KREJL. lrr. apfl. Flyt jer børn...s.'l4 Hvorfor hedder det sådan? Toldbodgade.. s.15 Kulkranen. ...s s.f6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. lrr. apfl. Flyt jer børn...s.'l4 Hvorfor hedder det sådan? Toldbodgade.. s.15 Kulkranen. ...s.2. ...s.f6"

Transkript

1 KREJL I,OKAI,HISTORISK TIDSSKRIFT FOR I,ØGSTØR OG OMEGN 6.ÅRG. NR.1 September lrr apfl -.\ \ ]NDHOLD: Kommentar...s.2 Bach og Aistrup...s. 3 Banen i fare.....s. 9 Bystyre i 200 år.."s.f0 Flyt jer børn.....s.'l4 Hvorfor hedder det sådan? Toldbodgade.. s.15 Kulkranen...s.f6

2 KREJL udkommer med 4 numre om året' ca. september - november - februar og april. omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard. Ekspedition Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 Løgstør. Postgiro: L 50 4'7 46. Årsabonnement: Kr rssn Tryk: Løgstør Bogtrykkeri Kære fæser: Så tager vi hul på KREJLS 6. årgang. I dette nr. kan vi På humoristisk vis supplere et Par æidre artikfer, nemlig den om toget og den om Chr.1o.s besøg Be side 9 og 14. FoLØvrigt går det stadig fint for tidsskriftet. Det har endnu engang været nødvendigt at udvide oplaget, da restoplagene På de sidste årgange, der endnu kan fås' er bl-evet betænkeligt små. Toruentn Lngens q iæde I de næste numre kan bl.a.ventes: Agger sundbroens befæstning. Gamle slægter. Hoteller og beværtninger Spor t. Revyer. og andre spændende sager. f,,osstor".,lf dc saa mtgel cftcrrplrgtt lsockg og llropo I'ar jeg i dissc Dage modtage! en ny Sending i 20 forstjellige Slagr, C. J. Olren lilail[inbiæn dt - [ afe, af urlmarrket Qralitet, faae s hos C. J. Olre_n. -Ei i;t;mtlia rn ps sne- C.oelnec,., gl. Cogrr;re.., gl. St Croix llomr.. gl, Jalnåica <1o,, fficlhelrrrrrch, gl. Oporto, gl. Ilry llfaelclra og flere Slags Viin hoe C. J. Olrcn. -.it- -n n-tsl,rlcciii -c;s T;rin: {crlcr arcr }rar jcg I disse Dogc mudtagcl uv Scntling, C. J, Olrerr, -cicalier G TobakEr, af Pflirgrnacher.e Rudelmanns bekrenr.lte ro.le Fabricat. ' [aaes hos C. J. (ll6en.' - cq llornnreticr, -Triislrufe,lTr til mc1,cl bi,ligc I'riscr, hos C J Orserr..r-l!. I:n rask Ilrcrrpl med;rodc Skolckundrlrber kar blivc antaten I L;nre. Forsidebilledet er fra Ranum. Det er set mod nord ad Seminarievej. Vejen t.h. er Østerled og t.v. Nørregade. Det hvide hus er jordemoderboligen, hvor jordemoderen i 1898 hed Hanne Jensen. Hendes mand var vejmand. Tre af sønnerne gik på seminariet, og efter eksamen tog de navnet Agner. Det rø{e hus tifhørte også jordemoderfamilien, og her flyttede de over senere. Nu er det Godiksens butik. Den Åvide gåid for enden af vejen er den gamle præstegård, som måtte vige for udvidefsen af seminariet i

3 Brclt & [isl]tli I Thisted boede omkring 1800 en smed, der hed Lars Jensen. Da han boede på en bakke, blev han kaldt bakkesmeden, og efterhånden blev det til efternavnet Bach. I 1808 fik han en søn, der kom tif at hedde Poul, og han bfev udlært som manufaktur-' handler. I fb30-erne bestyrede han en forretning i Nibe, og her traf han en ung dame, Anne Jacobsen, som han blev gift med. Samme dag, som de blev gift, den T.marts 1835, begyndte Poul Bach som manufakturhandler L LØgsLØr. Forretningen og beboelsen 1å i Fjordgade, og under en stormflod i f839 blev hus og butik ødelagt og delvis skyll-et bort. Bach opgav at sætte huset i stand igen. I stedet ansøgte han kommunen om at måtte bygge et andet sted, og han fik anvist en grund på den senere Østerbrogade overfor Blindebomsgade. Her byggede han sit hus med forretning på den grund, som elfers "henfaa til fiden nytte for byen" Det kostede ham en årlig afgifl på 2 rigsdaler. $,f-b- a dl PouI Bach og hans hustru Anne, f. Jacobsen

4 Bach var den første med specialforretning i manufaktur i LØgstØr. Vareudvalget bestod mest af ting, som befoj-kningen ikke selv kunne fremstifle, da hj emmeindustr ien var stor. Indtil lb70 havde Bach en meget stor handel, og han hentede selv varerne i Hamborg, som var centrum for manufakturhandel på den tid. Ilan ejede en såkaldt hofstensk vognr som havde forspændt tre heste. I bunden af vognen var et solidt jernskrin naglet fast, Lleri opbevarede Bach de sølvpenge, som han skulle betale med. Sedler. checks o. f. var u- kendte på den t.id. Der var altid en kraftig mand med som kusk. Turen varede som regel 25 dage, og i Viborg samfedes flere vogne for at følges ad, så de bedre kunne forsvare sig mod overfafd på vejen. De fulgte den gamle hærvej, og det var især på egnen omkring Nørre Snede, de kunne risikere overfald På en af hjernturene medbragte Bach den første symaskine, der kom til Nordjylland. Vidunderet vakte så stor opsigt i de kroer, han kom til- om aftenen, at han kom til at bo gratis, fordi tifstrømningen af nysgerrige var så stor, så omsætningen af ø! gik kraftigt i Foruden butikken havde han et teft, som blev stillet op på de store markeder, BØrg1um, Lerup og NavnsØ især, og her havde Bach en stor del- af onsætningen. Her var "Bette Bach" err kendt person. Som så rnange andre købmænd i byen drev Bach også et landbrug. Jorderne lå fra Viborgvej østpå og henover Dragsdalvej. Bl.a. havde han en halv snes køer, som leverede mæ]k ti1 byens borgere. Bach fik efterhånden en del tillidshverv, bl.a. var han medlem af kommunalbestyrelsen fra f "Bette Bach" i Hamborg med kolleqa, RØnning fra Assens. Poul Bach var en rigtig handelsmand, der forstod at udnytte sine forbindelser. Hans svoger, købmand Julius Theilmann, var også rigsdagsmand, og han havde opsnuset, at man tænkte på at frigive mø1leriet, som indtil da havde været privi- 1j.geret. Det talte han med Bach orn, og sammen drog de ned til Rhinen og købte en he1 produktion af møffesten, som blev oplagret på Løgstør havn.

5 Det gav et pænt overskud, da de jo nærmest havde monopol på møffesten i vid omkreds. Sefv om det måske var lidt betænkeligt at udnytte sin viden på den måde, så blev begge stadig anset for hædersmænd. I 1880 blev forretningen overtaget af den yngste søn, Viggo Bach. Han var et behageligt menneske, men ikke nogen fremragende forretningsmand. Det blev påstået, at det han var bedst til, var at ryge tobak. En vinterdag med forrygende snestorm havde butikken en rolig dag, og da Viggo Bach bad kommisen om at låse døren om aftenen, fik han at vide, at den var allerede låst. De havde nemlig glemt at 1åse op om morgenenl Forretningen ophørte i 1906, og Viggo Bach flyttede fra byen. Han døde i København i Dermed var manufakturfamifien ikke forsvundet fra byen, for en af Pouf Bachs døtre, Ida Marie, blev gift med manufakturhandfer Adolf Aistrup, som havde været i lære hos købmand Wegener i LøgstØr. Som ganske ungt menneske red han rundt med kræmmerposen, og tjente på den måde de første pengef så han kunne nedsætte sig son sefvstændig i 1865, Butikken 1å på hjørnet af Torvegade og Fredensgade i en nybyggel ejendom, men først i 1870-erne flyttede Aistrup hen på hjørnet af Østerbrogade. Han købte huset i 1875 f,or kr. ;rn s ffiffiffi Forretningen på Østerbrogade. Vi99o Bach står i døren.

6 Aistrup var dog ikke holdt op med at besøge de større kraminarkeder på egnen, og de mange kunder både nord og syd for fjorden blev besøgt med prøvekollektioner. Der var også i slutningen af århundredet fifiafer i Brovst og Års. Den sidste blev ledet af sønnen Poul Bach Aistrup. Forretni.ngsejendommen blev revet ned i 1891 og genopbygget i en mere imponerende skikkelse. Efter en udvidefse i 1907 fik den sit nuværende format. Adoff Aistrup kunne altså konkurrere med sin svigerfar og svoger i ornkring 40 år. Der er ikke opbevaret større beretninger om, at det gav anledning til stridigheder i familien' selv om et meget ubekræftet forlydende vif vide' at AistruP havde betalt nogle koner for at stå og se På Bachs vinduer og anbefale folk, som vitle gå ind i forretningen, at de hell-ere skulle gå til AistruP. Ligesom svigerfaderen tog han også ftittigt ti1 Flamborg på indkøb, og a1le aktiviteterne gjorde, at Ad. AistruP i f906, 65 år gammef, optog sine to ældste sønner som rnedindehavere. Derefter hed forretningen "Ad.Aistrup & SØnner". Han fortsatte i butikken 09 byggede sig et hus i nådhusgade, hvor ægteparret fevede en årrække, indtif de døde med få års mellemrum. Ad. AistruP i 1931,89 år gammel. $sdtk$øbsud,saligd*, af" Manulakturvarer bugyqdor den //,//atf og vedvarer indtil dei" i I '^or( Godtkjøbsudsalget indbefalter:' Dovlas, lmperial,'; Tvistlærred, Bu&ukin og KlFdevafer, hol- og halvuldne ; Kjoletø[or, saavel s S som kulffi,,sirtseq Bomuldstøier, Trikotage m. m. o,./,r' 'Y,F "/rl'/,'' i Ullerup.

7 -*a _*-æt--:1!,i-t H ''i {.,..t4-. -l :"" 1, '.1:- Aistrups nye butik i Til højre en annonce fra llit store velassorterede Iilædolager rnbsfales. Eele Klædnlngor leveres psa Bsstilling. lybn noil Tlllæg af Foerrager boreglcr noal 16 Xr. for en Jakhoklædnlng. Ad. Aistrup. De to sønner defte arbejdet, så Thomas passede forretningen sammen med faderen, og Poul arbejdede mere udadvendt, for firmaet havde 32 forhandfere rundt omkring, 09 de skul1e besøges regelmæssigt. Desuden havde Pouf en del ti1- lidshverv. Hah var i flere perioder medlem af byrådet, og var den drivende kraft bag danpfærgen over Aggersund, Elværket og planerne om en jernbane Sebbersund-LØgstØr-Over fade. Det sidste bfev som bekendt ikke til noqet.

8 Under krisen i 30-erne, som ramte landbruget hårdt,9ik det oqså tilbage for manufakturhandål-en, men i 1937 blev forretningen overtaget af Ad.AistruPS sønnesøn Johan AistruP' som havde held tii at bringe omsætningen i vejret igen. AistruP & sønner kunne derroi-iejrå roo-års jubitæum i iiås-*åa stor fest og udstilring af dragter genneln tiderne' Da rlet viste sig I al 4 ' generation ikke ønskede at overtage solgte Johan Aistrup i I974, og dermed var "ii[="*rl.a"n, famiiiens saga som manufakturhandlere i LØgstØr slut' Fra v. PouI Bach A.'Thomas A. og Johan A. Foran Ad.AistruP k $i*me-.$i',.f,i) +: I Slutnummeret ved 100-årsjutJilæet i Johan Aistrup på venstre flø).

9 Bnnen i tnte Under bladning i en garune1 regnskabsprotokol fra Kornum faldt dette digt ud. Det stamer fra forrige gang det var på tate at nedlægge Himmerlandsbanerne. Vi ved ikke, om digtet har været offentliggjorl før I men ihvertfald fortjener det at blive det nu. Der er mange gode rim' selv underskriften rimer 1 GenerafdirektØren og Himmerlandsbanerne. Han siger: Jeg skaffede landet lyntog' de aldrig standsende Sjæ1land- og Fyntog. Og S-tog og V-tog og O-tog og M-tog til- afløsning af de gammeldags femtog. Der gaar tog tif Klampenborg fb timer i træk. Men man kan ikke faa baade i pose og sæk. Af baner derfor jeg nedlægger to, nemlig Viborg-Aalestrup og LØgstør-Hobro. Jeg er forberedt paa, at de raser deroppe' fordi jeg deres smaa baner vi1 stoppe. Men haanden paa hjertet - indrøm nu ær1i9t' at det kan ikke betyde noget særfigt. Der er trist og koldt deroppe mod nord' man kan blive derfra, med andre ord. Jeg maa sige, je9 fatter ikke hvad katten man vif i Aalestrup, Vindblæs og Gatten' og der hører taafmodighed og humør til at rejse med toget tif LØgsLØr, Det er noget som bare særlinge gør, og derfor banerne nedj-ægges bør. Og skulde der være en LØgstørianer, der har voldsom trang tif at køre ned baner, kan han gaa til Hobro og ta vort eksprestog' ta til København og køre med S-tog fra NØrreport tif Charlottenlund med gratis udsigt tif Øresund. Der kan han frem og tilbage køre hel-e dagen for bare fyrretyve øre. Hvorfor saa gi' en daler eller to for at køre fra Aalestrup ti1 Hobro? Populær blir den rare generaldirektør mere i Klampenborg end i Løgstør. Den 6. februar 1935 Anna M.NØhr.

10 YSTYR6 T AR ( fortsat. ) Den nye købstad måtte hurtigt have nogle af de institutioner, der hørte ti1. Afl-erede i 1899 var der forslag om oprettelse af et andelssvineslagteri, som blev realiseret I90.0. Bestyrelsen fik også till-adelse til at føre et jernbanespor til slagteriet. Det kom dog først i Byen skænkede grunden øst for kirken, og rebslager Dafby måtte flytte sin bane. Hel-e det åbne område ændrede karakter på få år. I den vestlige ende af byen opførtes gasværket i 1902, så byen kunne modernisere belysningen og husholdningen. Den nye købstad havde 2073 indbyggere i 1900, heraf var 507 skatteydere (mod ca 1500, hvoraf 438 skatteydere i I890.) Der bl-ev udskrevet kr" og I0 øre i kommuneskat, ( I47 kr. og 14 øre.) Antallet af bygninger tii beboelse var 284. (Heraf 27 på markjorderne.)!'øgstørs andef i overskuddet for Fr.7.s kanal blev i året 1900 på 7 kr. og 83 Øre. Det var oet sidste år, i-nden renden blev åbnet gennen grundene. I L902 blev reafskolen bygget på hjørnet af Nygade (Østergade) og Blindebomsgade. Samme år kom Teknisk Skole på hjørnet skråt overfor, mens Missionshuset er fra f904. Ved Markedspladsen kom, også i 1902, Dampbade-anstalten, som man kunne tegne aktier i, 3a-7.ee dlnnlzq -27- z/ oic/"r y' tu,z,; 4, ",ø",-"& '-,.*,'/2'/ '/.1r '-fu"t,,t.,/gh.-z; f/z,r-:l I()

11 Ti1 en købstad hørte naturligvis også et byvåben. Det var spændende, hvordan det skul-le udformes. Et forslag gik ud på at anbringe et føg og en stør i våbenskjoldet. Det var en, der ikke anede, hvad navnet stammede fra. Der var flere forslag, men byrådet kunne den 14.dec indsende et andragende tii indenrigsministeriet. Det Iød sådan: "Byraadet tillader sig herved ærbødigst at fremsende udkast til et vaaben eiler segl for LØgsLøx Kjøbstad og at anmode om det høje ninisteriums approbation herpaa. Byens oprindelse skyldes det fordurn rige sildefiskeri. For lange tider siden er dette imidlertid ophørt, og det synes derfor Iidet rimeligt at anvende herfra hentede heraldiske figurer i seglet for den kun 2 år gamle kjøbstad. Sejlads og hvad dertil hører spiller naturligvis paa grund af den udmærkede havn en stor rol-ie for byen, men da talrige af landets søkjøbstæder have skibe eller baade i deres signeter, har byraadet fundet det mindre hensigtsmæssigt at variere dette thema for LøgsLørs vedkommende. Man har da valgt at sætte byens kirke i vaabenet, idet den er den mest monumentale bygning i kjøbstaden. Den er bygget for ikke mange aar siden og symboliserer i virkeligheden det første ønske for borgerne om byens oprettelse ti1 kjøbstad, idet den fordums handelsplads først hermed emanciperede sig fra sin forbindefse med og delvise afhængighed af landsbyen Løgsted. Det har været foreslaaet at sætte 3 løgplanter i seglet. Denne tanke har imidl-ertid ikke vundet bifald i byraadet, idet man 11

12 har fundet et seglaftryk med dette indhold vanskeligt at tyde og uskjønt i heraldisk henseende. Hertil kommer, at LØgsted efter sagkyndig udtalelse ikke skal have noget med 1øgPlanter at g)øte, men betyder et sted, hvor det er godt at sætte fiskergarn. Desuden vif et vaaben med det nævnte indhold indicere' at byen LØgsLør skyldte landsbyen Lø9- sted sin oprindelse, hvilket vistnok er meget langt fra at være tiffældet. Kun pladsen, hvorpaa byen Iigger, (Løgsted- Øre), har oprindelig faaet navn efter den omtalte landsby. o19 looe o ollo o o o llj o e c o l-ho e Ansøgningen skulle hele den tjenstlige vej igennem med Udtal-åfser ai herredsfoged, amtmand, kirkeministerium, (da der nu var en kirke i våbnet) og indenrigsminister iet. Den 23. januar l-902 kunne 'Chr ' d.9. give sin tilladelse ti1, at tøgstår brugte det nye byvåben' Ef ter kommunesammenlægningen, hvor købstadbegrebet blev afskaffet, skulie alle byvåben nyvurderes, og Løgstørs våben kunne ikke godkendes i herafdisk henseende. Kommunen var derfor nødsaget til at få et nyt, og udskrev en konkurrence, der gav godt 60 forslag. Det vindende projekt blev sendt ind ti1 godkendelse i Indenrigsninisteriet, hvor den heraldiske konsulent har kontor. Da det var kongen, der skufl-e afgøre byvåbnets godkendefse' tog det fem uger igennem alle instanser' men nu, hvor afgørelsen er flyttet fra kongehuset og op tii statens heraldiske konsulent' tog det omkring ti år, inden våbnet var i husl Tegningen tænkes udført i farver saaledes: Kirken rød, Tagene blaa, træerne grønne' jorden foran kirken brun, luften sølv med gule (Ikke guld) stj erner. omskr iftsbaand og aarstal- kunne fremstilles som bronce. Da vaabenet i en nærmere fremtid skal anvendes sammen ned de øvrige jydske kjøbstæder som dekoration i Hs. kg1. højhed Prinds Christians sommerbolig ved Aarhus, vi1 byraadet være det høje ministerium taknemligt, om den ansøgte approbation maatte bl-ive meddelt snarest. " L2

13 Det blev også nødvendigt at udvide skolen. I 1902 bfev et 4. lærer-embede oprettet, og da 3.1ærer-embedet var ledigt, blev Iærer A.Chr. Fredborg og 1ærerinde Clara Fredborg ansat i stil-lingerne. Skol-en fik oqså i sommeren og efterårel 1902 bygget en ekstra skolebygning med to klasser i stueetagen, og en på 1. sai. Prisen var 9.2I8. I dag rummer bygningen kommunens kasserer- og bogholderikontorer. Der var flere udgifter i efteråret Prisen for gasværket, kr. var overskredet med kr. Ti1 sammenligning kan nævnes, at de pålignede skatter for 1903 var kr. og 11 ørel Gadenettet udvides en del i århundredets første tiår. Passagen fra Skolegade(Købmagergade) tif Torvet var for smai, så konmunen måtte købe et grundstykke på hjørnet. Gaderne fik mange nye navne. Markedsgade og Nygade blev ti1 Østergade, Vesterbro bfev til Torvegade og Nibe Landevej ti1 Bredgade. Der bfev givet tilladelse tif en privat gade fra Jernbanegade til Anfægget i (An}ægsvej), og i 1905 bliver gaden "hvor Rolighed-Larsen m. f1. bor", kal-dt Fredensgade. Og i 1908 optog man flere offentlige biveje (f.eks. Søndergade og Fischersgade. Dampfærgen over Aggersund korn i gang sidst i februar f903' og kort efter blev mo]en i Vesterhavn repareret. Ti1 søfartens forbedring blev der opsat en båke på "Dahms Eng", øst for havnen, og Vandbygningsvæsenets blev lejet til at uddybe havneindløbene. Båken bfev i 1908 erstattet af fyret på havnen med bagfyret på Fyrbakken. Endelig i 1905 blev "en nats fiskeri" tif fordel for skolen ophævet. Den var indført i 1817 (se KREJL, 5. årg. nr.l-). ; Ombygningen af Vesterhavn i L3

14 flyt jer n bøtn Som et supplement til omtalen af kong Christian 10.s besøg, som var i KREJL 5.årg. nr.2, bringer vi et uddrag f ra ugebladet "Ude og Hjeme,', om Frederik d.9.s barndom: Da drengene blev Iidt ældre, fulgte de ofte med mor og far på besøg rundt i landet. I 1912 aflagde den nyupnævnte kong Christian den Tiende med sin familie besøg rundt i danske byer. Under togtet kom de således en dag til Løgstør. Her skulle der køres rundtur i byen i landauer. En stor, kraftig politimand sku1le holde skolebørnene fidt på afstand. Pludselig så han et par årige drenge, som var kommet lidl for nær på kongen og dronningen, der var ved at stige til vogns. Betjenten for hen til de to drenge, greb dem i armen og sagde brøsigt tii dem: "I to der, se at komme hen tif de andre børn, I er a1t for tæt på." Alexandrine, der netop var kommet op i vognen, kfarede den pinlige situation ved roligt at sige ti1 sine sønner:"kom her op i vognen, Frederik og Knud." Til uddraget kan vi tilfø3e, at den påpasselige politimand var betjent Knudsen. J/ Prinserne Frederi.k og Knud i d.eres hvidc kadettøj og de store, for tid.en kørøkteristiske høtte. \Z \Z \t \/ \- \/ \/ \Z \/ \/ \a \/ \/ \/ V \/^V V V \.Z V \.Z V'\,2 \./ \.2 \Z \,2 v l4

15 llvotfor lteddu del sfidun? -Iåldbodgade Afferede i 1523 nævnes et tofdsted r LØgstØr (Løgstedøre). Anledningen dengang var, at kongen kun viffe have to steder ved fjord.en, hvor afgifterne fra sifdef iskeriet skulle opkræves. Det ene blev altså LØgstØr, men ret meget andet ved vi ikke om det toldsted, hell-er ikke, hvor længe det eksisterede. Det næste, vi hører om, er indførelsen af konsumptionsafgifter L LØgsLØr i Det var den tids moms, og det er egentlig pudsigt, al LØgsLØr skulfe tif at opkræve afgifter af handefen, selvom det var forbudt at handle L LØgslØr. Den var jo ikke købstad. Igennem mange år hed konsumptionsforvalteren von Westen. Han boede i et hus, hvor nu "Villa Vesten" ligger i Toftegad.e. Toldkontor blev oprettet i Det 1å først i den østlige de1 af njordgade, men efter at Vester Havn var bygget 1852, flyttede det hen på havnepladsen i 1857, hvor toldvæsenet lejede en grund af kommunen. I lejekontrakten stod b1.a. at hvis man nogensinde ophørte med toldvirksomhed i LØgstØr, skulfe toldvæsenet forpligte sig til al føre grunden tilbage ti1 den oprindelige skikkelsel Kontrakten bfev, hafet frem, da kornmunen sku1le forhandle om overtagelse af bygningen. Toldbygningen var oprindelig i een etage, men i 1920 blev der bygget ovenpå ti1 embedsbolig for tofdforvalteren. Foruden alm. toldfunktioner, havde man også opkrævningen af afgifterne for passage af kanafen så lænqe det varede. De blev ophævede, vistnok, i 1913 samtidigt med, at kanalen blev fukket. Indtægterne var meget små de sidste år. Sidst i 60'erne blev toldkammeret omdannet tif toldkontrol, og 1.1.I9'72 forsvandt tofdvæsenet fra LØgsLØr. Tofdboden med Toldbodgade til venstre t5

16 I bogen "Fjord og fo]k"' som KREJL fornylig har udsendt, har der indsneget sig en fejl-. Det er billedet s.78, hvor kufkranen er udnævnt til at være Vandbygningsvæsenets. Den tilhørte LØgstØr Kulkompagni, som udgjorde en væsentlig del af MØIIers købnandsgård, grunaliagt Den blev ialt ledet af fire generationer Mø1fer. På billedet ses kranen losse skibet "Adelbert" i september 194I. l6

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYE VINDAFJORD AFGØRELSE SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 WWW.HERALDIK.ORG Som det vil være de fleste læsere af dette nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs hjemmeside

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere