Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING

2 1. Indledning: For Handicaprådet i København blev 2011 endnu et travlt og produktivt år med masser af aktiviteter og spændende debatter. Rådet har gennem året blandt andet sat fokus på ældre og handicap, fremtidens boliger for borgere med handicap, specialundervisning i folkeskolen samt budgetmodellen for bo- og dagtilbud på handicapområdet. Derudover har Handicaprådet afholdt fl ere møder om kvalitet i sagsbehandlingen, herunder blandt andet et åbent gå-hjem-møde henvendt til politikere, repræsentanter fra handicaporganisationerne, medarbejdere i kommunen samt interesserede borgere. Endvidere blev et lignende gå-hjem-møde om retorikken på handicapområdet også afholdt i Da 2011 var et valgår, inviterede Handicaprådet i september byens borgere til valgmøde om Handicappolitik. Otte folketingskandidater og 100 borgere deltog i dette velbesøgte møde, hvor der var en livlig debat om handicappolitik blev også året, hvor Handicaprådet for første gang uddelte årets handicappris. Denne pris blev uddelt d. 2. december i forbindelse med FN s Handicapdag, og gik til stationsleder af Danmarks Natur- og Miljø TV, Tonny Lambert. Endeligt har Handicaprådet i det forgangne år fortsat haft stor fokus på samarbejde. Således blev der i henhold til samarbejdsaftalerne afholdt møder med de fl este af Borgerrepræsentationens politiske udvalg, hvor problemstillinger og aktuelle handicappolitiske temaer er blevet drøftet. Ligeledes afholdte Handicaprådet igen i år et fælles møde med Hjemmeplejens Brugerråd og Handicapcentrets Centerråd. 2

3 1.1 Rådets formål Handicaprådets overordnede formål er at sætte fokus på handicappolitiske problemstillinger. Handicaprådet skal derfor rådgive Københavns Kommune i handicappolitiske spørgsmål og høres vedrørende de initiativer, som har betydning for københavnere med handicap. Handicaprådets rolle er samtidig at være dialog- og debatskabende. Rådet ser derfor meget gerne, at københavnere spiller aktivt ind ved fx at give rådet ideer til emner, som det kan tage fat på eller belyse nærmere. Rådet behandler dog ikke enkeltsager. Handicaprådets opgaver er beskrevet mere konkret i Handicaprådets forretningsorden, se bilag 1, som er skrevet med udgangspunkt i Socialministeriets bekendtgørelse. 1.2 Rådets sammensætning Handicaprådet består af 14 medlemmer. Paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer (DH) er repræsenteret i rådet med syv medlemmerne, mens de øvrige syv medlemmer er repræsentanter for hvert af de syv politiske udvalg i Borgerrepræsentationen. Den brede repræsentation af handicaporganisationer og politikere i rådet muliggør, at handicappolitikken i Københavns Kommune anskues fra samtlige fagpolitiske områder. Dette er væsentligt, da borgere med handicap er en differentieret målgruppe med meget forskellige behov, samtidig med at det understøtter effektueringen af sektoransvaret på tværs af kommunens forvaltninger. Nedenfor ses en oversigt over Handicaprådets medlemmer: 3

4 UDVALG MEDLEM SUPPLEANT Økonomiudvalget Mikkel Warming (Ø) Jesper Christensen (A) Kultur- og Fritidsudvalget Susanne Møller (C) Birthe Skaarup (O) Børne- og Ungdomsudvalget Karin Storgaard (O) Katrina Feilberg (B) Sundheds- og Omsorgsudvalget Trine Schaltz (F) Sisse Marie Welling (F) Socialudvalget Jonas Bjørn Jensen (A) Næstformand Signe Færch (Ø) Teknik- og Miljø-udvalget Bo Normander (B) Jakob Næsager (C) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Stig Ekman (A)* Ikram Sarwar (A) Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer *Stig Ekman erstattede Susan Hedlund i 2011 *Frank Steffensen erstattede Michael Davidsen i 2011 Janne Sander (Muskelsvindfonden) Formand Danielle Pröchold (LEV) Christina Wandel (Spastikerforeningen) Karsten Kristiansen (PTU) Frank Steffensen (Dansk Handicap Forbund)* Momme Knudsen (Dansk Parkinson Forening) Sven A. Knudsen (Dansk Handicap Forbund) Noomi Mortensen (Dansk BlindeSamfund) Michael Madsen (Dansk BlindeSamfund) Susan Johannesen (Spastikerforeningen) Hans Jørgen Møller (Dansk Handicap Forbund) 4

5 2. Handicaprådets formelle virke i 2011 Handicaprådet afholdt i 2011 fem ordinære møder og to ud-af-huset møder. Rådet har i 2011 været engageret i en række sager, der primært har haft aktuel karakter, men også temaer, som rådet gerne ville have belyst og drøftet med henblik på at præge debatten gennem møder og høringer. På Handicaprådets hjemmeside kan interesserede følge rådets aktiviteter, læse referater og oplæg fra møderne, samt fi nde rådets høringssvar i fulde længde. 2.1 Ordinære møder Udover temaer fra Handicaprådets prioriteringsplan, jf. bilag 2, har rådet drøftet aktuelle handicappolitiske temaer. Rådet har haft særligt fokus på fem temaer i 2011: 1. Budgetmodel på Handicapområdet 2. Specialundervisning 3. Ældre og Handicap 4. Fremtidens boliger 5. Kvalitet i sagsbehandlingen Hovedtemaerne vil kort blive uddybet i det følgende, ellers henvises der til referater fra de enkelte møder, der er tilgængelige på Handicaprådets hjemmeside. Temadrøftelserne er blevet kvalifi ceret ved besøg af en række eksterne personer til møderne, som har kommet med oplæg og input til at belyse centrale problemstillinger forud for rådets diskussion af temaerne. 5

6 Ordinært møde den 7. februar 2011 Årets første møde omhandlede budgetmodellen på handicapområdet. Konstituerede kontorchef for Mål- og Rammekontoret for Handicap- og Pyskiatri, Lars Østergaard holdt oplæg om demografi modellen på handicapområdet. Herunder blev udfordringerne i forbindelse med den supplerende budgetmodel på handicapområdet drøftet. Derudover blev prioriteringsplanen for Handicaprådets arbejde i 2011 diskuteret, og det blev vedtaget hvilke temaer, der skulle sættes fokus på ved de kommende møder. Ordinært møde den 4. april 2011 På dette møde var temaet specialundervisning. I den forbindelse holdt Morten Carlsson, næstformand i Danske Handicaporganisationer og Formand for Landsforeningen for Autisme, et oplæg om udfordringerne i forbindelse med specialundervisning. Herunder blev det diskuteret i hvor høj en grad, det er hensigtsmæssigt at forsøge at inkludere fl ere børn i normalområdet. Efterfølgende var der oplæg ved kontorchef i MR-Voksne, Gitte Bylov Larsen, om Socialforvaltningens spareforslag på handicap- og hjemmeområdet i forbindelse med Socialudvalgets budgetproces for Ordinært møde den 30. maj 2011 Temaet for dette møde i Handicaprådet var Ældre og Handicap. I den forbindelse havde rådet besøg af Dorte Bertram fra Parkinsonforeningen, der fortalte om sine personlige erfaringer med Københavns Kommune. Her påpegede Dorte Bertram nogle centrale problemstillinger forbundet med handicap og alderdom. Herefter var der oplæg ved forsker Tine Rostgaard fra Statens Forsknings Institut, der fortalte om forskningsprojektet alderdom og handicap. Her er der en udfordring i takt med, at fl ere og fl ere mennesker lever længere i dag, vil der også komme fl ere ældre med handicap. Dette stiller også store krav til koordineringen mellem kommunens forvaltninger. Ordinært møde den 10. oktober 2011 På dette møde var Handicaprådet taget på besøg hos det nybyggede botilbud på Amagerfælledvej, Center for Autisme og Specialpædagogik. Her fi k rådets medlemmer en rundvisning i det nye center af centerchef, Lasse Steensland. Under temaet Fremtidens boliger var der herefter oplæg ved Lars Østergaard, kontorchef for Byggeri og Kontrakt i Socialforvaltningen. Lars Østergaard fortalte om Socialforvaltningens boligplan for borgere med handicap, herunder planerne for modernisering samt nedbringelse af ventelisterne. Dernæst holdt Sytter Christensen, formand for LEV, et oplæg om udfordringer og behov i boligløsninger på handicapområdet. Hun pegede i den forbindelse på en række udfordringer for Københavns Kommune, herunder blandt andet at sikre boliger til borgere med psykiatrisk overbygning, samt det høje huslejeniveau i byen. 6

7 Ordinært møde den 30. november 2011 Kvalitet i sagsbehandlingen var tema på dette møde, hvor konsekvenserne af LEAN på Handicapcenter København blev drøftet. Derudover blev prioriteringsplanen for 2012 diskuteret, hvor der var enighed om i det nye år blandt andet at sætte fokus på blandt andet tilgængelighed, beskæftigelse, pårørendepolitik samt inklusion. 2.2 Ud-af-huset møder Handicaprådet afholder årligt to ud-af-huset møder. I 2011 valgte rådet, at det første møde i marts skulle sætte fokus retorikken på handicapområdet. Derudover blev der i november afholdt et gå-hjem-møde om kvaliteten i sagsbehandlingen. Den 9. marts 2011: Gå-hjem-møde om retorikken indenfor Handicapområdet Formålet med dette møde var at sætte fokus på retorikken, hvor handicapområdet italesættes som en sulten gøgeunge. Mødet bød på oplæg ved Kirsten Nissen, tidligere formand for Socialpædagogernes Landsforening, samt Søren Langager, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Århus Universitet. Mødet var målrettet politikere, repræsentanter fra handicaporganisationerne, medarbejdere i kommunen samt interesserede borgere. Den 7. november 2011: Gå-hjem-møde -om kvalitet i sagsbehandlingen På dette møde blev der sat fokus på forholdet mellem økonomisk styring, effektivisering og kvaliteten i sagsbehandlingen. Her blev den genopretningsplan der for fremtiden skulle skabe en bedre og mere konkret sagsbehandling diskuteret. Mødet bød blandt andet på oplæg ved Helle Stisen, juridisk chef i Handicapcenter København; Johan Busse, borgerrådgiver i Københavns Kommune; samt Karen Møller Christensen, jurist i den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. Desuden blev der vist videoklip af interviews med borgere, der havde erfaringer med sagsbehandlingen på Handicapcenter København. Ikke alle erfaringer var lige gode, og interviewpersonerne gav input til, hvordan handicapcentret kunne forbedre sagsbehandlingen. Mødet var målrettet politikere, repræsentanter fra handicaporganisationerne, medarbejdere i kommunen samt interesserede borgere. Ved mødets afslutning gav Socialborgmester Mikkel Warming og formand for Handicaprådet Janne Sander hinanden håndslag på, at der skal afholdes et tilsvarende møde i 2012 for forhåbentlig at kunne tale om, at der er sket forbedringer til den tid. 7

8 2.3 Høringer Handicaprådet var i 2011 høringspart i 21 høringer fordelt på fem af kommunens forvaltninger. I det følgende fremgår en oversigt over høringerne og deres forvaltningsmæssige tilknytning. For yderligere indsigt i de enkelte høringssvar henvises der til Handicaprådets hjemmeside. DATO HØRING TILKNYTNING Januar Kvalitetsstandarder for 52, 97, 103/104 Socialforvaltningen Januar Januar Januar Kvalitetsstandarder for borgerstyret personlig assistance og socialpædagogisk bistand i eget hjem Københavns Kommunes Sundhedspolitik Udkast til Københavns Kommunes frivillighedspolitik Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Marts Udbud på genbrugshjælpemidler Hjælpemiddelcentret, Sundhedsforvaltningen Marts Fodgængerstrategi Teknik- og Miljø forvaltningen Juni Juni Kvalitetsstandarder for hjemmepleje samt borgerpjece Rammeaftale for udbud af høreapparater og batterier Socialforvaltningen KL 8

9 DATO HØRING TILKNYTNING Juli Forbedring af busstoppesteder Økonomiforvaltningen Juli Københavns Kommunes nye cykelstrategi Teknik- og Miljøforvaltningen September Rapport om udvikling af dagtilbud for borgere med handicap i Københavns Kommune Socialforvaltningen September Budgetforslag 2012 Økonomiforvaltningen September Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritids -forvaltningen September Tidlig indsats og inklusionspakke Børne- og Ungdomsforvaltningen September Oktober Oktober Oktober Bydelsplaner for Nørrebro, Brønshøj-Husum og Indre by-christianshavn Reviderede retningslinjer for ophold i botilbud Revision af budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, klubber og basisgrupper. Økonomiforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen November Driftsundersøgelse af høringsregler Borgerrådgiveren November Flintholm Station - Busprojekt Teknik- og Miljøforvaltningen November Revision af sagsbehandlingsfrister Socialforvaltningen 9

10 2.4 Budget 2011 Handicaprådet fi k med budgetaftalen fra 2008 bevilliget budget-midler for perioden 2009 til Budgetmidlerne skal dække sekretariatsbistand og øvrig drift. Handicaprådets budget 2011 Sekretariatsbistand Øvrig drift Samlet budget til Handicaprådet Samarbejde Handicaprådet har i 2011 haft fokus på samarbejde. Således har Handicaprådet jf. samarbejdsaftalerne afholdt møder med størstedel af de politiske udvalg. Derudover har Handicaprådet også afholdt et fællesmøde med 3.1 Samarbejdsmøder med udvalgene Handicaprådet har indgået samarbejdsaftaler med de fl este politiske udvalg i Københavns Kommune. Indholdet af samarbejdsaftalerne er et forpligtende samarbejde mellem Handicaprådet og det respektive politiske udvalg. Samarbejdet indebærer, at der årligt afholdes møder mellem Handicaprådet og det pågældende udvalg. Formålet med samarbejdsaftalerne er at sikre en løbende dialog med udvalgene for at gøre opmærksom på handicappolitiske hensyn. Handicaprådet har holdt møder med følgende udvalg i 2011: 10

11 Børne- og Ungdomsudvalget den 23. marts 2011 På mødet orienterede børne-og ungeborgmester Anne Vang om inklusionsindsatsen og den nye specialreform. Her var diskussion om, hvordan det sikres, at inklusion ikke blot bliver en besparelsesforanstaltning, men en del af en forbedret strategi. Derudover blev der diskuteret, hvorledes man kan sikre en øget tilgængelighed på folkeskolerne både for børn og forældre med handicap. Sundheds- og Omsorgsudvalget den 3. februar 2011 Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen orienterede om Københavns Kommunes sundhedspolitik , Længe Leve København. Herefter blev der blandt andet diskuteret, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen kan sikre en styrket opsøgende indsats samt fremme brugen af velfærdsteknologier. Derudover blev der talt om, hvordan man kan styrke sundheden på botilbuddene, blandt borgere med handicap og eksempelvis alkohol eller andre misbrug. Endvidere blev det drøftet, hvordan man kan sikre den bedst mulige overgang i forbindelse med, at borgere skifter hjemmepleje fra Socialforvaltningen til Sundheds-og Omsorgsforvaltningen. Socialudvalget den 10. marts 2011 Socialborgmester Mikkel Warming orienterede om processen for budget 2012, og præsenterede herunder et sparekatalog med forslag til, hvordan nødvendige besparelser kan opnås. Handicaprådet blev opfordret til at melde tilbage vedrørende rådets vurdering af de pågældende spareforslag. Her blev det af Handicaprådet understreget, at de vigtigste områder at sikre er beskæftigelse samt en styrket kvalitet i sagsbehandlingen. Herefter fulgte en drøftelse af kvalitet i sagsbehandlingen, hvor Socialborgmesteren redegjorde for en handleplan, der skal sikre en mere positiv udvikling indenfor området. Endvidere blev der på mødet også diskuteret velfærdsteknologi samt hvordan, man kan sikre en bedre inddragelse af pårørende. Slutteligt blev der også orienteret om Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. Økonomiudvalget den 16. august 2011 På mødet med Økonomiudvalget blev budget 2012 drøftet, hvor Handicaprådet i den forbindelse satte fokus på beskæftigelsesmuligheder, boligområdet samt bedre koordinering mellem forvaltningerne. Derudover blev den supplerende budgetmodel på handicapområdet samt den nye Voksen Udrednings Metode (VUM) diskuteret. Derudover blev en række tilgængelighedsspørgsmål drøftet, herunder tilgængeligheden i forbindelse med det kommende folketingsvalg. 11

12 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 21. november 2011 På dette møde blev der blandt andet diskuteret beskæftigelsesaftale, beskæftigelsesplan samt, hvordan man sikrer beskæftigelsesmuligheder for borgere med handicap. Der blev også drøftet hvorledes man kan skabe bedre tilgængelighed på byens arbejdspladser. Derudover blev der orienteret om status på Fælles Strategi for udsatte og syge borgere i BIF/SUF/SOF, der blandt andet har til formål at kombinere jobplaner og sociale handleplaner. Desuden var der også en drøftelse af strategien, der skal sikre fl ere fl exjob i Københavns Kommune. 3.2 Fællesmøde med Centerråd og Brugerråd Den 13. september 2011 afholdte Handicapcentrets Centerråd, Hjemmeplejens Brugerråd og Handicaprådet et fællesmøde, hvor indholdet var gensidige orienteringer og et tema om ældre borgere med handicap. I forbindelse med dette tema var der oplæg fra henholdsvis Svend M. Svendsen, visitationschef for Den Sociale Hjemmepleje samt Søren Schielder, chef for DU Hjemmepleje. Derudover satte mødet fokus på overgangen mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, når borgere fylder 65, og de gråzoner der fi ndes i den forbindelse. 4. Handicappolitik Handicaprådet har været engageret i tilblivelsen af kommunens handicappolitik, som blev godkendt i Borgerrepræsentationen d. 27. januar Denne handicappolitik indeholder principper og målsætninger, der vil være gældende frem til Det er op til Kommunens forvaltninger at sikre initiativer, der opfylder handicappolitikkens målsætninger. Der udarbejdes hvert andet år status samt handleplaner. Således vil Handicaprådet være en aktiv medspiller i forhold til at sikre, at handicappolitikken føres ud i livet. 12

13 4.1. Handicaprådets Handicappris 2011 Som noget nyt i 2011 havde Handicaprådet vedtaget at uddele en handicappris. Denne pris skulle uddeles d. 2. december i forbindelse med FN s Handicapdag, til en person, institution, forening eller ansat, som har ydet en særlig indsats til gavn for mennesker med handicap. Modtageren af handicapprisen blev tv-stationsleder, Tonny Lambert, der i årevis har gjort en ekstra indsats for borgere med handicap. Tonny Lambert er stationsleder på Danmark Natur og Miljø TV, og har formået at skabe et arbejdsmiljø på stationen, hvor man betragter mennesker med handicap som en stor resurse. Således var det kollegaen Lene, der selv har et fysisk handicap, som indstillede Tonny til prisen. På billedet ses formanden og næstformanden for Handicaprådet og den glade prisvinder. 13

14 4.2. Vælgermøde Den 7. september 2011 holdt Handicaprådet og Dansk Handicapforbund København vælgermøde, hvor otte politikere drøftede handicappolitik med udgangspunkt i spørgsmål fra veloplagte vælgere. Næsten 100 vælgere var mødt op for at diskutere handicappolitik, med fokus på temaer som blandt andet diskrimination, velfærdsteknologi, et rummeligt arbejdsmarked, unge med handicap, m.m. De følgende politikere deltog i arrangementet; Henrik Svensen (DF), Helge Bo Jensen (EL), Mogens Lønborg (K), Karl Iver Dahl- Madsen (LA), Pernille Boye Koch (R), Bo Sandberg (S), Ole Riisgaard (SF) samt Leslie Arentoft (V). Handicaprådets vælgermøde var overordentligt velbesøgt. Næsten 100 vælgere var mødt op for at diskutere handicappolitik. 14

15 5. Visioner for Handicaprådets arbejde i 2012 Handicaprådet vil i 2012 afholde seks ordinære møder og minimum to ud-af-huset møder/besøg Velfærdsteknologi Handicaprådet ønsker i 2012 at sætte fokus på fremtidens velfærd for borgere med handicap, herunder særligt mulighederne og konsekvenserne ved brugen af velfærdsteknologi. Således planlægger Handicaprådet i februar 2012 at afholde en større konference på Københavns Rådhus om dette tema. På denne konference ønsker Handicaprådet at komme rundt om en lang række af de spændende spørgsmål, der melder sig, når talen falder på velfærdsteknologi. Blandt andet vil det blive diskuteret, hvordan velfærdsteknologi kan være med til at øge livskvaliteten og selvhjælp hos borgere med handicap. Der er dog også etiske betragtninger forbundet med den nye velfærdsteknologi, og der er grænser for hvilke opgaver, der kan overtages af en maskine. Ligeledes er det vigtigt at sikre, at velfærdsteknologi ikke bliver brugt som et alibi for besparelser i velfærden. Tværtimod skal teknologien sikre et kvalitetsløft for borgere med handicap Kvalitet i Sagsbehandlingen Handicaprådet afholdt i november 2011 et gå-hjem-møde om kvalitet i sagsbehandlingen. Her var politikere, repræsentanter fra handicaporganisationerne, medarbejdere i kommunen samt borgere, inviteret for at diskutere, hvordan den i øjeblikket utilfredsstillende sagsbehandling kan forbedres. Også i 2012 ønsker Handicaprådet at sætte fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, og ønsker derfor at afholde et nyt gå-hjem-møde herom i efteråret Handicaprådet agter at fastholde kvalitet i sagsbehandlingen som et tilbagevendende tema i rådets arbejde, indtil forholdene er blevet markant forbedrede. 15

16 HANDICAPRÅDETS FORMAND Janne Sander, mail: HANDICAPRÅDETS SEKRETARIAT Socialforvaltningen MR Voksne Bernstorffsgade 17, 4.sal 1592 København V Mail: Københavns Kommune Socialforvaltningen 2012

Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING

Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING 2010 INDHOLD 1. Indledning 3 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Handicaprådets formelle virke i 2010 6 2.1 Ordinære møder 6 2.2 Ud-af-huset

Læs mere

Handicaprådet i Københavns Kommune. Årsberetning

Handicaprådet i Københavns Kommune. Årsberetning Handicaprådet i Københavns Kommune Årsberetning 2012 Indhold 1. Indledning 3 1.1. Rådets formål 4 1.2. Rådets sammensætning 4 2. Handicaprådets formelle virke i 2012 5 2.1. Ordinære møder 5 2.2. Kvalitet

Læs mere

Handicaprådet i Københavns Kommune. Årsberetning

Handicaprådet i Københavns Kommune. Årsberetning Handicaprådet i Københavns Kommune Årsberetning 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2 Handicaprådets formelle virke i 2013 6 2.1 Handicaprådsmøder 6 2.2 Kvalitet

Læs mere

Handicaprådet i Københavns Kommune

Handicaprådet i Københavns Kommune Handicaprådet i Københavns Kommune 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Rådets formål 5 1.2 Budget 5 1.3 Rådets sammensætning 5 2 Handicaprådets formelle virke i 2014 7 2.1 Handicaprådsmøder 7 2.2 Høringer

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Centerråd (Handicapcenter København), Handicapråd og Brugerråd (Udførerenheden)

Referat af fællesmøde mellem Centerråd (Handicapcenter København), Handicapråd og Brugerråd (Udførerenheden) Referat af fællesmøde mellem Centerråd (Handicapcenter København), Handicapråd og Brugerråd (Udførerenheden) Afholdt tirsdag d. 8. september 2008 kl. 12-14 på Handicapcenter København. Referent: Katrine

Læs mere

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund Indledning Handicaprådet i Albertslund udgiver hermed sin første årsberetning. Årsberetningen skal være med til at sætte fokus på Handicaprådets arbejde generelt og i 2016. Handicaprådet i Albertslund

Læs mere

Afbud: Ole Rasmussen (Dansk Blindesamfund), Ejvind J. Wilms (LEV), Dorthe Rasmussen (Børnegruppen), Frederik Grønlund Clausen (Ungegruppen).

Afbud: Ole Rasmussen (Dansk Blindesamfund), Ejvind J. Wilms (LEV), Dorthe Rasmussen (Børnegruppen), Frederik Grønlund Clausen (Ungegruppen). Socialforvaltningen REFERAT Den 09.12.2016 /BEK Centerrådsmøde i Dato: Torsdag den 24. november, kl. 13.15 15.45 Sted:, Visionsalen Deltagere: Hans Jørgen Møller (DHF, formand) Vibeke Ries (Borgercenterchef),

Læs mere

Handicaprådet i Københavns Kommune

Handicaprådet i Københavns Kommune Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING 2009 INDHOLD: 1. Indledning 3 1.1 Formål 4 1.2 Sammensætning 4 2. Rådets virke i 2009 5 2.1 Møder 5 2.2 Høringer 8 2.3 Samarbejdsmøder med udvalgene 9 2.4

Læs mere

Årsberetning for Handicaprådet 2015

Årsberetning for Handicaprådet 2015 Årsberetning for Handicaprådet 2015 Årsrapport 2015 Handicapråds medlemmer: Formand: Næstformand: Tilforordnede: Sekretær: Jette Birgitte Pedersen, Dansk Blindesamfund Ellen T Schmidt, Velfærds- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING

Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING Indhold 1 INDLEDNING...5 1.1 Rådets formål...6 1.2 Budget...6 1.3 Rådets sammensætning...6 2 HANDICAPRÅDETS FORMELLE VIRKE I 2016...8 2.1 Handicaprådsmøder...8

Læs mere

Handicaprådets beretning for 2013

Handicaprådets beretning for 2013 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk service Maj 2014 bma40 Handicaprådets beretning for 2013 1 Handicaprådets etablering og sammensætning Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer.

Læs mere

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner.

Vi har en række mere konkrete kommentarer til de enkelte delplaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 04-06-2013 Bilag 5: Oversigt over høringssvar DH Københavns svar på høringen vedrørende revideret handleplan til Københavns

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Hillerød Handicapråd Beretning 2010

Hillerød Handicapråd Beretning 2010 Hillerød Handicapråd Beretning 2010 Formandens indlæg Handicaprådet følger den kommunale funktionsperiode, så 2010 var første år i rådets anden periode med nyudpegning af såvel kommunens som handicaporganisationernes

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Handicaprådets årsrapport

Handicaprådets årsrapport Handicaprådets årsrapport Indholdsfortegnelse FORMANDENS FORORD...2 RÅDETS SAMMENSÆTNING...3 RÅDETS AKTIVITET...3 DELTAGELSE I MØDER...4 REGNSKAB FOR RÅDET...5 EMNER BEHANDLET I RÅDET...6 HANDICAPPRISEN...6

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Fælles centerrådsmøde for de 4 handicapcentre afholdt den 6. juni 2006 i Handicapcenter Valdemarsgade.

Fælles centerrådsmøde for de 4 handicapcentre afholdt den 6. juni 2006 i Handicapcenter Valdemarsgade. Fælles centerrådsmøde for de 4 handicapcentre afholdt den 6. juni 2006 i Handicapcenter Valdemarsgade. Deltagere: Fra HC Øst deltog: Bente Ullits, centerrådsformand, DSI Sven A. Knudsen, næstformand, DSI

Læs mere

3. Velkommen til nye medarbejderrepræsentanter og kort orientering om Centerrådets arbejde ved formand Hans J. Møller

3. Velkommen til nye medarbejderrepræsentanter og kort orientering om Centerrådets arbejde ved formand Hans J. Møller Socialforvaltningen Borgercenter Handicap REFERAT Den 23.6.15/BEK Referat af Centerrådsmøde den 28. maj 2015 Deltagere: Hans Jørgen Møller (formand), Kirsten Christensen (næstformand PTU), Merete Lefeldt

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

Centerrådet Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde i Handicapcenter København 18. feb. 2009

Centerrådet Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde i Handicapcenter København 18. feb. 2009 Referat Centerrådet Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde i Handicapcenter København 18. feb. 2009 Tilstede: Jan Jensen, Frank B. Steffensen, Bente Ullits Eckmann, Birthe Lynghøj

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

Årsberetning 2015 Handicaprådet

Årsberetning 2015 Handicaprådet Årsberetning 2015 Handicaprådet Om Handicaprådet Handicaprådet rådgiver Herlev Kommunalbestyrelse og de politiske udvalg i Herlev Kommune i spørgsmål inden for handicapområdet. Handicaprådet høres om initiativer

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på Lundebo, Ventemøllevej 30, 4293 Dianalund Indhold Sag nr. 35 Godkendelse af dagsorden (godkendes pr. mail) Sag nr. 36 Besøg af KLAP-konsulent

Læs mere

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt.

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt. Beslutningsprotokol Forum: Furesø Handicapråd Tid: Mandag den 16.02.2009 kl. 16.30 19.00 Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var

Læs mere

Jan Hansen (Scleroseforeningen) var forhindret i at deltage pga. misinformationer

Jan Hansen (Scleroseforeningen) var forhindret i at deltage pga. misinformationer Socialforvaltningen Borgercenter Handicap REFERAT Den 22.09.15/BEK Referat af Centerrådsmøde den 27. august 2015 Deltagere: Hans Jørgen Møller (DHF, formand), Vibeke Ries (borgercenterchef), Ole Rasmussen

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted.

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted. HANDICAPRÅDET Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Thisted. Medlemmer: Arnold Larsen, Bente Mathiasen, Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger,

Læs mere

Årsberetning 2008 UDKAST. Handicaprådet i Ringsted kommune

Årsberetning 2008 UDKAST. Handicaprådet i Ringsted kommune Årsberetning 2008 UDKAST Handicaprådet i Ringsted kommune Indledning Handicaprådet i Ringsted kommune vil med årsberetning for 2008 orientere borgere, forvaltninger, politikere og Det Centrale Handicapråd

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver 1. Planer og strategier i kommunen Der udarbejdes en lang række

Læs mere

Referat Ordinært møde

Referat Ordinært møde Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Mandag den 24. februar 2014 Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Anders J. Andersen, Else-Marie Sørensen,

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Deltagere: Fra Furesø Kommune: Annelia Jensen, Per Udesen, Pia Laub. Møde slut: Referat. Indholdsfortegnelse

Deltagere: Fra Furesø Kommune: Annelia Jensen, Per Udesen, Pia Laub. Møde slut: Referat. Indholdsfortegnelse Forum: Furesø Handicapråd Tid: Torsdag den 28. februar kl. 17-19 Sted: Bryllupssalen, Stiager 2, 3500 Værløse Deltagere: Susanne Mortensen (C) Sabine Dedlow (A) Lone Christensen (A) Kurt Bork Christensen

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Den 23. marts 2016 /BEK. Referat fra Centerrådsmøde dem 25. februar 2016

Den 23. marts 2016 /BEK. Referat fra Centerrådsmøde dem 25. februar 2016 Socialforvaltningen Borgercenter Handicap REFERAT Den 23. marts 2016 /BEK Referat fra Centerrådsmøde dem 25. februar 2016 Deltagere: Hans Jørgen Møller (DHF, formand) Vibeke Ries (Borgercenterchef), Kirsten

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d. 17.08.2016 Mødedato: 17/8 2016 Tidspunkt: Kl. 13.30 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Rådhuset i Ringe Indkaldelse Kristian Nielsen (Formand,KB) Anne

Læs mere

Socialforvaltningen i Københavns kommune og akademiske socialrådgivere? www.kk.dk

Socialforvaltningen i Københavns kommune og akademiske socialrådgivere? www.kk.dk Socialforvaltningen i Københavns kommune og akademiske e? www.kk.dk Aktuelt stillingsopslag kandidat i socialt arbejde til MR-børn Vil du være vores socialfaglige fyrtårn? Din profil: Du har stærk indsigt

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Handicaprådets Årsberetning 2014

Handicaprådets Årsberetning 2014 gladsaxe.dk Handicaprådets Årsberetning 2014 1 Om Handicaprådet Handicaprådet rådgiver Byrådet og de politiske udvalg i Gladsaxe Kommune i spørgsmål, der handler om handicappolitik. Handicaprådet skal

Læs mere

Handicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 1. Medlemmer. Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A)

Handicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 1. Medlemmer. Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Handicapråd Onsdag den 16.09.09 kl. 16.30 i mødelokale 1 Medlemmer Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Administrationen Jørgen Engell-Kofoed, Ejendomscentret Anni Kristiansen, Center for Skoler

Læs mere

Beretning for perioden 1/1 31/ for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune

Beretning for perioden 1/1 31/ for. HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune Beretning for perioden 1/1 31/12-2009 for HANDICAPRÅDET i Kalundborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Kalundborg Kommunes Handicappolitik Side 3 Kalundborg Kommunes Handicappris Side 3 Høring

Læs mere

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010:

Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet den 10. december 2010: BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Finn Rudaizky som varslet. Neil Stenbæk Bloem som varslet. Lars Aslan Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden J.nr. BOR 59/2010 Borgerrådgiverudvalgets beslutning under mødet

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs. Beslutningsreferat. af møde den 28. september 2011 kl i Frivillighedscentret, Frederiksværk

Handicaprådet i Halsnæs. Beslutningsreferat. af møde den 28. september 2011 kl i Frivillighedscentret, Frederiksværk Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den kl. 15.30 i Frivillighedscentret, Frederiksværk Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 100 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

En tilværelse tæt på det normale

En tilværelse tæt på det normale En tilværelse tæt på det normale Af Morten Gjerskov, Formand for Forebyggelses- og Socialudvalget Det skal være muligt for alle børn, unge og voksne med handicap, at få en tilværelse så tæt på det normale

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

b) Desuden udtrykkes der bekymring for, om borgere, som ikke er i stand til at forbedre deres funktionsniveau vil blive betragtet som B-hold.

b) Desuden udtrykkes der bekymring for, om borgere, som ikke er i stand til at forbedre deres funktionsniveau vil blive betragtet som B-hold. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Bilag 5. Oversigt over høringssvar samt Socialforvaltningens kommentarer 04-03-2013 Sagsnr. 2013-45453 Dokumentnr.

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Handicapråd. Torsdag den kl i Træningsenheden

Handicapråd. Torsdag den kl i Træningsenheden Handicapråd Torsdag den 22.04.10 kl. 16.30 i Træningsenheden Medlemmer Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Lars Kilhof (V) Administrationen Jørgen Engell-Kofoed, Center for Teknik & Miljø Anni Kristiansen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV Punkt 11. Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV 2016-033769 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse, at Handicapafdelingen, som led i udmøntningen af

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Referat Ad 1 Velkomst Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 2014.

Referat Ad 1 Velkomst Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 2014. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Referat af HR5 møde 2014 i hjælpemiddelcenteret Dato: 10.11.2014 Tid: 16-18 Sted: Hjælpemiddelcenteret Københavns Kommune Mødedeltagere:

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 12-12-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Onsdag den 12. december 2012 kl. 15:00 afholdt Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

REFERAT HANDICAPRA DSMØDE DEN 23. oktober 2017

REFERAT HANDICAPRA DSMØDE DEN 23. oktober 2017 Mødelokale 381 på Aarhus Rådhus Tid: kl.17:00 20:00 REFERAT HANDICAPRA DSMØDE DEN 23. oktober 2017 DELTAGERE: ANETTE POULSEN, PETER BACH-NIELSEN, KIRSTEN BUNDGAARD, NAUJA MAY FLEISCHER, BODIL VIBE RASMUSSEN,

Læs mere

4. Tema: Overgang fra uddannelse til beskæftigelse

4. Tema: Overgang fra uddannelse til beskæftigelse KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik REFERAT Referat af 4. Handicaprådsmøde 14. september 2017 Dato: 28. august 2017 Tid: 19.15-21.15 Sted: Udvalgsværelse 8, stuen, Rådhuset Mødedeltagere:

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune

Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Handicappolitik i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen. Visionen

Læs mere

Årsberetning 2013 Handicaprådet

Årsberetning 2013 Handicaprådet R A P P O R T Årsberetning 2013 Handicaprådet R A P P O R T T I T E L S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Forord 3 Side 2. Handicaprådets funktion og virke 3 3. Handicaprådets møder 4 4.

Læs mere

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. februar 2015

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. februar 2015 Dagsorden Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. februar 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Jesper Skou Hansen, Jesper Christensen, Bjarne Nielsen og Lars Rasmussen. Allan Mylius Thomsen forlod mødet kl. 10.45 under behandlingen af sag nr. 6 og vendte tilbage kl.

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 1-2013 Fredensborg Seniorråd MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00 Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus Afbud: Jørgen Nørregaard Gæster: Morten Knudsen kl. 09.00 D A G S O R D E N 0)

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde.

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde. KØBENHAVNS KOMMUNE Referat af møde i Dialogforum den 26. februar 2015 Dato: 26. februar 2015 Tid: Kl. 13.30-15.30 Sted: Københavns Rådhus Mødedeltagere: Jesper Christensen (Socialborgmester), Pernille

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere