Det Danske Spejderkorps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Danske Spejderkorps"

Transkript

1 Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning Ledelsespåtegning 3 Revisionserklæringer 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 9 Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter til regnskabet 14

3 1 Ledelsesberetning 2013 for Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps fortsatte i 2013 de mange aktiviteter som understøtter korpsets formål, udviklingsplan og visionen Spejd Korpsets regnskab viser et overskud på i alt kr og et underskud på driften før finansielle poster på kr Spejdernes Lejr 2012 bidrager med en netto indtægt på kr i årets regnskab og korpsledelsen har ændret skønnet på vores ejendoms-afskrivninger som giver en ekstra omkostning på kr Korrigeret for disse to store enkeltstående poster ville driften for korpset være blevet et underskud på kr Spejder Sport har igen i år givet et stort overskud på kr og der blev på general-forsamlingen for Spejder Sport i 2014 besluttet et udbytte til korpset på kr , som vil understøtte korpsets aktiviteter. Korpsrådsmødet, der er Det Danske Spejderkorps generalforsamling, havde igen i 2013 et meget stort fremmøde med 779 deltagere. Korpsrådsmødet 2013 havde valg af korpsledelses-medlemmer og en række vedtægtsændringer på dagsordenen. En ny korpsledelse blev valgt og korpset investerede netto kr på afholdelsen af korpsrådsmødet. Det Danske Spejderkorps var i 2012 med til at gennemføre Spejdernes Lejr i Holstebro, der var danmarkshistoriens første fælles spejderlejr for de fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark. Lejren var en stor succes med mere end deltagere og det endelige regnskab er nu gjort op. Resultat blev et underskud på kr hvor Det Danske Spejderkorps andel var 46,76 pct. I 2013 blev der taget beslutning om at gentage successen fra 2012 med en Spejdernes Lejr i Planlægningen af Spejdernes Lejr 2017 er i gang og har i 2013 kostet kr hvor korpset bærer samme andel af omkostningen. Samlet set bidrager Spejdernes Lejr 2012 positivt til korpsets regnskab i 2013 med netto kr som primært kan henføres til momskompensationen i forbindelse med lejren, der blev tilført i DDS program arbejder fortsat med programfornyelsen, der blev iværksat i 2011, men har derudover også arbejdet videre med udbygning af aktivitetsdatabasen, udarbejdet og udgivet forløbsmærkehæftet BRO (balance, respekt og optimisme), et hæfte om spejderideén og et arbejdshæfte om familiespejd. Sammen med internationale oplevelser for spejdere har en fortsat udvikling af adventurespejd og Adventurespejd-liga en også i 2013 været fokusområde for DDS Program. DDS Uddannelse har i 2013 uddannet over af korpsets nuværende og kommende ledere fordelt på 46 kurser og uddannelsesforløb med en investering fra korpset på kr PLan-kurserne 2013 slog igen deres deltagerrekord fra året før unge deltog i PLan i efterårsferien. Den samlede uddannelsesindsats skal sikre fortsat dygtige, engagerede og motiverede ledere i Det Danske Spejderkorps. DDS Gruppeliv gentog arrangementet Gruppegejst i efteråret 2013 med 126 deltagere. DDS Gruppeliv har stået for afholdelse af årets divisionsledelsesstævne og støttet grupperne direkte med opstartsstøtte fra udviklingspuljen. Arrangementer og indsatser i SDS Gruppeliv beløber sig til kr i 2013.

4 På kommunikationssiden har magasinudgivelserne af Spejdersnus og Track været den gennemgående kommunikationsindsat målrettet spejderne sammen med magasinet Wide målrettet ledere i det Danske Spejderkorps. Desuden er nyhedsbreve, nyheder på dds.dk, opdateringer på Facebook fortsat et supplement til de årlige udgivelser af Spejdernus, Track og Wide. DDS Kommunikation har i 2013 lanceret uddannelsesmagasinet MOVE som erstatter det tidligere uddannelsesmagasin. Korpsledelsen besluttede i 2013 at udvikle et nyt site målrettet spejdere. Spejder.dk lanceres i maj måned En stor del af udviklingsomkost-ningerne er bogført i Samlet set har korpset investeret kr i aktiviteter i regi af DDS kommunikation målrettet nuværende og fremtidens medlemmer. 2 DDS Relationer deltog med en delegation til den fælles europakonference i Berlin sommeren 2013 for de to verdensorganisationer. Det Danske Spejderkorps er medlem af dem begge. DDS Relationer var på den nationale arena aktiv i de fælleskorpslige spejderaktiviteter til Folke-mødet på Bornholm. DDS Relation afsluttede varetagelsen af et 2-årigt formandskabet for Landssamrådet med udgangen af Korpset har investeret kr i vores samarbejde med eksterne relationer som fx verdensorganisationerne World Association of Girl Guides and Girl Scouts og World Organization of the Scout Movement, de øvrige spejderkorps i Danmark, Dansk Ungdoms Fællesråd, Friluftsrådet, Børne- og Ungdomsorganisationernes Landssamråd og lokale afdelinger heraf. Ejendommene, som Det Danske Spejderkorps ejer og organisatorisk er placeret i DDS Drift og Serice, har i 2013 omsat for kr med et resultatet af driften før afskrivninger, der viser et overskud på kr Overskuddet er mindre end forventet, hvilket primært kan henføres til øgede vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Det øgede behov for vedligehold betyder, at korpset har revurderet skønnet over levetiden på investeringerne i ejendommene. Fremadrettet afskrives større investeringer over 20 år i stedet for 30 år og investeringer under kr udgiftsføres straks. Disse ændrede skøn giver en større nedskrivning i år på kr af korpsets ejendomme. Det vurderes, at den bogførte værdi således afspejler den reelle værdi og stand. Korpsets landslotteri omsatte i 2013 for kr og gav et overskud på kr Deltagende grupper tjente samlet set kr på landslotteriet. Korpsets indtægter i forhold til kontingent, midler fra Tips- og Lottomidlerne, momskompen-sation og øvrige indtægter på i alt kr er på niveau med indtægterne i Driftstilskuddet fra DUF på kr , inklusiv refusion af internationale omkostninger, er primært gået til driften af korpskontoret, udvikling af grupper og det generelle landsdækkende spejderarbejde. Korpskontorets nettoudgifter er kr Korpskontoret har i 2012 i gennemsnit haft ca. 18 fuldtidspersoner ansat. Korpsledelsen er fokuseret på en fornuftig anvendelse af midlerne i Det Danske Spejderkorps. Korpsledelsen finder årets resultat tilfredsstillende og vurderer, at Det Danske Spejderkorps er rustet i forhold til fremadrettede indsatser.

5

6 4 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Det Danske Spejderkorps Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Det Danske Spejderkorps for perioden 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Dansk Ungdoms Fællesråds bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

7

8 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. RESULTATOPGØRELSE Indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når risikoovergangen har fundet sted eller når foreningen har en retlig forpligtelse på indtægten. Indtægter indregnes eksklusive rabatter. Tilskud indtægtsføres i året hvor tilskuddet tildeles. Omkostninger Omkostninger omfatter udgifter til spejderarbejde, administration mv. og vises i resultatopgørelsen under de udvalg som omkostningerne kan henføres til. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta.

9 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Posten Ejendomme indeholder grunde og bygninger og måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag af den senest offentliggjorte ejendomsvurdering. It-installationer og udstyr, maskiner samt både måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger (anskaffelses- og etableringsomkostninger) Bygninger (forbedringsarbejder) It-installationer, udstyr, maskiner og både Inventar år 3-5 år 10 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Anskaffelser under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder vedrører aktier i Spejder Sport A/S og indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med fradrag eller tillæg af urealiserede interne fortjenester og tab. Spejder Sport har balancedag den 30.september og det er den indre værdi denne dato, som er anvendt til indregningen. I resultatopgørelsen indregnes Spejder Sport A/S resultat efter eliminering af urealiserede interne fortjenester og tab. Nettoopskrivning af kapitalandele i Spejder Sport A/S overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode under egenkapitalen.

10 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorea li sationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender omfatter posterne Debitorer, grupper og divisioner, Spejdersport Andre debitorer, Lån til grupper og Andre tilgodehavender. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser omfatter posterne bankgæld, Kreditorer, Feriepengeforpligtelser og Anden gæld og måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt foreningens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb, udvikling, forbedring og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse eller indfrielse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

11 9 5-ÅRS OVERSIGT (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) Kontingent Tipstilskud Ejendomme Sommerlejre Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT Aktiviteter Administration Ejendomme Sommerlejre UDGIFTER I ALT Finansielle poster RESULTAT Ejendomme Aktier i Spejder Sport A/S Værdipapirer Likvider Øvrige aktiver AKTIVER I ALT Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld PASSIVER I ALT ANTAL MEDLEMMER * ANTAL MEDLEMMER U/30 ÅR * * medlemstal ej revideret

12 10 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2013 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (Ej revideret) Indtægter 1 Korpset Korpsledelsen DDS Program DDS Uddannelse DDS Gruppeliv DDS Kommunikation DDS Relationer DDS Drift og service Korpskontoret Sommerlejr Eliminering af korpsets egen leje INDTÆGTER I ALT Omkostninger 1 Korpset Korpsledelsen DDS Program DDS Uddannelse DDS Gruppeliv DDS Kommunikation DDS Relationer DDS Drift og service Korpskontoret Sommerlejr Afskrivninger driftsmidler og Holmen Eliminering af korpsets egen leje UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Spejder Sport A/S, resultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter FINANSIELLE POSTER I ALT ÅRETS RESULTAT Resultatet disponeres således: Aktivitetssikring søfartøjer Henlagt til reserve indre værdis metode (Spejder Sport A/S) Overført til disponibel egenkapital

13 11 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 AKTIVER NOTE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 13 Ejendomme Igangværende byggeri IT-installationer og udstyr Maskiner SKIBBY både MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktier i Spejder Sport A/S nom. DKK Bloklån efterskoler Deposita Lån til grupper afdrag efter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT Varelager Debitorer, grupper og divisioner Spejder Sport Værdipapirer Andre debitorer Lån til grupper afdrag Andre tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

14 12 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 PASSIVER NOTE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) EGENKAPITAL 21 Egenkapital Opskrivningshenlæggelser på aktiver EGENKAPITAL Hensættelse Karen Louise Meulengracht Aktivitetssikring søfartøjer FORMÅLSBESTEMTE HENSÆTTELSER Langfristet bankgæld LANGFRISTET GÆLD Kreditorer Feriepengeforpligtelse Anden gæld KORTFRISTET GÆLD PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser

15 13 PENGESTRØMSOPGØRELSE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) Årets resultat Regulering af feriepengeforpligtelser Formålsbestemte henlæggelser Aktivitetssikring søfartøjer Etableringstilskud indtægt i året 0-17 Urealiseret gevinst værdipapirer Urealiseret tab på værdipapirer Resultat Spejder Sport A/S Udbytte Spejder Sport A/S Afskrivninger Likviditetsvirkning fra drift Ændringer i perioden Varelager Debitorer Andre tilgodehavender Kreditorer og skyldige omkostninger Anden gæld Ændringer af kapital bundet i driften Likviditetsvirkning fra driftsaktivitetet Investeringer Bygninger Salg af anlægsaktiver - netto Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Likviditet fra investeringer Finansiering Optaget lån Indfriet/ydet lån Likviditet fra finansiering Årets likviditetsvirkning Likviditet primo Årets likviditetsvirkning Likviditet ultimo inkl. værdipapirer Likviditet ultimo består af : Likvide beholdninger Værdipapirer I alt

16 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) 1 Korpset (Ej revideret) Indtægter Kontingent DUF driftstilskud Diverse indtægter Momskompensation Momskompensation vedr. SL Gaver, arve, legater mv til grupper og korps Kraemers Legat Salg af arbejdsstof Nedskrivning etableringstilskud Indtægter i alt Udgifter Kostpris og nedskrivning, solgt arbejdsstof Kollektive forsikringer Korpsrelaterede forsikringer WOOP app udviklingsomk Revision og advokat Andre konsulentydelser Gaver til grupper Tab på debitorer, kursdifferencer mv Gebyrer Kontingent til Samrådet Kontingent til DUF Kontingent til Friluftsrådet mv Kontingent ISOBRO WAGGGS og WOSM PFD og FDD Diverse korpsrelaterede udgifter Udgifter i alt Nettoresultat for korpset Korpsledelsen Indtægter Spejdermuseet Salg materialer til gl. korpsledelse Friluftsekspressen Korpsrådsmøde Indtægter i alt Udgifter Korpsledelse drift og møder Korpsrådsmøde Disponibel pulje Gaver, blomster mv Friluftsekspressen Spejdermuseet Udgifter i alt Nettoresultat for korpsledelsen

17 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (Ej revideret) 3 DDS Program Indtægter Spejderhjælpen Tænkedag Søleder-møde og Eurosea Sværdkamp Orkesterstævne Internationale Oplevelser Globalt Ansvar (IOGA) REFLEKS Internationale oplevelser Indtægter i alt Udgifter Hovedudvalg Udvikling og implementering af arbejdsstof Åben bevægelse Programrevision Øvrig programaktivitet Sværdkamp Søarbejdsgruppen og Eurosea Orkestre og Tambourkorps (OTU) OTU landsstævne REFLEKS Adventurespejd Spejdercentre Internationale Oplevelser Globalt Ansvar (IOGA) Spejderhjælpen Tænkedag WSJ2011 underskudsdækning Internationale oplevelser Udgifter i alt Nettoresultat for DDS Program

18 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (Ej revideret) 4 DDS Uddannelse Indtægter Hovedudvalg Moldova projekt Ildfluerne Kurser årige Kurser årige Kurser Uddannelsesmarked Fjeldgruppen HR-udvalg Indtægter i alt Udgifter Hovedudvalg drift Uddannelsesmagasiner mv. (flyttet til DDS Kommunikation) Projekter Moldova projekt Ildfluerne og naturformidling U10-16 udvalg U10-16 kursusdrift U16-23 udvalg U16-23 kursusdrift udvalg kursusdrift Uddannelsesmarked udvalg Uddannelsesmarked kursusdrift Fjeldgruppen HR-udvalg Førstehjælpskurser Træneruddannelse Instruktørkurser Uddannelsesweekend Udgifter i alt Nettoresultat for DDS Uddannelse

19 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (Ej revideret) 5 DDS Gruppeliv Indtægter DC-møder, DL-fora Blåt medlemskurser Gruppegejst seminar Indtægter i alt Udgifter Hovedudvalg drift Gruppegejst seminar Grupper Opstartsstøtte Udviklingspuljen Blåt medlems arbejdsgruppe Gruppeweb arbejdsgruppe Divisioner Divisionsstævne Udgifter i alt Nettoresultat for DDS Gruppeliv DDS kommunikation Indtægter Bibliotekstilskud Indtægter i alt Udgifter Hovedudvalg drift Grafik, medier mv Hjemmesideudvikling og drift Uniformsudvalg B&U redaktionen Produktion af Track Produktion af Spejdersnus Wide redaktionen Produktion af Wide Produktion af uddannelsesmagasinet Move Foto-video redaktionen Young Spokesperson PR-udvalget Udgifter i alt Nettoresultat for DDS Kommunikation

20 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (Ej revideret) 7 DDS Relationer Indtægter Tilskud friluftsrådet vedr. BUS-møde WAGGGS deltagerrefusioner Nord/syd Indtægter i alt Udgifter Hovedudvalg drift Konferencer HR og event Vilkår Forbindelser Bevægelsen Udgifter i alt Nettoresultat for DDS Relationer DDS Drift og service Indtægter Salg af anlægseffekter IT-udvalget Landslotteri Ejendomme og materieldepot Indtægter i alt Udgifter Hovedudvalg drift Projekt "stor kursusejendom" Støtte til grupper Landslotteri Generel ejendomsdrift Ejendomme inkl. afskrivninger og materieldepot IT-udvalget Udgifter i alt Nettoresultat for DDS Drift og service

21 19 NOTE Ejendommenes drift REGNSKAB Indtægter Omkostninger Resultat før Lejeindtægter Indtægter i alt Drift Lønninger Forsikringer i alt afskrivninger Afskrivninger Resultat (DKK 1.000) 12 Colleruphus Gillastugan Hylkedam Kulsø Nors Sø Rosenholt Ryekol Skovbrynet Stevninghus og Holmgård Materieldepotet Temnæs Thurøbund Avnstrup Råbroholm Egemosen Ran I alt Samlet antal ansatte i hytterne i året udgør 4 årsværk.

22 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) (Ej revideret) 9 Korpskontoret Indtægter Udlejning Holmen Konsulenter og ledertræning Administrationshonorar mv Indtægter i alt Udgifter Driftsudgifter Holmen Personaleudgifter, konsulentafdelingen Personaleudgifter, SAF Løn i alt Uddannelse og seminarer Transport og mødeudgifter Øvrige personaleudgifter Gaver mv Telefon, internet og porto Hostingomkostninger IT driftsudgifter Kontorhold Abonnementer, faglitteratur mv Konsulentydelser Forsikringer Småanskaffelser Gebyrer mv Diverse Udgifter i alt Nettoresultat for korpskontoret Gennemsnitlige antal årsværk ansat på korpskontoret:

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere