Dagsorden for generalforsamlingen Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for generalforsamlingen... 2. Ledelsesberetning... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors erklæringer... 5"

Transkript

1

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden for generalforsamlingen... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse for 2012/ Balance 31. maj 2013 aktiver passiver Noter 1. Administrationsomkostninger Materielle anlægsaktiver Fjernvarmeselskabets drift i 2012/ Statistiske oplysninger Side

3 2 GENERALFORSAMLING Generalforsamling afholdes den 3. september 2013 kl på Hotel Tønderhus DAGSORDEN 1 valg af dirigent 2 beretning for det forløbne år 3 den reviderede årsrapport 2012/13 fremlægges til godkendelse 4 budget 2013/14 for indeværende driftsår fremlægges 5 fremlæggelse af goetermiprojekt 6 forslag fra bestyrelsen, a) godkendelse af geotermiprojekt med en budgetramme på ca. 200 mio. kr. b) fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år. 7 indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere 8 valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes 7, på valg er: a) Verner Leonhardt b) Ole Andersen c) Andreas Nissen 9 valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 10 valg af revisor 11 eventuelt

4 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Tønder. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold På trods af bedre udnyttelsesgrad af varmen og besparelsen i de faste omkostninger, har stigende brændselspriser medført lavere resultat en budgetteret. Bestyrelsen anser resultatet af selskabets drift i 2012/13 for tilfredsstillende. Selskabet har den 14/11-08 indbragt afregningsprisen for varme fra Brdr. Hartmann A/S for Energitilsynet. Der er modtaget tilkendegivelser fra Energitilsynet om den forventede afgørelse i sagen. Ledelsen vurderer, at tilkendegivelsen giver selskabet medhold på en række punkter, men ledelsen vil argumentere for at opnå fuldt medhold. Myndighedsbehandlingen i Energitilsynet er ikke afsluttet, og der er overvejende risiko for, at modparten vil anke Energitilsynets kendelse. Med virkning fra 1/3-10 har Brdr. Hartmann A/S ændret principperne for opgørelse af prisen for varme. Der er således væsentlig usikkerhed om prisen for køb af varme hos Brdr. Hartmann A/S. Ledelsen har indarbejdet den forventede omkostning for ovennævnte sag i årsrapporten, men der er væsentlig usikkerhed om det endelige udfald af sagen. Det har ikke været muligt at kvantificere beløbet. Herudover har Brdr. Hartmann A/S stævnet fjernvarmeselskabet for betaling af det efter ledelsens vurdering for meget opkrævede beløb for køb af varme. Brdr. Hartmann A/S har fået medhold ved byretten, men afgørelsen har efter ledelsens vurdering ikke taget højde for udfaldet i førnævnte sagsforhold som tilbageholdelsen af betalingen vedrører. Disse sager skal efter ledelsens vurdering betragtes samlet. En ekstraordinær generalforsamling har den 10/5-11 godkendt, at bestyrelsen påbegynder projektarbejdet for udnyttelse af geotermisk varme. Der er i årets løb foretaget undersøgelser og udarbejdet et projekt for etablering af geotermisk anlæg. Myndighedsbehandlingen i kommunen er ikke afsluttet. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet hændelser der i væsentlig grad påvirker selskabets økonomiske stilling udover ovennævnte.

5

6

7 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har til formål at drive Fjernvarmeforsyning til selskabets andelshavere uden opnåelse af fortjeneste. Dette indebærer at årets overskud / underskud overføres til indregning i varmepriserne i det efterfølgende regnskabsår. Årets overskud / underskud afsættes som en gæld under hensatte forpligtelse / tilgodehavende under aktiver med betegnelsen Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter salg af varer og tjenesteydelser, der medtages i det år levering har fundet sted. Andre eksterne udgifter Eksterne udgifter omfatter omkostninger til energi, vedligeholdelse af anlæg, markedsføring, administration og lokaler der vedrører regnskabsåret. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Skat af årets resultat Selskabet er ikke skattepligtigt.

8 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier: Brugstid Restværdi Varmeledninger i gaderne 15 år 0 kr. Kedelanlæg, tanke, driftsmateriel og inventar 10 år 0 kr. Grunde, driftsbygninger, vejanlæg og ledningsnet i værket 30 år 0 kr. Småanskaffelser, kontorinventar m.v. 5 år 0 kr. Tilslutningsbidrag indgået fra forbrugerne modregnes i tilgang på varmeledning i gaderne. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger. Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessum. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

9 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser i øvrigt Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

10 9 RESULTATOPGØRELSE årsrapport 2011/12 Note årsrapport 2012/13 budget 2013/ Varmesalg forbrugsbidrag Varmesalg faste bidrag Varmeindtægter i alt Energiforbrug El, vand og hjælpestoffer Direkte fremstillingsomkostninger i alt BRUTTORESULTAT Vedligeholdelse af anlæg Lønninger værket Driftsbestemte omkostninger i alt RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Administrationsomkostninger RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Ledningsnet i gaderne Kedelanlæg, driftsmateriel, grund, bygninger m.v Årets afskrivninger i alt RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle udgifter Finansielle indtægter RESULTAT AF ÅRETS DRIFT Overført fra forrige år Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling ÅRETS RESULTAT 0 0

11 10 AKTIVER 31/5-12 Note 31/5-13 ANLÆGSAKTIVER Varmeledninger i gaderne Kedelanlæg, tanke og driftsmateriel Grund, vejanlæg og bygninger Geotermiprojekt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Finansielle aktiver Likvide beholdninger Tilgodehavende forbrugere tilslutningsafgift, restancer mv Tilgodehavende forbrugere varmeafregninger Tidsmæssige forskelle forbrugsbetaling (side 9) Periodeafgrænsningsposter Varebeholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

12 11 PASSIVER 31/5-12 Note 31/5-13 EGENKAPITAL Indskudskapital Overført resultat EGENKAPITAL I ALT HENSATTE FORPLIGTELSER Tidsmæssige forskelle forbrugerbetaling Hensatte anlægsinvesteringer HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 0 GÆLD Gæld til forbrugere varmeafregninger Beregnede skyldige renter og feriepenge Periodeafgrænsningsposter Skyldig moms Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser KORTFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

13 12 NOTER 1 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER årsrapport 2011/12 årsrapport 2012/13 budget 2013/ Lønninger kontor Autodrift Telefon, fragt, porto Kontorartikler Møder og generalforsamling Receptioner/jubilæum m.v ATP og AER bidrag m.v Rejseudgifter og repræsentation Kontingenter Forsikringer Revision og regnskabsassistance Varme og el kontorbygninger Ejendommens drift Kursusudgifter, personaleomkostninger Tab debitorer Inkassoomkostninger debitorer Advokat assistance vedr. varmelevering Teknisk assistance i øvrigt Advokatbistand PBS gebyr Annoncer, faglitteratur m.v Rengøring m.v IT-omkostninger og vedligeholdelse inventar Energispareaktiviteter ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

14 13 NOTER 2 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER kedelanlæg, tanke og grunde, varmeledning drifts- vejanlæg geotermi gaderne materiel og bygninger projekt anskaffelsessum 1/ årets tilgang anskaffelsessum 31/ afskrivninger 1/ årets afskrivninger afskrivninger 31/ REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31/ Der er vedr. geotermiprojektet udarbejdet et projektforslag til geotermisk anlæg med et budget på ca kr. Der er usikkerhed om projektet realiseres og den tidsmæssige placering af projektet. 3 FJERNVARMESELSKABETS DRIFT I 2012/13 Nettoresultatet er kr. lavere end budgetteret. Årsagen hertil har været følgende: højere varmesalg højere energiforbrug merudgift el, vand og hjælpestoffer besparelse reparation af anlæg og ledningsnet besparelse lønninger værket merudgift administration merudgift afskrivninger højere renteindtægter underdækning i forhold til budget

15 14 NOTER 4 STATISTISKE OPLYSNINGER årsrapport 2011/12 årsrapport 2012/13 budget 2013/ Varmesalg...(mwh) Udsendt vandmængde...(m3) Produktion...(mwh) ,12 Varmesalg i % af produktion... (%) 80,02 77,61 595,00 Forbrugsbidrag mwh... (kr.) 615,00 670,00 9,00 Effektbidrag... (kr.) 10,00 11,00 500,00 Abonnementsbidrag... (kr.) 500,00 500,00 470,32 Varmekøb pris pr. mwh... (kr.) 496,77 516,06 604,45 Energiudgift pr. solgt mwh... (kr.) 627,76 664, Skyggegraddage... (normalt 3.036) Effektafgiftsfaktorer solgte... (stk.) Målerleje solgte... (stk.) Antal forbrugere... (stk.) t:\winword\264 tønder fjernvarme amba\udskriftslog\ \eksternt regnskab docx

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapport 2012/13

Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg. Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapport 2012/13 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 Postboks 208 5700 Svendborg Telefon 62 17 21 40 Telefax 62 17 21 41 CVR-nr. 26 06 36 55 www.tranberg.nu Dagsorden for generalforsamling Den 27/6 2013

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere