INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN."

Transkript

1 INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN. UDSTILLING I SOMMEREN 1880 AF KUNSTINDUSTRIELLE FREMBRINGELSER OG PORTRÆTTER FRA 1S4-S T IL NUTIDEN. Trykt KJØBENHAVN. hos Nielsen Jt Lydiche

2 KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTHEK,

3 Industriforeningen har ved Indflytningen i sin nye Ejendom, Udstillingsbygningen, ønsket paa en saa fyldig Maade som muligt at kunne anskueliggjøre sin nu i en Aarrække udfoldede Virksomhed. At Midlet hertil var Afholdelsen af en Udstilling, laa nær for Haanden, og da det Lokale, Foreningen kunde raade over, ikke tillod nogen almindelig Udstilling, opstod den Tanke om muligt at fortsætte den af Fremtiden i Forbindelse med Foreningen forrige Sommer afholdte, saa vellykkede Kunstog Industriudstilling. Som bekjendt omfattede den Kunst- og Industrigjenstande, der vare ældre end Industriforeningens Udstilling er herved naturligt kommen til at omfatte væsentli g kunstindustrielle Gjenstande, der ere gjorte her i Landet efter 1848 og (efter det ved Udstillingen ifjor givne Forbillede) Portrætter af bekjendte (afdøde) Personer, som have virket i Tiden fra 1848 til Nutiden.

4 Foreningen har haft den Glæde, at Tanken om en saadan Udstilling er bleven mødt med Velvillie, og den haaber derfor sikkert, at dette første Led af dens Virksomhed i dens nye Lokaler maa blive til Gavn for Danmarks Industri. Til at forestaa Udstillingen har der været nedsat et Udvalg, bestaaende af følgende Medlemmer af Foreningens Forevisningsudvalg: Dhrr. Arkitekt H. V. Brinkopff, Hof-Fotograf Budtz- Muller, Hof-Møbelfabrikant Charles Hansen, Guldvarefabrikant Bernh. Hertz, Arkitekturmaler Chr. Hetsch og Arkitekt V. Tvede med Foreningens Formand, Rustmester G. Christensen, som Formand. Enkelthederne ved Udstillingens Ordning have været overdragne Dhrr. Brinkopff og Hetsch, og nærværende Katalog er udarbejdet af Foreningens Sekretær, Hr. Cand. jur. C. Nyrop. Industriforeningen i Kjøbenhavn, i Avgust 1880.

5 I. Arbejder i Træ, Horn, Ben o. lign. I Slutningen af forrige Aarhundrede, da et livligt Handelsrøre skabte en rig Handelsstand i Kjøbenhavn, er det naturligt, at de kjøbenhavnske Møbler fik et velhavende Præg. De vare af fuld Mahogni og tilhørte efter deres Form den til en vis Grrad fornemme Stil, som senere fik Navn af style de l'empire (Kejserstilen). Den var ikke klassisk skjøn, men den bar Klassicitetens værdige Præg, og der er næppe nogen Tvivl om, at den fra 1771 stammende Forbindelse mellem Kjøbenhavns Kunstakademi (vi minde om N. A. Abildgaard) og dansk Industri her har baaret Frugt. Datiden pegede med Stolthed paa en Række dygtige Snedkere, og deres Navne kunne forfølges ind i dette Aarhundrede, men de i dette indtrædende trange Tider undlod ikke at gjøre deres Indflydelse gjældende, og selv et saadant Foretagende som Udsmykningen og Udstyrelsen af det nyopbyggede Kristiansborg Slot har næppe haft den Indvirkning, som det under heldigere Forhold vistnok vilde have faaet. Slotsbygningskommissionen kæmpede med pekuniære Vanskeligheder, og Datidens Privatfolk havde ikke meget at kjøbe for. Men har det end ofte været smaat for Kjøbenhavns Møbelarbejdere i den Tid, der begynder med Kjøbenhavns Bombardement (1807), synes de dog vedblivende at have

6 6 staaet som en Stand, der med Lyst og Glæde arbejdede fremad, nogle Exempler ville vise det. Da det 1777 ved Statshjælp grundede Møbelmagasin var ophørt (1815), oprettede de Det forenede Kunstflids Møbelmagasin (1818), og da de i Udlandet opkomne Finerskærerier viste, at Møbler beklædte med tyndt skaarne Plader (Finerer) af vedkommende kostbare Træsort vilde fortrænge Møbler af fuldt Træ, anlagde de i Forening et Finerskæreri (1828), ikke at tale om at der i 1837 nærmest ved Snedkermester J. Lasenius Kramps Bestræbelser dannedes en Forening af Snedkere til Kundskabers Fremme i Professionens Theori. Navnet er lidt langt, men derfor blev Foreningens Virksomhed lige gavnlig, den oprettede en Tegneskole og udgav Mønsterblade; fra 1870 hedder den slet og ret Snedkernes Tegneforening. De danske Snedkere have tidligt haft Øje for, at de trængte til Noget ved Siden af den blotte Yærkstedsoplærelse Prins Frederik Ferdinands Søndags Tegneskole i Aarhus er (1828) stiftet af to Snedkermestere, og Det tekniske Institut i Kjøbenhavn blev væsentlig skabt (1843) af den ovenfor nævnte Snedkermester Lasenius Kramp men Møbelindustrien er ogsaa den Industri, som tilbyder kunstnerisk formende Kræfter det største Omraade. En af de Mænd, der havde Indflydelse paa Kristiansborg Slots Udstyrelse, var Wiirtembergeren G. F. Hetscli, der kom hertil 1815 og snart blev af Betydning overfor enhver god Fremadstræben paa Kunstindustriens Omraade. Han stod væsentlig paa samme Grundlag som Kejserstilens Mænd. Den antike Kunsts høje Idealer vare hans Maal, men han naaede ikke at gj engive dem i deres fulde Finhed. Derfor skylder den danske Kunstindustri ham dog saa uendelig Meget, og i hvilket Omfang han arbejdede for Snedkerindustrien kan bl. A. ses af hans Fortegninger for Haandværkere ( ), i denne af 72 Blade bestaaende Samling findes af ham tegnede Gjenstande, som ere udførte af Snedkerne

7 7 W. F. Ihle, H. C. Jacobsen, J. C. Meyer, H. Monsees og 4. C. Olsen. Og Hetsch dannede Skole. Den samme Stil, som gik igjennem hans Tegninger, ses i hans Elevers, og som væsentlig i saa Henseende kan nævnes Theofilus Hansen, der allerede som 20aarig (han er født 1813), tegnede Møbler, navnlig som det synes for den dygtige Snedker H. Madsen. En anden Elev er H. C. Stilling, der i Aarene fra 1844 til 1848 tegnede de fleste af de Blade, som Snedkernes Tegneforening udgav. Hetsch's Søn Chr. Hetsch hører ogsaa til den af hans Fader dannede Skole. Af det saaledes Meddelte maa man imidlertid ikke lade sig forlede til at tro, at Alt udviklede sig efter en akademisk Lineal. Allerede Tidernes Tranghed gjorde, at kunstnerisk Assistance ikke var almindelig søgt, men dernæst satte den Gang endnu flere Snedkere end nu en Ære i at arbejde efter egen Tegning. Det er derfor naturligt, at der opdukkede forskjellige Stilretninger. 1 Beretningen om den Industriudstilling, som afholdtes i Kjøbenhavn 1834, hedder det bl. A.:,.En Damesekretær af Mahogni med indlagte og udskaarne Forsiringer af hvidt Træ, udført af Snedkermester Pengel og Billedhugger Nielsen efter Arkitekt [Theofilus] Hansens smagfulde Tegning, giver et Bevis paa, hvorledes man ved en simpel Grundform dog kan anvende al den Rigdom, som man ønsker, uden at søge Nyheden i svejfede og forkrøppede Former, hvorved den ved ethvert Møbel saa væsentlige Betingelse af Bekvemmelighed og Hensigtsmæssighed tilsidesættes." Det er Rokokoen, som Hetsch, hvis Navn mellem Fleres findes under Beretningen, her kæmper imod, og snart kom Gotiken til. I saa godt som alle de senere Beretninger om Industriudstillingerne fra 1836 til 1852 læser man om Kampen, og i den sidste (1852), i hvis Affattelse Hetsch ogsaa havde Del, klages der over, at Smagen var paavirket af de mere og mere om sig gribende stilløse Former, som f. Ex. gjennem slette uden

8 8 landske Møbeltegninger udbrede sig rundt om i Landet." Aaret før havde Danmark ved Verdensudstillingen i London i Møbelfaget været repræsenteret af et Palisandertræs Skrivebord i Rokokostil fra Hof-Stolemager C. B. Hansen og et Egetræs Bogskab i gotisk Stil fra Snedkermester N. Nielsen, begge Dele i teknisk Henseende dygtige Arbejder, som synes at være blevne til uden kunstnerisk Assistance. Paa Udstillingen i 1852 fandtes de samme Arbejder, og den Retning, de repræsenterede, supleredes yderligere bl. A. ved to Bogskabe i gotisk Stil fra henholdsvis Snedkermesterne,7. G. Lund og P. L. Wolff. Oplysende er det i det Hele at lægge Mærke til, at H. V. Brinkopff, der paa denne Tid begynder sin Virksomhed som Møbeltegner, afgjort støtter Rokokoen. Hvor fortræffelige Ting en dygtig Snedker kan frembringe alene ved egen Hjælp, har forøvrigt J. G. Lund vist ved flere Lejligheder; ogsaa han begyndte i Rokokoen, men tilhører nu væsentlig Renæssancen. Det blev nemlig denne Stilart, som blev den herskende. Ved Siden af de to nævnte Indflydelser den akademiske og den ikke akademiske fremkom imidlertid en tredie, som ikke maa forbigaas; den kan ledes tilbage til Billedhugger H. E. Freund. Hjemkommen fra Italien (1828) dekorerede han sin Bolig ved Frederiksholms Kanal (Materialgaarden) med skjønne Farver og Linier i smagfuld pompejansk Stil og stræbte derpaa med sjælden Dygtighed og Kraft efter at udstyre den med et til Udsmykningen svarende Bohave, hvad der ogsaa lykkedes ham, paa en saadan Maade, at den fra ham udgaaede kunstindustrielle Paavirkning blev af Betydning. 1 Freunds Hus gjorde Dekorationsmaler G. Chr. Hilker sine første Forsøg (1830) udstillede Snedkermester P. L. Wolff ved den aarlige Udstilling paa Charlottenborg en Barnevogn og en Barneseng, begge dekorerede af Hilker; de tilhørte Billedhugger Bissen. Renæssancens skjønne Linier kom ind i den danske

9 9 Kunstindustri, og da Frederiksborg Slot efter den det i 1859 overgaaede Brand paany skulde opføres, byggedes der med Dygtighed videre paa det tidligere skabte Grundlag. Af væsentlig Betydning i saa Henseende blev den i November 1860 til Fordel for Slottets Gjenopførelse oprettede Bortlodning af indenlandske Kunst- og Kunstflidsarbejder; den Kunstner, der paa Møbelomraadet ledede Bortlodningens Virksomhed, var Heinrich Hansen. De af ham tegnede og paa f. Ex. Verdensudstillingerne i London (1862), Paris (1867) og Wien (1873) udstillede Møbler i rig Renæssancestil vare udmærkede Stykker. Det 1873 udstillede Bogskab blev kjøbt af Industrimuseet i Wien, og den 1867 udstillede Portal til Bedestolen i Frederiksborg- Slotskirke vilde Kensington Museet have kjøbt, hvis den havde været til Salg. Portalen var ligesom Møblerne udført efter Heinrich Hansens Tegning. I de senere Aar har det navnlig været V. Dahlerup, hvis Tegninger Bortlodningen har benyttet, men ved Siden af ham maa ogsaa nævnes Chr. F. Christensen, Chr. Hansen, Hans J. Holm, H. B. Storch o. fl. Har Bortlodningen saaledes forstaaet at skaffe sig god Kunstnerhjælp, har den i ikke ringere Maade vidst at knytte dygtige Haandværkere til sig; af Snedkere maa fortrinsvis nævnes Firmaet Severin & Andreas Jensen, og desuden Billedskærer Wille og Dekupør C. Rønne. Det Sammenarbejde, som under Bortlodningens Ledelse har fundet Sted mellem Kunst og Haandværk, har virket befrugtende i vide Kredse. Ude af Betragtning skal det forøvrigt ikke lades, at Bortlodningens Indflydelse i Tid falder sammen med den fra Verdensudstillingerne udgaaende kunstindustrielle Rørelse, og endelig skal her gjøres opmærksom paa, at de som Bryllupsgaver til de danske Prinsesser i Aarene mellem 1863 og 1878 udførte kostbare Gjenstande, ved hvilke saa mange gode Kræfter arbejdede sammen, have spillet en betydningsfuld Rolle. Et af de ypperste Møbler, som Bortlodningen har udsendt, er sikkert det

10 10 Bogskab, som Museet i Wien kjøbte. Det var udført hos Severin & Andreas Jensen; men det var oprindeligt udført af Hof-Snedker J. G. Lund (af Ibentræ med Sølv) som Brudegave til Hds. kgl. Højhed Prinsesse Dagmar (1866). Der var ved alle de her nævnte sammenstødende Omstændigheder vakt et ikke ringe Liv mellem Kjøbenhavns Møbeltilvirkere, og som et Udslag heraf fremtræder den af Snedkernes Tegneforening med J. G. Lund som Formand 1865 i Kasino afholdte Udstilling. Den talte 36 Deltagere og blandt dem, der tilkjendtes Sølvmedalje, skal her af yngre Snedkere nævnes H. J. Molter (en Buffet) og Th. Ottesen (forskjellige Møbler). Ogsaa ved den nordiske Udstilling i Kjøbenhavn 1872 havde man Lejlighed til at se, hvad Kjøbenhavns Snedkere formaaede. Det er imidlertid ikke alene Møbelsnedkeriet som saadant, der liar taget et Opsving; Bevægelsen kan ogsaa spores i de med det beslægtede Fag. Ved Industriudstillingen i 1836 udtaltes det som et Savn, at Indlægning med Metaller, Perlemoder, Elfenben o. s. v. ikke var i Brug her, men snart efter fremkom dygtige Arbejder i denne Retning fra H. P. Frederiksen, der dog kun i faa Aar vedblev at arbejde som Dekupør. Andre optog imidlertid Virksomheden f. Ex. F. Dumont Hansen, og for Tiden virker den allerede ovenfor nævnte C. Rønne. Hvad Billedskæreriet angaar, er der ogsaa en god Fremgang at spore, og meget skyldes i saa Henseende Brødrene Wille; af andre Navne, der have Klang, skal nævnes J. M. Sundberg, V. Fjeldskov, Charles Blichfeldt og Hans Chr. Berg; den Sidste har i de senere Aar virket ikke alene som Billedskærer men ogsaa som Stukkatør. En særlig Plads indtager J. C. Meyer, der i en Menneskealder har arbejdet paa at frembringe en til Bordplader o. lign. brugelig Masse (imiteret Marmor og Mosaik). I Forgylderfaget har P. Chr. Damborg (f 1865) haft Betydning; for Tiden kan mærkes O. B. Schieltved og W. J. Mogensen.

11 11 Hvad Kunstdrejeriet angaar, da florerede det stærkt paa Overgangen fra forrige til dette Aarhundrede, Lorentz Spengler, der repræsenterede dets fuldendte Teknik, døde 1807 henved 90 Aar gammel. I hans Tid interesserede Hoffet sig for Faget, men Interessen aftog, og Faget led derunder. Paa Udstillingen i 1836 ses væsentlig kun forskjellige som Mesterstykker udførte Gjenstande, navnlig Skakspil, dog ogsaa en Rok, der var udført af J. C. Sørensen, efter Tegning af Theofilus Hansen. Derefter er i en Del Aar Kunstdrejeriet væsentlig repræsenteret af C. Bruunskov og C. G. Klingsey, til endelig det Schwartzske Etablissement, der kan følges tilbage til Aarhundredets Begyndelse, samler Interessen om sig. Dets Medindehaver fra 1847, J. A. Schwartz. virkede dygtigt i Kunstflidslotteriets Tjeneste til Fordel for Frederiksborg Slot, men ogsaa de iøvrigt fra hans Etablissement udgaaede Gjenstande vise, med hvilken Interesse han omfattede Kunstens og Industriens inderlige Sammenarbejde; den i Etablissementet som Brudegave til Prinsesse Alexandra udførte Elfenbensvifte (1863) belønnedes af Industriforeningen med H. C. Ørsteds Præmie. Den var som Etablissementets andre fremragende Præstationer tegnet af C. Peters. Vende vi os nu til Pianofortefabrikationen, hvis Frembringelser med Hensyn til deres ydre Fremtræden, falde fuldt ind under den her omhandlede Klasse Arbejder, se vi, at Fortidens underligt formede Pianoforter, saa kaldte Giraffer, Pyramider o. s. v., ere fortrængte af skjønt udseende Instrumenter. De Uldahlske og Marschallske, lette og for vore Ører kun svagt klingende Pianoforter ere blevne afløste af en i alle Retninger kraftigere Art, der kan glæde sig ved stor Popularitet. Det almindeligt udbredte Pianofortespil har fremkaldt en talrig Skare Pianofortefabrikanter, blandt hvilke det Hornung-Møllerske Etablissement særlig maa bemærkes. Efter sin Historie danner det Overgangen fra den tidligere

12 12 Periode til Nutiden, efter sine Tilvirkninger tilhører det helt Nutiden. Det er dette Etablissements Grundlægger, C. C. Hornung, som væsentlig har gjort Pianoforter med Jernkonstruktion almindelige her i Landet. Endnu skal her nævnes, at alle de her omhandlede Fag selvfølgelig efterhaanden have nydt godt af den Udvikling, Tiden medførte paa Maskinomraadet. Ovenfor er Finerskæreriets Indførelse nævnt, her skal sluttelig endnu nævnes, at Snedkermester F. Oxelberg fra 1872 har drevet et saa kaldet Maskinsnedkeri, i hvilket alle Sorter Bygningssnedker-Arbejde tilvirkes paa Maskine. Fra dette Etablissement er der imidlertid ikke udgaaet kun nyttige, men ogsaa smukke Gjenstande, bl. A. en stor Del monumentale Døre. Paa Udstillingen i Paris 1878 udstillede det en af H. J. Holm tegnet Dør, som senere er foræret til det tekniske Selskabs Skole; Dørene til den i Aar efter sin Ombygning paany indviede Helligaandskirke ere ogsaa udgaaede fra det; de ere tegnede af H. B. Storch. 1. Andersen, Anders, Høed Gyde ved Assens. En Knagerække til Jagtrekvisitter. 2. Andersen, Anders. Snedkermester, Holbæk. Et Egetræs-Linnedskab, udført 1877; egen Tegning. Udstilleren har begyndt sin Virksomhed den 22de Oktober 1844 og beskjæftiger som Regel 4 Arbejdere. 3. Bjørn, A. Chr., Snedkermester, St. Kongensgade 63. Et Bogskab; et Damebureau; et Etageremøbel.

13 13 4- Bortlodning af indenlandske Kunst- og Kunstflidsarbejder, Udstillingsbygningen, Vesterbrogade. En Chiffoniere med Dekupørarbejde, udført af Dekupør C. Bønne efter Etatsraad Heinr. Hansens Tegning (1868); en Buffet med Dekupørarbejde, udført af Dekupør C. Bønne efter Professor H. B. Storchs Tegning (1878). Bortlodningen, der i daglig Tale, gaar under Navnet Kunstflidslotteriet, er omtalt ovfr I Illustr. Tid. II, , S. 198, er af Lotteriets under Møbelfaget hørende Gevinster afbildet en Stol og et Bogskab, udførte af Dekupør Wille efter Tegning af Etatsraad Heinr. Hansen. Lotteriet har udgivet flere Farvetryksbilleder med forskjellige efter Etatsraad Heinr. Hansens Tegninger udførte Møbler. Jfr. ndfr. S. 38 og S Eilertzen. Ih. C., Hof-Dekoratør, Kongens Nytorv 6. Et forgyldt Bord (1861) og en Egetræs Buffet (1878), tilhørende Fru Lensgrevinde B. Rewentlov; et Pillespejl med Fløjls Ramme (1874); en Lænestol, imiteret Porcellæn (1876); et sort Skab med hvidt Dekupørarbejde; to do. Stole; et forgyldt Skab; et Bronce Bord; et Egetræsskab med Etagere; et Draperi. Udstilleren etablerede sig i 1854 og beskjæftiger 27 Arbejdere. Af kunstnerisk Assistance har han benyttet Arkitekt H. V. Brinkopff og Gravør A. Danielsen. I Illustr. Tid. findes afbildet en fra hans Etablissement udgaaet Lænestol med Billedskærerarbejde af Wille (I., , S. 238) og en Vugge (II., , S. 108). 6. Eriksen, E., Snedkermester. Tordenskjoldsgade 24. Et Ibentræs Pibeskab (1878); to sortpolerede Spejle (1880), Alt efter Arkitekt

14 14 H. V. Brinkopffs Tegning; et Nøddetræs Toilettemøbel (1880). Udstilleren etablerede sig 1863 og beskjæftiger 9 Arbejdere. 7. Frederiksen, M. (J. C. Vieses Efterfølger), Snedkermester, Farvergade 19. Et Billard med tilhørende Queuestativ og Tavle (1880); tegnet af Arkitekt H. V. Brinkopff. J. C. Yiese begyndte sin Virksomhed 1835; den overtoges i Oktober 1874 af Udstilleren, der beskjæftiger 4 Arbejdere. 8. Hage, i., Godsejer, Ltnt., Nivaagaard. Et udskaaret Mahognitræs Bogskab, forfærdiget af Snedkermester Giese. 9. Hansen, C. B., Hof-Møbelfabrikant,'s Etablissement, Holmens Kanal 2. Et Herreværelse i Renæssancestil efter Tegning af Prof. Dahlerup. Etablissementet er grundlagt 1830 af Snedker og Hof-Stolemager C. B. Hansen, der allerede i Begyndelsen af Fyrrerne erhvervede den Ejendom paa Hjørnet af Kongens Nytorv og Holmens Kanal (Eriksens Palæ), hvori Forretningen siden har haft Lokale. I Udstillingen i London 1851 deltog den med et Palisandertræs Skrivebord og en Lænestol, begge Dele i Rokokostil; Bordet, der nu findes paa Kristiansborg Slot, er afbildet i de af Snedkernes Tegneforening udgivne Blade (1ste Saml. Bl. 48) og i Official descriptive and illustrated Catalogue (III, London, 1851, S. 1357). Et til Udstillingen i Paris 1855 udført Egetræs Bibliotekskab, komponeret af Arkitekt C. V. Nielsen, er afbildet i Chr. Hetschs Industrielle Tegninger (II, A, Nr. 10) og er i 1879 kjøbt som Brudegave til Prinsesse Thyra overdrog

15 15 C. B. Hansen Etablissementet til sin Søn og Svigersøn Hof - Møbelfabrikanterne Charles Hansen og L. Larsen. Det allerede betydelige Etablissement er under dem yderligere udvidet kjøbte de en større Ejendom (Adelgade Nr. 82) for her at have Snedker- og Stolemagerværkstederne i Forening med Billedskærer- og Drejerværkstederne; i Aar er hertil føjet Maskindrift ved Dampkraft samt Værksted for Møbelmaling og Dekoration; allerede fra tidlig Tid har Etablissementet haft en Tapetserer- og Dekoratørafdeling. Det beskjæftiger omtr. 150 Arbejdere. Etablissementets Deltagelse i den nordiske Udstilling i Kjøbenhavn 1872 er gjengivet i Illustr. Tid. (XIV, , S. 13). C. B. Hansens Portræt findes nedenfor mellem Portrætterne. 10. Jensen, Severin & Andreas. Møbelfabrikanter. Hotel du Nord (Kongens Nytorv 13). Et Skrivebord (1861), Mesterstykke; et Dameskrivebord og en Skrivebordsstol (1864), tilhører Kapt. Brygger J. C. Jacobsen, Carlsberg; en Sofa, to Stole, et Bord, et Skrivebord og en Piedestal (1875), tilh. Godsejer, Ltnt. J. Hage og ere gjorte til Kunstflidslotteriet efter Etatsraad Heinrich Hansens Tegning; et Bogskab (1876) og en indlagt Sofa (1877), tegnede af Prof. V. Dahlerup; en Piedestal (1878), tegnet af Architekt H. C. Amberg] en Damepult, tegnet af Prof. V Dahlerup (de fire sidste Stykker tilhører Brygger C. Jacobsen jr., Ny Carlsberg; Broderierne paa Bogskabet ere udførte af K. Konstantin Hansen, Bindesbøll & Sarauw); en Seng, et Toilettemøbel, et Klædeskab, to Senge-

16 16 skabe, Alt af Citrontræ (1879); et Skrivebureau, to Dameskriveborde; et rundt Divanbord; tre indlagte Piedestaler (1880); et sort Divanbord, en do. Sofa, to do. Stole (1880); m. m. Udstillerne, af hvilke A. Jensen har lært Snedkerprofessionen og S. Jensen Malerprofessionen, etablerede sig i 1861 i Studiestræde, flyttede derfra til Skandinavisk Hotel i Gotersgade, og efter en Ildebrand her 1869 til Hotel du Nord, som nu ejes af dem. De beskjæltige 100 Arbejdere og derimellem foruden Snedkere og Stolemagere, baade Dekupører, Billedskærere, Drejere, Smede og Malere. Tapetserer L. B. Gottschalck, hvis Værksteder er i Forbindelse med Etablissementets, udfører dettes Tapetsererarbejde. Udstillerne, der strax fra deres Forretnings Begyndelse udelukkende tilvirkede Møbler i Renæssancestil efter Kunstneres Tegninger, kom, som ovfr. S. 9 nævnt, tidligt i Forbindelse med Kunstflidslotteriet og har navnlig arbejdet sammen med Prof. V. Dahlerup. Som Specialiteter i deres Virksomhed kan nævnes den Vægt, de lægge paa deres Lærlinges Oplærelse og den særlige Maade, hvorpaa Træet behandles, forinden det benyttes. I første Henseende kan mærkes, at Lærlingene arbejde i et særligt Værksted, saaledes at de udelukkende beskjæftiges i Fagets Gjerning og saaledes, at de lære dettes samtlige Specialiteter; Lærlingene forpligtes til i hele Læretiden at besøge det tekniske Selskabs Skoler. Hvad Træets Forbehandling angaar, da sker denne, der kan strække sig gjennem flere Aar, i særlig dertil indrettede Lokaler, hvor Træet, efter først at have ligget i Vand, baade lufttørres og ovntørres. Ingen af de udstillede Gjenstande ere gjorte til Udstillingen. 11. Johansen, J. J., Snedkermester, St. Kongensgade 48. Et Bogskab, et Toilettemøbel, en Sekretær (1880). Alt egen Tegning.

17 17 Udstilleren etablerede sig den 30. Oktober 1862; lian beskjæftiger 32 Arbejdere. 12. Kjerulf, Casper, Snedkermester, St. Annæplads 10. Et Salonmøbel, udført 1880 efter Arkitekt H. V. Brinkopffs Tegning. Udstilleren har etableret sig i 1879 og beskjæftiger 8 Arbejdere. 13. Knock, J, E., Møbelfabrikant, Bredgade 15. En Sofa, fire Stole, to Lænestole, en Hvilestol, et Geværskab, et Bogskab, et Biblioteksbord, et Skrivebord, et forgyldt Uhr m. m. Alt udført i 1879 og 1880 efter Arkitekt H. V. Brinkopffs Tegninger. Udstilleren har etableret sig i 1858 og sysselsætter direkte og indirekte omtrent 100 Arbejdere. Lofts- og Væggedekorationen i det Værelse, hvori Knocks Møbler findes, er en Udstillingsgjenstand af Malermester C. Møllmann (se ndfr.). 14. Knudsen, H.,s Enke, Vognfabrikant, Nørregade 35. En kombineret Barnevogn, en do. Yugge, et Vuggestativ. Alt udført i 1879 og H. Knudsen grundlagde Virksomheden 1835; den nuværende Indehaver af Firmaet, Enkefru S. C. W. Knudsen, indtraadte i Etablissementet beskjæftiger fra 10 til 16 Arbejdere og har egen Dampmaskine. 15. Larsen, Vilhelm, Snedkermester, Badstuestræde 11. Et Bogskab i sort imiteret Træ (1878); et Etagereskab i Nøddetræ med Indlægning (1879), begge Dele efter Arkitekt H. V. Brinkopffs Tegning. Etablerede sig i 1859 og beskjæftiger 12 Arbejdere. 2

18 Lassen, D. J, & Søn, Snedkermestere, Amagerbro 6. E t Dameskrivebord med Dekupørarbejde i forskjellige Træsorter (1860); et sort Skab indlagt med Elfenben ( ); væsentlig efter egen Tegning. Forretningen er grundlagt 1847 af D. J. Lassen; 15 Arbejdere; Specialitet: Restavrering af Fortidsmøbler. 17. Lomholt, S., Grosserer, Tordenskjoldsgade 3. Et Nøddetræs Spillebord med Dekupørarbejde ; en udskaaren Cedertræs Tobakskasse; en udskaaren Elfenbens Snusdaase; et med Plader af Ben belagt Miniatur Chatol af Træ. Disse fire Gjenstande have tilhørt Kong Frederik VII. Tobaksdaasen, der er gjort af Billedskærer Wille, er meget stor; en Bonde i Nationaldragt danner Laagets Knap, og paa den findes følgende Inskription, der skal skrive sig fra Kongen: Naar man sidder ved Tobak, Samtalens Morskab det forøger, Man efter Emnet aldrig søger, Det blier en meer fortrolig Snak. Chatollet skal være gjort af en Stokhusfange, der bl. A. skal have benyttet de efter hans Maaltider tiloversblevne Ben som Arbejdsmateriale. 18. Lund. j. G., Hof-Snedker, Gamle Kongevej 11. Forskjellige Møbler. Udstilleren etablerede sig i 1842 med 2 Svende, og hans Virksomhed udviklede sig saa hurtigt, at han i 1845 havde 20 Svende, i foruden 5 Lærlinge og siden 1860 har Antallet paa de af ham beskjæftigede Arbejdere varieret mellem 70 og 100, herimellem baade Snedkere, Billedskærere, Drejere, Forgyldere, Tapetserere m. m. Hans Værksteder ere paa GI. Kongevej 11,

19 19 og hans Udsalg paa Kongens Nytorv 6, hvor det ovfr. S. 6 nævnte Kunstflids Møbelmagasin tidligere havde Lokale. Lund havde fra 1844 været Interessent i det, og i 1849, da det ophørte, overtog han det. Det Lundske Etablissement har leveret Møbler til saavel Indland sorp Udland, men navnlig har det sin Kundekreds blandt de danske Godsejere, og der gives ikke mange Herregaarde eller Slotte her i Landet, uden at det har leveret endog store Arbejder til dem. Som.Regel ere de Møbler, der udgaa fra dets Værksteder, tegnede af Udstilleren selv, der i alle Henseender maa siges selv at lede Virksomheden, dog har han selvfølgelig ogsaa udført en stor Række Møbler efter Tegninger af Kunstnere saasom G. F. Hetsch, Teojilus Hansen, H. C. Stilling, P. C. Kramp, Chr. Christen- Sen, Heinr. Hansen, V. Dahlerup o. s. v. Monteringen af den danske Afdeling paa Udstillingen i Paris 1867 var udført af J. G. Lund efter.heinr. Hansens Tegning og et af ham ogsaa efter dennes Tegning ved samme Lejlighed udstillet Spejl i Ibentræs Ramme og et dertil hørende Salonmøbel (rig Renæssancestil) blev kjøbt af Kensington Museet. Det ovfr. S. 10 nævnte i Ibentræ med Sølv, som Brudegave til Prinsesse Dagmar ogsaa efter Heinr. Hansens Tegning udførte Bogskab udgik fra Lunds Etablissement og findes afbildet i Illustr. Tid. (VIII, , S. 418). Sst. (III, , S. 225) ses et af Lund selv tegnet Egetræs Buffetskab (Udstillingen i London 1862); en af ham paa Udstillingen i Kjøbenhavn 1855 udstillet Sekretær er afbildet i Snedkernes Tegneforenings Blade (1ste Saml., Bl. 54). 19. Molter, J. H., Snedkermester, Gotersgade 8. Et Sybord (1878); et Herreskrivebord (1878); et Dameskrivebord (1878); en Buffet (1879); en Dam e-sekretær (1879); en Dame- Chiffoniere (1879); et Salonmøbel (1880). Alt 2*

20 - 20 af Nøddetræ undtagen Chiffonieren, der er af sort Træ; egen Tegning er benyttet. Udstilleren etablerede sig 1862 og har 14 Arbejdere paa sit Værksted. Hans paa Snedkernes Udstilling i 1865 prisbelønnede Buffet efter egen Tegning, findes afbildet paa et af de af Snedkernes Tegneforening udgivne Blade. 20. Nlorck. J. P., Møbelfabrikant. Vesterbrogade 2-3. Et rundt Nøddetræs Bord (1874); et mindre Bord i sort Træ (1876); et Nøddetræs Sølvskab (1877); et Egetræs Linnedskab (1877). tilh. Kunstflidslotteriet, efter Arkitekt H. C. Ambergs Tegning; et Nøddetræs Skrivebureau (1878); et Pianoforte (1879), tilh. Snedkermester C.Henrichsen; samt forskjellige andre Møbler, alle efter egen Tegning. Udstilleren etablerede sig i 1869 og beskjæftiger 17 Snedkere, 2 Billedskærer og 1 Stolemager. Ingen af de udstillede Møbler ere særlig gjorte til Udstillingen; det udstillede Pianoforte er det samme, som nævnes nedenfor S. 30 under Pianofortefabrikant (?. Sørensen & Hartenberg. Tapetsererarbejdet i dette Rum, hvori Udstillerens Møbler findes, er af J. P. Hansen. 21. Rønne, Christian. Dekupør, H. C. Ørstedsvej 22. Et Skrivebord af Messing og Skildpadde (1878) efter Arkitekt C. V. Nielsens Tegning. Udstilleren etablerede sig den 12te Oktober 1854 og beskjæftiger 3 Arbejdere. Han er omtalt ovfr. S. 9 og Rønne, Peter L., Snedker- og Stolemagermester, Kjøbmagergade 26. En Palisandertræs Ottomanstol med Dekupørarbejde

21 21 (1850), et Nøddetræs Salonmøbel med Dekupørarbejde (1878). Virksomheden er grundlagt 1820 af Jacob 11. Rønne og gik fra 1ste Juni 1844 over til hans Søn, Udstilleren. Etablissementet beskjæftiger 85 Arbejdere. I Chr. Hetsch's Industrielle Tegninger findes flere af Udstilleren gjorte Møbler afbildede (II, A, Nr. 12; III, A, Nr ; III, A, 4 Nr. 8), de ere tegnede dels af Chr. Hetsch, dels af H. V. Brinkopff. 23. Topp, N. Chr., Snedkermester, st. Kongensgade 27. Et sort Dameskrivebord (1880). egen Tegning. Udstilleren har etableret sig i 1879 og har 5 Arbejdere. Det udstillede Bord er iaar bleven belønnet med Sølvmedalje af Udvalget for det tekniske Selskabs Skoles kunstindustrielle Prisopgaver. 24. Wilbrodt, C. D., Snedker- og Stolemagermester, Helsingørsgade 4. Forskjellige Møbler efter Arkitekt H. V. Brinkopffs Tegning. Udstilleren har været etableret siden 1864 og beskjæftiger 48 Arbejdere. 25. Hansen, Adam, Bogholder, Nansensgade 27. En Model til et Tagværk, udført 1843 af Tømmermester P. Hansen. 26. Hiittmann, C. G., Tømmermester, Gotersgade 14. En Model i Mahognitræ til en Vindeltrappe med Panel (1824).

22 Bræck, H., Forgylder, Gotersgade 91. Et forgyldt Spejl (1875); et do. (1878); to Malerirammer (1880); en Sofa, et Bord og fire Stole (1880). Udstilleren begyndte sin Virksomhed i 1870 og beskjæftiger som Regel 6 8 Arbejder. 28. Jeppesen, Chr., Forgylder, St. Peder- 10. Prøver af forgyldte og polerede Lister (1877). Udstilleren etablerede sig i 1866 og beskjæftiger 20 Arbejdere. 29. Schieltved.O.B., Forgylder-Firma, Kjøbmagergade 42. Et forgyldt Toilettebord med imiteret Plade og Spejlopsats (1867), et forgyldt Toilettespejl med hvidlakeret Kasse (1867), et Par forgyldte Pillespejle med lave Fodkonsoller (1879). Firmaet er grundlagt 1828 af Krigsassessor O. B. Schieltved; 1879 optoges hans to Sønner L. og P. Schieltved. Etablissementet beskjæftiger 14 Arbejdere. 30. Schieltved, 0. B., Krigsassessor, Forgylder. Kjøbmagergade 42. Et forgyldt Træ- Urfoderal (1849). tilh. Fru Grønlund; et Par forgyldte trearmede Stager af Træ og Maché med Biskuitfigurer (1869), efter Billedhugger C. Scliieltveds Tegning. Jfr. ndfr. S Miinchenberg, R., Kurvemager, Løngangsstræde 37. En Lænestol (1874), tilh.

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende.

KATALOG. Auktionen paa Constantia. Bohatfe og JVIalemer. Dødsboerne. Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11. over. tilhørende. KATALOG til Auktionen paa Constantia Tirsdag den 30. September 1913, Form. Kl. 11 over Bohatfe og JVIalemer tilhørende Dødsboerne efter fhv. Proprietær J. H. Holm, Grosserer F. M. Oppenheim og Prokurist

Læs mere

Thorvaldsens Museum 100 Aar

Thorvaldsens Museum 100 Aar Thorvaldsens Museum 100 Aar Den 18. September 1848 aabnedes Thorvaldsens Museum for Publikum. Det skete i største Beskedenhed. Man lukkede Døren op og satte Aabningstiden i Avisen. Det var alt. Øjeblikket

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10

Auktionen. KATALOG til. Antikviteter, Broncer, Porcelæn, antikke Møbler, Galanterivarer. Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 = AKTIESELSKABET % SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Torsdag den 29. April 1920, Form. Kl. 10 og følg. Hverdag paa Vesterbrogade 41 efter Begæring af Overretssagfører

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461

AUKTION KATALOG KUNST- OG MØBELFORRETNINGS A/S L. F. FALKENBERGS UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 KATALOG OVER A/S L. F. FALKENBERGS KUNST- OG MØBELFORRETNINGS AUKTION ONSDAG D. 20. OG TORSDAG D. 21. OKTBR. 1920 BEGGE DAGE KLOKKEN 12 PRÆCIS I UDSTILLINGSLOKALERNE VESTERBROGADE NR. 461 (INDGANG FRA

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL.

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 204. RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING 1919 AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 9 6.: - v "I r ; RUDOLPH TEGNER SKULPTURER M A L E

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. )

( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske eller forstørre m.m. ) Avisartikler om blikkenslagermester Chr. Olsen i Vejen fra Folkebladet 14. maj 1943, Tidens Tegn 13. maj 1948, Folkebladet 13. maj 1948 og 11. februar 1950 ( Benyt værktøjsliniens knapper til at formindske

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER - 263. ' Ui -.v VPI i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER II! ; i fe ; Mfc'-JI. jøtt w GIV.. ' v. - y.v i... LEON EHLERS EFTERLADTE ARBEJDER : -. fei: ':É WM JAN., :. i ml _ Urafii

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

MINDESTØTTERNE VED JÆGERSPRIS SLOT FREDERIKSSUND KOMMUNE

MINDESTØTTERNE VED JÆGERSPRIS SLOT FREDERIKSSUND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MINDESTØTTERNE VED JÆGERSPRIS SLOT FREDERIKSSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 12.02.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/250-0001 Kommune: Frederikssund

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i Rejsen til Ribe Danskstudiets klassiker, rejsen til Ribe for 1. årgang, fandt i år sted 13.10-15.10 2005. I Ribe vandrer man rundt imellem forskellige tidsaldres kunst, arkitektur og bylandskab og gør

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Børnehjælpsdagen i kunsten

Børnehjælpsdagen i kunsten Børnehjælpsdagen i kunsten Lige fra den dag Børnehjælpsdagen blev stiftet, har kunstnere kreeret smukke genstande til fordel for sagen. Herluf Jensenius, Erik Henningsen, Bo Bojesen, Kay Bojesen, Christian

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

KK96620 FAABORGSTOLEN Design: Kaare Klint

KK96620 FAABORGSTOLEN Design: Kaare Klint KK96620 FAABORGSTOLEN Design: Kaare Klint BESKRIVELSE Faaborgstolen, der generelt anses for at være den første danske moderne designklassiker, blev startskuddet til en ny æra for dansk design og skabte

Læs mere

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!«

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!« De tre Vidner Der var engang en stor Stad, hvori der blandt andet boede en Konge og en Kludekræmmer. Kongen havde en Søn og en Datter. Kludekræmmeren derimod kun en Søn, som var en rigtig Svend, velvoksen,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Hvem har designet produktet? - Flowerpot er designet af Verner Panton i 1968 Hvordan fungerer produktet? - Flowerpot er en lampe. Der findes både spisebordslamper, gulvlamper

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl.

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl. i KATALOG til Auktionen paa Gentofte Hotel Tirsdagen den 24. April 1917 Form. Kl. 11V2 orer Bohave m. v. tilhørende Dødsboerne efter Enkefru Jørgine Esche og Enkefru Emm y F. C. Hartmann, født Bu gel,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes

Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes RASMUS NIELSENS AUCTIONSFORRETNING NØRREGADE 41 TELEF. 1016 OG 8701 ^smsacøp Udmærkede Møbler og Indbo. Onsdag den 10., Form. Kl. 11, bliver ved Auktion, som afholdes Nørregade 41, 1ste Sal, bortsolgt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere