spændende skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "spændende skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall"

Transkript

1 Et spændende skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall - om blandt andet fæstere til Gravengård i Brørup Sogn af Magne Juhl I mange skrivelse af Malt Herred:»Om Gravengård re siges der 1683, at den var en enlig øde gårds plads, og en mand i Suurhave havde marken i fæste. Marken gik mod nord til Stild Hede nævnes den som et»byggested«og var da altså af ubetydelig anseelse. I modsætning til denne pålidelige oplysning, siger man nu, at den tidligere har været en stor gård, og at Faverskov og Treager var fæstere dertil.«2 Her kan det så være fristende at indskyde en bemærkning fra anmeldelsen i Fra Ribe Amt 1950 af bogen: Brørup Sogns historie.3 Her nævnes det, at forfatteren August Schmidt kun i ringe grad har sine oplysnin ger direkte fra arkiverne, og at Oluf Nielsen ikke har udtømt arkiverne. Meget suppleren slægtsbøger er der trykt et eller fle uddrag af skifter, hvor bl.a. skiftets indbo opremses, men skifter kan være mere spændende. Nogle skifter indeholder oplysninger om slægtsskaber, som ikke kan findes andre ste der. Det kan være, fordi kirkebøgerne er brændt, men det kan også ske i tilfælde, hvor der ikke er børn af afdøde, så søskende og søskendebørn arver. Sådanne skifter, også kaldet udarvsskifter, kan indeholde mange arvinger og dermed fortælle om mange slægtsforbindelser ikke blot i den nære om egn, men også længere væk, hvor det er sværere at følge slægten. Fra Jernved Sogn er jeg stødt på et skifte efter Lene Hansdatter i Jernvedlund den 11. januar 1768, hvor 25 ar vinger og deres indbyrdes familieforhold samt ægtefæller og eventuelle børn beskri ves1. Denne artikel omhandler imidlertid et skif te, hvor der omtales arvinger, som boede så langt væk fra Ribe Amt som i Nordjylland og København. Desuden viser det sig, at skiftet indeholder oplysninger fra en fæsteprotokol, som ikke synes at være nævnt før. Endelig va rede hele skifteprocessen fra marts 1771 til april 1776, så selve processen fortjener også at omtales. Om gården Gravngård eller Gravengård i Brørup Sogn skriver Oluf Nielsen i sin be de værdifuldt stof kunne således have været fremdraget. Følgende af oplysningerne ejer af Gravengård be kræfter, at gården har været stor med fæste re, og at arkiverne indeholder oplysninger gennemgang indeholdt i skifte efter herom med fæsternes navne. Afdødes familie og arvinger Mandag den 18. marts 1771 påbegyndtes skifte efter afdøde madame Magaretha Crondal, enke efter afdøde herredsskriver, Jens Hellesen, på Gravengård i Brørup Sogn.4 Det fremgår af skiftet, at hun blev begravet i Brørup Kirke, idet Sr. Wodschou til Sønder41

2 Et spændende skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall Gravengård (Foto: Historisk Arkivfor Brørup og Omegn) skov havde penge til gode for begravelsen samt for kirketiende fra Gravengaard. Be gravelsen har dog ikke kunnet findes i kirke bogen fra Brørup. Ved første skiftesamling er der kun oplys ning om en enkelt arving, nemlig en søster datter til afdøde. Hendes navn er Kirstine Eli sabeth Hartmannsdatter, eller som hun sene re kaldes Kirstine Elisabeth Johansdatter Hartmann. Hun er gift med Jens Jensen Møl hauge boende ved Dronninglund. Ved næste skiftesamling 25. marts 1771 kaldes afdøde for Margaretha Pedersdatter Crondall, enke efter Jens Hellesen Uttrup. Ef ternavnet staves skiftevis Crondall og Crondahl. Desuden fremgår det, at en Else Jens datter, datter af Jens Jensen Mølhauge og Kirstine Elisabeth Johansdatter Hartmann, var i huset hos afdøde i hendes sidste tid. Hvornår manden, Jens Hellesen Uttrup, er død, fremgår ikke af skiftet, men ægteparret synes at have skrevet testamente i 1737, idet det anføres, at Margaretha Pedersdatter Crondall har siddet i uskiftet bo efter konge lig bevilling dateret 22. november Det har da også været muligt at få dette bekræf tet, via fundet af et notat fra december 1761 i en tidligere skifteprotokol5, hvoraf det samti- 42

3 ^ Et spændende skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall Fig. 1. En oversigt over arvingernes siægtsskab og bopæl Gravengaard, Brørup Sogn A. Margaretha Pedersdatter Crondall (død 1771) / g.m. Jens Hellesen Uttrup (død 1761). j Ingen fælles børn. Peder g.m. N.N.: Dronninglund B. Maren Pedersdatter Crondall g.m. 1. Johan Michelsen Hartman 2. Niels Jensen. Barn af 1. ægteskab: Kristine Elisabeth Johansdatter Hartmann g.m. Jens Jensen Mølhauge. Deres datter: Else Jensdatter. x Hals C. Helle Pedersdatter Crondall g.m. Stephan Frandsen. Tre af fem børn nævnt: Alle i København: 1. Niels Stephansen g.m. Martha Sophia Ahrensdatter. Hun var gift i 2. ægteskab med Niels Knudsen Aaslund 2. Else Margaretha Stephansdatter g.m. Jens Andersen Giærløv. 3. Anna Margaretha Stephansdatter g.m. Mads Andersen. dig fremgår, at herredsskriver Uttrup da er død. Ifølge Brørup kirkebog er herredsskri ver Jens Hellesen Uttrup af Gravengaard be gravet 8. december 1761,81 år gammel. Arvinger efter manden er ikke nævnt i skif tet efter enken, idet der ikke ved mødet 8. fe bruar 1773:»efter udgangne proclamata og tillysning i aviserne haver meldt sig (nogen arvinger) eller viides, hvor er, saa kan der over for nærværende tiid ikke skee nogen deeling«. Heller ikke senere er nævnt nogen. Efter et større detektivarbejde og lands dækkende annoncering efter arvinger kon kluderedes, at der var følgende arvinger efter afdøde:»ved forindførte tingsvidner og atte ster er paa muuligste maade oplyst og beviist: 1. At afgangne herredsskriver Jens Hellesens ligeledes ved døden afgangne enke Mad. Margretha Crondahl, efter hvem dette skif te holdes, hendes ene syster Helle Pedersdatter Crondahl, som haver været i ægte skab med afgangne Stephan Frandsen af Hals, haver efterladt sig 5 børn, hvoraf de 2de i deres barndom eller første ungdom, altsaa uden livsarvinger ved døden ere af gangen. 2. Men at de andre 3de, nemlig en søn Niels Stephansen af Kiøbenhavn, myndig, der 43

4 Et spændende skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall begge af Kiøbenhavn, alle haver overlevet *'ÆnréesJrry**i*' &/2+./+**~i* $2/}<%***<?*/ * a 6 ^fz3 'Æ/J*/**»*#* øtøé* A > * JiyM»rj&ti* A ^tå/^rf&n/hbf -m, /****>?*»< Madam Hellesen. (?c 3. At disse 2de døtre endnu ere i live, men at deres broder forbemeldte Niels Stephan < ^ efter mad. Hellesen, /*v^ma.^ /&+. ta,t& (*wr&rt.fiyw«--» -yjr.i éik/r//+jr+t //& > C}/$ // / ^1 &1?V+9 ' fi h1s ^~ /*<;&** * tfv/t4*9 \i >W /x- i 2y*> ~jfl!*j~// '- // / (/rsy tft a7om/m' i sept. maaned 1772, altsaa over et aar der døde in Martij 1771, uden livsarvinger ved døden ere af gangen og endelig 4. At bemeldte afgl. Niels Stephansens enke, Martha Sophia Ahrensdatter, nu er gift igien og i ægteskab med quarteer comissasen.z,<m*k **ø+***4.? i>^a'/# - r#' ^ < /^ ~ fjl/y^, ir Niels Knudsen Aaslund i Kiøbenhavn.«JUJU nrtys-n^b tfrrmt-iufns :' JtfSi/ - j>_\.. # /v«f/?' *, m~<x i&flåtr töt^*^nsj, + / <s$itu vc*.-h~&f Derudover /<?- skiftedag nævnte Kristine Elisabeth Johans-.&+* **? røs Å 4mtU havde været i ægteskab først med skovridder Johan Michelsen Hartmann i Skiællet i Dron * r * CQj-, S7,7 V^'''- ^ x for-/tø ^^/StX*y^pw^2 tp^ y * T* c*"** -«iu t datter af afdødes søster, Maren Pedersdatter Crondall, der f%,c*> /r'råø!? tr?# r?## ^H**r.*s*yfr UAf^SUa /&*.**-% > :'«y?a J/t/triAS yscr f isisr A/ J/L/rivts var &, &*+** føj*? ^rj2ä der den allerede fra første datter Hartmann. Hun *r*2ti <r*' var y ' V' /Z?. / siden med gårdmand Niels Kristine Elisa beth Johansdatter Hartmann var gift med gårdmand Jens Jensen Mølhauge i Hørfrøe dam i Dorf i Dronninglund Sogn i Vendsyssel. ninglund sogn og Jensen i Søraae i samme sogn. Medens Kristine Elisabeth så ud til at være arving ved skiftets begyndelse, døde hun før skiftet var færdigbehandlet, og hen eneste Uddrag af den del af skiftet efter Margaretha Pedersen fortegnelse over fæstere under Gravengård. (Foto: Landaarkivet i Vi borg) datter Crondall der indeholder haver været gift, og 2de døttre Else Marga retha Stephansdatter gift med Jens Ander sen Giærløv tømmermands svenn og Anna Margaretha Stephansdatter, som haver været i ægteskab og er enke efter afgangne Mads Andersen arbeidsmand, ligeleedes 44 des arvedel blev kun en femtedel af boet efter afdøde. Et bo hvor udgifter til skiftets afvik ling gjorde et pænt indhug i arven, så der kun blev 162 rigsdaler 3 mark og 14 skilling til hendes arvinger. Heraf var der allerede ud betalt 145 rigsdaler i forskud. Se fig. 1. Skifteforretningen og de involverede embedsmænd I alt afholdtes otte ge, møder, det ene over to da i tidsrummet fra første møde den 18. marts 1771 til det afsluttende møde den 6.

5 Et spændende april Auktionsforretningens møder er ikke medregnet, da de ikke er beskrevet i sel skiftet Ved det første møde mødte på ve skiftebefa lingsmand Theodore Levetzaus vegne Peder Høeg af Ribe med to vidner Christen Win ding fra Schouhoi og Peder Laugesen af Suurhauge. Boet blev da vurderet De to vidner deltog i de fleste møder, dog var Christen Winding ved det andet møde af løst af degnen, Peder Bang Søltoft af Tuesbøll, og Peder Laugesen var ved det sjette møde afløst af Anders Nielsen Kiældberg af Adtzersbøl. Ved det afsluttende møde, der fo regik på Ribe Rådstue 6. april 1776 var begge afløst, nemlig af Joachim Franck og Coordt Timmermann af Ribe. Peder Høeg var fra andet møde erstattet af Niels Ussing af Ribe, der på skiftebefalings mandens vegne førte skiftet frem til dets af slutning. På herredsfoged Henrich Ernst Bierrum af Øllufgaards vegne deltog Anders Schytte af Øllufgaard i andet til fjerde møde og derpå på Bierrums vegne, Sr. Hans Warthoe af me skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall møde indfandt sig byskriver Hans Lund af Varde, der også afleverede en fuldmagt fra Jens Jensen Mølhauge til at tage sig af den affærer. For ikke at få for mange fuld mægtige for arvingerne tilbød Mads Elbech på Frantz Pedersen Lunds vegne, at ned lægge hvervet mod at de afholdte udgifter måtte dækkes af skiftet hvilket tilstodes, og byskriver Lund repræsenterede herefter af døde enkes arvinger i resten af forløbet. Af referatet fra det fjerde møde, som blev afholdt i Foldingbro 14. september 1771, fremgår, at arvinger var eftersøgt ved proclamata dvs. offentlige opslag ved Nørrejyllands Landsting i Viborg, ved Riiber Raadstue Rett og ved Fridericia Raadstue Rett. Desuden blev fremlagt en publication i de Berlingske Aviser og en placat:»hvilken placat saavel ved Schads-Giørding-Malt og Vester Herred samt Hunderup Birketing som og ved alle omliggende kirkestævner er læst«. Femte møde blev afholdt i Foldingbro 29. april 1772 og 30. april 1772 på Sønderskov, hvor birkedommer Fogh endnu ikke havde nes Roust Mølle. Som tilsynsværge for arvingerne efter af døde Jens Hellesen Uttrup deltog fra og med andet møde Sr. Christen Termansen af Niels- bygaard. Arvingerne efter Margaretha Crondall Utt rup var først repræsenteret ved Sr. Niels Giæsten af Huulkiær Mølle. Fra fjerde møde skete ændringer. Først optrådte foged Mads Elbech af Sønderskov som substitueret fuld mægtig for sognefoged Frantz Pedersen Lund af Brørupgaard og søn, der af Jens Jensen Mølhauge havde fået fuldmagt til at observere hans og hustruens tarv. Ved sam Præstkær Mølle under Gravengård Arkiv for Brørup og Omegn) (Foto: Historisk 45

6 Et spændende skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall tingsvidnet med første skulle blive expederet, men dermed er det og forblevet ind til den 29de Febr. sidste, da der med posten til skifteforvalteren indløb et tingsvidne, som regnskabet for boet færdigt, men det var så tilfældet ved det sjette møde 8. juli 1772 i Fol dingbro. Det syvende møde afholdtes 8. februar 1773 i Foldingbro, hvor regnskabet over om kostningerne ved skiftet kunne gøres næsten færdig. Imidlertid var der stadig tvivl om an tallet af arvinger, hvorfor byskriver Lund måtte arbejde videre med efterforskningen af vet at disse. Af referatet fra det afsluttende møde ming og klokkeren Johan J. Haaben til St Ni colaj Kirke i København med oplysningerom, at arvingen Niels Stephansen var død uden at have efterladt sig livsarvinger, og at enken ef ter Niels Stephansen atter var gift. Der var også 25. oktober 1775 fra den nu værende forvalter ved Dronninglund, Saxo Archanius indberettet, at afgangne Jens Jensen Mølhauges enke Kirstine Elisabeth Johansdatter Hartman var død. Denne indbe retning kunne så indføjes som akt nummer 31 sammen med regning fra Archanius som nummer 32 som de sidste akter i tillæg til skiftet Skiftet kunne hermed sluttes, efter at de sidst påløbne udgifter ved bl.a. indhent ning af oplysninger fra Dronninglund og Kø fremgår, at han havde haft omfattende korre spondance med kammerråd Roosen i Dron ninglund, men at nævnte Roosen forhalede sagen, hvorfor der ikke rigtig skete noget før end:»endelig under 30te Maij 1774 erholdte skifteforvalterens befuldmægtigede en skri velse fra en person ved navn Hierting dateret fra Eskiær, som da skal have vært om ikke endnu ere i condition hos hr. Kammerraad Roosen. Han meldte sig paa afgangne Møl hauges enkes vegne, besværede sig over hendes forrige commissionair hr. Kammer raad Roosen, at han forsømte hendes sag med videre og forlangte efterretning om, hvad for hende endnu var at opfylde for at faa sin arv med videre«. Da Hierting straks fik besked herom, indløb brev fra ham med op lysning om, at Helle Pedersdatter Crondall skulle have efterladt sig tre børn i Køben havn. Det resulterede i:»for da at contribution alt muligt til sagens endskab indlod skif teforvalterens befuldmægtigede sig i corre- spondance med en commissionari i Kiøben- havn og overdrog ham for disse arvinger at erkyndige sig«. Nævnte kommissær fandt se september 1774 en Jens Andersen gift med Else Stephansdatter, men også Jens An dersen havde god tid:»jens Andersen haver hver gang, han derom er bleven erindret, lo nest 46 han har ladet føre ved Kiøbenhavns Hoff- og Stads Retts første vidnekammer begyndt den 27de november 1775 og sluttet den 21de Dec. samme aar«. Samme Jens Andersen frem sendte også attest fra sognepræsten Hr. Lem benhavn var fratrukket. Jordegods og fæstere Ved skifteforretningens andet møde 25. marts 1771 nævntes, at der til boet skulle tilhøre ad skilligt jordegods, men at der i de forseglede papirer ikke var oplysninger herom. Birke dommer Hans Fogh af Størsbøll, der havde været laugværge for den afdøde Magaretha Crondall, angav da, at en jordebog derom var i hans værge, og han ville ved næste skifte forretning fremlægge bogen:»paa det jorde godset derefter kan vorde boen til indtægt beregnet«.

7 Et spændende skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall Fig. 2. Fæsteprotokollens oplysninger i tabelform: Navn hartkorn årlig landgilde vurdering tdr.-sk.-fdk.-alb. rdl.-m.-sk. rdl.-m.-sk. Føvling Sogn, Bobøl by Laust Enevoldsen Jørgen Hansen Anders Jepsen Ancher Jørgensen V Peder Andersen V Mads Mortensen Laust Enevoldsen, boested V Hans Jørgensen, boested V Hans Jørgensens gadehuus Christopher Friederichsens enkes gadehuus Holleschou by: Jørgen Stephansen / pund smør Peder Nielsen 0-4-2V pund smør Thomas Sørensen / pund smør /2 Lass Jensen V pund smør Holsted Sogn, Nørre Holsted Jep Nissen Trane / Holsted Sogn, Fourschou Anders Stephansen Svend Sørensen / % Olle Ollesen Anders Stephansens hus % beboet af Laust Laursen. Note: Hartkorn anføres i tonder (tdr.), skæpper (sk.), fjerdingkar (fdk.) og album (alb.) Landgilde og vurderinger i rigsdaler (rdl.), mark (m.) og skilling (sk.) Desuden Føvling Sogn Konge Quæg Tiende vurderet til Holsted Sogn Konge Quæg Tiende vurderet til Fremdeles blev vurderet Pælene og Hauerstykker med videre tilbehør til gi. Aalegaard i Aaen ud for Huuset vurderet til

8 Et spændende skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall Ved det følgende møde 22. maj 1771 frem lagdes jordebogen med dens oplysninger om fæstere, og heraf fremgår følgende: Stervboens selvejersted Gravengård stående for hartkorn 1 tdr. 2 fdk. vurderet for 250 rigsda ler Om skøderne til fæstegodset anføres un der Laust Enevoldsens sted:»paa dette sted fandtes i stervboen ingen skiøde. Bemeldte Laust Enevoldsen procederede ved denne forretning hans fæstebrev dateret Gravengaard den 13de Martij 1766, der blev læst og siden tilført under nr. 4. Efter samme fæste brevs indhold erklærede og paastod fæsteren Laust Enevoldsen, at han selv ville indløse ar vingerne fra hans bemeldte paaboende sted og derfor til stervboen betaler 80 slettedaler å tønder hartkorn. De fraværende arvingers beskikkede tilsynsværge Sr. Termansen og Sr. Giæsten saae ikke at kunde indlade sig i saadan Lauritz Enevoldsen paastod, men ind stillede samme til skifteforvalterens dicission... Thi lod skifteforvalteren denne post henstaa indtil arvingerne sig anmeldte, at de sig derover kunne erklære og saaledes blive dette stæd for denne gang uvurderet indtil vi dere.«vedrørende Jørgen Hansens sted fandtes heller ikke noget skøde men et fæstebrev fra 13. marts 1766, og her procederede Laust Enevoldsen på fæsterens vegne på samme måde som for sit eget sted, og der blev be slutningen også udsat indtil videre. Der fandtes ikke skøder i stervboen på de følgende tre steder, nemlig for Anders Jep sen, Ancher Jørgensen og Peder Andersen, hvorimod skøder anføres indført i tillæg til skifteprotokollen for Mads Mortensen, Laust Enevoldsen og Jørgen Hansen samt for Hol- 48 leschou Gaard, Jep Nissen Tranes, Anders Stephansens, Svend Sørensens samt Olle 01lesens steder og Anders Stephansens hus be boet af Laust Laursen. Skøde for Konge Quæg Tiende er også indført i tillægget. Det besluttedes ved mødet 22. maj 1771 at holde auktion over stervboens jordegods ved førstkommen St Hans dag samt:»at jordegodsen blev iblandt solgt med conditioner det kiøbesummen betales til 26de April 1772 med 4 pcto renter, hvormed kiøberen oppe bærer landgilden til næstkommende Martini. Det ald jordegodset sælges frie for restancen af kongl. skatter og landgilde«det kneb med at få inddrevet den resteren de landgilde, og birkedommer Fogs rede gørelse herom 8. juli 1772 taler sit tydelige sprog:»for at faa inddrevet de restancer af landgilden, som haver hæftet paa stervboens jordegods er anvendt al fliid, men da det er befunden, at samme formedelst bøndernes alt for besværlige og sande uvederhæftighed er umuligt at bekomme, saae arvingernes fuldmægtige sig nød til, samme aldeles at fra falde, og vel saae at indtet deraf nu eller i ti den kunne være at bekomme«. Om fæsterne Laust Enevoldsen og Jørgen Hansen i Bobøl fremgår yderligere af skiftet, hvor der ved skiftemøde 14. september 1771 anføres:»skifteretten havde efter ovenmeld- placater formodet, at Laust Enevoldsen og Jørgen Hansen i Bobøl i anledning af deres ved auctionen paa Gravengaard den 3die July sidst læste indlæg og derudi giorde paastand om at have deres paaboende stæder til eie, hvorom og ved forretningen her i boen den 22de Mai sidste adskilligt er bleven ventileret og acten tilført, i dag skulle have indfundet sig med deres nærmere paastand efter som te

9 Et spændende skifte de med bemeldte auction tilkendegave, men da sligt ikke er skeet, saa paatog skifteretten sig at tilkiendegieve bemelte 2de bønder, at de nogen i ved næste skiftesamling bekvemlig til skifteretten indle de med deres videre paastand, om saa fald agter at giøre, inden eller verer«. Ved næste møde 29. april 1772 står:»efter imellem bekiendtgiørelser indfandt sig ved den forretning Lars Enevoldsen og Jørgen Hansen af efter Magaretha Pedersdatter Crondall og var han tilligemed Christen Termansen fornøjet med skifterettens decision i saa fald. I betragtning af det løfte den afdøde i bemeld te 2de mænds fæstebreve skriftlig have givet samt paa grund af byskriver Lunds erklæring saae skifteretten indtet hinderlig i, hermed at love Lars Enevoldsen og Jørgen Hansen skiø de paa deres stæder«. Om de to fæstere der skiftets nævnes herefter kun un indtægter 8. februar 1773, at de ved tilsammen havde betalt 239 rigsdaler og 1 mark som købesum med renter for deres ste 1771 der i Bobøl. Bobøl, som i anledning af deres forretningen her i boen den 22de Mai giordte paastand samt paa skifteforret ningen tilhold den 22de Sept. bemeldte aar indleverede et indlæg, der forhen ved auctionen her i boen er produceret, hvilket indlæg nu blev læst og denne forretning blev tilført under nr. 16. I følge den i forestaaende ind læg og ellers i denne skifteforretning gjordte paastand deponerede Lars Enevoldsen og Jørgen Hansen i retten 230 rd, skriver toe hundrede og tredive rigsdaler, der af skifte retten blev modtaget. Byskriver Lund igientog sin ved auctionen for denne stervboen giordte paastand, at nemlig bemeldte Lars Enevoldsen og Jørgen Hansens stæder stervboen til rætmæssig beste stilles til offentlig auction og forresten indstillede dette til skifterettens decission«. Få dage senere ved møde 29. april 1772 de to fæstere igen:»hvor da Lars Enevoldsen og Jørgen Hansen fremdeles til skifteretten leverede renten for et aar å pcto af suma, de for deres stæder havde betalt, hvorefter de begierte, at skiøde paa samme deres stæder dem skifteretten saasnart mu nævnes ligt maatte meddeles. Byskriver Lund havde nøjere taget bemeldte 2de mænds paastand om at faae deres stæder til eie i betragtning, Fæsteren, som her skiftevis kaldes Laust Enevoldsen eller Lars Enevoldsen, er min ane nr. 238, og før fundet af skiftet fra Gravengaard har han forgæves været søgt som fæster under Nielsbygaard og Sønderskov, som jo er de herregårde, det er mest naturligt at forvente som ejere af jord i Bobøl i Føvling sogn. Han fødtes 1724 og blev døbt Lauritz Enevoldsen i Føvling kirke 28. februar. Ved folketællingen 1787 er han selveier og gård beboer i Bobøl og gift med Ingeborg Peders- datter. Han døde i Bobøl den 12. oktober 1800 en alder af 76 år og syv mdr., og han nåede ikke at se, at en dattersøn, Herman Madsen, i overtog Nielsbygård i Om datteren Apolonia Lauridsdatters børn på Varho og Gørding mølle samt i Jernved Sogn og på Nielsbygaard kan læses i artiklen Relationer mellem Gørding og Plougstrup6. Om gården og dens tjenestefolk Til selve gården hørte ikke mere jord end til flere af fæstegårdene, idet hartkornet til»stervboens SelvEyerstæd Gravengaard«omfattede 1 tdr. 2 fdk. vurderet til 250 rigsda- 49

10 Et spændende skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall Gravengård (Foto: Historisk Arkivfor Brørup og Omegn) ler. Skiftet fortæller ikke, om der blev ydet hoveri af fæstebønderne. Fire tjenestefolk nævnes i skiftet:»tjene stekarlen Christen Ollesen her i huuset for drede aarsløn til sidstforvigte Paasche 12 rd., og blev ham i dag ( ) accorderet i løn fra Paasche til næstkommend Michels Dag 8 rd. Tjenestepigen Else Jensdatter fordrede li geledes et aarsløn til sidstforvigte Paasche med 8 rd. og blev til næstkommende Michels accorderet i løn 5 rd. 2 s. Den anden tjeneste pige Maren Henningsdatter er accorderet i løn til næstkommende Michelsdag 4 rd. 4 s. Hyrdedrengen Peder Hansen haver et halvt aars løn 2 rd. og bekommer desuden for et halvt aar til næstkommende Michelsdag 2 rd.«ved skifteforretningen nævnes yderligere om tjenestefolkene:»else Jensdat ter, nu opholdende sig i Holsted, er tilstaaet hendes opvartning ved den afdødes i de sid ste aaringer 10 rd. Chisten Olesen, som tiente i Gravengaard ved og efter dødsfaldet, for drede og blev tilstaaet for en læs halm, som han i foraaret 1771 havde kiøbt til kreaturer ne, 4 mark«. 50

11 Et spændende skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall Fig. 3. Uddrag af skifte efter Otto Diderich Bierrum Salshuuset: 9 fag stuehus»med loftskud, vinduer og dorre, den indmurte skab undtagen.«fag køkken 5 fag bryggers 15 fag + 2 fag porthus 12 fag 4 fag 7 fag 2 Dend Nørre Huus: Dend Øster Huus: Dend Wester Huus: Teigl Laden: Teigl Ovnen Nævnte som tjenestepige, Else Jensdatter, var afdødes søsters nævnt under arvingerne datterdatter. resterende kongelige contributioner som itzige eiere af Gravengaard har maattet betale mod regress til sterfboet«. hand som Ved skiftet efter Bierum var der ikke penge Lidt om tidligere og senere ejer af Gravengaard Skiftet fortæller ikke, hvor længe herredsskriver Uttrup har været ejer af Gravengaard og hvem, der køber gården ved auktionen i Det kan vi imidlertid også finde i skifte protokoller. Forgængeren var Otto (eller Otte) Dide rich Bierrum, der døde i Han blev iføl ge Brørup kirkebog begravet 31. januar 1743 en alder af 63 år. Ved skiftet efter ham7 om tales ikke nogen fæstegods til gården, men i bygningernes størrelse beskrives: se fig. 3. Hartkornet var da 1 tdr. og 2 fdk. ligesom i Ved auktionsforretning 21. marts 1743 solgtes Gravengård til Hr. Cancellieraad og Borgmester Lund i Ribe. Allerede senere på året i samme skifte nævnes herredsskriver Uttrup som ejer, nemlig under bemærknin gen 18. november 1743:»Hvor da af Hr. Herritsskriver Utrup blef indleveret regning paa til alle kreditorer og dette sammenholdt med manglende omtale af fæstegods tyder på, at Uttrup har samlet fæstegods til Gravengård. Oplysninger herom må søges i andre kilder. Det har desværre ikke været muligt at fin de bilagene til skiftet efter Margaretha Pe dersdatter til Crondall. De ville ellers have kunnet give en række yderligere oplysninger. Til gengæld findes bilag fra skiftet efter den på Gravengaard bevaret8. Der var tale om en skifteforretning efter Peder Clau næste kone sens afdøde hustru Lovise Schou, hvor skiftet påbegyndtes 23. januar 1773 og afsluttedes 22. januar 1774, altså allerede før skiftet efter forgængeren var afsluttet Peder Clausen er omtalt i Brørup Sogns Hi storie9 for sin uheldige rolle i forbindelse med en nevøs fund af guldskåle og salget af skåle ne. Han var ejer af Gravengaard til sin død i 1785, og skifterne efter hans anden hustru, Johanne Kieldsdatter, og efter ham samt for skellige indførsler i skøde- og panteprotokol51

12 Et spændende skifte efter Magaretha Pedersdatter Crondall len fortæller mere om de sidste fæstere un der Gravengaard, men det fører for vidt at re degøre for det i denne omgang. Noter: 1. Skifteprotokol Ribe Hospital, Landsarkivet i Viborg, C s. 70b f. 2. Oluf Nielsen: Malt Herred. Genudgivet af Historisk Sam fund for Ribe Amt 1976, side H. K. Kristensen: Litteratur om Ribe Amt, Brørup Sogns Historie. Fra Ribe amt 1950 s Skifteprotokol, Landsarkivet i Viborg, B s. 622b f. 5. Skifteprotokol (Riberhus), Landsarkivet i Viborg, B side 140 f. 6. Magne Juhl: Relationer mellem Plougstrup og Gørding. Lokalårbogen for Bramming Kommune 1991 side Skifteprotokol (Riberhus), Landsarkivet i Viborg, B side 140b f. 8. Bilag til skifteprotokol (Riberhus), Landsarkivet i Vi borg, B skifte August F. Schmidt: Brørup Sogns Historie, Brørup 1949, s. 34. Magne Juhl, født 1947 i Jernved, overlæge, lic.med. Artik ler til Fra Ribe Amt og Lokalårbogen for Bramming Kom mune. 52

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen og? -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jens Morten. Clausen & -datter Ane nr. 1392/1393 Hans Jensen & -datter Svensmarke

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen (ca 1657) - 1711 Født ikke eftervist i KB, formentlig født i Hagested eller Kundby, hvorfra der ikke foreligger KB på formodet fødselstidspunkt. FamilySearch har en oplysning om at han er født ca. 1657

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Christen Madsens liv og sørgelige død 21. december 2015

Christen Madsens liv og sørgelige død 21. december 2015 Christen Madsens liv og sørgelige død 21. december 2015 Min 2 x tipoldefar fik et hårdt og kort liv, idet han som 38-årig endte med at begå selvmord ved at hænge sig. Jeg har længe tænkt på at søge oplysninger

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere