Fjernaflæste Elmålere - virkninger og konsekvenser. Fjernaflæste elmålere - Virkninger og konsekvenser: Udarbejdet af Kim Horsevad.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernaflæste Elmålere - virkninger og konsekvenser. Fjernaflæste elmålere - Virkninger og konsekvenser: Udarbejdet af Kim Horsevad."

Transkript

1 1 Fjernaflæste elmålere - Virkninger og konsekvenser: Udarbejdet af Kim Horsevad 1 for2 Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 3 RESUME: Verden over har forskellige parlamentariske forsamlinger og internationale organer, deriblandt Europarådet og EU-parlamentet, vedtaget resolutioner med opfordringer til begrænsning af borgernes eksponering for mikrobølgestråling fra eksempelvis mobilmaster, mobiltelefoner, WiFi og anden trådløs telekommunikation. Fra forskningsside er der påvist genotoksiske virkninger af mikrobølgestråling - ved intensiteter, der er mere end 100 gange lavere end tilladt ved mobiltelefoner og trådløst fjernaflæste elmålere. Fjernaflæste målere er digitale fjernaflæste forbrugsmålere. De kan anvendes til forbrugsmåling af el, vand, varme og gas. De kan være kablede, men er oftest konstrueret til trådløs kommunikation ved hjælp af mikrobølger. Det er statistisk påvist, at der er høj sammenhæng mellem hvem, der har betalt et forskningsprojekt og de resultater, der findes. Faktisk er odds, for at et forskningsprojekt, som (helt eller delvist) er finansieret af mobilindustrien, påviser helbredsskadelige effekter, kun 1:10 set i forhold til forskning betalt af myndigheder, forskningsinstitutioner og NGO'ere. Flere end 1000 tyske læger har appelleret til myndighederne om at reagere og begrænse befolkningens eksponering for skadelige mikrobølgestråler. Lægesammenslutningen har samtidigt publiceret en sammenhæng mellem mikrobølgestråler fra mobiltelefoner, trådløse målere, etc og forskellige helbredsmæssige problemer. 1 Kontaktoplysninger for Kim Horsevad: horsevad.dk, tlf.: Dokumentet må frit kopieres og publiceres, både i digitale og analoge former, under følgende forudsætninger: 1) Dokumentet fremtræder i sin helhed. 2) Dokumentet må ikke ændres/redigeres. 3) Dokumentet skal stilles gratis til rådighed. 3 Kontaktoplysninger for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation:

2 2 En gruppe borgere er i Danmark, med menneskerettighedsadvokat Christian Harlang i spidsen, ved at undersøge, hvorvidt enkeltpersoner eller organisationer kan gøres juridisk erstatningspligtige i forhold til skader forvoldt ved ufrivillig eksponering for mikrobølgestråler. I Italien, Spanien og Australien er der allerede faldet domme i sager, hvor personer er blevet tilkendt arbejdsskadeerstatning for sygdom forvoldt ved udsættelse for mikrobølgestråler (fra mobiltelefoner) på arbejdspladsen. I USA er der erstatningssager i gang, hvor naboer sagsøger hinanden for ufrivillig udsættelse for mikrobøglestråler. Den danske sundhedsstyrelse benytter sig kun af een enkelt ekspert på området. Vedkommende ekspert har fået en del af sin forskning finansieret af mobilindustrien. Vedkommendes forskning, som skulle frikende mobilstrålingen for helbredsskadelige virkninger, er så metodisk fejlbehæftet, at uafhængige forskere opfordrer videnskabelige tidsskrifter til at afvise publicering. Alle ovenstående sagsforhold er detaljeret dokumenteret i det følgende.

3 3 Indledning og baggrund: Mens hovedparten af landets befolkning formentlig kun koncentrerer sig om de potentielle udgifter eller eventuelle miljøfordele i forhold til den nylige beslutning (Bekendtgørelse nr. 1358, 2013) om tvungen opsætning af fjernaflæste elmålere over hele landet, kan det for mange af landets borgere få uoverskuelige helbredsmæssige konsekvenser at få tvunget trådløst fjernaflæste elmålere ind i deres hjem. En stadigt stigende del af landets befolkning udvikler nemlig overfølsomhed (EHS, Electro Hyper Sensitivity) over for elektromagnetisk stråling (herunder mikrobølgestråling). Undertegnede er heldigvis ikke en af disse EHS-ramte borgere; men jeg føler mig nødsaget til alligevel at fremstille denne henvendelse. Betragt derfor nærværende som et åbent brev eller en anmodning til det politiske niveau om at genoverveje beslutning om tvungen opsætning af fjernaflæste elmålere i private hjem. Med min baggrund som biologilærer oplevede jeg i foråret 2013, at nogle af mine elever blev udvalgt til finalen i konkurrencen Unge Forskere på baggrund af et skoleprojekt, de havde lavet. Projektet gik ud på at undersøge effekterne af mikrobølgestråling ved at udsætte nogle bakker karse for mikrobølgestråling fra WiFi-routere for at se, om de voksede anderledes end karseplanter, der ikke var eksponeret. Eleverne blev præmieret i konkurrencen, og deres forsøg fik efterfølgende en del medieomtale både i indland og udland. Resultatet af forsøget er ikke vigtigt i nærværende henseende det var et skoleprojekt og skal forstås i denne kontekst. Derimod er det vigtigt, at forsøget gav eleverne en udpræget positiv oplevelse, og på skolen har vi efterfølgende kunne bruge elevernes projekt til at højne interessen for naturvidenskabelige emner og for den naturvidenskabelige arbejdsmetode. Før elevernes projekt havde min interesse i mobilstråler hovedsageligt

4 4 været af teknisk art. Jeg har førhen lavet en del ITsikkerhedsmæssige projekter og har i den forbindelse tit stødt på problemer med forstyrrende elektromagnetiske felter i forhold til ITudstyr. Jeg havde derfor også målegrej, som eleverne kunne anvende i deres forsøg. For mig skete der dog noget uventet i forlængelse af forsøget. Jeg begyndte at få tilsendt trusler. Både fra Danmark, England og Norge. Trusler om at jeg skulle tie stille med karseforsøgets resultater. At jeg som biologilærer på en almindelig folkeskole i Vendsyssel får tilsendt dødstrusler, fordi mine elever har dyrket karse, var mildt sagt uventet. Det giver en indikation om, at emnet er meget vigtigt for visse personer måske ud fra finansielle interesser? Trusler virker forskelligt på forskellige personer. For mit vedkommende har jeg vendelboens stædighed, og oplevelsen giver mig derfor en vis interesse for feltet. Interessen og forskrækkelsen blev endnu større i ugerne efter offentliggørelsen af forsøget, hvor mange forskellige personer henvendte sig angående deres personlige oplevelser med de helbredsskadelige virkninger af mikrobølgestråling. Jeg modtog henvendelser fra personer, der ikke længere kunne leve et blot nogenlunde normalt liv, fordi de er blevet overfølsomme over for elektromagnetiske felter. Nogle af disse personer kan beskrive, hvordan myndighederne havde været totalt indifferente overfor deres problemstilling. Andre kan berette, hvordan myndigheder og læger opfattede deres problemer som udslag af psykisk ustabilitet. For hvert af disse breve kom mine associationer mere og mere til at handle om, hvorledes det tidligere rædselsregime på den anden side af jerntæppet behandlede sine borgere. Danske borgere bør ikke være rædselsslagne for myndighedernes reaktion på, at de er blevet syge eller overfølsomme. Danske borgere bør kunne føle sig trygge det er hele grundlaget for vores fælles samfund.

5 5 I lærergerningen er man vant til at opdrage eleverne til vores demokratiske samfund. Man er vant til at anskue vores samfund som en velfungerende organisk enhed, der tager vare på de enkelte mennesker. Det er ganske forfærdende at opdage, at systemet i visse tilfælde bruger skatteborgerens penge til at bekæmpe, latterliggøre og marginalisere syge mennesker i stedet for at hjælpe dem. Udgangspunktet for nærværende henvendelse opstod i starten af december 2013, hvor Nordjyske bragte en artikel om, hvorledes Klimaminister Martin Lidegaard nu havde besluttet, at alle skulle have opsat fjernaflæste elmålere til automatisk aflæsning af energiforbrug. Fjernaflæste elmålere kendes fra udlandet som smartmeters og er digitale fjernaflæste forbrugsmålere. De kan anvendes til forbrugsmåling af el, vand, varme og gas. De kan være kablede, men er oftest trådløse hvor kommunikationen foregår via mikrobølger. Den trådløse kommunikation foregår med mikrobølgestråler ligesom fra en mobiltelefon, og lige præcis den trådløse kommunikation kan betyde, at EHS-ramtes liv forvandles til et uoverskueligt smertehelvede! Der er formentlig ingen blandt de politiske beslutningstagere, der har tænkt over en sådan sammenhæng. Mange af de EHS-ramte er ude af stand til at bruge en computer i længere tid af gangen og er derfor også i en vis grad ekskommunikeret fra samfundets normale debat. På baggrund deraf føler jeg en vis etisk forpligtigelse til at fremstille denne henvendelse med et sammenstillet overblik over nogle af de uhensigtsmæssige konsekvenser, som fjernaflæste elmålere med mikrobølgebaseret trådløs kommunikation kan have for EHS-ramte i særdeleshed og for hele befolkningen i almindelighed. Det er ikke mit sigte med nærværende henvendelse at forsøge at efterligne et videnskabeligt review. Det har jeg for stor respekt for det forskningsmæssige niveau til at forsøge med mit udgangspunkt som biologilærer. Det er i stedet sigtet at forsøge at danne et

6 6 udgangspunkt, for at læseren selv begynder at undre sig, om hvorvidt vores ukritiske udbredelse af trådløse teknologier er den rigtige vej. Jeg vil samtidigt gøre opmærksom på, at de fjernaflæste elmålere kan forsynes med kablede kommunikationsmoduler i stedet for trådløse GSM-moduler. De kablede målere er ikke genstand for behandling i dette dokument det er udelukkende de trådløse kommunikationsmodulers helbredsskadelige virkninger, der fokuseres på.

7 7 WHO kategoriserer mikrobølgestråling som et 2B carcinogen: Skadevirkningerne af mikrobølgestråling på levende væv har været kendte meget længe. Russiske forsøg tilbage i 1930 har bla ført til, at Rusland har én af de laveste grænseværdier overhovedet for radiofrekvent elektromagnetisk stråling (RF-EMF), som omfatter primært mikrobølgestråling. Tilsvarende viden har i den vestlige verden været tilgængelig siden de militære forsøg i 60'erne og 70'erne. Forholdsvis lavt niveau af mikrobølgestråling kan således virke direkte dræbende på mikroorganismer. (Vela, et al., 1979) I takt med at flere og flere forskningsresultater således påviser forskellige helbredsskadelige effekter af mikrobølgestråling, har emnet fået større politisk bevågenhed, foreløbigt kulminerende med WHO's kategorisering (2B) af sådanne strålingsformer som muligt kræftfremkaldende (IARC 2011). Stort set alle andre stoffer på 2B-listen er enten helt forbudte eller undergivet streng myndighedskontrol (eksempler som tetraklorkulstof, DDT og bly), hvorfor det i denne sammenhæng forekommer underligt, at ingen danske myndigheder tager skridt til at beskytte offentligheden mod eksponering for mikrobølgestråling. Både WHO's cancerpanel og Det Europæiske Miljøagentur anbefaler at bruge Forsigtighedsprincippet på dette område, idet der er tilstrækkelig videnskabelig dokumentation (se videre side 42). Det forekommer at være særdeles besynderligt, at man fra myndighedsside, i stedet for at udvise rettidig omhu og ansvarlighed, nu tvinger de samme mikrobølgefelter, som IARC / WHO allerede har klassificeret som 2B carcinogen (muligt kræftfremkaldende), helt ind i de enkelte borgeres huse. Det står i åbenlys modsætning til den forventning om forebyggende ansvarlighed, man normalt ville finde relevant i forhold til landets sundhedsmyndigheder. Mikrobølgestråling og forskellige andre forstyrrende elektromagnetiske felter kan forårsage en lang række allergilignende tilstande, hvor menneskers helbred påvirkes i større eller mindre grad. Oftest benævnes denne tilstand som EHS, Elektro

8 8 Hyper Sensitivity. Der er store individuelle forskelle mellem EHS ramte, både hvad angår hvilke frekvenser de er følsom overfor samt graden af følsomhed. Det er påvist, at når der tages højde herfor, kan forsøgspersoner med 100% sikkerhed afgøre, om de bliver eksponeret (Rea et al 1991). De fleste studier tager ikke højde herfor. De metodologiske svagheder i mange af de undersøgelser, der ikke finder dokumentation for EHS, kan synliggøres med følgende tænkte eksempel: Hvis man tester fødevareallergikere ved eksponering med mælk vil en stor del af dem selvfølgelig ikke reagere fordi de ikke er allergiske overfor mælk, men overfor andre fødevarer. Der er forhåbentligt tydeligt for enhver, at man ikke herudfra kan afvise eksistensen af allergi, men megen såkaldt forskning forsøger faktisk af afvise EHS med samme fejlslagne metodologi. Det foruroligende er i hvor stort omfang sundhedsmyndighederne stadig vælger at støtte sig til sådan umiddelbart fejlvisende forskning. Imidlertid presser videnskabelige arbejdsgrupper under WHO dog på for at optage EHS i ICD (International Classification of Diseases). (WHO 2011) At EHS endnu ikke er medtaget i ICD, kunne således skyldes politisk modstand eller lobbyarbejde fra mobilindustrien, idet de enkelte arbejdsgrupper under WHO er videnskabeligt funderede, mens ledelsen er politisk udpeget. Der er således meget langt fra de politisk styrede udmeldinger i WHO's officielle "Fact Sheet nr. 296" (WHO 2005) med forholdsvis brutal afvisning af EHS-problemer og til det videnskabelige arbejde under WHO, hvor man tydeligvis har indset sammenhængen: "We need to include these illnesses [MCS and EHS] in the WHO International Classification of Diseases (ICD), because what makes it more difficult for legal recognition is precisely the lack of code for these diseases in the ICD." --- WHO 2011 Tilsvarende kunne iagttages for år tilbage i forbindelse med

9 9 tobaksrygning, hvor WHO's officielle indstilling til tobaksrygning først ændredes, da Gro Harlem Brundtland fjernede tobaksindustriens folk fra de forskellige rådgivende organer under WHO. Meldingerne fra de forskellige videnskabelige arbejdsgrupper under WHO er således særdeles tydelige - allerede i 2004 godtgjorde en arbejdsgruppe under WHO behovet for kategorisering af EHS i med følgende beskrivelse af tilstanden Electrohypersensitivity is defined as (...). a phenomenon where individuals experience adverse health effects while using or being in the vicinity of devices emanating electric, magnetic, or electromagnetic fields (EMFs)... Whatever its cause, EHS is a real and sometimes a debilitating problem for the affected persons, while the level of EMF in their neighborhood is no greater than is encountered in normal living environments. Their exposures are generally several orders of magnitude under the limits in internationally accepted standards. --- WHO 2004 Tilsvarende fra ovennævnte videnskabelige forum under WHO i 2011: We need to include these illnesses [MCS and EHS] in the WHO International Classification of Diseases (ICD), because what makes it more difficult for legal recognition is precisely the lack of code for these diseases in the ICD. The adverse reactions to chemicals or electromagnetic radiation vary in duration according to each patient, and the manifestations differ too. When the patient is again exposed, symptoms usually worsen or result in the appearance of new symptoms. The process of these diseases (MCS and EHS) is chronic and the patient s situation is exacerbated if he/she lives in a toxic environment, such as near Tarragona petrochemical industry or subjected to electromagnetic radiation: emissions in the neighborhood, mobile phone antennas, etc. The patient has to avoid re-exposure. We are facing very high numbers of people already diagnosed... between 12% and 15% of the population has some kind of disturbance in the presence of a chemical substance. In the EHS, figures of affected people are between 3 and 6% of the population, but these numbers are growing continuously. --- WHO 2011 EHS-ramte befinder sig således i en situation, hvor de reagerer fysiologisk på elektromagnetiske felter fra eksempelvis

10 10 mikrobølgestråler. Det betyder normalt et meget højt tab af livskvalitet, idet personen må indrette sin livsførelse efter de begrænsninger, lidelsen giver. Det særligt problematiske i denne forbindelse er de danske myndighedes manglende accept af lidensen i den nationale ICD, hvilket i mange tilfælde forhindrer de ramte personer i at få lægelig hjælp og støtte. I Sverige er EHS anerkendt, og EHS ramte hjælpes bl.a. med beskyttelse mod stråling, så de kan fungere normalt. For en person med EHS er et hjem med trådløs fjernaflæst elmåler ubeboeligt. I værste fald kan beslutningen om fjernaflæste elmålere derfor, som det allerede er sket i flere tilfælde - tvinge i forvejen sårbare personer til enten at frasige sig tilkobling til eksempelvis elnettet, eller blive invalideret på grund af strålingen fra den trådløse måler. Bemærk, at med udgangspunkt i WHOs tal vil mellem 3 og 6% af befolkningen umiddelbart blive udsat for væsentlige og skadelige helbredspåvirkninger ved installation af trådløse målere. Med udgangspunkt i det seneste publicerede folketal fra Danmarks Statistik (2013) vil mellem og danskere blive ramt helbredsmæssigt ved installationen af trådløse målere. Det kan endvidere tilføjes, at disse værdier er særdeles konservative estimater. Andre forskere (Hallberg og Oberfeldt, 2006) har foretaget statistiske undersøgelser af forekomsten af EHS gennem de forløbne årtier og har på baggrund af disse data foretaget regressionsanalyse, hvorved en stigende trend kan iagttages:

11 11 Estimeret forekomst af EHS. Hallberg og Oberfeldt, 2006 Ved extrapolering af kurven mod år 2017 vil det således vise, at op imod halvdelen af befolkningen i een eller anden grad vil udvise symptomer, der er sammenlignelige med EHS. Da der endnu kun er begrænset opmærksomhed på lidelsen blandt de praktiserende læger, vil forventeligt kun en mindre del af de ramte personer rent faktisk erkende deres lidelse som EHS, hvilket med tilsvarende sandsynlighed vil betyde store ressourcer anvendt i sundhedssektoren til at diagnosticere og behandle de allerede nu vidt udbredte forskellige former for funktionsnedsættelser uden egentlig erkendt ætiologi. EHS kan således vise sig at få betydelig samfundsmæssig betydning i forhold til sundhedsudgifter og udgifter til forskellig hjælp til personer med så stærk EHS, at de ikke længere er i stand til at arbejde. Data fra 2002 (Hillert, et al., 2002) viser, at 10% af alle EHS-ramte i Sverige var langtidssygemeldte eller på førtidspensionslignende ordninger. (Til sammenligning er det alderskorrigerede tal for hele befolkningen på 5%). Danske tal vil formentligt være større - i Sverige yder myndighederne kompenserende støtte til EHS-ramte, herunder beskyttelse mod stråling, så EHS ramte kan ofte kan forblive relativt symptomfrie, og arbejdsdygtige. Hvis man i stedet, som ved den vedtagne opsætning af fjernaflæste målere, tvangseksponerer alle danskere kan man

12 12 forvente endnu flere uarbejdsdygtige personer. Udover de personlige omkostninger i form af tab af leveår og livskvalitet vil det selvfølgelig også betyde stærkt forøgede omkostninger for samfundet. Det er derfor særdeles bemærkelsesværdigt, at de danske sundhedsmyndigheder er meget sene til at reagere på - hvad der i hvert fald ud fra et profylaktisk perspektiv - burde erkendes som ringende alarmklokker. Allerede i 2005 beskrives EHS i detaljer i udgivelser fra WHO. Lidelsen er stadig ikke anerkendt af den danske sundhedsstyrelse - på trods af, at WHO direkte angiver, at de enkelte lande kan medtage EHS i deres lokale ICD - uden at vente på WHO. Each country can recognize these diseases and include them in their ICE, independently of WHO, since according to the WHO countries have sovereignty on this issue. ---WHO 2011 Symptomlisten for EHS beskrives således fra WHO: "EHS is characterized by a variety of non-specific symptoms, which afflicted individuals attribute to exposure to EMF. The symptoms most commonly experienced include dermatological symptoms (redness, tingling, and burning sensations) as well as neurasthenic and vegetative symptoms (fatigue, tiredness, concentration difficulties, dizziness, nausea, heart palpitation and digestive disturbances). The collection of symptoms is not part of any recognized syndrome." ---WHO 2005 Kategoriseringen af RF-EMF som muligt kræftfremkaldende skete i 2011, men sidenhen er der publiceret så meget forskning, der påviser kræftfremkaldende effekter, at flere forskere påpeger nødvendigheden af at opklassificere RF-EMF (og herunder mikrobølger) som påvist kræftfremkaldende: By reviewing key epidemiological studies, some of which have been published since the IARC review, addressing methodological critiques of their own and other studies, and reporting the results of a meta-analysis of their own and the IARC coordinated Interphone study, Hardell et al provide new and compelling evidence for IARC to re-evaluate its classification of a possible carcinogen, with a view to changing that assessment of electromagnetic radiation from mobile phones, cordless phones, and other wireless devices at least to a probable human carcinogen, i.e. Group 2A. ---(Davis, Kesari, Soskolne, Miller, Stein, 2013 )

13 13 Based on Hill s viewpoints and his discussion on how these issues should be used, the conclusion of this review is that glioma and acoustic neuroma are caused by RF-EMF emissions from wireless phones. According to the IARC Preamble, the classification should be Group 1, i.e., the agent is carcinogenic to humans, and urgent revision of current guidelines for exposure is needed. (...) Because of the widespread use of wireless technology, even a small risk increase would have serious public health consequences. --- Hardell, Lennart., Carlberg, Michael, 2013 Man plejer at sige, at man kan måle et samfunds udviklingsniveau på, hvorledes samfundet tager sig af sine svageste medlemmer. Et så højt udviklet samfund som det danske burde følgeligt udvise samme respektfuldhed over for sine borgere som eksempelvis i Sverige, hvor EHS længe har været anerkendt som funktionsnedsættelse på linje med andre handicaps, hvilket berettiger til støtte og hjælp fra myndighederne. Det kan endvidere undre, at den danske sundhedsstyrelse kan offentliggøre dokumenter som det nyligt udsendte (Sundhedsstyrelsen, 2013), hvor man åbenlyst går imod allerede erkendte problemer og forskning og baserer sin stillingtagen på ganske snævre epidemiologiske undersøgelser af begrænset validitet (se videre side 42), og derved forkaster hundredvis af eksperimenter, der påviser helbredsskadelige effekter. En politisk stillingtagen af en sådan karakter fører til udvikling af et samfund, hvor man kontinuerligt udsætter de svageste for forfølgelse og mistænkeliggørelse.

14 14 Politisk stillingtagen: Befolkningens eksponering for helbredsskadelig mikrobølgestråling er et stigende fokuspunkt - både i forhold international forskning og politisk stillingtagen. Europarådets Parlamentariske Forsamling vedtog d. 17. maj 2011 deres Resolution 1815, hvori man anbefaler, at medlemsstaterne: take all reasonable measures to reduce exposure to electromagnetic fields, especially to radio frequencies from mobile phones, and particularly the exposure to children and young people who seem to be most at risk from head tumours; reconsider the scientific basis for the present standards on exposure to electromagnetic fields set by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, which have serious limitations, and apply ALARA principles, covering both thermal effects and the athermic or biological effects of electromagnetic emissions or radiation; put in place information and awareness-raising campaigns on the risks of potentially harmful long-term biological effects on the environment and on human health, especially targeting children, teenagers and young people of reproductive age; pay particular attention to electrosensitive people who suffer from a syndrome of intolerance to electromagnetic fields and introduce special measures to protect them, including the creation of wave-free areas not covered by the wireless network; ---Europarådets Parlamentariske Forsamling, Resolution 1815 Den russiske kommite for beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling (Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, RNCNIRP) anbefaler i rapporten: Electromagnetic fields from Mobile Phones: Health Effect on Children and Teenagers i 2011 yderligere forskning for at klarlægge, hvorvidt den betydelige negative sundhedsudvikling blandt landets teenagere kunne skyldes mikrobølgestråling fra mobiltelefoner og WiFi:... since 2000 there has been a steady growth in the incidence of childhood diseases identified by RNCNIRP as possible diseases from mobile phone use. Of particular concern is the morbidity increase among young people aged 15 to 19

15 15 years (it is very likely that most of them are mobile phone users for a long period of time). Compared to 2009, the number of CNS [central nervous system] disorders among 15 to 17 year-old has grown by 85%, the number of individuals with epilepsy or epileptic syndrome has grown by 36%, the number of mental retardation cases has grown by 11%, and the number of blood disorders and immune status disorders has grown by 82%. In group of children aged less than 14 years there was a 64% growth in the number of blood disorders and immune status disorders, and 58% growth in nervous disorders. The number of patients aged 15 to 17 years old having consultations and treatment due to CNS disorders has grown by 72%. --- RNCNIRP, 2005 Det vil af mange formentlig give anledning til undren og bekymring, at et land som Rusland åbenbart har sundhedsmyndigheder, som i højere grad udviser rettidig omhu end de danske. EU-parlamentet vedtog lignede anbefalinger i 2009 vedørerende helbredsskadelige virkninger af elektromagnetiske felter:... Calls for particular consideration of biological effects when assessing the potential health impact of electromagnetic radiation, especially given that some studies have found the most harmful effects at lowest levels; calls for active research to address potential health problems by developing solutions that negate or reduce the pulsating and amplitude modulation of the frequencies used for transmission; European Parliament, 2. april 2009 Den internationale kommission for elektromagnetisk sikkerhed, (International Commission for Electromagnetic Safety, ICEMS) vedtager i 2008 Venedig-resolutionen: We take exception to the claim of the wireless communication industry that there is no credible scientific evidence to conclude there a risk. Recent epidemiological evidence is stronger than before, which is a further reason to justify precautions be taken to lower exposure standards in accordance with the Precautionary Principle. We recognize the growing public health problem known as electrohypersensitivity; that this adverse health condition can be quite disabling; and, that this condition requires further urgent investigation and recognition. We strongly advise limited use of cell phones, and other similar devices, by young children and teenagers, and we call upon governments to apply the Precautionary

16 16 Principle as an interim measure while more biologically relevant standards are developed to protect against, not only the absorption of electromagnetic energy by the head, but also adverse effects of the signals on biochemistry, physiology and electrical biorhythms. --- Venedigresolutionen, 2008 Listen over bekymrede videnskabsfolk, eksperter og læger er lang - og der er foretaget mange henvendelser til relevante myndigheder. Nedenfor findes en liste af nogle af sådanne initiativer. Links med yderligere beskrivelse er medtaget. Resolutioner og appeller mod mikrobølgestråling. Gengivet fra Havas, 2013, p78. Kulminearbejderne tog før i tiden kanariefugle med i minerne, for således at have en indikation på, om luften i minen var af tilstrækkelig kvalitet, til at et menneske kunne overleve der. Når kanariefuglen fik det synligt dårligt eller endog døde, vidste man, at det var på tide at søge op til overfladen. De EHS-ramte kan i moderne kontekst vise sig at være kanariefugle for den almene befolkning set i forhold til de helbredsskadelige virkninger af mikrobølgestråler specifikt og de elektromagnetiske felter generelt. Spørgsmålet er, hvorvidt der er mod og viden nok i det politiske niveau til at udvise rettidig omhu og reagere fornuftigt på advarslerne?

17 17 Væsentlige forskningsmæssige perspektiver: For tiden pågår der en væsentlig forskningsindsats for at klarlægge de forskellige sammenhænge mellem elektromagnetiske felter og helbredsvirkninger. Den nyeste undersøgelse (AAEM 2013) er fra oktober 2013, og er et case-studie baseret på 92 cases, hvor en bred vifte af skadelige virkninger af smartmeters (altså trådløst fjernaflæste elmålere) dokumenteres med så høj grad af videnskabelig sikkerhed at American Academy of Environmental Medicine ikke blot støtter forskningen, men også påpeger nødvendigheden af politisk ansvarlig handling i forhold til forbud mod trådløst fjernaflæste målere. Dr. Federica Lamech, som har foretaget undersøgelsen påpeger: "[smart meters] may have unique characteristics that lower people s threshold for symptom development. Lamec, Federica, 2013 (I AAEM, 2013) Netop den tidligere omtalte pulserende mikrobølgestråling fra de trådløst fjernaflæste elmålere kunne være den "unikke karakteristik" Dr. Federica Lamech omtaler. En anden nyere undersøgelser stammer fra Indien, hvor et forskerteam har påvist genotoksiske virkninger af mikrobølgestråling ved SAR-værdier mellem 0, W/kg og 0, W/kg. Grænseværdien er på 2 W/kg. Results: In the present study, we demonstrated DNA damaging effects of low level microwave radiation in brain. Conclusion: We concluded that low SAR microwave radiation exposure at these frequencies may induce DNA strand breaks in brain tissue. ---Deshmukh, et al., 2013 Genotoksitet betyder ordret, at noget er giftigt for generne - i de fleste anvendelser af ordet (og således også i forbindelse med de indiske resultater) betyder det, at mikrobølgestrålingen er i stand til at beskadige DNA-molekyler i så høj grad, at fragmenterne af det beskadigede DNA (i en speciel analysemetode kaldet comet assay )

18 18 bagefter kan iagttages som en art tåge uden for cellens kerne. Den genotoksiske virkning af mikrobølgestrålerne fra mobiltelefoner genfindes i mange andre resultater. Specielt interessant er et resultat fra Sydkorea, hvor et forskerhold, som egentlig havde sat sig som udgangspunkt at afvise genotoksiske effekter af mikrobølgestråling, opdagede, at mikrobølgestrålingen fra mobiltelefoner alligevel - i kombination med andre forureningskilder - kan have genotoksisk potentiale: However, the applied RF-EMF had potentiation effect in comet assay when administered in combination with model clastogens (cyclophosphamide or 4nitroquinoline 1-oxide). Thus, our results imply that we cannot confidently exclude any possibility of an increased risk of genetic damage, with important implications for the possible health effects of exposure to 835-MHz electromagnetic fields. --- Kim, J.Y., et al., 2008 Det er et udtryk for disse forskeres høje personlige integritet og professionelle forskningstilgang, at de publicerer deres resultater - på trods af at resultaterne i nogen grad er i modsætning til tidligere artikler fra samme forfattere. Andre eksperimenter (Lai & Singh 2005) gennemført i 2005 viste tilsvarende resultater, hvor der blev påvist både dobbelt- og enkeltstrengede brud på DNA-molekyler i rotter udsat for mikrobølgestråling tilsvarende strålingen fra mobiltelefoner. En større undersøgelse (Royal Society of Canada, 1999) i Canada viste allerede i 1999 tilsvarende resultater. Her undersøgte man blot bredere end de specifikke genotoksiske effekter. Specifikt var man i stand til at koble mikrobølgestråling ved non-termiske intensiteter (dvs langt under grænseværdierne) til ændringer i enzymstrukturer, ændringer i kalkstofskiftet og ændringer i permeabiliteten (gennemtrængeligheden) af blod-hjerne-membranen. Fotonerne i mikrobølgestrålingen bærer ikke i sig selv energi nok til at bryde bindinger mellem atomer; men i et yderst interessant og læseværdigt teoretisk studie fra 1997 viser Jacob Bohr og Henrik

19 19 Bohr (Bohr & Bohr, 1997) at resonansen fra mikrobølgestråling kan sætte lange organiske molekyler (som eksempelvis DNA) i vridende vibrationer, hvorved store dele af energien fra mikrobølgestrålingen koncentreres i få punkter på det organiske molekyle, hvilket derved kan beskadiges. Beskadigelser af DNA-molekyler er meget alvorlige for en organisme og kan eksempelvis føre til kræft. Det er bemærkelsesværdigt, at netop frekvenserne mellem 10Mhz og 10GHz rummer det største potentiale for beskadigelse af DNAmolekyler, idet det netop er disse frekvenser, der bruges i moderne trådløse kommunikationsmidler. Det teoretiske resultat støttes af anden eksperimentel forskning. Blandt andet er det påvist (George, Bilek & McKenzie, 2008), at mikrobølgestråling kan ændre proteiners struktur - samt at påvirkningen er baseret på non-termiske effekter. Den finske Professor Darius Leszczynski har forsket i lignende effekter. Hans forskning påviser ændringer i cellerne strukturer og i blod-hjerne-barrieren. Eksperimentet var isotermisk - de påviste effekter er altså non-termiske: Results obtained demonstrate that 1-hour non-thermal exposure of EA.hy926 cells changes the phosphorylation status of numerous, yet largely unidentified, proteins. One of the affected proteins was identified as heat shock protein-27 (hsp27). (...) Changes in the overall pattern of protein phosphorylation suggest that mobile phone radiation activates a variety of cellular signal transduction pathways, among them the hsp27/p38mapk stress response pathway. Based on the known functions of hsp27, we put forward the hypothesis that mobile phone radiation-induced activation of hsp27 may (i) facilitate the development of brain cancer by inhibiting the cytochrome c/caspase-3 apoptotic pathway and (ii) cause an increase in bloodbrain barrier permeability through stabilization of endothelial cell stress fibers. We postulate that these events, when occurring repeatedly over a long period of time, might become a health hazard because of the possible accumulation of brain tissue damage. Furthermore, our hypothesis suggests that other brain damaging factors may co-participate in mobile phone radiation-induced effects. --- Leszczynski, Joenväärä, Reivinen, Kuokka 2002 I et eksperimentelt studie fra Henrik Bohr og Jacob Bohr (Bohr &

20 20 Bohr, 2000) bekræftes det tidligere teoretiske studie, idet man påviser, at non-termiske niveauer af mikrobølgestråling kan ændre proteiners struktur væsentligt. At der er tale om ikke-termiske effekter er relevant, idet de gældende grænseværdier kun beskytter mod opvarmning og ved meget kortvarig eksponering. De biologiske effekter ses altså ved niveauer mangefold under grænseværdierne. Ændringer i proteiners struktur kan have dramatiske konsekvenser for deres virkning i den menneskelige biologi, hvorfor sådanne ændringer kan have væsentlig helbredsmæssig betydning. Resonanseffekterne kan også vise sig at have en interessant effekt i forhold til deres potentiale for at indvirke på de rytmiske fluktuationer, som kan findes i mange af cellernes og kroppens funktioner, hvor eksterne oscillationer (fra mikrobølgestråling) kan påvirke den naturlige rytme og derved ændre basal neurologiske og hormonelle balancer i menneskekroppen. (Kerstin, Neitzke, Voigt, 2000) Resonanseffekterne kan også spores i ændringer i hjerneaktivitet. I et klinisk-eksperimentelt forsøg i Kina (Bin Lv, Zhiye Chen, Tongning Wu, Qing Shao, Duo Yan, Lin Ma, Ke Lu, Yi Xie. 2014) blev et antal forsøgspersoner udsat for mikrobølgestråling svarende til en 4G mobiltelefon i et niveau, der er under gældende grænseværdier. Forsøgspersonerne vidste ikke, hvorvidt de blev eksponeret eller ej alligevel kunne effekten af bestrålingen måles i hjerneaktiviteten ved hjælp af fmri. I Spanien (Navarro, E.A, et al., 2003) besluttede et forskerhold at undersøge forekomsten af forskellige sygdomme hos personer i nærheden af en mobilmast. Undersøgelsen blev udført komparativt mellem to tilfældigt udvalgte befolkningsgrupper, hvor kun den ene gruppe boede i nærheden af en mobilmast. Derved kunne man statistisk beregne, at følgende lidelser havde en signifikant overhyppighed hos personerne i nærheden af mobilmasten: Hovedpine/migræne

21 Søvnforstyrrelser Irritabilitet Koncentrationsbesvær Svimmelhed Appetitsløshed 21 Tilsvarende undersøgelse (Santini, R., et al., 2001) blev lavet i 2001, hvor et fransk forskerhold undersøgte, hvilke helbredsmæssige problemer, der er forbundet med nærhed til en mobilmast. Med stor statistisk sikkerhed kan der etableres dosis/effekt respons mellem forekomsten af følgende lidelser og nærheden til mobilmasten: Udiagnosticeret uforklarlig træthed Søvnforstyrrelser Hovedpine/migræne Ildebefindende Koncentrationsproblemer Depressioner Hukommelsesbesvær Irritabilitet Høreforstyrrelser Hudproblemer Hjerte/kar-sygdomme Svimmelhed Med udgangspunkt i Santinis data er det ligeledes muligt at beregne en meget tydelig dosis-respons-sammenhæng:

22 22 Sammenhæng mellem symptomfrekvens og nærhed til mobilmast. Kundi, et al. 2009a p125 I et senere review af 33 epidemiologiske studier sammenligner Michael Kundi den nuværende evidens for EHS med nu alment accepterede sammenhæng mellem passiv rygning og cancer: Results of epidemiologic studies of mobile phone use summarized above indicate an association that is of moderate strength and in the range delineated for passive smoking and lung cancer. ---Kundi, Michael, 2009b, p 322 Nuværende situation, hvor de helbredsskadelige effekter af mikrobølgestråling endnu ikke er fuldt accepterede, kan således med god grund sammenlignes med debatten om passiv rygning i 1990'erne og starten af 00'erne, hvor tobaksindustriens betalte forskning også vedblivende afviste sammenhæng mellem rygning og helbredsskadelige effekter. Et af de grafisk mest slående eksempler på mobilstrålingens genotoksiske effekt blev publiceret af Frans Adlkofer i forbindelse med REFLEX-rapporten :

23 23 Genotoxiske effekter af mikrobølgestråling, Adlkofer, 2004, 2009, p3 Øverst til venstre findes en celle, som ikke er blevet udsat for stråling. Øverst til højre findes en celle, som er blevet udsat for radioaktiv bestråling svarende ca til 1600 gange røntgenfotografering. Nederst i midten findes en celle, der er blevet udsat for mobilstråling svarende til en SAR-værdi på 1,3 W/kg (almindelig mobiltelefon). (SAR-værdien er et mål for hvor stor en energimængde, der optages i biologisk væv) Tågen omkring de to bestrålede celler består af fragmenter fra DNA-molekyler, der er slået i stykker af bestrålingen. Det bemærkelsesværdige er således, at den genotoksiske effekt af mobilstrålingen er på niveau med den genotoksiske effekt af den radioaktive bestråling. Undersøgelsen er lavet under ledelse af den tyske professor Frans Adlkofer, som efter publiceringen af disse data blev udsat for en lang række af forskellige angreb fra modstandere af de pågældende

24 resultater. Blandt andet forsøgte modstandere at anklage ham for akademisk uredelighed i forbindelse med rapporten, hvilket han dog senere blev pure frikendt for. Mængden af celleskader blev også klarlagt i Reflex-eksperimenterne: Brud på DNA-strenge ved 4G mobilstråling. Adlkofer, 2009, p5 De genotoksiske effekter er altså synlige allerede ved en SAR-værdi på 0,05W/kg. Det er 1/40 af nuværende grænseværdi! LF-EMF and RF-EMF far below the safety limits alter the structure and function of genes in different animal and human cells. In more detail we saw an Increase of single and double DNA strand breaks in human fibroblasts, HL60 cells and granulosa cells of rats, but not in human lymphocytes An increase of micronuclei and chromosomal aberrations in human fibroblasts Alterations in gene and protein expression of several cell types, especially in human fibroblasts, human endothelial cells and embryonic stem cells from mice (...) Thus, no doubt is justified anymore, that ELF-EMF, GSM and UMTS signals exert a genotoxic effect on human cells under in vitro conditions. --- (Adlkofer, 2009, p8) 24

25 25 Resultaterne er sidenhen blevet uafhængigt bekræftet af andre forskere. (Franzellitti S, Valbonesi P, Ciancagli N, Biondi C, Contin A, Bersani F, Fabbri E ) og (Xu S, Zhong M, Zhang L, Zhou Z, Zhang W, Wang Y, Wang X, Li M, Chen Y, Chen C, He M, Zhang G, Yu Z ) Adlkofer beskrev senere, på en forelæsning på Harvard University, de injurierende anklager som et resultat af en udstrakt korruption i forbindelse med forskning i mobilstråling: The practices of institutional corruption in the area of wireless communication are of enormous concern, if one considers the still uncertain outcome of the ongoing field study with five billion participants. Based on the unjustified trivializing reports distributed by the mass media by order and on account of the wireless communication industry, the general public cannot understand that its future wellbeing and health may be at stake. The people even distrust those scientists who warn. In democracies, it is a basic principle that above power and their owners are laws, rules, and regulations. Since in the area of wireless communication this principle has been severely violated it is in the interest of a democratic society to insist on its compliance. --- Adlkofer 2011 Den genotoksiske virkning kan med den moderne forsknings teknologi direkte iagttages på kromosomerne. Nedenstående billede viser to analyser af en forsøgspersons kromosomer - før (A) og efter (B) eksponering for mikrobølgestråling. (Garaj-Vrhovac, V., & Fucic, A., 1993).

26 26 Det ses tydeligt, at kromosomerne er voldsomt beskadigede efter bestrålingen. I forbindelse med genotoksiske virkninger er det i øvrigt væsentligt at bemærke, at selv så drastisk beskadigelse sker ved indirekte påvirkning - muligvis via frie iltradikaler, resonnanseffekter og endnu uforståede kvantemekaniske effekter - idet den enkelte fotons energi i mikrobølgestrålingen ikke er tilstrækkelig til at bryde bindinger mellem atomer. De viste kromosomskader forekom efter forsøgspersonen ved et uheld blev eksponeret for pulserende mikrobølgestråling fra et militært radaranlæg. Den pulserende radarstråling er fuldt ud sammenlignelig med de pulserende signaler fra moderne mikrobølgebaserede kommunikationsmidler, og selv om intensiteten ikke blev specifikt målt i ovenstående eksempel har senere forskning (Garaj-Vrhovac, 1999, 2009, Garaj-Vrhovac V, Gajski G, Pažanin S, Sarolić A, Domijan AM, Flajs D, Peraica M., 2010) fastslået, at lignende genotoksiske virkning er ved intensiteter adskillige størrelsesordener under de nuværende grænseværdier. Andre resultater er endnu mere dramatiske. En forskergruppe (Garaj-Vrhovac V, Horvat D, Koren Z., 1991) eksponerede celler fra hamstere (Cricetulus griseus) for mikrobølgestråling og optalte derefter hvor mange celler, der døde på grund af eksponeringen. Forsøgsopstillingen var konstrueret isotermisk, således at den forudvalgte temperatur opretholdes, for derved at sikre at man kun

27 27 måler de non-termiske effekter: Den danske grænseværdi er (efter ICNIRPS anbefaling) på 10W/m 2 (= 1 mw/cm2 ), hvilket samtidigt vil sige, at der i den observerede cellekultur efter en eksponering på en hundrededel af grænseværdien kan iagttages 8% celledød efter 30 minutters eksponering og 28% celledød efter 60 minutters eksponering. De meget dramatiske resultater kan (heldigvis) ikke direkte overføres fra cellekulturer til levende mennesker, men alligevel er det yderst skræmmende, at der kan påvises så omfattende skadevirkning ved så lave eksponeringer. Især set i forhold til følgende udmelding fra Arbejdstilsynet: Hvis der er dårlige sende/modtageforhold for mobiltelefoner, kan strålingseksponeringen komme op et niveau, der ligger lige under de anbefalinger, som ICNIRP giver for befolkningen som helhed. I gennemsnit, og ved normale forhold, er eksponeringen dog betydeligt lavere. ---Arbejdstilsynet, At-vejledning D Det er således bemærkelsesværdigt, at den valgte grænseværdi ser ud til at være velegnet til at beskytte finansielle interesser, men ganske uegnet til at beskytte mennesker... Et svensk forskerteam (Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild, 2013) har klarlagt den reelle kræftrisiko ved anvendelse af mobiltelefonen (og

28 28 dermed også anden trådløs kommunikation baseret på pulserende mikrobølgestråling): Kræftrisiko ved mobiltelefoni. Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild, Den fuldt optrukne linje angiver det beregnede OR (Odds Ratio) og de stiplede linier angiver 95CI (konfidensintervallet). Det betyder, at man med 95% sikkerhed kan sige, at den reelle værdi for OR ligger mellem disse to linier. Estimatet for OR er her meget tæt på den relative risiko, dvs. hvor stor risikoen er hos en eksponeret i forhold til normalen. Eksempelvis siger ovenstående kurve, at en person, der har brugt mobiltelefon i 25 år, har dobbelt så høj kræftrisiko som en person, der ikke har brugt mobiltelefon.

29 29 Grænseværdier: Fjernaflæste elmålere med GSM (eller lignende trådløs kommunikationsmulighed) er typegodkendt efter nogle retningslinier og grænseværdier for mikrobølgestråling, der ikke tager højde for langvarig kumulativ effekt. Grænseværdierne er etableret, således at der undgås umiddelbar vævsskade som følge af vævsopvarmning. Imidlertid er skadevirkninger påvist at forekomme langt under den etablerede grænseværdi for termisk effekt. (Inglis, 1970). I alle andre henseender - og især i miljøbeskyttelsesspørgsmål - er der stor fokus fra politisk side i at anvende forsigtighedsprincippet. Det kan således undre, at beslutningstagere fra både offentlig og politisk side ikke i højere grad interesserer sig for skadevirkningerne ved trådløs teknologi, hvilket kan få væsentlig og vidtrækkende virkning for den enkelte borgers helbredsmæssige tilstand, og dermed, hvis stigningen i EHS-ramte og øvrige helbredsproblemer fortsætter, i ganske betydelig grad vil påvirke samfundsøkonomien. Derudover er der betydelig videnskabelig usikkerhed om de grænseværdier, myndighederne i Danmark har fastlagt. De danske myndigheder har i mange år fastholdt grænseværdierne anbefalet af International Commision on Non Ionising Radiation Protection. (ICNIRP). ICNIRP er et privat firma i Bayern, som i øvrigt har mange relationer til teleindustrien - specifikt er det interessant at WHO, under ledelse af ICNIRPS stifter, adopterede ICNIRPS grænseværdier. ICNIRPs anbefalinger stammer fra en tid, hvor man ikke havde det samme forskningsmæssige overblik over non-termiske virkninger, som man har i dag, og hvor eksponering for mikrobølger hovedsageligt var en erhvervsmæssig risiko. ICNIPRs grænseværdier tager altså udelukkende udgangspunkt i at sikre, at der ikke sker en skadelig opvarmning af den pågældende person. Især to forhold gør disse grænseværdier utidssvarende i dag. For det første er der en omfattende række af forsøg, der dokumenterer skadelige og direkte genotoksiske virkninger ved eksponeringer langt

30 30 under ICNIRPs grænseværdier. For det andet er ICNIRPs grænseværdier udarbejdet med udgangspunkt i gennemsnitsværdier, hvilket formentlig var de mest velegnede målemetoder, da grænseværdierne blev etableret, men væsentligt misvisende i dag, da stort set al moderne trådløs kommunikationsteknologi i mikrobølgespektret baserer sig på pulserende stråling. Der har dog længe eksisteret dokumentation for de helbredsskadelige virkninger af pulserende mikrobølgestråling. Det påvistes således tidligt (Reno 1975), at pulserende radiostråling er langt mere skadelig end kontinuerlige radiotransmissioner af samme styrke. Det er netop pulserende mikrobølgestråling, der anvendes i GSM-moduler som de, der findes i mobiltelefoner og Smart-Meters. Den pulserende stråling har små korte pulser af meget høj intensitet. Derfor kan producenter af mikrobølgebaserede kommunikationsenheder offentligt proklamere, at deres enheder overholder nogle stringente retningslinier for meget svage strålingsniveauer, fordi signalet sendes i kortvarige intense pulser, hvor pauserne imellem de enkelte pulser bringer den gennemsnitlige måleværdi under grænseværdien. De egentlige strålingsniveauer i de korte informationspulser er ofte 100 gange højere end den publicerede gennemsnitsværdi. Herudover er der stor uenighed om, hvorvidt grænseværdierne skal baseres på et dosimetrisk princip eller et intensitetsprincip. Grænseværdierne i Rusland, Schweiz, Polen og Kina er kun en hundrededel (eller mindre) af ICNIRPs og FCC's anbefalede grænseværdier. Grænseværdierne for disse lande er nemlig beregnet ud fra kumulative effekter, hvor ICNIRP's (og dermed også den danske) grænseværdi udelukkende er beregnet ud fra undgåelse af umiddelbar vævsskade ved opvarmning. (Dodge 1969). Den danske grænseværdi (ICNIRP- anbefalingen) er på 10 W/m². (ICNIRP, 1998, p510). Der ses påvirkning af menneskers helbred og hjerterytme allerede ved lavere værdier end 0,00001W/m² (Kositsky, et al., 2001) Den danske grænseværdi er altså over gange

31 31 højere end forsigtigsprincippet indikerer. Det anbefales derfor ofte i videnskabelige kredse (Fragopoulou, Adamantia., et al., 2010) at nedsætte ICNIRP-anbefalingen væsentligt. a) Low-intensity (non-thermal) bioeffects and adverse health effects are demonstrated at levels significantly below existing exposure standards. b) ICNIRP and IEEE/FCC public safety limits are inadequate and obsolete with respect to prolonged, low-intensity exposures. c) New, biologically-based public exposure standards are urgently needed to protect public health world-wide. - (Fragopoulou, Adamantia., et al., 2010, p6) For en person med overfølsomhedsreaktioner ved udsættelse for mikrobølgestråler kræves ifølge data fra en nyere undersøgelse (Havas 2011) en afstand på 400 meter til nærmeste mobilsender, før signalet er reduceret tilstrækkeligt til, at det ikke længere frembyder sundhedsfare. En anden undersøgelse (Firstenberg 2001) finder først humanfysiologiske påvirkninger ved effektniveauer, der svarer til, at man befinder sig 100 meter fra en normal mobiltelefon. Ved påkrævet installation af trådløst fjernaflæste elmålere i alle hjem vil man således effektivt have forvandlet landet til et elektromagnetisk helvede, hvor ingen EHS-ramte vil have nogen realistiske muligheder for at forblive symptomfrie. I udlandet fremhæves det ofte, at den fjernaflæste elmåler kun udsender signaler én gang i døgnet. Det er påviseligt forkert. En mobil enhed (GSM-modul) har vedvarende intermittient kontakt til de omkringliggende BTS (Base Transceiver Station) for at opretholde operatørens HLR (Home Location Register). (3GPP, pkt 1 og pkt 2). Denne process er nødvendig, for at GSM-systemet kan viderestille opkald til den basestation, der ligger tættest på den mobile enhed (gsm-modulet). Envidere kræver den nye lovgivning (Bek. nr 1358, 2013) jo faktisk hyppigere transmissioner. GSM-modulets vedvarende kontakt til BST vil for fjernaflæste elmålere i øvrigt ofte overstige dosisværdierne for tilsvarende

32 32 mobiltelefoner. (O'Hair, 2011), hvilket grafisk kan iagttages i nedenstående illustration, hvor de gennemsnitlige udsendte signalsendestyrker fra forskellige trådløse apparater er udregnet i forhold til kumuleret helkropsdosis: Kummulativ helkropsdosis. Hirsh, Intensiten angives i microwatt/cm 2. Porto Alegre-resolutionen, som blev vedtaget på International Workshop on Non-ionizing Radiation Health and Environment i 2009, påpeger allerede der behovet for revurdering af grænseværdierne fra ICNIRP: We are concerned about the body of evidence that indicates that exposure to electromagnetic fields interferes with basic human biology and may increase the risk of cancer and other chronic diseases. The exposure levels at which these effects have been observed are many times lower than the standards promulgated by the International Commission for Non-Ionizing radiation Protection (ICNIRP) and the IEEE's International Committee on Electromagnetic Safety (ICES). These standards are obsolete and were derived from biological effects of shortterm high intensity exposures that cause health effects by temperature elevation and nerve excitation discovered decades ago. Recent research indicates that electromagnetic fields could cause detrimental health effects even at very low levels of exposure. The ICNIRP and IEEE/ICES standards are being supported and promoted by interested parties to avoid precautionary technical planning, precautionary laws, and precautionary advice to the public. --- ICEMS, 2011

33 33 Den tydelige forundring i videnskabelige kredse over bibeholdelsen af de forældede grænseværdier ses også tydeligt i citatet, hvor man ligefrem fremhæver, at den eneste grund til bibeholdelse af de forældede grænseværdier er begrundet i mobilindustriens økonomiske hensyn. En sådan situation, som den beskrevne, hvor statslige myndigheder sætter kommercielle firmaers økonomiske velbefindende højere end borgernes helbred og sikkerhed, er en mareridtsvision, et veludviklet land som Danmark burde undgå! Den internationale samlingsorganisation for forskere med speciale i feltet, (The International Commission for Electromagnetic Safety, ICEMS) vedtog allerede på konferencen: The Precautionary EMF Approach: Rationale, Legislation and Implementation i 2006 en særdeles hård kritik af ICNIRPs grænseværdier: there are adverse health effects from occupational and public exposures to electric, magnetic and electromagnetic fields, or EMF, at current exposure levels. What is needed, but not yet realized, is a comprehensive, independent and transparent examination of the evidence pointing to this emerging, potential public health issue. 4. Arguments that weak (low intensity) EMF cannot affect biological systems do not represent the current spectrum of scientific opinion. 6. We encourage governments to adopt a framework of guidelines for public and occupational EMF exposure that reflect the Precautionary Principle as some nations have already done. --- ICEMS, 2006 Tilsvarende opfordring lød i 2005 fra en gruppe forskere og læger i Finland. Deres opfordring til EU-parlamentet om at udvise ansvarlighed og retidig omhu i forhold til elektromagnetisk stråling (og herunder igangsætte relevant forskning) er blevet kendt som Helsinki-apellen: The present safety standards of ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) do not recognize the biological effects caused by non-ionizing radiation except those induced by the thermal effect. In the light of recent scientific information, the standards recommended by ICNIRP have become obsolete and should

34 34 be rejected. Especially children and other persons at risk should be taken into account when re-evaluating the limits regarding the harmful effects of electromagnetic fields and radiation. Call for new safety standards, reject International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) guidelines. --- Helsinki Appeal 2005

35 Undersøgelser og konklusioner: Et af problemerne i forhold til forskning i mikrobølgestrålingens farlighed, er den store forskel i resultater afhængigt af, om forskningen er betalt af mobilindustrien eller af offentlige midler. Sammenhæng mellem finansiering og resultat. Morgan, 2009, p34 Når der kan etableres statistisk sikker sammenhæng mellem finansieringen af en undersøgelse og dens videnskabelige resultat er det dybt bekymrende. Især fordi resultaterne fra disse undersøgelser danner grundlaget for myndighedernes godkendelser af trådløse kommunikationsteknologier fra samme firmaer. Sammenhæng mellem finansiering og resultat. Ledford, 2010 Også andre undersøgelser (Ledford, 2010) har påvist sammenhænge 35

36 36 mellem resultater og finansieringsgrundlag ved de undersøgelser af mobilstråling, der har været finansieret af mobilindustrien. I samme henseende er det ligeledes interessant at bemærke, at statsfinansierede undersøgelser har samme tendens til ikke at finde skadelige virkninger ved mobilstrålingen. Undersøgelser finansieret af universiteter og lignende, finder derimod sammenhænge mellem helbredspåvirkning og eksponering for mobilstråling. Sammenhængen mellem finansiering og resultater er også bemærket af det Europæiske Miljøagentur: "We have noted the increasing evidence of funding bias in scientific research whereby results outcomes are strongly linked to source of funding. This observation is based on evidence from pharmaceuticals, tobacco, lead, asbestos, BPA, and EMF, as well as on evidence from other fields such as CBA and Transport construction project cost estimations." ---EEA, 2011, p6 Noget af den forskning, der udføres i de industri-finansierede undersøgelser, er samtidigt af videnskabelig meget ringe kvalitet - så ringe, at den danske kohorte-undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse flere steder på amerikanske universiteter benyttes i undervisningen som skrækeksempel på utilladelige metodologiske fejldesign i videnskabelige undersøgelser. (En stor del af personerne med et højt niveau af eksponering for mobilstråling kan ved den valgte metodologi være blevet fejlplaceret i kontrolgruppen i stedet for den såkaldte eksponerede gruppe; således vides ikke om den eksponerede gruppe reelt er mere eksponeret end kontrolgruppen.) Industrien har valgt ikke at stille denne information til rådighed for studierne. Dvs. at ethvert resultat fra undersøgelsen er behæftet med en så stor og ukendt usikkerhed, at det er videnskabeligt ubrugeligt dette er også konklusionen ved WHO s cancerpanels vurdering af de danske cohortestudier i 2011 og senere hos Söderkvist:. "Although at least non-response and recall bias can be excluded, the study has serious limitations related to exposure assessment. In fact, these limitations cloud

37 37 the findings of the four reports to such an extent that render them uninformative at best. At worst, they may be used in a seemingly solid argument against an increased risk--as reassuring results from a large nationwide cohort study, which rules out not only non-response and recall bias but also an increased risk as indicated by tight confidence intervals. (...) Although two of the most comprehensive case-control studies on the matter both have methodological limitations that need to be carefully considered, type I errors are not the only threats to the validity of studies on this topic--the Danish cohort study is a textbook example of that." --- Söderqvist F., 2012 Endnu kraftigere kritik kom fra flere forskellige sider efter publiceringen af kohorte-analysen fra Kræftens Bekæmpelse: I am concerned about the validity of the reported outcomes of the Danish Cohort Study on the relationship of cell phones to cancer that was published in the British Medical Journal this year. I know your journal is highly respected worldwide and that people expect utmost care is taken by peer reviewers and editors in deciding what constitutes a well-designed and executed study, and what study conclusions reasonably follow. I believe on both counts the Danish Cohort Study fails and that this study should be retracted from BMJ. --- Glaser, M.M, 2011 At den centrale forsker bag disse studier er den eneste konsulent, Sundhedsstyrelsen anvender, er bekymrende, idet den gentagne publicering af resultaterne med samme alvorlige metodologiske fejl, indikerer habilitetsproblemer. Eksempelvis informerer Sundhedsstyrelsen på grundlag af dette studie danske læger om, at mobilstråling var frikendt for at kunne forårsage cancer - mindre end et halvt år efter WHOs cancerpanel havde opgraderet strålingen til et gruppe 2B cancerogen (se videre side 42) Et internationalt forskerteam har samtidigt kunnet påvise statistiske sammenhænge mellem den videnskabelige kvalitet af de udførte undersøgelser og finansieringen af pågældende undersøgelser, hvor de undersøgelser, der var helt eller delvist finansierede af mobilindustrien, var af væsentlig lavere videnskabelig kvalitet: ' The findings of the analysis, published in the Journal of Clinical Oncology, were that the results of the studies varied widely, depending on who carried out and

38 38 funded the research and what controls they had in place for bias and errors. ---Seung-Kwon Myung et al., 2008 Et systematisk review af forskningsartikler vedrørende mulige skadevirkninger af mobilstråling i 2007 afsluttedes ligeledes med en signifikant kobling mellem finansieringsgrundlag og resultater: The interpretation of results from studies of health effects of radiofrequency radiation should take sponsorship into account. ---Huss, Anke, et al., 2007 Mange vil, med baggrund i medicinske eller lægefaglige forhold, først anse sammenhængen for påvist, når man har klarlagt den endelige biologiske mekanisme, der frembringer den biologiske påvirkning. Dette kan tage adskillige års yderligere forskning. Til sammenligning er flere af de væsentlige detaljer ved tobaksrøgens skadevirkninger, således endnu ikke fuldt ud forståede. Så selvom der på nuværende tidspunkt kan fremvises adskillige tusinde forskningsmæssige resultater, der på forskellig vis påviser væsentlige biologiske skadevirkninger ved intensiteter langt under de accepterede grænseværdier, er der stadig personer og organisationer som fastholder, at man endnu ikke har evidens for nogen skadelighed. Alene i relation til effekt på cancer er der både påvist DNA-skader og tumor-promoter-effekt ved eksponering for mikrobølgestråler fra mobiltelefoner. Samtidigt er der ligeledes påvist, at der ved eksponering dannes forbindelser i vævet, som har en anerkendt sammenhæng med cancerrisiko. Et fornuftsvæsen vil forhåbentligt have så høj grad af etisk forståelse, at man i alle tilfælde vil lade menneskeliv veje tungere end kommercielle hensyn. Nuværende situation er således virkeligt et skoleeksempel på Løgstrups etiske fordring, hvor de enkelte politikere i sådanne sager holder en stor del af befolkningens liv og helbred i deres hænder. Alene derfor er der behov for, at ansvarlige politikere træder i karakter og forhindrer, at mennesker ufrivilligt udsættes for

39 39 mikrobølgestråling. Dette kaldes forsigtighedsprincippet, som i ret høj grad har været det styrende princip for al dansk miljølovgivning i nyere tid. Eksempelvis i forbindelse med sprøjtegifte og vandmiljø, hvor man regulerer sprøjtegifte alene på begrundet mistanke om et specifikt stofs forventede farlighed. I forhold til epidemiologiske undersøgelser vil man forventeligt først kunne se definitiv evidens i løbet af en ti-femtenårig periode, idet der for de fleste mikrobølgeinducerede lidelser er en latenstid, som måles i årtier. Imidlertid har de epidemiologiske undersøgelser den grundlæggende svaghed, at det i det moderne Danmark er meget svært at finde kontrolgrupper uden eksponering i komparative analyser, ligesom det i alle analyser er meget svært at finde definitive data om eksponeringens intensitet og tidsmæssige udstrækning. De kontrollerede eksperimenter har tilsvarende svagheder, derved at sådanne eksperiment oftest udføres på forsøgsdyr eller på cellekulturer, hvilket i nogen grad kan være vanskeligt at overføre til levende mennesker. Mange andre forskningsfelter er mindst lige så komplicerede, men i modsætning til mange andre forskningsfelter, er disse besværligheder alligevel ofte citeret af forskere, firmaer og organisationer som påstår, at der ikke findes evidens for mikrobølgers skadelige virkninger. Muligvis kan sådanne udtalelser forsvares ud fra en meget speciel definition af evidens som særdeles dybtgående forståelse af enkeltdele; men det forekommer direkte besynderligt, hvordan tænkende personer kan forsvare sådanne udtalelser ud fra etiske perspektiver med tanke på, hvor mange menneskeliv mikrobølgestrålingen har potentiale til at ødelægge. Forsigtighedsprincippet: (Fra Rio Conference on Environment and Development, Brasillien, 1992): In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely

40 40 applied by States according to their capability. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. ---Rio Conference on Environment and Development, Brasillien, 1992 Vi har beskyttet vandmiljø, frøer, rovfugle, plantearter, grundvand, torsk, etc efter ovenstående princip i årtier. Hvorfor er mennesker pludselig ikke værd at beskytte? Hvilke skjulte interesser har landets sundhedsmyndigheder i at afvise evidens for så iøjefaldende problemer? Hvordan kan sundhedsmyndigheder tilsyneladende fuldstændigt afvise etisk anstændighed?

41 41 Mikrobølgestråler og fertilitetsproblemer: Fertilitetsproblermene er velkendte i samfundsdebatten; men knap så velkendte er de forskellige undersøgelser, der påviser klinisk sammenhæng mellem udsættelse for elektromagnetiske felter og netop fertilitetsproblemerne: Fertilitetsproblemet er i øvrigt tiltagende. 35% af alle kvinder og 45% af alle mænd i den vestlige verden er sub-fertile. (Brugh, et al., 2004, pp Hirsh, A., 2003, pp ). Konklusionen på én af de nyere undersøgelser siger direkte: "there is a significant effect of microwave radiations on the reproductive pattern in male rats, which is a causative factor of male infertility." -(Kumar 2011, pp ). Samme virkning påvises af andre: RF-EMR in both the power density and frequency range of mobile phones enhances mitochondrial reactive oxygen species generation by human spermatozoa, decreasing the motility and vitality of these cells while stimulating DNA base adduct formation and, ultimately DNA fragmentation. These findings have clear implications for the safety of extensive mobile phone use by males of reproductive age, potentially affecting both their fertility and the health and wellbeing of their offspring. - (De Iuliis, 2009) Med beslutningen om at montere fjernaflæste elmålere i alle hjem forværres de nuværende problemer med ufrivillig barnløshed således væsentligt (Aitken 2005, p179), fordi de trådløst fjernaflæste elmålere udsender præcis den samme mikrobølgestråling, som er benyttet i ovenstående studier. Samme effekt verificeres i andre studier i forhold til reproduktionsdegraderende effekter for dyreliv opholdende sig i nærheden af mobilmaster (Balmori 2009, p ). Flere fælles amerikansk-dansk undersøgelser har derudover påvist kobling mellem EF-EMF exponering og adfærdsproblemer hos børn (Hozefa, et al., 2008, pp og Divan et al, 2008, 2012). Med tanke på ovenstående beregning af helkropsdosis for trådløst fjernaflæste elmålere bliver effekten endda mangedoblet. En tilsvarende undersøgelse af mikrobølgestrålingens betydning for fertiliteten blev udført i (Magras, 1997) Her udsatte man mus for mikrobølgestråling i niveauer sammenlignelige med moderne

42 42 mobiltelefoner og kunne konstatere en sammenhæng mellem eksponering og reduceret fertilitet, ledende til irreversibel infertilitet hos forsøgsdyrene. Et nyere eksperiment (Avendaño C, Mata A, Sanchez Sarmiento CA, Doncel GF. 2012) - formentlig det første af sin art - påviser endvidere, hvorledes mikrobølgestrålingen fra en WiFi-forbundet computer formindsker mobiliteten hos sædceller og forårsager DNAskader (fragmenteringen) i sædceller. Forsøgsopstillingen var isotermisk, hvilket betyder, at de påviste skader er fremkommet ved non-termiske effekter.

43 43 Øvrige helbredsskadelige effekter: Flere tusinde praktiserende læger i Tyskland samlede i 2002 deres støtte til en opfordring (Freiburger Apell, 2002) til myndighederne om øjeblikkelig handling i forhold til beskyttelse af befolkningen mod mikrobølgestråling. Lægerne satte den øgede forekomst af mikrobølgestråling i forbindelse med det stigende niveau af sygdomme som: Dysfunktioner i adfærd og læring (ADHD, ADD, etc) Blodtryksændringer Hjerterytmeforstyrrelser Hjertesygdomme hos stadigt yngre mennesker Neurologiske sygdomme som Alzheimer og Epilepsi Cancerformer, eksempelvis leukemi og hjernesvulster Lægegruppen gør herefter opmærksom på, hvorledes en stor del af de moderne funktionsnedsættende sygdomme uden egentlig ætiologi i al væsentlighed kan forklares ved overfølsomhedsreaktioner på eksponering for elektromagnetiske felter. Lægerne gør endvidere opmærksom på, hvorledes sådanne sygdomme let kan fejldiagnosticeres som psykosomatiske. Andre forskere har gjort opmærksom på, hvorledes selv ganske beskedne feltstyrker af elektromagnetiske stråling kan påvirke mennesket betydeligt. I en nyere undersøgelser (Havas, 2010, 2013) (Havas & Marrongelle 2013) dokumenteres således, at mikrobølgestråling fra en trådløs telefon, i et niveau der er på 0,5% af den tilladte grænseværdi, kan give forstyrrelser i nervesystemet og hjerterytmeforstyrrelser (tachycardi). Grafikken nedenfor viser rytmeforstyrrelserne hos en forsøgsperson i et klinsk eksperiment: Tachycardi ved udsættelse for mikrobølgestråler. Havas & Marrongelle 2013 Virkningen af mikrobølgestrålingen kan også direkte måles (Havas, 2013) på en forsøgspersons blod. Ved udsættelse for mikrobølgestråling (eller andre elektromagnetiske forstyrrelser) aggregerer erythrocytterne (røde blodlegemer) i Rouleaux

44 44 formationer, hvilket egentligt vil sige, at de klumper sig sammen. Dette er en patologisk tilstand, som kan måles allerede efter 10 minutters eksponering. I artiklen (Havas, 2013) nævnes det endvidere, at dette forhold kan udnyttes i udvikling af en egentlig test for EHS, derved at ikke-ehs-ramtes blod forventeligt vil overgå til normaltilstand hurtigere efter eksponeringen: Roleaux-formationer efter udsættelse for mikrobølgestråler. Havas & Marrongelle 2013 Adfærdsproblemer hos børn kan også skyldes eksponering for mikrobølgestråler under graviditeten, med forværring ved eksponering i barndommen (Divan, et. al., 2008, 2012) - eksempelvis fra trådløst fjernaflæste målere, mobiltelefoner eller WiFi: "Although it is premature to interpret these results as causal, we are concerned that early exposure to cell phones could carry a risk, which, if real, would be of public health concern given the widespread use of this technology. Even with limited scientific investigations into this research hypothesis, given that exposures to children and fetuses are easily reduced at virtually no cost, precautionary measures might be warranted. " ---Divan, et. al., 2012, p6

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder 14.12. 2011 Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder - oplæg i Branchen ForbrugerElektronik, miljø- og energiudvalget, ved Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

www.helbredssikker-telekommunikation.dk Kommentar fra talsmand Thomas Grønborg, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 20. 2.

www.helbredssikker-telekommunikation.dk Kommentar fra talsmand Thomas Grønborg, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 20. 2. www.helbredssikker-telekommunikation.dk Kommentar fra talsmand Thomas Grønborg, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 20. 2. 2012 Mobilen ikke frikendt for at give svulster En ny undersøgelse viser,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

stråling Guide Så farlig er trådløs sider Mobilstråler kan gøre dig syg Sådan begrænser du strålingen

stråling Guide Så farlig er trådløs sider Mobilstråler kan gøre dig syg Sådan begrænser du strålingen Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Så farlig er trådløs stråling Mobilstråler kan gøre dig syg Sådan begrænser du strålingen 2 TRÅDLØS STRÅLING INDHOLD

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Børn og trådløs teknologi

Børn og trådløs teknologi Børn og trådløs teknologi Fakta om hvordan mobiltelefoner og computere påvirker børns helbred 1 Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BØRN og trådløs teknologi

BØRN og trådløs teknologi BØRN og trådløs teknologi FAKTA OM HVORDAN MOBILTELEFONER OG COMPUTERE PÅVIRKER BØRNS HELBRED Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det seneste

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilmaster / basisstationer Af Cand.mag. Thomas Grønborg, 26. juni 2010 thomas@proact-consult.dk Mange danskere har hørt, at strålerne fra mobiltelefoner, trådløse

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg, cand.mag. og initiativtager til Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 5.1. 2012 (Obs. Dette er en revideret version af artiklen, som

Læs mere

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Tag mobiltelefonen Danmark! Styrket økonomi og bedre folkesundhed via satsning på nyt supervækstområde på verdensmarkedet: Udvikling

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

sundhed www.livogsjael.dk 7

sundhed www.livogsjael.dk 7 sundhed www.livogsjael.dk 7 lægens brevkasse Kære Charlotte Jeg vil gerne spørge dig som læge, om du mener det er muligt at diagnosticere overfølsomhed over for elektromagnetisk stråling (EHS) objektivt

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Tag mobiltelefonen Danmark! Styrket økonomi og bedre folkesundhed via satsning på nyt supervækstområde på verdensmarkedet: Udvikling

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere