KREJL. lrr. apfl. Flyt jer børn...s.'l4 Hvorfor hedder det sådan? Toldbodgade.. s.15 Kulkranen. ...s s.f6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. lrr. apfl. Flyt jer børn...s.'l4 Hvorfor hedder det sådan? Toldbodgade.. s.15 Kulkranen. ...s.2. ...s.f6"

Transkript

1 KREJL I,OKAI,HISTORISK TIDSSKRIFT FOR I,ØGSTØR OG OMEGN 6.ÅRG. NR.1 September lrr apfl -.\ \ ]NDHOLD: Kommentar...s.2 Bach og Aistrup...s. 3 Banen i fare.....s. 9 Bystyre i 200 år.."s.f0 Flyt jer børn.....s.'l4 Hvorfor hedder det sådan? Toldbodgade.. s.15 Kulkranen...s.f6

2 KREJL udkommer med 4 numre om året' ca. september - november - februar og april. omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard. Ekspedition Balles boghandel, Østerbrogade, 9670 Løgstør. Postgiro: L 50 4'7 46. Årsabonnement: Kr rssn Tryk: Løgstør Bogtrykkeri Kære fæser: Så tager vi hul på KREJLS 6. årgang. I dette nr. kan vi På humoristisk vis supplere et Par æidre artikfer, nemlig den om toget og den om Chr.1o.s besøg Be side 9 og 14. FoLØvrigt går det stadig fint for tidsskriftet. Det har endnu engang været nødvendigt at udvide oplaget, da restoplagene På de sidste årgange, der endnu kan fås' er bl-evet betænkeligt små. Toruentn Lngens q iæde I de næste numre kan bl.a.ventes: Agger sundbroens befæstning. Gamle slægter. Hoteller og beværtninger Spor t. Revyer. og andre spændende sager. f,,osstor".,lf dc saa mtgel cftcrrplrgtt lsockg og llropo I'ar jeg i dissc Dage modtage! en ny Sending i 20 forstjellige Slagr, C. J. Olren lilail[inbiæn dt - [ afe, af urlmarrket Qralitet, faae s hos C. J. Olre_n. -Ei i;t;mtlia rn ps sne- C.oelnec,., gl. Cogrr;re.., gl. St Croix llomr.. gl, Jalnåica <1o,, fficlhelrrrrrch, gl. Oporto, gl. Ilry llfaelclra og flere Slags Viin hoe C. J. Olrcn. -.it- -n n-tsl,rlcciii -c;s T;rin: {crlcr arcr }rar jcg I disse Dogc mudtagcl uv Scntling, C. J, Olrerr, -cicalier G TobakEr, af Pflirgrnacher.e Rudelmanns bekrenr.lte ro.le Fabricat. ' [aaes hos C. J. (ll6en.' - cq llornnreticr, -Triislrufe,lTr til mc1,cl bi,ligc I'riscr, hos C J Orserr..r-l!. I:n rask Ilrcrrpl med;rodc Skolckundrlrber kar blivc antaten I L;nre. Forsidebilledet er fra Ranum. Det er set mod nord ad Seminarievej. Vejen t.h. er Østerled og t.v. Nørregade. Det hvide hus er jordemoderboligen, hvor jordemoderen i 1898 hed Hanne Jensen. Hendes mand var vejmand. Tre af sønnerne gik på seminariet, og efter eksamen tog de navnet Agner. Det rø{e hus tifhørte også jordemoderfamilien, og her flyttede de over senere. Nu er det Godiksens butik. Den Åvide gåid for enden af vejen er den gamle præstegård, som måtte vige for udvidefsen af seminariet i

3 Brclt & [isl]tli I Thisted boede omkring 1800 en smed, der hed Lars Jensen. Da han boede på en bakke, blev han kaldt bakkesmeden, og efterhånden blev det til efternavnet Bach. I 1808 fik han en søn, der kom tif at hedde Poul, og han bfev udlært som manufaktur-' handler. I fb30-erne bestyrede han en forretning i Nibe, og her traf han en ung dame, Anne Jacobsen, som han blev gift med. Samme dag, som de blev gift, den T.marts 1835, begyndte Poul Bach som manufakturhandler L LØgsLØr. Forretningen og beboelsen 1å i Fjordgade, og under en stormflod i f839 blev hus og butik ødelagt og delvis skyll-et bort. Bach opgav at sætte huset i stand igen. I stedet ansøgte han kommunen om at måtte bygge et andet sted, og han fik anvist en grund på den senere Østerbrogade overfor Blindebomsgade. Her byggede han sit hus med forretning på den grund, som elfers "henfaa til fiden nytte for byen" Det kostede ham en årlig afgifl på 2 rigsdaler. $,f-b- a dl PouI Bach og hans hustru Anne, f. Jacobsen

4 Bach var den første med specialforretning i manufaktur i LØgstØr. Vareudvalget bestod mest af ting, som befoj-kningen ikke selv kunne fremstifle, da hj emmeindustr ien var stor. Indtil lb70 havde Bach en meget stor handel, og han hentede selv varerne i Hamborg, som var centrum for manufakturhandel på den tid. Ilan ejede en såkaldt hofstensk vognr som havde forspændt tre heste. I bunden af vognen var et solidt jernskrin naglet fast, Lleri opbevarede Bach de sølvpenge, som han skulle betale med. Sedler. checks o. f. var u- kendte på den t.id. Der var altid en kraftig mand med som kusk. Turen varede som regel 25 dage, og i Viborg samfedes flere vogne for at følges ad, så de bedre kunne forsvare sig mod overfafd på vejen. De fulgte den gamle hærvej, og det var især på egnen omkring Nørre Snede, de kunne risikere overfald På en af hjernturene medbragte Bach den første symaskine, der kom til Nordjylland. Vidunderet vakte så stor opsigt i de kroer, han kom til- om aftenen, at han kom til at bo gratis, fordi tifstrømningen af nysgerrige var så stor, så omsætningen af ø! gik kraftigt i Foruden butikken havde han et teft, som blev stillet op på de store markeder, BØrg1um, Lerup og NavnsØ især, og her havde Bach en stor del- af onsætningen. Her var "Bette Bach" err kendt person. Som så rnange andre købmænd i byen drev Bach også et landbrug. Jorderne lå fra Viborgvej østpå og henover Dragsdalvej. Bl.a. havde han en halv snes køer, som leverede mæ]k ti1 byens borgere. Bach fik efterhånden en del tillidshverv, bl.a. var han medlem af kommunalbestyrelsen fra f "Bette Bach" i Hamborg med kolleqa, RØnning fra Assens. Poul Bach var en rigtig handelsmand, der forstod at udnytte sine forbindelser. Hans svoger, købmand Julius Theilmann, var også rigsdagsmand, og han havde opsnuset, at man tænkte på at frigive mø1leriet, som indtil da havde været privi- 1j.geret. Det talte han med Bach orn, og sammen drog de ned til Rhinen og købte en he1 produktion af møffesten, som blev oplagret på Løgstør havn.

5 Det gav et pænt overskud, da de jo nærmest havde monopol på møffesten i vid omkreds. Sefv om det måske var lidt betænkeligt at udnytte sin viden på den måde, så blev begge stadig anset for hædersmænd. I 1880 blev forretningen overtaget af den yngste søn, Viggo Bach. Han var et behageligt menneske, men ikke nogen fremragende forretningsmand. Det blev påstået, at det han var bedst til, var at ryge tobak. En vinterdag med forrygende snestorm havde butikken en rolig dag, og da Viggo Bach bad kommisen om at låse døren om aftenen, fik han at vide, at den var allerede låst. De havde nemlig glemt at 1åse op om morgenenl Forretningen ophørte i 1906, og Viggo Bach flyttede fra byen. Han døde i København i Dermed var manufakturfamifien ikke forsvundet fra byen, for en af Pouf Bachs døtre, Ida Marie, blev gift med manufakturhandfer Adolf Aistrup, som havde været i lære hos købmand Wegener i LøgstØr. Som ganske ungt menneske red han rundt med kræmmerposen, og tjente på den måde de første pengef så han kunne nedsætte sig son sefvstændig i 1865, Butikken 1å på hjørnet af Torvegade og Fredensgade i en nybyggel ejendom, men først i 1870-erne flyttede Aistrup hen på hjørnet af Østerbrogade. Han købte huset i 1875 f,or kr. ;rn s ffiffiffi Forretningen på Østerbrogade. Vi99o Bach står i døren.

6 Aistrup var dog ikke holdt op med at besøge de større kraminarkeder på egnen, og de mange kunder både nord og syd for fjorden blev besøgt med prøvekollektioner. Der var også i slutningen af århundredet fifiafer i Brovst og Års. Den sidste blev ledet af sønnen Poul Bach Aistrup. Forretni.ngsejendommen blev revet ned i 1891 og genopbygget i en mere imponerende skikkelse. Efter en udvidefse i 1907 fik den sit nuværende format. Adoff Aistrup kunne altså konkurrere med sin svigerfar og svoger i ornkring 40 år. Der er ikke opbevaret større beretninger om, at det gav anledning til stridigheder i familien' selv om et meget ubekræftet forlydende vif vide' at AistruP havde betalt nogle koner for at stå og se På Bachs vinduer og anbefale folk, som vitle gå ind i forretningen, at de hell-ere skulle gå til AistruP. Ligesom svigerfaderen tog han også ftittigt ti1 Flamborg på indkøb, og a1le aktiviteterne gjorde, at Ad. AistruP i f906, 65 år gammef, optog sine to ældste sønner som rnedindehavere. Derefter hed forretningen "Ad.Aistrup & SØnner". Han fortsatte i butikken 09 byggede sig et hus i nådhusgade, hvor ægteparret fevede en årrække, indtif de døde med få års mellemrum. Ad. AistruP i 1931,89 år gammel. $sdtk$øbsud,saligd*, af" Manulakturvarer bugyqdor den //,//atf og vedvarer indtil dei" i I '^or( Godtkjøbsudsalget indbefalter:' Dovlas, lmperial,'; Tvistlærred, Bu&ukin og KlFdevafer, hol- og halvuldne ; Kjoletø[or, saavel s S som kulffi,,sirtseq Bomuldstøier, Trikotage m. m. o,./,r' 'Y,F "/rl'/,'' i Ullerup.

7 -*a _*-æt--:1!,i-t H ''i {.,..t4-. -l :"" 1, '.1:- Aistrups nye butik i Til højre en annonce fra llit store velassorterede Iilædolager rnbsfales. Eele Klædnlngor leveres psa Bsstilling. lybn noil Tlllæg af Foerrager boreglcr noal 16 Xr. for en Jakhoklædnlng. Ad. Aistrup. De to sønner defte arbejdet, så Thomas passede forretningen sammen med faderen, og Poul arbejdede mere udadvendt, for firmaet havde 32 forhandfere rundt omkring, 09 de skul1e besøges regelmæssigt. Desuden havde Pouf en del ti1- lidshverv. Hah var i flere perioder medlem af byrådet, og var den drivende kraft bag danpfærgen over Aggersund, Elværket og planerne om en jernbane Sebbersund-LØgstØr-Over fade. Det sidste bfev som bekendt ikke til noqet.

8 Under krisen i 30-erne, som ramte landbruget hårdt,9ik det oqså tilbage for manufakturhandål-en, men i 1937 blev forretningen overtaget af Ad.AistruPS sønnesøn Johan AistruP' som havde held tii at bringe omsætningen i vejret igen. AistruP & sønner kunne derroi-iejrå roo-års jubitæum i iiås-*åa stor fest og udstilring af dragter genneln tiderne' Da rlet viste sig I al 4 ' generation ikke ønskede at overtage solgte Johan Aistrup i I974, og dermed var "ii[="*rl.a"n, famiiiens saga som manufakturhandlere i LØgstØr slut' Fra v. PouI Bach A.'Thomas A. og Johan A. Foran Ad.AistruP k $i*me-.$i',.f,i) +: I Slutnummeret ved 100-årsjutJilæet i Johan Aistrup på venstre flø).

9 Bnnen i tnte Under bladning i en garune1 regnskabsprotokol fra Kornum faldt dette digt ud. Det stamer fra forrige gang det var på tate at nedlægge Himmerlandsbanerne. Vi ved ikke, om digtet har været offentliggjorl før I men ihvertfald fortjener det at blive det nu. Der er mange gode rim' selv underskriften rimer 1 GenerafdirektØren og Himmerlandsbanerne. Han siger: Jeg skaffede landet lyntog' de aldrig standsende Sjæ1land- og Fyntog. Og S-tog og V-tog og O-tog og M-tog til- afløsning af de gammeldags femtog. Der gaar tog tif Klampenborg fb timer i træk. Men man kan ikke faa baade i pose og sæk. Af baner derfor jeg nedlægger to, nemlig Viborg-Aalestrup og LØgstør-Hobro. Jeg er forberedt paa, at de raser deroppe' fordi jeg deres smaa baner vi1 stoppe. Men haanden paa hjertet - indrøm nu ær1i9t' at det kan ikke betyde noget særfigt. Der er trist og koldt deroppe mod nord' man kan blive derfra, med andre ord. Jeg maa sige, je9 fatter ikke hvad katten man vif i Aalestrup, Vindblæs og Gatten' og der hører taafmodighed og humør til at rejse med toget tif LØgsLØr, Det er noget som bare særlinge gør, og derfor banerne nedj-ægges bør. Og skulde der være en LØgstørianer, der har voldsom trang tif at køre ned baner, kan han gaa til Hobro og ta vort eksprestog' ta til København og køre med S-tog fra NØrreport tif Charlottenlund med gratis udsigt tif Øresund. Der kan han frem og tilbage køre hel-e dagen for bare fyrretyve øre. Hvorfor saa gi' en daler eller to for at køre fra Aalestrup ti1 Hobro? Populær blir den rare generaldirektør mere i Klampenborg end i Løgstør. Den 6. februar 1935 Anna M.NØhr.

10 YSTYR6 T AR ( fortsat. ) Den nye købstad måtte hurtigt have nogle af de institutioner, der hørte ti1. Afl-erede i 1899 var der forslag om oprettelse af et andelssvineslagteri, som blev realiseret I90.0. Bestyrelsen fik også till-adelse til at føre et jernbanespor til slagteriet. Det kom dog først i Byen skænkede grunden øst for kirken, og rebslager Dafby måtte flytte sin bane. Hel-e det åbne område ændrede karakter på få år. I den vestlige ende af byen opførtes gasværket i 1902, så byen kunne modernisere belysningen og husholdningen. Den nye købstad havde 2073 indbyggere i 1900, heraf var 507 skatteydere (mod ca 1500, hvoraf 438 skatteydere i I890.) Der bl-ev udskrevet kr" og I0 øre i kommuneskat, ( I47 kr. og 14 øre.) Antallet af bygninger tii beboelse var 284. (Heraf 27 på markjorderne.)!'øgstørs andef i overskuddet for Fr.7.s kanal blev i året 1900 på 7 kr. og 83 Øre. Det var oet sidste år, i-nden renden blev åbnet gennen grundene. I L902 blev reafskolen bygget på hjørnet af Nygade (Østergade) og Blindebomsgade. Samme år kom Teknisk Skole på hjørnet skråt overfor, mens Missionshuset er fra f904. Ved Markedspladsen kom, også i 1902, Dampbade-anstalten, som man kunne tegne aktier i, 3a-7.ee dlnnlzq -27- z/ oic/"r y' tu,z,; 4, ",ø",-"& '-,.*,'/2'/ '/.1r '-fu"t,,t.,/gh.-z; f/z,r-:l I()

11 Ti1 en købstad hørte naturligvis også et byvåben. Det var spændende, hvordan det skul-le udformes. Et forslag gik ud på at anbringe et føg og en stør i våbenskjoldet. Det var en, der ikke anede, hvad navnet stammede fra. Der var flere forslag, men byrådet kunne den 14.dec indsende et andragende tii indenrigsministeriet. Det Iød sådan: "Byraadet tillader sig herved ærbødigst at fremsende udkast til et vaaben eiler segl for LØgsLøx Kjøbstad og at anmode om det høje ninisteriums approbation herpaa. Byens oprindelse skyldes det fordurn rige sildefiskeri. For lange tider siden er dette imidlertid ophørt, og det synes derfor Iidet rimeligt at anvende herfra hentede heraldiske figurer i seglet for den kun 2 år gamle kjøbstad. Sejlads og hvad dertil hører spiller naturligvis paa grund af den udmærkede havn en stor rol-ie for byen, men da talrige af landets søkjøbstæder have skibe eller baade i deres signeter, har byraadet fundet det mindre hensigtsmæssigt at variere dette thema for LøgsLørs vedkommende. Man har da valgt at sætte byens kirke i vaabenet, idet den er den mest monumentale bygning i kjøbstaden. Den er bygget for ikke mange aar siden og symboliserer i virkeligheden det første ønske for borgerne om byens oprettelse ti1 kjøbstad, idet den fordums handelsplads først hermed emanciperede sig fra sin forbindefse med og delvise afhængighed af landsbyen Løgsted. Det har været foreslaaet at sætte 3 løgplanter i seglet. Denne tanke har imidl-ertid ikke vundet bifald i byraadet, idet man 11

12 har fundet et seglaftryk med dette indhold vanskeligt at tyde og uskjønt i heraldisk henseende. Hertil kommer, at LØgsted efter sagkyndig udtalelse ikke skal have noget med 1øgPlanter at g)øte, men betyder et sted, hvor det er godt at sætte fiskergarn. Desuden vif et vaaben med det nævnte indhold indicere' at byen LØgsLør skyldte landsbyen Lø9- sted sin oprindelse, hvilket vistnok er meget langt fra at være tiffældet. Kun pladsen, hvorpaa byen Iigger, (Løgsted- Øre), har oprindelig faaet navn efter den omtalte landsby. o19 looe o ollo o o o llj o e c o l-ho e Ansøgningen skulle hele den tjenstlige vej igennem med Udtal-åfser ai herredsfoged, amtmand, kirkeministerium, (da der nu var en kirke i våbnet) og indenrigsminister iet. Den 23. januar l-902 kunne 'Chr ' d.9. give sin tilladelse ti1, at tøgstår brugte det nye byvåben' Ef ter kommunesammenlægningen, hvor købstadbegrebet blev afskaffet, skulie alle byvåben nyvurderes, og Løgstørs våben kunne ikke godkendes i herafdisk henseende. Kommunen var derfor nødsaget til at få et nyt, og udskrev en konkurrence, der gav godt 60 forslag. Det vindende projekt blev sendt ind ti1 godkendelse i Indenrigsninisteriet, hvor den heraldiske konsulent har kontor. Da det var kongen, der skufl-e afgøre byvåbnets godkendefse' tog det fem uger igennem alle instanser' men nu, hvor afgørelsen er flyttet fra kongehuset og op tii statens heraldiske konsulent' tog det omkring ti år, inden våbnet var i husl Tegningen tænkes udført i farver saaledes: Kirken rød, Tagene blaa, træerne grønne' jorden foran kirken brun, luften sølv med gule (Ikke guld) stj erner. omskr iftsbaand og aarstal- kunne fremstilles som bronce. Da vaabenet i en nærmere fremtid skal anvendes sammen ned de øvrige jydske kjøbstæder som dekoration i Hs. kg1. højhed Prinds Christians sommerbolig ved Aarhus, vi1 byraadet være det høje ministerium taknemligt, om den ansøgte approbation maatte bl-ive meddelt snarest. " L2

13 Det blev også nødvendigt at udvide skolen. I 1902 bfev et 4. lærer-embede oprettet, og da 3.1ærer-embedet var ledigt, blev Iærer A.Chr. Fredborg og 1ærerinde Clara Fredborg ansat i stil-lingerne. Skol-en fik oqså i sommeren og efterårel 1902 bygget en ekstra skolebygning med to klasser i stueetagen, og en på 1. sai. Prisen var 9.2I8. I dag rummer bygningen kommunens kasserer- og bogholderikontorer. Der var flere udgifter i efteråret Prisen for gasværket, kr. var overskredet med kr. Ti1 sammenligning kan nævnes, at de pålignede skatter for 1903 var kr. og 11 ørel Gadenettet udvides en del i århundredets første tiår. Passagen fra Skolegade(Købmagergade) tif Torvet var for smai, så konmunen måtte købe et grundstykke på hjørnet. Gaderne fik mange nye navne. Markedsgade og Nygade blev ti1 Østergade, Vesterbro bfev til Torvegade og Nibe Landevej ti1 Bredgade. Der bfev givet tilladelse tif en privat gade fra Jernbanegade til Anfægget i (An}ægsvej), og i 1905 bliver gaden "hvor Rolighed-Larsen m. f1. bor", kal-dt Fredensgade. Og i 1908 optog man flere offentlige biveje (f.eks. Søndergade og Fischersgade. Dampfærgen over Aggersund korn i gang sidst i februar f903' og kort efter blev mo]en i Vesterhavn repareret. Ti1 søfartens forbedring blev der opsat en båke på "Dahms Eng", øst for havnen, og Vandbygningsvæsenets blev lejet til at uddybe havneindløbene. Båken bfev i 1908 erstattet af fyret på havnen med bagfyret på Fyrbakken. Endelig i 1905 blev "en nats fiskeri" tif fordel for skolen ophævet. Den var indført i 1817 (se KREJL, 5. årg. nr.l-). ; Ombygningen af Vesterhavn i L3

14 flyt jer n bøtn Som et supplement til omtalen af kong Christian 10.s besøg, som var i KREJL 5.årg. nr.2, bringer vi et uddrag f ra ugebladet "Ude og Hjeme,', om Frederik d.9.s barndom: Da drengene blev Iidt ældre, fulgte de ofte med mor og far på besøg rundt i landet. I 1912 aflagde den nyupnævnte kong Christian den Tiende med sin familie besøg rundt i danske byer. Under togtet kom de således en dag til Løgstør. Her skulle der køres rundtur i byen i landauer. En stor, kraftig politimand sku1le holde skolebørnene fidt på afstand. Pludselig så han et par årige drenge, som var kommet lidl for nær på kongen og dronningen, der var ved at stige til vogns. Betjenten for hen til de to drenge, greb dem i armen og sagde brøsigt tii dem: "I to der, se at komme hen tif de andre børn, I er a1t for tæt på." Alexandrine, der netop var kommet op i vognen, kfarede den pinlige situation ved roligt at sige ti1 sine sønner:"kom her op i vognen, Frederik og Knud." Til uddraget kan vi tilfø3e, at den påpasselige politimand var betjent Knudsen. J/ Prinserne Frederi.k og Knud i d.eres hvidc kadettøj og de store, for tid.en kørøkteristiske høtte. \Z \Z \t \/ \- \/ \/ \Z \/ \/ \a \/ \/ \/ V \/^V V V \.Z V \.Z V'\,2 \./ \.2 \Z \,2 v l4

15 llvotfor lteddu del sfidun? -Iåldbodgade Afferede i 1523 nævnes et tofdsted r LØgstØr (Løgstedøre). Anledningen dengang var, at kongen kun viffe have to steder ved fjord.en, hvor afgifterne fra sifdef iskeriet skulle opkræves. Det ene blev altså LØgstØr, men ret meget andet ved vi ikke om det toldsted, hell-er ikke, hvor længe det eksisterede. Det næste, vi hører om, er indførelsen af konsumptionsafgifter L LØgsLØr i Det var den tids moms, og det er egentlig pudsigt, al LØgsLØr skulfe tif at opkræve afgifter af handefen, selvom det var forbudt at handle L LØgslØr. Den var jo ikke købstad. Igennem mange år hed konsumptionsforvalteren von Westen. Han boede i et hus, hvor nu "Villa Vesten" ligger i Toftegad.e. Toldkontor blev oprettet i Det 1å først i den østlige de1 af njordgade, men efter at Vester Havn var bygget 1852, flyttede det hen på havnepladsen i 1857, hvor toldvæsenet lejede en grund af kommunen. I lejekontrakten stod b1.a. at hvis man nogensinde ophørte med toldvirksomhed i LØgstØr, skulfe toldvæsenet forpligte sig til al føre grunden tilbage ti1 den oprindelige skikkelsel Kontrakten bfev, hafet frem, da kornmunen sku1le forhandle om overtagelse af bygningen. Toldbygningen var oprindelig i een etage, men i 1920 blev der bygget ovenpå ti1 embedsbolig for tofdforvalteren. Foruden alm. toldfunktioner, havde man også opkrævningen af afgifterne for passage af kanafen så lænqe det varede. De blev ophævede, vistnok, i 1913 samtidigt med, at kanalen blev fukket. Indtægterne var meget små de sidste år. Sidst i 60'erne blev toldkammeret omdannet tif toldkontrol, og 1.1.I9'72 forsvandt tofdvæsenet fra LØgsLØr. Tofdboden med Toldbodgade til venstre t5

16 I bogen "Fjord og fo]k"' som KREJL fornylig har udsendt, har der indsneget sig en fejl-. Det er billedet s.78, hvor kufkranen er udnævnt til at være Vandbygningsvæsenets. Den tilhørte LØgstØr Kulkompagni, som udgjorde en væsentlig del af MØIIers købnandsgård, grunaliagt Den blev ialt ledet af fire generationer Mø1fer. På billedet ses kranen losse skibet "Adelbert" i september 194I. l6

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KRIJT udkommer med 4 numre om året, og sidste nummer udkommer maj 2OO6. Omfang 32 sider. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition:

Læs mere

KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s.64. ...s.50. Amatørscenen...

KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s.64. ...s.50. Amatørscenen... KREJL T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR T,øGSTØR OG OMEGN 5. ÅRG. NR.4 Apr ii 1986. INDHOLD: Kommentar Fra havørn tii Amatørscenen......s.50 gemmeæbler. s.51..s.53 LØgsLør. Limfjordens Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s.

Læs mere

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 18 Det gælder om at gaa. Af Arnold Christensen side 19 Limfjord side 23 Legathuset side 26

Læs mere

KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 18 M/S Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9...... side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post

Læs mere

KREJL. Kommentar side 34 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR, 3 - FEBRUAR 2OO4 INDHOLD: Regner Westenholz...

KREJL. Kommentar side 34 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR, 3 - FEBRUAR 2OO4 INDHOLD: Regner Westenholz... KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR, 3 - FEBRUAR 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 34 Regner Westenholz... side 35 Fra typograf til alt muligt andet. Af Willy Harritslev......

Læs mere

wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s.

wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s. wrdr= ll NtrlE\rLL.= LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs.årenruc NR.1 SEPTEMBER 1995 INDHOLD: Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Roklubbens basar. s.8 Juulsgade...s.12

Læs mere

wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40

wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 wldr= uu NLrl1 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs. Åncnruc NR.s FEBRUAR 1se6 INDHOLD: Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 Julekonkurrencensbilleder...s.45

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999. Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 1999 INDHOLD: Kommentar Smeden i Brøndum - af Carl Johan Nielsen En bondedreng kommer til byen - af Johannes Sørensen Oudrup

Læs mere

Landsbyen bliver Stationsby

Landsbyen bliver Stationsby JENS GLOB SAMVIRKET og EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984 Bind 1 (10. årgang ). Siderne 9-34 Landsbyen bliver Stationsby Af ERLING MORS NIELSEN I Egnshistorisk Forenings

Læs mere

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28 KR JL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN 11. ÅRGANG NR.2 NoVEMBER 1991 INDHOLD: Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat.... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Der er grøde i det lokalhistoriske arbejde og der er stor interesse for lokalhistorien i disse år. Det mærkes ved de mange lokalhistoriske

Læs mere

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 INDHOLD: Kommentar s.34 En cykletur i Jylland i 1896 af CharlesEdwardes... s.35 Jeg fandt forleden (Malle kirke) af Kad

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

N[ 1 EUJLL: wldr-= tu. Julekonkurrence s.17. Kommentar 32. .. s.18 LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR.

N[ 1 EUJLL: wldr-= tu. Julekonkurrence s.17. Kommentar 32. .. s.18 LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR. wldr-= tu N[ 1 EUJLL: LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR.2 NOVEMBER 1996 INDHOLD: Julekonkurrence s.17 ' Kommentar 32.. s.18 Mændene med sangerindeøjnene. Af Johs. Sørensen,

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS

HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS PROJEKTETS TITEL Hærvejen et brætspil om Hærvejens historie og betydning i Danmark. Det færdige spil kommer til at hedde: Hærvejen på spil HVILKEN PULJE/PULJER

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998

TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998 TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998 TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998 af Martin Gubi Jens Åge Petersen Birgitte Dedenroth-Schou KOLDING STADSARKIV 1 998 Teknisk Forvaltning Kolding

Læs mere

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Forord Kærby Grundejerforening December 2005 3. december 2005 kan Kærby Grundejerforening

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Rold Skovs Venner 24. udgave.

Rold Skovs Venner 24. udgave. Rold Skovs Venner 24. udgave. Mange kilder små, gør en stor å. Med en let omskrivning af det gamle mundheld er der lagt op til årets hovedtema, idet vi hovedsageligt skal beskæftige os med kilderne i Rold

Læs mere

KREJL. Bagsiden side 48 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 22. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO3

KREJL. Bagsiden side 48 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 22. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO3 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 22. ÅRGANG - NR. 3 - FEBRUAR 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 34 Magda blev vrag. Af Bent Mikkelsen... side 35 Brøndum Andelsmejeri. Af Jacob Larsen (fortsat)

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere