VOL. 1 (2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.chara.dk VOL. 1 (2010)"

Transkript

1 VOL. 1 (2010)

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 2010, Vol. 1 Chara - Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 1. udgave, 1. oplag 2010 Forfatterne Forlagsredaktion: Jens Skou Olsen Grafisk design og typografi: Synkope Media Sat med Verdana Printed in Denmark 2010 ISSN Nøgletitel: Chara [Online] ISSN trykte udgave af [Chara] Alle rettigheder forbeholdes. Elektronisk, mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra dette tidsskrift er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug ved anmeldelser. Tidsskriftets hjemmeside er: ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

3 Indholdsfortegnelse Leder Kreativitetens værensformer Jens Skou Olsen Side 5-8 Artikler 01. På tærsklen til overgivelsen - om kreativitetens psykologi Thea Mikkelsen Side Affektenlehre and Protreptic Ole Fogh Kirkeby Side Den kreative krise Jens Skou Olsen Side Isnen og flyden Oleg Koefoed Side Koblingsforbindelser Johanne Skovbo Lasgaard Side Der er noget på spil - tanker om kreativitet Steen Nepper Larsen Side Kreative grænsekrydsninger Lene Tanggaard Side Det kræver rigtige beslutninger Helle Hedegaard Hein Side Videnskabsteatret Gunvor Ganer Kreiberg, Peter Kastberg, Tatiana Chemi Side Oplysning - skitser til en eksperimentel livskunst Christian Ingemann Side Som i livet så også i musikken Palle Windfeldt Side 125 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 2010, Vol. 1 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

5 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, side 5-8 Jens Skou Olsen Leder kreativitetens værensformer Jens Skou Olsen (JSO), komponist, musiker og docent ved Rytmisk Musikkonservatorium Hvad er kreativitet og hvad betyder kreativitet for vores liv og udvikling? Hvilken rolle spiller spontaneitet i vores valg, beslutninger og handlinger? Hvordan lærer vi at være mennesker, hvilken rolle spiller dannelse i vores liv? Er vores skoler gode nok? Dette tidsskrift interesserer sig for kreativitet, spontaneitet og læring; begreber, som vi i dette tidsskrift i løbet af 2010 vil udfolde i fire temanumre: 1. Kreativitetens værensformer 2. Kreativitetens praksis 3. Kreativitet og læring 4. Kreativitet og ledelse 44 bidragydere fra et vidtfavnende tværsnit af det danske kultur- og medielandskab vil her komme med deres bud på disse fire temaer, som hver især kaster et forskelligt blik på kreativiteten, spontaneiteten og læringen i vores liv i dag. Et spørgsmål om en sikker viden En novemberaften i år 1900 besluttede den engelske neurofysiolog Charles Scott Sherrington at tilbringe natten i sit laboratorium. Han var ved at færdiggøre et studium af kompleks adfærd i gorillaer, og han havde længe været grebet af tanken om, hvad de gorillaer, hvis adfærd han studerede foretog sig, når de ikke blev observeret. Hvad lavede gorillaerne sig egentlig, når de havde fri? Charles Scott Sherrington fortæller: I went very quietly down the corridor to the room where the gorillas stayed. I looked through the keyhole and the only thing I could see was a little eye looking back at me. (Fuster, 2007: 04 21) Hvem studerer hvem? Sherringtons oplevelse er i en vis forstand analog med den situation, vi står i, i forhold til spørgsmålet om kreativitet. Det kan se ud som om, at det, der især kendetegner ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 5

6 Jens Skou Olsen udforskningen af kreativitet er, at den er kreativ. Vi står dermed i en situation, der minder om bevidsthedsforskningens store udfordring. Ligesom Sherrington må erkende, at han bliver udforsket af sit forsøg, melder der sig måske på samme måde blandt os en mistanke om, at det ikke er os, der udforsker kreativiteten men derimod kreativiteten, der udforsker os. Det er en overvejelse værd, om kreativitetsforskningens resultater er en beretning om kreativitetens væsen, forudsætninger og behov - eller om disse resultater snarere er kreativitetens beretning om menneskets væsen, forudsætninger og behov. Vi lærer måske snarere noget om os selv end om denne mystiske kreativitet. Og en perlerække af spørgsmål melder sig: Er kreativitet et antropocentrisk projekt, det vil sige er kreativitet noget, mennesket beslutter at gøre for sin egen skyld eller er dyr, blomster, bjerge og solsystemer kreative i sig selv, af sig selv og for sig selv? Er kreativitet et fænomen, en ting-i-verden eller en kompetence, som vi kan gribe og begribe eller er kreativitet snarere den blinde vinkel, det mørke kontinuum et sted inde bag vores øjenæbler, hvorfra vi ser ud på verden? Er kreativitet en rationel, målrettet beslutning om at være kreativ som den amerikanske professor i psykologi Robert J. Sternberg foreslår det, eller er selv den mest banale tanke i vores hoveder et kreativt resultat af en levende opfindervirksomhed, som foreslået af den tyske filosof Friedrich Nietzsche? Begreber som kreativitet, spontanitet og læring er ikke kun interessante tanker om verden, det er derimod tanker, der i fysisk forstand former og griber ind vores verden. Det bliver derfor afgørende for vores kultur, om vi ser kreativitet som et produkt af eller en forudsætning for vores tanker, vores virksomhed og vores liv. Vi føler behov for at skabe en sikker viden om kreativitet. Hvis vi med begrebet sikker viden forstår et universelt udsagn, så er spørgsmålet: hvad er de nødvendige og tilstrækkelige betingelser for, at noget er kreativt? Mennesket og universet I cirka år 60 før kristi fødsel beskrev den romerske digter og filosof Lukretius i sit digt De Rerum Natura (Om Tingenes Natur), hvordan atomerne i deres frie fald gennem det tomme rum ikke nøjes med at følge en lige, forudbestemt linje. De vibrerer eller svinger i deres bane på en uforusigelig måde, som afstedkommer, at atomerne støder ind i hinanden. Disse sammenstød forklarer Lukretius, er forudsætningen for skabelsen af såvel universet, vores natur som vores frie vilje. Han skriver: For var det ikke således, at atomerne på denne måde svinger, da ville hver af dem falde ned, ganske som regndråber, gennem den bundløse tomhed. Og der kunne hverken være berøring eller kollision mellem de oprindelige elementer. Og dermed ville Naturen aldrig have skabt noget som helst. (Lukretius, 66 BC: Bog II, ) 6 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

7 Leder kreativitetens værensformer Uden atomernes utilregnelige vibration intet univers, og uden denne atomare ubestemthed ingen fri vilje. Næsten præcis 2000 år efter når Kvantemekanikken til en lignende konklusion, og den amerikanske fysiker David Bohm foreslår, at kreativitet ikke blot er et kunstnerisk eller videnskabeligt projekt men et universelt projekt. Digteren Per Højholt beskriver kreativitet som en Kosmisk sammensværgelse, som pudser sine fjer gennem skabelsens endeløst muterende rum. Ifølge Lukretius, David Bohm og Per Højholt er kreativitet dermed ikke et antropocentrisk projekt, det vil sige, kreativitet er ikke blot et menneskeligt forehavende udført af mennesker til fordel for menneskehedens overlevelse. Forudsætninger for en begrebsdannelse Dette tidsskrift interesserer sig for de ideer og forestillinger, vi skaber, nærer eller forkaster om den verden, vi er en del af. Vi ser dette arbejde som vigtigt fordi, som den amerikanske historiker Charles Austin Beard formulerede det, vores verden i det store og hele er styret af de ideer, vi har om verden. Når vi konstruerer større mentale strukturer, som for eksempel pædagogiske teorier eller uddannelsessystemer, så gør vi det uvægerligt på fundamentet af de ideer, vi bebos af omkring pædagogik, uddannelse og alt muligt andet i øvrigt. Nye udbrud af kreativitet, spontanitet og læring, der rent faktisk viser sig at være anderledes eller nyskabende er ifølge denne logik en direkte konsekvens af, at det er lykkedes os at fremelske andre eller nye ideer eller drømme om kreativitet, spontanitet og læring. I alle dele af vores kultur er en der travl byggevirksomhed. Der er meget, der skal nås, og alle føler lyst til hurtigt at komme i gang med byggeriet. Vi lægger en plan. Men ofte påbegynder vi byggeriet af vore mentale og fysiske strukturer og systemer, før vi har nået at filosofere grundigt nok over sagerne. Først bagefter finder vi selv på - eller tvinges måske - til at undersøge, om fundamentet egentlig har været ordentlig lagt. Immanuel Kant beskrev dette for mere end 220 år siden, da han i Kritik der Reinen Vernunft slog fast, at dette er en ofte forekommende skæbne for den menneskelige fornuft. At bygge i hastværk og så lukke øjnene, når fundamentet bryder sammen under os. Vi sår, uden at ville det, tidsler på vores fodsti. Set i dette lys bliver den viden, som dette nye tidsskrift skaber og formidler så meget desto vigtigere i sit ønske om at nærme sig en forståelse af nogle af de forhold og tilstande, der er helt afgørende for vores praksis. Behovet for og relevansen af en sådan forpligtende, fortolkende udforskning, før vi handler dette behov er massivt. Ikke blot som enkeltstående nedslag i en ellers travl institutionel praksis. Ilden fra ledelsernes udbrud af løftekraft, udviklingsprojekterne, de pædagogiske dage, weekendseminarerne eller konferencerne skal helst brænde videre som en levende, nærværende del af vores professionelle dagligdag ellers virker det ikke. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 7

8 Jens Skou Olsen Tidsskrift for kreativitet, spontanitet og læring vil gerne bidrage med en stemme i debatten, der er mangetydig, uforudsigelig og gerne foruroligende i sit krav om at blive hørt. Vi håber, at dette italesatte møde mellem forskere, filosoffer, studerende, lærere, kunstnere, ledere og præster kan favne vores kulturs undren og tænde et lys for nye blik på vores kreativitet, på vores væren i verden og på den dannelse, der er vores eneste mulighed for at kunne vise os værdige til os selv og hinanden. Men erkendelse og formidling alene rækker ikke. Vi vil med dette tidsskrift forsøge at flytte de stagnerede strukturer, der er kalket til og hindrer den fri strømmen af kreativiteten, spontaniteten og læringen og vi ser frem til, at en levende debat kan revitalisere de ideer om vores verden, som styrer verden. Den engelske børnelæge og psykoanalytiker Donald Winnicott skriver i sin bog Leg og virkelighed : Det er den kreative apperception (en vægtning af såvel en ydre som en indre sansning), der mere end noget andet får individet til at føle, at livet er værd at leve. I modsætning hertil står et forhold til den ydre virkelighed, et forhold præget af eftergivenhed, hvor verden og alle dens enkeltelementer nok erkendes, men udelukkende erkendes som noget man skal passe sammen med eller som kræver tilpasning. Eftergivenhed giver individet en følelse af ligegyldighed og er forbundet med den tanke, at der ikke er noget, der betyder noget og at livet ikke er værd at leve. Denne anden måde at leve på betragtes som sygdom i psykiatrisk forstand. Dét, at leve kreativt, er en sund tilstand. Eftergivenhed er et sygt livsgrundlag. (Donald Winnicott, 2003:109) Lad dette tidsskrift lægge eftergivenheden bag sig og i stedet praktisere en fri, tænkende sanselighed en kreativ tilstand, hvor vi tænker rigtigt og sanser dybt! 8 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

9 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, side 9-13 Thea Mikkelsen På tærsklen til overgivelsen Om kreativitetens psykologi Thea Mikkelsen (TM), cand. psych., cand. mag., ekstern lektor Indimellem kan det føles som om, at det er på tærsklen til overgivelsen, at værkets kvalitet afgøres. Her slås den streng an, som bliver afgørende for værkets videre udvikling. Lykkes det at få potentialet rent frem eller blokeres det af menneskelige begrænsninger, der får os til at trække os tilbage til det sikre og forsøge at undgå det felt, der føles som både tomhed og kaos? Dette er kreativitetens område og at undersøge kreativitetens betingelser er at undersøge dette: Hvordan vi i os selv og iblandt os tillader det nye at få form. Som den amerikanske malerinde Georgia O Keeffe udtrykker det: Creativity is not the work of art, but the art of work. Kreativitet Ordet kreativitet kommer af det latinske ord creatio, der i kristendommens tidlige år kun blev brugt til at beskrive Guds værk. Først i 1700-tallets oplysningstid begyndte man at bruge ordet om de nyskabelser, som vi mennesker står for. Med Guds død, som Nietzsche proklamerede i slutningen af 1800-tallet, har mennesket også taget ansvaret for en stor del af kreativitetens mirakel og stadig forsøger vi indenfor den psykologiske kreativitetsforskning at få beskrevet, hvordan det nye dog kan opstå ud af komponenter, der ikke logisk fører dertil. Der er dog noget, som vi ikke helt kan beskrive med ord. Det drejer sig om, hvad det egentlig er, der tager over, når vi giver slip i en kreativ proces og der pludselig sker noget, som overskrider vores forventninger og som bærer værket videre, end vi havde turde håbe. Men skridtet lige før dette sker kan vi sige noget om, her finder overgivelsen sted og sammen med den kommer angsten. Angsten Overgivelsen ind i det kreative er på afgørende punkter i den kreative udvikling forbundet med angst. Angst skal her forstås, som Freud beskrev den, som følelsen af at være udleveret, af ikke at kunne håndtere de indtryk, der presser sig på udefra eller indefra, og derfor heller ikke at kunne give dem betydning. Angsten kan have forskellig styrke. Indimellem er den en svag og spændende rislen ned ad ryggen. Det er, når vi stadig har tillid til, at vi nok skal få oversat inspirationen til en ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 9

10 Thea Mikkelsen kunstnerisk form. Andre gange er den handlingslammende og skal først dæmpes, før det kreative arbejde kan fortsætte. Men følelsen af at miste fodfæstet og ikke vide, om man igen finder det på den anden side, er en del af det kreative arbejde, der fører til skabelsen af nye værker. Ser vi psykologisk på det, er det interessant, at mange store kunstnere har kendt til denne angst, før de valgte en kreativ vej. De har måske oplevet et tab i deres liv, hvor de har følt, at de mistede kontrollen med deres tilværelse eller et svigt, hvor de lærte, at intet alligevel er sikkert. Det behøver ikke at have været en oplevelse, der for andre har fremstået spektakulær. Det kan sagtens havde været en lille ubetydelig hændelse. Men den har givet en oplevelse af, at tabet af kontrol indeholder en mulighed for, at nye betydninger kan opstå, som man end ikke havde fornemmet før, og at selve det at stå for denne betydningsdannelse er dybt tilfredsstillende. For mennesker, der øver sig i at være i dette felt, kan det blive helt centralt for skabelsesprocessen at mærke angsten, miste fodfæstet og finde ny grund under fødderne et sted, man ikke før var bekendt med. Indimellem kan psykologiske temaer om at blive set og accepteret også have del heri. Jazzpianisten Keith Jarret har for eksempel sagt: I think the fear of failure is why I try things If I see there s some value in something and I m not sure whether I deserve to attempt it, I want to find out. Gennem overgivelse, hvor vi mærker angsten og mister kontrollen, skærpes vores sanser og vi udvikler en sensibilitet, der tillader, at vi finder nye nuancerede betydninger i et felt, der ellers kan opleves som både tomt og kaotisk. Og kan vi udholde angsten og lade os falde ned i det rum, som den giver, så kan vi synke til nogle af kreativitetens dybere niveauer, hvor helt andre betydninger kan dukke frem. Natten Kreativitetens dybere niveauer lader sig ikke sådan beskrive. Grunden til det er, at de som udgangspunkt ikke er sproglige og derfor kun kan komme til udtryk i oversættelsen. Og som bekendt er oversættelsen altid også en fortolkning af originalen. Den er en tilnærmelse af forlægget til den kontekst, som beskrivelsen skal indgå i. Hvis erfaringerne på dette plan oversættes til jazz vil de tage jazzens former og hvis de oversættes til klassisk musik, vil de finde former til at udtrykke sig indenfor det klassiske repertoire. Det er den enkelte kunstner eller kunstnergruppe, der har ansvaret for oversættelsen af materialet fra de dybere niveauer til en kunstnerisk form. Her ligger kreativitetens drama. For lykkes det at gennemføre oversættelsen uden for mange tab? Vil oversættelsen måske endda gøre materialet endnu mere betydningsfuldt, end det var i sin rene form? Den franske forfatter, filosof og litterat Maurice Blanchot har beskrevet de farer, der lurer under den kreative proces, ud fra Orpheusmyten. Som han beskriver det, er det ikke kun angsten for at slippe kontrollen og overgive sig, der er udfordringen, men også det modsatte: At holde 10 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

11 På tærsklen til overgivelsen kreativitetens psykologi forpligtelsen overfor værket, når inspirationen kommer og forfører os til at give slip og lade os opsluge. Som det antikke græske sagn fortæller, mister Orpheus sin hustru Eurydike til dødsriget, da hun bliver bidt af en slange. Orpheus er kunstner, og da han synger sin sorg ud, græder nymferne og guderne og giver ham mulighed for at drage til dødsriget og hente Eurydike tilbage. Der er dog én betingelse og det er, at han selv går ud af dødsriget uden at se sig tilbage. Hvis han ser sig tilbage, vil hun forsvinde i dødsriget og han vil aldrig se hende igen. Det lover Orpheus, men lige på tærsklen til verden fra dødsriget vender han sig alligevel om for at se, om hun er med og hun forsvinder. Blanchot bruger denne myte til at forklare kreativiteten. Eurydike er ifølge ham et billede på inspirationen og Orpheus optagethed af hende repræsenterer kunstnerens begær efter at blive opslugt af følelsen i stedet for at færdiggøre værket. Derfor kalder Blanchot hende for Den anden nat, der er det punkt, hvori dødsrigets tomhed kommer til syne. Oversat til kreativitetens psykologi kan man sige, at Natten i sig selv er det rum af betydninger, som kun kan være betydninger i spejlingen i Dagen, mens Den anden nat er det punkt, hvor vi opsluges og derved ikke kan oversætte inspirationen fra natten til nye betydninger og den derfor bliver tom. Det er, når vi helt opsluges af inspirationen for inspirationens egen skyld. At betragte Eurydike uden at drage omsorg for sangen, i begærets utålmodighed og uforsigtighed, der glemmer loven, det er netop det, der er inspiration, som Blanchot skriver. Og han fortsætter: Værket kompromitteres mindst lige så meget af inspirationen, som Orpheus trues af den. I dette øjeblik når det sin yderste usikkerhed. Det er derfor, det så ofte og så voldsomt gør modstand mod det, der inspirerer det. Den totale overgivelse, som Orpheus repræsenterer, truer på denne måde værket. I stedet for at transformere det, han oplever i dødsriget, eller Natten, til et værk, som kan se dagens lys, opsluges han selv af Den anden nat, af Eurydike, og han får derfor ikke noget med sig tilbage, der kan bruges til at skabe værket. Ifølge Blanchot er angsten for, at netop dette skal ske, at vi opsluges af Den anden nat og går til grunde, årsagen til, at vi har modstand mod inspirationen. At vi indimellem helt lader være med at stige ned i dødsriget. Spørgsmålet er så, hvad det er vi mister, hvis ikke vi overgiver os til Natten og bevarer håbet om, at det lykkes for os at få oversat nattens oplevelser til nye værker? Det ubevidste ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 11

12 Thea Mikkelsen Ser vi psykoanalytisk på det, så mister vi muligheden for at skabe det unikke personlige udtryk. I en psykoanalytisk terminologi er Natten det ubevidste. Det er den del af vores sind, der ikke er en del af vores dagsbevidsthed, men som er aktiv i vores drømme og fantasier. Vi har ingen direkte adgang til dens indhold, men vi fornemmer det som lyst og ikke-lyst. Det ubevidstes måde at præsentere vores erfaringer på er præget af vores personlige sensibilitet i verden. Der er dele af det ubevidste, der også forholder sig til kollektive erfaringer, men måden de er organiseret i forhold til hinanden på, er personlig. Derfor er den inspiration, vi kan få herfra også unik, da den er knyttet til det enkelte menneske. Det er dog ikke muligt at hente materialet i det ubevidste frem i tilpassede former, der lader sig kontrollere og sætte umiddelbart ind i et værk. Åbner man for dynamikken af lyst og ulyst, åbner man både til det spændende, til potentialet for nye værker, og til det problematiske, det ubearbejdede og kaotiske, der truer med at fange os ind, som begæret efter Eurydike gør det for Orpheus. Det kendetegner på denne måde det ubevidste, at vi orienterer os i det i forhold til lyst og ikke-lyst. Som Orpheus, der først og fremmest sanser sin Eurydike i underverdenen og ikke forstyrres i det af ubetydelige elementer. Her er identitet, smag og konventionelle sammenhænge ikke interessant. Det ubevidste er struktureret efter, hvad der har en følelsesmæssig forbindelse for os i modsætning til en rationel forbindelse. Når vi er kreative og omdanner det materiale, vi møder i dette felt, til kunst, så gør vi et følelsesmateriale til form og gør det hermed også tilgængeligt for andre. Så bliver det en del af vores fælles sprog for sansninger i verden. Kunsten er på denne måde det sociale i os. Kunsten er følelsens sociale teknik: den er samfundets redskab, idet den bringer den mest intime og personlige del af vores væren ud i det sociale rum, som den russiske psykolog Lev Vygotsky har udtrykt det i The Psychology of Art. Dagen At få oversat inspirationen til kunst, den personlige del af vores væren til socialt forståelige former, kræver mesterskab. Det kræver, at man har den viden og de teknikker, der skal til for, at det kan ske. Det kræver disciplin og øvelse. Når det lykkes at oversætte de nye betydninger, som Natten tilbyder, til Dagens former, så opleves det som en sejr og medfører en fryd, som kunstnere, der én gang har prøvet det, igen og igen søger at fremkalde. De kunstneriske discipliner giver os på denne måde former og teknikker til at transformere det ubevidste materiale fra følelser til kunst. Indimellem er der tale om helt konkrete følelser, der skyller ind i værkerne. Andre gange er det mere abstrakte sensibiliteter i forhold til rytme, lyd eller dimensioner. Sekundærprocesserne, der er vores rationelle bevidsthed og i en kreativ sammenhæng også vores faglighed, må dog tage primærprocesserne, der er Nattens metode, alvorligt, som den østrigske psykoanalytiker Anton Ehrenzweig udtrykker det i sin bog The Hidden Order of Art. Det, der kan ligne både kaos og tomhed eller kaos og tomhed i et, for vores rationelle bevidsthed, er det nemlig ikke, men noget andet. Og når vi giver dette andet mulighed for at komme til udtryk, kan alt ske. Så kan formen 12 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

13 På tærsklen til overgivelsen kreativitetens psykologi sprænges eller mistes. Så følger man måske ikke det forventede, men skaber noget andet og må forlade sig på Miles Davis ord, når han siger Don t fear mistakes. There are none. Men for at komme hertil kræves det, at man overgiver sig til Natten og at man har evnen til at anerkende det, der kommer med tilbage som betydninger og ikke blot som kaos eller tomhed. At man forstår, at natten ikke er tomhed, men rum der åbner mod nye betydninger. Eller sagt med den svenske digter Thomas Tranströmers ord, som han skriver det i sit digt Vermeer: Och det tomma vänder sitt ansikte till oss och viskar Jag är inte tom, jag är öppen. Litteratur: Blanchot, Maurice Orpheus Blik og andre Essays, Gydendal Ehrenzweig, Anton, The Hidden Order of Art, Phoenix Press, Mikkelsen, Thea Kreativitetens Psykologi, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Tranströmer, Thomas, För levande och döda, Albert Bonniers Förlag, Vygotsky, L.S., Psychology of Art, The M.I.T. Press, ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 13

14 !

15 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, side Ole Fogh Kirkeby Affektenlehre and protreptic About the Mental States, Moods, Emotions and Affects regarding their character and their function in Protreptic Ole Fogh Kirkeby (OFK), philosopher, Professor at Copenhagen Business School Protreptic is the classical Greek art of assisting another human being in turning his mind towards his core values and towards his sense of self through philosophical and rhetorical dialogue. It is closely related to the Greek philosophical principle of epimeleia heautou, to take care of one-self in an ethical sense. Protreptic was practiced in the executive educational programs at that time directed towards top leaders with the aim of guiding them in controlling their passions morally for the sake of the commonwealth. Later it had enormous influence as the basis of advising, counseling and mentoring the powerful ruler. During the rise of democracies in the nineteenth century it died away, since the monarch could be controlled with other means than his own moral. Recently is has been revived by the author as a new way of preparing leaders for their task and creating dialogical culture in the organization. This article states that the method of protreptic, today used with leaders and organizations to make values real through philosophical dialogues, can be enriched by die Affektenlehre in Baroque music, because it is developed to influence, produce, shape and control the passions and emotions on the basis of rhetoric knowledge. Since protreptic seeks the basic moods of individuals, underlying their attitudes towards life, it can be inspired by the capacity of music to accomplish a contact with these moods and their related emotions and forms of thought. From Jewish religion and philosophy to Greek theory of thinking and language the phenomenon of voice played a central part. The natural question What is voice? was answered in the Hebraic bible by the word qôl, meaning both sound in general as found all over nature and the voice of God. The triple sense of sound in Greek, psófos (sound, noise, echos (echo) and phoné (voice ) is also found in the ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 15

16 Ole Fogh Kirkeby Books of Moses, because Jewish theology distinguished between the Voice of God as flowing directly out of the sky, appearing as an echo of this real, transcendent voice, or as the inner voice of man. In this theology, however, the written word, the Torah, the law, acquired increasing influence as the incorporation of the voice of God so Derrida perfectly follows his own Jewish roots in developing his famous philosophy of the ontological and epistemological sovereignty of the written word over the spoken. Plato sometimes use psófos and phoné synonymic, even if the Greek legacy takes the former as the genus and the latter as the species - his contemporary the Pythagorean Archytas, was the first one to speak about phoné as the voice of an instrument and focuses far more than the Jewish tradition on the relation of sense and thinking (dianoia) to voice, and thought as incorporated in external and internal speech, the later so famous Stoic distinction between logos prophoricos and logos endiáthetos (external and internal speech). Aristotle begins to develop a more syntactical perspective faithful to his empiric approach, emphasizing the form of language lexis, the word, onoma, and the phenomenon of referential sense (semantikos) and sense in general ( logos) making the demarcation between humans and animals, because of the kata synthéken, the symbolic and hence, artificial-historical character of language. To protreptic the distinction of Plato between the outer and the inner voice is of enormous importance, because the conversations serve the purpose to form new styles and subjects of inner speech. He also defines thinking as inner dialogue, the conversation of the soul with itself. To sum up, voice was transferred by Aristotle to music and used metaphorically in this way ever since, but musical metaphors were already used by Plato when he speaks of the harmony of the soul, rather close at hand, since the savage struggle between the passions, the ratio and the will is often felt as inner agitation and uneasiness possible to experience as noise, as a cacophony. Against this the harmony, the pure line of melody, or even the logon zema from Timaios 20C, the feast of words as known by the Greeks in the theatre, but by us in the great works for chorus and orchestra since the Baroque, can appear as its contrast, together with the aposiopesis, the enforced silence of speech from rhetoric, in music the general pause expressing the affective states of dying, sleeping or being silent. Even the murmur, so close to psófos as noise and to what the Stoic named skindapsos, human word without sense can be transformed by beauty in music as in the motet, meaning "a choral composition on a sacred text", originating from late 14c., coming from O.Fr. motet (13c.) which was originally a diminutive of "mot" "word," from Latin mutum "grunt, murmur." As well as in the madrigal, the word coming from Latin marix meaning womb the silence of the womb which Yeats used as a poetical expression, but which new research proves is not correct, since the embryo seems to listen and that it early gets both a sense of the spoken idiom and is able to profit from music.. 16 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

17 Affektenlehre and protreptic In the Jewish-Greek tradition another perspective of voice was stroke which proved important to the Enligtenment, especially to Goethe, and very later to Heidegger, the latter calling thinking the listening which sees in the big essay Der Satz vom Grund. He here indirectly quotes Philo from Alexandria who in the time around the birth of Christ tried to combine the Greek schools with Jewish philosophy. Philo conceives the words from the Decalogue as an appearance of light, not as the result of a real voice, which the eye of the soul is able to perceive, because the eye itself consists essentially of the same light in its likeness to the visualizing power of Gods thinking. Now, music might also be conceived as a type of light since the deep passions own an intensity which is felt in the body as a spectral force and purring presence the Eastern theories of the chakras testify to that. From this perspective words also are seen as carriers of light, since they are able to enlighten the mind through the power of logos and this is the core of the good rhetoric coming close to theurgy, white, benevolent magic. Leibniz' famous term "fulguratio", lightening is a principle of God's perpetual creative activity in the "monads". At its very best protreptic is an objective, profane and deep ethical kind of theurgy, and the ritual core of conversation is conjured up by the likeness of a successful protreptic session to a duet or a quartet following an unknown score of mind and the ultra-harmonic mood of co-compassion. 1. Introduction to die Affektenlehre Protreptic has the task to conjure up a clearer image and conception of the other s awareness and feeling of self. It also has to connect the propinquity and capacity to reflect to a pronounced sense of freedom a sense which must be nurtured as the ability to transgress the limits of passions and emotions into a mood of virtual liberation I guess that Nietzsche would have been inclined to call such mood the lofty and cool spirit of mountain-air. To meet this challenge the so called Affektenlehre from Baroque Music, so thoroughly inspired by rhetoric, can be of great assistance. It is of great importance to remember that the beginning of the monument of rhetorical theory, Aristotle s Rhetoric, sets off from the phrase Rhetoric is the counterpart of dialectic, thus combining what Plato and later on Petrus Ramus (forming Protestant rhetoric) did separate. In my principle of translocutionarity I draw the full consequence of the conceptual influence of the linguistic turn the principle says I do not know what I myself mean, until I hear myself speaking. This principle is, in spite of his criticism of Sophism pertinent to the thought of Plato, since he defines thinking as an inner dialogue and a war with oneself (e.g. in Theaitetos and in Laws ). However, we must, I think, be forced to admit that thinking is not just extremely dependent on the word, but also on emotion - as a concept covering the whole range of intensitytypes from passions, via inner and outer affects, to moods and incorporated values (Dewey and the Phenomenological movement emphasized that, to mention some out of many). However, this ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 17

18 Ole Fogh Kirkeby insight gives music more than an analogical status with the side of rhetoric directed to creating impressions, emotions, believes and being convinced or taken by surprise by persuasion verging towards manipulation. Understanding at all levels, but especially real or deep understanding, cannot be built on logic alone (i.e. on skeptical and antiseptic argument), but need emotion and its more comprehensive mood. In this sense affect is a misplaced word, if we follow Kant s canonical distinction between affect and passion, but the use of the word during the Baroque did not have the connotation of the short, vehement, whim like and unwillingly or without precedence attacking, vehement and blurred, awareness, in which the individual or group are being caught or trapped by overwhelming feelings Kant thought that passion was far more based in personality and hence, lasting. Affect and will are not opposites in Baroque music, as affect is perfectly able to be in harmony with thought and to deepen and consolidate its logical (i.e. the deep, uncompromising, sharp and clear contributions by intellect and reason, nous/logos, intellectus/ratio) aspects. In that sense music is still in line with the scholastic pre-ramon rhetoric, even if religious music might oppose belief and rational thought today we are slowly discovering the cognitive and conative powers of music, the latter being earlier mostly known to military practice (the drums and pipes hypnosis). That music is not to a great degree liable to this temptation (of music as a sheer matter of emotion) can be seen in the concept of invention, the first of the five canonical stages of rhetoric composition. Firstly, invention aims towards deriving heuristic procedures or systematic strategies that will aid students in discovering and generating ideas about which they might write, i.e. it relies on the possibility of - which was named much later - a logic of discovery, and hence leans towards analytical thought and its logic. Secondly, invention is conceived as a way in which speakers, writers and composers establish "voice" in writing, speaking and composing, plus realize individual style and hence, fingerprints of identity. In other words, aesthetics is a means to episteme, to knowledge. To object that knowledge is a subjective matter would be a contradictio in adjecto. But this must not be interpreted as a legitimization of self-construction, an ambiguous, but morally and ethically infestation with desires for power, status and lack of real care for other people. As such it is banished from protreptic. Epimeliea heautu (cura sui) is accepted, but certainly not philautia (complacency). In the 17th. and 18th.Century the Affektenlehre is represented by theoretical writings of which the most influential authors are Michael Praetorius (Syntagma musicum, 1619), Marin Mersenne (Harmonie universelle, 1636), Athanasius Kircher (Musurgia universalis, 1650), and above all Johann Mattheson (Der vollkommene Kapellmeister, 1739). A systematic, canonical synthesis was produced by Friedrich Wilhelm Marpurg ( ). The most analyzed composer in regard to the Affektenlehre is Johann Sebastian Bach. 18 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

19 Affektenlehre and protreptic The canonical author on this subject (die Affektenlehre) is still Johann Mattheson with the famous book Der vollkommene Kapellmeister, from 17391,and Kern melodischer Wissenschaft from Here the instrumental music is accepted for real as a media to create emotions on the same level as song. However, the focus on music without words needs not distract the focus from the verbal art of protreptic. Analogies can safely be drawn, also beyond level, rhythm, intonation, phrasing and expressing in the voice, into a realm in which words are able to work as tones, chords, and melodies. We can well speak about a conversation having its pitch and melody, and the way in which practicing speaking, and our capacity to pay attention to the sound of our own voice shifting from situation to situation are all phenomena legitimating musical analogies. One important question by the protreptic guide (the one guiding the conversations from the perspective of protreptic) is, after all, What does that which you would call your own voice mean and in which situations do you re here it? or the inverse: Have you noticed how, when and why the sound of your own voice shifts from situation to situation? To the musician the question of the sound of his very own sound on his instrument could probably be answered by a reference to the event in which it has sounded the best? Or is it when he practices alone? Kant finally brought the confusion of the sense of affect to a standstill in his Anthropology by distinguishing between passion and affect, the former being permanent based in the character and hence, a possible subject of deliberation and even choice; the latter being temporary and without ratio. In this book he also finished the theory of temperament, the one cornerstone on which die Affektenlehre in music was built. The other one was moral qualities. Before the renaissance the physical aspects of the theories of temperament dominated since it originated in Hippokrates and Galen ( AD.), Greek masters of medicine, of which the latter totally ruled over medicine far into the Baroque. Galen, however, did not draw so strong consequences of his use of Empedocles and Aristotle s theories of the four physical temperaments what concerns a characterology as did Vindicianus in his educational letter from the fourth century AD. On this the Scholastic built their theory of personality. A privileged place is here hold by the famous speculations of the melancholic temperament anticipated by the so called Pseudo- Aristotelean Problema, XXX, 1., in which among others Plato is mentioned as the prototype of 1 Faksimile Nachdruck (reproduction) in der ersten Reihe der Documenta Musicologica, hrsg. v. MargareteiReimann, Kassel Reproduction of the 1737, Edition, Hildesheim/New York 1976 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 19

20 Ole Fogh Kirkeby the manio-depressive genius. The Renaissance philosopher, Ficino, vindicated the melancholic as the man of "virtú" of his age, combining erudition and creativity with demonic sides too. During the Baroque and the Enlightenment the relations between the temperaments and the character became more differentiated and complex, allowing for mixtures and ideals of eucrasia, Galen s Greek word for the ideal of a balanced body-mind. However, it was not until the middle of the nineteenth century that medicine became totally liberated from the theories of temperament. In philosophy Francis Bacon in the beginning of the seventeenth century already spoke about the undifferentiated nature of man, a perspective destroyed by modern science until recently and still rather influent in this mutilated form as the ideal of conceiving the body as an isolated subject of research in medicine, prevailing even in neurobiology, especially now with the tempting deterministic context suggested by the discovering of the genes. As mentioned Kant s restriction of the temperaments to count for the two parts of the Platonic chariot of the soul, the will to live and the desire, but not for the coachman, the ratio; and his restriction of the temperaments to refer to emotions and actions only, and not to reflectivity; destroyed the theory of temperament as the basis of a characterology. However, his dependence on the good will of man in regard to his moral theory clings to a theory of mood. The conceptual framework of die Affektenlehre became dependent on both the theory of temperaments and on the revival of the scholastic framework of virtues and vices by the attempt at a pesudomechanistic psychology by Descartes (and his pupil Mersenne). In Les passions de l âme, a book which in many ways had catastrophic consequences, because it blocked the understanding of the body as a dynamic, interactive and experience-creating way of being (Not until Edmunds Husserl s first, rudimentary attempt at pointing to this Cartesian catastrophe for European thinking in his late Cartesianische Meditationen was the incorporatedness and situatedness of the body really posited as an epistemological alternative). Descartes pupil Mersenne who developed a musical theory on these lines, and who even came close to a modern definition of pitch, had a rather dominating influence on the understanding of the affects in Baroque music. Their legacy implied that the body is a reception-machine and that music has to create impressions which determine certain emotions. These must have an objective basis, even if they are interpreted differently by each subject a figure of thinking surviving as late as in Gilbert Ryle s book The Concept of Mind from In this linguistic analysis made him conclude that there exist objective moods versus private emotions, a thinking which might at the first glance seem rather sensible, perhaps best through O. F. Bollnow s theories of the moods in Neue Geborgenheit from 1959 and which, by taking due consideration of the slightly angled perspective, could be seen as one of the central messages of Heidegger s Sein und Zeit from This conclusion answers to the schema used my Baroque composers and musical theorists like Mathesson. 20 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

På tærsklen til overgivelsen Om kreativitetens psykologi

På tærsklen til overgivelsen Om kreativitetens psykologi Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright 2010 2010, Vol. 1, side 9-13 Thea Mikkelsen På tærsklen til overgivelsen Om kreativitetens psykologi Thea Mikkelsen (TM), cand. psych., cand.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

NÆRVÆRENDE & FOKUSERET LEDERSKAB

NÆRVÆRENDE & FOKUSERET LEDERSKAB NÆRVÆRENDE & FOKUSERET LEDERSKAB HVORFOR ER DET VIGTIG OG HVORDAN UDVIKLES DET? RASMUS HOUGAARD, FOUNDER, THE POTENTIAL PROJECT INTERNATIONAL HANNE DORTHE SØRENSEN, PARTNER, THE POTENTIAL PROJECT DANMARK

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN

LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN LEDELSE AF KREATIVE PRODUCENTFORENINGEN Erhvervspsykolog THEA MIKKELSEN D. 18. DECEMBER 2012 THEA MIKKELSEN Thea Mikkelsen, cand. mag. i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur og Kulturformidling & cand.

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere