Det Danske Spejderkorps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Danske Spejderkorps"

Transkript

1 Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Regnskabsberetning Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 8 Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter til regnskabet 13

3 1 Regnskabsberetning 2012 for Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps fortsatte i 2012 sin indsats med mange forskellige aktiviteter, der understøttede formålsparagraffen og visionen Spejd Mål og indsatsområder i korpsets udviklingsplan satte retning og ramme for arbejdet i Korpsets regnskab viser et underskud på i alt kr Driftsresultatet før finansielle poster gav et driftsunderskud på kr kr., hvoraf kr af underskuddet kan henføres til Spejdernes Lejr. Korrigeret for Spejdernes Lejr giver det et driftsunderskud på kr , og det budgetterede driftsresultat var et underskud på kr Spejder Sport har igen i år præsteret et stort overskud, i alt kr , og der blev på generalforsamlingen besluttet en udlodning til korpset på kr Korpsrådsmødet, der er Det Danske Spejderkorps generalforsamling, havde igen i 2012 et meget stort fremmøde. Der blev sat spot på fremtiden og ordene blev sluppet løs. Gennem spændende oplæg og inspirerende debatter blev der stillet skarpt på korpsets udvikling. Det Danske Spejderkorps var i 2012 med til at gennemføre Spejdernes Lejr i Holstebro, der var danmarkshistoriens første fælles spejderlejr for de fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark. Lejren var en stor succes med mere end deltagere og regnskabet udviser et samlet underskud på ca. kr efter modtagen momskompensation i november Korpsets andel af Spejdernes Lejr er 46,76 pct., og der er indregnet indtægter for kr og udgifter for kr i korpsets regnskab for Der forventes yderligere kr i indtægter i forbindelse med korpsets momskompensation, men disse modtages først i november 2013 og indtægtsføres derfor i regnskabet for 2013 jf. korpsets normale regnskabspraksis. Når det samlede regnskab for Spejdernes Lejr afsluttes i 2013, forventes det, at korpset vil få størstedelen af indskuddet på kr retur i forbindelse med udbetalingen af momskompensationen. DDS Program er i gang med programrevisionen, men har også investeret kr i nyt arbejdsstof som eksempelvis hæfter med attraktive aktiviteter til de forskellige grene. Hæfterne er bygget op, så det er let for lederne at skabe et forløb over fire møder. Derudover er der gennemført tre Åben bevægelses-arrangementer, der har til formål at øge åbenheden og involveringen af spejdergrupperne i korpsets centrale arbejde. Det Danske Spejderkorps har i 2012 investeret kr til udarbejdelsen af en ny spændende aktivitetsdatabase, som der er adgang til via korpsets hjemmeside. Aktivitetsdatabasen har til formål at gøre det lettere for lederne at oprette og finde aktiviteter samt at bruge databasen i planlægningen af møder. DDS Uddannelse har introduceret både PLan 0 og PUF-kurser i 2012, og afholdt over 50 kurser med mere end deltagere. Korpset har i 2012 investeret netto kr i uddannelse af både kommende og nuværende ledere og instruktører i korpset. Et af de nye hovedudvalg er DDS Gruppeliv, som den sidste weekend i september afholdt arrangementet Gruppegejst for første gang. 165 formænd, gruppeledere og divisionsledelsesmedlemer deltog og fik masser af gejst med sig hjem. Der var fokus på at give deltagerne en masse viden og redskaber med hjem, samtidig med at de fik lejlighed til at udveksle erfaringer med andre spejdere.

4 2 Ud over Gruppegejst har DDS Gruppeliv givet over kr i opstartsstøtte og udviklingsstøtte til grupperne. DDS Kommunikation har revitaliseret SpejderSnus og Track på baggrund af en mediemålgruppeanalyse. Derudover blev Wide lanceret som nyt ledermagasin i stedet for Broen. Disse nye initiativer har betydet, at korpset har investeret kr i produktion og udsendelse af de tre blade mod budgetteret kr De ejendomme, som Det Danske Spejderkorps ejer, har i 2012 udlejet for kr , hvilket svarer til det budgetterede, men er væsentligt lavere end i Disse lavere lejeindtægter kan primært henføres til Spejdernes Lejr. Omkostningerne til bygningssyn og ejendomsdrift har også været mindre end budgetteret. Der er eksproprieret arealer i forbindelse med korpsets ejendom Råbroholm i Smørum og på Spejdercenter Holmen, som Det Danske Spejderkorps ejer sammen med De grønne pigespejdere. Samlet set har korpset netto tjent kr på ekspropriationerne. Korpsets indtægter i forhold til kontingent, tips, momskompensation og øvrige indtægter på i alt kr , hvilket er kr mere end budgetteret. Dette kan primært henføres til øgede kontingentindtægter og øget momskompensation, samt større salg af arbejdsstof på grund af den nye sangbog. Driftstilskuddet fra DUF på kr inkl. international refusion er primært brugt til driften af korpskontoret og det landsdækkende spejderarbejde. Udgiftsniveauet er ca. kr. 1 mio. større end i 2011, men ca. 1 mio. mindre end budgetteret, når der korrigeres for Spejdernes Lejr. Korpskontorets nettoudgifter er kr , mod budgetterede nettoudgifter på kr Korpskontoret har i 2012 i gennemsnit haft ca. 18 fuldtidspersoner ansat. Korpsledelsen er fokuseret på en fornuftig anvendelse af midlerne i Det Danske Spejderkorps. Korpsledelsen finder årets resultat tilfredsstillende og vurderer, at Det Danske Spejderkorps er rustet i forhold til fremadrettede indsatser.

5

6 Den uafhængige revisors påtegning 4 Til medlemmerne i Det Danske Spejderkorps Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Det Danske Spejderkorps for regnskabsåret 1. januar december 2012 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med relevante tilpasninger og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal og oplysninger om medlemstal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Korpsledelsens ansvar for årsregnskabet Korpsedelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herunder er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr ad 21. december Disse regler kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for korpsets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af korpsets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de forskrifter, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af korpsets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af korpsets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med relevante tilpasninger. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

7

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 6 GENERELT Årsregnskabet er, ligesom sidste år, aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A Kontinuitet Sammenligningstallene for regnskabsåret 2011 er omstruktureret som følge af den strukturændring som Korpsledelsen besluttede med virkning for MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Ejendomme optages til anskaffelsessum med tillæg for forbedringer. Der foretages 30-årige lineære afskrivninger på anskaffelses- og etableringsudgifter. Der afskrives ikke på ejendommenes grundværdi, som måles til den højeste af kostprisen og til seneste ejendomsvurdering. For kursusejendomme anvendes den sondring, at tilbygninger betragtes som nybygninger og afskrives over 30 år, mens forbedringsarbejder afskrives over 8 år. Inventar, maskiner og IT-installationer er optaget til anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger. Der foretages linære afskrivninger på alle materielle anlægsaktiver baseret på en vurdering af de enkelte aktivers driftsøkonomiske levetid. Materiel anskaffet til materieldepot udgiftsføres i anskaffelsesåret uanset anskaffelsessum. Afskrivningsperioderne er: Ejendomme anskaffelses- og etableringsudgifter 30 år Ejendomme kombinerede vedligeholdelses- og forbedringsarbejder 8 år IT-installationer og udstyr 3 år Maskiner, biler og både 3-5 år Inventar 10 år Anskaffelser under kr udgiftsføres i anskaffelsesåret. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER OG OMSÆTNINGSAKTIVER Kapitalandelene i Spejder Sport indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). I resultatopgørelsen indregnes Korpsets andel af virksomhedens resultat efter eliminering urealiserede interne fortjenester og tab. Andre værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

9 7 TILGODEHAVENDER OG DEBITORER Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. HENSÆTTELSER Formålsbestemte gaver og arv, der endnu ikke er anvendt efter formålet, opføres under hensættelser. Afgangen føres i takt med afholdelse af de formålsbestemte udgifter. ETABLERINGSTILSKUD Ved salg af ejendomme påhviler der korpset en forpligtelse til at tilbagebetale modtagne etableringstilskud fra tipsmidlerne. Tilbagebetalingsforpligtelsen reduceres gradvist, således at det beløb, der skal tilbagebetales, nedsættes med 10 % hvert år fra tilskudsåret, indtil tilbagebetalingsforpligtelsen helt er bortfaldet. Modtagne etableringstilskud optages derfor som gæld, og indtægtsføres i takt med reduktionen i tilbagebetalingsforpligtelsen. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drift, investeringer og finansiering, samt korpsets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansiering omfatter optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og obligationsbeholdning med fradrag af kortfristet bankgæld.

10 8 5-ÅRS OVERSIGT (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) (DKK 1.000) Kontingent Tipstilskud Ejendomme Sommerlejre Øvrige indtægter INDTÆGTER I ALT Aktiviteter Administration Ejendomme Sommerlejre UDGIFTER I ALT Finansielle poster RESULTAT Ejendomme Aktier i Spejder Sport A/S Værdipapirer Likvider Øvrige aktiver AKTIVER I ALT Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld PASSIVER I ALT ANTAL MEDLEMMER * ANTAL MEDLEMMER U/30 ÅR * * medlemstal ej revideret

11 9 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) Indtægter 1 Korpset Korpsledelsen DDS Program DDS Uddannelse DDS Gruppeliv DDS Kommunikation DDS Relationer DDS Drift og service Korpskontoret Sommerlejr Eliminering af korpsets egen leje INDTÆGTER I ALT Udgifter 1 Korpset Korpsledelsen DDS Program DDS Uddannelse DDS Gruppeliv DDS Kommunikation DDS Relationer DDS Drift og service Korpskontoret Sommerlejr Afskrivninger driftsmidler og Holmen Eliminering af korpsets egen leje UDGIFTER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Spejder Sport A/S, resultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter FINANSIELLE POSTER I ALT ÅRETS RESULTAT Resultatet disponeres således: Aktivitetssikring søfartøjer Henlagt til reserve indre værdis metode (Spejder Sport A/S) Overført til disponibel egenkapital

12 10 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 AKTIVER NOTE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 13 Ejendomme Igangværende byggeri IT-installationer og udstyr Maskiner Inventar SKIBBY både MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktier i Spejder Sport A/S nom. DKK Bloklån efterskoler Deposita Lån til grupper afdrag efter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT Varelager Debitorer, grupper og divisioner Spejder Sport Værdipapirer Andre debitorer Lån til grupper afdrag Andre tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

13 11 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 PASSIVER NOTE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) EGENKAPITAL 21 Disponibel egenkapital Opskrivningshenlæggelser på aktiver EGENKAPITAL Hensættelse Karen Louise Meulengracht Aktivitetssikring søfartøjer FORMÅLSBESTEMTE HENSÆTTELSER Etableringstilskud 0 17 LANGFRISTET GÆLD 0 17 Kreditorer Feriepengeforpligtelse Anden gæld KORTFRISTET GÆLD PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser 27 Resultatopgørelse for Landssamrådet 2012

14 12 PENGESTRØMSOPGØRELSE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) Årets resultat Feriepengeforpligtigelser Henlæggelser udbetalt Formålsbestemte henlæggelser Etableringstilskud indtægt i året Urealiseret gevinst værdipapirer Resultat Spejder Sport A/S Udbytte Spejder Sport A/S Afskrivninger Likviditetsvirkning fra drift Ændringer i perioden Varelager Debitorer Andre tilgodehavender Kreditorer og skyldige omkostninger Anden gæld Ændringer af kapital bundet i driften Likviditetsvirkning fra driftsaktivitetet Investeringer Bygninger Igangværende byggeri 0 7 Salg af anlægsaktiver - netto Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Likviditet fra investeringer Finansiering Indfriet/ydet lån Likviditet fra finansiering Årets likviditetsvirkning Likviditet primo Årets likviditetsvirkning Likviditet ultimo inkl. værdipapirer Likviditet ultimo består af : Likvide beholdninger Værdipapirer I alt

15 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) 1 Korpset Indtægter Kontingent DUF driftstilskud Diverse indtægter Momskompensation Gaver til grupper og korps Kraemers Legat Salg af arbejdsstof Nedskrivning etableringstilskud Indtægter i alt Udgifter Kostpris for solgt arbejdsstof Kostpris for solgt PR-materialer Lagernedskrivning Diverse materialer Kollektive forsikringer Revision og advokat Gaver til grupper Tab på debitorer Gebyrer Kontingent til Samrådet Kontingent til DUF Kontingent til Friluftsrådet mv Kontingent ISOBRO WAGGGS og WOSM PFD og FDD Udgifter i alt Nettoresultat for korpset Korpsledelsen Indtægter Spejdermuseet Friluftsekspressen Korpsrådsmøde Indtægter i alt Udgifter Korpsledelse drift og møder Korpsrådsmøde Disponibel pulje Gaver, blomster mv Lovudvalget Friluftsekspressen Spejdermuseet Udgifter i alt Nettoresultat for korpsledelsen

16 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) 3 DDS Program Indtægter Spejderhjælpen Tænkedag Søleder-møde og Eurosea Sværdkamp Orkesterstævne NØRD Camp REFLEKS Internationale oplevelser Indtægter i alt Udgifter Hovedudvalg Udvikling og implementering af arbejdsstof Åben bevægelse Programrevision Øvrig programaktivitet Sværdkamp Søarbejdsgruppen og Eurosea Orkestre og Tambourkorps (OTU) OTU landsstævne Nørd Camp REFLEKS Adventurespejd Spejdercentre Internationale Oplevelser Globalt Ansvar (IOGA) Spejderhjælpen Tænkedag WSJ2011 underskudsdækning Internationale oplevelser Udgifter i alt Nettoresultat for DDS Program

17 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) 4 DDS Uddannelse Indtægter Hovedudvalg Moldova projekt Ildfluerne Kurser årige Kurser årige Kurser Uddannelsesmarked Fjeldkurser HR-udvalg Indtægter i alt Udgifter Hovedudvalg drift Uddannelsesmagasiner mv Grej til kurser Projekter Moldova projekt Ildfluerne og naturformidling U10-16 udvalg U10-16 kursusdrift U16-23 udvalg U16-23 kursusdrift udvalg kursusdrift Uddannelsesmarked udvalg Uddannelsesmarked kursusdrift Fjeldkurser HR-udvalg Førstehjælpskurser Instruktørkurser Uddannelsesråd Uddannelsesweekend Gruppestøtte Udgifter i alt Nettoresultat for DDS Uddannelse

18 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) 5 DDS Gruppeliv Indtægter DC-møder, DL-fora Blåt medlemskurser Tilskud videnscenter Gruppegejst seminar Indtægter i alt Udgifter Hovedudvalg drift Gruppegejst seminar Grupper Opstartsstøtte Udviklingspuljen Blåt medlems arbejdsgruppe Gruppeweb arbejdsgruppe Divisioner Divisionsstævne Videnscenter Organisationsudvikling Møder mv.- Gruppeudvikling Medlemsudvikling Vækststrategi Adventurespejd Seniorudviklingsgruppe Udgifter i alt Nettoresultat for DDS Gruppeliv DDS kommunikation Indtægter Bibliotekstilskud Diverse tilskud Indtægter i alt Udgifter Hovedudvalg drift Grafik, medier mv Hjemmesideudvikling Uniformsudvalg B&U redaktionen Produktion af Track Produktion af Spejdersnus Wide redaktionen Produktion af Wide Foto-video redaktionen Young Spokesperson PR-udvalget Korpsbreve Udgifter i alt Nettoresultat for DDS Kommunikation

19 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) 7 DDS Relationer Indtægter WOSM Klimaprojekt, inkl. tilskud Tilskud friluftsrådet vedr. BUS-møde WAGGGS deltagerrefusioner Nord/syd Klimapulje, seminar, konference mv Indtægter i alt Udgifter Hovedudvalg drift Konferencer Vilkår Forbindelser Bevægelsen Udgifter i alt Nettoresultat for DDS Relationer DDS Drift og service Indtægter Salg af anlægseffekter IT-udvalget Landslotteri Ejendomme og materieldepot Indtægter i alt Udgifter Hovedudvalg drift Projekt "stor kursusejendom" Støtte til grupper Landslotteri Generel ejendomsdrift Ejendomme inkl. afskrivninger og materieldepot IT-udvalget Udgifter i alt Nettoresultat for DDS Drift og service

20 NOTE Ejendommenes drift REGNSKAB * Øvrige Drifts Lejeindtægter Indtægter I alt omkostningerlønninger Forsikringer Afskrivninger I alt Resultat (DKK 1.000) 11 Baunehøj Colleruphus Gillastugan Hylkedam Egemosen Råbroholm Avnstrup Kulsø Nors Sø Rosenholt Ryekol Skovbrynet Stevninghus og Holmgård Materieldepotet Temnæs Thurøbund Ran I alt Samlet antal heltidsansatte i hytterne i året udgør 4 personer. 18

21 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) 9 Korpskontoret Indtægter Udlejning Holmen Konsulenter og ledertræning Administrationshonorar mv Indtægter i alt Udgifter Driftsudgifter Holmen Personaleudgifter, konsulentafdelingen Eksternt finansierede lønomkostninger Personaleudgifter, SAF Løn i alt Uddannelse og seminarer Transport og mødeudgifter Øvrige personaleudgifter Gaver mv Telefon, internet og porto Hostingomkostninger IT driftsudgifter Kontorhold Abonnementer, faglitteratur mv Konsulentydelser Forsikringer PFD - udgifter Småanskaffelser Gebyrer mv Diverse Udgifter i alt Nettoresultat for korpskontoret Gennemsnitlige antal heltidsansatte på Korpskontoret (inkl. gns. 4 heltidsansatte på ejendommene) 19

22 NOTE REGNSKAB BUDGET REGNSKAB (DKK 1.000) (DKK 1.000) 10 Afskrivninger IT-investeringer Maskiner Inventar Både - SKIBBY Holmen afskrivning Ekspropriation af Råbroholm Ekspropriation af Holmen Afskrivninger i alt Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteindtægter, lån til SL Kursgevinst, værdipapirer Afkast, værdipapirer Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Bankrenter 24 6 Kurstab på værdipapirer Finansielle udgifter i alt

23 NOTE 13 Ejendomme Anskaffelses- Anskaffelses- Grunde Årets Grunde Af- og ned Årets Af- og ned- Bogført Ejendomssum Tilgang Afgang sum Opskrivning Afgang opskrivning Opskrivning skrivning afgang af- og ned- skrivning værdi værdi (t.kr) i året i året i året i året skrivning Holmen Colleruphus Gillastugan Hylkedam Avnstrup Råbroholm Egemosen Kulsø Nors Sø Rosenholt Ryekol Skovbrynet Stevninghus Holmgård Temnæs Thurøbund Hvidding Krat I alt

24 22 14 Materielle anlægsaktiver IT-install. Maskiner Inventar Både og udstyr Anskaffelsessum primo Tilgang Afgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Afgang (akkumulerede afskrivninger på afhændede aktiver) Årets af- og nedskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Udover de i balancen anførte materielle anlægsaktiver ejer korpset: a. Kursusskib RAN (41 fods ketch) til en forsikringssum af kr b. Korpsmateriel og telte m.v. til en forsikringssum af kr Eliminering af korpsets ejendomme REGNSKAB ELIMINERING Lejeindtægter ejendomme Note Materieldepot Note Indtægter i alt Korpsledelsen Note DDS Program Note DDS Uddannelse Note DDS Gruppeliv Note DDS Kommunikation Note DDS Relationer Note DDS Drift og service Note Elimineringer i alt

25 23 NOTE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) 16 Bloklån Efterskoler Brejning Efterskole Spejderskolen Korinth Bloklån Efterskoler i alt Lån til grupper Kortfristet del af lån med forfald i Langfristet del af lån med forfald efter Lån til Søgrupper i alt Andre debitorer Indskud i Spejdernes Lejr Diverse mellemregning Diverse tilgodehavender Andre debitorer i alt Likvide beholdninger Bankkonti Likvide beholdninger i alt Værdipapirer REGNSKAB Obligationer Kursværdi Anskaffelses- Bogført værdi værdi (DKK 1.000) Danske Invest Mix Obligationer Udl DK BGI Erh Kommune Værdipapirer i alt Af Korpsets værdipapirbeholdning er 947 t.kr. bundet til Arven efter Karen Louise Meulengracht og skal forvaltes i overensstemmelse med Karen Louise Meulengrachts testamente og tilhørende codicil. REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) 21 Disponibel Egenkapital Saldo primo Årets resultat korpset Modtaget udbytte fra Spejder Sport Disponibel egenkapital i alt Opskrivningshenlæggelser på Aktiver Spejder Sport A/S Opskrivningshenlæggelse primo Regulering af aktiernes indre værdi Udloddet udbytte Opskrivningshenlæggelse ultimo Grunde Opskrivningshenlæggelse primo Tilbageførsel af opskrivning Opskrivningshenlæggelse ultimo Opskrivningshenlæggelser på aktiver i alt

26 NOTE 23 ETABLERINGSTILSKUD 2012 Ved salg af ejendommene påhviler en forpligtelse til at tilbagebetale modtagne etableringstilskud fra tipsmidlerne. Tilbagebetalingsforpligtelsen reduceres gradvis, således at det beløb, der skal tilbagebetales, nedsættes med 10% af bevillingsbeløbet hvert år. Tilbagebetalingsforpligtelsen kan specificeres på ejendomme som følger: Tilskud modtaget gennem DUF Modtagne Modtagne Modtagne Samlet Samlet Samlet tilskud tilskud tilskud reduktion Reduktion reduktion forpligtelse i året i året Thurøbund. Grastenvej 204 C, Thurø, 5700 Svendborg(rest) Total pr Egenudnyttelsen har været - opgjort ud fra landsorganisationsudnyttelse Udnyttelsesgraden er 79,87 83,30 73,77 70,68 84,84 24

27 25 NOTE REGNSKAB REGNSKAB (DKK 1.000) 24 Hensættelse Karen L. Meulengracht Saldo primo Uddeling Renteindtægter, kursavance/tab, gebyr Hensættelse Karen L. Meulengracht i alt Anden gæld Skyldige skatter og afgifter Skyldig Spejderhjælp og Tænkedag Forventet andel af momskompensation til SL Øvrige skyldige omkostninger Anden gæld i alt Eventualforpligtelser Korpset har stillet selvskyldnerkaution til Danske Bank på op til kr for Spejdernes Lejr 2012.

28 26 27 Resultatopgørelse for Landssamrådet 2012 Budget Saldo Indtægter Kontingent kr. 2,10 pr. medlem tilskud Renter 0 0 Indtægter i alt Udgifter Løn til konsulent Personaleomkostninger inkl. kurser Aktiviteter Hjemmeside (serverplads, support og udvikling) Administration, kontorhold Repræsentation Diverse Social afleveringsforretning Abonnementer, medlemsskaber og bøger Udgifter i alt Resultat Bankbeholdning Gæld til Det Danske Spejderkorps Egenkapital pr. 31. december

Det Danske Spejderkorps

Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Korpsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 2013 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionserklæringer 4 Anvendt regnskabspraksis 6 5-års oversigt 9 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF CVR-nr. 22 16 78 12 Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforbundet Frivilligt Drenge-

Læs mere

Årsregnskab 2010. CVR-nr. 62 61 46 17

Årsregnskab 2010. CVR-nr. 62 61 46 17 Årsregnskab 2010 CVR-nr. 62 61 46 17 Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 1. REGNSKABSÅR SKOLEKODE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere