Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Handicaprådet i Københavns Kommune ÅRSBERETNING

2 1. Indledning: For Handicaprådet i København blev 2011 endnu et travlt og produktivt år med masser af aktiviteter og spændende debatter. Rådet har gennem året blandt andet sat fokus på ældre og handicap, fremtidens boliger for borgere med handicap, specialundervisning i folkeskolen samt budgetmodellen for bo- og dagtilbud på handicapområdet. Derudover har Handicaprådet afholdt fl ere møder om kvalitet i sagsbehandlingen, herunder blandt andet et åbent gå-hjem-møde henvendt til politikere, repræsentanter fra handicaporganisationerne, medarbejdere i kommunen samt interesserede borgere. Endvidere blev et lignende gå-hjem-møde om retorikken på handicapområdet også afholdt i Da 2011 var et valgår, inviterede Handicaprådet i september byens borgere til valgmøde om Handicappolitik. Otte folketingskandidater og 100 borgere deltog i dette velbesøgte møde, hvor der var en livlig debat om handicappolitik blev også året, hvor Handicaprådet for første gang uddelte årets handicappris. Denne pris blev uddelt d. 2. december i forbindelse med FN s Handicapdag, og gik til stationsleder af Danmarks Natur- og Miljø TV, Tonny Lambert. Endeligt har Handicaprådet i det forgangne år fortsat haft stor fokus på samarbejde. Således blev der i henhold til samarbejdsaftalerne afholdt møder med de fl este af Borgerrepræsentationens politiske udvalg, hvor problemstillinger og aktuelle handicappolitiske temaer er blevet drøftet. Ligeledes afholdte Handicaprådet igen i år et fælles møde med Hjemmeplejens Brugerråd og Handicapcentrets Centerråd. 2

3 1.1 Rådets formål Handicaprådets overordnede formål er at sætte fokus på handicappolitiske problemstillinger. Handicaprådet skal derfor rådgive Københavns Kommune i handicappolitiske spørgsmål og høres vedrørende de initiativer, som har betydning for københavnere med handicap. Handicaprådets rolle er samtidig at være dialog- og debatskabende. Rådet ser derfor meget gerne, at københavnere spiller aktivt ind ved fx at give rådet ideer til emner, som det kan tage fat på eller belyse nærmere. Rådet behandler dog ikke enkeltsager. Handicaprådets opgaver er beskrevet mere konkret i Handicaprådets forretningsorden, se bilag 1, som er skrevet med udgangspunkt i Socialministeriets bekendtgørelse. 1.2 Rådets sammensætning Handicaprådet består af 14 medlemmer. Paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer (DH) er repræsenteret i rådet med syv medlemmerne, mens de øvrige syv medlemmer er repræsentanter for hvert af de syv politiske udvalg i Borgerrepræsentationen. Den brede repræsentation af handicaporganisationer og politikere i rådet muliggør, at handicappolitikken i Københavns Kommune anskues fra samtlige fagpolitiske områder. Dette er væsentligt, da borgere med handicap er en differentieret målgruppe med meget forskellige behov, samtidig med at det understøtter effektueringen af sektoransvaret på tværs af kommunens forvaltninger. Nedenfor ses en oversigt over Handicaprådets medlemmer: 3

4 UDVALG MEDLEM SUPPLEANT Økonomiudvalget Mikkel Warming (Ø) Jesper Christensen (A) Kultur- og Fritidsudvalget Susanne Møller (C) Birthe Skaarup (O) Børne- og Ungdomsudvalget Karin Storgaard (O) Katrina Feilberg (B) Sundheds- og Omsorgsudvalget Trine Schaltz (F) Sisse Marie Welling (F) Socialudvalget Jonas Bjørn Jensen (A) Næstformand Signe Færch (Ø) Teknik- og Miljø-udvalget Bo Normander (B) Jakob Næsager (C) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Stig Ekman (A)* Ikram Sarwar (A) Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer Danske Handicap-organisationer *Stig Ekman erstattede Susan Hedlund i 2011 *Frank Steffensen erstattede Michael Davidsen i 2011 Janne Sander (Muskelsvindfonden) Formand Danielle Pröchold (LEV) Christina Wandel (Spastikerforeningen) Karsten Kristiansen (PTU) Frank Steffensen (Dansk Handicap Forbund)* Momme Knudsen (Dansk Parkinson Forening) Sven A. Knudsen (Dansk Handicap Forbund) Noomi Mortensen (Dansk BlindeSamfund) Michael Madsen (Dansk BlindeSamfund) Susan Johannesen (Spastikerforeningen) Hans Jørgen Møller (Dansk Handicap Forbund) 4

5 2. Handicaprådets formelle virke i 2011 Handicaprådet afholdt i 2011 fem ordinære møder og to ud-af-huset møder. Rådet har i 2011 været engageret i en række sager, der primært har haft aktuel karakter, men også temaer, som rådet gerne ville have belyst og drøftet med henblik på at præge debatten gennem møder og høringer. På Handicaprådets hjemmeside kan interesserede følge rådets aktiviteter, læse referater og oplæg fra møderne, samt fi nde rådets høringssvar i fulde længde. 2.1 Ordinære møder Udover temaer fra Handicaprådets prioriteringsplan, jf. bilag 2, har rådet drøftet aktuelle handicappolitiske temaer. Rådet har haft særligt fokus på fem temaer i 2011: 1. Budgetmodel på Handicapområdet 2. Specialundervisning 3. Ældre og Handicap 4. Fremtidens boliger 5. Kvalitet i sagsbehandlingen Hovedtemaerne vil kort blive uddybet i det følgende, ellers henvises der til referater fra de enkelte møder, der er tilgængelige på Handicaprådets hjemmeside. Temadrøftelserne er blevet kvalifi ceret ved besøg af en række eksterne personer til møderne, som har kommet med oplæg og input til at belyse centrale problemstillinger forud for rådets diskussion af temaerne. 5

6 Ordinært møde den 7. februar 2011 Årets første møde omhandlede budgetmodellen på handicapområdet. Konstituerede kontorchef for Mål- og Rammekontoret for Handicap- og Pyskiatri, Lars Østergaard holdt oplæg om demografi modellen på handicapområdet. Herunder blev udfordringerne i forbindelse med den supplerende budgetmodel på handicapområdet drøftet. Derudover blev prioriteringsplanen for Handicaprådets arbejde i 2011 diskuteret, og det blev vedtaget hvilke temaer, der skulle sættes fokus på ved de kommende møder. Ordinært møde den 4. april 2011 På dette møde var temaet specialundervisning. I den forbindelse holdt Morten Carlsson, næstformand i Danske Handicaporganisationer og Formand for Landsforeningen for Autisme, et oplæg om udfordringerne i forbindelse med specialundervisning. Herunder blev det diskuteret i hvor høj en grad, det er hensigtsmæssigt at forsøge at inkludere fl ere børn i normalområdet. Efterfølgende var der oplæg ved kontorchef i MR-Voksne, Gitte Bylov Larsen, om Socialforvaltningens spareforslag på handicap- og hjemmeområdet i forbindelse med Socialudvalgets budgetproces for Ordinært møde den 30. maj 2011 Temaet for dette møde i Handicaprådet var Ældre og Handicap. I den forbindelse havde rådet besøg af Dorte Bertram fra Parkinsonforeningen, der fortalte om sine personlige erfaringer med Københavns Kommune. Her påpegede Dorte Bertram nogle centrale problemstillinger forbundet med handicap og alderdom. Herefter var der oplæg ved forsker Tine Rostgaard fra Statens Forsknings Institut, der fortalte om forskningsprojektet alderdom og handicap. Her er der en udfordring i takt med, at fl ere og fl ere mennesker lever længere i dag, vil der også komme fl ere ældre med handicap. Dette stiller også store krav til koordineringen mellem kommunens forvaltninger. Ordinært møde den 10. oktober 2011 På dette møde var Handicaprådet taget på besøg hos det nybyggede botilbud på Amagerfælledvej, Center for Autisme og Specialpædagogik. Her fi k rådets medlemmer en rundvisning i det nye center af centerchef, Lasse Steensland. Under temaet Fremtidens boliger var der herefter oplæg ved Lars Østergaard, kontorchef for Byggeri og Kontrakt i Socialforvaltningen. Lars Østergaard fortalte om Socialforvaltningens boligplan for borgere med handicap, herunder planerne for modernisering samt nedbringelse af ventelisterne. Dernæst holdt Sytter Christensen, formand for LEV, et oplæg om udfordringer og behov i boligløsninger på handicapområdet. Hun pegede i den forbindelse på en række udfordringer for Københavns Kommune, herunder blandt andet at sikre boliger til borgere med psykiatrisk overbygning, samt det høje huslejeniveau i byen. 6

7 Ordinært møde den 30. november 2011 Kvalitet i sagsbehandlingen var tema på dette møde, hvor konsekvenserne af LEAN på Handicapcenter København blev drøftet. Derudover blev prioriteringsplanen for 2012 diskuteret, hvor der var enighed om i det nye år blandt andet at sætte fokus på blandt andet tilgængelighed, beskæftigelse, pårørendepolitik samt inklusion. 2.2 Ud-af-huset møder Handicaprådet afholder årligt to ud-af-huset møder. I 2011 valgte rådet, at det første møde i marts skulle sætte fokus retorikken på handicapområdet. Derudover blev der i november afholdt et gå-hjem-møde om kvaliteten i sagsbehandlingen. Den 9. marts 2011: Gå-hjem-møde om retorikken indenfor Handicapområdet Formålet med dette møde var at sætte fokus på retorikken, hvor handicapområdet italesættes som en sulten gøgeunge. Mødet bød på oplæg ved Kirsten Nissen, tidligere formand for Socialpædagogernes Landsforening, samt Søren Langager, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Århus Universitet. Mødet var målrettet politikere, repræsentanter fra handicaporganisationerne, medarbejdere i kommunen samt interesserede borgere. Den 7. november 2011: Gå-hjem-møde -om kvalitet i sagsbehandlingen På dette møde blev der sat fokus på forholdet mellem økonomisk styring, effektivisering og kvaliteten i sagsbehandlingen. Her blev den genopretningsplan der for fremtiden skulle skabe en bedre og mere konkret sagsbehandling diskuteret. Mødet bød blandt andet på oplæg ved Helle Stisen, juridisk chef i Handicapcenter København; Johan Busse, borgerrådgiver i Københavns Kommune; samt Karen Møller Christensen, jurist i den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet. Desuden blev der vist videoklip af interviews med borgere, der havde erfaringer med sagsbehandlingen på Handicapcenter København. Ikke alle erfaringer var lige gode, og interviewpersonerne gav input til, hvordan handicapcentret kunne forbedre sagsbehandlingen. Mødet var målrettet politikere, repræsentanter fra handicaporganisationerne, medarbejdere i kommunen samt interesserede borgere. Ved mødets afslutning gav Socialborgmester Mikkel Warming og formand for Handicaprådet Janne Sander hinanden håndslag på, at der skal afholdes et tilsvarende møde i 2012 for forhåbentlig at kunne tale om, at der er sket forbedringer til den tid. 7

8 2.3 Høringer Handicaprådet var i 2011 høringspart i 21 høringer fordelt på fem af kommunens forvaltninger. I det følgende fremgår en oversigt over høringerne og deres forvaltningsmæssige tilknytning. For yderligere indsigt i de enkelte høringssvar henvises der til Handicaprådets hjemmeside. DATO HØRING TILKNYTNING Januar Kvalitetsstandarder for 52, 97, 103/104 Socialforvaltningen Januar Januar Januar Kvalitetsstandarder for borgerstyret personlig assistance og socialpædagogisk bistand i eget hjem Københavns Kommunes Sundhedspolitik Udkast til Københavns Kommunes frivillighedspolitik Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Marts Udbud på genbrugshjælpemidler Hjælpemiddelcentret, Sundhedsforvaltningen Marts Fodgængerstrategi Teknik- og Miljø forvaltningen Juni Juni Kvalitetsstandarder for hjemmepleje samt borgerpjece Rammeaftale for udbud af høreapparater og batterier Socialforvaltningen KL 8

9 DATO HØRING TILKNYTNING Juli Forbedring af busstoppesteder Økonomiforvaltningen Juli Københavns Kommunes nye cykelstrategi Teknik- og Miljøforvaltningen September Rapport om udvikling af dagtilbud for borgere med handicap i Københavns Kommune Socialforvaltningen September Budgetforslag 2012 Økonomiforvaltningen September Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritids -forvaltningen September Tidlig indsats og inklusionspakke Børne- og Ungdomsforvaltningen September Oktober Oktober Oktober Bydelsplaner for Nørrebro, Brønshøj-Husum og Indre by-christianshavn Reviderede retningslinjer for ophold i botilbud Revision af budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, klubber og basisgrupper. Økonomiforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen November Driftsundersøgelse af høringsregler Borgerrådgiveren November Flintholm Station - Busprojekt Teknik- og Miljøforvaltningen November Revision af sagsbehandlingsfrister Socialforvaltningen 9

10 2.4 Budget 2011 Handicaprådet fi k med budgetaftalen fra 2008 bevilliget budget-midler for perioden 2009 til Budgetmidlerne skal dække sekretariatsbistand og øvrig drift. Handicaprådets budget 2011 Sekretariatsbistand Øvrig drift Samlet budget til Handicaprådet Samarbejde Handicaprådet har i 2011 haft fokus på samarbejde. Således har Handicaprådet jf. samarbejdsaftalerne afholdt møder med størstedel af de politiske udvalg. Derudover har Handicaprådet også afholdt et fællesmøde med 3.1 Samarbejdsmøder med udvalgene Handicaprådet har indgået samarbejdsaftaler med de fl este politiske udvalg i Københavns Kommune. Indholdet af samarbejdsaftalerne er et forpligtende samarbejde mellem Handicaprådet og det respektive politiske udvalg. Samarbejdet indebærer, at der årligt afholdes møder mellem Handicaprådet og det pågældende udvalg. Formålet med samarbejdsaftalerne er at sikre en løbende dialog med udvalgene for at gøre opmærksom på handicappolitiske hensyn. Handicaprådet har holdt møder med følgende udvalg i 2011: 10

11 Børne- og Ungdomsudvalget den 23. marts 2011 På mødet orienterede børne-og ungeborgmester Anne Vang om inklusionsindsatsen og den nye specialreform. Her var diskussion om, hvordan det sikres, at inklusion ikke blot bliver en besparelsesforanstaltning, men en del af en forbedret strategi. Derudover blev der diskuteret, hvorledes man kan sikre en øget tilgængelighed på folkeskolerne både for børn og forældre med handicap. Sundheds- og Omsorgsudvalget den 3. februar 2011 Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen orienterede om Københavns Kommunes sundhedspolitik , Længe Leve København. Herefter blev der blandt andet diskuteret, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen kan sikre en styrket opsøgende indsats samt fremme brugen af velfærdsteknologier. Derudover blev der talt om, hvordan man kan styrke sundheden på botilbuddene, blandt borgere med handicap og eksempelvis alkohol eller andre misbrug. Endvidere blev det drøftet, hvordan man kan sikre den bedst mulige overgang i forbindelse med, at borgere skifter hjemmepleje fra Socialforvaltningen til Sundheds-og Omsorgsforvaltningen. Socialudvalget den 10. marts 2011 Socialborgmester Mikkel Warming orienterede om processen for budget 2012, og præsenterede herunder et sparekatalog med forslag til, hvordan nødvendige besparelser kan opnås. Handicaprådet blev opfordret til at melde tilbage vedrørende rådets vurdering af de pågældende spareforslag. Her blev det af Handicaprådet understreget, at de vigtigste områder at sikre er beskæftigelse samt en styrket kvalitet i sagsbehandlingen. Herefter fulgte en drøftelse af kvalitet i sagsbehandlingen, hvor Socialborgmesteren redegjorde for en handleplan, der skal sikre en mere positiv udvikling indenfor området. Endvidere blev der på mødet også diskuteret velfærdsteknologi samt hvordan, man kan sikre en bedre inddragelse af pårørende. Slutteligt blev der også orienteret om Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. Økonomiudvalget den 16. august 2011 På mødet med Økonomiudvalget blev budget 2012 drøftet, hvor Handicaprådet i den forbindelse satte fokus på beskæftigelsesmuligheder, boligområdet samt bedre koordinering mellem forvaltningerne. Derudover blev den supplerende budgetmodel på handicapområdet samt den nye Voksen Udrednings Metode (VUM) diskuteret. Derudover blev en række tilgængelighedsspørgsmål drøftet, herunder tilgængeligheden i forbindelse med det kommende folketingsvalg. 11

12 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 21. november 2011 På dette møde blev der blandt andet diskuteret beskæftigelsesaftale, beskæftigelsesplan samt, hvordan man sikrer beskæftigelsesmuligheder for borgere med handicap. Der blev også drøftet hvorledes man kan skabe bedre tilgængelighed på byens arbejdspladser. Derudover blev der orienteret om status på Fælles Strategi for udsatte og syge borgere i BIF/SUF/SOF, der blandt andet har til formål at kombinere jobplaner og sociale handleplaner. Desuden var der også en drøftelse af strategien, der skal sikre fl ere fl exjob i Københavns Kommune. 3.2 Fællesmøde med Centerråd og Brugerråd Den 13. september 2011 afholdte Handicapcentrets Centerråd, Hjemmeplejens Brugerråd og Handicaprådet et fællesmøde, hvor indholdet var gensidige orienteringer og et tema om ældre borgere med handicap. I forbindelse med dette tema var der oplæg fra henholdsvis Svend M. Svendsen, visitationschef for Den Sociale Hjemmepleje samt Søren Schielder, chef for DU Hjemmepleje. Derudover satte mødet fokus på overgangen mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, når borgere fylder 65, og de gråzoner der fi ndes i den forbindelse. 4. Handicappolitik Handicaprådet har været engageret i tilblivelsen af kommunens handicappolitik, som blev godkendt i Borgerrepræsentationen d. 27. januar Denne handicappolitik indeholder principper og målsætninger, der vil være gældende frem til Det er op til Kommunens forvaltninger at sikre initiativer, der opfylder handicappolitikkens målsætninger. Der udarbejdes hvert andet år status samt handleplaner. Således vil Handicaprådet være en aktiv medspiller i forhold til at sikre, at handicappolitikken føres ud i livet. 12

13 4.1. Handicaprådets Handicappris 2011 Som noget nyt i 2011 havde Handicaprådet vedtaget at uddele en handicappris. Denne pris skulle uddeles d. 2. december i forbindelse med FN s Handicapdag, til en person, institution, forening eller ansat, som har ydet en særlig indsats til gavn for mennesker med handicap. Modtageren af handicapprisen blev tv-stationsleder, Tonny Lambert, der i årevis har gjort en ekstra indsats for borgere med handicap. Tonny Lambert er stationsleder på Danmark Natur og Miljø TV, og har formået at skabe et arbejdsmiljø på stationen, hvor man betragter mennesker med handicap som en stor resurse. Således var det kollegaen Lene, der selv har et fysisk handicap, som indstillede Tonny til prisen. På billedet ses formanden og næstformanden for Handicaprådet og den glade prisvinder. 13

14 4.2. Vælgermøde Den 7. september 2011 holdt Handicaprådet og Dansk Handicapforbund København vælgermøde, hvor otte politikere drøftede handicappolitik med udgangspunkt i spørgsmål fra veloplagte vælgere. Næsten 100 vælgere var mødt op for at diskutere handicappolitik, med fokus på temaer som blandt andet diskrimination, velfærdsteknologi, et rummeligt arbejdsmarked, unge med handicap, m.m. De følgende politikere deltog i arrangementet; Henrik Svensen (DF), Helge Bo Jensen (EL), Mogens Lønborg (K), Karl Iver Dahl- Madsen (LA), Pernille Boye Koch (R), Bo Sandberg (S), Ole Riisgaard (SF) samt Leslie Arentoft (V). Handicaprådets vælgermøde var overordentligt velbesøgt. Næsten 100 vælgere var mødt op for at diskutere handicappolitik. 14

15 5. Visioner for Handicaprådets arbejde i 2012 Handicaprådet vil i 2012 afholde seks ordinære møder og minimum to ud-af-huset møder/besøg Velfærdsteknologi Handicaprådet ønsker i 2012 at sætte fokus på fremtidens velfærd for borgere med handicap, herunder særligt mulighederne og konsekvenserne ved brugen af velfærdsteknologi. Således planlægger Handicaprådet i februar 2012 at afholde en større konference på Københavns Rådhus om dette tema. På denne konference ønsker Handicaprådet at komme rundt om en lang række af de spændende spørgsmål, der melder sig, når talen falder på velfærdsteknologi. Blandt andet vil det blive diskuteret, hvordan velfærdsteknologi kan være med til at øge livskvaliteten og selvhjælp hos borgere med handicap. Der er dog også etiske betragtninger forbundet med den nye velfærdsteknologi, og der er grænser for hvilke opgaver, der kan overtages af en maskine. Ligeledes er det vigtigt at sikre, at velfærdsteknologi ikke bliver brugt som et alibi for besparelser i velfærden. Tværtimod skal teknologien sikre et kvalitetsløft for borgere med handicap Kvalitet i Sagsbehandlingen Handicaprådet afholdt i november 2011 et gå-hjem-møde om kvalitet i sagsbehandlingen. Her var politikere, repræsentanter fra handicaporganisationerne, medarbejdere i kommunen samt borgere, inviteret for at diskutere, hvordan den i øjeblikket utilfredsstillende sagsbehandling kan forbedres. Også i 2012 ønsker Handicaprådet at sætte fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, og ønsker derfor at afholde et nyt gå-hjem-møde herom i efteråret Handicaprådet agter at fastholde kvalitet i sagsbehandlingen som et tilbagevendende tema i rådets arbejde, indtil forholdene er blevet markant forbedrede. 15

16 HANDICAPRÅDETS FORMAND Janne Sander, mail: HANDICAPRÅDETS SEKRETARIAT Socialforvaltningen MR Voksne Bernstorffsgade 17, 4.sal 1592 København V Mail: Københavns Kommune Socialforvaltningen 2012

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD AKTIVITETSOVERSIGT 2012

HOLSTEBRO HANDICAPRÅD AKTIVITETSOVERSIGT 2012 HOLSTEBRO HANDICAPRÅD AKTIVITETSOVERSIGT 2012 LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE Handicapråd 37a Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012 Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde Deltagere: D. 17. januar 2012 Grethe Hansen Pårørende/ordinært medlem Holme Heini Kofoed Pårørende/ordinært medlem Stubberupgård Hanne Jürgensen Pårørende/ordinært

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Handicaprådets sammensætning

Handicaprådets sammensætning Handicaprådets sammensætning Handicaprådet følger den kommunale valgperiode. Det er Danske Handicaporganisationer der indstiller til Byrådet, hvilke organisationsrepræsentanter de ønsker for den kommende

Læs mere

Til Århus afdelingens beretning

Til Århus afdelingens beretning Til Århus afdelingens beretning Vi er 280 medlemmer. Det er for nedadgående. Det betyder, at vi ikke har så mange kongrespladser som tidligere. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har haft et travlt og lidt

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 ANBEFALINGER VEDR. SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISMEOMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 Som et resultat af en beslutning på chefmødet I BU den

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave

Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital. Kommunal myndighedsopgave NOTAT Arbejdsgang for vurdering og levering af hjælpemidler i forbindelse med udskrivning fra hospital 9-01-2014 EA Baggrund: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået en samarbejdsaftale om udskrivelser

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Organisering udfordringer og løsninger

Organisering udfordringer og løsninger Organisering udfordringer og løsninger Pernille Hansted Kostsekretariatet/Ældrestaben www.kk.dk Side 2 / Organisering - udfordringer og løsninger Er det svært? Pleje Køkken Side 3 / Organisering - udfordringer

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Specialpædagogik. I. Spillet om resurser og specialpædagogikkens sorte hul. Politiske initiativer og tendenser

Specialpædagogik. I. Spillet om resurser og specialpædagogikkens sorte hul. Politiske initiativer og tendenser Specialpædagogik I. Spillet om resurser og specialpædagogikkens sorte hul II. Politiske initiativer og tendenser III. Specialpædagogikkens position i den inkluderende skole Specialpædagogik: Spillet om

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde

4. Meddelelser Endelig vedtagelse af lokalplan 127 - Boligområde Mødereferat Sted: Mødelokale D2 Dato: 7. oktober 2010 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Vinnie Brodersen (VBR) Kirsten Lindof (KLI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken (ANW) Klaus Poulsen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere