Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon Telefax Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr Årsrapport 2012 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Professionshøjskolen University College Sjælland Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 20 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 31 Særlige specifikationer 36 Ledelsespåtegning 38 Den uafhængige revisors erklæring 39

3 Professionshøjskolen University College Sjælland 1 Institutionsoplysninger Domicil Professionshøjskolen University College Sjælland Slagelsevej Sorø CVR-nr.: Hjemstedskommune: Sorø Kommune Telefon: Telefax: Internet: Professionshøjskolens formål Professionshøjskolen University College Sjælland er en af Danmarks otte professionshøjskoler. UCSJ er en selvejende institution, der har Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som ressortministerium. I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser er det Professionshøjskolens formål at: udbyde og udvikle mellemlange videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau og videreuddannelse til og med diplomniveau. udbyde og udvikle efteruddannelse inden for de professionsområder, som UCSJ dækker varetage udviklingsopgaver og fungere som videncenter i samarbejde med interessenter fra det arbejdsmarked, herunder de professioner, som UCSJ retter sig imod. varetage opgaver i henhold til lov om centre for undervisningsmidler. Bestyrelse Hans Stige, formand Knud Henning Andersen, næstformand Inger Jensen Eva Levinsen Steen Sørensen Per B. Christensen Bente Sorgenfrey Henrik Stapelfeldt Kristian Ebbensgaard Niels Hørup Maj-Britt Lund Petersen * Søren Kragbæk * Michelle Nielsen ** Christina Larsen ** *) medarbejdervalgt **) studentervalgt Rektor Ulla Koch Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Professionshøjskolen University College Sjælland 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultatopgørelse Omsætning i alt Driftsomkostninger i alt ( ) ( ) Driftsresultat før finan. og ekstraord. poster (6.169) 987 Finansielle poster i alt (9.218) (8.463) (5.635) (5.746) (6.731) Driftsresultat før ekstraordinære poster (11.915) (5.744) Ekstraordinære poster i alt (3.851) (74.412) Årets resultat (68.001) (2.973) (5.744) Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsforhold Driftsaktivitet (18.907) Investeringsaktivitet (54.630) ( ) (80.107) (13.681) Finansieringsaktivitet (6.248) (9.993) (12.684) Pengestrøm, netto (10.079) (6.141) (45.272) Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 4,88 2,35 1,40 (2,77) (1,32) Likviditetsgrad (%) 70,39 68,59 71,75 76,31 66,50 Soliditetsgrad (%) 20,52 18,51 25,24 38,86 38,98 Finansieringsgrad (%) 59,61 62,18 50,18 40,28 40,63 Nøgletal mv. vedrørende ordinære heltidsuddannelser og åben uddannelse Ressourceudløsende teori STÅ 4.075, , , , ,51 Ressourceudløsende praktik STÅ 1.453, , , , ,65 Ressourceudløsende STÅ for ordinær heltidsuddannelser i alt 5.528, , , , ,16 Ressourceudløsende STÅ for åben uddannelse i alt 632,82 752,61 724,73 682,61 539,98 Antal ressourceudløsende dimitterende i alt 1.043, , , , ,00 Ressourceudløsende STÅ udvekslingsstuderende (ind- og udgående) i alt 157,00 133,00 87,00 94,00 102,00 Ikke ressourceudløsende STÅ for ordinære heltidsuddannelser i alt 139,15 137,67 160,53 195,69 187,85 Ikke ressourceudløsende STÅ for udenlandske selvbetalere i alt 14,54 3,42 2,25 4,62 15,00 Ikke ressourceudløsende STÅ kursusaktivitet mv. 108,45 105,19 108,34 60,92 54,66

5 Professionshøjskolen University College Sjælland 3 Ledelsesberetning Årets resultat University College Sjælland (UCSJ) har i 2012 haft fokus på organisationsændring, omstrukturering og færdiggørelse af Campus Roskilde, samt fortsat effektivisering af de understøttende funktioner som administration og bygningsdrift. Resultatet af den ordinære drift andrager 23,9 mio. kr. Dertil kommer et nettoprovenu på 10,7 mio. kr. ved salg af Sygeplejeskolen i Roskilde. Resultat på den ordinære drift er opnået gennem ansvarlig økonomistyring, effektivisering og generel tilbageholdenhed i store dele af organisationen. Omsætningen er samlet set steget med 24,4 mio. kr., heraf en stigning i statstilskuddet på 14 mio. kr. UCSJ har gennem en årrække optaget studerende svarende til dimensioneringen på de fleste uddannelser, og som konsekvens heraf er taxameterindtægterne i 2012 og de forventede indtægter i 2013 i toppen af det mulige for UCSJ. Med de foreliggende udspil i finanslovsoverslagene vil taksterne falde og dette, kombineret med, at UCSJ har nået grænsen for optagne i forhold til dimensioneringen, vil medføre et fald i indtægterne fra 2014 og frem. Årets resultat er således et udtryk for, at vilkårene i 2012 er de mest optimale UCSJ kan forvente at opnå, og hvor UCSJ fremover vil opleve faldende indtægter. UCSJ s fremadrettede udfordringer består i, at der skal uddannes flere for færre midler, og der stilles større krav til hurtig omstilling og effektiv administration samt drift af støttefunktioner. Der er iværksat en plan for Center for Undervisningsmidler (CFU), hvor de statslige bevillinger reduceres gradvist. For året 2012 er bevillingen reduceret med ca. ⅓ i forhold til året før, og reduceres yderligere i 2013 og vil herefter ligge relativt stabilt fremover. Der er gennemført en større omstrukturering i 2012, som i overgangsfasen har medført en større tilbageholdenhed i dele af organisationen, hvilket har bidraget positivt til årets resultat. Indeholdt i driften er omkostninger i forbindelse med etableringen af den nye organisation på sammenlagt 4,8 mio.kr. Hertil kommer straksafskrivninger på småanskaffelser til beløb under 50 t.kr. på i alt 7 mio.kr. i forbindelse med Campus Roskilde. Og endelig skal nævnes regulering af feriepengeforpligtelsen på 1,8 mio.kr. som følge af, at Ministeriet har indført en ny opgørelsesmetode. Der er således i driften indarbejdet væsentlige elementer som følge af særlige aktiviteter i UCSJ ejer fortsat bygningerne til det tidligere Haslev Seminarium. Bygningerne er sat til salg, men det har vist sig vanskeligt at få afhændet bygningerne på grund af den nuværende markedssituation. Salget af bygningerne til det tidligere Roskilde Pædagogseminarium har ligeledes trukket ud, da et salg til NCC ikke kunne gennemføres på grund af afventning på en lokalplanproces og en manglende godkendelse fra NCC s Svenske moderselskab. Bygningerne indgår i egenkapitalen med en samlet værdi på ca. 46 mio. kr. efter en nedskrivning på 9,2 mio. kr. og er medtaget under omsætningsaktiver. Værdien af disse bygninger vurderes at svare til den forventede salgsværdi, om end det skal nævnes, at der er usikkerhed om salgsværdierne, og om hvornår et salg kan finde sted. Herudover er der foretaget en regulering af den regnskabsmæssige værdi på Sygeplejeskolen i Slagelse på 5,4 mio. kr. Samlet er der nedskrevet 14,6 mio. kr. over resultatopgørelsen.

6 Professionshøjskolen University College Sjælland 4 Ledelsesberetning Nedskrivningen har ingen likviditetsmæssig påvirkning, men skal alene sikre, at UCSJ ved afhændelse af bygningerne undgår et større tab. Årets resultat kr Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse i alt Udvikling og markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Særlige tilskud Driftsomkostninger Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Driftsresultat før ekstraordinære poster Gevinst ved salg af ejendomme Tab ved salg af ejendomme Nedskrivning af ejendomme Årets resultat

7 Professionshøjskolen University College Sjælland 5 Ledelsesberetning Uddannelsesaktivitet UCSJ har haft en flot søgning og et godt optag i optagelsesåret (optag september 2012 og optag februar 2013). UCSJ fastsætter selv det maksimale optagelsestal for uddannelserne til socialrådgiver og leisure management. De øvrige uddannelser er dimensioneret, således at ministeriet fastlægger et loft for det maksimale optag pr. uddannelse. I optagelsesåret har UCSJ været i stand til at udfylde dimensioneringen på alle uddannelser. På læreruddannelsen er der kun ganske få ledige pladser, takket være et meget flot vinteroptag. Vinteroptaget på læreruddannelsen blev indført i optagelsesåret , og det er kommet rigtig godt i gang. Det betyder, at alle uddannelsespladser er besat på de ni professionsbacheloruddannelser. Det er positivt, men reguleringen indebærer, at der med den nuværende dimensionering ikke er mulighed for yderligere vækst. Derfor er det glædeligt, at UCSJ har fået retten til at udbyde professionsbachelor i offentlig administration, som giver mulighed for at optage flere studerende. Nyoptagne i optagelsesåret (september og februar) Uddannelse Bioanalytiker Ergoterapeut Ernæring og Sundhed Fysioterapeut Leisure Management Lærer Pædagog Socialrådgiver Sygeplejerske Hovedtotal % af de optagne er studerende i Campus Roskilde, hvilket er en fortsættelse af udviklingen fra de seneste år. Af nedenstående tabel fremgår nyoptaget i 2012 (optag september 2012 og februar 2013) fordelt på lokation og uddannelse.

8 Professionshøjskolen University College Sjælland 6 Ledelsesberetning Nyoptag i optagelsesåret på lokation og uddannelse Uddannelse Roskilde Holbæk Slagelse Sorø Næstved Vordingborg Nykøbing F Total Pædagog Lærer Sygeplejerske Socialrådgiver Ernæring og Sundhed Leisure Management Fysioterapeut Ergoterapeut Bioanalytiker Hovedtotal Digitalisering af administrative arbejdsgange UCSJ arbejder løbende med digitalisering og effektivisering af administrative arbejdsgange. I 2012 indførte UCSJ 100% digital sagsbehandling i forbindelse med optagelsen af nye studerende. Der arbejdes videre med digitalisering i kommunikationen med de studerende og i de studieadministrative processer. I forbindelse med ibrugtagningen af campus Roskilde er der for hele organisationen etableret en digital lokalebooking, hvor såvel skemalagt som øvrig aktivitet lægges ind i et fælles booking system. Systemet kan desuden anvendes af studerende og medarbejdere til booking af lokaler overalt i UCSJ. Der er etableret systemer til digitalisering af skemalægningen og automatisk overførsel af data til såvel lokalebookingsystemer samt mulighed for overførsel af skemaoplysninger til medarbejdernes kalendere og de studerende læringsplatform. Læringsplatformen Fronter kan anvendes til digital aflevering af alle former for opgaver, og der er etableret en kobling til plagiatkontrolværktøjet Euphorus, således at opgaver automatisk kan tjekkes i forhold til andelen af genbrugt materiale og litteraturcitater. Systemet oplyser desuden om den oprindelige kilde til alle citater nye professionsbachelorer I 2012 uddannede UCSJ nye professionsbachelorer. Det var på samme niveau som i De første 27 af UCSJ s professionsbachelorer i leisure management blev færdige i 2012.

9 Professionshøjskolen University College Sjælland 7 Ledelsesberetning Omkring studerende UCSJ havde pr. 1. oktober studerende på de ordinære uddannelser, dvs. taxameterfinansierede grunduddannelser uden deltagerbetaling, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. For lærer- og pædagoguddannelsens vedkommende har UCSJ desuden en merituddannelse, som er pålagt deltagerbetaling. Der er sammenlagt indskrevet 563 studerende på de to merituddannelser samt enkeltfag på læreruddannelsen, hvilket bringer UCSJ s totale studentertal på grunduddannelserne op på studerende.

10 Professionshøjskolen University College Sjælland 8 Ledelsesberetning CFV og åben uddannelse I 2012 havde UCSJ studerende indskrevet på diplomuddannelse. I nedenstående tabel er de studerende fordelt på hovedområder. Hertil kommer 189 deltagere på kortere kurser. Det betyder, at der samlet set har været studerende/kursister i UCSJ s efter- og videreuddannelse, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Der er 189 personer, som i 2012 har taget et fagspecifikt kursus i UCSJ. Det er en flot aktivitet, som skyldes mange kurser for ledige. I 2011 gennemførte UCSJ et helt ekstraordinært forløb for Greve Kommune, så det markante fald i antal personer på fagspecifikke kurser skyldes udelukkende det ekstraordinære store projekt i CFV kommer ud med et dækningsbidrag på 4,1 mio.kr. mod et forecast på 5,7 mio. kr. Resultatforringelsen på 1,6 mio.kr. kan primært forklares ved, at der fra 2011 til 2012 er et fald i taxametertilskuddet til åben uddannelse som en konsekvens af udløb af trepartsaftalerne. Det har betydet et betragteligt fald i CFVs indtægtsgrundlag. En beregning på realiserede STÅ 2012 ud fra taxameter for 2011, viser et fald i taxametertilskud på ca. 7 mio. kr. CFV valgte at sætte deltagerpriserne op fra 1. januar, men ikke så meget, så det opvejede det tabte taxameter. Det blev fravalgt, da forventningen var, at der så ville komme betydeligt færre studerende. Prisstigningen er først blevet fuldt indfaset efter sommerferien, da der allerede på budgettidspunktet var indgået kontrakter med diverse rekvirenter omkring diplomuddannelser. Nedenstående viser udviklingen pr. STÅ for taxametertilskud og deltagerbetaling Gennemsnitlig taxameter pr. STÅ Gennemsnitlig deltagerbetaling pr. STÅ CFU - Center for Undervisningsmidler Der er i 2012 gennemført endnu en række effektiviseringer på området, som siden 2010 har været i en omstillingsproces som følge af den finanslovsbestemte reduktion i bevillingen. Der er bl.a. gennemført en optimering af kørselsruterne, således at materialeudbringningen til alle regionens skoler sker mere effektivt, men uden at der er tale om et nedsat serviceniveau i forhold til den enkelte skole.

11 Professionshøjskolen University College Sjælland 9 Ledelsesberetning CFU Film og TV er overgået til en ordning, hvor der er etableret en samlet landsdækkende funktion for dette som et led i en strategi for CFU på landsplan. En stor del af opgaven ligger derfor ikke længere i UCSJ, og dette har betydet en reduktion i medarbejderstaben. CFU fik i 2011 et tilskud fra Statens Center for Kompetenceudvikling til et projekt om udvikling af organisationsstruktur og arbejdskultur i det nye CFU Sjælland. Dette projekt har løbet hele året og forventes afsluttet i Personale UCSJ har i regnskabsåret 2012 beskæftiget 604 årsværk fordelt på fastansatte, timelærere, gæstelærere, censorer og studerende. På statustidspunktet var der beskæftiget 589 fastansatte medarbejdere, hvoraf 32 af disse var tidsbegrænsede ansættelser. Herudover var der på statustidspunktet ansat 16 undervisere på timelærerkontrakt. Anciennitetsfordelingen på de 589 fastansatte medarbejdere fordeler sig på følgende vis: Anciennitet under 2 år Anciennitet mellem 2 og 5 år Anciennitet over 5 år Total Antal Tallene viser, at ⅔ af den samlede medarbejdergruppe har været ansat i de organisationer, der gik forud for UCSJ. I 2012 har UCSJ fastansat 74 nye medarbejdere, mens 88 medarbejdere er fratrådt. Organisationsændring I det tidligere forår besluttede bestyrelsen en ny organisation baseret på fire principper: 1. En handlekraftig organisation. Det var målet af få en handlekraftig direktion med et klart fælles ledelsesgrundlag, som kan se UCSJ i et sammenhængende perspektiv samt træffe strategiske beslutninger. 2. En gennemskuelig og transparent organisation på tre niveauer. Der skal være klare ledelsesforhold, så det er tydeligt for hver enkelt medarbejder, hvem de refererer til. Det strategiske niveau (direktionsniveau). Består af rektor, prorektor, uddannelsesdirektør og ressourcedirektør Det taktiske niveau (chefniveau). Består af UCSJ s chefer fra de forskellige områder og uddannelser Det operationelle niveau (lederniveau). Består af UCSJ s ledere på alle områder. 3. UCSJ s kerneydelser skal bære organisationen. UCSJ s kerneydelser omfatter grunduddannelser, efter/videreuddannelser, forskning og innovation samt CFU.

12 Professionshøjskolen University College Sjælland 10 Ledelsesberetning 4. Organisatorisk sammenhængskraft. Forud for organisationsændringen var alle enheder analyseret, og der var foretaget en vurdering af, hvor de enkelte enheder mest hensigtsmæssigt kunne placeres for at sikre en større organisatorisk sammenhæng. Implementeringen skete med virkning fra bestyrelsesmødet den 28. marts 2012 og blev formelt fuldt implementeret den 1. januar 2013, således at lederstillingerne på alle tre niveauer er besat; direktør, chef og lederniveau. Direktionen er halveret fra otte til fire direktionsmedlemmer. Rektor, prorektor, uddannelsesdirektør og ressourcedirektør har herefter hver sit klart definerede ressortområde og indgår i et samlet strategisk ledelsesteam. Prorektorstillingen blev slået op og besat efter sommerferien. Nedenfor fremgår organisationsdiagrammet. Bestyrelsens beslutning omfattede alene organisationen. Udbudsstrukturen blev ikke ændret. Koncernstrategi Da den nye organisation var på plads, besluttede bestyrelsen en koncernstrategi for Forud for bestyrelsens beslutning havde der været et langt forløb. Bestyrelsen havde drøftet strategiens elementer grundigt på to bestyrelsesseminarer. Der blev gennemført surveys blandt studerende, medarbejdere og uddannelsesudvalg, hvor respondenterne skulle forholde sig til en række delelementer. Der blev holdt fysiske dialogmøder med hhv. studerende, medarbejdere og uddannelsesudvalg, og der var mulighed for at holde sig løbende orienteret på en blog, hvor medarbejdere også kunne kommentere.

13 Professionshøjskolen University College Sjælland 11 Ledelsesberetning Udgangspunktet for koncernstrategien er, at UCSJ s studerende skal sikres kompetencer til at deltage aktivt i de kommende års transformation af velfærdssamfundet. Fremtidens fagprofessionelle skal være innovative, bidrage til brugerdreven fornyelse og agere indsigtsfuldt og professionelt i de politiske reformer, der vil forandre velfærdssamfundet. UCSJ uddanner både til det offentlige og det private arbejdsmarked og har fokus på dialog med de praksisfelter, vi uddanner til. UCSJ s studerende skal være med til at udvikle den praksis, de uddannes til og skal arbejde inden for og dermed aktivt kunne bidrage til udvikling af fag og professionsområder. Det betyder, at de studerende i stigende grad skal bibringes digitale færdigheder, tværfaglige og innovative kompetencer. UCSJ s position som samarbejdspartner for erhvervsliv og offentlige institutioner er allerede veletableret, og indeholder samtidig potentialer til øget samarbejde med henblik på innovation og vækst. UCSJ s mission er: UCSJ uddanner, skaber viden, værdi og vækst med udgangspunkt i Region Sjælland. UCSJ s vision er: UCSJ vil gennem høj faglighed, innovation og gennemslagskraft udfordre vanetænkning og aktivt møde samfundets og borgernes foranderlige behov for uddannelser og faglige løsninger. Strategien er bygget op om seks fokusområder for hele UCSJ. Fokusområderne skal spille sammen for at opnå resultater og vækst gennem synergi og et innovativt sammenspil mellem de seks fokusområder. Fokusområderne er: Transparens Digitalisering Blended learning Tværprofessionalitet Fleksibilitet Internationalisering Strategien implementeres gennem handleplaner, som er udarbejdet af hver enkelt chef. Handleplanerne skal sikre implementering af både koncernstrategi og udviklingskontrakt. Udviklingskontrakt 2012 var det sidste år af den gamle udviklingskontrakt, som i 2010 var indgået med Undervisningsministeriet og som var gældende for perioden Kontrakten skal afrapporteres i foråret 2013, så i skrivende stund kender vi ikke den konkrete målopfyldelse. Generelt har UCSJ dog levet godt op til målsætningerne i udviklingskontrakten, men det har sat sit præg, at kontraktens indhold har været meget styret og reguleret fra Undervisningsministeriets side.

14 Professionshøjskolen University College Sjælland 12 Ledelsesberetning Med overflytningen til Uddannelsesministeriet i 2011 fik professionshøjskolerne friere rammer (i stil med universiteterne), og det har haft betydning i den nye udviklingskontrakt for , som kom på plads i det sene efterår Vi har i langt større omfang kunnet fastsætte indikatorer og milepæle end i Blandt målene i den nye udviklingskontrakt er forberedelsen af og ansøgning om institutionsakkreditering for UCSJ i Udviklingskontrakten består af i alt 20 indikatorer med tilhørende milepæle inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet i uddannelserne 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3. Tidligere færdig 4. Øget innovationskapacitet 5. Styrket forsknings- og udviklingsbasering 6. Fleksible og effektive fysiske rammer 7. Øget internationalisering Akkreditering Turnusakkrediteringen af UCSJ s læreruddannelse, der afsluttedes i begyndelsen af året fik det udfald, at uddannelsen i Vordingborg blev akkrediteret uden betingelser, mens uddannelsen i Roskilde og Holbæk modtog kritik på tre af de i alt 17 kriterier. Derfor er der i 2012 blevet arbejdet på en supplerende redegørelse for disse tre kriterier og indsendt en redegørelse til Danmarks Evalueringsinstitut i februar Bioanalytikeruddannelsen blev turnusakkrediteret i 2011/12 og i 2012 positiv akkrediteret med en positiv bedømmelse af samtlige 17 akkrediteringskriterier. Turnusakkrediteringsprocessen for pædagoguddannelsen løber henover Der ventes en afgørelse i april I november fik UCSJ akkrediteringsgodkendt ansøgningen om at udbyde professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration i Næstved fra sommeren Det er den første nye bacheloruddannelse siden UCSJ s oprettelse. En anden ny uddannelse, som UCSJ fik tildelt i løbet af året, var diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Samlet set bliver vores uddannelsesportefølje således mere og mere komplet.

15 Professionshøjskolen University College Sjælland 13 Ledelsesberetning Campus Roskilde Siden 2010 har byggeriet af Campus Roskilde været et væsentligt fokuspunkt for både bestyrelse og direktion. I 2012 stod Campus Roskilde klar og det blev fejret. Den formelle indvielse fandt sted den 23. august med deltagelse af Kronprinsesse Mary og Uddannelsesminister Morten Østergaard. En del af indvielsen bestod af en faglig og social eftermiddag for medarbejderne. Den 14. september var der indvielsesfest for UCSJ s studerende for at markere det nye campus. Byggeriet af Campus Roskilde har været UCSJ s største investering til dato. Den endelige anlægsinvestering inkl. køb af grund, tilslutningsafgifter og inventar ligger på 234,4 mio. kr., hvilket er 4% over det oprindelige budget på ca. 225 mio. kr., heraf 9,5 mio. kr. til køb af grund, som fremgår af aktstykke nr. 35 af 30. november Til finansiering er optaget realkreditlån på 94 mio. kr. og der er fra Nykredit tilsagn om en yderligere belåning på 30 mio.kr. Herefter udgør den samlede lånefinansiering 124 mio.kr. Restbyggesummen finansieres gennem salg af bygninger, samt over driften. Byggeprocessen har været lang og vi er endnu ikke helt i mål, idet vi fortsat afventer den økonomiske afslutning med Enemærke & Petersen. Entreprenørens aflevering af bygningen blev udskudt flere gange grundet projekterings- og udførelsesfejl. Etape 1 blev afleveret den 22. juni 2012 efter længere tids arbejde med udbedring af mangler og støbning af nyt betongulv. Etape 2 blev afleveret den 2. juli 2012 efter en meget hektisk byggeperiode. Manglerne på byggeriet har været meget betydelige, og der har derfor været et omfattende arbejde med udbedring af mangler. Der er gennem hele byggeperioden afholdt ugentlige bygherremøder med deltagelse fra UCSJ og vores bygherrerådgiver Holte Projekt A/S, og omfattende gennemgange på byggepladsen for at sikre en ordentlig kvalitet på udførelsen gennem en tæt opfølgning på de igangværende arbejder. Der forestår en endelig afklaring i forhold til entreprenørens slutafregning, idet UCSJ har varslet dagbøder som følge af for sen aflevering, og der er en udestående uenighed om en del af de udførte arbejder. I ovenstående beregning er medtaget såvel afholdte omkostninger som forventede efterbetalinger i I regnskabet er medtaget en eventualforpligtelse svarende til entreprenørens krav, som må forventes at være det værst mulige udfald af en voldgift. Der arbejdes fortsat på at opnå et forlig, der kan afslutte denne del af byggesagen. UCSJ læring Digitalisering af undervisningen har i perioden 2011 og 2012 været understøttet af organisationsudviklingsprojektet/indsatsområdet UCSJ Læring. UCSJ Læring er således blevet et synonym med den undervisningskultur og det uddannelsesdesign, der udspringer af UCSJ s arbejde med at understøtte vores uddannelser digitalt. Blended learning har her været grundstenen til UCSJs valgte uddannelsesdesign. Blended learning har sat fokus på at integrere tilstedeværelsesundervisning med netbaseret undervisning på en planlagt og pædagogisk udbytterig måde.

16 Professionshøjskolen University College Sjælland 14 Ledelsesberetning Med udgangen af 2012 er den definerede projektperiode for UCSJ Læring udløbet. Der er i perioden blevet eksperimenteret med uddannelsestilrettelæggelse via blended learning og med brugen af e-læring, og digitale ressourcer. Der er blevet udbudt kurser, support og konferencer for medarbejderne, som har dannet basis for udvikling af undervisernes kompetence inden for nye former for uddannelsesdesigns og brugen af e-læring samt digitale ressourcer. Der har været afholdt otte forskellige kurser, som i alt har været udbudt 33 gange. Derudover har der været struktureret sidemandsoplæring, hvor de to konsulenter fra vores kontor for Teknologi og Metode har været på 'on location' tur på alle lokationer ca. 2 gange pr. semester. Der er i perioden blevet høstet mange erfaringer og er blevet sat fokus på en kontinuerlig udvikling af uddannelserne. UCSJ Læring har i projektperioden lagt fundamentet og etableret de bærende strukturer for at arbejde med uddannelsesdesign via blended learning og brug af e-læring og digitale ressourcer i alle UCSJ s uddannelser. Organisationskulturer er med UCSJ Læring blevet påvirket i retning af, at det i UCSJ er normen, at undervisningen understøttes af blended learning, e-læring og digitale ressourcer og at der videndeles omkring udviklingen af disse elementer. Afslutningen af UCSJ Læring har betydet, at en række konkrete tiltag og erfaringer er forankret og indarbejdet i organisationen. UCSJ Læring har været UCSJ s største organisationsudviklingsprojekt til dato. Blended learning og digitalisering er med forårets strategiproces blevet bærende elementer i UCSJ s koncernstrategi UCSJ Læring har endvidere medvirket til at tilspidse UCSJs profil og til at UCSJ er blevet en mere attraktiv samarbejdspartner indenfor blended learning og brugen af e-læring, og digitale ressourcer. Store EU-projekter UCSJ s EU projektet spænder vidt - både fagligt og volumenmæssigt. Nedenfor beskrives de fire største EU projekter. GNU (Grænseoverskridende Nordisk Undervisning) har et samlet budget på knap 4 mio.eur., heraf er 1,5 mio.eur finansieret af Den Europæiske Regionale Udviklingsfond (ERUF). Projektet etablerer et grænseoverskridende samarbejde mellem 9 nordiske skoler og 18 skoleklasser, som i fællesskab skal planlægge og gennemføre fælles grænseoverskridende undervisning understøttet af nye teknologier. Konkret etableres der en række virtuelle nordiske klasser, hvor svenske, norske og danske elever undervises samtidigt af en fælles gruppe af nordiske lærere. Initiativtager til projektet er Roskilde Kommune, mens leadpartnere i projektet er UCSJ og University College Vestfold fra Norge. IMODUS (inklusion af mænd og drenge gennem uddannelse i region Sjælland) har et samlet budget på 22 mio. kr. og er støttet med 50% af EU s Socialfond. I projektet udvikles og afprøves nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i Region Sjælland samt de uddannelsesveje som fører hertil med henblik på, at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i regionen. Projektet samler et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner på Sjælland. UCSJ er leadpartner.

17 Professionshøjskolen University College Sjælland 15 Ledelsesberetning PROHIP ( ) har et samlet budget på 1,5 mio.eur, heraf er der bevilget støtte fra ERUF på 0,75 mio.eur. Projektets mål er, at borgere i Region Skåne og Region Sjælland skal have bedst mulig tilgang til og viden om hofteoperationer. Sygeplejersker, der er tilknyttet de afdelinger, hvor der udføres hofteoperationer, har gennemgået et kvalitetsudviklingsprogram, og igangsat udviklingsprojekter. Videre er der udviklet et e-healthkoncept, som sikrer, at borgerne kan få information om den nyeste viden på området, og få et overblik over de muligheder de to regioner tilbyder. UCSJ er leadpartner. Samarbejdspartnerne er Region Sjælland og Ortopedklinikken ved Universitetshospital Skåne i Lund. ELYK (e-læring, yderområder og klyngedannelse) var et treårigt forsknings- og udviklingsprojekt støttet af Vækstforum Sjælland. Det samlede budget var på 16 mio.kr., heraf 12 mio.kr. fra EU s strukturfonde ved den konkurrenceudsatte pulje. Det overordnede sigte var at udvikle koncepter for brugerdreven udvikling af nye digitalt understøttede uddannelses-, undervisnings- og kompetenceudviklingsformer i erhvervsuddannelser, og i små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland og Region Syddanmark. Projektet var et samarbejde mellem UCSJ (leadpartner), University College Syddanmark, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet. Samarbejdsaftaler med universiteter I september 2012 indgik UCSJ en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet. Aalborg Universitets aktiviteter øst for Storebælt er i kraftig vækst i disse år. Målet med samarbejdet er at udvikle et stærkt samarbejde baseret på fælles målsætninger på faglige strategiske felter indenfor forskning og uddannelsesudvikling, at igangsætte fælles aktiviteter og projekter, samt at udvikle organisatoriske og strukturelle tiltag for et velfungerende samarbejde mellem Aalborg Universitet og UCSJ på de ovenfor nævnte områder. UCSJ har i forvejen samarbejdsaftaler med Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Nyt koncept for uddannelsesudvalg UCSJ indførte i 2012 et nyt koncept for brugen af uddannelsesudvalgene. Hensigten med det nye koncept er at styrke, systematisere og synliggøre uddannelsesudvalgenes rolle i forhold til kvalitetssikringen af vores uddannelser. I praksis indebærer konceptet en systematisering af arbejdet i uddannelsesudvalgene. Der afholdes tre årlige møder i uddannelsesudvalgene (januar, april, oktober). Mødet starter med en times fælles udvalgsmøde efterfulgt af to-timers ordinære møder i hvert enkelt udvalg. Derudover afholdes et årligt årsmøde, hvor formændene fra uddannelsesudvalgene mødes med bestyrelsesformand, rektor, uddannelsesdirektør samt uddannelseschefer, hvor udvalgsformændene bl.a. aflægger beretning om uddannelsesudvalgenes arbejde.

18 Professionshøjskolen University College Sjælland 16 Ledelsesberetning Endelig afholdes UCSJ s Aftagerdag i forbindelse med uddannelsesudvalgenes møde i april, hvor en bredere kreds af aftagere inviteres til at komme og give deres input til uddannelsernes indhold, dimittendernes kompetencer mv. Hensigten med dette nye initiativ er at facilitere en mere aktiv inddragelse af aftagerfeltet i udviklingen af UCSJ s uddannelser. Som en del af det nye koncept aflægger uddannelsesudvalgene hvert år beretning til bestyrelsen. Studieaktivitetsmodel Der er på sektorniveau udviklet en studieaktivitetsmodel, som bruges af alle professionshøjskoler. Modellen er et redskab til at synliggøre de samlede studieaktiviteter og skal dermed også bruges i arbejdet med at afstemme de studerendes forventninger til deres studium. Modellen udgøres grundlæggende af en fordeling af de studerendes tidsforbrug ud fra fire kategorier af overordnede studieaktiviteter: Kategori A: Igangsat af underviser. Med deltagelse af studerende og undervisere. Skemalagt. Kategori B: Igangsat af underviser. Med deltagelse af studerende. Kan være skemalagt. Kategori C: Igangsat af studerende. Med deltagelse af studerende. Sjældent skemalagt. Kategori D: Delvist igangsat af studerende. Med deltagelse af undervisere og studerende. Kan være skemalagt. I hver af disse kategorier indgår forskellige typer aktiviteter, eksempelvis face-to-face undervisning, praktisk/klinisk undervisning, e-læring, studiegrupper mv.

19 Professionshøjskolen University College Sjælland 17 Ledelsesberetning Alle typer af undervisning, hvor der er en underviser tilstede (F2F, parallel, på nettet, forelæsninger etc.) Vejledning, øvelser, feedback, introduktioner mv. Praktik/klinisk undervisning, vejledning i praktikken Eksamen, prøver Kategori A Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser Kategori B Deltagelse af studerende Initieret af underviser Projekt og gruppearbejde Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser Arbejde med e-læringsopbjekter Praktik (som ikke har karakter af organiseret undervisning) Netbaseret introduktion til studieaktiviteter Studiebesøg, feltstudier Evaluering af studie-og undervisning Kategori C Deltagelse af undervisere og studerende Kategori D Deltagelse af studerende Initieret af studerende initieret af studerende Debatarrangementer Egen opsamling på gruppearbejde Studievejledning Fælles timer Egen forberedelse til undervisning, praktik, og eksamen Selvstændige studieaktiviteter Studiegrupper Litteratursøgning Studiecafé Studieaktivitetsmodeller offentliggøres for hvert modul/semester på alle UCSJ s uddannelser i løbet af Bygninger Salg af ejendommen Ibsgaarden 222 i Roskilde, Køgevej 7 i Roskilde samt Søndergade 12 i Haslev har været forudsat som en del af finansieringen af Campus Roskilde byggeriet. Ejendommen Køgevej er solgt til Region Sjælland med et provenu på 20 mio.kr. Da ejendommen var bogført til 9,3 mio.kr. betyder det en ekstraordinær indtægt på 10,7 mio. kr. Ejendommen Ibsgaarden 222 har været i udbud og UCSJ har på den baggrund samarbejdet med NCC, som bød på bygningerne, om at få ændret lokalplanen. Dette arbejder pågår fortsat, men NCC har måttet trække sig fra aftalen, da en forudsat godkendelse fra NCCs svenske moderselskab ikke kunne opnås.

20 Professionshøjskolen University College Sjælland 18 Ledelsesberetning Haslev Seminarium er fortsat til salg. Faxe Kommune og Realdania har indgået et partnerskab med UCSJ om et analyseprojekt om byudvikling af Haslev Seminarium. Projektet skal afklare, hvordan bygningerne kan anvendes på en ny måde, som sikrer en økonomisk bæredygtig forretningsmodel, og som medvirker til at styrke Haslevs udvikling. Faxe Kommune og Realdania har hver betalt 0,5 mio. kr. til projektet over to år, dvs. sammenlagt 2 mio. kr., mens UCSJ har lagt bygninger og lokaler til for projektsekretariatet, fremvisninger med videre. UCSJ er involveret i et par kommuners campus projekter. I Næstved Kommune er der planer om at etablere en campus for både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. UCSJ er repræsenteret i styregruppen og projektgruppen for projektet. Derudover har UCSJ sammen med Syddansk Universitet iværksat et samarbejde om etablering af et fælles campus ved banegården i Slagelse. Endelig er UCSJ med i gruppen omkring Campus Køge. UCSJ er generelt optaget af at optimere bygningsmassen. Campus Roskilde viser, hvordan vi med et fleksibelt byggeri kan reducere bygningsmassen betragteligt. Ældre bygninger har ikke det samme potentiale, men vi har med indførelsen af et fælles lokalebookingsystem, EazyProject, gjort lokalebookingen mere transparent og dermed fået en væsentlig forudsætning på plads for at kunne udnytte vores lokaler endnu bedre. Med etablering af en samlet organisation, der driver bygningerne og kantinerne ud fra et facility service koncept, har der gennem året været arbejdet med videndeling og udvikling af et servicekoncept, der gør UCSJ s bygninger både effektive og attraktive for brugerne. Afrunding UCSJ er efter en periode med meget stort optag nået dimensioneringsloftet på de fleste af vores uddannelser. Det betyder at der fra 2013 og 2014 må forventes en positiv til stagnerende udvikling i studentertallet på grunduddannelserne. I finanslovsoverslagene er adviseret om meget små taxameterstigninger på uddannelsestaxametrene og fald på fælles- og bygningstaxametret. Således er de økonomiske rammer for grunduddannelserne de bedste, som vi kan forvente i perioden Det betyder, at der i perioden både skal være plads til at rumme udvikling af uddannelserne, og samtidig skal der fastholdes fokus på rationel drift for at kunne forberede organisationen på eventuelle fald i studentertallet eller yderligere økonomiske stramninger på bevillingerne. UCSJ s ledelse har gennem året haft fokus på at skabe en ny, transparent og fokuseret organisation, der fremadrettet kan sikre bæredygtighed i institutionens uddannelses-, kursus- og efteruddannelsesaktiviteter, samt en effektivisering på de understøttende funktioner som administration og bygningsdrift. Der har været opmærksomhed på styring, effektivisering og tilbageholdenhed. UCSJ har fremadrettet en udfordring i et meget bredt distribueret uddannelsesudbud, der medfører væsentlige basisomkostninger til drift af de mange lokationer både til opretholdelse af uddannelsesmiljøer, ledelse, service og bygninger.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15

Arkitekt MAA Ole Justesen ApS i likvidation CVR-nr Strandparksvej Helleup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Arkitekt MAA Ole Justesen ApS

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab Kokholm 3 B, 1. tv Kolding CVR-nr Årsrapport 2016

Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab Kokholm 3 B, 1. tv Kolding CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab Kokholm

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016

Advokatfirma Holck- Andersen & Tyge Sørensen A/S Nyhavn København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Advokatfirma Holck- Andersen &

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015

MBL Udlejning ApS CVR-nr Øster Vedsted Mark Ribe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk MBL Udlejning ApS CVR-nr. 36507063 Øster

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR Biografforeningen Kino Møn Storegade 55 4780 Stege 6. regnskabsår CVR. NR. 34169144 ÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

HJSM Ejendomme ApS Virkelyst 5, 9400 Nørresundby

HJSM Ejendomme ApS Virkelyst 5, 9400 Nørresundby HJSM Ejendomme ApS Virkelyst 5, 9400 Nørresundby CVR-nr. 32 30 53 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016.

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Silkeborg Golf A/S CVR-nr Årsrapport 2012/13

Silkeborg Golf A/S CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Golf A/S CVR-nr. 35229310 Årsrapport

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

EGV Fonden CVR-nr. 64037919. Årsrapport 2013

EGV Fonden CVR-nr. 64037919. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk EGV Fonden CVR-nr. 64037919 Årsrapport

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr Suserupvej 7 A 4180 Sorø. Årsrapport 2015/16

Sorø Golfbane A/S CVR-nr Suserupvej 7 A 4180 Sorø. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Suserupvej 7 A 4180

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sonja Larsens Udlejning ApS CVR-nr

Sonja Larsens Udlejning ApS CVR-nr CVR-nr. 27 04 19 81 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.06.15 Karsten Sabransky Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr Årsrapport 2016

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening CVR-nr.

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

EH Ejendom A/S CVR-nr Stæremosegårdsvej Odense M. Årsrapport 2015

EH Ejendom A/S CVR-nr Stæremosegårdsvej Odense M. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk EH Ejendom A/S CVR-nr. 25398343 Stæremosegårdsvej

Læs mere

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer:

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer: Dalum Møllervej 18 5250 Odense SV CVR-nummer: 47325617 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere