CENTER Nr. 2 Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER Nr. 2 Marts 2014"

Transkript

1 HANSTHOLM CENTER TA ET BLAD, DET ER GRATIS Nr. 2 Marts 2014 NEWS New School The school has moved to Ræhr. Both teachers and pupils seems happy with the change. Maria på oplevelse Lille Maria var sammen med 60 andre børn på en sjov tur til Leos Legeland i Ålborg. Learn to run Elie wants you to join the runining tema Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret samt personale.

2 2 Forandringens vinde Centeret har oplevet store interne forandringer gennem de sidste par måneder. Centerskolen er rykket til den nedlagte skole i Ræhr, der er blevet istandsat af lærere og ikke mindst et stort antal beboere, der frivilligt har taget fat og knoklet igennem. Resultatet er imponerende og fremviser hvordan centerets forskellige medarbejdere arbejder flot sammen, for selvom det er lærergruppen, der har trukket læsset, har det været i tæt samarbejde med både netværker og pedeller. Det har frigivet nogle lokaler på centeret, som betyder at bl.a. Kreativ Værksted kan få den plads de har brug for. Det betyder at Babyschool kan få bedre plads, og det har været tiltrængt længe. Heldigvis benytter langt de fleste mødre sig af vores unikke tilbud til denne gruppe, hvor de ikke kun får samvær, men også undervisning. Som fortalt i sidste nummer har babyschool mindsket et uhyggeligt højt forbrug af antidepressiv medicin med over 80%. Vi kan, og bør, være stolte af det arbejde. Det betyder ikke kun noget for den enkelte asylansøger, men det betyder også, at hvis asylansøgeren får ophold, at de ankommer til deres nye kommune som hele og raske mennesker, der har langt større chance for vellykket integration i det danske samfund. Lars Andersen Centerleder The winds of change Our center has experienced major internal changes over the last few months and other changes is on its way. The Center School has been moved into the abandoned school in Ræhr. The school has been renovated by the teachers and not least a large number of residents who voluntarily took a good workload. The result is impressive and shows how the center's various employees work together. Even if it is the teacher who has taken most of the workload, the group have been working closely with both networks and caretakers. The move of the school has freed up some space in the center, which means, among other things Creative Workshop can get the space they need. This means that the Baby School can get more space and it's long overdue. Fortunately almost all mothers take advantage of our unique services for this group. They have not only fun together but also learning. As told in the last issue, the baby school has decreased a high consumption of antidepressants by over 80%.We can, and should, be proud of this accomplishment This is not only good for every asylum seeker, but it also means that if the asylum seeker can arrive at their new kommune as whole and healthy people who have a much greater chance for successful integration in the Danish society. Sincerely, Lars Andersen, Chief Cosmopolitan udgives af Hanstholm Asylcenter Nørbyvej 1, 7730 Hanstholm Tlf.: Find os på Facebook Ansvarshavende redaktør: Kim Ursin Mail: Korrektur: Søren og Jesper Hvis intet andet fremgår er artiklen skrevet af redaktøren. Forside/frontpage: Maria er i Leos Legeland. Næste nummer: Uge 14 Deadline: 28. marts 2014 Next issue: Week 14 Deadline: 28th of March 2014 Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

3 Nyt løbehold oprettet Af Elie Vores første løbetur blev afviklet den 6. januar ved Hanstholm Asylcenter. Der var stor opbakning fra beboerne. Holdet bestod af 9 deltagere fra blandt andet Afghanistan, Syrien og Somalia. Hensigten med løbeprogrammet er at udfordre beboerne positivt, og motivere dem på en sjov måde. Der blev taget armbøjninger, mavebøjninger, rygbøjninger og ikke mindst lavet en del englehop. Hvordan Har du lyst til at være en del af løbeholdet? Mød op udenfor office kl 13:00 hver mandag. HUSK relevant tøj, så som løbesko og tøj. Hvis du har nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte Elie. Løbesko Hanstholm Asylcenter sælger løbesko til 50 kr. Er du interesseret i dette tilbud, kontakt Elie. Løbetøj kan købes i Second hand. New running team Our first run was held on 6 January at the Hanstholm Asylum. There was a strong support from the residents. We were 9 participants, including people from Syria, Afghanistan and Somalia. The purpose of running the program is to challenge the residents positively and motivate them in a fun way. We took a lot of push-ups, sit ups and made some jumping jacks. FAQ Would you like to be a part of the running team? Meet up outside office at 13:00 every Monday. 3 REMEMBER: Running stuff, such as shoes and clothing. If you have any questions, feel free to contact Elie. Runing shoes Hanstholm Asylum center sells running shoes for 50 kr. Are you interested in this offer, please contact Elie. You can buy running clothes" in Second hand. Torsdag i lige uger, er der afgang fra Vigsø kl , til indkøbscenteret i Hanstholm. Thursday in even weeks, there is an extra bus from Vigsø to the mall in Hanstholm. Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

4 4 En tur til Leos Legeland Tirsdag d. 11. februar tog Inga, Rie, fire frivillige og 8 mødre sammen med 60 børn til Leos Legeland i Ålborg. En fik slået en tand ud, men den sad løst i forvejen, fortæller Inga, der betegner turen som en stor succes. De morede sig og havde en rigtig dejlig tur. Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

5 A trip to Leos Legeland Tuesday the 11nd of february Inga, Rie, four volunteers and eight moms went to Leo Legeland in Aalborg. They had 60 children with them. Leos Legeland is a playhouse for children between 6 and 15, and from the center (and Vigsø) there were 60 children. 5 A tooth was the only victim at this trips, says Inga, but it was loose anyway. Inga says, that the trip was a big success with lots of fun. Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

6 6 Hvad laver Beboerrådet? Ibrahim Mohammed er det længst siddende medlem af beboerrådet på Hanstholm Asylcenter, og jeg mødtes til en snak med ham omkring hvad beboerrådet laver I det daglige arbejde. Ibrahim kom til Danmark i april 2013 og blev umiddelbart efter medlem af beboerrådet. Han fortæller at de først og fremmest har tre opgaver, arrangere forskellige begivenheder, hjælpe nye asylansøgere på centeret og hjælpe medarbejderne med at holde ro og orden. Sport som smeltedige Sport er med til at smelte de mange forskellige kulturer sammen, fortæller han. Han har været med til at træne et fodboldhold, som jævnligt spiller kampe. Desværre er centeret ikke længere tilmeldt en almindelig dansk turnering og det synes han er ærgerligt. Mange havde stor glæde af holdet. Det gjorde at mange forskellige nationaliteter arbejdede sammen om et fælles mål. Open House De var også drivkraften bag Open House, hvor alle i centeret kunne smage hinandens mad, opleve dele af hinandens kultur, og specielt er han glad for at så mange danske lokale borgere tog sig tid til at komme forbi. Nye asylansøgere Et andet vigtigt mål er at hjælpe nye asylansøgere. Derfor er det en stor fordel at beboerrådet har mange forskellige nationaliteter. Det er nemmere for en somalier at få hjælp af en somalier, da vi taler samme sprog og forstår hinanden, forklarer Ibrahim. De ved intet, når de kommer her. Vores opgave er primært at hjælpe med oversættelse og hjælpe medarbejderne med at få dem installeret. I staten ved de intet om hvordan centeret virker, hvordan man får vasket sit tøj, hvordan man får sin post, hvordan man kommer i skole osv. Vi hjælper med at bygge bro mellem asylansøgerne og personalet. De ulmende konflikter Beboerrådet hjælper også med at holde ro i centeret, på den måde at forstå at de hjælper med at løse konflikter internt i de forskellige grupper. Hvis der er optræk til sammenstød kan en neutral mægler også tit Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

7 være en god løsning, fortæller Ibrahim, der mener at konflikter oftest hurtigt bliver land mod land og ikke person mod person. På det punkt er vi meget aktive for at forhindre at det eskalerer. Ofte opdager personalet det ikke, da konflikten bliver løst inden den bliver stor. Ibrahim vender tilbage til sport: Sport er så vigtigt i denne sammenhæng, når en afghaner, somalier og en tjetjener spiller på samme fodboldhold, så er det med til at nedbryde barrieren mellem landene. Jeg tror folk begynder at se mennesker og ikke lande. Videns udveksling Sammen med Bjarne var hele beboerrådet ude og se Brovst Asylcenter og derefter rådhuset, hvor de mødte Thisted borgmester. Ibrahim var meget glad for at borgmesteren tog sig tid til at tale med dem. Vi bliver taget alvorligt og det giver selvrespekt og respekt i centeret generelt. Da de var i Brovst opdagede han, at Hanstholm Asylcenter på mange områder, efter hans mening, er bedre end Brovst. Pengeudbetalingen virker mere strømlinet og det virkede også på ham, som om at interview og afrejse til København virkede mere organiseret. Værelserne er store og flotte i forhold til Brovst, og her er det gratis at vaske tøj. Det Ibrahim er mest glad for på Hanstholm Asylcenter er dog at medarbejderne behandler asylansøgerne med værdighed og som hele mennesker. Vores råd arbejder sammen med personalet om det samme mål, vi føler os værdsat og der er god sparring imellem personale og beboerne. Ibrahim fortæller at en af de ting, der virkelig imponerede på Brovst Centeret var et fælles beboerområde med bordtennis, fri kaffe, pinball maskiner osv. Beboerrådet vil se om man kan lave noget lignede her. 7 Tak til danskerne Beboerrådet har snakket meget om de spændinger der er imellem grupper i centeret. 90% er gode mennesker efter Ibrahims mening, og de sidste 10% burde forlade landet igen. Nu er vi i Danmark, og alle vores problemer stammer fra terror, terrorister og ekstrem nationalisme. I Somalia er det fx Al-Shabaab gruppen, en del af Al-Qaeda, der står bag landets ødelæggelse, sammenbrud af mit land og i den sidste ende er skyld i at vi somaliere er her i Hanstholm. Det er så vigtigt at alle her begynder at tænke demokrati, og det er vores opgave at bekæmpe terrorisme og arbejde for demokratiet. Det værste, der kan ske er at vi tager alle vores problemer med til Danmark. Det fortjener Danmark ikke. Danmark og danskerne fortjener tak for at de har taget imod os, slutter Ibrahim. Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

8 8 What is the job of The Residents council Ibrahim Mohammed is the longest-serving member of the Residents Council at Hanstholm Asylum, and I met up for a chat with him about what the residents council doing in their daily work. Ibrahim came to Denmark in April 2013 and joined the Residents' Council I Hanstholm Asylum center. He said that they mainly have three tasks, organize various events, help new asylum seekers at the center and help employees to keep order in the center. Sport helps to melt the many different cultures together, he says. He is coach for a football team that regularly plays games. Unfortunately, the center no longer is enrolled in an ordinary Danish tournament and that makes him a bit sad. Many enjoyed the team. It made many different nationalities working together for a common goal. many local Danish citizens took the time to come by. Mixed nationalities Another important part is to help new asylum seekers. Therefore, it is a great advantage of the residents' council has many mixed nationalities. It's easier for a Somali to help a Somali because we speak the same language and we understand each other, explains Ibrahim. They know nothing when they come to Denmark. Our job is primarily to help with translation and help the staff to get them installed. In the start the newcomers know nothing on how the center Open House Resident Council organized Open House where all residents could taste each other's food, experience the parts of each other's culture and specifically he is happy that so Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

9 9 same football team, it helps to break down the barriers between countries. I think people are starting to see people, not countries." Open House was a big succes, here we see the Somali area of the party. Ibrahim tells that there were 60 different kind of meals - just in the Somali area. works, how to do simple things conflict because it is solved before it becomes a big issue. like washing clothes, how to get your mail, how to get to Ibrahim returns to the sport: school etc. We help to build "Sport is so important in this bridge between newcomers, context. When an Afghan, Somali and Chechen plays on asylum seekers and staff. the Together with Bjarne the residents council was on tour to exchange knowledge with Brovst Asylum Centre and later to the City Hall, where they met the mayor of Thisted. Ibrahim was very happy that the mayor took the time to talk to them. "They take us seriously and it gives self-respect and respect in the center in general." When they were in Brovst he discovered that Hanstholm Asylum in many areas, in his opinion, is better than Brovst. Cash payout seems more streamlined and it also seem Keep the peace Resident Council also helps to keep the peace in the center. You have to understand that we help to resolve conflicts within the various groups. If there is an imminent collision a neutral mediator often seem to be a good solution, says Ibrahim, who tells that conflicts often is country against country and not individual against individual. I think we are very active to prevent it from escalating. Often the staff doesn't even discover the The Councill from rigt to left: Muhammed, Ibrahim, Rami, Bjarne (staff), Zabi, Ramin and Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

10 10 Football in Hanstholm. to him that interview and departure to Copenhagen was more organized. "Our rooms are large and beautiful compared to Brovst and here it is free to wash clothes." What he like the most about Hanstholm Asylum Center is that employees treat asylum seekers with dignity and as human beings. "Our council is working with the staff on the same goal, we feel valued and there is good sparring between staff and residents. Ibrahim says that one of the things that really impressed at Brovst center was an area with table tennis, free coffee, pinball machines, etc. Resident Council will see if they can do something similar here. Denmark deserves thanks Resident Council has talked a lot about the tension that exists between groups in the center. 90% are good people after Ibrahim's opinion, and the remaining 10% should leave the country again. Now we are in Denmark, and all our problems come from terrorism, terrorists and extreme nationalism. In Somalia, for example, the Al- Shabaab group, part of Al- Qaeda is behind the country's destruction, collapse and in the end is to blame for us Somalis are here in Hanstholm. It is so important that every single asylum seekers starts thinking democracy, and it is our job to fight terrorism and work for democracy. The worst thing that can happen is that we take all our problems to Denmark. Denmark deserves better. Denmark and the Danes deserve thanks for the way they have taken us in, ends Ibrahim. Har du en god ide? De frivillige søger ideer til spændende, sjove eller hyggelige aktiviteter. Kontakt Pia Keller eller Brian Duborg, frivilligkoordinatorer Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

11 Sov godt - det er sundt 11 God og nok søvn er vigtig for børns udvikling og helbred. Af May, leder af klinikken Det er vigtigt at få nogle gode sovevaner. Det kan gøres ved hjælp af regelmæssighed og gode rutiner omkring sovetid, og ved at den vågne tid i sengen ikke trækkes ud. Faste sove og spisetider er med til at sikre en god døgnrytme. Lige inden sengetid frarådes vild leg, motion samt tv, computer og PlayStation, hvorimod rolige og hyggelige ritualer som badning, tandbørstning og godnathistorier hjælper barnet med at falde til ro. Desuden er et godt sovemiljø vigtigt. Et godt sovemiljø er passende temperatur (ikke for varmt) og 1-3-årig: har behov for at sove timer i døgnet, heraf 1 2 lure i løbet af dagen. 3-6-årig: timer/nat, de fleste børn stopper med at sove til middag, når de er mellem 3 og 5 år. Når barnet stopper med at sove til middag, har det brug for at komme tidligere i seng årig: 9 12 timer/nat, sengetiden bliver gradvis senere. Barnets og familiens mange aktiviteter kan øge risikoen for, at barnet kommer for sent i seng til at få dækket sit søvnbehov tilstrækkeligt årig: 8-10 timer/nat, Tilstrækkelig med søvn har fortsat stor betydning for sundhed og trivsel. Også for de unge anbefales det at undgå elektronisk underholdning (tv, computer, mobiltelefoner) op til sovetidspunktet og at sørge for at de ikke bliver forstyrret, når de er gået i seng af (sms er og lignende). frisk luft. Mørke/ vågelampe, her anbefales rødt lys, da det virker mindst vækkende, hvis barnet skal spise eller trøstes om natten. Manglende søvn eller dårlig søvnkvalitet kan have indflydelse på børns vækst, immunforsvar, koncentration og indlæringsevne. Manglende eller utilstrækkelig søvn kan medføre træthed, irritabilitet, dårligt humør, koncentrationsbesvær og nedsat indlæring. At sove for lidt er associeret med øget risiko for blandt andet overvægt. God søvn er afgørende for barnets udvikling. Fotos: Modelfotos Kilde: Pricerunner, brugt med tilladelse Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

12 12 A good night sleep Its important for children to have a good night sleep. By May, chief of the clinic It s important to have some good sleeping habits. You can do that by thinking of routines around bedtime. If you go to bed at the same time each night and eat at the same time each day you will develop a good daily rhytm. Just before bedtime it is not adviced by doctors and specialist to play wild, exercise hard or watch TV or play computer. On the other hand quite and cozy rituals like brushing teeth, a bath and bedtime stories will help the child to calm down and fall asleep easier. 1-3 years old needs to sleep hours daily. In this 1-2 naps during the day. 3-6 year old needs to sleep hours daily, most children stop napping between the age of 3 to 5. When this happens it is necessary to sleep more in the night years old needs to sleep 9 12 hours daily. Bedtime will often be a bit later. Many activities can do that the child have difficulty sleeping or go to bed at the right time year old needs to sleeo 8-10 hours. The good night sleep is still important for your health. Be aware of electronic entertaiment around bedtime and it is adviced to make sure they dont use mobile phones after bedtime. A good place to sleep is also important. Not to warm, not to cold. If the child need a bedtime light the best one is with red light. Lack of sleep or bad sleep can (and will) spoil the concentration, make you more sick and make it more difficult to learn new things. You will get more tired, angry, remember less good and it is easy to become overweight. A good night sleep is important for both grown ups and children. Scientist in Norway has discovered a clear link between sleeping bad and watching television in bed. Turn off the TV and read a book, says the Norwegian scientists. Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

13 13 Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

14 14 Can you save your soul in Afghanistan? We talk about war but what if you can't save your soul in Afghanistan? By N.Milad Mahmudi Bacha bazi is an old Afghan tradition of taking young boys, dressing them up like girls, with bells tied to their feet, and let them dance at parties and weddings. Generally dancing men are relatively common in Afghanistan, where the sexes are strictly segregated and women is not allowed to participate in such activity. The boys are owned by single or married men who trade or keep the boys as concubines. the boys ages are mostly from 8 years old to 24. The bacha (dancers) are often abused and sometimes bacha bazi is a business for powerful people, in which the boy slaves are seen as important status symbols of the elite. Everyone tries to have the best, most handsome, and good-looking boy. I have heard many things like this when I was in my country Afghanistan. I have seen in a news report where a 50 years old man is saying: "I was married to a woman 20 years ago, she left me because of my boy. I was playing with my boy every night and was away from home, and my wife decided to leave me. I am happy with my decision because I am used to sleep and with my young boy." The boys, who often know no other life but as chattel, call the men my lord. Attempting to escape could result in severe physical punishment or even death. They can't go to police. People in Afghanistan don't trust the police - and often with good reason. In another news report a man called Allah Daad, once a mujahedin commander in the northern Afghanistan, explains how the boys are enticed into the arrangement: First we select boys in a village and later on we try to trick them into coming with us, he said. Some of them stay with us for money; they get a monthly allowance, and in return we can have them any time we want. They don t stay with us all the time - they can do their own jobs and then just come to parties with us. Large halls provide the venues for the weekly parties where the boys owners, invite their friends to watch them dance. Several different types of dances are popular, Daad says. If the boy refuses to dance or performs badly, his master beats him with a long stick. He explained: we have to do that, We spend money on these boys, so they have to dance. Later into the night, when the dancing is over, the boys are frequently shared with close friends, for sexual favours and by the end of the evening it is not at all uncommon for the boy to have a new owner, as Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

15 the parties often provide the opportunity for buying and selling. Both prestige as well as poverty are the main motivators for the revival of bacha bazi. A beautiful boy who is also the best dancer becomes a status symbol for his master. A guy who didn't want to tell his name is saying in a news report: I was only 14 years old when a former Uzbek commander forced me to have sex with him, Later I quit my family and became his secretary. I have been with him for 10 years, I am now grown up, but he still loves me and I sleep with him. But at 24, he is getting far too old to remain a dancing boy. He says: I am grown up now and do not have the beauty of former years. So, I proposed to marry my lord's daughter and he has agreed. Another little boy, only 14 years old, spoke crying: I have been doing this for the past year. I have no choice - I m poor. My father is dead in a bomb blast and this is the only source of income for me and my family. I try to dance well especially at huge parties. The men throw money at me and then I gather it up. Sometimes they take me to the market and buy me nice clothes. My point of view As human I am really ashamed of these people who rape these little boys, punish them and force them to dance and is selling them and it s increasing day by day. Unfortunately I have to say that this type of dancing, sexual abuse and even the sale of boys has been going on for years. It s a despicable culture. The boys involved are usually poor, underage or orphans and they are forced into it by their economic circumstances. The government has failed to do much about the practice of bacha bazi and police force do little to encourage public confidence. Local officials do admit the practice is prevalent but seem to have no idea how to fight it. 15 And Taliban commanders also abuse young boys as sex slaves, whom they are training to carry out terror acts. Nematullah, a former wouldbe suicide bomber, told Afghanistan s National Directorate of Security (NDS) that young men, including himself, endured sexual abuse by their trainers, according to a September 23 NDS statement. Doctors and activists in Pakistan and Afghanistan have medically confirmed that such abuse occurs. It s by no means a human act. Drugging and forcing them into such acts are condemnable by all social norms and human values. Danish version on page 18 by the editor. I Afghanistan abuse of children and young boys are still common. Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

16 16 Informationssider Relevant information for beboerne i Hanstholm Asylcenter Clinic/klinik Opening Hours Åben: mandag - fredag Open: Monday - Friday IT Support - Brian Duborg (Kontoret ved fitness - The office by the fitness studio) Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: kl Opening hours: Monday, tuesdag, Thursday, Friday: Onsdag/Wednesday: lukket/closed This is a free service, but you may have to pay for spare parts. Gratis IT support, du skal kun betale for reservedelene. If your own private computer, laptop etc. needs a check-up, this is the place to bring it. (Not for your room computer.) Hvis din egen private computer, laptop osv. har brug for et check-up, bring den her. (Ikke for din værelsescomputer.) RECEPTION Opening Hours / Åbningstider Alle hverdage: Extern Work-experience Office Open Tuesday & (Office beside Fittness studio) Get a practik outside the camp, talk to Brian School: Lesson Plans / Skole, skoleskema Nye elever: skoleinspektør Anders Brolev modtager alle nye elever på sit kontor i Ræhr. New students: Headmaster Anders Brolev receives all new students in his office in Ræhr. Alle ændringer af dit skema: Kontakt Anders/ Change of lesson plan? Contact Anders Open: Tuesday & Thursday: Åbeningstid: Tirsdag og torsdag Take the bus to Ræhr at 8.40 (Hanstholm), 8.20 (Vigsø). You can have class until you can talk to the headmaster, just contact a teacher in the morning and we find a place for you. Lommepenge / Pocket Money Payout Lommepenge: Torsdag i lige uger. Du skal have en underskrift efter hver time/periode af din lærer eller din praktik ansvarlige. Hvis du ikke mener du får det beløb, du burde få, kan du klage over dette. Pocket money payout takes place on Thursdays in even weeks. You must have a signature from your teacher after every class you join, and from the praktik responsible, if you are working in a praktik,. If you think you are not getting the amount of money you should have, you can complain at the: Lommepenge klagekontoret / Pocket Money Complaints Office Åbningstid/Opening Hours: onsdag kl / Wednesday Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

17 Info Pages Relevant info for inhabitants at Hanstholm Asylcenter 17 Genbrugsforretning Second Hand Shop Bicycle Workshop Vi reparerer og sælger cykler We repair and sell bicycles. Responsible: Henrik Åbningstider : Tirsdag Opening Hours: Tuesday Åbningstider/Opening Hours: Mandag/Monday: Tirsdag/Tuesday: Fredag/Friday: Fitness studio Alle hverdage: 9-22 All week days: 9-22 More info: Inga Jobcenter Mandag - fredag: Monday - Friday: Alle nye beboere skal henvende sig her for at få en kontrakt samt praktik. All new residents must visit the jobcenter to get a contract and praktik. CAFÉ Åbningstider: Mandag til fredag Opening hours: Monday to Friday Responsible: Brian Duborg Det Kreative Værksted Åbningstid: alle hverdage Opening hours: all week days Mulighed for reparation af eget tøj Indlevering af tøj til reparation Mulighed for at lave egne produkter. You can repair your own clothes, get your clothes repaired for a small amount or make your own products. Ansvarlig/responsible: Mary-Ann Børnehave / Kindergarten Fyrvej 60 Hanstholm Åbningstider: Mandag til fredag: Opening Hours: Monday to Friday: Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

18 18 Kan man leve i Afghanistan, hvis man har en sjæl? Vi taler altid om krig i Afghanistan, men Afghanistan har andre hemmligheder. Af N.Milad Mahmudi Oversat og forkortet af redaktionen Bacha bazi er en gammel afghansk tradition, hvor man udklæder unge drenge som piger og lader dem danse ved fester, bryllupper og lign. Drengene ejes af enlige eller gifte mænd som sexslaver og dansere. Drengene er typisk mellem 8 og 24 år. Danserne er en forretning for velhavende mænd i Afghanistan, slaverne ses som symbol på magt og rigdom. Derfor er de kønneste og bedste dansere eftertragtet. Drengene kender ikke noget andet liv og de kalder deres ejer for herre. Hvis de forsøger at flygte kan det have meget alvorlige såsom afstraffelse og nogle gange død. Da der er stor korruption i politiet tør kun de færreste søge hjælp hos politiet. I et nyhedsmedie forklarer Allah Daad, engang mujahedin commander fra det nordlige Afghanistan: Først udvalgte vi de smukkeste drenge, og så forsøgte vi at lokke dem med os. Nogle blev hos os for penge, vi gav dem lommepenge en gang om måned, til gengæld var de til vores rådighed 24 timer i døgnet. Det er dog ikke sådan at de er hos os hele tiden. De fleste er kun med til fester og har et andet job ved siden af dette ekstra job. Han forklarer at de skal danse fordi de bliver betalt for det. Desuden skal de også lave andre ydelser som deres herrer kræver det. Efter en fest skal drengene stå til rådighed for alle deltagerne og ofte skifter de ejer i løbet af aftenen. Efter min mening Som menneske kan jeg kun føle skam over at folk i mit hjemland voldtager og misbruger børn systematisk. Det har forgået i århundreder og det er en foragtelig kultur. Regeringen (i Afghanistan) har ikke gjort meget for at bekæmpe den kultur. Selvom flere og flere deler min holdning også blandt politiet og regeringen, så synes de ikke at vide, hvad de skal gøre ved det. Taliban bruger også sexslaver som selvmordsbombere. Nematullah, en tidligere ville være selvmordsbomber fortalte Afghanistan s National Directorate of Security (NDS), at unge mænd, inklusiv ham selv, oplevede massivt seksuelt misbrug af deres trænere. Læger har siden bekræftet dette. Det er simpelthen ikke menneskeligt. Man giver dem stoffer, misbruger dem seksuelt fra de er helt små, og når de bliver for gamle til dette, bruges de som selvmordsbomber. Det er udenfor enhver menneskelig forstand, at nogle kan opføre sig sådan. Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

19 19 Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

20 20 The school in Ræhr is started The new school in Ræhr is off to a flying start. More students attend the classes and the teachers talk about the good spirit in the school. The school has been painted and works well, even though there are a lot of small things that needs to be done over the next months. On the 27th of January the school opened for the first time in years. Two busses full of students came on the first day. It s very positive, says the teachers. Along side her job in the babyschool Joan has been the engine of the café area, and she tells that people flock to the area. They talk to each other regardless of their nationalities. It s very positive. A student, who wanted to be anonymous, said: It is okay to learn Danish, but I come for the coffee, the nice teachers and to talk to others. Riding Jette is happy to announce that the riding team starts up again. There are a few places in the class, but you have to be fast, she says. You can talk to either Anders or Jette about this. Both can be found in the school in Ræhr. Praktik In the future there will be praktik in Ræhr also, we want people in the café area and From top to buttom: The change from the first floor to a nice looking new school, where there is classes. Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

21 people to clean, says Anders. And the paintjob inside is still not completely finished. 21 In a few months spring comes and the school can start to focus on the outside area. The schools outside area needs some attention, the old playground and the windows desperately need some oil. You can talk to the Jobcenter if you want to help. Alle teachers worked like handymen i January and more than 30 people helped by painting, cleaning and a lot more. How do I get in school? It s very simple to get a lesson plan and go to school. Everyone can learn Danish or English. The school also has Intro (for newcomers) and Turbo (for people who get positive) and a few other classes. First of all you need to talk to headmaster Anders. Anders has office time Tuesdays and Thursdays in Ræhr School. You take the Bus from Hanstholm 8.40 (Vigsø 8.20). When you arrive at the school, just tell the first teacher you see, that you want to go to school. In a flick of an eye you start in a class at 9 o clock. When the clock is around 11, you have a short meeting with headmaster Anders where you get your lesson plan. Lektiecafe - voksne Starts again the 2nd of april Ræhr school on a summer day. Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

22 22 Live Music In "The Cafe" Every Friday. From 13:00 to 15:00 This Event is totally FREE. We Offer: Tea, Coffee & Cake for 2 Kroner. If You Have Any Question, Fell Free To Ask/Call Brian. At The Cafe You Can Play: Backgammon Card Games We Hope To See You On Next Friday. Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

23 Hanstholm Bibliotek Biblioteket i Hanstholm ligger i indkøbscenteret, hvor bl.a. Rikke er bibliotekar. 23 Hun fortæller til Center News at alle asylansøgere (naturligvis) er meget velkomne på biblioteket. Der er endda lavet et hjørne af bøger på forskellige fremmedsprog, det er bl.a. somali, arabisk, dari, russisk osv. Samtidig kan de skaffe forbløffende mange bøger hjem, hvis man blot spørger bibliotekaren efter dem. Rikke hjælper også med at finde de rigtige bøger både i form af indhold og i form a sværhedsgrad. På biblioteket kan man også finde sig et stille hjørne og læse i et magasin om fx computer, videnskab, sundhed eller noget helt andet. Engang imellem er der også salg af kasseret bøger. Det er bøger, der er i god stand og måske også er gode bøger, men de bliver bare ikke lånt ud. De kan købes for få kroner. Hanstholm Library The library in Hanstholm is in the shopping Center. Here we find Rikke, who is a librarian. All asylum seekers are of course very welcome to use the library, she says. We have a corner with books in Arabic, Russian, Dari and many other languages. And we can get almost any book from Thisted, she adds. At the library you can also find a cozy corner to read magazines about science, health, computers and other subjects. Rikke and the other librarians will always help you find books about the subjects you find interesting. Sometimes you can also buy old books for a small amount. It is free to borrow books at the library, but if you forget to bring them back, you will get a fine. Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

24 24 Julefrokost or Christmas Dinner with 185 people from different countries. Text: N.Milad Mahmudi Photos: Anna og Jørgen Julefrokost or Christmas Dinner is a tradition in Denmark. When people having a Danish traditional Christmas meal, these meals are mostly in the evening and often they invite the grandparents, and the family to eat together. Christmas Dinner can also be a company of people,colleagues and friends. Usually every association/club/company has a yearly julefrokost for its members. This year I had my first Julefrokost of my life. It was organized by volunteers of Hanstholm Asyl center. These volunteers were Jørgen Krogh, Lisbeth, Anne marie, Lukas, Rita, Margith, Eli Hundahl and Anna Larsen (hope I didn't forget any). The tickets cost only 20kr, and it was the first time almost for all people who came to Julefrokost. Usually the christmas dinner held is in the month of Christmas, but sometimes also in November and January. Christmas is just a month ago, and with it comes one of the most awaited Danish traditions of this year or the Julefrokost (Christmas lunch, although I think it s pretty much always is a dinner). There was a welcome speech and a closing speech. Speeches contain introduction of volunteers and about the julefrokost. The speeches were in four different languages. There was many people and a chance to meet each other. You eat for hours, until you ve eaten way more than you should have. You really are full halfway through it, but feel the strong need to continue putting food down your throat for a couple more hours. There was some danish foods like herring with The old centerschool were filled to the point of bursting at the julefrokost. Everyone had a very good time, said our reporter. Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

25 25 curry salad and dark bread, eggs with shrimp, fillet plaice fish with tartar, chicken breast fillet beef with Italian salad and some other... There was live music also. Talking with people and having danish food. It was enjoyable for every one, especially when you meet people from different countries around the table. Mr. Jørgen Krogh one of the volunteers said for : Julefrokost is a Danish tradition, and I got this idea the first year I was here that we should make julefrokost in the center for all the people. Normaly we celebrate it in christmas month (December) but there were a lot of other activties so we moved to January. He said to Hanstholm Center News that there were 185 people from different countries. Most of the time Mr. Jørgen Krogh was in the kitchen. When I ask him if it was hard A special Danish dish: fish, dark bread and remulade on the top. Dark bread is common in Denmark, but can be hard to find outside the Danish borders. Even though that it is a lot healthier that light bread. to make all these dishes? He said: No absolutely not I love to make food. He said: we made some Danish food (sild and karrysalat, Rødspættefilet, rejer with æg and kaviar, roastbeuf, kalkunpålæg, ænder with rødkål and risalamande). There was some moneycards that I have bought from afghan shop so the lucky person who found the almond in risalamande will have a card so that they can buy whatever they want from that shop. We think it was the best choice because some people want to buy toys for their children and some people want to buy food or And for lotteries me and Anna, we went to Hanstholm and asked the shops for presents and we got a lot. The thing that I always will remember is the fun, when we served the first meal and looked at the people's face. Some didn't like it and some tried it for the first time, and there was so many funny faces when they were testing the Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

26 26 food for the first time and didn't like it. There is some lotteries, Anna Larsen was selling the lotteries. It costs only 2kr. Helle Mikkelsen who was at the Christmas dinner said for : Christmas dinner is a chance to meet your family members and friends and it is mostly before Christmas. Normally we start Christmas dinner with herring fish and eat it with dark bread and there will be duck and other fish and boiled eggs, if it is only Danish people there will be some Danish food called ( varm leverposteg with champignon and bacon, flæskesteg with rødkål, grøn langkål with medisterpølse and brunede kartofler. And in the end we always have risalamande. It is rice with milk cream and suger and some almonds. She also add it was very nice to introduce other people to our culture and that she really enjoy it. Risalamande is the dessert that is traditionally served with Christmas dinner in Denmark. Portioned from a large bowl at the end of dinner, a whole almond is hidden somewhere in the mix and the lucky person to find it receives a special gift. in this julefrokost there were 10 almonds which were in different bowls. The fun is to hide the fact that you have found the almond as long as possible so that people will keep getting second and third helping in a futile attempt to find the almond and claim the prize. Risalamande (or ris a la mande ) is a delicious, traditional Danish rice dessert based on rice, cream, and almonds served with hot cherry sauce. Risalamande is typically enjoyed at Christmas time, but is recommended for dessert lovers all year through. To cook you need the following ingredients (4 portions) ½ liter milk ¾ dl rice 25 gram almonds (~ 1 oz.) 1 tablespoon sugar Vanilla sugar 2 teaspoon potato starch 2 dl cream (~ 1 cup) 4 dl cherry juice (~ 2 cups) ½ dl bottled cherries (without pips) (~ ¼ cup) 1. Pour the milk into a casserole and boil gently 2. Add the rice while gently stirring 3. Let it boil gently for 45 minutes while frequently stirring 4. Cool down the pudding Secondly, prepare the cherry sauce Risalamande is a European dish and eaten it is almost a ritual in all. 1. Make the cherry juice simmer 2. Mix the potato starch with a little cold water 3. Remove the cherry juice from the heat and add the potato mix at once 4. Add the cherries Thirdly, prepare the risalamande: 1. Clean and chop the almonds into medium sized pieces 2. Mix the rice pudding with the almonds 3. Whip the cream and mix it very gently with the rice pudding 4. And finally, enjoy the risalamande with the hot cherry sauce. You will love it! Source: Hanstholm Asylcenters værdisæt: Handlekraftige Tolerante Konsekvente Troværdige Trivsel

27 27 Once a month we have the BIG house cleaning. You get a signature for being af part of this exciting part of Hanstholm Asylcenter. Ca. en gang om måneden har vi den store rengøringsdag. Du modtager lommepenge for at deltage i denne spændende del af Hanstholm Asylcenters liv. All are helping each other to make the camp a better place. On this day: Jobcenter is closed Clinic is closed E.W.O*. is closed School is closed Alle offices are closed! Excuses not to be a part of this: - You have an official appointment outside the camp. - You are (almost) dead * Extern Workexperience Office We start at 9 o clock Alle hjælper til med at gøre vores center til et rart og rent sted at være, derfor er det meste lukket denne dag. Skolen er lukket. Alle kontorer er lukket. Jobcenter og klinikken er lukket. Extern Workexperience Office (E.W.O.) er lukket. Hvis du ikke deltager er det fordi: Du har en officiel aftale i byen eller du er (næsten) død. Vi skaber et trygt og godt center gennem beboeransvar, klare rammer og tydelig kommunikation

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Det fortsætter ind med store fisk Peter Kromand Larsen med 16,1 kg og 117 cm i længden. Fanget mandag i denne uge. Flere kilder siger i øvrigt,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

BAGSIDEN The Hanstholm Cosmopolitan

BAGSIDEN The Hanstholm Cosmopolitan BAGSIDEN The Hanstholm Cosmopolitan Så har vi endelig vendt vinteren ryggen og bevæget os ind i foråret. Foto: Arkivfoto/ukendt Event Calendar Event/ Begivenhed Day/ Dag Time/ Tidspunkt Place/ Sted Contact/

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse.

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand skoles tidlig engelsk sprog start (TESS), starter i 1. klasse. Der undervises 3. lektioner om ugen på engelsk. Undervisningen foregår

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Company Name. Inside this issue: Join us and comment and say something. Editor s Letter. March 2013, Issue No. 56

Company Name. Inside this issue: Join us and comment and say something. Editor s Letter. March 2013, Issue No. 56 Company Name The Official Newsletter of Projects Abroad Ethiopia March 2013, Issue No. 56 Join us and comment and say something on. Inside this issue: Editor s Letter Welcome to the March 2013 Projects

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

CENTER Nr. 2 Juni 2015

CENTER Nr. 2 Juni 2015 HANSTHOLM CENTER TA ET BLAD, DET ER GRATIS Nr. 2 Juni 2015 NEWS FIELDTRIP TO ESHØJ THE SCHOOL WENT TO ESHØJ WITH ALL STUDENT AND HAD OUTDOOR SCHOOL I GOT POSITIVE MARIA GOT POSITIVE AND CAN NOW START A

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Center Nr. 5 August 2014

Center Nr. 5 August 2014 Hanstholm Center TA ET BLAD, DET ER GRATIS Nr. 5 August 2014 News Fiskefest i Ræhr En ny Verden åbner sig som frivillig Summercamp in a heatwave Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere,

Læs mere