BRUGSANVISNING PÅLÆGSMASKINE MODEL ATM-3 E. Denne brugsanvisning skal opbevares også til fremtidig brug. Læs brugsvejeldningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING PÅLÆGSMASKINE MODEL ATM-3 E. Denne brugsanvisning skal opbevares også til fremtidig brug. Læs brugsvejeldningen"

Transkript

1 Læs brugsvejeldningen De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen, og har forstået den. Nyt personale skal ligeledes instrueres inden de bruger maskinen. Kun skolet personale må arbejde med maskinen. Efter-oplæring må gentages efter behov. Kun efter anvisningerne her, og den skete oplæring må ibrugtagning, betjening og rengøring foretages. Denne brugsanvisning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 : Opstilling. Side 3 : Betjening af maskinen. Side 4 : Manuel betjening / Automatiske funktioner. Side 5 : Automatiske funktioner. Side 6 : Betjening af automatikken. Side 7 : Rengøring og adskillelse. Side 8 : Afmontering / montering af fedtskraberen. Side 9 : Slibning af kniven. Side 10 : Beskrivelse af slibeapparatet. Side 11 : Smøring af maskinen. Side 12 : Fejlfinding - Selvhjælp. Side 13 : Garantibestemmelser. Side 14 : Konformitetserklæring. Denne maskine har serienr.: Side 1

2 OPSTILLING Underlaget må opfylde følgende krav: Tilstrækkelig stabilt, solidt, lige, vandret og skridsikkert Kunne modstå de dynamiske kræfter som de bevægelige dele afgiver Tilstrækkelig højt for en opretstående stilling under opskæringen Ikke i svingområder for åbnende døre, og ikke i indgangsområder for døre. Ved rustfrie borde, eller lignende materialer: påse at der ikke er fedt eller fedtrester på overfladerne. Inden maskinen tages i brug første gang, skal den grundigt rengøres Hvis maskinen er enfaset, tilsluttes den til almindelig stikkontakt 230 V. med jord. Er maskinen til kraft, trefaset.: Skal den tilsluttes 3 x 400 V. + jord. Kontroller at der er spænding på alle tre faser i stikkontakten. (Kontrolleres med en polsøger). Det er vigtigt at sikre sig, at kniven kører i den rigtige retning. Kniven skal bevæge sig ned mod slæden, altså mod urets retning. (Set fra højre side og gælder kun for trefaset udførelse). kører kniven den forkerte vej rundt, må faserne i stikket ompoles. Dette foretages af en fagmand. Inden ibrugtagning, kontrolleres at slæden sidder korrekt, og der ikke ligger løse dele i slæden. Vær opmærksom på om der er den fornødne plads omkring slæden til den automatiske fremføring. I modsat fald vil der være fare for uheld. Forsøg aldrig at holde fast på kødet i slæden, medens maskinen arbejder. Der vil være fare for uheld. Tilladt anvendelsesområde.: Under hensyn til størrelse må der skæres følgende med maskinen.: - Pølser af enhver art / Skinke / Spæk / Steg / Kød / Skæreost - Grøntsager (Hvis de er egnede) Følgende varer må ikke skæres, idet der i så fald vil være akut risiko for uheld.: - Non Food varer / Fødevarer med ben / knogler / Frosne fødevarer Der må ikke eksperimenteres med opskæring af andre varer eller anvendelsesområder. Når De bruger maskinen, skal De arbejde koncentreret, og ikke lade Dem aflede under arbejdet. SIKKERHED Vær ubetinget opmærksom på følgende sikkerhedshenvisninger: Sørg for at uvedkommende og ikke skolede personer, samt frem for alt børn, ikke kan starte maskinen. De må aldrig forlade maskinen medens den fortsat arbejder. Stop maskinen, og sæt skalaen for skivetykkelse på 0, eller under 0. Sikkerheds indretningerne på maskinen må ikke forsøges omgået, eller ændret. Denne maskine er fuldstændigt i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser. Alligevel er der risiko for skader ved fejlagtig eller uopmærksom betjening eller pleje. Især er der fare for svære finger eller håndlæsioner. Betjeningspersonalet må omhyggeligt instrueres i brugen og plejen af maskinen efter retningslinierne i denne brugsanvisning. LYDNIVEAU Maskinens lydniveau ligger under 70 db (A) Side 2

3 BETJENING AF MASKINEN Den ønskede skivetykkelse indstilles på skalaen. Maskinens kødslæde er udrustet med en forskydelig væg, således at man ved at forskyde væggen danner en skakt som passer til kødets størrelse. På grund af denne anordning ligger alt kød, små eller store stykker, helt roligt under opskæringen. De forskyder slædevæggen blot ved at trykke på den lille plade øverst under slæden, og slippe igen når afstanden passer. (Se foto herunder ). Spænd ikke slæden for stramt mod kødet, men så tilpas at kødet glider frit ned mod kniven. Kødstykker som ikke vejer ret meget kan fremføres ved hjælp af restholderne, men i de fleste tilfælde er det unødvendigt at bruge disse. Den nemmeste måde at skære kontinuerligt på, er blot at anbringe et nyt stykke kød bag resten at det forrige stykke. Er det nødvendigt at bruge restholderne gøres dette sådan.: (Efter at skakten er dannet med slædens væg). 1. Ved lange stykker: Placer restholderen ovenpå stykket, højt oppe. 2. Ved korte stykker: Placer restholderen bag stykket. 3. Ved 2 lange stykker: Placer en restholder ovenpå hvert stykke, højt oppe. 4. Ved 2 stykker, det ene kort, det andet langt: Sæt den ene restholder ned bag det korteste stykke, og placer den anden rest holder ovenpå det længste stykke. Bruges den ene eller begge restholdere ikke, kan de enten hæves op fra slæden og sættes fast med fingerskruen, eller de kan aftages helt. Advarsel.: Forsøg aldrig at holde fast på mindre pålægsstykker med hænderne. Til rester og mindre stykker, brug altid restholderne. I modsat fald er der stor risiko for uheld Side 3

4 MANUEL BETJENING AF MASKINEN Med koblingshåndtaget nederst til højre på slædens arm, indstilles maskinen til manuel eller automatisk drift. Vil De bruge maskinen manuelt gøres følgende: 1. Koblingshåndtaget drejes nedad. (Foto 1) 2. Varen som skal skæres placeres i slæden. 3. Slædevæggen indstilles efter varens bredde. 4. Den ønskede skivetykkelse indstilles. 5. Maskinen startes med den nederste blå startkontakt. (Nederst til højre) AUTOMATISK SLÆDETRANSPORT Omstilling fra manuel drift til automatik, skal ske i følgende rækkefølge: 1. Omskifterhåndtaget nederst til højre ved slædens arm drejes opad. (Foto 2) 2. Træk derefter slæden frem og tilbage indtil den går i indgreb. Når slæden er gået i indgreb kan den ikke længere bevæges med håndkraft. Forsøg aldrig at bevæge slæden med håndkraft når koblingen er indrastet. 3. Herefter startes slæden ved at trykke på den øverste røde start-stopkontakt. (Øverst til ven stre). Foto 1 Foto 2 Udrastning af slæde, drej håndtaget nedad. Indrastning af slæde, drej håndtaget opad Side 4

5 Automatiske funktioner. Efter at maskinen er startet med den blå kontakt kan der vælges forskellige funktioner 1. Maskinens kobling stilles til automatisk drift. 2. Maskinen startes ved tryk på den blå kontakt nederst til højre. 3. Skiveantal vælges ved at trykke på + eller - knappen i feltet, fra Det valgte skiveantal kan nu aflæses i displayet. 3. Automatikken startes ved at trykke på den røde kontakt øverst til venstre. På displayet ses det valgte antal skiver tælle nedad indtil tallet "00" vises. Maskinen stopper automatisk når det valgte skiveantal er nået. Det antal skiver som er valgt bliver i hukommelsen indtil der vælges et andet tal. Skal det samme antal skæres igen, behøver man derfor blot igen at trykke på den røde startstopkontakt øverst til venstre. 4. Maskinen kan standses midlertidigt under arbejdet ved at trykke på den røde start-stop kontakt. Når De vil skære videre trykker de blot igen på den røde start-stopkontakt. Maskinen husker selv hvor langt den er kommet, og skærer herefter det resterende antal skiver op. Når opskæringen er færdig ses tallet "00" i displayet. 5. Kontinuerlig opskæring uden brug af tælleværket kan ske ved at De blot indstiller tallet "00" i displayet. I displayet vises nu løbende hvor mange skiver der er skåret. 6. Slædehastigheden kan indstilles trinløst variabelt ved hjælp af kontakterne med symbolerne kanin (hurtigere) og snegl (langsommere). Forhøje skiveantallet Ingen funktion Automatik Start - Stop. Forhøje hastigheden Hovedfbryder STOP Kontrollamper Hovedafbryder START Skiveantal Formindske skiveantal Resterende skiveantal Side 5 Angivelse af hastighed Formindske hastigheden Ingen funktion

6 BETJENING AF AUTOMATIKKEN Automatisk opskæring 1. Koblingen stilles til automatisk drift og indrastes som tidligere beskrevet. 2. Maskinen startes ved at trykke på den blå kontakt nederst til højre. 3. Det ønskede antal skiver indstilles. 4. Slædehastigheden indstilles eventuelt til anden værdi. (Slædehastigheden kan også ændres medens slæden kører.) 5. Slæden startes ved at trykke på den røde kontakt, øverst til venstre. VIGTIGT.: Rengøring af display. Betjeningsdisplayet er stænktæt men ikke vandtæt. Displayet må derfor aldrig rengøres med rindende vand, brug en opvreden klud til aftørring. Beskadiget display. Displayet holder længe ved normalt brug, men trykkes der på folien med neglen i stedet for med blommen af fingeren, er levetiden begrænset Side 6

7 RENGØRING Til at rengøre maskinen anvendes varmt vand tilsat et normalt moderne rengøringsmiddel. Til dette arbejde bruges en blød klud, samt en egnet børste med bløde hår. Rengørings- eller desinfektionsmidler der indeholder klor, soda, syrer, eller alkohol, må under ingen omstændigheder anvendes. Anvendelse af klor- eller syreholdige midler vil medføre korrosionsangreb på maskinen. Husk, maskinen må aldrig overbruses med vand, og der må ikke anvendes skum eller højtryksrenser til rengøringen. Der må aldrig sprøjtes vand ind i åbningen i maskinens højre side, der hvor slæden kører frem og tilbage. Såfremt ovennævnte ikke følges, kan maskinens motor og elektroniske styresystem ødelægges Maskinen må ikke rengøres med slibende eller polerende midler. Svampe med slibende overflader, som f. eks Scott Britt må ikke anvendes. I så fald vil maskinens overflader blive beskadigede. Af sikkerhedsgrunde bør skalaen for skivetykkelse altid stilles på 0 efter endt brug, samt under rengøring, ligesom vælgerhåndtaget for automatik bør stilles på 0. Slæden kan vippes til siden for rengøring, dette gøres ved at løsne den sorte fingerskrue på slædearmen, og føre slæden så langt tilbage mod Dem selv som muligt, og vippe opad mod højre. Vær opmærksom på, at slæden kun kan vippes til siden når skalaen for skivetykkelse er drejet helt i bund (under 0), vælgerhåndtaget for automatik stilles til manuel drift. Ligeledes kan skalaen for skive tykkelse ikke bevæges når slæden er vippet til siden. Dette skal tjene som en ekstra sikkerhed. ADVARSEL: Slæden er stor og tung, så udvis forsigtihed når slæden vippes til siden for rengøring, brug ikke voldsom kraft, men sving slæden op stille og roligt, i modsat fald kan slædebukken tage alvorlig skade. Forsøg ikke at vippe slæden til siden for rengøring medmindre skivetykkelsen er lukket helt i bund, under 0. I modsat fald vil slædens lås blive ødelagt. Dækpladen som sidder inde i klingens midte kan aftages således.: Fingerskruen på motorhuset i venstre side løsnes helt, og trykkes derefter lidt opad, hvorved pladen skubbes fri. Hold på pladen med den ene hånd, så den ikke flader ned og ridser maskinen. Isætning foregår i modsat rækkefølge. Kom aldrig rindende vand direkte på kniven, det vil i givet fald kunne trænge ind og ødelægge lejerne i klinge-flangen. Bemærk også, at kniven er hårdforchromet, men ikke rustfri, den skal derfor altid aftørres for vanddråber efter rengøring, dette gælder specielt inde under den aftagelige dækplade. Moderne knive er glashårdt hærdede for at kunne forblive skarpe længst muligt, skæres der i ben, brusk, eller hårde stykker som f. eks. flæskesværd, kan der springe små stykker af knivens æg. Dette er ingen fejl ved kniven, men en følge af den hårde hærdning, og har ingen betydning for skæreevnen. Ofte kan de små grater fjerned ved en let slibning Side 7

8 AFMONTERING AF FEDTSKRABEREN Fedtskraberen er nemt aftagelig for rengøring, der tages blot ved forneden, og fedtskraberen drejes opad i en cirkelbevægelse. Fedtskraberen påsættes igen ved at sætte den ind mod klingen, og dreje nedad i en cirkelbevægelse. Se fotos. Fedtskraberen påmonteret. Afmontering, drej opad her Fedtskraberen afmonteret Side 8

9 SLIBNING AF KNIVEN 1. Inden slibning kan begynde, skal maskinens klinge være omhyggeligt rengjort. Der må ikke komme fedt på stenene i slibeapparatet. 2. Skalaen indstilles på største skivetykkelse. 3. Slæden føres helt tilbage mod Dem selv. 4. Slibeapparatet anbringes således på slæden at konussen nederst på slibeapparatet kommer ind i slidsen nederst på anlægspladen. (Se rød pil, på foto næste side) Stiften øverst på slibeapparatet trækkes opad, og apparatet bevæges ind over kanten på anlægspladen, indtil stiften indraster i hullet øverst på pladen. (Se rød pil, på foto næste side) 5. Maskinen startes. 6. Det gule håndhjul på slibeapparatet drejes nu i retning af 1 tallet, hvorved den skrå slibesten presser ind mod kniven. Slib i cirka sek. 7. Under slibningen dannes en grat på klingens modsatte æg, denne grat fjernes ved et kort øjeblik, at dreje det gule håndhjul i retning af tallet 2. Nu trykker begge slibesten mod kniven. Det varer cirka 2 sekunder at afgrate kniven. 8. Efter endt slibning renses pålægsmaskinen for slibestøv. Det er vigtigt at slibe regelmæssigt, så kniven altid er helt skarp. Det er et godt tegn til at kniven skal slibes, når pålægsstykkerne forneden begynder at danne et såkaldt "skæg", dvs. ikke skærer stykkerne glat af hele vejen rundt. Pålægsvarer skæres altid med bedst resultat, når de er helt kolde. Når stenene i slibeapparatet er rene og i orden, giver denne slibning det optimale resultat, vi vil derfor fraråde at sende kniven til slibning ude, da resultatet ofte er en forkert slebet kniv. Når kniven er slebet så langt ned, at afstanden mellem kniven og beskyttelsesringen, er kommet op på 6 mm. skal kniven udskiftes Side 9

10 SLIBNING AF KNIVEN Montering af slibeapparatet Den sorte stift trækkes opad, og slibeapparatet bevæges ind over kanten af anlægspladen, indtil stiften indraster i hullet øverst på pladen Side 10

11 SMØRESTEDER Glidestangen til maskinens slæde er fra fabrikken smurt med et langtidsvirkende olieprodukt. Skulle slæden alligevel på et eller andet tidspunkt gå trægt, smøres den med en tyndflydende syrefri olie. Olie må aldrig sprayes ind i maskinen, skal slædeglidestangen smøres, vend da maskinen så slidsen i højre side vender opad, og smør med en oliekande med lang fleksibel tud. Restholderens glidestang smøres jævnligt med en tynd syrefri olie. ADVARSEL: Brug aldrig spiseolier som smøremiddel Side 11

12 FEJLFINDING - SELVHJÆLP Årsag.: Løsning.: Maskinen skærer ikke tilfredsstillende. Er kniven er ordentlig skarp? Hvis ikke skal kniven slibes. Påse at kniven kører den rigtige vej rundt, det er mod urets retning. Hvis ikke skal faserne i netstikket polvendes. (Af en fagmand). For stor afstand mellem kniv og slæde. Afstanden bør være ca. 3 mm målt fra knivens yderste kant. Slæden justeres lidt indad. (Af fagmand). Slibende lyd. Klinge-dækpladen ikke korrekt påsat. Prøv at aftage pladen, og igen montere den. Snavs på klinge ringen. Ringen rengøres. Maskinen stopper under arbejdet. Kortvarigt spændingsfald. Start maskinen igen. Starter masknen ikke, efterses alle sikringer. Den automatiske slædevandring Er slæden ikke tilkoblet? fungerer ikke. De skal tilkoble slæden. Digitaldisplayet lyser ikke. Maskinen bliver meget varm. Der kan være sprunget en sikring i huset, til den gruppe maskinen er tilsluttet. Stikdåse og sikringer skal efterprøves af en fagmand Side 12

13 GARANTI Garantiperiode.: 12 Måneder regnet fra købsdato. Garantien omfatter.: Fabrikations- og materialefejl, der konstateres under maskinens normale brug her i landet. Modtages en vare med synlige fejl eller mangler, skal der ske reklamation senest inden 8 dage fra modtagelsen. Garantien dækker udgiften til reservedele, arbejdsløn og rejseudgifter for montøren. Såfremt det skønnes nødvendigt, for reparationens forsvarlige udførelse, skal maskinen indsendes franko til vort serviceværksted. For skibe og olieboreplatforme, mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, samt Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser. I disse tilfælde skal maskinen enten indsendes franko til vort serviceværksted, eller der skal betales for montørens rejseudgifter og arbejdsløn. Garantien omfatter ikke.: Almindelig slitage. Fejl eller skader, direkte opstået ved misbrug, fejlbetjening, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig opstilling eller tilslutning, ved brand, ulykke, lynnedslag, spændingsvariation eller andre elektriske forstyrrelser. Såfremt der i garantiperioden foretages indgreb eller reparation af en anden end af garantigiveren anvist reparatør, bortfalder garantien. Ligeledes bortfalder garantien såfremt maskinen overbruses med rindende vand, eller rengøres med højtryks eller skumrenser, eller såfremt der anvendes klor eller klorholdige rengørings eller desinfektionsmidler På maskiner med tefloniserede overflader, er teflonbehandlingen ikke omfattet af nogen holdbarhedsgaranti. Opstår der fejl på maskinen, skal arbejdet straks afbrydes, og leverandøren underrettes. Følgeskader som sker fordi arbejdet alligevel fortsættes, dækkes ikke af garantien. Inden De tilkalder service.: Må De kontrollere de fejlmuligheder De selv kan afhjælpe. Uberettiget tilkald af serviceassistance skal De selv betale. Læs derfor instruktionen grundigt igennem, og kontroller altid først at strømforsyningen til maskinen er i orden, og at der ikke er sprunget en sikring. E. Leth-Espensen, Næsset 2, 8660 Skanderborg. Telefon Telefax Side 13

14 RESERVEDELE.: Maskinen overholder EU,s maskindirektiv, den må ikke repareres med uoriginale reservedele, eller ændres i konstruktionen hverken i garantiperioden eller senere. Bruges uoriginale reservedele eller sker der konstruktionsændringer, fralægger fabrikkken sig ethvert ansvar for mulige skader. BESTILLING AF RESERVEDELE Får De brug for reservedele, bedes De henvende Dem til Deres autoriserede SCHARFEN forhandler, som hurtigt kan hjælpe Dem. For at lette ekspeditionen og sikre at De får den rigtige reservedel tilsendt, er det nødvendigt at De ved bestillingen oplyser om maskinens type og serienummer Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 !! MASKINEN MÅ IKKE LØFTES OP FRA KARTONEN VED AT HOLDE I SLÆDE, ELLER ANLÆGSPLADE!! Transport og opstilling Indtil opstillingen skal maskinen opbevares og transporteres i den originale emballage. Ved fejlagtig betjening, ændring eller fjernelse af beskyttelsesindretningerne, vil vi afvise ethvert krav. Vigtigt! Pålægsmaskinen vejer, alt efter udførelse mere end 65 kg. Til at løfte og bære, er det nødvendigt at der deltager tre voksne personer. Det tungeste punkt på maskinen er den bageste tredjedel, hvor knivmotoren befinder sig. De skal alene løfte og bære maskinen, ved at holde fast i maskinens krop. Løft ved at holde fast under bunden på maskinen. Ved længere transportveje i huset: Brug en egnet transportvogn, eller et solidt rullebord Side 17

BRUGSANVISNING PÅLÆGSMASKINE MODEL ATM-3. Denne brugsanvisning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING PÅLÆGSMASKINE MODEL ATM-3. Denne brugsanvisning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVIS PÅLÆGSMASKINE MODEL ATM-3 Læs brugsvejeldningen De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen, og har forstået den. Nyt personale skal ligeledes instrueres inden de bruger

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 2560 S De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling

Læs mere

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. OMAS PÅLÆGSMASKINE GLD 250 - GLD 300 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling

Læs mere

OMAS PÅLÆGSMASKINE VSD 250 BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

OMAS PÅLÆGSMASKINE VSD 250 BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. OMAS PÅLÆGSMASKINE VSD 250 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling Side

Læs mere

GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 2500 BRUGSANVISNING

GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 2500 BRUGSANVISNING GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 2500 Inden den første ibrugtagning må ledelse og personale gøre sig fortrolig med brugsanvisningen. Kun efter anvisningerne her, og den skete oplæring må ibrugtagning, betjening

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

MODEL ES 300 OG ESW 300

MODEL ES 300 OG ESW 300 BRUGSANVISNING Læs brugsvejeldningen De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen, og har forstået den. Nyt personale skal ligeledes instrueres inden de bruger maskinen. Denne brugsanvisning

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 3010 BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares til fremtidig brug.

GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 3010 BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares til fremtidig brug. GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 3010 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2 : Opstilling. Side

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Model G 330, G 330 F Model G 350, G 350 F

Model G 330, G 330 F Model G 350, G 350 F Med forbehold for tekniske ændringer, samt i ændringer af tilbehør. 0204 Brugsvejledning for pålægsmaskine Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug Model G 330, G 330 F Model G 350,

Læs mere

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst og forstået brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst og forstået brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. GRAEF PÅLÆGSMASKINE EURO 1920 De må ikke bruge maskinen før De har gennemlæst og forstået brugsvejledningen. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING INDEKS.: Side 2

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

V160SG. Brugsanvisning

V160SG. Brugsanvisning V160SG Brugsanvisning Lær dit vinskab at kende: Lås Lys Kontrol panel Typeskilt Hylde Håndtag Glas dør Fodspark Justerbar fødder 2 Advarsel Da kølemidlet, som anvendes i apparatet, er en brændbar gasart,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Gevindskæremaskine 230V

Gevindskæremaskine 230V Brugsanvisning Varenr.: 9044430 Gevindskæremaskine 230V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Gevindskæremaskine 230V Varenummer: 9044430 Beskrivelse: Gevindskæremaskine

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk 10 VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Volo Toaster fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne toaster med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken

Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken Folder om sikkert arbejde i slagterbutikken FLIRT forbudt i slagterbutikken Hun ved, du kigger. Det ved piger altid. Men kig ikke på den labre steg, når du står ved en farlig maskine. Koncentrer dig om

Læs mere

11_015 SLITBAR. Knive

11_015 SLITBAR. Knive 11_015 SLITBAR Knive Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenknive hver dag. SLITBAR knive er fremstillet i høj kvalitet helt ned til den mindste detalje i et design, der giver ethvert køkken en helt

Læs mere