Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING

2 1. Indledning: For Handicaprådet i København blev 2011 endnu et travlt og produktivt år med masser af aktiviteter og spændende debatter. Rådet har gennem året blandt andet sat fokus på ældre og handicap, fremtidens boliger for borgere med handicap, specialundervisning i folkeskolen samt budgetmodellen for bo- og dagtilbud på handicapområdet. Derudover har Handicaprådet afholdt fl ere møder om kvalitet i sagsbehandlingen, herunder blandt andet et åbent gå-hjem-møde henvendt til politikere, repræsentanter fra handicaporganisationerne, medarbejdere i kommunen samt interesserede borgere. Endvidere blev et lignende gå-hjem-møde om retorikken på handicapområdet også afholdt i Da 2011 var et valgår, inviterede Handicaprådet i september byens borgere til valgmøde om Handicappolitik. Otte folketingskandidater og 100 borgere deltog i dette velbesøgte møde, hvor der var en livlig debat om handicappolitik blev også året, hvor Handicaprådet for første gang uddelte årets handicappris. Denne pris blev uddelt d. 2. december i forbindelse med FN s Handicapdag, og gik til stationsleder af Danmarks Natur- og Miljø TV, Tonny Lambert. Endeligt har Handicaprådet i det forgangne år fortsat haft stor fokus på samarbejde. Således blev der i henhold til samarbejdsaftalerne afholdt møder med de fl este af Borgerrepræsentationens politiske udvalg, hvor problemstillinger og aktuelle handicappolitiske temaer er blevet drøftet. Ligeledes afholdte Handicaprådet igen i år et fælles møde med Hjemmeplejens Brugerråd og Handicapcentrets Centerråd. 2

3 1.1 Rådets formål Handicaprådets overordnede formål er at sætte fokus på handicappolitiske problemstillinger. Handicaprådet skal derfor rådgive Københavns Kommune i handicappolitiske spørgsmål og høres vedrørende de initiativer, som har betydning for københavnere med handicap. Handicaprådets rolle er samtidig at være dialog- og debatskabende. Rådet ser derfor meget gerne, at københavnere spiller aktivt ind ved fx at give rådet ideer til emner, som det kan tage fat på eller belyse nærmere. Rådet behandler dog ikke enkeltsager. Handicaprådets opgaver er beskrevet mere konkret i Handicaprådets forretningsorden, se bilag 1, som er skrevet med udgangspunkt i Socialministeriets bekendtgørelse. 1.2 Rådets sammensætning Handicaprådet består af 14 medlemmer. Paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer (DH) er repræsenteret i rådet med syv medlemmerne, mens de øvrige syv medlemmer er repræsentanter for hvert af de syv politiske udvalg i Borgerrepræsentationen. Den brede repræsentation af handicaporganisationer og politikere i rådet muliggør, at handicappolitikken i Københavns Kommune anskues fra samtlige fagpolitiske områder. Dette er væsentligt, da borgere med handicap er en differentieret målgruppe med meget forskellige behov, samtidig med at det understøtter effektueringen af sektoransvaret på tværs af kommunens forvaltninger. Nedenfor ses en oversigt over Handicaprådets medlemmer: 3

4 UDVALG MEDLEM SUPPLEANT Økonomiudvalget Mikkel Warming (Ø) Jesper Christensen (A) Kultur- og Fritidsudvalget Susanne Møller (C) Birthe Skaarup (O) Børne- og Ungdomsudvalget Karin Storgaard (O) Katrina Feilberg (B) Sundheds- og Omsorgsudvalget Trine Schaltz (F) Sisse Marie Welling (F) Socialudvalget Jonas Bjørn Jensen (A) Næstformand Signe Færch (Ø) Teknik- og Miljø-udvalget Bo Normander (B) Jakob Næsager (C) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Stig Ekman (A)* Ikram Sarwar (A) Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer *Stig Ekman erstattede Susan Hedlund i 2011 *Frank Steffensen erstattede Michael Davidsen i 2011 Janne Sander (Muskelsvindfonden) Formand Danielle Pröchold (LEV) Christina Wandel (Spastikerforeningen) Karsten Kristiansen (PTU) Frank Steffensen (Dansk Handicap Forbund)* Momme Knudsen (Dansk Parkinson Forening) Sven A. Knudsen (Dansk Handicap Forbund) Noomi Mortensen (Dansk BlindeSamfund) Michael Madsen (Dansk BlindeSamfund) Susan Johannesen (Spastikerforeningen) Hans Jørgen Møller (Dansk Handicap Forbund) 4

5 2. Handicaprådets formelle virke i 2011 Handicaprådet afholdt i 2011 fem ordinære møder og to ud-af-huset møder. Rådet har i 2011 været engageret i en række sager, der primært har haft aktuel karakter, men også temaer, som rådet gerne ville have belyst og drøftet med henblik på at præge debatten gennem møder og høringer. På Handicaprådets hjemmeside kan interesserede følge rådets aktiviteter, læse referater og oplæg fra møderne, samt fi nde rådets høringssvar i fulde længde. 2.1 Ordinære møder Udover temaer fra Handicaprådets prioriteringsplan, jf. bilag 2, har rådet drøftet aktuelle handicappolitiske temaer. Rådet har haft særligt fokus på fem temaer i 2011: 1. Budgetmodel på Handicapområdet 2. Specialundervisning 3. Ældre og Handicap 4. Fremtidens boliger 5. Kvalitet i sagsbehandlingen Hovedtemaerne vil kort blive uddybet i det følgende, ellers henvises der til referater fra de enkelte møder, der er tilgængelige på Handicaprådets hjemmeside. Temadrøftelserne er blevet kvalifi ceret ved besøg af en række eksterne personer til møderne, som har kommet med oplæg og input til at belyse centrale problemstillinger forud for rådets diskussion af temaerne. 5

6 Ordinært møde den 7. februar 2011 Årets første møde omhandlede budgetmodellen på handicapområdet. Konstituerede kontorchef for Mål- og Rammekontoret for Handicap- og Pyskiatri, Lars Østergaard holdt oplæg om demografi modellen på handicapområdet. Herunder blev udfordringerne i forbindelse med den supplerende budgetmodel på handicapområdet drøftet. Derudover blev prioriteringsplanen for Handicaprådets arbejde i 2011 diskuteret, og det blev vedtaget hvilke temaer, der skulle sættes fokus på ved de kommende møder. Ordinært møde den 4. april 2011 På dette møde var temaet specialundervisning. I den forbindelse holdt Morten Carlsson, næstformand i Danske Handicaporganisationer og Formand for Landsforeningen for Autisme, et oplæg om udfordringerne i forbindelse med specialundervisning. Herunder blev det diskuteret i hvor høj en grad, det er hensigtsmæssigt at forsøge at inkludere fl ere børn i normalområdet. Efterfølgende var der oplæg ved kontorchef i MR-Voksne, Gitte Bylov Larsen, om Socialforvaltningens spareforslag på handicap- og hjemmeområdet i forbindelse med Socialudvalgets budgetproces for Ordinært møde den 30. maj 2011 Temaet for dette møde i Handicaprådet var Ældre og Handicap. I den forbindelse havde rådet besøg af Dorte Bertram fra Parkinsonforeningen, der fortalte om sine personlige erfaringer med Københavns Kommune. Her påpegede Dorte Bertram nogle centrale problemstillinger forbundet med handicap og alderdom. Herefter var der oplæg ved forsker Tine Rostgaard fra Statens Forsknings Institut, der fortalte om forskningsprojektet alderdom og handicap. Her er der en udfordring i takt med, at fl ere og fl ere mennesker lever længere i dag, vil der også komme fl ere ældre med handicap. Dette stiller også store krav til koordineringen mellem kommunens forvaltninger. Ordinært møde den 10. oktober 2011 På dette møde var Handicaprådet taget på besøg hos det nybyggede botilbud på Amagerfælledvej, Center for Autisme og Specialpædagogik. Her fi k rådets medlemmer en rundvisning i det nye center af centerchef, Lasse Steensland. Under temaet Fremtidens boliger var der herefter oplæg ved Lars Østergaard, kontorchef for Byggeri og Kontrakt i Socialforvaltningen. Lars Østergaard fortalte om Socialforvaltningens boligplan for borgere med handicap, herunder planerne for modernisering samt nedbringelse af ventelisterne. Dernæst holdt Sytter Christensen, formand for LEV, et oplæg om udfordringer og behov i boligløsninger på handicapområdet. Hun pegede i den forbindelse på en række udfordringer for Københavns Kommune, herunder blandt andet at sikre boliger til borgere med psykiatrisk overbygning, samt det høje huslejeniveau i byen. 6

7 Ordinært møde den 30. november 2011 Kvalitet i sagsbehandlingen var tema på dette møde, hvor konsekvenserne af LEAN på Handicapcenter København blev drøftet. Derudover blev prioriteringsplanen for 2012 diskuteret, hvor der var enighed om i det nye år blandt andet at sætte fokus på blandt andet tilgængelighed, beskæftigelse, pårørendepolitik samt inklusion. 2.2 Ud-af-huset møder Handicaprådet afholder årligt to ud-af-huset møder. I 2011 valgte rådet, at det første møde i marts skulle sætte fokus retorikken på handicapområdet. Derudover blev der i november afholdt et gå-hjem-møde om kvaliteten i sagsbehandlingen. Den 9. marts 2011: Gå-hjem-møde om retorikken indenfor Handicapområdet Formålet med dette møde var at sætte fokus på retorikken, hvor handicapområdet italesættes som en sulten gøgeunge. Mødet bød på oplæg ved Kirsten Nissen, tidligere formand for Socialpædagogernes Landsforening, samt Søren Langager, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Århus Universitet. Mødet var målrettet politikere, repræsentanter fra handicaporganisationerne, medarbejdere i kommunen samt interesserede borgere. Den 7. november 2011: Gå-hjem-møde -om kvalitet i sagsbehandlingen På dette møde blev der sat fokus på forholdet mellem økonomisk styring, effektivisering og kvaliteten i sagsbehandlingen. Her blev den genopretningsplan der for fremtiden skulle skabe en bedre og mere konkret sagsbehandling diskuteret. Mødet bød blandt andet på oplæg ved Helle Stisen, juridisk chef i Handicapcenter København; Johan Busse, borgerrådgiver i Københavns Kommune; samt Karen Møller Christensen, jurist i den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. Desuden blev der vist videoklip af interviews med borgere, der havde erfaringer med sagsbehandlingen på Handicapcenter København. Ikke alle erfaringer var lige gode, og interviewpersonerne gav input til, hvordan handicapcentret kunne forbedre sagsbehandlingen. Mødet var målrettet politikere, repræsentanter fra handicaporganisationerne, medarbejdere i kommunen samt interesserede borgere. Ved mødets afslutning gav Socialborgmester Mikkel Warming og formand for Handicaprådet Janne Sander hinanden håndslag på, at der skal afholdes et tilsvarende møde i 2012 for forhåbentlig at kunne tale om, at der er sket forbedringer til den tid. 7

8 2.3 Høringer Handicaprådet var i 2011 høringspart i 21 høringer fordelt på fem af kommunens forvaltninger. I det følgende fremgår en oversigt over høringerne og deres forvaltningsmæssige tilknytning. For yderligere indsigt i de enkelte høringssvar henvises der til Handicaprådets hjemmeside. DATO HØRING TILKNYTNING Januar Kvalitetsstandarder for 52, 97, 103/104 Socialforvaltningen Januar Januar Januar Kvalitetsstandarder for borgerstyret personlig assistance og socialpædagogisk bistand i eget hjem Københavns Kommunes Sundhedspolitik Udkast til Københavns Kommunes frivillighedspolitik Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Marts Udbud på genbrugshjælpemidler Hjælpemiddelcentret, Sundhedsforvaltningen Marts Fodgængerstrategi Teknik- og Miljø forvaltningen Juni Juni Kvalitetsstandarder for hjemmepleje samt borgerpjece Rammeaftale for udbud af høreapparater og batterier Socialforvaltningen KL 8

9 DATO HØRING TILKNYTNING Juli Forbedring af busstoppesteder Økonomiforvaltningen Juli Københavns Kommunes nye cykelstrategi Teknik- og Miljøforvaltningen September Rapport om udvikling af dagtilbud for borgere med handicap i Københavns Kommune Socialforvaltningen September Budgetforslag 2012 Økonomiforvaltningen September Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritids -forvaltningen September Tidlig indsats og inklusionspakke Børne- og Ungdomsforvaltningen September Oktober Oktober Oktober Bydelsplaner for Nørrebro, Brønshøj-Husum og Indre by-christianshavn Reviderede retningslinjer for ophold i botilbud Revision af budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, klubber og basisgrupper. Økonomiforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen November Driftsundersøgelse af høringsregler Borgerrådgiveren November Flintholm Station - Busprojekt Teknik- og Miljøforvaltningen November Revision af sagsbehandlingsfrister Socialforvaltningen 9

10 2.4 Budget 2011 Handicaprådet fi k med budgetaftalen fra 2008 bevilliget budget-midler for perioden 2009 til Budgetmidlerne skal dække sekretariatsbistand og øvrig drift. Handicaprådets budget 2011 Sekretariatsbistand Øvrig drift Samlet budget til Handicaprådet Samarbejde Handicaprådet har i 2011 haft fokus på samarbejde. Således har Handicaprådet jf. samarbejdsaftalerne afholdt møder med størstedel af de politiske udvalg. Derudover har Handicaprådet også afholdt et fællesmøde med 3.1 Samarbejdsmøder med udvalgene Handicaprådet har indgået samarbejdsaftaler med de fl este politiske udvalg i Københavns Kommune. Indholdet af samarbejdsaftalerne er et forpligtende samarbejde mellem Handicaprådet og det respektive politiske udvalg. Samarbejdet indebærer, at der årligt afholdes møder mellem Handicaprådet og det pågældende udvalg. Formålet med samarbejdsaftalerne er at sikre en løbende dialog med udvalgene for at gøre opmærksom på handicappolitiske hensyn. Handicaprådet har holdt møder med følgende udvalg i 2011: 10

11 Børne- og Ungdomsudvalget den 23. marts 2011 På mødet orienterede børne-og ungeborgmester Anne Vang om inklusionsindsatsen og den nye specialreform. Her var diskussion om, hvordan det sikres, at inklusion ikke blot bliver en besparelsesforanstaltning, men en del af en forbedret strategi. Derudover blev der diskuteret, hvorledes man kan sikre en øget tilgængelighed på folkeskolerne både for børn og forældre med handicap. Sundheds- og Omsorgsudvalget den 3. februar 2011 Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen orienterede om Københavns Kommunes sundhedspolitik , Længe Leve København. Herefter blev der blandt andet diskuteret, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen kan sikre en styrket opsøgende indsats samt fremme brugen af velfærdsteknologier. Derudover blev der talt om, hvordan man kan styrke sundheden på botilbuddene, blandt borgere med handicap og eksempelvis alkohol eller andre misbrug. Endvidere blev det drøftet, hvordan man kan sikre den bedst mulige overgang i forbindelse med, at borgere skifter hjemmepleje fra Socialforvaltningen til Sundheds-og Omsorgsforvaltningen. Socialudvalget den 10. marts 2011 Socialborgmester Mikkel Warming orienterede om processen for budget 2012, og præsenterede herunder et sparekatalog med forslag til, hvordan nødvendige besparelser kan opnås. Handicaprådet blev opfordret til at melde tilbage vedrørende rådets vurdering af de pågældende spareforslag. Her blev det af Handicaprådet understreget, at de vigtigste områder at sikre er beskæftigelse samt en styrket kvalitet i sagsbehandlingen. Herefter fulgte en drøftelse af kvalitet i sagsbehandlingen, hvor Socialborgmesteren redegjorde for en handleplan, der skal sikre en mere positiv udvikling indenfor området. Endvidere blev der på mødet også diskuteret velfærdsteknologi samt hvordan, man kan sikre en bedre inddragelse af pårørende. Slutteligt blev der også orienteret om Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. Økonomiudvalget den 16. august 2011 På mødet med Økonomiudvalget blev budget 2012 drøftet, hvor Handicaprådet i den forbindelse satte fokus på beskæftigelsesmuligheder, boligområdet samt bedre koordinering mellem forvaltningerne. Derudover blev den supplerende budgetmodel på handicapområdet samt den nye Voksen Udrednings Metode (VUM) diskuteret. Derudover blev en række tilgængelighedsspørgsmål drøftet, herunder tilgængeligheden i forbindelse med det kommende folketingsvalg. 11

12 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 21. november 2011 På dette møde blev der blandt andet diskuteret beskæftigelsesaftale, beskæftigelsesplan samt, hvordan man sikrer beskæftigelsesmuligheder for borgere med handicap. Der blev også drøftet hvorledes man kan skabe bedre tilgængelighed på byens arbejdspladser. Derudover blev der orienteret om status på Fælles Strategi for udsatte og syge borgere i BIF/SUF/SOF, der blandt andet har til formål at kombinere jobplaner og sociale handleplaner. Desuden var der også en drøftelse af strategien, der skal sikre fl ere fl exjob i Københavns Kommune. 3.2 Fællesmøde med Centerråd og Brugerråd Den 13. september 2011 afholdte Handicapcentrets Centerråd, Hjemmeplejens Brugerråd og Handicaprådet et fællesmøde, hvor indholdet var gensidige orienteringer og et tema om ældre borgere med handicap. I forbindelse med dette tema var der oplæg fra henholdsvis Svend M. Svendsen, visitationschef for Den Sociale Hjemmepleje samt Søren Schielder, chef for DU Hjemmepleje. Derudover satte mødet fokus på overgangen mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, når borgere fylder 65, og de gråzoner der fi ndes i den forbindelse. 4. Handicappolitik Handicaprådet har været engageret i tilblivelsen af kommunens handicappolitik, som blev godkendt i Borgerrepræsentationen d. 27. januar Denne handicappolitik indeholder principper og målsætninger, der vil være gældende frem til Det er op til Kommunens forvaltninger at sikre initiativer, der opfylder handicappolitikkens målsætninger. Der udarbejdes hvert andet år status samt handleplaner. Således vil Handicaprådet være en aktiv medspiller i forhold til at sikre, at handicappolitikken føres ud i livet. 12

13 4.1. Handicaprådets Handicappris 2011 Som noget nyt i 2011 havde Handicaprådet vedtaget at uddele en handicappris. Denne pris skulle uddeles d. 2. december i forbindelse med FN s Handicapdag, til en person, institution, forening eller ansat, som har ydet en særlig indsats til gavn for mennesker med handicap. Modtageren af handicapprisen blev tv-stationsleder, Tonny Lambert, der i årevis har gjort en ekstra indsats for borgere med handicap. Tonny Lambert er stationsleder på Danmark Natur og Miljø TV, og har formået at skabe et arbejdsmiljø på stationen, hvor man betragter mennesker med handicap som en stor resurse. Således var det kollegaen Lene, der selv har et fysisk handicap, som indstillede Tonny til prisen. På billedet ses formanden og næstformanden for Handicaprådet og den glade prisvinder. 13

14 4.2. Vælgermøde Den 7. september 2011 holdt Handicaprådet og Dansk Handicapforbund København vælgermøde, hvor otte politikere drøftede handicappolitik med udgangspunkt i spørgsmål fra veloplagte vælgere. Næsten 100 vælgere var mødt op for at diskutere handicappolitik, med fokus på temaer som blandt andet diskrimination, velfærdsteknologi, et rummeligt arbejdsmarked, unge med handicap, m.m. De følgende politikere deltog i arrangementet; Henrik Svensen (DF), Helge Bo Jensen (EL), Mogens Lønborg (K), Karl Iver Dahl- Madsen (LA), Pernille Boye Koch (R), Bo Sandberg (S), Ole Riisgaard (SF) samt Leslie Arentoft (V). Handicaprådets vælgermøde var overordentligt velbesøgt. Næsten 100 vælgere var mødt op for at diskutere handicappolitik. 14

15 5. Visioner for Handicaprådets arbejde i 2012 Handicaprådet vil i 2012 afholde seks ordinære møder og minimum to ud-af-huset møder/besøg Velfærdsteknologi Handicaprådet ønsker i 2012 at sætte fokus på fremtidens velfærd for borgere med handicap, herunder særligt mulighederne og konsekvenserne ved brugen af velfærdsteknologi. Således planlægger Handicaprådet i februar 2012 at afholde en større konference på Københavns Rådhus om dette tema. På denne konference ønsker Handicaprådet at komme rundt om en lang række af de spændende spørgsmål, der melder sig, når talen falder på velfærdsteknologi. Blandt andet vil det blive diskuteret, hvordan velfærdsteknologi kan være med til at øge livskvaliteten og selvhjælp hos borgere med handicap. Der er dog også etiske betragtninger forbundet med den nye velfærdsteknologi, og der er grænser for hvilke opgaver, der kan overtages af en maskine. Ligeledes er det vigtigt at sikre, at velfærdsteknologi ikke bliver brugt som et alibi for besparelser i velfærden. Tværtimod skal teknologien sikre et kvalitetsløft for borgere med handicap Kvalitet i Sagsbehandlingen Handicaprådet afholdt i november 2011 et gå-hjem-møde om kvalitet i sagsbehandlingen. Her var politikere, repræsentanter fra handicaporganisationerne, medarbejdere i kommunen samt borgere, inviteret for at diskutere, hvordan den i øjeblikket utilfredsstillende sagsbehandling kan forbedres. Også i 2012 ønsker Handicaprådet at sætte fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, og ønsker derfor at afholde et nyt gå-hjem-møde herom i efteråret Handicaprådet agter at fastholde kvalitet i sagsbehandlingen som et tilbagevendende tema i rådets arbejde, indtil forholdene er blevet markant forbedrede. 15

16 HANDICAPRÅDETS FORMAND Janne Sander, mail: HANDICAPRÅDETS SEKRETARIAT Socialforvaltningen MR Voksne Bernstorffsgade 17, 4.sal 1592 København V Mail: Københavns Kommune Socialforvaltningen 2012

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Bredgade 25 Sankt Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Telefon:

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad

Socialforvaltningen, Sekratærer Mia Bjørnø Larura Rømer Weirsøe Maria Annemone Kongstad KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Udsatterådets ordinære møde 3. september 2014 Dato: 3.sept.2014 Tid: 12-15.30 Sted: Udvalgsværelse B, Københavns Rådhus Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere