men er i henhold til selskabslovgivningen valgt for fire år ad gangen. Der henvises i øvrigt til Regler for medarbejdervalg til bestyrelsen, som findes på hjemmesiden. egetæppers bestyrelse benytter sig ikke af faste udvalg eller komiteer, da det er bestyrelsens vurdering, at det ikke er nødvendigt i forhold til virksomhedens og bestyrelsens størrelse. Formand og næstformand forbereder og tilrettelægger bestyrelsens arbejde i samarbejde med direktionen og opfylder dermed det behov, der i andre virksomheder eventuelt løses ved bestyrelsesudvalg. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering forestået af formanden. Vederlagspolitik Overordnet skal vederlagspolitikken være medvirkende til at skabe og sikre en langsigtet udvikling af egekoncernen og derigennem værdiskabelse for aktionærerne. Vederlagspolitikken skal samtidig være medvirkende til at sikre en sund og effektiv risikostyring for selskabets interessenter. Vederlagspolitikken behandles årligt af selskabets bestyrelse, og eventuelle ændringer i vederlagspolitikken besluttes ligeledes i dette regi. Bestyrelsens aflønning godkendes på generalforsamlingen. I forbindelse med vederlagspolitikkens behandling evaluerer bestyrelsen direktionen efter på forhånd fastlagte kriterier. Direktionens aflønning Overordnet set skal koncerndirektionens aflønning være konkurrencedygtig og på et niveau, hvor selskabet fortsat kan fastholde og tiltrække en kompetent direktion. Direktionens aflønning sammenholdes med niveauet i tilsvarende danske og udenlandske virksomheder. Direktionens aflønning består af en grundløn, pension samt resultatbestemt tantieme. Der er ikke fastsat øvre grænse for tantiemens størrelse, men den samlede aflønning og sammensætningen heraf evalueres årligt af bestyrelsen. For regnskabsåret 2011/12 udgør resultatbestemt tantieme knap 20% af direktionens samlede aflønning. Direktionsmedlemmer oppebærer tillige fri bil, fri telekommunikation samt fri avis. Direktionen er ikke omfattet af optionsprogrammer eller særlige aktiebaserede incitamentsprogrammer. Opsigelsesvarsel kan være op til 12 måneder for både direktion og selskab. Fratrædelsesgodtgørelse kan maksimalt svare til 1 års samlet aflønning. 13

15 Bestyrelsens aflønning Selskabets bestyrelse modtager et fast årligt vederlag på kr. Bestyrelsen er ikke omfattet af options-programmer, bonusordninger eller særlige aktiebaserede incitamentsprogrammer. Bestyrelseshonoraret fastsættes ud fra niveauet i tilsvarende danske og udenlandske virksomheder, og skal ligeledes afspejle bestyrelsesarbejdes ansvar og omfang samt de kompetencemæssige krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsens formand og næstformand modtager et tillæg til det normale bestyrelseshonorar. Tillægget er henholdsvis på 1,5 og 0,5 gange det ordinære bestyrelseshonorar. Risikostyring egetæppers årsrapport indeholder en sammenfatning af de væsentligste forretningsmæssige risici - jvf. side 5. Bestyrelsesudvalg egetæppers bestyrelse benytter sig ikke af revisionsudvalg, nomineringsudvalg eller vederlagsudvalg, idet udvalgenes opgaver udføres af den samlede bestyrelse. 14

16 Corporate Social Responsibility (CSR) I det forgangne år har vi justeret og opgraderet egetæppers forretningsstrategi. I den forbindelse har vi udvalgt tre nye værdier Design Kvalitet - Respekt som fundamentet for alle vores handlinger. I samme ombæring er egetæppers mission blevet omformuleret til Vi designer kvalitetstæpper med respekt for mennesker og miljø. Det cementerer, at respekt for mennesker og miljø er dybt forankret i egetæppers måde at drive forretning på. CSR er derved blevet endnu mere synligt i vores måde at agere på. En af egetæppers kerneværdier er Respekt for mennesker og miljø, og vores CSR-aktiviteter omfatter følgende fokusområder: Miljø Medarbejdere Sikkerhed og sundhed Disse fokusområder understøttes gennem anvendelse af FN s Global Compact og anvendelse af Dansk Mode & Textils "Code of Conduct". Det forpligter os til at bakke op om 13 principper indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption, dyrevelfærd, velgørenhedsarbejde og kontrol i forhold til overholdelse af Code of Conduct. Miljø Vi mener, at vores forpligtelser over for omgivelserne rækker ud over almindelig lovgivning. Derfor har vi de sidste mange år konstant arbejdet på at reducere vores miljøpåvirkninger. Med start i 1996 implementerede vi ISO og EMAS på vores tre fabrikker i Herning, Gram og Vejle. De strenge miljøsystemer hjælper os til at sikre så lav miljømæssig påvirkning som muligt fra vores produktion og produkter, og vi har forpligtet os til løbende at reducere påvirkningerne af miljøet mest muligt. Vi udarbejder og publicerer desuden koncernens årlige klimaregnskab i henhold til Greenhouse Gas Protokollen. Medarbejdere Medarbejderne er en vigtig del af vores virksomhed. Derfor har vi med start i 2006 implementeret arbejdsmiljøledelsessystemet DS/OHSAS 18001, hvis formål er at kontrollere og minimere sikkerheds- og sundhedsrisici. I det forløbne år har egetæpper haft meget stort fokus på uddannelse af medarbejderne, og tre forskellige uddannelsesprogrammer er sat i værk. Kompromisløs service Alle medarbejdere med kundekontakt har deltaget i et internt uddannelsesprogram med fokus på service og serviceoptimering. Hovedformålet var at drøfte, forbedre og udvikle konkrete løsningsforslag og aktiviteter, der enkeltvist og sammen højner egetæppers serviceniveau over for kunderne. Direktionen har efterfølgende valgt at implementere en lang række af de idéer og løsningsforslag, der kom ud af kurset. ege Academy For at sikre egetæpper en mere ensartet profil på de forskellige markeder, har vi iværksat en ambitiøs sælgeruddannelse, der sikrer, at vores sælgere har samme fokus og er klædt bedst muligt på til at varetage opgaven som egetæppers ansigt overfor kunderne. Det langsigtede og ambitiøse program styrker sælgernes personlige kompetencer og medvirker til at skabe tættere relationer i organisationen. Endvidere medvirker uddannelsen til at identificere, udvikle og fastholde de største talenter. Stave- og læsekurser I foråret 2011 blev samtlige medarbejdere i Herning screenet med henblik på at fastslå, om de kunne have gavn af et stave- eller læsekursus. Formålet var at øge medarbejdernes 15

17 uddannelsesniveau og ruste dem bedre til fremtidens krav på arbejdsmarkedet. Screeningen resulterede i, at 26 medarbejdere takkede ja til et danskkursus, mens 19 valgte at følge et ordblindekursus. Anti-korruption egetæpper er siden juli 2011 underlagt UK Bribery Act, der skal forhindre bestikkelse i alle virksomheder med tilknytning til det engelske marked. Denne lov blev startskuddet til udviklingen af en anti-korruptionspolitik i egetæpper og iværksættelsen af en whistle-blower ordning, der i fremtiden vil sikre, at eventuelle alvorlige uregelmæssigheder kan komme frem i lyset, så der kan gribes ind overfor dette. Denne udvikling stemmer overens med forpligtelsen i UN Global Compact om at arbejde aktivt for at forhindre korruption. Sikkerhed og sundhed Internt har vi en række sikkerheds- og sundhedsfremmende aktiviteter for medarbejderne, f.eks. sikkerhedsrunderinger, APV er, tilbud om sundhedsforsikring, fysioterapi og sund mad i kantinen. Vi har også i høj grad fokus på sikkerhed og sundhed i forbindelse med vores produkter, og vi stræber efter at skabe tæpper, der har en positiv indvirkning på omgivelserne. Det dokumenteres gennem en lang række mærkningsordninger, der viser, hvorledes produkter fra egetæpper påvirker sikkerheden og sundheden. CSR i fremtiden Det er egetæppers CSR-målsætning at bidrage til en mere bæredygtig verden ved konstant at arbejde på at blive bedre til at håndtere miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer med de fremtidige generationer for øje. I år har især de sociale og økonomiske aspekter fyldt meget, men det betyder ikke, at miljøet har fået mindre prioritet. Tilsammen føler vi, at vi fortsat er på rette vej. Vi går fremtiden i møde udstyret med nye værdier og en strategi, der sikrer et større fokus på CSR i ege-koncernen og det er et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde. I det kommende år vil vi fortsat have stort fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne samt bedre intern vidensdeling og kommunikation i organisationen. Vi tror på, at det vil styrke både medarbejderne og egetæpper som virksomhed og sikre os klare konkurrencefordele at blive skarpere på dette område. egetæppers lovpligtige CSR-rapport omfatter i øjeblikket primært de danske fabrikker i Herning, Gram og Vejle. Fabrikken i Vejle er imidlertid under afvikling i øjeblikket, da egetæpper flytter uldproduktionen til Litauen, hvor vi har købt garnfabrikken Litspin. Fra næste år vil Vejle dermed udgå til fordel for fabrikken i Litauen. egetæpper udgiver hvert år en omfattende lovpligtig CSR rapport, der i detaljer behandler væsentlige spørgsmål i relation til fokusområderne. Ovenstående afsnit er blot en kort opsummering af rapporten. CSR-rapporten er offentliggjort og kan downloades på vores hjemmeside 16

18 Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv Selskabets bestyrelse og direktion beklæder nedennævnte lederposter i danske og udenlandske selskaber bortset fra 100%-ejede datterselskaber, samt krævende organisationsopgaver: Navn Stilling Selskab Hjemsted Ebbe Malte Iversen Bestyrelsesformand Dansk Byggeris Eksportsektion København Bestyrelsesformand Dansk Projekteksport Netværk København Næstformand DHI, Vand & Miljø Hørsholm Adm.direktør Per Aarsleff A/S Århus Frank Uhrenholt Bestyrelsesmedlem F. Uhrenholt koncernen Middelfart Peder Fisker Knudsen Bestyrelses- Formand Havila A/S Nyborg Anne Mette Zachariassen Bestyrelsesmedlem C&C Porter Novelli Århus Direktør VIA University College, Højskolen for kreative erhverv, herunder TEKO Herning John Vestergaard Bestyrelsesformand Bentzon Carpets ApS Middelfart Bestyrelsesmedlem ege contract a/s Herning Bestyrelsesmedlem Handelsbanken Danmark Svend Aage Færch Nielsen Bestyrelsesformand ege contract a/s Herning Bestyrelsesmedlem Bentzon Carpets ApS Middelfart 17

19 Øvrige oplysninger om bestyrelsen Aldersgrænsen for selskabets bestyrelsesmedlemmer er 70 år, således at bestyrelsesmedlemmer fratræder i forbindelse med generalforsamlingen efter det regnskabsår, hvori de fylder 70 år. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Navn Alder Indtrådt i bestyrelsen Særlige kompetencer Ebbe Malte Iversen (formand) Ledelseskompetence i børsnoteret virksomhed Uafhængighed: Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed Frank Uhrenholt (næstformand) Uafhængighed: Opfylder ikke Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed grundet over 12 års medlemskab af bestyrelsen International forretningserfaring Egon Damgaard Uafhængighed: Opfylder ikke Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed grundet over 12 års medlemskab af bestyrelsen, men udtræder ved generalforsamlingen Branchemæssig kompetence i produktion af tæpper Peder Fisker Knudsen Uafhængighed: Opfylder ikke Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed grundet over 12 års medlemskab af bestyrelsen Produktion og salg generelt Anne Mette Zachariassen Uafhængighed: Opfylder Komiteen for god Selskabsledelses definition af uafhængighed Design, marketing, produktudvikling og innovation Maja Lorenzen (medarbejdervalgt) Branchemæssig kompetence Niels Clausen (medarbejdervalgt) Branchemæssig kompetence Bestyrelsen har i løbet af regnskabsåret 2011/12 afholdt 4 møder. 18

20 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/12 for egetæpper a/s. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.maj april Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater, pengestrømme og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Herning, den 28. juni 2012 Direktion: John Vestergaard Finansdirektør Svend Aage Færch Nielsen Adm. direktør Bestyrelse: Ebbe Malte Iversen Frank Uhrenholt Egon Damgaard formand næstformand Peder Fisker Knudsen Maja Lorenzen Niels Clausen medarbejdervalgt medarbejdervalgt Anne Mette Zachariassen 19

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Aavik Acoustics ApS. Elisabethsvej Aalborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Aavik Acoustics ApS. Elisabethsvej Aalborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Aavik Acoustics ApS Elisabethsvej 11 9000 Aalborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2016 Lars Kristensen Dirigent

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr Delårsrapport 2011/12 (1. maj 2011-31. januar 2012) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport pr. 31/1 2012 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hoej.dk A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 85 97 27 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016

Finn Mortensen Huse ApS. Ove Jensens Alle Horsens CVR-nr Årsrapport 5. maj maj 2016 Finn Mortensen Huse ApS Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens CVR-nr. 21 51 41 79 Årsrapport 5. maj 2015-4. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09 2016

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding CVR-nr. 36 90 67 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2016.

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere