Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon Telefax Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr Årsrapport 2012 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Professionshøjskolen University College Sjælland Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 20 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 31 Særlige specifikationer 36 Ledelsespåtegning 38 Den uafhængige revisors erklæring 39

3 Professionshøjskolen University College Sjælland 1 Institutionsoplysninger Domicil Professionshøjskolen University College Sjælland Slagelsevej Sorø CVR-nr.: Hjemstedskommune: Sorø Kommune Telefon: Telefax: Internet: Professionshøjskolens formål Professionshøjskolen University College Sjælland er en af Danmarks otte professionshøjskoler. UCSJ er en selvejende institution, der har Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som ressortministerium. I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser er det Professionshøjskolens formål at: udbyde og udvikle mellemlange videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau og videreuddannelse til og med diplomniveau. udbyde og udvikle efteruddannelse inden for de professionsområder, som UCSJ dækker varetage udviklingsopgaver og fungere som videncenter i samarbejde med interessenter fra det arbejdsmarked, herunder de professioner, som UCSJ retter sig imod. varetage opgaver i henhold til lov om centre for undervisningsmidler. Bestyrelse Hans Stige, formand Knud Henning Andersen, næstformand Inger Jensen Eva Levinsen Steen Sørensen Per B. Christensen Bente Sorgenfrey Henrik Stapelfeldt Kristian Ebbensgaard Niels Hørup Maj-Britt Lund Petersen * Søren Kragbæk * Michelle Nielsen ** Christina Larsen ** *) medarbejdervalgt **) studentervalgt Rektor Ulla Koch Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Professionshøjskolen University College Sjælland 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultatopgørelse Omsætning i alt Driftsomkostninger i alt ( ) ( ) Driftsresultat før finan. og ekstraord. poster (6.169) 987 Finansielle poster i alt (9.218) (8.463) (5.635) (5.746) (6.731) Driftsresultat før ekstraordinære poster (11.915) (5.744) Ekstraordinære poster i alt (3.851) (74.412) Årets resultat (68.001) (2.973) (5.744) Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsforhold Driftsaktivitet (18.907) Investeringsaktivitet (54.630) ( ) (80.107) (13.681) Finansieringsaktivitet (6.248) (9.993) (12.684) Pengestrøm, netto (10.079) (6.141) (45.272) Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 4,88 2,35 1,40 (2,77) (1,32) Likviditetsgrad (%) 70,39 68,59 71,75 76,31 66,50 Soliditetsgrad (%) 20,52 18,51 25,24 38,86 38,98 Finansieringsgrad (%) 59,61 62,18 50,18 40,28 40,63 Nøgletal mv. vedrørende ordinære heltidsuddannelser og åben uddannelse Ressourceudløsende teori STÅ 4.075, , , , ,51 Ressourceudløsende praktik STÅ 1.453, , , , ,65 Ressourceudløsende STÅ for ordinær heltidsuddannelser i alt 5.528, , , , ,16 Ressourceudløsende STÅ for åben uddannelse i alt 632,82 752,61 724,73 682,61 539,98 Antal ressourceudløsende dimitterende i alt 1.043, , , , ,00 Ressourceudløsende STÅ udvekslingsstuderende (ind- og udgående) i alt 157,00 133,00 87,00 94,00 102,00 Ikke ressourceudløsende STÅ for ordinære heltidsuddannelser i alt 139,15 137,67 160,53 195,69 187,85 Ikke ressourceudløsende STÅ for udenlandske selvbetalere i alt 14,54 3,42 2,25 4,62 15,00 Ikke ressourceudløsende STÅ kursusaktivitet mv. 108,45 105,19 108,34 60,92 54,66

5 Professionshøjskolen University College Sjælland 3 Ledelsesberetning Årets resultat University College Sjælland (UCSJ) har i 2012 haft fokus på organisationsændring, omstrukturering og færdiggørelse af Campus Roskilde, samt fortsat effektivisering af de understøttende funktioner som administration og bygningsdrift. Resultatet af den ordinære drift andrager 23,9 mio. kr. Dertil kommer et nettoprovenu på 10,7 mio. kr. ved salg af Sygeplejeskolen i Roskilde. Resultat på den ordinære drift er opnået gennem ansvarlig økonomistyring, effektivisering og generel tilbageholdenhed i store dele af organisationen. Omsætningen er samlet set steget med 24,4 mio. kr., heraf en stigning i statstilskuddet på 14 mio. kr. UCSJ har gennem en årrække optaget studerende svarende til dimensioneringen på de fleste uddannelser, og som konsekvens heraf er taxameterindtægterne i 2012 og de forventede indtægter i 2013 i toppen af det mulige for UCSJ. Med de foreliggende udspil i finanslovsoverslagene vil taksterne falde og dette, kombineret med, at UCSJ har nået grænsen for optagne i forhold til dimensioneringen, vil medføre et fald i indtægterne fra 2014 og frem. Årets resultat er således et udtryk for, at vilkårene i 2012 er de mest optimale UCSJ kan forvente at opnå, og hvor UCSJ fremover vil opleve faldende indtægter. UCSJ s fremadrettede udfordringer består i, at der skal uddannes flere for færre midler, og der stilles større krav til hurtig omstilling og effektiv administration samt drift af støttefunktioner. Der er iværksat en plan for Center for Undervisningsmidler (CFU), hvor de statslige bevillinger reduceres gradvist. For året 2012 er bevillingen reduceret med ca. ⅓ i forhold til året før, og reduceres yderligere i 2013 og vil herefter ligge relativt stabilt fremover. Der er gennemført en større omstrukturering i 2012, som i overgangsfasen har medført en større tilbageholdenhed i dele af organisationen, hvilket har bidraget positivt til årets resultat. Indeholdt i driften er omkostninger i forbindelse med etableringen af den nye organisation på sammenlagt 4,8 mio.kr. Hertil kommer straksafskrivninger på småanskaffelser til beløb under 50 t.kr. på i alt 7 mio.kr. i forbindelse med Campus Roskilde. Og endelig skal nævnes regulering af feriepengeforpligtelsen på 1,8 mio.kr. som følge af, at Ministeriet har indført en ny opgørelsesmetode. Der er således i driften indarbejdet væsentlige elementer som følge af særlige aktiviteter i UCSJ ejer fortsat bygningerne til det tidligere Haslev Seminarium. Bygningerne er sat til salg, men det har vist sig vanskeligt at få afhændet bygningerne på grund af den nuværende markedssituation. Salget af bygningerne til det tidligere Roskilde Pædagogseminarium har ligeledes trukket ud, da et salg til NCC ikke kunne gennemføres på grund af afventning på en lokalplanproces og en manglende godkendelse fra NCC s Svenske moderselskab. Bygningerne indgår i egenkapitalen med en samlet værdi på ca. 46 mio. kr. efter en nedskrivning på 9,2 mio. kr. og er medtaget under omsætningsaktiver. Værdien af disse bygninger vurderes at svare til den forventede salgsværdi, om end det skal nævnes, at der er usikkerhed om salgsværdierne, og om hvornår et salg kan finde sted. Herudover er der foretaget en regulering af den regnskabsmæssige værdi på Sygeplejeskolen i Slagelse på 5,4 mio. kr. Samlet er der nedskrevet 14,6 mio. kr. over resultatopgørelsen.

6 Professionshøjskolen University College Sjælland 4 Ledelsesberetning Nedskrivningen har ingen likviditetsmæssig påvirkning, men skal alene sikre, at UCSJ ved afhændelse af bygningerne undgår et større tab. Årets resultat kr Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse i alt Udvikling og markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Særlige tilskud Driftsomkostninger Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Driftsresultat før ekstraordinære poster Gevinst ved salg af ejendomme Tab ved salg af ejendomme Nedskrivning af ejendomme Årets resultat

7 Professionshøjskolen University College Sjælland 5 Ledelsesberetning Uddannelsesaktivitet UCSJ har haft en flot søgning og et godt optag i optagelsesåret (optag september 2012 og optag februar 2013). UCSJ fastsætter selv det maksimale optagelsestal for uddannelserne til socialrådgiver og leisure management. De øvrige uddannelser er dimensioneret, således at ministeriet fastlægger et loft for det maksimale optag pr. uddannelse. I optagelsesåret har UCSJ været i stand til at udfylde dimensioneringen på alle uddannelser. På læreruddannelsen er der kun ganske få ledige pladser, takket være et meget flot vinteroptag. Vinteroptaget på læreruddannelsen blev indført i optagelsesåret , og det er kommet rigtig godt i gang. Det betyder, at alle uddannelsespladser er besat på de ni professionsbacheloruddannelser. Det er positivt, men reguleringen indebærer, at der med den nuværende dimensionering ikke er mulighed for yderligere vækst. Derfor er det glædeligt, at UCSJ har fået retten til at udbyde professionsbachelor i offentlig administration, som giver mulighed for at optage flere studerende. Nyoptagne i optagelsesåret (september og februar) Uddannelse Bioanalytiker Ergoterapeut Ernæring og Sundhed Fysioterapeut Leisure Management Lærer Pædagog Socialrådgiver Sygeplejerske Hovedtotal % af de optagne er studerende i Campus Roskilde, hvilket er en fortsættelse af udviklingen fra de seneste år. Af nedenstående tabel fremgår nyoptaget i 2012 (optag september 2012 og februar 2013) fordelt på lokation og uddannelse.

8 Professionshøjskolen University College Sjælland 6 Ledelsesberetning Nyoptag i optagelsesåret på lokation og uddannelse Uddannelse Roskilde Holbæk Slagelse Sorø Næstved Vordingborg Nykøbing F Total Pædagog Lærer Sygeplejerske Socialrådgiver Ernæring og Sundhed Leisure Management Fysioterapeut Ergoterapeut Bioanalytiker Hovedtotal Digitalisering af administrative arbejdsgange UCSJ arbejder løbende med digitalisering og effektivisering af administrative arbejdsgange. I 2012 indførte UCSJ 100% digital sagsbehandling i forbindelse med optagelsen af nye studerende. Der arbejdes videre med digitalisering i kommunikationen med de studerende og i de studieadministrative processer. I forbindelse med ibrugtagningen af campus Roskilde er der for hele organisationen etableret en digital lokalebooking, hvor såvel skemalagt som øvrig aktivitet lægges ind i et fælles booking system. Systemet kan desuden anvendes af studerende og medarbejdere til booking af lokaler overalt i UCSJ. Der er etableret systemer til digitalisering af skemalægningen og automatisk overførsel af data til såvel lokalebookingsystemer samt mulighed for overførsel af skemaoplysninger til medarbejdernes kalendere og de studerende læringsplatform. Læringsplatformen Fronter kan anvendes til digital aflevering af alle former for opgaver, og der er etableret en kobling til plagiatkontrolværktøjet Euphorus, således at opgaver automatisk kan tjekkes i forhold til andelen af genbrugt materiale og litteraturcitater. Systemet oplyser desuden om den oprindelige kilde til alle citater nye professionsbachelorer I 2012 uddannede UCSJ nye professionsbachelorer. Det var på samme niveau som i De første 27 af UCSJ s professionsbachelorer i leisure management blev færdige i 2012.

9 Professionshøjskolen University College Sjælland 7 Ledelsesberetning Omkring studerende UCSJ havde pr. 1. oktober studerende på de ordinære uddannelser, dvs. taxameterfinansierede grunduddannelser uden deltagerbetaling, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. For lærer- og pædagoguddannelsens vedkommende har UCSJ desuden en merituddannelse, som er pålagt deltagerbetaling. Der er sammenlagt indskrevet 563 studerende på de to merituddannelser samt enkeltfag på læreruddannelsen, hvilket bringer UCSJ s totale studentertal på grunduddannelserne op på studerende.

10 Professionshøjskolen University College Sjælland 8 Ledelsesberetning CFV og åben uddannelse I 2012 havde UCSJ studerende indskrevet på diplomuddannelse. I nedenstående tabel er de studerende fordelt på hovedområder. Hertil kommer 189 deltagere på kortere kurser. Det betyder, at der samlet set har været studerende/kursister i UCSJ s efter- og videreuddannelse, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Der er 189 personer, som i 2012 har taget et fagspecifikt kursus i UCSJ. Det er en flot aktivitet, som skyldes mange kurser for ledige. I 2011 gennemførte UCSJ et helt ekstraordinært forløb for Greve Kommune, så det markante fald i antal personer på fagspecifikke kurser skyldes udelukkende det ekstraordinære store projekt i CFV kommer ud med et dækningsbidrag på 4,1 mio.kr. mod et forecast på 5,7 mio. kr. Resultatforringelsen på 1,6 mio.kr. kan primært forklares ved, at der fra 2011 til 2012 er et fald i taxametertilskuddet til åben uddannelse som en konsekvens af udløb af trepartsaftalerne. Det har betydet et betragteligt fald i CFVs indtægtsgrundlag. En beregning på realiserede STÅ 2012 ud fra taxameter for 2011, viser et fald i taxametertilskud på ca. 7 mio. kr. CFV valgte at sætte deltagerpriserne op fra 1. januar, men ikke så meget, så det opvejede det tabte taxameter. Det blev fravalgt, da forventningen var, at der så ville komme betydeligt færre studerende. Prisstigningen er først blevet fuldt indfaset efter sommerferien, da der allerede på budgettidspunktet var indgået kontrakter med diverse rekvirenter omkring diplomuddannelser. Nedenstående viser udviklingen pr. STÅ for taxametertilskud og deltagerbetaling Gennemsnitlig taxameter pr. STÅ Gennemsnitlig deltagerbetaling pr. STÅ CFU - Center for Undervisningsmidler Der er i 2012 gennemført endnu en række effektiviseringer på området, som siden 2010 har været i en omstillingsproces som følge af den finanslovsbestemte reduktion i bevillingen. Der er bl.a. gennemført en optimering af kørselsruterne, således at materialeudbringningen til alle regionens skoler sker mere effektivt, men uden at der er tale om et nedsat serviceniveau i forhold til den enkelte skole.

11 Professionshøjskolen University College Sjælland 9 Ledelsesberetning CFU Film og TV er overgået til en ordning, hvor der er etableret en samlet landsdækkende funktion for dette som et led i en strategi for CFU på landsplan. En stor del af opgaven ligger derfor ikke længere i UCSJ, og dette har betydet en reduktion i medarbejderstaben. CFU fik i 2011 et tilskud fra Statens Center for Kompetenceudvikling til et projekt om udvikling af organisationsstruktur og arbejdskultur i det nye CFU Sjælland. Dette projekt har løbet hele året og forventes afsluttet i Personale UCSJ har i regnskabsåret 2012 beskæftiget 604 årsværk fordelt på fastansatte, timelærere, gæstelærere, censorer og studerende. På statustidspunktet var der beskæftiget 589 fastansatte medarbejdere, hvoraf 32 af disse var tidsbegrænsede ansættelser. Herudover var der på statustidspunktet ansat 16 undervisere på timelærerkontrakt. Anciennitetsfordelingen på de 589 fastansatte medarbejdere fordeler sig på følgende vis: Anciennitet under 2 år Anciennitet mellem 2 og 5 år Anciennitet over 5 år Total Antal Tallene viser, at ⅔ af den samlede medarbejdergruppe har været ansat i de organisationer, der gik forud for UCSJ. I 2012 har UCSJ fastansat 74 nye medarbejdere, mens 88 medarbejdere er fratrådt. Organisationsændring I det tidligere forår besluttede bestyrelsen en ny organisation baseret på fire principper: 1. En handlekraftig organisation. Det var målet af få en handlekraftig direktion med et klart fælles ledelsesgrundlag, som kan se UCSJ i et sammenhængende perspektiv samt træffe strategiske beslutninger. 2. En gennemskuelig og transparent organisation på tre niveauer. Der skal være klare ledelsesforhold, så det er tydeligt for hver enkelt medarbejder, hvem de refererer til. Det strategiske niveau (direktionsniveau). Består af rektor, prorektor, uddannelsesdirektør og ressourcedirektør Det taktiske niveau (chefniveau). Består af UCSJ s chefer fra de forskellige områder og uddannelser Det operationelle niveau (lederniveau). Består af UCSJ s ledere på alle områder. 3. UCSJ s kerneydelser skal bære organisationen. UCSJ s kerneydelser omfatter grunduddannelser, efter/videreuddannelser, forskning og innovation samt CFU.

12 Professionshøjskolen University College Sjælland 10 Ledelsesberetning 4. Organisatorisk sammenhængskraft. Forud for organisationsændringen var alle enheder analyseret, og der var foretaget en vurdering af, hvor de enkelte enheder mest hensigtsmæssigt kunne placeres for at sikre en større organisatorisk sammenhæng. Implementeringen skete med virkning fra bestyrelsesmødet den 28. marts 2012 og blev formelt fuldt implementeret den 1. januar 2013, således at lederstillingerne på alle tre niveauer er besat; direktør, chef og lederniveau. Direktionen er halveret fra otte til fire direktionsmedlemmer. Rektor, prorektor, uddannelsesdirektør og ressourcedirektør har herefter hver sit klart definerede ressortområde og indgår i et samlet strategisk ledelsesteam. Prorektorstillingen blev slået op og besat efter sommerferien. Nedenfor fremgår organisationsdiagrammet. Bestyrelsens beslutning omfattede alene organisationen. Udbudsstrukturen blev ikke ændret. Koncernstrategi Da den nye organisation var på plads, besluttede bestyrelsen en koncernstrategi for Forud for bestyrelsens beslutning havde der været et langt forløb. Bestyrelsen havde drøftet strategiens elementer grundigt på to bestyrelsesseminarer. Der blev gennemført surveys blandt studerende, medarbejdere og uddannelsesudvalg, hvor respondenterne skulle forholde sig til en række delelementer. Der blev holdt fysiske dialogmøder med hhv. studerende, medarbejdere og uddannelsesudvalg, og der var mulighed for at holde sig løbende orienteret på en blog, hvor medarbejdere også kunne kommentere.

13 Professionshøjskolen University College Sjælland 11 Ledelsesberetning Udgangspunktet for koncernstrategien er, at UCSJ s studerende skal sikres kompetencer til at deltage aktivt i de kommende års transformation af velfærdssamfundet. Fremtidens fagprofessionelle skal være innovative, bidrage til brugerdreven fornyelse og agere indsigtsfuldt og professionelt i de politiske reformer, der vil forandre velfærdssamfundet. UCSJ uddanner både til det offentlige og det private arbejdsmarked og har fokus på dialog med de praksisfelter, vi uddanner til. UCSJ s studerende skal være med til at udvikle den praksis, de uddannes til og skal arbejde inden for og dermed aktivt kunne bidrage til udvikling af fag og professionsområder. Det betyder, at de studerende i stigende grad skal bibringes digitale færdigheder, tværfaglige og innovative kompetencer. UCSJ s position som samarbejdspartner for erhvervsliv og offentlige institutioner er allerede veletableret, og indeholder samtidig potentialer til øget samarbejde med henblik på innovation og vækst. UCSJ s mission er: UCSJ uddanner, skaber viden, værdi og vækst med udgangspunkt i Region Sjælland. UCSJ s vision er: UCSJ vil gennem høj faglighed, innovation og gennemslagskraft udfordre vanetænkning og aktivt møde samfundets og borgernes foranderlige behov for uddannelser og faglige løsninger. Strategien er bygget op om seks fokusområder for hele UCSJ. Fokusområderne skal spille sammen for at opnå resultater og vækst gennem synergi og et innovativt sammenspil mellem de seks fokusområder. Fokusområderne er: Transparens Digitalisering Blended learning Tværprofessionalitet Fleksibilitet Internationalisering Strategien implementeres gennem handleplaner, som er udarbejdet af hver enkelt chef. Handleplanerne skal sikre implementering af både koncernstrategi og udviklingskontrakt. Udviklingskontrakt 2012 var det sidste år af den gamle udviklingskontrakt, som i 2010 var indgået med Undervisningsministeriet og som var gældende for perioden Kontrakten skal afrapporteres i foråret 2013, så i skrivende stund kender vi ikke den konkrete målopfyldelse. Generelt har UCSJ dog levet godt op til målsætningerne i udviklingskontrakten, men det har sat sit præg, at kontraktens indhold har været meget styret og reguleret fra Undervisningsministeriets side.

14 Professionshøjskolen University College Sjælland 12 Ledelsesberetning Med overflytningen til Uddannelsesministeriet i 2011 fik professionshøjskolerne friere rammer (i stil med universiteterne), og det har haft betydning i den nye udviklingskontrakt for , som kom på plads i det sene efterår Vi har i langt større omfang kunnet fastsætte indikatorer og milepæle end i Blandt målene i den nye udviklingskontrakt er forberedelsen af og ansøgning om institutionsakkreditering for UCSJ i Udviklingskontrakten består af i alt 20 indikatorer med tilhørende milepæle inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet i uddannelserne 2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 3. Tidligere færdig 4. Øget innovationskapacitet 5. Styrket forsknings- og udviklingsbasering 6. Fleksible og effektive fysiske rammer 7. Øget internationalisering Akkreditering Turnusakkrediteringen af UCSJ s læreruddannelse, der afsluttedes i begyndelsen af året fik det udfald, at uddannelsen i Vordingborg blev akkrediteret uden betingelser, mens uddannelsen i Roskilde og Holbæk modtog kritik på tre af de i alt 17 kriterier. Derfor er der i 2012 blevet arbejdet på en supplerende redegørelse for disse tre kriterier og indsendt en redegørelse til Danmarks Evalueringsinstitut i februar Bioanalytikeruddannelsen blev turnusakkrediteret i 2011/12 og i 2012 positiv akkrediteret med en positiv bedømmelse af samtlige 17 akkrediteringskriterier. Turnusakkrediteringsprocessen for pædagoguddannelsen løber henover Der ventes en afgørelse i april I november fik UCSJ akkrediteringsgodkendt ansøgningen om at udbyde professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration i Næstved fra sommeren Det er den første nye bacheloruddannelse siden UCSJ s oprettelse. En anden ny uddannelse, som UCSJ fik tildelt i løbet af året, var diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Samlet set bliver vores uddannelsesportefølje således mere og mere komplet.

15 Professionshøjskolen University College Sjælland 13 Ledelsesberetning Campus Roskilde Siden 2010 har byggeriet af Campus Roskilde været et væsentligt fokuspunkt for både bestyrelse og direktion. I 2012 stod Campus Roskilde klar og det blev fejret. Den formelle indvielse fandt sted den 23. august med deltagelse af Kronprinsesse Mary og Uddannelsesminister Morten Østergaard. En del af indvielsen bestod af en faglig og social eftermiddag for medarbejderne. Den 14. september var der indvielsesfest for UCSJ s studerende for at markere det nye campus. Byggeriet af Campus Roskilde har været UCSJ s største investering til dato. Den endelige anlægsinvestering inkl. køb af grund, tilslutningsafgifter og inventar ligger på 234,4 mio. kr., hvilket er 4% over det oprindelige budget på ca. 225 mio. kr., heraf 9,5 mio. kr. til køb af grund, som fremgår af aktstykke nr. 35 af 30. november Til finansiering er optaget realkreditlån på 94 mio. kr. og der er fra Nykredit tilsagn om en yderligere belåning på 30 mio.kr. Herefter udgør den samlede lånefinansiering 124 mio.kr. Restbyggesummen finansieres gennem salg af bygninger, samt over driften. Byggeprocessen har været lang og vi er endnu ikke helt i mål, idet vi fortsat afventer den økonomiske afslutning med Enemærke & Petersen. Entreprenørens aflevering af bygningen blev udskudt flere gange grundet projekterings- og udførelsesfejl. Etape 1 blev afleveret den 22. juni 2012 efter længere tids arbejde med udbedring af mangler og støbning af nyt betongulv. Etape 2 blev afleveret den 2. juli 2012 efter en meget hektisk byggeperiode. Manglerne på byggeriet har været meget betydelige, og der har derfor været et omfattende arbejde med udbedring af mangler. Der er gennem hele byggeperioden afholdt ugentlige bygherremøder med deltagelse fra UCSJ og vores bygherrerådgiver Holte Projekt A/S, og omfattende gennemgange på byggepladsen for at sikre en ordentlig kvalitet på udførelsen gennem en tæt opfølgning på de igangværende arbejder. Der forestår en endelig afklaring i forhold til entreprenørens slutafregning, idet UCSJ har varslet dagbøder som følge af for sen aflevering, og der er en udestående uenighed om en del af de udførte arbejder. I ovenstående beregning er medtaget såvel afholdte omkostninger som forventede efterbetalinger i I regnskabet er medtaget en eventualforpligtelse svarende til entreprenørens krav, som må forventes at være det værst mulige udfald af en voldgift. Der arbejdes fortsat på at opnå et forlig, der kan afslutte denne del af byggesagen. UCSJ læring Digitalisering af undervisningen har i perioden 2011 og 2012 været understøttet af organisationsudviklingsprojektet/indsatsområdet UCSJ Læring. UCSJ Læring er således blevet et synonym med den undervisningskultur og det uddannelsesdesign, der udspringer af UCSJ s arbejde med at understøtte vores uddannelser digitalt. Blended learning har her været grundstenen til UCSJs valgte uddannelsesdesign. Blended learning har sat fokus på at integrere tilstedeværelsesundervisning med netbaseret undervisning på en planlagt og pædagogisk udbytterig måde.

16 Professionshøjskolen University College Sjælland 14 Ledelsesberetning Med udgangen af 2012 er den definerede projektperiode for UCSJ Læring udløbet. Der er i perioden blevet eksperimenteret med uddannelsestilrettelæggelse via blended learning og med brugen af e-læring, og digitale ressourcer. Der er blevet udbudt kurser, support og konferencer for medarbejderne, som har dannet basis for udvikling af undervisernes kompetence inden for nye former for uddannelsesdesigns og brugen af e-læring samt digitale ressourcer. Der har været afholdt otte forskellige kurser, som i alt har været udbudt 33 gange. Derudover har der været struktureret sidemandsoplæring, hvor de to konsulenter fra vores kontor for Teknologi og Metode har været på 'on location' tur på alle lokationer ca. 2 gange pr. semester. Der er i perioden blevet høstet mange erfaringer og er blevet sat fokus på en kontinuerlig udvikling af uddannelserne. UCSJ Læring har i projektperioden lagt fundamentet og etableret de bærende strukturer for at arbejde med uddannelsesdesign via blended learning og brug af e-læring og digitale ressourcer i alle UCSJ s uddannelser. Organisationskulturer er med UCSJ Læring blevet påvirket i retning af, at det i UCSJ er normen, at undervisningen understøttes af blended learning, e-læring og digitale ressourcer og at der videndeles omkring udviklingen af disse elementer. Afslutningen af UCSJ Læring har betydet, at en række konkrete tiltag og erfaringer er forankret og indarbejdet i organisationen. UCSJ Læring har været UCSJ s største organisationsudviklingsprojekt til dato. Blended learning og digitalisering er med forårets strategiproces blevet bærende elementer i UCSJ s koncernstrategi UCSJ Læring har endvidere medvirket til at tilspidse UCSJs profil og til at UCSJ er blevet en mere attraktiv samarbejdspartner indenfor blended learning og brugen af e-læring, og digitale ressourcer. Store EU-projekter UCSJ s EU projektet spænder vidt - både fagligt og volumenmæssigt. Nedenfor beskrives de fire største EU projekter. GNU (Grænseoverskridende Nordisk Undervisning) har et samlet budget på knap 4 mio.eur., heraf er 1,5 mio.eur finansieret af Den Europæiske Regionale Udviklingsfond (ERUF). Projektet etablerer et grænseoverskridende samarbejde mellem 9 nordiske skoler og 18 skoleklasser, som i fællesskab skal planlægge og gennemføre fælles grænseoverskridende undervisning understøttet af nye teknologier. Konkret etableres der en række virtuelle nordiske klasser, hvor svenske, norske og danske elever undervises samtidigt af en fælles gruppe af nordiske lærere. Initiativtager til projektet er Roskilde Kommune, mens leadpartnere i projektet er UCSJ og University College Vestfold fra Norge. IMODUS (inklusion af mænd og drenge gennem uddannelse i region Sjælland) har et samlet budget på 22 mio. kr. og er støttet med 50% af EU s Socialfond. I projektet udvikles og afprøves nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i Region Sjælland samt de uddannelsesveje som fører hertil med henblik på, at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i regionen. Projektet samler et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner på Sjælland. UCSJ er leadpartner.

17 Professionshøjskolen University College Sjælland 15 Ledelsesberetning PROHIP ( ) har et samlet budget på 1,5 mio.eur, heraf er der bevilget støtte fra ERUF på 0,75 mio.eur. Projektets mål er, at borgere i Region Skåne og Region Sjælland skal have bedst mulig tilgang til og viden om hofteoperationer. Sygeplejersker, der er tilknyttet de afdelinger, hvor der udføres hofteoperationer, har gennemgået et kvalitetsudviklingsprogram, og igangsat udviklingsprojekter. Videre er der udviklet et e-healthkoncept, som sikrer, at borgerne kan få information om den nyeste viden på området, og få et overblik over de muligheder de to regioner tilbyder. UCSJ er leadpartner. Samarbejdspartnerne er Region Sjælland og Ortopedklinikken ved Universitetshospital Skåne i Lund. ELYK (e-læring, yderområder og klyngedannelse) var et treårigt forsknings- og udviklingsprojekt støttet af Vækstforum Sjælland. Det samlede budget var på 16 mio.kr., heraf 12 mio.kr. fra EU s strukturfonde ved den konkurrenceudsatte pulje. Det overordnede sigte var at udvikle koncepter for brugerdreven udvikling af nye digitalt understøttede uddannelses-, undervisnings- og kompetenceudviklingsformer i erhvervsuddannelser, og i små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland og Region Syddanmark. Projektet var et samarbejde mellem UCSJ (leadpartner), University College Syddanmark, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet. Samarbejdsaftaler med universiteter I september 2012 indgik UCSJ en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet. Aalborg Universitets aktiviteter øst for Storebælt er i kraftig vækst i disse år. Målet med samarbejdet er at udvikle et stærkt samarbejde baseret på fælles målsætninger på faglige strategiske felter indenfor forskning og uddannelsesudvikling, at igangsætte fælles aktiviteter og projekter, samt at udvikle organisatoriske og strukturelle tiltag for et velfungerende samarbejde mellem Aalborg Universitet og UCSJ på de ovenfor nævnte områder. UCSJ har i forvejen samarbejdsaftaler med Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Nyt koncept for uddannelsesudvalg UCSJ indførte i 2012 et nyt koncept for brugen af uddannelsesudvalgene. Hensigten med det nye koncept er at styrke, systematisere og synliggøre uddannelsesudvalgenes rolle i forhold til kvalitetssikringen af vores uddannelser. I praksis indebærer konceptet en systematisering af arbejdet i uddannelsesudvalgene. Der afholdes tre årlige møder i uddannelsesudvalgene (januar, april, oktober). Mødet starter med en times fælles udvalgsmøde efterfulgt af to-timers ordinære møder i hvert enkelt udvalg. Derudover afholdes et årligt årsmøde, hvor formændene fra uddannelsesudvalgene mødes med bestyrelsesformand, rektor, uddannelsesdirektør samt uddannelseschefer, hvor udvalgsformændene bl.a. aflægger beretning om uddannelsesudvalgenes arbejde.

18 Professionshøjskolen University College Sjælland 16 Ledelsesberetning Endelig afholdes UCSJ s Aftagerdag i forbindelse med uddannelsesudvalgenes møde i april, hvor en bredere kreds af aftagere inviteres til at komme og give deres input til uddannelsernes indhold, dimittendernes kompetencer mv. Hensigten med dette nye initiativ er at facilitere en mere aktiv inddragelse af aftagerfeltet i udviklingen af UCSJ s uddannelser. Som en del af det nye koncept aflægger uddannelsesudvalgene hvert år beretning til bestyrelsen. Studieaktivitetsmodel Der er på sektorniveau udviklet en studieaktivitetsmodel, som bruges af alle professionshøjskoler. Modellen er et redskab til at synliggøre de samlede studieaktiviteter og skal dermed også bruges i arbejdet med at afstemme de studerendes forventninger til deres studium. Modellen udgøres grundlæggende af en fordeling af de studerendes tidsforbrug ud fra fire kategorier af overordnede studieaktiviteter: Kategori A: Igangsat af underviser. Med deltagelse af studerende og undervisere. Skemalagt. Kategori B: Igangsat af underviser. Med deltagelse af studerende. Kan være skemalagt. Kategori C: Igangsat af studerende. Med deltagelse af studerende. Sjældent skemalagt. Kategori D: Delvist igangsat af studerende. Med deltagelse af undervisere og studerende. Kan være skemalagt. I hver af disse kategorier indgår forskellige typer aktiviteter, eksempelvis face-to-face undervisning, praktisk/klinisk undervisning, e-læring, studiegrupper mv.

19 Professionshøjskolen University College Sjælland 17 Ledelsesberetning Alle typer af undervisning, hvor der er en underviser tilstede (F2F, parallel, på nettet, forelæsninger etc.) Vejledning, øvelser, feedback, introduktioner mv. Praktik/klinisk undervisning, vejledning i praktikken Eksamen, prøver Kategori A Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser Kategori B Deltagelse af studerende Initieret af underviser Projekt og gruppearbejde Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser Arbejde med e-læringsopbjekter Praktik (som ikke har karakter af organiseret undervisning) Netbaseret introduktion til studieaktiviteter Studiebesøg, feltstudier Evaluering af studie-og undervisning Kategori C Deltagelse af undervisere og studerende Kategori D Deltagelse af studerende Initieret af studerende initieret af studerende Debatarrangementer Egen opsamling på gruppearbejde Studievejledning Fælles timer Egen forberedelse til undervisning, praktik, og eksamen Selvstændige studieaktiviteter Studiegrupper Litteratursøgning Studiecafé Studieaktivitetsmodeller offentliggøres for hvert modul/semester på alle UCSJ s uddannelser i løbet af Bygninger Salg af ejendommen Ibsgaarden 222 i Roskilde, Køgevej 7 i Roskilde samt Søndergade 12 i Haslev har været forudsat som en del af finansieringen af Campus Roskilde byggeriet. Ejendommen Køgevej er solgt til Region Sjælland med et provenu på 20 mio.kr. Da ejendommen var bogført til 9,3 mio.kr. betyder det en ekstraordinær indtægt på 10,7 mio. kr. Ejendommen Ibsgaarden 222 har været i udbud og UCSJ har på den baggrund samarbejdet med NCC, som bød på bygningerne, om at få ændret lokalplanen. Dette arbejder pågår fortsat, men NCC har måttet trække sig fra aftalen, da en forudsat godkendelse fra NCCs svenske moderselskab ikke kunne opnås.

20 Professionshøjskolen University College Sjælland 18 Ledelsesberetning Haslev Seminarium er fortsat til salg. Faxe Kommune og Realdania har indgået et partnerskab med UCSJ om et analyseprojekt om byudvikling af Haslev Seminarium. Projektet skal afklare, hvordan bygningerne kan anvendes på en ny måde, som sikrer en økonomisk bæredygtig forretningsmodel, og som medvirker til at styrke Haslevs udvikling. Faxe Kommune og Realdania har hver betalt 0,5 mio. kr. til projektet over to år, dvs. sammenlagt 2 mio. kr., mens UCSJ har lagt bygninger og lokaler til for projektsekretariatet, fremvisninger med videre. UCSJ er involveret i et par kommuners campus projekter. I Næstved Kommune er der planer om at etablere en campus for både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. UCSJ er repræsenteret i styregruppen og projektgruppen for projektet. Derudover har UCSJ sammen med Syddansk Universitet iværksat et samarbejde om etablering af et fælles campus ved banegården i Slagelse. Endelig er UCSJ med i gruppen omkring Campus Køge. UCSJ er generelt optaget af at optimere bygningsmassen. Campus Roskilde viser, hvordan vi med et fleksibelt byggeri kan reducere bygningsmassen betragteligt. Ældre bygninger har ikke det samme potentiale, men vi har med indførelsen af et fælles lokalebookingsystem, EazyProject, gjort lokalebookingen mere transparent og dermed fået en væsentlig forudsætning på plads for at kunne udnytte vores lokaler endnu bedre. Med etablering af en samlet organisation, der driver bygningerne og kantinerne ud fra et facility service koncept, har der gennem året været arbejdet med videndeling og udvikling af et servicekoncept, der gør UCSJ s bygninger både effektive og attraktive for brugerne. Afrunding UCSJ er efter en periode med meget stort optag nået dimensioneringsloftet på de fleste af vores uddannelser. Det betyder at der fra 2013 og 2014 må forventes en positiv til stagnerende udvikling i studentertallet på grunduddannelserne. I finanslovsoverslagene er adviseret om meget små taxameterstigninger på uddannelsestaxametrene og fald på fælles- og bygningstaxametret. Således er de økonomiske rammer for grunduddannelserne de bedste, som vi kan forvente i perioden Det betyder, at der i perioden både skal være plads til at rumme udvikling af uddannelserne, og samtidig skal der fastholdes fokus på rationel drift for at kunne forberede organisationen på eventuelle fald i studentertallet eller yderligere økonomiske stramninger på bevillingerne. UCSJ s ledelse har gennem året haft fokus på at skabe en ny, transparent og fokuseret organisation, der fremadrettet kan sikre bæredygtighed i institutionens uddannelses-, kursus- og efteruddannelsesaktiviteter, samt en effektivisering på de understøttende funktioner som administration og bygningsdrift. Der har været opmærksomhed på styring, effektivisering og tilbageholdenhed. UCSJ har fremadrettet en udfordring i et meget bredt distribueret uddannelsesudbud, der medfører væsentlige basisomkostninger til drift af de mange lokationer både til opretholdelse af uddannelsesmiljøer, ledelse, service og bygninger.

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 www.deloitte.dk Landdistrikternes Fællesråd CVR-nr. 20 25 71 80 Årsrapport

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere