INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN."

Transkript

1 INDUSTRIFORENINGEN I KJØBENHAVN. UDSTILLING I SOMMEREN 1880 AF KUNSTINDUSTRIELLE FREMBRINGELSER OG PORTRÆTTER FRA 1S4-S T IL NUTIDEN. Trykt KJØBENHAVN. hos Nielsen Jt Lydiche

2 KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTHEK,

3 Industriforeningen har ved Indflytningen i sin nye Ejendom, Udstillingsbygningen, ønsket paa en saa fyldig Maade som muligt at kunne anskueliggjøre sin nu i en Aarrække udfoldede Virksomhed. At Midlet hertil var Afholdelsen af en Udstilling, laa nær for Haanden, og da det Lokale, Foreningen kunde raade over, ikke tillod nogen almindelig Udstilling, opstod den Tanke om muligt at fortsætte den af Fremtiden i Forbindelse med Foreningen forrige Sommer afholdte, saa vellykkede Kunstog Industriudstilling. Som bekjendt omfattede den Kunst- og Industrigjenstande, der vare ældre end Industriforeningens Udstilling er herved naturligt kommen til at omfatte væsentli g kunstindustrielle Gjenstande, der ere gjorte her i Landet efter 1848 og (efter det ved Udstillingen ifjor givne Forbillede) Portrætter af bekjendte (afdøde) Personer, som have virket i Tiden fra 1848 til Nutiden.

4 Foreningen har haft den Glæde, at Tanken om en saadan Udstilling er bleven mødt med Velvillie, og den haaber derfor sikkert, at dette første Led af dens Virksomhed i dens nye Lokaler maa blive til Gavn for Danmarks Industri. Til at forestaa Udstillingen har der været nedsat et Udvalg, bestaaende af følgende Medlemmer af Foreningens Forevisningsudvalg: Dhrr. Arkitekt H. V. Brinkopff, Hof-Fotograf Budtz- Muller, Hof-Møbelfabrikant Charles Hansen, Guldvarefabrikant Bernh. Hertz, Arkitekturmaler Chr. Hetsch og Arkitekt V. Tvede med Foreningens Formand, Rustmester G. Christensen, som Formand. Enkelthederne ved Udstillingens Ordning have været overdragne Dhrr. Brinkopff og Hetsch, og nærværende Katalog er udarbejdet af Foreningens Sekretær, Hr. Cand. jur. C. Nyrop. Industriforeningen i Kjøbenhavn, i Avgust 1880.

5 I. Arbejder i Træ, Horn, Ben o. lign. I Slutningen af forrige Aarhundrede, da et livligt Handelsrøre skabte en rig Handelsstand i Kjøbenhavn, er det naturligt, at de kjøbenhavnske Møbler fik et velhavende Præg. De vare af fuld Mahogni og tilhørte efter deres Form den til en vis Grrad fornemme Stil, som senere fik Navn af style de l'empire (Kejserstilen). Den var ikke klassisk skjøn, men den bar Klassicitetens værdige Præg, og der er næppe nogen Tvivl om, at den fra 1771 stammende Forbindelse mellem Kjøbenhavns Kunstakademi (vi minde om N. A. Abildgaard) og dansk Industri her har baaret Frugt. Datiden pegede med Stolthed paa en Række dygtige Snedkere, og deres Navne kunne forfølges ind i dette Aarhundrede, men de i dette indtrædende trange Tider undlod ikke at gjøre deres Indflydelse gjældende, og selv et saadant Foretagende som Udsmykningen og Udstyrelsen af det nyopbyggede Kristiansborg Slot har næppe haft den Indvirkning, som det under heldigere Forhold vistnok vilde have faaet. Slotsbygningskommissionen kæmpede med pekuniære Vanskeligheder, og Datidens Privatfolk havde ikke meget at kjøbe for. Men har det end ofte været smaat for Kjøbenhavns Møbelarbejdere i den Tid, der begynder med Kjøbenhavns Bombardement (1807), synes de dog vedblivende at have

6 6 staaet som en Stand, der med Lyst og Glæde arbejdede fremad, nogle Exempler ville vise det. Da det 1777 ved Statshjælp grundede Møbelmagasin var ophørt (1815), oprettede de Det forenede Kunstflids Møbelmagasin (1818), og da de i Udlandet opkomne Finerskærerier viste, at Møbler beklædte med tyndt skaarne Plader (Finerer) af vedkommende kostbare Træsort vilde fortrænge Møbler af fuldt Træ, anlagde de i Forening et Finerskæreri (1828), ikke at tale om at der i 1837 nærmest ved Snedkermester J. Lasenius Kramps Bestræbelser dannedes en Forening af Snedkere til Kundskabers Fremme i Professionens Theori. Navnet er lidt langt, men derfor blev Foreningens Virksomhed lige gavnlig, den oprettede en Tegneskole og udgav Mønsterblade; fra 1870 hedder den slet og ret Snedkernes Tegneforening. De danske Snedkere have tidligt haft Øje for, at de trængte til Noget ved Siden af den blotte Yærkstedsoplærelse Prins Frederik Ferdinands Søndags Tegneskole i Aarhus er (1828) stiftet af to Snedkermestere, og Det tekniske Institut i Kjøbenhavn blev væsentlig skabt (1843) af den ovenfor nævnte Snedkermester Lasenius Kramp men Møbelindustrien er ogsaa den Industri, som tilbyder kunstnerisk formende Kræfter det største Omraade. En af de Mænd, der havde Indflydelse paa Kristiansborg Slots Udstyrelse, var Wiirtembergeren G. F. Hetscli, der kom hertil 1815 og snart blev af Betydning overfor enhver god Fremadstræben paa Kunstindustriens Omraade. Han stod væsentlig paa samme Grundlag som Kejserstilens Mænd. Den antike Kunsts høje Idealer vare hans Maal, men han naaede ikke at gj engive dem i deres fulde Finhed. Derfor skylder den danske Kunstindustri ham dog saa uendelig Meget, og i hvilket Omfang han arbejdede for Snedkerindustrien kan bl. A. ses af hans Fortegninger for Haandværkere ( ), i denne af 72 Blade bestaaende Samling findes af ham tegnede Gjenstande, som ere udførte af Snedkerne

7 7 W. F. Ihle, H. C. Jacobsen, J. C. Meyer, H. Monsees og 4. C. Olsen. Og Hetsch dannede Skole. Den samme Stil, som gik igjennem hans Tegninger, ses i hans Elevers, og som væsentlig i saa Henseende kan nævnes Theofilus Hansen, der allerede som 20aarig (han er født 1813), tegnede Møbler, navnlig som det synes for den dygtige Snedker H. Madsen. En anden Elev er H. C. Stilling, der i Aarene fra 1844 til 1848 tegnede de fleste af de Blade, som Snedkernes Tegneforening udgav. Hetsch's Søn Chr. Hetsch hører ogsaa til den af hans Fader dannede Skole. Af det saaledes Meddelte maa man imidlertid ikke lade sig forlede til at tro, at Alt udviklede sig efter en akademisk Lineal. Allerede Tidernes Tranghed gjorde, at kunstnerisk Assistance ikke var almindelig søgt, men dernæst satte den Gang endnu flere Snedkere end nu en Ære i at arbejde efter egen Tegning. Det er derfor naturligt, at der opdukkede forskjellige Stilretninger. 1 Beretningen om den Industriudstilling, som afholdtes i Kjøbenhavn 1834, hedder det bl. A.:,.En Damesekretær af Mahogni med indlagte og udskaarne Forsiringer af hvidt Træ, udført af Snedkermester Pengel og Billedhugger Nielsen efter Arkitekt [Theofilus] Hansens smagfulde Tegning, giver et Bevis paa, hvorledes man ved en simpel Grundform dog kan anvende al den Rigdom, som man ønsker, uden at søge Nyheden i svejfede og forkrøppede Former, hvorved den ved ethvert Møbel saa væsentlige Betingelse af Bekvemmelighed og Hensigtsmæssighed tilsidesættes." Det er Rokokoen, som Hetsch, hvis Navn mellem Fleres findes under Beretningen, her kæmper imod, og snart kom Gotiken til. I saa godt som alle de senere Beretninger om Industriudstillingerne fra 1836 til 1852 læser man om Kampen, og i den sidste (1852), i hvis Affattelse Hetsch ogsaa havde Del, klages der over, at Smagen var paavirket af de mere og mere om sig gribende stilløse Former, som f. Ex. gjennem slette uden

8 8 landske Møbeltegninger udbrede sig rundt om i Landet." Aaret før havde Danmark ved Verdensudstillingen i London i Møbelfaget været repræsenteret af et Palisandertræs Skrivebord i Rokokostil fra Hof-Stolemager C. B. Hansen og et Egetræs Bogskab i gotisk Stil fra Snedkermester N. Nielsen, begge Dele i teknisk Henseende dygtige Arbejder, som synes at være blevne til uden kunstnerisk Assistance. Paa Udstillingen i 1852 fandtes de samme Arbejder, og den Retning, de repræsenterede, supleredes yderligere bl. A. ved to Bogskabe i gotisk Stil fra henholdsvis Snedkermesterne,7. G. Lund og P. L. Wolff. Oplysende er det i det Hele at lægge Mærke til, at H. V. Brinkopff, der paa denne Tid begynder sin Virksomhed som Møbeltegner, afgjort støtter Rokokoen. Hvor fortræffelige Ting en dygtig Snedker kan frembringe alene ved egen Hjælp, har forøvrigt J. G. Lund vist ved flere Lejligheder; ogsaa han begyndte i Rokokoen, men tilhører nu væsentlig Renæssancen. Det blev nemlig denne Stilart, som blev den herskende. Ved Siden af de to nævnte Indflydelser den akademiske og den ikke akademiske fremkom imidlertid en tredie, som ikke maa forbigaas; den kan ledes tilbage til Billedhugger H. E. Freund. Hjemkommen fra Italien (1828) dekorerede han sin Bolig ved Frederiksholms Kanal (Materialgaarden) med skjønne Farver og Linier i smagfuld pompejansk Stil og stræbte derpaa med sjælden Dygtighed og Kraft efter at udstyre den med et til Udsmykningen svarende Bohave, hvad der ogsaa lykkedes ham, paa en saadan Maade, at den fra ham udgaaede kunstindustrielle Paavirkning blev af Betydning. 1 Freunds Hus gjorde Dekorationsmaler G. Chr. Hilker sine første Forsøg (1830) udstillede Snedkermester P. L. Wolff ved den aarlige Udstilling paa Charlottenborg en Barnevogn og en Barneseng, begge dekorerede af Hilker; de tilhørte Billedhugger Bissen. Renæssancens skjønne Linier kom ind i den danske

9 9 Kunstindustri, og da Frederiksborg Slot efter den det i 1859 overgaaede Brand paany skulde opføres, byggedes der med Dygtighed videre paa det tidligere skabte Grundlag. Af væsentlig Betydning i saa Henseende blev den i November 1860 til Fordel for Slottets Gjenopførelse oprettede Bortlodning af indenlandske Kunst- og Kunstflidsarbejder; den Kunstner, der paa Møbelomraadet ledede Bortlodningens Virksomhed, var Heinrich Hansen. De af ham tegnede og paa f. Ex. Verdensudstillingerne i London (1862), Paris (1867) og Wien (1873) udstillede Møbler i rig Renæssancestil vare udmærkede Stykker. Det 1873 udstillede Bogskab blev kjøbt af Industrimuseet i Wien, og den 1867 udstillede Portal til Bedestolen i Frederiksborg- Slotskirke vilde Kensington Museet have kjøbt, hvis den havde været til Salg. Portalen var ligesom Møblerne udført efter Heinrich Hansens Tegning. I de senere Aar har det navnlig været V. Dahlerup, hvis Tegninger Bortlodningen har benyttet, men ved Siden af ham maa ogsaa nævnes Chr. F. Christensen, Chr. Hansen, Hans J. Holm, H. B. Storch o. fl. Har Bortlodningen saaledes forstaaet at skaffe sig god Kunstnerhjælp, har den i ikke ringere Maade vidst at knytte dygtige Haandværkere til sig; af Snedkere maa fortrinsvis nævnes Firmaet Severin & Andreas Jensen, og desuden Billedskærer Wille og Dekupør C. Rønne. Det Sammenarbejde, som under Bortlodningens Ledelse har fundet Sted mellem Kunst og Haandværk, har virket befrugtende i vide Kredse. Ude af Betragtning skal det forøvrigt ikke lades, at Bortlodningens Indflydelse i Tid falder sammen med den fra Verdensudstillingerne udgaaende kunstindustrielle Rørelse, og endelig skal her gjøres opmærksom paa, at de som Bryllupsgaver til de danske Prinsesser i Aarene mellem 1863 og 1878 udførte kostbare Gjenstande, ved hvilke saa mange gode Kræfter arbejdede sammen, have spillet en betydningsfuld Rolle. Et af de ypperste Møbler, som Bortlodningen har udsendt, er sikkert det

10 10 Bogskab, som Museet i Wien kjøbte. Det var udført hos Severin & Andreas Jensen; men det var oprindeligt udført af Hof-Snedker J. G. Lund (af Ibentræ med Sølv) som Brudegave til Hds. kgl. Højhed Prinsesse Dagmar (1866). Der var ved alle de her nævnte sammenstødende Omstændigheder vakt et ikke ringe Liv mellem Kjøbenhavns Møbeltilvirkere, og som et Udslag heraf fremtræder den af Snedkernes Tegneforening med J. G. Lund som Formand 1865 i Kasino afholdte Udstilling. Den talte 36 Deltagere og blandt dem, der tilkjendtes Sølvmedalje, skal her af yngre Snedkere nævnes H. J. Molter (en Buffet) og Th. Ottesen (forskjellige Møbler). Ogsaa ved den nordiske Udstilling i Kjøbenhavn 1872 havde man Lejlighed til at se, hvad Kjøbenhavns Snedkere formaaede. Det er imidlertid ikke alene Møbelsnedkeriet som saadant, der liar taget et Opsving; Bevægelsen kan ogsaa spores i de med det beslægtede Fag. Ved Industriudstillingen i 1836 udtaltes det som et Savn, at Indlægning med Metaller, Perlemoder, Elfenben o. s. v. ikke var i Brug her, men snart efter fremkom dygtige Arbejder i denne Retning fra H. P. Frederiksen, der dog kun i faa Aar vedblev at arbejde som Dekupør. Andre optog imidlertid Virksomheden f. Ex. F. Dumont Hansen, og for Tiden virker den allerede ovenfor nævnte C. Rønne. Hvad Billedskæreriet angaar, er der ogsaa en god Fremgang at spore, og meget skyldes i saa Henseende Brødrene Wille; af andre Navne, der have Klang, skal nævnes J. M. Sundberg, V. Fjeldskov, Charles Blichfeldt og Hans Chr. Berg; den Sidste har i de senere Aar virket ikke alene som Billedskærer men ogsaa som Stukkatør. En særlig Plads indtager J. C. Meyer, der i en Menneskealder har arbejdet paa at frembringe en til Bordplader o. lign. brugelig Masse (imiteret Marmor og Mosaik). I Forgylderfaget har P. Chr. Damborg (f 1865) haft Betydning; for Tiden kan mærkes O. B. Schieltved og W. J. Mogensen.

11 11 Hvad Kunstdrejeriet angaar, da florerede det stærkt paa Overgangen fra forrige til dette Aarhundrede, Lorentz Spengler, der repræsenterede dets fuldendte Teknik, døde 1807 henved 90 Aar gammel. I hans Tid interesserede Hoffet sig for Faget, men Interessen aftog, og Faget led derunder. Paa Udstillingen i 1836 ses væsentlig kun forskjellige som Mesterstykker udførte Gjenstande, navnlig Skakspil, dog ogsaa en Rok, der var udført af J. C. Sørensen, efter Tegning af Theofilus Hansen. Derefter er i en Del Aar Kunstdrejeriet væsentlig repræsenteret af C. Bruunskov og C. G. Klingsey, til endelig det Schwartzske Etablissement, der kan følges tilbage til Aarhundredets Begyndelse, samler Interessen om sig. Dets Medindehaver fra 1847, J. A. Schwartz. virkede dygtigt i Kunstflidslotteriets Tjeneste til Fordel for Frederiksborg Slot, men ogsaa de iøvrigt fra hans Etablissement udgaaede Gjenstande vise, med hvilken Interesse han omfattede Kunstens og Industriens inderlige Sammenarbejde; den i Etablissementet som Brudegave til Prinsesse Alexandra udførte Elfenbensvifte (1863) belønnedes af Industriforeningen med H. C. Ørsteds Præmie. Den var som Etablissementets andre fremragende Præstationer tegnet af C. Peters. Vende vi os nu til Pianofortefabrikationen, hvis Frembringelser med Hensyn til deres ydre Fremtræden, falde fuldt ind under den her omhandlede Klasse Arbejder, se vi, at Fortidens underligt formede Pianoforter, saa kaldte Giraffer, Pyramider o. s. v., ere fortrængte af skjønt udseende Instrumenter. De Uldahlske og Marschallske, lette og for vore Ører kun svagt klingende Pianoforter ere blevne afløste af en i alle Retninger kraftigere Art, der kan glæde sig ved stor Popularitet. Det almindeligt udbredte Pianofortespil har fremkaldt en talrig Skare Pianofortefabrikanter, blandt hvilke det Hornung-Møllerske Etablissement særlig maa bemærkes. Efter sin Historie danner det Overgangen fra den tidligere

12 12 Periode til Nutiden, efter sine Tilvirkninger tilhører det helt Nutiden. Det er dette Etablissements Grundlægger, C. C. Hornung, som væsentlig har gjort Pianoforter med Jernkonstruktion almindelige her i Landet. Endnu skal her nævnes, at alle de her omhandlede Fag selvfølgelig efterhaanden have nydt godt af den Udvikling, Tiden medførte paa Maskinomraadet. Ovenfor er Finerskæreriets Indførelse nævnt, her skal sluttelig endnu nævnes, at Snedkermester F. Oxelberg fra 1872 har drevet et saa kaldet Maskinsnedkeri, i hvilket alle Sorter Bygningssnedker-Arbejde tilvirkes paa Maskine. Fra dette Etablissement er der imidlertid ikke udgaaet kun nyttige, men ogsaa smukke Gjenstande, bl. A. en stor Del monumentale Døre. Paa Udstillingen i Paris 1878 udstillede det en af H. J. Holm tegnet Dør, som senere er foræret til det tekniske Selskabs Skole; Dørene til den i Aar efter sin Ombygning paany indviede Helligaandskirke ere ogsaa udgaaede fra det; de ere tegnede af H. B. Storch. 1. Andersen, Anders, Høed Gyde ved Assens. En Knagerække til Jagtrekvisitter. 2. Andersen, Anders. Snedkermester, Holbæk. Et Egetræs-Linnedskab, udført 1877; egen Tegning. Udstilleren har begyndt sin Virksomhed den 22de Oktober 1844 og beskjæftiger som Regel 4 Arbejdere. 3. Bjørn, A. Chr., Snedkermester, St. Kongensgade 63. Et Bogskab; et Damebureau; et Etageremøbel.

13 13 4- Bortlodning af indenlandske Kunst- og Kunstflidsarbejder, Udstillingsbygningen, Vesterbrogade. En Chiffoniere med Dekupørarbejde, udført af Dekupør C. Bønne efter Etatsraad Heinr. Hansens Tegning (1868); en Buffet med Dekupørarbejde, udført af Dekupør C. Bønne efter Professor H. B. Storchs Tegning (1878). Bortlodningen, der i daglig Tale, gaar under Navnet Kunstflidslotteriet, er omtalt ovfr I Illustr. Tid. II, , S. 198, er af Lotteriets under Møbelfaget hørende Gevinster afbildet en Stol og et Bogskab, udførte af Dekupør Wille efter Tegning af Etatsraad Heinr. Hansen. Lotteriet har udgivet flere Farvetryksbilleder med forskjellige efter Etatsraad Heinr. Hansens Tegninger udførte Møbler. Jfr. ndfr. S. 38 og S Eilertzen. Ih. C., Hof-Dekoratør, Kongens Nytorv 6. Et forgyldt Bord (1861) og en Egetræs Buffet (1878), tilhørende Fru Lensgrevinde B. Rewentlov; et Pillespejl med Fløjls Ramme (1874); en Lænestol, imiteret Porcellæn (1876); et sort Skab med hvidt Dekupørarbejde; to do. Stole; et forgyldt Skab; et Bronce Bord; et Egetræsskab med Etagere; et Draperi. Udstilleren etablerede sig i 1854 og beskjæftiger 27 Arbejdere. Af kunstnerisk Assistance har han benyttet Arkitekt H. V. Brinkopff og Gravør A. Danielsen. I Illustr. Tid. findes afbildet en fra hans Etablissement udgaaet Lænestol med Billedskærerarbejde af Wille (I., , S. 238) og en Vugge (II., , S. 108). 6. Eriksen, E., Snedkermester. Tordenskjoldsgade 24. Et Ibentræs Pibeskab (1878); to sortpolerede Spejle (1880), Alt efter Arkitekt

14 14 H. V. Brinkopffs Tegning; et Nøddetræs Toilettemøbel (1880). Udstilleren etablerede sig 1863 og beskjæftiger 9 Arbejdere. 7. Frederiksen, M. (J. C. Vieses Efterfølger), Snedkermester, Farvergade 19. Et Billard med tilhørende Queuestativ og Tavle (1880); tegnet af Arkitekt H. V. Brinkopff. J. C. Yiese begyndte sin Virksomhed 1835; den overtoges i Oktober 1874 af Udstilleren, der beskjæftiger 4 Arbejdere. 8. Hage, i., Godsejer, Ltnt., Nivaagaard. Et udskaaret Mahognitræs Bogskab, forfærdiget af Snedkermester Giese. 9. Hansen, C. B., Hof-Møbelfabrikant,'s Etablissement, Holmens Kanal 2. Et Herreværelse i Renæssancestil efter Tegning af Prof. Dahlerup. Etablissementet er grundlagt 1830 af Snedker og Hof-Stolemager C. B. Hansen, der allerede i Begyndelsen af Fyrrerne erhvervede den Ejendom paa Hjørnet af Kongens Nytorv og Holmens Kanal (Eriksens Palæ), hvori Forretningen siden har haft Lokale. I Udstillingen i London 1851 deltog den med et Palisandertræs Skrivebord og en Lænestol, begge Dele i Rokokostil; Bordet, der nu findes paa Kristiansborg Slot, er afbildet i de af Snedkernes Tegneforening udgivne Blade (1ste Saml. Bl. 48) og i Official descriptive and illustrated Catalogue (III, London, 1851, S. 1357). Et til Udstillingen i Paris 1855 udført Egetræs Bibliotekskab, komponeret af Arkitekt C. V. Nielsen, er afbildet i Chr. Hetschs Industrielle Tegninger (II, A, Nr. 10) og er i 1879 kjøbt som Brudegave til Prinsesse Thyra overdrog

15 15 C. B. Hansen Etablissementet til sin Søn og Svigersøn Hof - Møbelfabrikanterne Charles Hansen og L. Larsen. Det allerede betydelige Etablissement er under dem yderligere udvidet kjøbte de en større Ejendom (Adelgade Nr. 82) for her at have Snedker- og Stolemagerværkstederne i Forening med Billedskærer- og Drejerværkstederne; i Aar er hertil føjet Maskindrift ved Dampkraft samt Værksted for Møbelmaling og Dekoration; allerede fra tidlig Tid har Etablissementet haft en Tapetserer- og Dekoratørafdeling. Det beskjæftiger omtr. 150 Arbejdere. Etablissementets Deltagelse i den nordiske Udstilling i Kjøbenhavn 1872 er gjengivet i Illustr. Tid. (XIV, , S. 13). C. B. Hansens Portræt findes nedenfor mellem Portrætterne. 10. Jensen, Severin & Andreas. Møbelfabrikanter. Hotel du Nord (Kongens Nytorv 13). Et Skrivebord (1861), Mesterstykke; et Dameskrivebord og en Skrivebordsstol (1864), tilhører Kapt. Brygger J. C. Jacobsen, Carlsberg; en Sofa, to Stole, et Bord, et Skrivebord og en Piedestal (1875), tilh. Godsejer, Ltnt. J. Hage og ere gjorte til Kunstflidslotteriet efter Etatsraad Heinrich Hansens Tegning; et Bogskab (1876) og en indlagt Sofa (1877), tegnede af Prof. V. Dahlerup; en Piedestal (1878), tegnet af Architekt H. C. Amberg] en Damepult, tegnet af Prof. V Dahlerup (de fire sidste Stykker tilhører Brygger C. Jacobsen jr., Ny Carlsberg; Broderierne paa Bogskabet ere udførte af K. Konstantin Hansen, Bindesbøll & Sarauw); en Seng, et Toilettemøbel, et Klædeskab, to Senge-

16 16 skabe, Alt af Citrontræ (1879); et Skrivebureau, to Dameskriveborde; et rundt Divanbord; tre indlagte Piedestaler (1880); et sort Divanbord, en do. Sofa, to do. Stole (1880); m. m. Udstillerne, af hvilke A. Jensen har lært Snedkerprofessionen og S. Jensen Malerprofessionen, etablerede sig i 1861 i Studiestræde, flyttede derfra til Skandinavisk Hotel i Gotersgade, og efter en Ildebrand her 1869 til Hotel du Nord, som nu ejes af dem. De beskjæltige 100 Arbejdere og derimellem foruden Snedkere og Stolemagere, baade Dekupører, Billedskærere, Drejere, Smede og Malere. Tapetserer L. B. Gottschalck, hvis Værksteder er i Forbindelse med Etablissementets, udfører dettes Tapetsererarbejde. Udstillerne, der strax fra deres Forretnings Begyndelse udelukkende tilvirkede Møbler i Renæssancestil efter Kunstneres Tegninger, kom, som ovfr. S. 9 nævnt, tidligt i Forbindelse med Kunstflidslotteriet og har navnlig arbejdet sammen med Prof. V. Dahlerup. Som Specialiteter i deres Virksomhed kan nævnes den Vægt, de lægge paa deres Lærlinges Oplærelse og den særlige Maade, hvorpaa Træet behandles, forinden det benyttes. I første Henseende kan mærkes, at Lærlingene arbejde i et særligt Værksted, saaledes at de udelukkende beskjæftiges i Fagets Gjerning og saaledes, at de lære dettes samtlige Specialiteter; Lærlingene forpligtes til i hele Læretiden at besøge det tekniske Selskabs Skoler. Hvad Træets Forbehandling angaar, da sker denne, der kan strække sig gjennem flere Aar, i særlig dertil indrettede Lokaler, hvor Træet, efter først at have ligget i Vand, baade lufttørres og ovntørres. Ingen af de udstillede Gjenstande ere gjorte til Udstillingen. 11. Johansen, J. J., Snedkermester, St. Kongensgade 48. Et Bogskab, et Toilettemøbel, en Sekretær (1880). Alt egen Tegning.

17 17 Udstilleren etablerede sig den 30. Oktober 1862; lian beskjæftiger 32 Arbejdere. 12. Kjerulf, Casper, Snedkermester, St. Annæplads 10. Et Salonmøbel, udført 1880 efter Arkitekt H. V. Brinkopffs Tegning. Udstilleren har etableret sig i 1879 og beskjæftiger 8 Arbejdere. 13. Knock, J, E., Møbelfabrikant, Bredgade 15. En Sofa, fire Stole, to Lænestole, en Hvilestol, et Geværskab, et Bogskab, et Biblioteksbord, et Skrivebord, et forgyldt Uhr m. m. Alt udført i 1879 og 1880 efter Arkitekt H. V. Brinkopffs Tegninger. Udstilleren har etableret sig i 1858 og sysselsætter direkte og indirekte omtrent 100 Arbejdere. Lofts- og Væggedekorationen i det Værelse, hvori Knocks Møbler findes, er en Udstillingsgjenstand af Malermester C. Møllmann (se ndfr.). 14. Knudsen, H.,s Enke, Vognfabrikant, Nørregade 35. En kombineret Barnevogn, en do. Yugge, et Vuggestativ. Alt udført i 1879 og H. Knudsen grundlagde Virksomheden 1835; den nuværende Indehaver af Firmaet, Enkefru S. C. W. Knudsen, indtraadte i Etablissementet beskjæftiger fra 10 til 16 Arbejdere og har egen Dampmaskine. 15. Larsen, Vilhelm, Snedkermester, Badstuestræde 11. Et Bogskab i sort imiteret Træ (1878); et Etagereskab i Nøddetræ med Indlægning (1879), begge Dele efter Arkitekt H. V. Brinkopffs Tegning. Etablerede sig i 1859 og beskjæftiger 12 Arbejdere. 2

18 Lassen, D. J, & Søn, Snedkermestere, Amagerbro 6. E t Dameskrivebord med Dekupørarbejde i forskjellige Træsorter (1860); et sort Skab indlagt med Elfenben ( ); væsentlig efter egen Tegning. Forretningen er grundlagt 1847 af D. J. Lassen; 15 Arbejdere; Specialitet: Restavrering af Fortidsmøbler. 17. Lomholt, S., Grosserer, Tordenskjoldsgade 3. Et Nøddetræs Spillebord med Dekupørarbejde ; en udskaaren Cedertræs Tobakskasse; en udskaaren Elfenbens Snusdaase; et med Plader af Ben belagt Miniatur Chatol af Træ. Disse fire Gjenstande have tilhørt Kong Frederik VII. Tobaksdaasen, der er gjort af Billedskærer Wille, er meget stor; en Bonde i Nationaldragt danner Laagets Knap, og paa den findes følgende Inskription, der skal skrive sig fra Kongen: Naar man sidder ved Tobak, Samtalens Morskab det forøger, Man efter Emnet aldrig søger, Det blier en meer fortrolig Snak. Chatollet skal være gjort af en Stokhusfange, der bl. A. skal have benyttet de efter hans Maaltider tiloversblevne Ben som Arbejdsmateriale. 18. Lund. j. G., Hof-Snedker, Gamle Kongevej 11. Forskjellige Møbler. Udstilleren etablerede sig i 1842 med 2 Svende, og hans Virksomhed udviklede sig saa hurtigt, at han i 1845 havde 20 Svende, i foruden 5 Lærlinge og siden 1860 har Antallet paa de af ham beskjæftigede Arbejdere varieret mellem 70 og 100, herimellem baade Snedkere, Billedskærere, Drejere, Forgyldere, Tapetserere m. m. Hans Værksteder ere paa GI. Kongevej 11,

19 19 og hans Udsalg paa Kongens Nytorv 6, hvor det ovfr. S. 6 nævnte Kunstflids Møbelmagasin tidligere havde Lokale. Lund havde fra 1844 været Interessent i det, og i 1849, da det ophørte, overtog han det. Det Lundske Etablissement har leveret Møbler til saavel Indland sorp Udland, men navnlig har det sin Kundekreds blandt de danske Godsejere, og der gives ikke mange Herregaarde eller Slotte her i Landet, uden at det har leveret endog store Arbejder til dem. Som.Regel ere de Møbler, der udgaa fra dets Værksteder, tegnede af Udstilleren selv, der i alle Henseender maa siges selv at lede Virksomheden, dog har han selvfølgelig ogsaa udført en stor Række Møbler efter Tegninger af Kunstnere saasom G. F. Hetsch, Teojilus Hansen, H. C. Stilling, P. C. Kramp, Chr. Christen- Sen, Heinr. Hansen, V. Dahlerup o. s. v. Monteringen af den danske Afdeling paa Udstillingen i Paris 1867 var udført af J. G. Lund efter.heinr. Hansens Tegning og et af ham ogsaa efter dennes Tegning ved samme Lejlighed udstillet Spejl i Ibentræs Ramme og et dertil hørende Salonmøbel (rig Renæssancestil) blev kjøbt af Kensington Museet. Det ovfr. S. 10 nævnte i Ibentræ med Sølv, som Brudegave til Prinsesse Dagmar ogsaa efter Heinr. Hansens Tegning udførte Bogskab udgik fra Lunds Etablissement og findes afbildet i Illustr. Tid. (VIII, , S. 418). Sst. (III, , S. 225) ses et af Lund selv tegnet Egetræs Buffetskab (Udstillingen i London 1862); en af ham paa Udstillingen i Kjøbenhavn 1855 udstillet Sekretær er afbildet i Snedkernes Tegneforenings Blade (1ste Saml., Bl. 54). 19. Molter, J. H., Snedkermester, Gotersgade 8. Et Sybord (1878); et Herreskrivebord (1878); et Dameskrivebord (1878); en Buffet (1879); en Dam e-sekretær (1879); en Dame- Chiffoniere (1879); et Salonmøbel (1880). Alt 2*

20 - 20 af Nøddetræ undtagen Chiffonieren, der er af sort Træ; egen Tegning er benyttet. Udstilleren etablerede sig 1862 og har 14 Arbejdere paa sit Værksted. Hans paa Snedkernes Udstilling i 1865 prisbelønnede Buffet efter egen Tegning, findes afbildet paa et af de af Snedkernes Tegneforening udgivne Blade. 20. Nlorck. J. P., Møbelfabrikant. Vesterbrogade 2-3. Et rundt Nøddetræs Bord (1874); et mindre Bord i sort Træ (1876); et Nøddetræs Sølvskab (1877); et Egetræs Linnedskab (1877). tilh. Kunstflidslotteriet, efter Arkitekt H. C. Ambergs Tegning; et Nøddetræs Skrivebureau (1878); et Pianoforte (1879), tilh. Snedkermester C.Henrichsen; samt forskjellige andre Møbler, alle efter egen Tegning. Udstilleren etablerede sig i 1869 og beskjæftiger 17 Snedkere, 2 Billedskærer og 1 Stolemager. Ingen af de udstillede Møbler ere særlig gjorte til Udstillingen; det udstillede Pianoforte er det samme, som nævnes nedenfor S. 30 under Pianofortefabrikant (?. Sørensen & Hartenberg. Tapetsererarbejdet i dette Rum, hvori Udstillerens Møbler findes, er af J. P. Hansen. 21. Rønne, Christian. Dekupør, H. C. Ørstedsvej 22. Et Skrivebord af Messing og Skildpadde (1878) efter Arkitekt C. V. Nielsens Tegning. Udstilleren etablerede sig den 12te Oktober 1854 og beskjæftiger 3 Arbejdere. Han er omtalt ovfr. S. 9 og Rønne, Peter L., Snedker- og Stolemagermester, Kjøbmagergade 26. En Palisandertræs Ottomanstol med Dekupørarbejde

21 21 (1850), et Nøddetræs Salonmøbel med Dekupørarbejde (1878). Virksomheden er grundlagt 1820 af Jacob 11. Rønne og gik fra 1ste Juni 1844 over til hans Søn, Udstilleren. Etablissementet beskjæftiger 85 Arbejdere. I Chr. Hetsch's Industrielle Tegninger findes flere af Udstilleren gjorte Møbler afbildede (II, A, Nr. 12; III, A, Nr ; III, A, 4 Nr. 8), de ere tegnede dels af Chr. Hetsch, dels af H. V. Brinkopff. 23. Topp, N. Chr., Snedkermester, st. Kongensgade 27. Et sort Dameskrivebord (1880). egen Tegning. Udstilleren har etableret sig i 1879 og har 5 Arbejdere. Det udstillede Bord er iaar bleven belønnet med Sølvmedalje af Udvalget for det tekniske Selskabs Skoles kunstindustrielle Prisopgaver. 24. Wilbrodt, C. D., Snedker- og Stolemagermester, Helsingørsgade 4. Forskjellige Møbler efter Arkitekt H. V. Brinkopffs Tegning. Udstilleren har været etableret siden 1864 og beskjæftiger 48 Arbejdere. 25. Hansen, Adam, Bogholder, Nansensgade 27. En Model til et Tagværk, udført 1843 af Tømmermester P. Hansen. 26. Hiittmann, C. G., Tømmermester, Gotersgade 14. En Model i Mahognitræ til en Vindeltrappe med Panel (1824).

22 Bræck, H., Forgylder, Gotersgade 91. Et forgyldt Spejl (1875); et do. (1878); to Malerirammer (1880); en Sofa, et Bord og fire Stole (1880). Udstilleren begyndte sin Virksomhed i 1870 og beskjæftiger som Regel 6 8 Arbejder. 28. Jeppesen, Chr., Forgylder, St. Peder- 10. Prøver af forgyldte og polerede Lister (1877). Udstilleren etablerede sig i 1866 og beskjæftiger 20 Arbejdere. 29. Schieltved.O.B., Forgylder-Firma, Kjøbmagergade 42. Et forgyldt Toilettebord med imiteret Plade og Spejlopsats (1867), et forgyldt Toilettespejl med hvidlakeret Kasse (1867), et Par forgyldte Pillespejle med lave Fodkonsoller (1879). Firmaet er grundlagt 1828 af Krigsassessor O. B. Schieltved; 1879 optoges hans to Sønner L. og P. Schieltved. Etablissementet beskjæftiger 14 Arbejdere. 30. Schieltved, 0. B., Krigsassessor, Forgylder. Kjøbmagergade 42. Et forgyldt Træ- Urfoderal (1849). tilh. Fru Grønlund; et Par forgyldte trearmede Stager af Træ og Maché med Biskuitfigurer (1869), efter Billedhugger C. Scliieltveds Tegning. Jfr. ndfr. S Miinchenberg, R., Kurvemager, Løngangsstræde 37. En Lænestol (1874), tilh.

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

564. *mmmu. iwurar m. r K. 1 vlj? ) i'æ. %< Æa

564. *mmmu. iwurar m. r K. 1 vlj? ) i'æ. %< Æa 564. *mmmu iwurar m r K 1 vlj? ) i'æ %< Æa ANVENDT KUNST Chr. Cato, Kbhvn, FORENINGEN ANVENDT KUNST" dannedes paa Maleren Knud Merrilds Initiativ for tre Aar siden af en lille Kreds af Kunstnere og Kunsthaandværkere.

Læs mere

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR 1872 1922 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Forårstur 2014 et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Invitation Gentofte Kommune byder for 19. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR ISBN 87-574-9041-4 Septemberforliget 100 år Redigeret af Marie-Louise Andreasen Jens Kristiansen Ruth Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne.

Til højre Kalman Hafner i værkstedet i 60erne. 12 Vores erfaring garanterer det bedste resultat, fortæller alman Hafner. Firmaet støber således dagligt i mange forskellige legeringer herunder guld, sølv, platin, bronze og kobber samt firmaets specialitet;

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Den nordiske Industri- og Kunstudstilling

Den nordiske Industri- og Kunstudstilling paa Den nordiske Industri- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1872. Særlig Kunstkatalog. Udgivet ved Komiteens Foranstaltning. Kjøbenliavn. Trykt hos C. Ferslew «fe C o. 1872. KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTHEK,

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj Forårstur et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj 2012 Invitation Gentofte Kommune byder for 17. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af

4. januar Astronomi Post Danmark og China Post sætter i en fællesudgivelse fokus på astronomi ved hver især at udgive to frimærker med motiver af Frimærkeåret 2012 Et nyt, spændende frimærkeår er på vej. Frimærkerne, du ser på denne og de efterfølgende sider, kan være skitser eller arbejdstegninger og kan derfor godt se anderledes ud, når de er

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere